Medzinárodná vedecká konferencia HISTORICKO-PRÁVNA ANALÝZA PRÍČIN A NÁSLEDKOV DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY. 70. výročia ukončenia II.

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

1

Univerzita Mateja Bela

Právnická fakulta

Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica

Katedra dejín štátu a práva

Medzinárodná vedecká konferencia

HISTORICKO-PRÁVNA ANALÝZA

PRÍČIN A NÁSLEDKOV

DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

organizovaná pri príležitosti

70. výročia ukončenia II. svetovej vojny

Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta

BANSKÁ BYSTRICA

4. – 5. – 6. marca 2015

Konferencia sa koná pod záštitou dekana Právnickej fakulty UMB Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmíra MAMOJKU, CSc.

(2)

2

P R O G R A M

Streda 4. marca 2015

17.30 – 18.00 hod. Prezentácia účastníkov konferencie

vestibul PrF UMB

18.00 – 18.30 hod. Slávnostné otvorenie konferencie - slávnostné príhovory

- kultúrny program

18.30 hod. Spoločenské posedenie

jedáleň fakulty – prízemie

Štvrtok 5. marca 2015

07.30 – 08.30 Raňajky

jedáleň fakulty – prízemie

08.30 – 09.00 Registrácia účastníkov konferencie miestnosť č. 224, 2. poschodie

09.00 – 10.40 Rokovacia časť

(moderuje JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.)

Dr. h. c. prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc. (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Československé financie a 2. svetová vojna 09.00 hod.

Doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Československá republika vo svetle medzinárodných teórii uznania 09.10 hod.

Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Právnická fakulta MU, Brno)

Legislativně technické aspekty právotvorné činnosti SNR 09.20 hod.

PhDr. Roman Hradecký (Riaditeľ Stredoslovenského múzea, B. Bystrica)

2. svetová vojna – jej priebeh a výsledky (možné interpretácie) 09.30 hod.

PhDr. Peter Rosputinský, PhD. – PhDr. Marek Syrný, PhD. (FPV a MV, UMB B. Bystrica)

Medzinárodnoprávne postavenie Slovenského štátu/republiky

(vznik, legitimita, štátnosť) 09.40 hod.

JUDr. Igor Kišš, (Fakulta práva, PEVŠ, Bratislava)

Niektoré aspekty prijímania rasového zákonodárstva v období

vojnového Slovenského štátu 09.50 hod.

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D. (Vysoká škola regionálneho rozvoja, Praha)

Neonacismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti státu 10.00 hod. .

(3)

3

Doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.,(Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Spravodlivosť podľa Norimberského procesu 10.10 hod.

Dr. h. c. prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Vplyv záverov 2. svetovej vojny na povojnový vývoj trestného zákonodarstva

v Československu 10.20 hod.

10.30 – 10.45 Diskusia 10.45 – 11.00 Coffee break 11.00 – 12.25 Rokovacia časť

(moderuje PhDr. Anna Schneiderová, PhD.)

Dr. Piotr Szymaniec, (Institute of Socio-Legal Studies, Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych, Poland)

Political and legal determinants of Polish-German relations before the outbreak

of World War II and their contemporary interpretations 11.00 hod.

Dr. Edyta Sokalska, PhD. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

Raphael Lemkin’s struggle for prevention and punishment of genocide 11.10 hod.

Magdalena Zielinska, M.A. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

Raphael Lemkin's struggle for prevention and punishment of genocide

- (second part) 11.20 hod.

Dr. Ewa Tuora-Schwierskott, LL.M.,(Institute of Socio-Legal Studies, Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych, Poland)

Freedom of Conscience and Religion in the German legal regulations

during the World War II 11.30 hod

Doc. Dr. Małgorzata Babińska, (Institute of Socio-Legal Studies, Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych, Poland)

Religion in the internal policy matters in Europe on the eve

of the II World War 11.40 hod.

JUDr. Ivana Šošková, PhD., (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Kodifikácia rodinného práva v Československu po II. svetovej

vojne – východiská, priebeh a výsledky 11.50 hod.

JUDr. Jana Muránska, PhD., (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Kodifikácia a unifikácia československého rodinného práva

po 2. svetovej vojne s dôrazom na majetkové vzťahy medzi manželmi 12.00 hod.

12.10 – 12.25 Diskusia 12.25 – 13.30 Obed

(4)

4

13.30 – 17.00 Kultúrno-historický program pre účastníkov konferencie

14.00 hod. návšteva Stredoslovenského múzea s odborným výkladom

15. 00 hod. Po stopách židovskej komunity v Banskej Bystrici 16.00 hod. návšteva Múzea SNP s odborným výkladom

18.00 – Spoločná večera

jedáleň fakulty – prízemie

Piatok 6. marca 2015

07.30 – 08.30 Raňajky

jedáleň fakulty - prízemie

08.30 – 09.00 Registrácia účastníkov konferencie miestnosť č. 224, 2. poschodie 09.00 – 10.20 Rokovacia časť

(moderuje JUDr. Ivana Šošková, PhD.)

Doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (Právnická fakulta UK, Bratislava)

Rytieri v kráľovstve bez kráľa: Vitézsky rád v Maďarskom kráľovstve 09.00 hod.

Mgr. Zuzana Mičková, PhD., Doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Zmeny v organizácii a riadení hospodárskych a finančných rezortov na Slovensku

v období druhej Č-SR a po vzniku Slovenského štátu 09.10 hod.

Mgr. Samuel Rybnikár, (Právnická fakulta UK, Bratislava)

Zmeny civilného procesu v období tzv. Slovenského štátu 09.20 hod.

Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (Právnická fakulta UK, Bratislava)

Súdna moc medzi Československom a Slovenským štátom 09.30 hod.

Mgr. Alexandra Letková, (Právnická fakulta UK, Bratislava)

Proces s Lászlóm Csatárym 09.40 hod.

Mgr. Michal Malatinský, (Právnická fakulta UK, Bratislava)

Retribučný trestný čin zrada na povstaní vo vybraných procesoch pred

Národným súdom 09.50 hod.

Doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc., (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Prvotné podnety pre formovanie novodobej európskej integrácie počas

2. svetovej vojny ako dôsledok protifašistického odboja v západnej Európe 10.00 hod.

JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD., (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Historicko-právne a politické aspekty fašizmu a komunizmu

- ich vzájomné porovnanie 10.10 hod

Mgr. Tomáš Čentéš, (Fakulta práva, PEVŠ, Bratislava)

(5)

5

10.30 – 10.45 Diskusia 10.45 – 11.00 Coffee break 11.00 – 12.00 Rokovacia časť

(moderuje Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.)

PhDr. Anna Schneiderová, PhD., (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Odraz vojny v terminológii 11.00 hod.

JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD., (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Prvky povojnového obnovovania právno-demokratického postavenia

obyvateľstva v Československu v pomere k vojnovej autoritárskej dobe 11.10 hod.

JUDr. Ján Minárik, CSc., (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

K niektorým aspektom štátoprávnych vzťahov českého a slovenského národa 11.20 hod.

JUDr. Ján Štefanica, PhD., (Právnická fakulta UK, Bratislava)

Proces reslovakizácie a jeho právne aspekty 11.30 hod.

Mgr. Patrik Mikuláš Kolesár, ((Fakulta práva, PEVŠ, Bratislava)

Znárodnené Československo 11.40 hod.

JUDr. Lenka Chomá, (Právnická fakulta UPJŠ, Košice)

Historický aspekt formovania pojmu podnik po II. svetovej vojne 11.50 hod.

JUDr. Juraj Takáč, PhD., (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Komparácia navrhovanej predvojnovej právnej úpravy Občianskeho zákonníka z roku 1937 a prijatého povojnového Občianskeho zákonníka č.141/1950 Zb.,

v oblasti vecných práv 12.00 hod.

JUDr. Marian Ďurana, PhD. (Právnická fakulta UMB, B. Bystrica)

Vývoj záväzkového práva pred, počas a po II. svetovej vojne 12.10 hod.

12.20 – 12.35 Diskusia Záver konferencie Obed

jedáleň fakulty - prízemie

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :