Medical and Dental Students' Attitudes toward Their Study Field before and after Experiencing Clinical Practice in Kerman University of Medical Sciences, Iran

Full text

(1)

هلجم زكرم تاعلاطم و هعسوت شزومآ يكشزپ هرود هرامش ،مهدزاود موس ص ، 444 -444 ، 4944

سررب

ی

د

ی

هاگد

وجشناد

ی

نا

کشزپ

ی

و

نادند

کشزپ

ی

تبسن

هب

هتشر

صحت

یل

ی

لبق

و

دعب

زا

دورو

هب

شخب

اه

ی

لاب

ی

ن

ی

رد

هاگشناد

مولع

کشزپ

ی

نامرک

تمصع

یحون

1 *

،

یلع

ربکا

تسودقح

2

،

هناسفا

یدمحم

3 1 . رتکد ی شزومآ راتسرپ ی ، داتسا ی ،را هورگ شزومآ راتسرپ ی لخاد ی و حارج ی ، هدکشناد راتسرپ ی و امام یی زار ی ، ،یژولویزیف تاقیقحت زکرم زکرم تاعلاطم و هعسوت شزومآ کشزپ ی ، هاگشناد مولع کشزپ ی ،نامرک ،نامرک ا ی نار 2 . یرتکد پا ی مد ی ژولو ی ، داتسا ، زکرم قحت ی تاق لدم زاس ی رد ،تملاس هدکشهوژپ آی هدن هوژپ ی رد ،تملاس هاگشناد مولع کشزپ ی ،نامرک ،نامرک ا ی نار 3 . سانشراک دشرا شزومآ ،یکشزپ زکرم تاعلاطم و هعسوت شزومآ ،یکشزپ هاگشناد مولع یکشزپ ،نامرک ،نامرک ناریاتفایرد :هلاقم 22 / 5 / 39 نیرخآ حلاصا هلاقم : 22 / 8 / 39  شریذپ هلاقم : 25 / 8 / 39 * هدنسیون سم ؤ :لو زکرم تاعلاطم و هعسوت کشزپ شزومآ ی ، درپ ی س هاگشناد مولع کشزپ ی ،نامرک ،نامرک ا ی نار  نفلت : 93925923 -492  :ربامن 93925923 -492 Email: e_nuhi@kmu.ac.ir هنیمز و فده حم : ی ط ی گدا ی ر ی اب ی د ارب ار مزلا تاناکما ی غت یی تار وجشناد شرگن رد هدنزاس و تبثم ی نا وشت اب ات دروآ مهارف ی ق ا و ی داج ب تبغر ی ،رتش هب رجنم ی گدا ی ر ی اپ ی راد ارب .ددرگ رمتسم و ی ا ی داج غت یی تار هدنزاس ، وجشناد شرگن و دوجوم عضو دروم رد تاعلاطا دوجو ی نا هتشر هب تبسن صحت یل ی رورض دوخ ی .تسا هعلاطم نیا ماجنا زا فده ، سررب ی د ی هاگد وجشناد ی نا هتشر یاه کشزپ ی نادند و کشزپ ی هب تبسن م ؤ هفل اه ی صحت یل ی حم( ی ط دربراک ،شزومآ ی صحت هتشر ندوب یل ی ، باذج ی ت صحت هتشر یل ی ، آ ی هدن لغش ی و اج ی هاگ عامتجا ی صحت هتشر یل ی هب دورو زا دعب و لبق ) شخب اه ی لاب ین ی کشزپ مولع هاگشناد ی نامرک دوب . شور :راک تروص هب رضاح هعلاطم عطقم ی -لحت یل ی لاس رد 3932 ، یور رب 35 وجشناد زا رفن ی نا کشزپ ی مومع ی و نادند کشزپ ی صحت هب لوغشم ی ل دورو ی لاس 3988 کشزپ مولع هاگشناد ی نامرک تفرگ ماجنا رازبا . عمج یروآ هداد اه ، شسرپ ح جنپ رد هتخاس ققحم همان ی هط ( 99 س ؤ لا ) رد هراب م ؤ هفل اه ی کشزپ هتشر شزومآ ی و نادند کشزپ ی ( ،شزومآ طیحم دربراک ی صحت هتشر ندوب یل ی باذج ، ی ت هتشر صحت ی یل آ ، ی هدن غش ل ی اج و ی هاگ متجا عا ی هتشر ) .دوب هداد زا هدافتسا اب اه نومزآ اه ی رامآ ی ( t Paired ، ANOVA و Mann-Whitney رد ) رن م رازفا SPPS دروم لیلحت و هیزجت تفرگ رارق . ی هتفا اه : بی ن د ی هاگد وجشناد ی نا هتشر کشزپ ی هب تبسن هفلؤم اه ی حم ی ط دربراک و شزومآ ی صحت هتشر ندوب یل ی توافت نعم ی راد ی اد دوجو ،تش اما بی ن د ی هاگد نانآ هب تبسن هفلؤم اه ی باذج ی ت صحت هتشر یل ی ، آ ی هدن لغش ی اج و ی هاگ عامتجا ی صحت هتشر یل ی فت توا نعم ی راد ی دشن هدهاشم فرط زا . ،رگید ب توافت ی ن د ی هاگد وجشناد ی نا نادند کشزپ ی هب تبسن هفلؤم اه ی حم ی ط آ و شزومآ ی هدن لغش ی ، نعم ی راد .دوب هتفای ساسا رب ،اه بی ن د ی هاگد وجشناد ی نا نادند کشزپ ی هب تبسن هفلؤم اه ی دربراک ی صحت هتشر ندوب یل ی ، باذج ی ت صحت هتشر یل ی و اج ی هاگ عامتجا ی شر هت صحت یل ی توافت نعم ی راد ی ادن دوجو تش نچمه . ی ن ، نعم توافت ی راد ی سنج ساسا رب ی ت .دشن هدهاشم هورگ ود رد نس و هجیتن یریگ : اتن ی ج هعلاطم رضاح زا دروم هس رد اهنت هک داد ناشن م ؤ هفل اه ی صحت ی ل توافت نعم ی راد ی رد د ی هاگد اه ی وجشناد ی نا دوجو هورگ ود ره قب رد و دراد ی ه توافت دراوم نعم ی راد ی دیدرگن هدهاشم ا رب . ی ن ساسا ، م ی ناوت همانرب اه ی تدم دنلب و تدم هاتوک ی ازفا روظنم هب ار ی ش اراک یی حلاصا ، شزومآ راتخاس ی اگشناد هافر تاناکما ندروآ مهارف و اه ی داصتقا و ی ارب بسانم ی وجشناد ی نا ارا ی ه .دومن هژاو دیلک اه : صحت هتشر یل ی ، د ،شزومآ ی ،هاگد وجشناد ی نا کشزپ ی و نادند کشزپ ی ، شخب اه ی لاب ین ی

(2)

همدقم

ملع یکشزپ هتخیمآ یا زا ،ملع رنه و هبرجت تسا هک رد ،صیخشت نامرد و یریگولج زا زورب یرامیب اه هب راک یم دور و تسد ناراکردنا هطیح نیا سم ؤ لو ،نیمأت ظفح و یاقترا تملاس داحآ هعماج دنتسه ( 2 ، 3 ) . هاگشناد رتسب یلصا كرادت و نیمأت یورین یناسنا راک ا دم یارب عفر یاهزاین هعماج تسا . رد نیا ،اتسار هاگشناد یاه مولع یکشزپ هب لیلد تیمها هفرح یاه هتسباو ، تلاسر یمهم رد لماکت شقن هفرح یا شناد ناگتخومآ دوخ یم افیا نک دن ( 9 .) دهاوش ناشن یم دهد هک ره هلاس قوش و قایتشا ای هب ترابع ،رگید بت دورو هب هاگشناد هدع یا زا ناناوج ار ارف یم دریگ ، اما دعب زا دورو هب هاگشناد انب هب یلیلاد هک زا مهم نیرت نآ اه ، تخانش یفاکان تبسن هب هاگشناد و میمصت هنلاوجع رد باختنا هتشر یم ،دشاب یدرسلد و شهاک هزیگنا رد نانآ دیدپ یم دیآ هک رب تیفیک صحت لی ا ث راذگر تسا . بحاص نارظن دنتسه هدیقع نیا رب هک گدیچیپ ی اه و لماوع ددعتم ی دوجو دراد هک یکی زا نیا لماوع ، انشآ ندوبن اب طیحم دیدج و تخانش یفاکان وجشناد زا هتشر یلیصحت و هدنیآ لیصحت رد هاگشناد یم دشاب ( 2 .) نینچمه ، لماوع یفلتخم رد نارود ییوجشناد یم دنناوت ثعاب هقلاع و شرگن تبثم تبسن هب هتشر یلیصحت و ای رب سکع رجنم هب ،یگتسخ یگدزلد ای یدیماان زا همادا لیصحت دنوش ( 5 ) هک باختنا لغش یکی زا مهم نیرت نیا لماوع یم دشاب . نیا باختنا هب ناونع یکی زا یلصا نیرت تامیمصت ره درف رد لوط یگدنز شا حرطم تسا . اب باختنا كی ،لغش درف دیاب هنیزه و تقو یدایز ار فرص شزومآ هفرح شا .دیامن رد نیا ،نایم باختنا هتشر یاه یهاگشناد و هب صوصخ هتشر یاه یکشزپ و نادند یکشزپ دیاب اب تقد و لمأت یرتشیب تروص دریذپ ؛ هک ارچ اب هجوت هب تباقر دیدش رد نیا ،هصرع بلغا رییغت هفرح رد هتشر یاه یکشزپ و نادند یکشزپ هب تردن و اب فرص هنیزه و تقو یدایز ناکما ریذپ یم دشاب ( 6 .) هدکشناد یاه یکشزپ و نادند یکشزپ هب ناونع طیحم یریگدای یاب د تاناکما مزلا ار یارب تارییغت تبثم و هدنزاس رد شرگن نایوجشناد مهارف دنروآ ات اب قیوشت و داجیا تبغر ،رتشیب داجیا ثعاب یریگدای رادیاپ و رمتسم دنوش . یارب داجیا تارییغت هدنزاس ، دوجو تاعلاطا رد دروم عضو دوجوم و شرگن نایوجشناد تبسن هب هتشر یلیصحت دوخ ، یرورض هب یم رظن دسر . اب هدافتسا زا نیا تاعلاطا و تیوقت لماوع تبثم و حلاصا لماوع یفنم یم ، ناوت هنیمز تیاضر هچره رتشیب نایوجشناد ار تبسن هب هتشر یلیصحت مهارف دروآ ( 8،3 .) اتن ی ج لصاح زا تاعلاطم ، یامنهار یبسانم تهج حلاصا طخ یشم ،اه تارییغت بسانم رد همانرب یاه یشزومآ و تیفرظ ذپ ی شر وجشناد تسا . اجر یی و ناراکمه رد قحت ی ق دوخ تن ی هج دنتفرگ هک وجشناد ی نا کشزپ مولع هاگشناد تشادهب هدکشناد ی ناهفصا اراد ی شرگن تبثم ی تبسن هب هتشر صحت یل ی و هدنیآ یلغش دوخ دنتسه ( 3 .) اتن ی ج هعلاطم حاتف ی و ناراکمه ناشن داد هک رتشیب نایوجشناد نادند یکشزپ هب هتشر یلیصحت دوخ هقلاع اد دنر و اب رارق نتفرگ رد نطب نیا هتشر ، هن اهنت هقلاع نانآ رتمک هدشن ،تسا هکلب رتدنمقلاع دش ه ا دن ( 34 .) رب ساسا جیاتن هعلاطم ما ین ی و ناراکمه رد صوصخ یسررب شرگن نایوجشناد لاس لوا یکشزپ هاگشناد مولع یکشزپ زاریش هب هتشر دوخ و هدنیآ نآ ، 3 / 62 دصرد زا نایوجشناد ، نیا هتشر ار اب تخانش یفاک باختنا درک ه دندوب و 3 / 28 دصرد ( دودح یمین زا نایوجشناد ) داقتعا دنتشاد هک نیا هتشر ببس هافر و شیاسآ رد یگدنز یم .ددرگ رد صوصخ رد ا دم ییاز نیا هتشر زین ، 99 دصرد تیعمج دروم هعلاطم هدیقع دنتشاد هک بسک رد ا دم لااب یکی زا یایازم هتشر یکشزپ تسا و هتکن لباق هجوت رد نیا قیقحت دوب ( 6 ). ردص ماحرا ی و ناراکمه دوخ شهوژپ رد هجیتن نیا هب دندیسر هک شرگن نایوجشناد هتشر یکشزپ مولع هاگشناد ناهفصا یکشزپ تبسن هب هدنیآ یلغش دوخ یفنم دوب ؛ رد یلاح هک رتشیب نایوجشناد شرگن بولطم ی تبسن هب هتشر یلیصحت دوخ دنتشاد ( 33 ). رب ساسا شرازگ هدش ماجنا رد ناتسلگنا ، یرایسب زا ناکشزپ یمومع و ناکشزپ نز ( اب هجوت هب شیازفا

(3)

دادعت نآ اه ) ، زا هدنیآ یلغش دوخ نانیمطا دنتشادن و بلغا اب هبرجت هباشم زا ی تلاکشم و تیدودحم رد هفرح دوخ ، اب كش و دیدرت هب طیحم یراک دراو یم دنوش ( 32 ). رب ساسا هعلاطم ییامنهار یلغش شزومآ یلاع یور رب 884 یوجشناد یکشزپ هاگشناد Jyväskylä ،دنلانف نایوجشناد رد دروم یگدنز هفرح یا و هدنیآ لاقتنا زا هاگشناد هب یگدنز یراک شلاچ یاه ی شیپ ور دنتشاد . زا هلمج نیا زا هک تفا تیعقوم و رد ا دم یکشزپ نارگن دندوب و دقتعم دوب دن هک یورین یکشزپ شیب زا نازیم دروم زاین هعماج تسا ( 39 ) . جیاتن هعلاطم داوج ی و ناراکمه ناشن داد هک بلغا وجشناد ی نا تبسن هب آی هدن لغش ی دوخ زا رظن اضرا ی یحور -یناور شرگن یفنم دنتشاد و دقتعم دندوب هک هفرح یکشزپ زا رظن ت أ نیم یداصتقا رد هدنیآ تیعضو یطسوتم دهاوخ تشاد ( 32 .) زا فرط ،رگید جیاتن قیقحت هدش ماجنا رد روشک ینسوب دوب نآ زا یکاح هک نایوجشناد هب تیلباق یاه هفرح یا دروم راظتنا دوخ تسد هتفاین دندوب و زا تلاکشم دوجوم رد شزومآ تراهم یاه ینیلاب زاربا یتیاضران دندومن ( 35 .) نینچمه ، رد هعلاطم یا تارظن ،نازروراک ناداتسا و غراف نلایصحتلا هتشر یکشزپ هرابرد تیمها و یاوتحم یشزومآ بسانم یسررب دش و صخشم دیدرگ هک ریگرد ندوب اب شزومآ یاه یروئت توافتم اب شزومآ ینیلاب ، رد ره نامز رب ییاراک درف ریثأت یفنم یم دراذگ و یم دناوت بجوم فلاتا تقو ینیلاب وجشناد ددرگ ( 36 .) زا یوس رگید ، پ ییایو ملع یکشزپ هک زا هلمج مهم نیرت شخب یاه ملع رد یایند زورما بوسحم یم دوش ، تیمها راک كی كشزپ و هویش شزومآ یکشزپ ار تسا هدرک مهم . زا نآ ییاج هک هنوگره همانرب یزیر رد تهج یاقترا تیفیک شزومآ ینیلاب رد ورگ تخانش ،تلاکشم ییاسران اه و یتساک یاه دوجوم رد متسیس شزومآ هرود ینیلاب زا هاگدید نایوجشناد نیا هرود یم دشاب و اب هجوت هب نیا عوضوم هک نایوجشناد نیا ود هتشر شقن یساسا و یدیلک رد تملاس یمومع هعماج افیا یم دننک و اب هجوت هب تدم ینلاوط لیصحت نیا نایوجشناد تبسن هب ریاس هتشر یاه یهاگشناد و تیمها ناوارف هجوت هب مهارف یزاس طیحم و تاناکما بسانم رد تهج شزومآ نیا نایوجشناد تهج لیصحت رتهب و بسانم ،رت نیاربانب شهوژپ رضاح اب فده یسررب هاگدید نایوجشناد هتشر یاه یکشزپ و نادند یکشزپ تبسن هب هفلؤم یاه یلیصحت طیحم( ،شزومآ یدربراک ندوب هتشر ،یلیصحت تیباذج هتشر ،یلیصحت هدنیآ یلغش و هاگیاج یعامتجا هتشر )یلیصحت لبق و دعب زا دورو هب شخب یاه ینیلاب هاگشناد مولع یکشزپ نامرک رد لاس 32 -3933 .دش ماجنا

شور

راک

نیا شهوژپ عون زا یعطقم -یلیلحت دوب . هنومن یاه دروم هعلاطم ار 35 رفن زا نایوجشناد هتشر یاه یکشزپ و نادند یکشزپ هاگشناد مولع یکشزپ نامرک یدورو لاس 3988 یم لیکشت دنداد . یاهرایعم دورو هب هعلاطم لماش تیاضر ،نایوجشناد وجشناد رد ندوب هتشر یاه یکشزپ و نادند یکشزپ و لاغتشا هب لیصحت رد هاگشناد مولع یکشزپ نامرک رد عطقم سورد یصصخت نادند یکشزپ و ای یزومآراک و ای یزروراک یکشزپ یمومع لبق( و دعب زا ناحتما عماج مولع )هیاپ و یاهرایعم جورخ لماش زین نایوجشناد نامهم زا ریاس هاگشناد اه و نایوجشناد سیدرپ نیب للملا نامرک .دوب هنومن یریگ تروص هب یرامشرس دش ماجنا و همه نایوجشناد لبق و دعب زا ناحتما عماج مولع هیاپ لبق یلوبق هرمن بسک و و ینیلاب یاه شخب هب دورو زا دعب زا هب دورو زا هام شش ینیلاب یاه شخب ، رد هعلاطم تکرش دندرک ( 25 یوجشناد نادند یکشزپ و 54 یوجشناد .)یکشزپ رازبا عمج یروآ هداد اه ، شسرپ همان ققحم هتخاس لکشتم زا ود شخب .دوب شخب لوا زا س ؤ تلاا طبترم اب تایصوصخ یدرف ،سنج( هتشر ،یلیصحت ،نس لاس دورو هب هاگشناد و تیعضو ت أ له ) و شخب مود اب( هدافتسا زا عبانم ربتعم ،یملع یسررب هینشیپ و رگید تاعلاطم ماجنا هدش هرابرد عوضوم قیقحت و نینچمه هرهب یریگ زا تارظن ناداتسا و ناصصختم

(4)

هیهت دش ) زا 99 س ؤ لا رد جنپ هطیح رد هراب هفلؤم یاه شزومآ هتشر یکشزپ و نادند یکشزپ .دوب هدش لیکشت لماش یسررب دروم هطیح جنپ 3 س ؤ لا رد صوصخ م طیح شزومآ ، 2 س ؤ لا هرابرد یدربراک ندوب هتشر یلیصحت ، 34 س ؤ لا دروم رد تیباذج هتشر ،یلیصحت 5 س ؤ لا دروم رد هدنیآ یلغش و 5 س ؤ لا هرابرد هاگیاج یعامتجا هک دوب تروص هب هجرد یدنب ترکیل زا( ًلاماک قفاوم ات ًلاماک )فلاخم نیودت دیدرگ . تهج یسررب ییاور ، زا شور ییاور اوتحم هدافتسا دیدرگ و شسرپ همان رد رایتخا 34 رفن زا ناداتسا بحاص رظن رارق هداد دش و تاحلاصا مزلا سپ زا ملاعا رظن نآ اه ماجنا تفرگ . یارب ره هنیزگ زایتما رب بسح خساپ هب بیترت زا ًلاماک فلاخم ( زایتما 3 ) ات ًلاماک قفاوم ( زایتما 5 ) هبساحم دش ( رثکادح زایتما لک شسرپ همان = 365 .) هطیح شزومآ طیحم 25 زایتما ، هطیح یدربراک ندوب هتشر یلیصحت 24 ،زایتما هطیح تیباذج یلیصحت 54 زایتما ، هطیح هدنیآ یلغش 25 زایتما و هطیح هاگیاج یعامتجا 25 زایتما تشاد . تهج نییعت ییایاپ شسرپ همان ، بیرض Cronbachs alpha هبساحم دیدرگ ( 32 / 4 = r .) هداد اه نمض تیاعر هبنج یاه قلاخا شهوژپ ، ارا ی ه زوجم ،قیقحت یب مان ندوب شسرپ همان ،اه یرایتخا ندوب تکرش رد هعلاطم و هنامرحم ندوب تاعلاطا ، عمج یروآ و دروم هدافتسا رارق و تفرگ تیاهن رد اب هدافتسا زا مرن رازفا SPSS هخسن 36 ( version 16, SPSS Inc., Chicago, IL ) رد ود حطس یفیصوت و یطابنتسا یسررب .دیدرگ یارب فیصوت تاعلاطا كیفارگومد نینچمه و نایوجشناد شرگن نانآ لبق و دعب زا هعلاطم ، زا صخاش یاه یفیصوت یزکرم و یگدنکارپ و یناوارف و دصرد یناوارف .دش هدافتسا تهج هسیاقم ود هورگ و دنچ هورگ بیترت هب زا نومزآ یاه t Paired و ANOVA و رد دراوم مدع دوجو طیارش ، زا نومزآ یاه لداعم ریغ كیرتماراپ ( Mann–Whitney ) هدافتسا .دیدرگ تهج یسررب ریثأت یاهریغتم لقتسم رب یور ریغتم هتسباو زین لیلحت نویسرگر یطخ دنچ هریغتم دروم هدافتسا تفرگ رارق .

هتفای

اه

زا عومجم 334 رفن ، 2 / 92 دصرد زا نایوجشناد ار رسپ نا و 8 / 65 دصرد ار رتخد .دنداد لیکشت نا 3 / 62 دصرد تکراشم ناگدننک نیب نینس 22 -23 ،لاس 2 / 23 دصرد نیب نینس 22 -29 و 5 / 34 دصرد 25 لاس هب لااب .دندوب نیگنایم تازایتما لک هفلؤم یاه لیصحت 25 / 9 .دمآ تسد هب نیگنایم زایتما طیحم ،یشزومآ یدربراک ندوب هتشر ،یلیصحت تیباذج هتشر ،یلیصحت هدنیآ یلغش و هاگیاج یعامتجا بیترت هب 38 / 2 ، 54 / 9 ، 89 / 9 ، 22 / 9 و 23 / 9 .دوب یارب یسررب لامرن ندوب اهریغتم زا نومزآ Kolmogorov– Smirnov كی هنومن یا هدافتسا .دش رب ساسا جیاتن لصاح ،هدش ضرف لامرن ندوب یارب هفلؤم یاه طیحم شزومآ ی ، یدربراک ندوب و هاگیاج یعامتجا رارقرب دوب ( 454 / 4 < P ) و یارب یاهریغتم تیباذج و هدنیآ یلغش رارقرب ن دوب ( 454 / 4 > P .) هتفای اه ناشن داد هک نیب هاگدید نایوجشناد یکشزپ تبسن هب هفلؤم طیحم شزومآ لبق و دعب زا دورو هب شخب یاه ینیلاب توافت آ یرام ینعم یراد دوجو تشاد ( 443 / 4 > P ). نینچمه ، توافت یرامآ ینعم یراد رد هفلؤم یدربراک ندوب لبق و دعب زا دورو هب شخب یاه ینیلاب رد هورگ یکشزپ ( دش هدهاشم 443 / 4 > P ،) توافت نیا اما رد هورگ نادند یکشزپ ینعم راد دوبن لودج( 3 ). ساسا رب جیاتن لیلحت نومزآ t Paired ، نیب نیگنایم هفلؤم یاه هاگیاج یعامتجا و تیباذج رد نایوجشناد یکشزپ و نادند یکشزپ لبق و دعب زا دورو هب شخب یاه ینیلاب توافت یرامآ ینعم راد ی دش هدهاشم ؛ رد یلاح هک رد هفلؤم هدنیآ یلغش رد هورگ یکشزپ لبق و دعب زا دورو هب شخب یاه ینیلاب توافت یرامآ ینعم راد ی تشادن دوجو ، رد اما نیا هفلؤم رد هورگ نادند یکشزپ توافت ینعم راد ی دوب لودج( 3 .) نینچمه ، دوجو مدع توافت ینعم راد نیب یاهریغتم هنیمز یا ( تیسنج و نس ) رد ود هورگ هتفای زا هعلاطم یاه دوب .

(5)

لودج 3 : جیاتن لیلحت نومزآ t Paired تهج هسیاقم نیگنایم هفلؤم شزومآ رد نایوجشناد یکشزپ و نادند یکشزپ لبق و دعب زا دورو هب شخب اه ی نیلاب ی هفلؤم طیحم شزومآ نایوجشناد یکشزپ هجیتن آ نومز t Paired P نایوجشناد نادند یکشزپ هجیتن نومزآ t Paired P عطقم یلیصحت نیگنایم ± فارحنا رایعم 834 / 9 443 / 4 > نیگنایم ± فارحنا رایعم 952 / 9 443 / 4 > مولع هیاپ 52 / 4 ± 45 / 9 54 / 4 ± 99 / 9 ینیلاب 53 / 4 ± 65 / 2 69 / 4 ± 32 / 2 هفلؤم یدربراک ندوب نایوجشناد یکشزپ هجیتن نومزآ t Paired P نایوجشناد نادند یکشزپ هجیتن نومزآ t Paired P عطقم یلیصحت نیگنایم ± فارحنا رایعم 235 / 2 443 / 4 > نیگنایم ± فارحنا رایعم 436 / 3 285 / 4 9/84±4/64 مولع هیاپ 64 / 4 ± 53 / 9 39 / 4 ± 62 / 9 ینیلاب 62 / 4 ± 45 / 9 یعامتجا هاگیاج هفلوم نایوجشناد یکشزپ هجیتن نومزآ t Paired P نایوجشناد نادند یکشزپ هجیتن نومزآ t Paired P عطقم یلیصحت نیگنایم ± فارحنا رایعم 398 / 4 -954 / 4 نیگنایم ± فارحنا رایعم 533 / 3 -335 / 4 مولع هیاپ 69 / 4 ± 24 / 9 65 / 4 ± 29 / 9 ینیلاب 23 / 4 ± 93 / 9 68 / 4 ± 25 / 9 هفلؤم هدنیآ یلغش نایوجشناد یکشزپ نایوجشناد نادند یکشزپ صحت عطقم یل ی دادعت نیگنایم هبتر اه هرامآ Mann– Whitney P دادعت نیگنایم هبتر اه هرامآ Mann– Whitney P مولع هیاپ 54 63 / 25 544 / 3445 434 / 4 25 34 / 93 5 / 364 423 / 4 ینیلاب 54 93 / 55 25 34 / 53

ثحب

و

هجیتن

یریگ

رب ساسا جیاتن زا لصاح ،شهوژپ نیگنایم تارمن نایوجشناد یکشزپ و نادند یکشزپ تبسن هب هتشر یلیصحت لبق و دعب زا دورو هب شخب یاه ینیلاب رد دح طسوتم یم دشاب . نیا رما ناشن یم دهد هک نایوجشناد شرگن یلیخ یبولطم تبسن هب هتشر یلیصحت دوخ دنرادن هتفای اب هجیتن نیا . یاه قیقحت ردص یماحرا و ناراکمه ( 33 ) یناوخمه اد تش . جیاتن شهوژپ داد ناشن هک نیب هاگدید نایوجشناد یکشزپ تبسن هب هفلؤم یاه طیحم شزومآ و یدربراک ندوب هتشر یلیصحت توافت نعم ی یراد دوجو دراد . رد حیضوت نیا هجیتن ، نینچ یم ناوت تفگ هک فده ییاهن رد هرتسگ ینیلاب رب فلاخ هرود مولع ،هیاپ بسک رحبت تسا . قاتا ،لمع ،سناژروا هاگنامرد ،اه شخب یاه تبقارم ،هژیو كینیلک یاه یصوصخ و

(6)

سلاک یاه یسرد رد طیحم یاه ینیلاب ، هصرع یاه بسک ،تراهم لح تلاکشم و یریگدای ینیلاب یم دنشاب ( 33 .) هلمج زا توافت یاه هدمع هرود تراهم یاه ینیلاب یم ناوت هب تیمورحم زا باوخ رد نایوجشناد لاس یاه رخآ یکشزپ هب لیلد ماجنا تفیش یاه هنابش ، رب مه ندروخ تعاس یاه باوخ و یرادیب هب لیلد ماجنا تفیش یاه هنابش و هنازور ( 38 ) ، وج ریغ یتیامح و تارییغت هدش داجیا رد هوحن نامز یدنب رد و س ، مجح یلااب بلاطم و سنرفر یاه یتاعلاطم و ددعت ناداتسا ، هوحن و وج دروخرب اب نانکراک یناتسرامیب و زا همه مهم رت تاناحتما ددعتم و نودب هفقو یبتک و OSCE ( Objective

structured clinical examination درک هراشا ) ( 33 ) هک نیا لماوع یم دناوت ثعاب توافت هاگدید نایوجشناد تبسن هب طیحم شزومآ ی ای یدربراک ندوب هتشر .دوش قباطم اتن ی ج شهوژپ ، ب ی ن د ی هاگد وجشناد ی نا کشزپ ی تبسن هب هفلؤم اه ی باذج ی ت هتشر صحت یل ی ، آ ی هدن لغش ی و اج ی هاگ عامتجا ی هتشر صحت یل ی توافت نعم ی راد ی دوجو ادن تش هک ا ی ن ی هتفا اب تن ی هج هعلاطم اجر یی و ناراکمه ( 3 ) تقباطم اد تش . اتن ی ج شهوژپ کاح ی زا نآ دوب هک ب ی ن د ی هاگد وجشناد ی نا نادند کشزپ ی تبسن هب هفلؤم اه ی حم ی ط شزومآ س و آ ی هدن لغش ی توافت نعم ی راد ی دوجو اد در و ا ی ن ی هتفا هب اتن ی ج قحت ی ق تا ردص ماحرا ی و ناراکمه ( 33 ) و داوج ی و ناراکمه ( 32 ) بش ی ه دوب . نچمه ی ن دیاب هجوت تشاد هک ینارگن تبسن هب هدنیآ یلغش رد نایوجشناد کشزپ ی ی ا نادند کشزپ ی ، هلوقم یا صتخم هب روشک ام تسین . تاعلاطم ددعتم رد طاقن فلتخم ناهج ناشن یم دهد هک ینارگن زا هدنیآ یلغش رد نیب نایوجشناد هتشر ،یکشزپ یتح رد یاهروشک هتفرشیپ زین دوجو .دراد شهوژپ ی رد دنلانف ناشن داد هک وجشناد ی نا رد دروم گدنز ی هفرح ا ی و لاقتنا زا هاگشناد هب گدنز ی راک ی آ ی هدن اب شلاچ اه یی بور ه ور م ی دنشاب . نایوجشناد یکشزپ داقتعا دنتشاد ، یورین یکشزپ تیبرت هدش شیب زا زاین هعماج تسا ( 39 .) نیب هاگدید نایوجشناد نادند یکشزپ تبسن هب هفلؤم یاه یدربراک ندوب هتشر ،یلیصحت تیباذج هتشر یلیصحت و هاگیاج یعامتجا هتشر یلیصحت توافت نعم ی یراد دشن هدهاشم هک نیا هتفای اب هجیتن هوژپ ش یحاتف و ناراکمه ( 34 ) یناوخمه .دراد جیاتن رضاح هعلاطم ناشن داد هک توافت ینعم یراد نیب نیگنایم هفلؤم یاه لیصحت رب ساسا یو ژ یگ یاه كیفارگومد ( سنج و )نس رد ره ود هورگ یکشزپ و نادند یکشزپ دوجو درادن ؛ هک ینعم نیدب نیب هاگدید نایوجشناد یکشزپ رتخد و رسپ تبسن هب هفلؤم یاه یلیصحت توافت ی دشن هدهاشم . رب ساسا شرازگ هدش ماجنا رد ناتسلگنا ، یرایسب زا نایوجشناد کشزپ ی نز ( اب هجوت هب شیازفا دادعت نآ اه ) زا هدنیآ یلغش دوخ نانیمطا دنتشادن ( 32 .) كی كشزپ ماگنه عورش هب راک رد رما تبابط اب هفرح یا بور ه ور یم دوش هک یاراد شزرا اه و تیلوؤسم یاه هژیو یا رد نیب ریاس لغاشم و هفرح اه یم .دشاب تافص دروم راظتنا زا ره كشزپ یتافص نوچمه ،یزوسلد ،یدنمقلاع ملع هب تیوه یناسنا ،دارفا ،ینادراک ،تناتم هعلاطم ،رمتسم سح یواکجنک و نتشاد تافص یلااو یقلاخا تسا ( 24 ). هوحن شرگن نایوجشناد یکشزپ رد لوط لیصحت هب هتشر یلیصحت دوخ ، بجوم زورب تافص روکذم و تیوقت نآ اه و ای ثعاب فیعضت نآ اه دهاوخ دش . لماوع یفلتخم رد نارود ییوجشناد یم دنناوت ببس هقلاع و شرگن تبثم تبسن هب هتشر یلیصحت و ای رب سکع رجنم هب ،یگتسخ یگدزلد ای یدیماان زا همادا لیصحت دنوش ( 6 ). ماجنا تاعلاطم یدربراک رتشیب یارب یسررب للع شرگن و هاگدید یاه یفنم نایوجشناد هتشر یکشزپ تبسن هب هدنیآ یلغش دوخ یم دناوت اشگهار دشاب . فرطرب ندرک لماوع هنیمز زاس شرگن یفنم نایوجشناد هتشر یکشزپ تبسن هب هدنیآ یلغش زا قیرط تارییغت یساسا رد متسیس یشزومآ و شریذپ وجشناد و علاطا یناسر لماک و بسانم رد هطبار اب هبنج یاه فلتخم هتشر یاه ،یلیصحت طیارش و رازاب راک ره هتشر هب نابلطواد دورو هب هرود شزومآ یلاع رد هرود یاه شیپ یهاگشناد ، یم دناوت نیا شزیگنا ار تیوقت دیامن . نینچمه ، همانرب یزیر هاتوک تدم و دنلب تدم یارب شیازفا

(7)

ییاراک و هرهب یرو حیحص زا یاهورین ،یناسنا حلاصا راتخاس یشزومآ و یرادا هاگشناد اه و مهارف ندروآ تاناکما یهافر و یداصتقا بسانم یارب نایوجشناد ، زا اسم ی ل مهم و لباق هجوت یم رامش هب دور .

یرازگساپس

دب ی ن سو ی هل زا تنواعم شهوژپ ی هاگشناد یکشزپ مولع تهج هب نامرک امح ی ت زا حرط رضاح دقت ی ر و رکشت هب لمع م ی آی د نینچمه . ، زا اقآ ی رتکد جم ی د دسا ی رد هک عمج روآ ی تاعلاطا راکمه ی دومن دن و وجشناد ی نا زع ی ز ی هک ماجنا رد رضاح هعلاطم مص ی هنام تکراشم دندرک ، یم یرازگساپس ددرگ . References:

1. Fauci AS. Harrison's principles of internal medicine. 28ed nd. New York: McGraw-Hill; 2008.

2. Schure MB, Christopher J, Christopher S. Mind–body medicine and the art of self‐care: teaching mindfulness to counseling students through yoga, meditation, and qigong. J Counseling Dev. 2008; 86(1): 47-56.

3. van der Greef J, Martin S, Juhasz P, Adourian A, Plasterer T, Verheij ER, et al. The art and practice of systems biology in medicine: mapping patterns of relationships. J Proteome Res. 2007; 6(4):1540-59.

4. Salehi Sh, Abedi HA, Alipour L, Najafipour Sh, Fatehi N. Learning activities and clinical nursing services gap and the related factors: a comparative study. Iran J Med Educ. 2001; 1(3): 43-9. [In Persian]

5. Mirhoseni F, Mahdian M, Akbari H. A survey of the Kashan University of Medical Sciences students know ledge about this field of study before choosing the held. IJME. 2002; 7:1143. [In Persian]

6. Amini M, Rezaie R, Saber M. A survey of junior medical student’s attitude toward medicine and its future. Iran J Med Educ. 2002; 2(0): 11. [In Persian]

7. Hashemipour M. Dental students' motivation for entering dentistry in Kerman school of dentistry. Iran J Med Educ. 2006; 6 (1): 109-15. [In Persian]

8. Changiz T, Sarvarian M, Kabiri P. Compared attitudes of medical students toward medical professionals at the beginning and end of the internship. Tehran Univ Med J. 2009; 59:94. [In Persian]

9. Rajaei M, Mostajeran M, Lotfi M. Health student attitude towards their field of study and future career in health faculty of Isfahan University of medical sciences–2008. J Health Systems Res. 2010; 1: 106-14. [In Persian]

10. Fattahi Z, Javadi Y, Nakhaee N. A Survey on Dentistry Students’ Satisfaction with their Discipline and Some of the Related Factors. J Strides Dev Med Educ. 2004, 1(1): 32-40. [In Persian]

11. Sadr Arhami N, Kalantari S, Atarod S. Medical students attitude towards their field of study and future career. Iran J Med Educ. 2004; 4(1): 76-81. [In Persian]

12. Allen I. Women doctors and their careers: what now? BMJ. 2005; 331(7516): 569-572. 13. Lairio M, Penttinen L. Students’ career

concerns: challenges facing guidance providers in higher education. Int J Educ Vocational Guidance. 2006; 6(3): 143-57. 14. Javadi M, Hassanzadeh GhR, Salehzadeh Y.

The opinion of Qazvin medical students on their future career. The J Qazvin Univ Med Sci. 2006; 10(3):91-5. [In Persian]

15. Masić I, Dedović-Halilbegović G, Novo A, Izetbegovíc S. Quality assessment of education at Faculty of Medicine University of Sarajevo. Med Arh. 2006; 60(6):396-400. 16. Khosravi F, Haghdost AA, Nouhi E.

Attitudes of students, teachers and graduates towards the role of educational contents in clinical skill laboratories. J Qazvin Univ Med Sci. 2002; 6(2): 68-74. [In Persian]

17. Matthews W, Gross P, Herbert WN. Transactions from the Association of

Professors of Obstetrics and

(8)

in Obstetrics and Gynecology Annual Meeting. Orlando, Florida, USA. March 3, 2006. Am J Obstet Gynecol. 2006; 195(5):1421-92.

18. Dahlin M, Joneborg N, Runeson B. Stress and depression among medical students: a cross-sectional study. Med Educ. 2005; 39(6):594-604.

19. Soltani Arabshahi SK, Kohpaye Zadeh J. University teachers’ point of view about educational environment in major clinical wards in educational Hospitals of Iran University of Medical Sciences, Based on Modified DREEM Model. J Strides Dev Med Educ. 2009; 6(1): 29-33. [In Persian]

20. Salmani N, Amirian H. Comparison between nursing students and trainers viewpoints about clinical education environment in Islamic Azad university of Yazd, in the year 2006. J Strides Dev Med Educ. 2006; 3(1): 11-8. [In Persian]

(9)

Journal of Medical Education Development Center 2015; 12(3):442 -449

Medical and Dental Students' Attitudes toward Their Study Field before and

after Experiencing Clinical Practice in Kerman University of Medical Sciences,

Iran

Esmat Noohi1*, Ali Akbar Haghdoost2, Afsaneh Mohammadi3

1.Ph.D. in Nursing, Assistant Professor, Department of Medical and Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery AND Medical Education Development Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2. Ph.D. in Epidemiology, Professor, Modeling in Health Research Center, Institute of Future Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3. M.Sc. in Medical Education, Medical Education Development Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

Received: 13 Aug, 2014 Received Corrected Version: 15 Nov, 2014 Accepted: 16 Nov, 2014

٭Correspondence: Medical Education Development Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran Tel: (+98) 34 3132 5321  Fax: (+98) 34 3132 5347  Email: e_nuhi@kmu.ac.ir

Background & Objective: Learning environment should be opportunities for positive change in students' attitude to encourage them and create more interest, leading to sustainable learning. To make constructive changes, having information on the current status and about students' attitudes toward their discipline is essential. This study was designed to assess the medical and dental students' attitude toward their study field (learning environment, practicability, attraction, social rank, and future employment) before and after experiencing clinical practice in Kerman University of Medical Sciences, Iran.

Methods: This cross-sectional analytic study was conducted in 2012. The study population were 95 medical and dental students of Kerman University of Medical Sciences, as census of students. A researcher-made questionnaire was designed consisting 33 questions in five areas of the components of medical education and health care (education environment, applicability of the course, the attractiveness of the field, career and social status). Data were analyzed using paired t, ANOVA, and Mann-Whitney U tests via SPSS software.

Results: There were significant differences between the medical students' attitude toward educational environment and practicability of the field before and after experiencing clinical practice; but there was no significant difference between their attitude toward attraction, future employment, and social rank of the field. On the other hand, there were significant differences between dental students' attitudes toward educational environment and future employment before and after experiencing clinical practice; but there was no significant difference between their attitudes toward practicability, attraction and social rank of the field. In addition, there was no significant difference between the two groups based on gender and age.

Conclusion: The results showed significant differences only in three educational components between two groups of students. According to obtained data, short- and long-time plans could be designed for increasing the efficiency of education, improving educational structure, and obtaining welfare and economical possibilities for students.

Figure

Updating...

References

Updating...