• No results found

Innehållsförteckning / Table of contents

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Innehållsförteckning / Table of contents"

Copied!
25
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Innehållsförteckning / Table of contents

Vattenanslutningar, vattenmätare, magnetventiler

Water connections, water meters, solenoid valves

Kondensbatteri, kondensfläkt

Condensing battery, condensing fan

Elskåp

Electric cubicle

Luckor, gardiner

Doors, curtains

Matningsvagga, spärrstång, matningsmotor

Feeding cradle, feeding bar, feeding motor

Fördisk

Pre-wash

Kemdisk

Chemical wash

Slutsköljning, tömningsanordning

Final rinse, emptying device

Genomströmmare

Booster heater

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

1-1

9-1

10-1

(2)

WD-151E, 211E, 241E, 331E

Innehållsförteckning / Table of contents

Kopplingar, rördetaljer

Couplings, pipe details

11-1

(3)

Vattenanslutningar, vattenmätare, magnetventiler

Water connections, water meters, solenoid valves

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Kallvattenanslutning

Cold water connection 705.1004

Vakuumventil Vacuum valve 709.1506

Backventil ½” Non return valve ½” 709.6305 Filter ½” Filter ½” 709.5805 Reduceringsventil Reducing valve 709.0940 Kopplingssats ¾” x ½” för reduce-ringsventil

Coupling device ¾” x ½” for reducing valve

43408.31

Vattenmätare (WD 151-241) Water meter (WD 151-241) 709.1901

Vattenmätare med impulsgivare (WD 151E-331E)

Water meter with impulse generator (WD 151E-331E)

709.1903

Magnetventil hus Solenoid valve housing 729.2401 Spole 24V Coil 24V 729.2403 Passbit ø15, ¾” x ¾”, L=60mm Connecting pipe ø15, ¾” x ¾”, L=60mm 43407.31

2-1

Varmvattenanslutning Hot water connection 705.1003 Kulventil ½” Ball valve ½” 709.0805 Vinkelanslutning ¾” x ½” Angle connection ¾” x ½” 43744.01 Ventilhuv Valve hood 36093.75

(4)

Vattenanslutningar, vattenmätare, magnetventiler

Water connections, water meters, solenoid valves

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no.

Kabelgenomföring 15 mm Conduit entry 15 mm 61701519

2-2

Rör ø15 mm. Rostfritt stål A=130 mm, B=35 mm Pipe ø15 mm. Stainless steel A=130 mm, B=35 mm 43472.31

Kopparrör ø15 mm. A=90 mm B=35 mm

Copper pipe ø15 mm. A=90 mm B=35 mm 43471.31 Kabelgenomföring ø15 mm Conduit entry ø15 mm 719.1219 Gummihylsa TET 14-20 Rubber sleeve TET 14-20 51458029

Blindplugg ø 62 mm Plastic plug ø 62 mm 718.1050

(5)

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no.

Kondensbatteri, kondensfläkt

Condensing battery, condensing fan

Lock för kondensbatteri Cover for condensing battery 36045.31 Lyftanordning Lifting device 36322.75 Kondensfläkt, komplett Condensing fan, complete 36350.75

Kabelgenomföring 15 mm Conduit entry 15 mm 61701519

Kopparrör ø15 mm

(Ange längd vid beställning) Copper pipe ø15 mm (State length when ordering) 917.015010

Gummilist 15 x 8 mm (Ange längd vid beställning) Rubber moulding 15 x 8 mm (State length when ordering) 719.0506

3-1

Lock för kondensbatteri-låda

Cover for condensing battery box

36040.31

Tak för kondensfläkt Cover for condensing fan 36043.31 Kondensbatteri Condensing battery 810.0903 Säkerhetsventil Safety valve 709.1205 Gummilist. A = 22 mm (Ange längd vid beställning) Rubber moulding. A = 22 mm (State length when ordering) 719.0520

Gummilist. A = 15 mm (Ange längd vid beställning) Rubber moulding. A = 15 mm (State length when ordering) 719.0521

Packning för kondensfläkt Packing for condensing fan 43490.31

Packning för kondens-batteri

Packing for condensing battery

(6)

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no.

Elskåp

Electric cubicle

Vred Knob 60140014 Termometer Thermometer 722.0102 Termometerbygel Thermometer attachment 722.0104 O-ring 31,2 x 3,0 O-ring 31,2 x 3,0 719.1031 Signallampa komplett. Grön Pilot lamp, complete. Green 618.0112

Lamplins. Grön Lamp lens. Green 618.1112 Distansrör ø 8. L = 7 mm Distance tube ø 8. L = 7 mm 702.2207 Lås. Komplett Lock. Complete 792.0202 Låsratt Locking knob 792.0205 Gasfjäder 200N Gas spring 200N 713.0504

4-1

Nödstopp Emergency stop 53799918 Mutterskydd ø 17 Nut cover ø 17 718.1108 Hållare Holder 43743.32

(7)

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no.

Elskåp

Electric cubicle

Kontramutter 37 mm (400V) Lock nut 37 mm (400V) 51465052 Kontramutter 47 mm (230V) Lock nut 47 mm (230V) 51465054 Gummilist. A = 15 mm (Ange längd vid beställning) Rubber moulding. A = 15 mm (State length when ordering) 719.0521

Elektriska komponenter: Se

elschemats komponentförteckning.

Electrical components: See wiring

diagram’s list of components.

4-2

Kabelförskruvning 37 mm (400V) Cable screw cap 37 mm (400V) 51460544

Kabelförskruvning 47 mm (230V) Cable screw cap 47 mm (230V) 51460553

(8)

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no.

Luckor, gardiner

Doors, curtains

Lucka, komplett. Bredd 400 mm Door, complete. Width 400 mm 23313.75

Lucka, komplett. Bredd 600 mm Door, complete. Width 600 mm 23314.75

Lucka, komplett. Bredd 900 mm Door, complete. Width 900 mm 23315.75 Handtag Handle 718.0842 Fästlist (För lucka 400 mm) Fastening border (For door 400 mm) 43344.31 Fästlist (För lucka 600 mm) Fastening border (For door 600 mm) 43337.31 Fästlist (För lucka 900 mm) Fastening border (For door 900 mm) 43338.31 Fjäderfäste Spring bracket 43339.31 Fjäder 30 Newton Spring 30 Newton 713.1030 Fjäder 47 Newton Spring 47 Newton 713.1047 Hållare Holder 36091.31 Bladfjäder 45x60 Plate spring 45x60 43448.31 Stoppklack Stop lug 43517.31

5-1

Gejder. L=618 (plast) Sliding border. L=618 (plastic) 43739.31 Bricka Washer 43340.31

Rulle för luckfjäder ø 40 mm (plast) Roller for door spring ø 40 mm (plastic) 43601.31 Skruv M8 x 70 Screw M8 x 70 700.0144 Låsmutter M8 Locking nut M8 700.1405

(9)

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no.

Luckor, gardiner

Doors, curtains

Gummilist (Ange längd vid beställ-ning)

Rubber moulding. (State length when ordering)

719.0530

Magnet 6x50 Magnet 6x50 602.0551

Nedre lucka, slutsköljning (komplett) Lower final rinse door (complete) 36025.75 Skjutlås Sliding lock 792.0203 Låsklämma Locating clip 792.0204 Gardin (kort) Curtain (short) 33935.31 Gardin (lång) Curtain (long) 33921.31 Gardinstång Curtain rod 41709.31

5-2

Gardinupphängning (2 st) Curtain suspension (2 items) 36623.00

(10)

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no.

Matningsvagga, spärrstång, matningsmotor

Feeding cradle, feeding bar, feeding motor

Matningsmotor Feeding motor 806.1901 Gränsläge Limit position 60312803 Fäste överbelastningsbrytare Attachment for overload breaker 36112.01 Fäste Attachment 36028.31 Dräneringsrör ø 10 Draining pipe ø 10 04882.31 Distansgummi ø 10 x 25 Distance rubber ø 10 x 25 719.1325 V-ring V50S V-ring V50S 719.0123 Packning ø 25 x 40 Packing ø 25 x 40 04297.31 Skyddsbricka ø 25 x 65 Protection washer ø 25 x 65 04877.31 Matningsrulle ø 20 x 45 Feed roller ø 20 x 45 04174.31 Tätningsbricka ø 8 x 16, plast Grommet ø 8 x 16, plastic 701.0103 Matningsvev Feed crank 31791.01 Glidklots Slide block 43286.31 Glidklots Slide block 35985.31

6-1

(11)

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no.

Matningsvagga, spärrstång, matningsmotor

Feeding cradle, feeding bar, feeding motor

Distans Distance block 43289.31 Bricka Washer 43405.31 Bricka 76 x 41 Washer 76 x 41 43404.31 Hake Clutch 43290.31 Hake Clutch 43292.31 Hake, komplett Clutch, complete 43292.75 Matningsvagga WD-151/151E Feeding cradle WD-151/151E 23320.75

Matningsvagga WD-211/211E Feeding cradle WD-211/211E 23320.76

Matningsvagga WD-241/241E Feeding cradle WD-241/241E 23320.77

Matningsvagga WD-331E Feeding cradle WD-331E 23320.78

6-2

Ändpropp End plug 43631.31 Axel för hake ø 8 mm, L=32 mm Axle for clutch ø 8 mm, L=32 mm 43413.32

Spärrstång WD-151/151E Feeding bar WD-151/151E 36032.31

Spärrstång WD-211/211E Feeding bar WD-211/211E 36031.31

Spärrstång WD-241/241E Feeding bar WD-241/241E 23390.31

Spärrstång WD-331E Feeding bar WD-331E 23335.31

Bussning ø 6 x 8 Bushing ø 6 x 8 43285.31

Låsring SGA 8 Locking ring SGA 8 701.1336

(12)

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no.

Matningsvagga, spärrstång, matningsmotor

Feeding cradle, feeding bar, feeding motor

6-3

Distans ø 16 Distance sleeve ø 16 43386.31 Skarvbit styrrör Connector pipe 36483.01 Styrrör ø18 mm Guide pipe ø18 mm 43357.31 Längd = 908 mm (WD-151, 151E) Length = 908 mm (WD-151, 151E) 43357.32 Längd = 1508 mm (WD-211, 211E) Length = 1508 mm (WD-211, 211E) 43357.33 Längd = 1808 mm (WD-241, 241E) Length = 1808 mm (WD-241, 241E) 43357.34 Längd = 2708 mm (WD-331E) Length = 2708 mm (WD-331E) 43357.35 Längd = 605 mm (Torkzon T-60)

Length = 605 mm (Drying zone T-60) 43357.36 Längd = 905 mm (Torkzon T-90)

Length = 905 mm (Drying zone T-90)

Skarvbit för styrrör ø 15 mm, L = 46 mm, plast

Connecting plug for guide pipe ø 15 mm, L = 46 mm, plastic 43761.31 Skruv M6 x 40 Screw M6 x 40 700.0120 Bricka ø 6,4x18 mm Washer ø 6,4x18 mm 700.1205 Låsmutter M6 Locking nut M6 700.1404

(13)

Fördisk

Pre-wash

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Pump FIR 1226 Pump FIR 1226 805.2570 Pumpanslutning Pump connection 36135.31 Slangklämma 40-60 Hose clamp 40-60 714.0110 Slangklämma 50-70 Hose clamp 50-70 714.0111 Gummifot 30 x 30 x 3 Rubber foot 30 x 30 x 3 719.1330 Kylarslang ø 50 mm (Ange längd vid beställning) Radiator hose ø 50 mm (State length when ordering) 717.0150

Packning för spolarm Packing for rinse arm 36374.31 Strypning Adjusting plate 43361.01 Slangklämma 50/65 Hose clamp 50/65 714.0122

7-1

Spolarm, komplett Rinse arm, complete 23435.02

Excenterlås Eccentric lock 792.0206

Undre spolramp (WD-211, 211E) Lower rinsing ramp (WD-211, 211E) 36530.01

Undre spolramp (WD-241, 241E, 331E) Lower rinsing ramp (WD-241, 241E, 331E) 36527.01

Stamrör Main pipe 23847.01

(14)

Fördisk

Pre-wash

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Sil Strainer 36116.01 Silplåt (WD-211, 211E) Strainer plate (WD-211, 211E) 36051.31 Silplåt (WD-241, 241E, 331E) Strainer plate (WD-241, 241E, 331E) 36109.76

Hållare för magnet och magnetbrytare Holder for magnet and field break switch 43411.31

Nivårörsmanschett Level pipe seal 719.4036

Förskruvning för termostat Screw cap for thermostat 734.0310

PVC slang ø 5 x 8

(Ange längd vid beställning) PVC-hose ø 5 x 8

(State length when ordering) 719.0305 Silplåt (WD-241, 241E, 331E) Strainer plate (WD-241, 241E, 331E) 36109.75 Pumpsil Pump strainer 32422.31 Nivårör Level pipe 36014.75

7-2

Fästbricka för temperaturgivare Attachment for temperature sensor 43743.31 Fot, L = 245 mm Foot, L = 245 mm 40252.31 Plastfot Plastic foot 718.0606 Stamrör för mellanskölj ø 15 mm, L = 550 mm

Main pipe for intermediate rinse ø 15 mm, L = 550 mm

(15)

Fördisk

Pre-wash

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Spolrör för mellanskölj

(komplett) Rinse pipe for intermediate rinse (complete) 43356.01 Munstycke 1/16 Nozzle 1/16 712.3010

7-3

Fotocell, mottagare Photocell, receiver 603.0001 Fotocell, sändare Photocell, transmitter 603.0012 Kabelförskruvning 18,6 mm Cable screw cap 18,6 mm 51460512 Kontramutter 18,6 mm Lock nut 18,6 mm 51465044 Packning ø 19x27 mm Packing ø 19x27 mm 61801101 Bricka ø 11x16 mm Washer ø 11x16 mm 41761.31

(16)

Kemdisk

Chemical wash

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Pump FIR 1226 Pump FIR 1226 805.2570 Pumpanslutning Pump connection 36135.31 Slangklämma 40-60 Hose clamp 40-60 714.0110 Slangklämma 50-70 Hose clamp 50-70 714.0111 Gummifot 30 x 30 x 3 Rubber foot 30 x 30 x 3 719.1330 Kylarslang ø 50 mm (Ange längd vid beställning) Radiator hose ø 50 mm (State length when ordering) 717.0150

Packning för spolarm Packing for rinse arm 36374.31 Strypning Adjusting plate 43361.01 Slangklämma 50/65 Hose clamp 50/65 714.0122 Sil (WD-151, 151E) Strainer (WD-151, 151E) 36116.01

8-1

Spolarm, komplett Rinse arm, complete 23435.02

Undre spolramp Lower rinsing ramp 36527.01 Stamrör Main pipe 23847.01 Propp för diskmedelsanslutning ø 15 mm, L = 46 mm, plast Plug for detergent connection ø 15 mm, L = 46 mm, plastic 43761.31

Excenterlås Eccentric lock 792.0206

(17)

Kemdisk

Chemical wash

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Sil (WD-211, 211E, 241, 241E,

331E) Strainer (WD-211, 211E, 241, 241E, 331E) 35971.75 Silplåt Strainer plate 36109.76 Silplåt Strainer plate 36109.75 Pumpsil Pump strainer 32422.31 Nivårör Level pipe 36014.76 Nivårörsmanschett Level pipe seal 719.4036

Förskruvning för termostat Screw cap for thermostat 734.0310

PVC slang ø 5 x 8

(Ange längd vid beställning) PVC-hose ø 5 x 8

(State length when ordering) 719.0305

Hållare för magnet och magnetbrytare Holder for magnet and field break switch 43411.31 Plastbricka ø 10,5 x 18 Plastic washer ø 10,5 x 18 701.0114 Mätcell Conductivity cell 716.0602

8-2

Element 9 kW Element 9 kW 30835.01 Element 12 kW Element 12 kW 30835.02 Avloppstätning Outlet sealing 36015.75 Fästbricka för temperaturgivare Attachment for temperature sensor 43743.31

(18)

Kemdisk

Chemical wash

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no.

8-3

Elkåpa 400V Electric mantle 400V 04904.04 Elkåpa 230V Electric mantle 230V 04904.01 Lock elkåpa

Electric mantle cover 40387.31 O-ring ø 90 x 4,0 O-ring ø 90 x 4,0 719.1090 Distansmutter Distance nut 04915.31 Kopparbygel Copper clamp 04920.31 Kabelförskruvning 18,6 mm (400V), plast

Cable screw cap 18,6 mm (400V), plastic

51459918

Kontramutter 18,6 mm, plast Lock nut 18,6 mm, plastic 51465768

Kabelförskruvning 22,5 mm (230V) Cable screw cap 22,5 mm (230V) 51460523 Kontramutter 22,5 mm Lock nut 22,5 mm 51465048 Termostatfäste Thermostat attachment 04796.01 Termostatvred Thermostat knob 734.0303

Elektriska komponenter: Se

elschemats komponentförteckning.

Electrical components: See wiring

diagram’s list of components.

(19)

Slutsköljning, tömningsanordning

Final rinse, emptying device

9-1

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Pump FIR M0247 Pump FIR M0247 805.2547 Gummifot 30 x 30 x 3 Rubber foot 30 x 30 x 3 719.1330 Gummiböj 60 x 120 x 25 Rubber bend 60 x 120 x 25 719.4030 Slangklämma 20-32 Hose clamp 20-32 714.0106 Filter, komplett Filter, complete 709.1840

Sil till filter Strainer to filter 709.1843

O-ring till filter O-ring to filter 709.1842 Muff, ø 25 L = 34 mm (plast) Muff, ø 25 L = 34 mm (plastic) 42961.31 PVC slang ø 5 x 8

(Ange längd vid beställning) PVC-hose ø 5 x 8

(State length when ordering) 719.0305

Hållare för magnet och magnetbrytare Holder for magnet and field break switch 43411.31

Sil Strainer 32440.01

Nivårörsmanschett Level pipe seal 719.4036 Avloppstätning Outlet sealing 36019.75

Slutsköljningsbrytare Final rinse breaker 36039.75

(20)

Slutsköljning, tömningsanordning

Final rinse, emptying device

9-2

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Axel till slutsköljningsbrytare

ø 8 mm, L = 64 mm Axle to final rinse breaker ø 8 mm, L = 64 mm 43413.31 Magnet 6x50 Magnet 6x50 602.0551 Låsring SGA 8 Locking ring SGA 8 701.1336

Stamrör, slutskölj ø 15 mm, L = 579 mm Main pipe, final rinse ø 15 mm, L = 579 mm 43430.31

Stamrör, rec. slutskölj ø 15 mm

Main pipe, re-circulating final rinse ø 15 mm 42107.31 Påfyllningsrör ø 15 mm Filler tube ø 15 mm 43358.31 Spolrör (komplett) Recirkulerande slutskölj Rinse pipe (complete) Re-circulating final rinse 43356.01

1

1

Munstycke Nozzle 712.3010 Spolrör (komplett) Slutskölj

Rinse pipe (complete) Final rinse 43356.02

1

1

Munstycke Nozzle 712.3104 Tömningsspak Emptying bar 36072.01 Stöd för tömningsspak Support for emptying bar 43293.31

Vred för tömning Knob for emptying 36071.01

Lager för lyftaxel Bearing for lifting axle 43298.31

Bricka ø 17 x 30 Washer ø 17 x 30 700.1211

Plastplugg för lyftaxel, ø 15 mm Plastic plug for lifting axle, ø 15 mm 718.0926

(21)

Slutsköljning, tömningsanordning

Final rinse, emptying device

9-3

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Bricka ø 13 x 24

Washer ø 13 x 24 700.1209

Lyftaxel för nivårör och avloppstätningar Lifting axle for level pipe and outlet sealings 35987.31 (WD-151, 151E) 35988.31 (WD-211, 211E) 36256.31 (WD-241, 241E) 36393.01 (WD-331E)

(22)

Genomströmmare

Booster heater

10-1

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Fäste för genomströmmare

Booster heater holder 36030.01

Tömningsplåt Emptying plate 36092.31

Behållare, standardutförande Container, standard version 01162.01

Behållare, elektronikutförande Container, electronic version 01162.04

Element 9 kW med smältsäk-ring

Element 9 kW with fusible cut-out

30835.08

Element 9 kW utan smältsäkring Element 9 kW without fusible cut-out 30835.01

Element 12 kW utan smältsäkring Element 12 kW without fusible cut-out 30835.02 Elkåpa 400V Electric mantle 400V 04904.04 Elkåpa 230V Electric mantle 230V 04904.01 Lock elkåpa

Electric mantle cover 40387.31 O-ring ø 90 x 4,0 O-ring ø 90 x 4,0 719.1090 Distansmutter Distance nut 04915.31 Kopparbygel Copper clamp 04920.31 Packning 8 x 14 x 1,5 Packing 8 x 14 x 1,5 701.0120 Temperaturgivare, komplett

Temperature sensor, complete 610.0101

1

2

1

Skruv Screw 41123.31

2

Fjäder Spring 41122.31 Kabelförskruvning 18,6 mm (400V), plast

Cable screw cap 18,6 mm (400V), plastic

51459918

Kontramutter 18,6 mm, plast Lock nut 18,6 mm, plastic 51465768

(23)

Genomströmmare

Booster heater

10-2

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Kabelförskruvning 22,5 mm (230V)

Cable screw cap 22,5 mm (230V) 51460523 Kontramutter 22,5 mm Lock nut 22,5 mm 51465048 Termostatfäste ø 15, L = 21 mm (mässing) Thermostat attachment ø 15, L = 21 mm (brass) 04158.31

Anslutningskoppling för disk- och torkmedel

Connection coupling for detergent and drying agent

04847.01

Plugg 1/8” Plug 1/8” 04847.32

Reservdelssatser / Sets of spare parts

Komplett genomströmmare / Complete booster heater 9 kW standardutförande / 9 kW standard version 01163.21

9 kW elektronikutförande / 9 kW electronic version 01163.14

12 kW standardutförande / 12 kW standard version 01163.03

12 kW elektronikutförande / 12 kW electronic version 01163.16

(24)

Kopplingar, rördetaljer

Couplings, pipe details

11-1

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Koppling COMISA ½” x 15 mm Coupling COMISA ½” x 15 mm 705.0914 Koppling COMISA 15 x 15 mm Coupling COMISA 15 x 15 mm 705.1205 Koppling COMISA 15 x 15 x 15 mm Coupling COMISA 15 x 15 x 15 mm 705.2205 Koppling COMISA 15 mm x ½” Coupling COMISA 15 mm x ½” 705.1904 Koppling COMISA 15 mm x ½”, förkromad Coupling COMISA 15 mm x ½” chromium-plated 705.0912 Koppling COMISA ½” x 15 mm, förkromad Coupling COMISA ½” x 15 mm, chromium-plated 705.1607 Koppling COMISA 15 x 15 x 15 mm, förkromad Coupling COMISA 15 x 15 x 15 mm, chromium-plated 705.2215 Koppling COMISA 15 x ½” x 15 mm, förkromad Coupling COMISA 15 x ½” x 15 mm, chromium-plated 705.2301 Koppling COMISA 15 x ½” x 15 mm, förkromad Coupling COMISA 15 x ½” x 15 mm, chromium-plated 705.2407 Mutter COMISA 15 mm Nut COMISA 15 mm 705.0315 Kona COMISA 15 mm

Clamping sleeve COMISA 15 mm 705.0420

Mutter COMISA 15 mm, förkromad Nut COMISA 15 mm, chromium-plated 705.0316

(25)

Kopplingar, rördetaljer

Couplings, pipe details

11-2

Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Benämning /Art.nr. Description / Art.no. Koppling LK 303 15mm x ¾” Coupling LK 303 15mm x ¾” 705.1010 Mutter LK 63 15 mm Nut LK 63 15 mm 705.0205 Kona LK 65 15 mm Clamping sleeve LK 65 15 mm 705.0405 Koppling ½” x ½” Coupling ½” x ½” 706.1503 Nippel ½” Nipple ½” 706.0803 Bussning 3/4” x 1/2” Bushing 3/4” x 1/2” 706.0301 Kulventil ½” Ball valve ½” 709.0805 Stödhylsa FPL 720 12x1,0 mm Support sleeve FPL 720 12X1,0 mm 705.0104 Stödhylsa FPL 720 15x1,0 mm Support sleeve FPL 720 15X1,0 mm 705.0102

References

Related documents

While the average wage rate of mothers-to-be is continuously lower than the wage rate of women who do not interrupt their career due to child bearing (see column 1 in Table 3 and

You are authorized to use, copy and modify any individual TI Resource only in connection with the development of applications that include the TI product(s) identified in such

Method: Verbal adult outpatients with autism spectrum disorder (N = 54) were randomized to an 18-month, single-blind trial of CET, a cognitive remediation approach that

The Flexi cook function is also able to detect when a pot is moved from one zone to the other one within the flexi cook area keeping the same power level of the zone where the

Therefore, the present study extended the CVaR method to optimal routing design in the field of safe urban C&DW transportation and integrated the optimal model with big

Using a gas price of 6-8 USD per MMBtu, natural gas constitutes about 90% of ammonia cash production costs which is why almost all new nitrogen capacity (excluding China) is being

pressure plate with protection cap Throat depth mm For rail mm Throat depth mm For rail mm Length x Ø mm Head Ø mm Acme thread mm Length x Ø mm Head Ø mm Acme thread

Teonanacatl: Hallucinogenic Mushrooms of North America. While Paul stayed pretty focused on mushrooms, Jeremy was interested in all hallucinogenic plants, using that interest