dap an 500 tt hcm

23 

Full text

(1)

Câu 1

Câu 1. Thân ph. Thân phụụ HHồồ Chí Minh là cChí Minh là cụụ NguyNguyễễnn Sinh S

Sinh Sắắc. Ông sinh nc. Ông sinh năăm nào?m nào?

1862  1862 

Câu 2

Câu 2. Thân m. Thân mẫẫu u HHồồ Chí Minh là Hoàng ThChí Minh là Hoàng Thịị Loan. Bà sinh n

Loan. Bà sinh năăm nào?m nào?

1868  1868 

Câu 3

Câu 3. Huy. Huyệện Bình Khê, nn Bình Khê, nơơi i ccụụ NguyNguyễễn Sinhn Sinh S

Sắắc, thân phc, thân phụụ HHồồ Chí Minh có thChí Minh có thờời i kkỳỳ làm trilàm tri huy

huyệện thun thuộộc tc tỉ ỉ nh nào?nh nào?

Bình

Bình Đị Đị nhnh

Câu 4

Câu 4. Thân ph. Thân phụụ HHồồ chí Minh là cchí Minh là cụụ NguyNguyễễn Sinhn Sinh S

Sắắc, cc, cụụ mmấất nt năăm nào?m nào?

1929 1929

Câu 5

Câu 5. Thân ph. Thân phụụ HHồồ Chí Minh là NguyChí Minh là Nguyễễn Sinhn Sinh S

Sắắc, cc, cụụ quaqua đờđờii ởở đđâu?âu?

Cao Lãnh Cao Lãnh

Câu 6

Câu 6. Thân m. Thân mẫẫu u HHồồ Chí Minh là bà Hoàng ThChí Minh là bà Hoàng Thịị Loan, bà m

Loan, bà mấất nt năăm nào?m nào?

1901 1901

Câu 7

Câu 7. Thân m. Thân mẫẫu u HHồồ Chí Minh là bà Hoàng ThChí Minh là bà Hoàng Thịị Loan, bà m

Loan, bà mấấtt ởở đđâu?âu?

Hu Huế ế 

Câu 8

Câu 8. Thâu m. Thâu mẫẫu u HHồồ Chí Minh là Hoàng ThChí Minh là Hoàng Thịị Loan, bà sinh

Loan, bà sinh đượđược mc mấấy ngy ngườười con?i con?

44

Câu 9

Câu 9. Nguy. Nguyễễn Sinh Cungn Sinh Cung đếđến Hun Huếế llầần thn thứứ nhnhấấtt vào n

vào năăm nào?m nào?

1895  1895 

Câu 10

Câu 10. Thân ph. Thân phụụ NguyNguyễễn Sinh Sn Sinh Sắắc làm lc làm lễễ “vào“vào làng “ cho Sinh Cung v

làng “ cho Sinh Cung vớới tên mi tên mớới là Nguyi là Nguyễễn Tn Tấấtt Thành vào th

Thành vào thờời gian nào?i gian nào?

1901 1901

Câu 11

Câu 11. Nguy. Nguyễễn n TTấất Thànht Thành đếđến n HuHuếế llầần n ththứứ 22 vào n

vào năăm nào?m nào?

1906  1906 

Câu 12

Câu 12. . NgNgườười i ththầầy giáoy giáo đầđầu tiên cu tiên củủa Nguya Nguyễễnn T

Tấất Thành là ai?t Thành là ai?

Nguy 

Nguy ễ ễ n Sinh S n Sinh S ắ ắ c c 

Câu13

Câu13. Nguy. Nguyễễn n TTấất Thành vào ht Thành vào họọcc ởở tr tr ườườngng Vi

Việệt_Phápt_Pháp Đ Đông Ba vào nông Ba vào năăm nào?m nào?

9 /1906  9 /1906 

Câu 14

Câu 14. Nguy. Nguyễễn Tn Tấất Thành ht Thành họọc tc tạại tr i tr ườường Qung Quốốcc hhọọc Huc Huếế vào nvào năăm nào?m nào?

1907 -1908  1907 -1908 

Câu15

Câu15. Nguy. Nguyễễn n TTấất Thành lt Thành lầầnn đầđầu tiên tiu tiên tiếếp xúcp xúc vvớới i khkhẩẩu u hihiệệu:” Tu:” Tựự do- Bìnhdo- Bình đẳđẳng- Bác ái “ vàong- Bác ái “ vào nnăăm nào?m nào?

1905  1905 

Câu 16

Câu 16. Nguy. Nguyễễn n TTấất Thànht Thành đđã tham dã tham dựự cucuộộcc bi

biểểu tình chu tình chốống thung thuếế ccủủa nông dân ta nông dân tỉ ỉ nh Thnh Thừừaa Thiên vào th

Thiên vào thờời gian nào?i gian nào?

5/1908  5/1908 

Câu 17

Câu 17. Nguy. Nguyễễn n TTấất Thànht Thành đếđến Quy Nhn Quy Nhơơn n hhọọcc thêm ti

thêm tiếếng Pháp vào thng Pháp vào thờời gain nào?i gain nào?

9/1909 9/1909

Câu 18

Câu 18. Nguy. Nguyễễn n TTấất Thành dt Thành dạạy y hhọọcc ởở tr tr ườườngng D

Dụục Thanh vào thc Thanh vào thờời gian nào?i gian nào?

9/1910 – 2/1911 9/1910 – 2/1911

Câu 19

Câu 19. Nguy. Nguyễễn Tn Tấất Thành bt Thành bắắtt đầđầu làm viu làm việệc trênc trên tàu Amairan Latus

tàu Amairan Latusơơ TTơơrêvinrêvin đđang cang cậập bp bếến cn cảảngng Nha R

Nha Rồồng Sài Gònng Sài Gòn đểđể llấấy hang và chy hang và chởở kháchkhách đđii Mác-xây khi nào?

Mác-xây khi nào?

5/6/1911 5/6/1911

Câu 20

Câu 20. Nguy. Nguyễễn Tn Tấất Thành rat Thành ra đđi tìmi tìm đườđường cúng cúưư nnướước c ttạại i bbếến n ccảảng Nhà Rng Nhà Rồồng Sài Gòn thng Sài Gòn thờời giani gian nào?

nào?

5/6/1911 5/6/1911

Câu 21.

Câu 21. NguyNguyễễn Tn Tấất thành rat thành ra đđi tìmi tìm đườđường ng ccứứuu nnướước lúc bao nhiêu tuc lúc bao nhiêu tuổổi?i?

21 tu 21 tuổổi i 

Câu 22

Câu 22. Nguy. Nguyễễn Tn Tấất Thành lt Thành lầầnn đầđầuu đặđặt chân lênt chân lên đấ

đất Pháp vào tht Pháp vào thờời gian nào?i gian nào?

6/7/1911 6/7/1911

Câu 23

Câu 23. Nguy. Nguyễễn n TTấất Thành nói: “ Tôi mut Thành nói: “ Tôi muốốn n rara nu

nuớớc ngoài xem nc ngoài xem nướước Pháp và các nc Pháp và các nướước khácc khác làm nh

làm nhưư ththếế nào, tôi snào, tôi sẽẽ quay tr quay tr ởở vvềề giúpgiúp đồđồngng bào chúng ta “. Câu nói

bào chúng ta “. Câu nói đđó vào thó vào thơơi gian nào?i gian nào?

6/1911 6/1911

Câu 24

Câu 24. Th. Thờời gian Nguyi gian Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc vic viếếtt đơđơn gn gửửii ttổổng thng thốống Pháp và Bng Pháp và Bộộ tr tr ưởưởng bng bộộ thuthuộộcc địđịa trìnha trình bày nguy

bày nguyệện vn vọọng mung muốốn vào hn vào họọcc ởở tr tr ườường thung thuộộcc đị

địa?a?

9/1917  9/1917 

Câu 25

Câu 25. Nguy. Nguyễễn Tn Tấất Thànht Thành ởở MMỹỹ ththờời gian nào?i gian nào?

1911 - 1912  1911 - 1912 

Câu 26

Câu 26. Nguy. Nguyễễn n TTấất Thànht Thành ởở Anh thAnh thờời giani gian nào?

nào?

1914 – 1917  1914 – 1917 

Câu 27

Câu 27. Trong th. Trong thờời giani gian ởở nnướước ngoài, Nguyc ngoài, Nguyễễnn T

Tấất Thànht Thành đđã làm nhã làm nhữững công ving công việệc gì?c gì?

Ph

Phụụ bbế ế  p, cào tuy  p, cào tuy ế ế t,t, đốđốt lò, bán báo, tht lò, bán báo, thợ ợ ảảnh.nh.

Câu 28

Câu 28. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c ggửửi i bbảản “ Yêu sáchn “ Yêu sách ccủủa nhân dân Via nhân dân Việệt Nam “ tt Nam “ tớới i hhộội nghi nghịị VécxayVécxay vào th

vào thờời gian?i gian?

18/6/1919 18/6/1919

(2)

Câu29

Câu29. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đọđọc:” Sc:” Sơơ ththảảo o llầần n ththứứ nh

nhấất t LuLuậận n CCươương ng vvềề vvấấnn đềđề dân tdân tộộc và thuc và thuộộcc đị

địa “ ca “ củủa V.I. Lenin vào tha V.I. Lenin vào thờời gian nào?i gian nào?

7/1920  7/1920 

Câu 30

Câu 30. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c ddựự đạđại i hhộội Tua, táni Tua, tán thành Qu

thành Quốốc Tc Tếế 3, tham gia thành l3, tham gia thành lậậpp Đả Đảng Cng Cộộngng S

Sảản Pháp khi nào?n Pháp khi nào?

12/1920  12/1920 

Câu 31

Câu 31. . NhNhữững tri thng tri thứức mà Nguyc mà Nguyễễn n TTấất Thànht Thành có

có đượđược vc vềề nnềền vn văăn hoá Pháp là do anhn hoá Pháp là do anh đđã tã từừngng đọ

đọc tác phc tác phẩẩm cm củủa ai?a ai?

Vônte, Rútxô, Mông tex ki  Vônte, Rútxô, Mông tex ki ơ ơ 

Câu 32

Câu 32. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc vàoc vào Đả Đảng Xã Hng Xã Hộội Phápi Pháp nnăăm nào?m nào?

1919 1919

Câu 33

Câu 33. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc tham dc tham dựự đạđại i hhộội i llầầnn th

thứứ nhnhấất t ccủủaa  Đả Đảng ng CCộộng ng SSảản Pháp vào nn Pháp vào năămm nào?

nào?

1921 1921

Câu 34

Câu 34. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc tham dc tham dựự  Đạ Đại i hhộội i llầầnn th

thứứ 2 c2 củủaa Đả Đảng Cng Cộộng Sng Sảản Pháp vào nn Pháp vào năăm nào ?m nào ?

1922  1922 

Câu 35

Câu 35. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đếđếnn ởở nhà snhà sốố 9, ngõ9, ngõ Côngpoanh thu

Côngpoanh thuộộc quc quậận 17, Pari khi nào?n 17, Pari khi nào?

7/1921 7/1921

Câu 36

Câu 36. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc tham gia ban nghiênc tham gia ban nghiên ccứứu thuu thuộộcc địđịa ca củủaa Đả Đảng cng cộộng Pháp , làm tr ng Pháp , làm tr ưởưởngng titiểểu banu ban Đ Đông Dông Dươương nng năăm nào?m nào?

2192  2192 

Câu 37

Câu 37. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc là ngc là ngườười Vii Việệt Nam tht Nam thứứ m

mấấy tham gia vàoy tham gia vào  Đả Đảng ng CCộộng ng SSảản Pháp trongn Pháp trong th

thờời gian ti gian từừ 12/192012/1920 đếđến 6/1923?n 6/1923?

Th

Thứ ứ nhnhấ ấ t t 

Câu 38

Câu 38. Báo Le Paria do Nguy. Báo Le Paria do Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đồđồngng sang l

sang lậập, ra sp, ra sốố đầđầu tiên khi nào?u tiên khi nào?

1/4/1922  1/4/1922 

Câu 39

Câu 39. Nguy. Nguyễễn Tn Tấất Thành lt Thành lấấy tên là Nguyy tên là Nguyễễn Áin Ái Qu

Quốốc vào thc vào thờời gian nào?i gian nào?

Khi

Khi Bác tham gia sang l Bác tham gia sang l ậậ p p ĐảĐảng ng C C ộộng ng S S ảảnn Pháp t 

Pháp t ạại i ĐạĐại hi hộội Tua tháng 12/1920 i Tua tháng 12/1920 

Câu 40

Câu 40. Nguy. Nguyễễn Tn Tấất Thành lt Thành lấấy tên là Nguyy tên là Nguyễễn Áin Ái Qu

Quốốc khic khi đđangang ởở đđâu?âu?

Pháp Pháp

Câu 41

Câu 41. Truy. Truyệện n ngngắắnn đầđầu tiên cu tiên củủa Nguya Nguyễễn n ÁiÁi Qu

Quốốc nhanc nhan đềđề PariPari đượđượcc đăđăng trên tng trên tờờ báo nào?báo nào?

L. Humanite L. Humanite

Câu 42

Câu 42.”Lu.”Lu ậận cn c ươương cng củủa V.I.a V.I.LLênin làm cho tôiênin làm cho tôi

r ấất ct cảảmm độđộng, phng, phấấn khn khởởi , sang ti , sang tỏỏ, tin t, tin tưởưởng bing biếếtt bao. Tôi vui m

bao. Tôi vui mừừngng đếđến phát khóc lên. Ngn phát khóc lên. Ngồồi i mmộộtt mình trong bu

mình trong buồồng mà tôi nói to lên nhng mà tôi nói to lên nh ưư đđang nóiang nói tr 

tr ướước c ququầần chúngn chúng đđôngông đảđảo: o: hhỡỡii đồđồng bào bng bào bịị đđooạạ đđàyày đđau khau khổổ?? Đ Đây là cái cây là cái cầần thin thiếết cho chúngt cho chúng ta,

ta, đđây là conây là con đườđường ging giảải phóng cho chúng ta “.i phóng cho chúng ta “. Nguy

Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc nói câuc nói câu đđó khió khi đđangang ởở đđâu?âu?

Paris, Pháp Paris, Pháp

Câu 43.

Câu 43. Thay mThay mặặt t hhộội i nhnhữững ngng ngườười i ViViệệt Namt Nam yêu n

yêu nướước tc tạại Pháp, Nguyi Pháp, Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc gc gửửii đếđến Hn Hộộii Ngh

Nghịị Vecxay BVecxay Bảản yêu sách cn yêu sách củủa nhân dân Via nhân dân Việệtt Nam g

Nam gồồm mm mấấyy đđiiểểm?m?

8 đ đ i i ểểmm

Câu 44

Câu 44. . VVởở kkịịch con Rch con Rồồng treng tre đượđược Nguyc Nguyễễn n ÁiÁi Qu

Quốốc vic viếết nhân dt nhân dịịp vua Khp vua Khảảii Đị Định sang Pháp,nh sang Pháp, đđóó là n

là năăm nào?m nào?

5/1922  5/1922 

Câu 45

Câu 45. Mùa hè n. Mùa hè năăm 1922 Nguym 1922 Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc gc gặặpp và làm quen v

và làm quen vớới i mmộột t ssốố thanh niên Trung Quthanh niên Trung Quốốcc đđang hang họọcc ởở Pari trongPari trong đđó có:ó có:

Tri 

Tri ệệu Thu Thế ế ViêmViêm

Câu 46

Câu 46. Tác ph. Tác phẩẩm nào cm nào củủa Nguya Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc vic viếếtt vvềề ssựự viviệệc vua Khc vua Khảảii Đị Định sang Pháp nnh sang Pháp năăm 1922?m 1922?

Con R 

Con R ồồng tre, Lng tre, Lờ ờ i than vãn c i than vãn c ủủa bà Tr a bà Tr ư ư ng ng  Tr 

Tr ắ ắ c, Vi Hành.c, Vi Hành.

Câu 47.

Câu 47. NguyNguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c viviếết t ththưư ggửửi Trungi Trung Ươ

Ươngng  Đả Đảng ng CCộộng ng SSảản Pháp ln Pháp lưưu u ý ý ccầần có sn có sựự qun tâm

qun tâm đđúng múng mứức c vvấấnn đềđề thuthuộộcc địđịa vào tha vào thờờii gian nào?

gian nào?

7/1923 7/1923

Câu 48

Câu 48. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c làlà đạđại i bibiểểu duy nhu duy nhấấtt ccủủa nông dân thua nông dân thuộộcc địđịa a ttạại i QuQuốốc c TTếế nông dânnông dân vào th

vào thờời gian nào?i gian nào?

10/1923 10/1923

Câu 49

Câu 49. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đếđến Liên Xô ln Liên Xô lầầnn đầđầuu vào n

vào năăm nào?m nào?

1923 1923

Câu 50

Câu 50. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc là cán bc là cán bộộ Ban PhBan Phươươngng  Đ

 Đông, quóc tông, quóc tếế CCộộng ng SSảản,n, đượđược c mmờờii đếđếb b ddựự mítmít tinh và nói chuy

tinh và nói chuyệện tn tạại Hi Hồồng tr ng tr ườường ( Mátxcng ( Mátxcơơva )va ) vào th

vào thờời gian nào?i gian nào?

1/5/1924 1/5/1924

Câu 51

Câu 51. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c ddựự  Đạ Đại i hhộội i llầần n ththứứ VV Qu

Quốốc tc tếế CCộộng Sng Sảản vào thn vào thờời gian nào?i gian nào?

1924 1924

(3)

Câu 52.

Câu 52. NguyNguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c hhọọc c llớớp p ngngắắn n hhạạng ng ttạạii tr 

tr ườườngng đạđại i hhọọc c PhPhươươngng  Đ Đông Liên xô vào thông Liên xô vào thờờii gian nào?

gian nào?

1923 - 1924 1923 - 1924

Câu 53

Câu 53. . NNăăm 1923 – 1924, tm 1923 – 1924, tạại Liên Xô, Nguyi Liên Xô, Nguyễễnn Ái Qu

Ái Quốốc tham dc tham dựự cáccác Đạ Đại hi hộội qui quốốc tc tếế nào?nào?

Qu

Quốốc c t t ế ế  nông dân, Qunông dân, Quốốc c t t ế ế  C C ộộng ng ssảản, Qun, Quốốc c  t 

t ế ế thanh niênthanh niên

Câu 54

Câu 54. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc vic viếết bài “ Lênin và cáct bài “ Lênin và các dân t

dân tộộc thuc thuộộcc địđịa”a” đăđăng trên báo nào?ng trên báo nào?

Pravda Pravda

Câu 55

Câu 55. . Nguy. . Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc vic viếết bài “ Lênin và cáct bài “ Lênin và các dân t

dân tộộc thuc thuộộcc địđịa” khia” khi đđangang ởở đđâu?âu?

Liên Xô Liên Xô

Câu 56

Câu 56..  Để Để chuchuẩẩn n bbịị thành lthành lậậpp  Đả Đảng ng ccộộng ng ssảảnn Vi

Việệt Nam, Nguyt Nam, Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đđã ã ttừừ Liên Xô vLiên Xô vềề Trung Qu

Trung Quốốc nc năăm nào?m nào?

1924 1924

Câu 57

Câu 57. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đđã tiã tiếếp xúc vp xúc vớới nhóm “i nhóm “ Tâm tâm xã”

Tâm tâm xã” ởở đđâu?âu?

Qu

Quảảng Châu, Trung Qung Châu, Trung Quốốc c 

Câu 58

Câu 58. . HHồồ Chí MinhChí Minh đđã ã ccảải i ttổổ Tâm tâm xãTâm tâm xã thành H

thành Hộội i ViViệệt Nam cách mt Nam cách mạạng thanh niên vàong thanh niên vào nnăăm nào?m nào?

1925  1925 

Câu 59

Câu 59. Trong s. Trong sốố cáccác đồđồng chí sau, ai là ngng chí sau, ai là ngườườii đđã gã găăp Hp Hồồ Chí Minh nChí Minh năăm 1925?m 1925?

H ồồ Tùng M Tùng M ậậuu

Câu 60

Câu 60. Nguy. Nguyễễn ái Qun ái Quốốcc đđã thành lã thành lậập p hhộội i ViViệệtt Nam cách m

Nam cách mạạng thanh niên vào thng thanh niên vào thờời gian nào?i gian nào?

6/1925  6/1925 

Câu 61

Câu 61. Tác ph. Tác phẩẩm m “ “ BBảản án chên án chê độđộ ththựực dânc dân Pháp”

Pháp” đượđược xuc xuấất bt bảản ln lầầnn đầđầu tiên nu tiên năăm nào?m nào?

1946  1946  Câu 62 Câu 62. Tác ph. Tác phẩẩm m “ “ BBảản án chên án chê độđộ ththựực dânc dân Pháp” Pháp” đượđược nhà xuc nhà xuấất t bbảản n SSựự ththậật t ddịịch, in rach, in ra titiếếng Ving Việệt vào tht vào thờời gian nào?i gian nào?

1960  1960 

Câu 63

Câu 63. Tác ph. Tác phẩẩm m “ “ BBảản án chên án chê độđộ ththựực dânc dân Pháp”

Pháp” đượđược nhà xuc nhà xuấất t bbảảnn đầđầu tiênu tiên ởở ViViệệt Namt Nam bbằằng ting tiếếng nào?ng nào?

Pháp Pháp

Câu 64

Câu 64. B. Bảản chn chấất ct củủa cha chủủ nghngh ĩ  ĩ a ta tưư bbảản “ là mn “ là mộộtt con

con đĩ đĩ a có 1 cái vòi bàm vào giai ca có 1 cái vòi bàm vào giai cấấp vô sp vô sảảnn ởở chính qu

chính quốốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấấpp vô

vô ssảảnn ởở thuthuộộcc địđịa. Na. Nếếu u mumuốốn gin giếết cht chếết con vt con vậậtt ấấy, ngy, ngườười ta phi ta phảảii đồđồng thng thờời i ccắắt t ccảả hai vòi. Nhai vòi. Nếếuu ng

ngườười ta chi ta chỉ ỉ ccắắt mt mộột vòi thôi thì cái vòi kia lt vòi thôi thì cái vòi kia l ạại vãni vãn titiếếp p ttụục hút máu cc hút máu củủa giai ca giai cấấp vô sp vô sảản, con vn, con vậậtt vvẫẫn tin tiếếp tp tụục sc sốống và cái vòi bng và cái vòi bịị ccắắt st sẽẽ mmọọc ra” câuc ra” câu nói trên trích t

nói trên trích từừ tác phtác phẩẩm nào cm nào củủa Nguya Nguyễễn n ÁiÁi Qu

Quốốc?c?

B

Bảản án chn án chế ế độđộ ththự ự c dân Phápc dân Pháp

Câu 65

Câu 65. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc tham gia tc tham gia tổổ chchứức “ c “ HHộộii liên hi

liên hiệệp các dân tp các dân tộộc bc bịị áp báp bứức” vào nc” vào năăm nào?m nào?

1925  1925 

Câu 66

Câu 66. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc tc tổổ chchứức “ c “ HHộội liên hii liên hiệệpp các dân t

các dân tộộc bc bịị áp báp bứức” khic” khi đđangang ởở đđâu?âu?

Qu

Quảảng Châu, Trung Qung Châu, Trung Quốốc c 

Câu 67

Câu 67. T. Tạại Quãng Châu ( Trung Qui Quãng Châu ( Trung Quốốc ) Nguyc ) Nguyễễnn Ái Qu

Ái Quốốcc đđã mã mởở nhinhiềều lu lớớphuphuấấn luyn luyệệnn đđào tào tạạo cáno cán bbộộ cho cách mcho cách mạạng Ving Việệt Nam,t Nam, đđó là vào nhó là vào nhữữngng nnăăm nào?m nào?

1925 – 1927  1925 – 1927 

Câu 68

Câu 68. Các bài gi. Các bài giảảng ng ccủủa Nguya Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c ttạạii các l

các lớớp hup huấấn luyn luyệện cán bn cán bộộ tuyên truytuyên truyềền cn củủa ha hộộii lien hi

lien hiệệp các dân tp các dân tộộc c bbịị áp áp bbứức c ttậập p hhợợp p llạại i vàvà xu

xuấất bt bảản thành tác phn thành tác phẩẩm gì?m gì?

Đườ 

Đườ ng cách mng cách mệệchch

Câu 69

Câu 69. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đđã trích dã trích dẫẫn lun luậậnn đđiiểểmm nnốối i titiếếng ng ccủủa V . I . Lênnin : “không có lí lua V . I . Lênnin : “không có lí luậậnn cách m

cách mệệnh thì không có cách mnh thì không có cách mệệnh vnh vậậnn độđộng …ng … ch

chỉ ỉ  có theo lý lucó theo lý luậận cách mn cách mệệnh tinh tiềền phong,n phong,  Đả Đảngng cách m

cách mệệnh nh mmớới ni nổổi trách nhii trách nhiệệm cách mm cách mệệnh tinh tiềềnn phong” câu nói

phong” câu nói đượđược ghic ghi ởở trangtrang đầđầu tiên cu tiên củủaa cu

cuốốn sánh nào?n sánh nào?

Đườ 

Đườ ng cách mng cách mệệnhnh

Câu 70

Câu 70. “Công nông là góc cánh m. “Công nông là góc cánh mệệnh, còn hnh, còn họọcc trò, nhà buôn nh

trò, nhà buôn nhỏỏ,, địđịa a chchủủ nhnhỏỏ, … là b, … là bầầu u bbạạnn cách m

cách mệệnh nh ccủủa nông thôn” . Nghuya nông thôn” . Nghuyễễn Ái Qun Ái Quốốcc vi

viếết câut câu đđó trong tác phó trong tác phẩẩm nào?m nào?

Đườ 

Đườ ng cách mng cách mệệnhnh

c

cấấu u 7171. “Chúng ta làm cách m. “Chúng ta làm cách mệệnh thì cnh thì cũũng phng phảảii lien l

lien lạạc c ttấất t ccảả nhnhữữngng đảđảng cách mng cách mạạng trong thng trong thếế gi

giớớii đểđể chchốống ng llạại ti tưư bbảản vn vàà đếđế ququốốc c chchủủ nghngh ĩ  ĩ a”.a”. C

Cấấu nóiu nói đđóó đượđược Nguyc Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc vic viếết trong táct trong tác ph

phẩẩm mào?m mào?

Đườ 

(4)

Câu 72

Câu 72. “Tr . “Tr ướước hc hếết pht phảải cói có  Đả Đảng cách mng cách mệệnhnh đểđể trong thi v

trong thi vậậnn độđộng và tng và tổổ chchứức dân chúng, ngoàic dân chúng, ngoài thì lien l

thì lien lạạc vc vớới dân ti dân tộộc bc bịị áp bucáp bucứứ và vô svà vô sảản giain giai ccấấp p mmọọi i nnơơi” Câu nóii” Câu nói đđóó đượđược Nguyc Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc vi

viếết trong tác pht trong tác phẩẩm nào?m nào?

Đườ 

Đườ ng cách mng cách mệệnhnh

Câu 73

Câu 73. “Hai tr . “Hai tr ăăm thanh niênm thanh niên ởở 1 t1 t ỉ ỉ nhnh ở ở Nam KNam Kỳỳ bi

biểểu tình tru tình trướ ướ cc đồđồn n ccảảnh sátnh sát đđòi thòi thảả 2 2 ngngưưòi òi bbạạn n ccủủaa

hhọọ bbịị bbắắt… t… hhọọ đđã ã ththắắng ng llợ ợ i. i. LLầầnn đầđầu tiên viu tiên việệcc đđóó đượ 

đượ c c ththấấyy ở ở  ĐĐông Dông Dươ ươ ng ng .. ĐĐó là dó là dấấu u hihiệệu u ccủủa a ththờ ờ ii đạ

đại.” Ci.” Cấấu nóiu nói đđóó đượ đượ c Nguyc Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc vic viếết trong táct trong tác  ph

 phẩẩm nào?m nào?

 B

 Bảản án chn án chế ế độđộththự ự c dân Phápc dân Pháp

Câu 74

Câu 74

. Nguy

. Nguyễễn Ái Qu

n Ái Quốốc

c m

mở 

ở 

llớ 

ớ 

 p hu

 p huấấn luy

n luyệệnn

chính tr 

chính tr ịị ttạại nhà s

i nhà sốố bao nhiêu ph

bao nhiêu phốố V

Văăn Minh (

n Minh (

Qu

Quảảng Châu )?

ng Châu )?

13/1 13/1

Câu 75.

Câu 75. TuTuầần báo thanh niên, cn báo thanh niên, cơơ quant rungquant rung ươ

ương ng ccủủa a TTổổng ng bbộộ ViViệệt Minh cách mt Minh cách mạạng thanhng thanh niên do Nguy

niên do Nguyễễ Ái QuÁi Quốốc sang lc sang lậập ra sp ra sốố đầđầu tiênu tiên vào th

vào thờời gian nào?i gian nào?

21/6/1925  21/6/1925 

Câu 76

Câu 76. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc mang tên là Lý Thuc mang tên là Lý Thuỵỵ vào th

vào thờời gian nào?i gian nào?

7/1924 7/1924

Câu 77

Câu 77.Mang tên là Lý Th.Mang tên là Lý Thụụy, Nguyy, Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đđã tham gia lãnhã tham gia lãnh đạọđạọ ttổổ chchứức quc quốốc tc tếế nào?nào?

H ộội lien hi i lien hi ệệ p các dân t  p các dân t ộộc bc b ị  ị áp báp bứ ứ c c 

Câu 78

Câu 78. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đạđạ phô biphô biếến bài Qun bài Quốốcc ttếế ca theo thca theo thểể ththơơ llụục bát vào thc bát vào thờời gian nào?i gian nào?

1945  1945 

Câu 79

Câu 79. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đđã ã ddịịch và phch và phổổ bibiếếnn bài Qu

bài Quốốc c ttếế ca theo thca theo thểể ththơơ llụục bát khic bát khi đđangang ởở đđâu?âu?

Vi 

Vi ệệt Namt Nam

Câu 80

Câu 80. Nguy. Nguyễễn Ái qun Ái quốốcc đđã ã ggửửi i ththưư chocho đạđại hi hộộii đạ

đại bii biểểu u totoảản n ququốốc lc lầần thn thứứ hai II quhai II quốốc dânc dân đảđảngng TRung qu

TRung quốốc vào thc vào thờời gian nào?i gian nào?

1926  1926 

Câu 81

Câu 81. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc vc vớới bí danh Vi bí danh Vươươngng Đạ Đạtt Nhân

Nhân đđã phát biã phát biểểu u ttạạii  Đạ Đại i hhồồi II ci II củủa Quóc dâna Quóc dân  Đả

 Đảng Trung Qung Trung Quốốc lúc nào?c lúc nào?

14/1/1926  14/1/1926 

C

Cấấu 82u 82. Cu. Cuốốn “n “ Đườ Đường Cánh Mng Cánh Mệệnh” tnh” tậập hp hợợp cc1p cc1 bàu gi

bàu giảảng ng ccủủa Nguya Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c ttạại các khoái các khoá hu

huấấn luyn luyệện chính tr n chính tr ịị đượđược xuc xuấất bt bảản tn tạạii đđâu?âu?

Câu 83

Câu 83. Nguy. Nguyễễn Ái qun Ái quốốc chu tr c chu tr ươương ra tng ra tờờ báobáo “Lính cách m

“Lính cách mệệnh” nhnh” nhằằm tuyên truym tuyên truyềền giác ngn giác ngộộ binh lính ng

binh lính ngườười Vii Việệt Nam vào tht Nam vào thờời gian nào?i gian nào?

Tháng 2 n

Tháng 2 năăm 1947 m 1947 

Câu 84

Câu 84. . TTưư ttưởưởng ng HHồồ Chí Minh vChí Minh vềề concon đườđườngng cách m

cách mạạng Ving Việệt Namt Nam đượđược hình thành vc hình thành vềề ccơơ bbảản vào thn vào thờời gian nào ?i gian nào ?

1930  1930 

C

Cấấu u 8585. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đượđược c Tr Tr ươương Vânng Vân LL ĩ  ĩ nh, mnh, mộột t ngngườười i ViViệệt Nam tt Nam tốốt nghit nghiệệp p tr tr ưởưởngng quân s

quân sựự Hoàng PhHoàng Phốố đđang làm viang làm việệcc ởở SSởở CôngCông an c

an củủa chính quya chính quyềền Tn Tưởưởng Ging Giớới Thi Thạạchch đếđến báon báo tin “

tin “ chúng s

chúng sắắp bp bắắt anht anh đấđấy” vào thy” vào thờời gian nào?i gian nào?

5/1927  5/1927 

Câu 85.

Câu 85. CuCuốốn sách “Trung Qun sách “Trung Quốốc và thanh niênc và thanh niên Trung Qu

Trung Quốốc” do ai biên soc” do ai biên soạạn?n?

Nguy 

Nguy ễ ễ n Ái Qun Ái Quốốc và nhóm sinh viên Trung c và nhóm sinh viên Trung  Qu

Quốốc c 

Câu 86

Câu 86. . CuCuốốn sách Trung Qun sách Trung Quốốc và thanh niênc và thanh niên Trung Qu

Trung Quốốc” do Nguyc” do Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc là chc là chủủ bieb6bieb6 llầầnn đầđầu tiênu tiên đượđược dc dịịch ra bch ra bằằng ting tiếếng nng nướước nào?c nào?

Ti 

Ti ế ế ng Vi ng Vi ệệt t 

Câu 86.

Câu 86. “Ch“Chỉ ỉ  có có ttầầng ng llớớp sinh viên là có thp sinh viên là có thểể nghe th

nghe thấấy y nhnhữững ng hhồồi âm ci âm củủa phong trào cácha phong trào cách m

mạạng phng phươương Tây. Chng Tây. Chỉ ỉ  có có hhọọ mmớới có thi có thểể nhìnnhìn th

thấấy, suy ngy, suy ngẫẫn, so sánh và hin, so sánh và hiểểu u vvấấnn đềđề. Vì v. Vì vậậyy,, hhọọ là nhlà nhữững ngng ngườườii đấđấu tiên tham giau tiên tham gia đấđấu tranh”.u tranh”. Nguy

Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c viviếếtt đđiiềềuu đđó trong tác phó trong tác phẩẩnn nào?

nào?

Trung Qu

Trung Quốốc và thanh niên Trung Quc và thanh niên Trung Quốốc c 

Câu 86

Câu 86. N. Năăm 1925, Nguym 1925, Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đđã tã tổổ chchứứcc ra nhóm bí m ra nhóm bí mậật và cht và chọọn n 1 1 ssốố ngngườười làmi làm đảđảngng viên d viên dựự bbịị ccủủa Ca Cộộng sng sảảnn Đả Đảng?ng? Lê H  Lê H ồồng S ng S ơ ơ n, H n, H ốố Tùng M Tùng M ậậu, H u, H ốố Tùng M Tùng M ậậuu Câu 87

Câu 87. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c ddựự cucuộộc c hhợợpp  Đạ Đại i HHộộii  Đồ

 Đồng cung cuẢẢ LiênLiên đđoàn choàn chốốngng đếđế ququốốc, c, ttừừ 9- 9-12/12/1927 t

12/12/1927 tạại thành phi thành phốố nào?nào?

Béclin Béclin

Câu 88

Câu 88. Nguy. Nguyễễn Ai Qun Ai Quốốc vic viếết 1 t 1 bbứức thc thưư ggửửi choi cho cán b

cán bộộ ccủủa qua quốốc tc tếế ccộộng sng sảản cón có đđooạạn vin viếết “t “đồđồngng chí có th

chí có thểể hình dung nhình dung nơơi tôii tôi đđang sang sốống trong mng trong mộộtt tình tr 

tình tr ạạng tinh thng tinh thầần và vn và vậật t chchấất t nhnhưư ththếế nàonào không: bi

không: biếết là c ó nhit là c ó nhiềều công viu công việệc c nhnhưưng khôngng không th

thểể làm gìlàm gì đượđược,c, ăăn không ngn không ngồồi i r r ồồi, không cói, không có titiềền, n, ssốống ngày nào hay ngàyng ngày nào hay ngày ấấy ,mà khôngy ,mà không đượ

(5)

Câu 89.

Câu 89. NhuyNhuyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đượđược ban chc ban chấấp hànhp hành trung

trung ươương Qung Quốốc c TTếế CCộộng ng ssảảnra quynra quyếếtt địđịnhnh đồ

đồng ng ýý đểđể NgNgườười i tr tr ởở vvềề đđông dông dươương theong theo nguy

nguyệện vn vọọng vào thng vào thởởi gian nào?i gian nào?

4/1928  4/1928 

Câu 90

Câu 90. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc r c r ờời ni nướướcc Đứ Đứcc đếđến Tháin Thái Lan vào th

Lan vào thờời gian nào?i gian nào?

6/1927  6/1927 

Câu 91

Câu 91. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c ttừừ ItaliaItalia đđáp tàu Nháp tàu Nhậậtt B

Bảảnn đđi Xiêm vào thi Xiêm vào thờời gian nào?i gian nào?

6/1928  6/1928 

Câu 92

Câu 92. Nguy. Nguyễễn Ái qun Ái quốốc c xuxuấất t hihiệệnn ởở BBảảnn  Đ Đôngông mi

miềền trung nn trung nướước Xiêm vào thc Xiêm vào thờời gian nào?i gian nào?

7/1928  7/1928 

Câu 93

Câu 93. . TTạại Xiêm( Thái Lan ), Nguyi Xiêm( Thái Lan ), Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc llấấy tên là Chín, my tên là Chín, mọọi i ngngườười tôn tr i tôn tr ọọng ng ggọọi là thi là thầầuu Chín (Ông già Chín ) t

Chín (Ông già Chín ) từừ ththờời gian nào?i gian nào?

8/1928  8/1928 

Câu 94

Câu 94. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đđã dã dịịch 2 cuch 2 cuốốn “ Nhânn “ Nhân lo

loạại i titiếến n ssửử hoá” và “ Choá” và “ Cộộng ng ssảản A.B.C” lúcn A.B.C” lúc đđangang ở

ở Xiêm là vào lúc nào?Xiêm là vào lúc nào?

1928  1928 

Câu 95

Câu 95. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c bbịị toá án Vinh( Nghtoá án Vinh( Nghệệ An) x

An) xửử vvắắng ng mmặặt và bt và bịị khép vào tkhép vào tộội i ttửử hình vàohình vào th

thờời gian nào?i gian nào?

10/1929 10/1929

Câu 96

Câu 96. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c r r ờời Xiêmi Xiêm đđi Trungi Trung Qu

Quốốc vào thc vào thờời gian nào?i gian nào?

11/1929 11/1929

Câu 97

Câu 97. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đếđến trung qun trung quốốc chuc chuẩẩnn bbịị hhộội nghi nghịị hhợợp nhp nhấất các tt các tổổ chchứức Cc Cộộng Sng Sảản n ViViệệtt Nam v

Nam vảảo tho thờời gian nào?i gian nào?

12/1929 12/1929

Câu 98

Câu 98. Theo Nguy. Theo Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc, ai “ là ngc, ai “ là ngườườii đẩđẩuu tiên

tiên đặđặt t ccơơ ssởởc ho 1 thc ho 1 thờờii đạđại i mmớới, thi, thậật t ssựự cáchcách m

mạạng trong các thung trong các thuộộcc địđịa”a”

V.I.Lênin V.I.Lênin

Câu 99

Câu 99. Câu: “ Cách m. Câu: “ Cách mệệch là phá cái cch là phá cái cũũ đổđổi i rara cái m

cái mớới, cái xi, cái xấấuu đổđổi ra cái ti ra cái tốốt”. Trích tt”. Trích từừ tác phtác phẩẩmm nào cu

nào cuảả HHồồ Chí Minh?Chí Minh?

Đườ 

Đườ ngCách M ngCách M ệệnhnh

Câu 100

Câu 100. Câu: “ ch. Câu: “ chủủ tr tr ươương làm tng làm tưư ssảản dânn dân quy

quyềền cách mn cách mạạng và thng và thổổ địđịa cách ma cách mạạngng đểđể đđi ti tớớii xã

xã hhộội i ccộộng ng ssảản”n” đượđược trích tc trích từừ tác phtác phẩẩm nàom nào ccủủa Ha Hồồ Chí Minh?Chí Minh?

Chính c 

Chính c ươ ươ ng v ng v ắ ắ n t n t ắ ắ t c t c ủủaa ĐảĐảng ng 

Câu 101

Câu 101. Ngày 1/5/1930 Nguy. Ngày 1/5/1930 Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c hohoạạtt độ

độngng ởở đđâu?âu?

 Xiêm  Xiêm

Câu 102

Câu 102. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c bbịị bbắắtt ởở HHồồng Kôngng Kông vào th

vào thờời gian nào?i gian nào?

6/1931 6/1931

Câu 103.

Câu 103. Khi bKhi bịị bbắắt Nguyt Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc mang thc mang thẻẻ ccăăn cn cướước có tên gì?c có tên gì?

T ốống V ng V ăăn S n S ơ ơ 

Câu 104

Câu 104. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c bbịị ththựực dân Anhc dân Anh giam

giam ởở HHồồng Kông vào thng Kông vào thờời gian nào?i gian nào?

6/1931 – 1/1933 6/1931 – 1/1933

Câu 105.

Câu 105. Ai là ngAi là ngườười có công li có công lớớn trong vin trong việệc cc cứứuu Nguy

Nguyễễn Ái qun Ái quốốc ra khc ra khỏỏi i nhà nhà tù tù ththựực dân Anhc dân Anh ởở H

Hồồng Kông?ng Kông?

Lu

Luậật st sư ư Lôd Lôd ơ ơ bai ( Lôd bai ( Lôd ơ ơ di)di)

Câu 106

Câu 106. Nguy. Nguyễễn ái qun ái quốốcc đđã viã viếết tht thưư ggửửi 1i 1 đồđồngng chí

chí ởở QuQuốốc c TTếế ccộộng ng ssảản yêu cn yêu cầầuu đượđược giaoc giao công vi

công việệc sau mc sau mộột t ssốố nnăămm ởở tình tr tình tr ạạng khôngng không ho

hoạạtt độđộng, kng, kểể ttừừ khi bkhi bịị Anh bAnh bắắt giamt giam ởở HôngHông Kông. b

Kông. bứức thc thưư đđó vió viếết vào lúc nào?t vào lúc nào?

6/1938  6/1938 

Câu 107

Câu 107.. Đạ Đại Hi Hộội VII Qui VII Quốốc tc tếế ccộộng sng sảản (6/1935),n (6/1935), H

Hồồ Chí MinhChí Minh đđã cùngã cùng đđoànoàn đạđại i bibiểểuu  Đả Đảng ng ccộộngng ssảảnn Đ Đông Dông Dươương tham dng tham dựự ggồồm có nhm có nhữững ai?ng ai?

Lê H H ồồng Phong, Nguy ng Phong, Nguy ễ ễ n n thth ị  ị  Minh Khai,Minh Khai, Hoàng V 

Hoàng V ăăn N n N ọọnn

Câu 108

Câu 108. Ai là ng. Ai là ngườười không phi không phảải lài là đạđại bii biểểu cu củủaa  Đả

 Đảng ng CCộộngSngSảảnn  Đ Đông Dông Dươương tham dng tham dựự  Đạ Đại i HHộộii VII Qu

VII Quốốc tc tếế thanh niên 25/9/1935thanh niên 25/9/1935 ởở MátxcMátxcơơva )?va )?

Nguy 

Nguy ễ ễ n Ái Qun Ái Quốốc c 

Câu 109

Câu 109. . TTừừ 10/1934 – 1935, H10/1934 – 1935, Hồồ Chí Minh hChí Minh họọcc ở

ở tr tr ườường qung quốốc tc tếế V.I.Lênin. :Lúc này Bác lV.I.Lênin. :Lúc này Bác lấấy têny tên là gì?

là gì?

Lin Lin

Câu 110

Câu 110. H. Hốố Chí MinhChí Minh đượđược tuyc tuyểển chn chọọn vào ln vào lớớpp nghiên sinh do vi

nghiên sinh do việện nghiên cn nghiên cứứu các vu các vấấnn đềđề dândân ttộộc và thuc và thuộộcc địđịa ma mởở vào thvào thờời gian nào?i gian nào?

1/1/1937 – 31/12/1937  1/1/1937 – 31/12/1937 

Câu 111

Câu 111..  Đề Đề tài do Nguytài do Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc nghiên cc nghiên cứứuu ở

ở llớớp nghiên cp nghiên cứứu sinh do Viu sinh do Việện Nghiên Cn Nghiên Cứứu cácu các vvấấnn đềđề dân tdân tộộc và thuc và thuộộcc địđịa a mmởở vào nvào năăm 1937m 1937 là

là đềđề tài gì?tài gì?

V ấ ấ nn đềđề dân t dân t ộộc và thuc và thuộộc c đị đị aa

Câu 112

Câu 112. Nghuên c. Nghuên cứứu sinh Nguyu sinh Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c r r ờờii Liên Xô

Liên Xô đểđể vvềề PhPhươươngng đđông vaò thông vaò thờời gian nào?i gian nào?

10/1938  10/1938 

Câu 113.

Câu 113. NguyNguyễễn Ái qun Ái quốốc tham gia phong tràoc tham gia phong trào cách m

cách mạạngng ởở Trung QuTrung Quốốc vào thc vào thờời gian nào?i gian nào?

10/1938 – 12/1940  10/1938 – 12/1940 

(6)

Câu 114

Câu 114. Tham gia gi. Tham gia giảải phóng quân Trung qui phóng quân Trung quốốc,c, vvớới phù hii phù hiệệu Bát Lu Bát Lộộ Quân, NguyQuân, Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đượ

được phong quân hàm gì?c phong quân hàm gì?

Thi  Thi ế ế u táu tá

Câu 115

Câu 115. T. Từừ QuQuảảng Tây, Nguyng Tây, Nguyễễn Ái qun Ái quốốcc đđã lienã lien llạạcc đượđược c vvớớii  Đả Đảng ng CCộộng ng SSảảnn  Đ Đông dông dươương vàong vào th

thờời gian nào?i gian nào?

2/1940  2/1940 

Câu 116

Câu 116. . NNăăm 1939, khi cònm 1939, khi còn ởở Trung QuTrung Quốốc,c, Nguy

Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đđã ã viviếết nhit nhiềều bàiu bài đăđăng báong báo công khai c

công khai củủaa Đả Đảng cng cộộng sng sảảnn Đ Đông dông dươương xung xuấấtt bbảản n ttạại hà Ni hà Nộội i ttừừ tháng 1/1939. Ttháng 1/1939. Tớớ báobáo đđó là?ó là?

Notre Voix ( ti 

Notre Voix ( ti ế ế ng nói c ng nói c ủủa chúng ta )a chúng ta )

Câu 117

Câu 117. N. Năăm 1939, sau 2 lm 1939, sau 2 lầần không bn không bắắt liên lt liên lạạcc đượ

được vc vơơíí Đả Đảng Cng Cộộng Sng Sảảnn  Đ

 Đông Dông Dươương,ng, ởở Trung QuTrung Quốốc, Nguyc, Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đđã làm gìã làm gì đểđể hy vhy vọọng chng chấấp np nốốii đượđược liên lc liên lạạc?c?

Vi 

Vi ế ế t bài t bài đ đ ang báo? ang báo? 

Câu 118

Câu 118. . ththờời i kkỳỳ 1939 – 1940, khi ho1939 – 1940, khi hoạạtt độđộngng ởở Trung qu

Trung quốốc, Nguyc, Nguyễễn Ái qun Ái quốốc mang bí danhc mang bí danh

V ươ ươ ng ng 

Câu 119.

Câu 119. NguyNguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đđã tham dã tham dựự khoákhoá hu

huấấn luyn luyệện quân sn quân sựự ởở Hàm DHàm Dươương –Hng –Hồồ Nam doNam do Qu

Quốốc dânc dân Đả Đảng vàng và Đả Đảng Cng Cộộng Sng Sảản TRung qun TRung quốốcc hhợợp tác tp tác tổổ chchứức vào thc vào thờời gian nào?i gian nào?

2/1940 - -8/1940  2/1940 - -8/1940 

Câu 120

Câu 120..  Đầ Đầu 6/1940, Nguyu 6/1940, Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc đđã ã ccửử 22 ng

ngườườii đđi Diên An hi Diên An họọc c tr tr ườường quân chính vàng quân chính và Ng

Ngườười i ddặặnn đđi i ddặặn n llạại: “ ci: “ cốố ggắắng ng hhọọc thêm quânc thêm quân ssựự”?”?

Võ Nguyên Giáp và Ph

Võ Nguyên Giáp và Phạạm V m V ăănn ĐồĐồng ng 

Câu 121

Câu 121. . HHồồ Chí Minh vChí Minh vềề nnướước c tr tr ựực c titiềềp lãnhp lãnh đạ

đạo phong trào cách mo phong trào cách mạạng tng từừ??

28/1/1941 28/1/1941

Câu 122

Câu 122.. Đị Địa danha danh đầđầu tiên mà Hu tiên mà Hồồ Chí minhChí minh đặđặtt chân

chân đếđến khi mn khi mớới vi vềề nnướước, tc, tạại Ci Cộột Mt Mốốc 108 trênc 108 trên biên gi

biên giớới i ViViệệt-Trung thut-Trung thuộộc huyc huyệện nào cn nào củủa a ttỉ ỉ nhnh Cao B

Cao Bằằng?ng?

Hà Qu Hà Quảảng ng 

Câu 123

Câu 123. . HHồồ Chí Minh thíChí Minh thí đđiiểểm xây dm xây dựựng ng MMặặtt tr 

tr ậận Vin Việệt Minht Minh đầđầu tu t ĩ  ĩ ênên ởở ttỉ ỉ nh nào?nh nào?

Cao B Cao Bằằng ng 

Câu 124

Câu 124. T. Tạại Pác Pó, Hi Pác Pó, Hồồ chí Minh dchí Minh dịịch ra tich ra tiếếngng vi

việệt t cucuốốn sách nàon sách nào đểđể làm tài lilàm tài liệệu u huhuấấn luyn luyệệnn cán b

cán bộộ??

L

L ị  ị ch sch sử ử đảđảng C ng C ộộng sng sảản Ngan Nga

Câu 125

Câu 125. Nguy. Nguyễễn Aí Qun Aí Quốốc c viviếết tác pht tác phẩẩm m “ “ LLịịchch ssửử nnướước ta” vcc ta” vcảảo no năăm nào?]m nào?]

1941 1941

Câu 126.

Câu 126. VVềề đếđến Cao Bn Cao Bằằng, Nguyng, Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốcc ssđđã dung bí danh nàoã dung bí danh nào đểđể hohoạạtt độđộng?ng?

Già Thu Già Thu

Câu 127

Câu 127. Núi Các Mác, su. Núi Các Mác, suốối Lênin là nhi Lênin là nhữữngng ng

ngọọn núi, con sun núi, con suốốii đượđượcc H

Hồồ Chí MinhChí Minh đặđặt tên, hit tên, hiệện nay thun nay thuộộc tc tỉ ỉ nh nào?nh nào?

Hà Qu

Hà Quảảng, Cao Bng, Cao Bằằng ng 

Câu 128

Câu 128. N. Năăm 1941, Nguym 1941, Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc vic viếết 1 táct 1 tác ph

phẩẩm mm mởở đầđầu có câu:u có câu: “ Dân ta ph

“ Dân ta phảải bii biếết st sửử tata Cho t

Cho tườường gng gốốc tíchnc tíchnướước nhà vic nhà việệt Nam”t Nam”

L

L ị  ị ch sch sử ử nnướ ướ c tac ta

Câu 129

Câu 129. . HHộội nghi nghịị BCH TrungBCH Trung ƯơƯơngng  Đả Đảng VIII,ng VIII, hhọọp 5/1941 do Nguyp 5/1941 do Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc chc chủủ totoạạ, có m, có mặặtt nh

nhữững ai?ng ai?

Tr 

Tr ườ ườ ng Chinh, Hoàng V ng Chinh, Hoàng V ăăn Thn Thụụ

Câu 130

Câu 130. “ trong lúc này, quy. “ trong lúc này, quyềền n llợợi i ccủủa dân ta dân tộộcc là cao h

là cao hơơn n hhếết t ththảảy”.y”.  Đ Đó là khó là khẳẳngng địđịnh nh ccủủa a hhộộii nghi Trung

nghi Trung ƯơƯơng nào?ng nào?

TW8 ( 5/1941) TW8 ( 5/1941)

Câu 131

Câu 131. Theo. Theo đềđề nghnghịị ccủủa NGuya NGuyễễn Ái Qun Ái Quốốc,c, m

mặặt t tr tr ậận dân tn dân tộộc c ththốống nhng nhấất t ViViệệt Namt Nam đượđược c llấấyy tên là “ Vi

tên là “ Việệt Namt Nam độđộc lc lậậpp đồđồng minh”., gng minh”., gọọi ti tắắt là “t là “ Vi

Việệt Minh” vào tht Minh” vào thờời gian nào?i gian nào?

19/5/1941 19/5/1941

Câu 132

Câu 132. Nguy. Nguyễễn Ái Qun Ái Quốốc c llấấy tên là Hy tên là Hồồ chíchí Minhlên

Minhlên đướđướngng đđi Trung Qui Trung Quốốcc đểđể liên lliên lạạc c vvớớii các l

các lựực c llượượngng đồđồng minh chng minh chốống ching chiếến tranhn tranh pháp xít vào th

pháp xít vào thờời gian nào?i gian nào?

8/1942  8/1942 

Câu 133

Câu 133. . HHồồ chí Minh bchí Minh bịị chính quychính quyềền n QuQuốốc fânc fân  Đả

 Đảng Trung Hoa bng Trung Hoa bắắt và giam git và giam giữữ trong thtrong thờời giani gian nào?

nào?

8/1942 – 9/1943 8/1942 – 9/1943

Câu 134

Câu 134. Trong th. Trong thờời gian hi gian hơơn n mmộột t nnăăm, chìnhm, chình quy

quyểển n TTưởưởng Qing Qiớới i ThThạạchch đđã ã gigiảải i HHồồ Chí MinhChí Minh qua m

qua mấấy nhà tùy nhà tù ởở 13 huy13 huyệện thun thuộộc c ttỉ ỉ nh Qunh Quảảngng Tây( Trung qu

Tây( Trung quốốc)?c)?

30 nhà tù 30 nhà tù

Câu 135

Câu 135. Th. Thờời gian giam gii gian giam giữữ trong các nhà tùtrong các nhà tù ởở Quãng Tây ( Trung Qu

Quãng Tây ( Trung Quốốc), Hc), Hồồ chí Minhchí Minh đđã ã viviếếtt ttậập thp thơơ “ Nh“ Nhậật ký trong tù”. có bao nhiêu bài?t ký trong tù”. có bao nhiêu bài?

134 bài  134 bài 

(7)

Câu 136

Câu 136. Bài th. Bài thơơ: : “ “ GGạạoo đđem vào giã baoem vào giã bao đđauau đớ

đớn, gn, gạạo giã xong r o giã xong r ồồi, tr i, tr ắắng tng tựựa nha nhưư bông. Sbông. Sốốngng ở

ở trêntrên đờđời i ngngườười i ccủủng ng vvậậy; gian nan rèn luyy; gian nan rèn luyệệnn m

mớới thành công”i thành công” ởở trong tác phtrong tác phẩẩm ?m ?

Nh

Nhậật ký trong tùt ký trong tù

Câu 137

Câu 137. Ra kh. Ra khỏỏi nhà tù ci nhà tù củủa Ta Tưởưởng Ging Giớới Thi Thạạch,ch, hhồồ chí Minhchí Minh ởở ttạại Trung Qui Trung Quốốc tham gia 1 sc tham gia 1 sốố hohoạạtt độ

độngcngcủủa a ViViệệt Nam Cách Mt Nam Cách Mạạngng  Đồ Đồng Minh hng Minh hộội,i, khi nào H

khi nào Hồồ chí Minh vchí Minh vềề nnướước?c?

9/1944 9/1944

Câu 138.

Câu 138. Sau khi vSau khi vềề nnướước, Hc, Hồồ Chí Minh viChí Minh viếết tht thưư ggửửii đồđồng bào toàn qung bào toàn quốốc, chuc, chuẩẩn n bbịị tritriệệu u ttậậpp  Đạ Đạii H

Hộội i ququốốc dân, Ngc dân, Ngườười i khkhẳẳngng địđịnh “ cnh “ cơơ hhộội choi cho dân ta gi

dân ta giảải phóngi phóng ởở trong 1 ntrong 1 năăm hom hoặặc hc hơơn n nnăămm nnưưã. Thã. Thờời gian r i gian r ấất gt gấấp. Ta php. Ta phảải làm nhanh” . Víêti làm nhanh” . Víêt vào n

vào năăm?m?

10/1944 10/1944

Câu 139

Câu 139. 12/1944, H. 12/1944, Hồồ Chí Minh triChí Minh triệệu u ttậập p 1 1 ssốố cán b

cán bộộ vvềề Pác PóPác Pó đểđể phphổổ bibiếến chn chủủ tr tr ươương thànhng thành llậập Quân Qip Quân Qiảải Phóng. Ai là ngi Phóng. Ai là ngườườii đượđược c HHồồ ChíChí Minh ch

Minh chỉ ỉ địđịnhnh đảđảm nhim nhiệệm công tác này?m công tác này?

Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp

Câu 140.

Câu 140. Độ Đội i viviệệt Nam tuyên truyt Nam tuyên truyềền n gigiảải phóngi phóng quân

quân đượđược thành lc thành lậập?p?

22/12/1944 22/12/1944

Câu 141

Câu 141. . HHồồ Chí Minh bChí Minh bắắtt đầđầu u cucuộộc hành trìnhc hành trình r 

r ờời Pác Pó vi Pác Pó vềề Tân Trào vào?Tân Trào vào?

4/5/1945  4/5/1945 

Câu 142

Câu 142. . CuCuộộc hành trình tc hành trình từừ Pác Pó vPác Pó vềề TânTân Trào c

Trào củủa Ha Hồồ Chí Minh kéo dài?Chí Minh kéo dài?

4/5/1945 – 21/5/1945  4/5/1945 – 21/5/1945 

Câu 143

Câu 143. H. Hồồ Chí Minh, ban thuChí Minh, ban thuờờng vng vụụ TWTW Đả Đảngng và T

và Tổổng Bng Bộộ ViViệệt Minht Minh đđã thành lã thành lậập Up Uỷỷ Ban khBan khởởii ngh

ngh ĩ  ĩ a toàn qua toàn quốốc vào?c vào?

13/8/1945  13/8/1945 

Câu 144.

Câu 144. “Toàn qu“Toàn quốốcc đồđồng bào hãyng bào hãy đứđứng ng ddậậyy đđem em ssứức ta mà gic ta mà giảải phóng cho ta”. Li phóng cho ta”. Lờời kêu gi kêu gọọii đđó vào thó vào thơơì gian?ì gian?

8/1945  8/1945 

Câu 145

Câu 145. 12/8/1945 h. 12/8/1945 hồồ Chí Minh nhChí Minh nhậậnn đượđược tinc tin Nh

Nhậật cht chấấp nhp nhậận ngn ngừừng bng bắắn qua kênh thong tin?n qua kênh thong tin?

Đ

Đài thu thanhài thu thanh

Câu 146

Câu 146. . HHồồ Chí Minh bChí Minh bắắtt đầđầu u r r ờời Tân Trào vi Tân Trào vềề Hà N

Hà Nộội khi nào?i khi nào?

22/8/1945  22/8/1945 

Câu 147

Câu 147. “ Dù ph. “ Dù phảảii đốđốt cháydãy tr t cháydãy tr ườường ng ssơơnn ccũũng phng phảải giành choi giành cho đượđượcc độđộc c llậập” câu nóip” câu nói đđóó vào th

vào thờời gian nào?i gian nào?

8/1945  8/1945 

Câu 148

Câu 148. Cu. Cuốối tháng 7/1945, ti tháng 7/1945, tạại lán Nà Li lán Nà Lừừa, Ha, Hồồ Chí Minh

Chí Minh đđã ã chchỉ ỉ  ththịị: “ Lúc này th: “ Lúc này thờời i ccơơ thuthuậận n llợợii đđã ã ttớới, dù hi sinh ti, dù hi sinh tớớii đđâu, dù phâu, dù phảảii đốđốt cháy ct cháy cảả dãy Tr 

dãy Tr ườường ng SSơơn n ccũũng phng phảải i ccươương quyng quyếết giànht giành cho

cho đượđượcc độđộc c llậập”. Aip”. Ai đđãã đượđược Bác tr c Bác tr ựực c titiếếpp truy

truyềềnn đạđạt cht chỉ ỉ ththịị này?này?

Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp

Câu 149

Câu 149. 13/8/1945, 1 cu. 13/8/1945, 1 cuộộc c hhộội nghi nghịị đượđược tric triệệuu ttậập theop theo đểđể nghnghịị ccủủa Bác, ha Bác, hộội nghi nghịị đđã nhã nhậậnn địđịnhnh “ c

“ cơơ hhộội r i r ấất tt tốốt cho ta giành chính qut cho ta giành chính quỳỳênên độđộc lc lậậpp đđã tã tớới”.i”. đđó là hó là hộội nghi nghịị nào?nào?

H ộội nghi ngh ị  ị toàn qutoàn quốốc c c c ủủaa ĐảĐảng ng 

Câu 150

Câu 150. . “ “ HHỡỡii đồđồng bào yêu quý? Ging bào yêu quý? Giờờ quýetquýet đị

định cho vnh cho vậận n mmệệnh dân tnh dân tộộcc đđãã đếđến. Toàn qun. Toàn quốốcc đồ

đồng bào hãyng bào hãy đứđứng ng ddậậy dem sy dem sứức ta mà gic ta mà giảảii phóng cho ta”.

phóng cho ta”.  Đ Đooạạn n vvăăn n tr tr ễễn trích tn trích từừ vvăăn n kikiệệnn nào?

nào?

L

Lờ ờ i kêu g i kêu g ọọi T i T ổổng khng khở ở i nghi nghĩ ĩ a c a c ủủa Chí Minha Chí Minh

Câu 151

Câu 151. . HHồồ Chí Minh soChí Minh soạạn n ththảảo tuyên ngôno tuyên ngôn độ

độc lc lậập tp tạại nhà si nhà sốố 48, Hàng Ngang, Hà N48, Hàng Ngang, Hà Nộội, vàoi, vào th

thờời gian nào?i gian nào?

28-29/8/1945  28-29/8/1945 

Câu 152

Câu 152. . “ T“ Tấất t ccảả các dân tcác dân tộộc trên thc trên thếế gigiớớíí đềđềuu sinh ra bình

sinh ra bình đẳđẳng, dân tng, dân tộộc nào cùng có quyc nào cùng có quyềềnn ssốống, quyng, quyềền sung sn sung sướướng và quyng và quyềền n ttựự do”. Câudo”. Câu nói

nói đđó trong vó trong văăn kin kiệện nào?n nào?

Tuyên Ngôn

Tuyên Ngôn ĐộĐộc Lc Lậậ p p

Câu 153

Câu 153. “ Toàn th. “ Toàn thểể dân tdân tộộc c ViViệệt Nam quyt Nam quyếếtt đđem tem tấất ct cảả tinh thtinh thầần và ln và lựực lc lượượng, tính mng, tính mạạng vàng và ccủủa ca cảảii đểđể gigiữữ vvữữngng độđộc lc lậập, tp, tựự dodo ấấy”.y”.

Tuyên Ngôn

Tuyên Ngôn ĐộĐộc Lc Lậậ p p

Câu 154

Câu 154. 8/9/1945 H. 8/9/1945 Hồồ Chí MinhChí Minh đđã ký sã ký sắắc c llệệchch bbổổ nhinhiệệm ai làm cm ai làm cốố vvấấn chính phn chính phủủ lâm thlâm thơơì nì nướướcc Vi

Việệt Nam dân cht Nam dân chủủ ccộộng hoà?ng hoà?

V ĩ ĩ nh Thunh Thuỵ ỵ 

Câu 155

Câu 155. 11/10/1945 H. 11/10/1945 Hồồ Chí MinhChí Minh đđã dã dựự LLễễ lênlên đườ

đường cng củủaa đđoàn quân tioàn quân tiễễu tr u tr ừừ gigiặặcc đđói diói diễễn ran ra ởở đđâu?âu?

Nhà hát l 

Nhà hát l ớ ớ n Hà N n Hà N ộội i 

Câu 156

Câu 156. . UUỷỷ ban dban dựự ththảảo o hihiếến phápn pháp đầđầu tiênu tiên ccủủa na nướước Vic Việệt Nam Dân cht Nam Dân chủủ ccộộng hoà do ai làmng hoà do ai làm tr 

tr ưởưởng ban:ng ban:

(8)

Câu 157.

Câu 157. :Bác H:Bác Hốố viviếết: “Nay chúng tat: “Nay chúng ta đđã giànhã giành đượ

được quyc quyềềnn độđộc c llậập, p, mmộột trng nht trng nhữững công ving công việệcc ph

phảải thi thựực hic hiệện cn cấấp tp tốốc trong lúc c trong lúc nàynày, là nâng ca, là nâng caoo dân trí… . Ph

dân trí… . Phụụ nnữữ llạại càng ci càng cầần n phphảải hi họọc,c, đđã lâuã lâu ch

chịị em em bbịị kìm hãm,kìm hãm, đđây là lúc chây là lúc chịị em phem phảải i ccốố ggắắngng đểđể kkịịp nam gip nam giớới”.i”.  Đ Đooạạn n vvăăn trên trích tn trên trích từừ vvăăn bn bảản nào cn nào củủa Ha Hồồ Chí MinhChí Minh

Ch

Chốống nng nạạn thn thấ ấ t ht họọc c 

Câu 170

Câu 170. “. “ Đ Đã hã hơơn mn mộột tháng nay, anh cht tháng nay, anh chịị emem đđãã chíên

chíên đấđấu u ccựực c kkỳỳ anh danh dũũng. Toàn thng. Toàn thểể đồđồng bàong bào Vi

Việệt Namt Nam đềđều cu cảảmm độđộng. Nhng. Nhữững ng ggươương hy sinhng hy sinh anh d

anh dũũng ng ccủủa các ba các bạạnnđđã sang r ã sang r ọọi i khkhắắp p nnướước.c. Nh

Nhữững ching chiếến công oanh lin công oanh liệệt ct củủa các ba các bạạnn đđã làmã làm cho toàn th

cho toàn thểể đồđồng bào them kiên quyng bào them kiên quyếết”.t”.  Đ Đooạạnn trích này trong th

trích này trong thưư HHồồ Chí Minh gChí Minh gửửi cho ni cho nơơii nào?

nào?

Thanh niên Nam B Thanh niên Nam Bộộ

Câu 171.

Câu 171. ChChủủ ttịịch ch HHồồ Chí Minh thay mChí Minh thay mặặt chínht chính ph

phủủ ttặặngng đồđồng bào ming bào miềền nam danh hin nam danh hiệệu gì vàou gì vào 12/1946?

12/1946?

Thành

Thành đồđồng t ng t ổổ ququốốc c 

Câu 172

Câu 172. H. Hồồ Chí Minh thành lChí Minh thành lậập Chính php Chính phủủ LiênLiên hi

hiệệp Lâm thp Lâm thờời và cùng chính phi và cùng chính phủủ ra ra mmắắtt đồđồngng bào vào th

bào vào thờời gian nào?i gian nào?

1/1/1946  1/1/1946 

Câu 173. N

Câu 173. Năăm 1946, Hm 1946, Hồồ Chí MinhChí Minh đđãã đđón ai tón ai từừ Ngh

Nghệệ an ra than ra thăăm?m?

Bà Nguy

Bà Nguyễễn n ThThịị Thanh và Ông NguyThanh và Ông Nguyễễn Sinhn Sinh Khiêm.

Khiêm.

Câu 174

Câu 174. Trong l. Trong lờời kêu gi kêu gọọi i ququốốc dânc dân đđi i bbỏỏ phi

phiếếu, Hu, Hồồ Chí Minh viChí Minh viếết: “ Ngày mai, là mt: “ Ngày mai, là mộột ngàyt ngày ccảả quóc ta lên conquóc ta lên con đườđường mng mớới mi mẻẻ….vì ngày mai….vì ngày mai là ngày T

là ngày Tổổng tuyng tuyểển cn cửử, vì ngày mai là m, vì ngày mai là mộột ngàyt ngày đầ

đầu tiên trong lu tiên trong lịịch ch ssửử ViViệệt Nam dân ta bt Nam dân ta bắắtt đầđầuu hhưởưởng ng ddụụng quyng quyềền dân chn dân chủủ ccủủa mình”. La mình”. Lờời kêui kêu ggọọii đđó Hó Hồồ Chí Minh viChí Minh viếết vào lúc nào?t vào lúc nào?

5/1/1946  5/1/1946 

Câu 175

Câu 175. 1/1/1946, H. 1/1/1946, Hồồ Chí Minh thành lChí Minh thành lậập chínhp chính ph

phủủ lien hilien hiệệp lâm thp lâm thờời và cùng Chính Phi và cùng Chính Phủủ ra mra mắắtt đồ

đồng bàong bào ởở đđâu?âu?

Nhà hát l  Nhà hát l ớ ớ nn

Câu 176

Câu 176. Mùa xuân 1946, nói chuy. Mùa xuân 1946, nói chuyệện n vvớới linhi linh m

mụục Hc Hồồ NgNgọọc Cc Cẩẩm ( giáo sm ( giáo sứứ phphậật Bt Bắắc Ninh), Hc Ninh), Hồồ Chí Minh có nh

Chí Minh có nhắắcc đếđến n mmộột giáo dân yêu nt giáo dân yêu nướước:”c:” tuy ông

tuy ông đượđược sang pháphc sang pháphọọc c ttậập, p, llạại i ttừừng làmng làm vi

việệc cho Soái Phc cho Soái Phủủ PhápmPhápmấấy y nnăămm ởở Sài Gòn.Sài Gòn. Th

Thếế mà ông tamà ông ta đđã ã ggửửi lên trii lên triềềuu đđình Tình Tựự  Đứ Đứcc nhi

nhiềều u bbảản n ssớớ ttấấu bàn viu bàn việệc c chchỉ ỉ nh tu võ bnh tu võ bịị, , ccạạnhnh tân

tân đấđất t nnướước. Ngàyc. Ngày ấấy, triy, triềềuu đđình không lình không lắắngng nghe ông ta. Giá nh

nghe ông ta. Giá nhưư bibiếết làm theo mt làm theo mộột t ssốố di

diềềukiukiếến nghn nghịị thì chthì chắắc c ccũũngng đđã ã bbớớtt đượđược nhic nhiềềuu khó kh

khó khăăn”. Giáo dânn”. Giáo dân ấấy là ai?y là ai? Nguy

Nguyễễn Tr n Tr ườường Tng Tộộ Câu 177.

Câu 177. Ai là ngAi là ngườườii đượđược c HHồồ Chí Minh uChí Minh uỷỷ nhi

nhiệệm vào Nam Bm vào Nam Bộộ vvớớii đđoànoàn đạđại i bibiểểu Phápu Pháp đểđể gi

giảải thích và thi hành hii thích và thi hành hiệệpp địđịnh Snh Sơơ bbộộ 6/3/1946?6/3/1946?

Hoàng Qu

Hoàng Quốốc Vi c Vi ệệt và Hut và Huỳ ỳ nh V nh V ăăn Tuy n Tuy ểểnn

Câu 178

Câu 178. . HHồồ Chí Minh nói: “ tôi chChí Minh nói: “ tôi chỉ ỉ  có có mmộột hamt ham mu

muốốn, ham mun, ham muốốn tn tộột bt bậật, là làm sao cho nt, là làm sao cho nướước tac ta hoàn toàn

hoàn toàn độđộc lc lậập, dân ta hoàn toànp, dân ta hoàn toàn đượđược tc tựự do,do, đồ

đồng bào ai cng bào ai cũũng có cng có cơơmm ăăn, áo mn, áo mặặc, ai cc, ai cũũngng đượ

được hc họọc hành” vào thc hành” vào thờời gian nào?i gian nào?

21/11/1946  21/11/1946 

Câu 179

Câu 179. “ tôi có th. “ tôi có thểể tuyên btuyên bốố tr tr ướước c ququốốc c hhộộii r 

r ằằng, Chính phng, Chính phủủ nàynày đđã ã ttỏỏ rõ cài tinh thrõ cài tinh thầần n ququốốcc dân lien hi

dân lien hiệệp ….Chính phù này là chính php ….Chính phù này là chính phủủ toàn qu

toàn quốốc, cóc, có đủđủ nhân tài Trung, Nam, Bnhân tài Trung, Nam, Bắắc thamc tham gia”.

gia”. Đ Đó là ló là lờời tuyên bi tuyên bốố ccủủa Ha Hồồ Chí Minh sau khiChí Minh sau khi thành l

thành lậập chính php chính phủủ mmớới, khômh có bi, khômh có bọọn n phphảảnn độ

động tham gia. Chính phng tham gia. Chính phủủ đđó thành ló thành lậập khi nào?p khi nào?

3/1946  3/1946 

Câu 180

Câu 180. “ Hi. “ Hiếến phàpn phàp đđó tuyên bó tuyên bồồ vvớới i ththếế gigiớớii nnướước c ViViệệt Namt Nam đđãã độđộc c llậập. Hip. Hiếến phápn pháp đđó tuyênó tuyên bbốố vvờời i ththếế gigiớớidân tidân tộộc c ViViệệt Namt Nam đđã ã cócó đủđủ mmọọii quy

quyềền n ttựự do…. Chính phdo…. Chính phủủ ccốố ggắắng làm theong làm theo đđúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyềền n vàvà Dân t

Dân tộộc”.c”.  Đ Đó là l7òi phát bió là l7òi phát biểểu u ccủủa a HHồồ Chí MinhChí Minh trong k

trong kỳỳ hhọọp p ththứứ 2 2 QuQuốốc c HHộội khoá I thông quai khoá I thông qua Hi

Hiếến phápn pháp đầđầu tiên cu tiên củủa na nướước ta. Kc ta. Kỳỳ hhọọpp đđó dió diễễnn ra?

ra?

3/1946  3/1946 

Câu 181

Câu 181. . ““ Đồ Đồng bào Nam bng bào Nam bộộ là dân Vilà dân Việệt Nam.t Nam. Sông có th

Sông có thểể ccạạn núi cò thn núi cò thểể mòn, song chân lýmòn, song chân lý đđó không baogió không baogiờờ thaythay đổđổi!” câu nóii!” câu nói đđó trích trongó trích trong vvăăn kin kiệện nào cn nào củủa Ha Hốố Chí Minh?Chí Minh?

Th

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :