Kenet Grant - Kultovi Senke

134 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

" b. ,

...

(2)

-ILUSTRA(_JJA 1: Sveštenica Vatrene Zmij e, autor Stefi Grant

Kenet Grant

Prevod s engleskog

Momir

Mirić

(3)

I

Naslov Originala: CULTS OF TIlli SHADOW Kenneth Grant

© Copyright originala: Kenneth Grant 1975

© Copyright za Jugoslaviju: lP "ESOTl-lERIA" Beograd Sva prava prevoda i objavljivanja zadržava izdavač.

Izdavač: lP ESOTHERIA, Beograd

Izdavački savet: Maja Mandić i Vladimir Madić Glavni i odgovorni urednik: Vladimir Madić

Idejno rešenje ko rica: Izdavač Korektura: Katarina Kostić

Kompjuterski slog i prelom: Mirjana Arsenović Priprema i grafički dizajn: Srđan Krstić

Štampa: 15. Februa., Beograd Prvo izdanje Beograd J 9 l IS. YU ISBN 86-7348-036-1 I

II

III . IV V VI VII VIII IX X

XI

·

----

--

----

--

---SADRŽAJ

Uvod

13

Psiho-seksualna supstanca Senke

17

Afro-tantrički Tarot Kala

35

Drakonijanski kult drevnog Kema

58

Tantra Leve Staze i Kult Vatrene Zmije - I 77 Tantra Leve Staze i Kult Vatrene Zmije - II

99

Kult Zveri (Alister Krouli) - I

120

Kult Zveri (Alister Krouli) - II

162

Frater Ahad i Kult Ma-Ion

178

Kult Crne Zmije (La Couleuvre Noire) - I

195

Kult Crne Zmije (La Couleuvre Noire) - II

211

Zosova čarobnjaštva (Ostin O. Spcr)

226

G losar

240

Bibliografija

265

(4)

I

ILU0TRAClJE

ILUSTRACIJA

1. Sveštenica Vatrene Zmije, autor Stefi Grant

unutrašIlje kOlice Od strane 132 2. Ofidijanski Siva-Set-Saturn - MajkI Bertio (fotograf: Nina

Miler)

3. Familijarni fetiši - Ostin O. Sper

4. "Macanda": Haićanska Veštica Boginja - MajkI Bertio (foto-graf: Nina Miler)

5. Znak (Horusa) Ulazećeg - Stefi Grant 6. Oko Horusa - Stefi Grant

7. Ples Kali - Steti Grant

8. Serk, Boginja Kruga - Steti Grant 9. Pun Mesec - Stefi Grant

10. Rituali Krvi - Stefi Grant 11. Bafomet: Alister Krouli

12. Majstor Terion 666. Autoportret Alistera Kroulija 13. Frater Ahad: Čari s Stensfild Džons

14. Stranica iz AL(a): Poništavanje ili šifra? Proročanstvo o Fra-ter Ahadu

15. MajkI Bertio iz Kulta Crne Zmije (fotograf: Nina Miler)

16. Boginja Norman Witches-a sa njenim Id-Familiarom - MajkI Bertio (fotograf: Nina Miler)

17. "Duboki" iz Jezera i Kiše - MajkI Bertio (fotograf: Nina Miler)

18. Likantropija - Steti Grant

19. Pretvaranje u oblik risa - Ostin O. Sper 20. Zos vel Thanatos: Ostin O. Sper

(5)

I

KlIllo~ &nke

21.

Ose

tljivi simb

o

li

-

O

stin

O. Spe

r

22.

Oživljavajući

atavizmi

- Os

tin

O

. Spe

r

C

R

TEŽ

I U T

E

K

S

TU

DIJAGRAM

1. Psih

o

-se

ksu

all)i taroti ljud

skog krs

ta

2. D

rvo živo

ta

: Ko

smičke

zo

n

e

moći i Afro-tantričke

Kale

3

. Me

rkurov kaducej

4

.Če

tv

o

r

o

-dim

e

nzi

o

nalna

k

ocka:

Simb

o

l

Os

l

o

b

ođe

nja

koji

ko

ri

ste

po

kl

o

nici

Crn

e

Zmij

e

8

Večno

ži

vo

m

sećanju

n

a B.

L. 1883-1956

Ava

ta

r Baro

n

a Sa

med

hij

a

(6)

"Crna inteligencija je divinacija Misterija Noći, pripisivanje s tvar-nosti oblicima nevidljivog. To je vera u neodređenu mogućnost, svetlo u snu ... Poštujmo te Misterije Senke, ali neka nam lampe budu upaljene."

EliJas Levi

• 10

IZRAZI

Zi\HVALNO~TI

AUTOR želi da se zahvali svojoj supruzi za pripremu ilustracija i za ustupanje nekih njenih ličnih ilustracija; Frater Ani Abthilalu, IXo O.T.O., koji je ustupio jedno posvećeno i savremeno

tumačenj e< T antre od strane Adepta Puta Leve Staze; i Frater Iadnamad(u), Vo O.T.O., za dozvolu citiranja odlomaka iz njego -vog Magijskog dnevnika koji se odnose na invokaciju Vatrene

Zmije.

Takode se zahvaljujem g. Džonu Sajmondsu, literarnom izvršiocu Alistera Kroulija, na dopuštenju za citiranj e iz Kroulije -vih spisa, i g. MajIdu Bertiu za korišćenje materijala koji čini

os-novu za poglavlja 9 i l O, kao i za dozvolu da reprodukujemo neke od njegovih slika.

Na kraju, zahvaljujem se svim onim pojedincima - previše brojnim da im navodim imena - koji su pisali autoru u vezi nje-gove prethodne dve knjige, tražeći dalje detalje o tantričkom as-pektu magijske

praxis

u vezi sa Strujom 93. Ova tema je u izvesnoj meri obrađena, ali, pošto ova knjiga nije zamišljena kao priručnik

praktičnog okultizma nužno je upozoriti čitaoca u pogledu pri-mene magijskih metoda i formula koje ona opisuje .

(7)

UVOD

OVA KNJJGA objašnjava one vidove okultizma koji se često brkaju sa "crnom magijom". Njen cilj je da rekonstruiše Put Leve Staze i da ponovo protumači njegove fenomene u svetlu nekih od njenih

novijih manifestacija. Ovo se ne može postići bez pregleda prvo-bitnih kultova i simboličkih formula koje su oni ostavili. Nema bogatijeg polja za takav pregled niti savršenije okosnice na kojoj se može zasnovati od [etiških sistema zapadne Afrike i njihovog

procvata u pred-monumentalnim egipatskim kultovima. Taj pr e-gled je dat u prva tri poglavlja, nako n čega ti simboli iZbijaju u svetl u istorijskih razdoblja i pojavljuju se u obliku tantričke Struje objašnjene u četvrtom i petom poglavlju.

-Cini se da se ta Struja razdvojila na dva glavna toka koja neprekidno odražavaju onaj prvobitni jaz izmedu poklonika žen-skog i muškog stvaralačkog principa, poznatih u Tantri pod

tehničkim imenom kao Leva Staza i Desna Staza. To su staze Me-seca i Sunca, a njihovo spajanje budi Vatrenu Zmiju (Kul1dalini), Veliku Magičku Silu koja osvetljava onu skrivenu stazu izmedu

njih - Srednji put - stazu Vrhunskog Prosvetljenja.

Skoro da se uopšte nije uspela shvatiti prava funkcija Leve Staze Tantre što je dovelo do njegove ozloglašenosti - uglavnom zbog nekih nekonvencionalnih tehnika - i do nepotpunog

razu-mevanja najviših Misterija ZDOg onih koji nisu bili u stanju da s in-letizuju to dvoje.

Mesec je povezan sa drevnim stelarnim (zvezdanim)

kulto-vima Afrike, kolevke čovečanstva i izvora Ilerne" magije. Međutim, glavni uzrok klevetanja Leve Staze Tantre od strane pristalica solarnog i kasnijih kultova - čak do današnj eg dana

(8)

Kullovi renk

potiče od njegove veze sa ženskim aspektom Stvaralačkog prin-cipa. Zapravo, seksualno-magijska upotreba Zene u ritualima Leve Staze Tantre ga je učinila opšte sumnjivim.

U magijskom smislu Senka je duplikat ili dvojnik (double)' koji prati čoveka kao njegov astral ni blizanac, uvek prisutan i tamno zračeći potencijalom njegovog kompanjona, fizičkog tela.

Ona je takođe i simbol one senovite oblasti ne-mrtvih, vampira, zombija i fantomskih zveri poput sablasne hijene, čiji kult traje do dan danas; i

La Couleuvre Noire

(Crna Zmija) za čije se savre-mene poklonike priča da rituale izvode· na tako različitim mes-tima kao što su Čikago, Madrid i Leogane (na Haitiju).

U mističkom smislu Senka predstavlja tamu koja smenjuje

blje-sak munje kosmičke ekstaze, koju biološki naznačujemo pomoću

suptilne alhemije seksualnog sjedinjenja. Zena, stvarna ili zamišljena, kao prvi podstrekač orgazma, jeste najviša senka,

dupli-rajući agens preko kojeg um reprodukuje i materijalizuje svoje

slikarije. Zbog ovoga ona materijalizuje u ljudskom obliku onu sve t-lucavu Vatrenu Zmiju koju adepti poznaju pod imenom

Kundalini.

Ljudsko otelovljenje ove Ofidijanske Struje može se dogoditi

samo kod ženskih inicijata koje poseduju specifičnu konstituciju koja im omogućuje da prenesu svoje okultne energije. Takve žene su se u drevna vremena pojavljivale kao hramovne prosti-tutke, piton ise, prvosveštenice, i

suvasini

iz tantričkih kultova

Vama Marg

(Leve staze).

Formula "svete bludnice" održala se u modernim vremenima u Kultu

Lj'!:bavi pod Voljom

Alistera Kroulija i to u vidu njegove Skerletne Zene; u

Zos Kia

Cu

ltus(u)

Ostina Spera; u Vudu kultu Crne Zmije Majkla Bertia, i u ocrnjenom kineskom Kultu

Ku

sa njegovim ženskim demonima i kurvama pakla koje - i pored sveg

njihovog kurvarluka - čuvaju ključeve od rajskih vrata.

Urođeni

sali, istinska volja, p/vobitlla opsesija,

termini su koje

su inicijati koristili da označe Skrivenog Boga koji prati čoveka

1 R~či poput double, dabhle, dappie, doppelganger, itd. impliciraju dualnost hilo

kOJe vrste; otuda diable ili devil (đavo) kao arhetip dvostrukosti. Vidi Mog/jski

preporod, str. 52-4.

14

ii , ,

Uvod

kroz cikluse rađanja i umiranja, stalno ga sjedinjujući sa Senkom i

tražeći materijalizaciju u objektivnom univerzumu. Adept samo može utvrditi šta je supstanca (srž), a šta senka.

Zahvaljujući današnjem stanju čovečanstva u ovo mračno doba Kali' došlo je do velikog porasta prvobitne energije koja

svoj najpotpun iji izraz nalazi u fenomenima seksa. Ali, ako te se

k-sualne energije nisu pravilno kontrolisane i polarizovanc,

raz-aranje čeka praktičara koji ih koristi bez potpunog razumevanja formule Leve Staze Tantre, koji je najbrži i najopasniji od svih

puteva.

Izgleda da je skoro suvišno dodati da jedino Magus može nekažnjeno rukovati ovom Magijskom Strujom koja ispunjava Kultove Senke. Kao što Tantra' kaže: "Čovek doseže raj pomoću istih onih stvari koje mogu odvesti u pakao."

2 Kali Yuga: Izraz koji se u Tantrama koristi z~ označavanje Svesti.u ~jenom najgušćem vidu. Ovaj aspekt jc omogućio rađanJc "I-Ioru!-ia'\ Deteta SIle I Vatre, koje će konačno spaliti ;Ujaku Materije i sasvim je uništiti u Valri Duha. Proishodeća praznina je predsluvljena Setom (blizanačkom senkom I-Iorusu), Sall.lnom kasnijih kultova.

3 KIII(ll1lol'olOlllra

(9)

I

PS

IH

O

-

S

EK

S

UAL

NA S

UP

S

T

ANCA SENKE

SUPSTANCA ili "tarot" astralnog plana je osnova magike i svih magijskih operacija. Za reč "tarot" mnogi smatraju da je nepoz na-tog porekla i dubioznog značenj a, i skoro isključivo je povezivana sa zanimljivim simboličkim kartama za proricanje sudbine koje su kori šćene u divinaciji i čarobnjaštvu. Medutim, ta reč ima daleko šire konotacije. Putem kabalističkog metoda permu

-tovanja slova poznatog kao Temura, reč Utarot" označava "zakon"

(Tom)l , "točak" (rota), i "princip" ili "esenciju" (taro). Poreklo te reči možemo slediti sve do imena drevne egipatske boginje Ta-Urt, koje znači Majka Revolucija (obrtanj a), ili Vremenskih Cik -lusa. Ona je predstavljala tip period ičnog zakona, i, na osnovu toga, trajanj a il i večnosti. Tarot jedne stva ri je stoga esencija (bit)

te stvari, nj ena najunutarnjija priroda, njen princip, zakon njenog

bića. U tom prvobitnom smislu je izraz "tarot" korišćen u ovoj knjizi gde on označava suštinsku seksualnu prirodu čovekove

okultne anatomij e.

Pogled na sliku uz ovaj tekst pokazaće kako se ovaj tarot povezuje sa glavnim okultnim zonama moći u ljudskom orga n-izmu. Nužno je biti upoznat sa ovom mapom magijskih manni

(marm as) kako bi ~e mogla razumeti precizna priroda Senke na

kojoj su konačno i zasnovani kultovi o kojima ovde govorimo. Za-l TaZa-lmudiSli poislovećuju Toru sa Keterom, suprugom En Sofa (Ai n Soph). Vidi

"Trans<lkcije Lože B1avalski Teozofskog Društva", sIr. 3. (The TheosophicaJ Company, Los Angeles, California, 1923.)

(10)

Kullovi 6enke .

~

~-rebe11.um

"Vi.s5uddha

2.0

,

,

, • • , • • • • • • 20

DIJAGRAM 1: Psihoseksualni taroti Covekovog Krsta

18

Psiho-seksualna 6upslanca 6enke

tim, treba pomenuti - mada nije mudro pridavati tome preveliki

značaj - da ukupan zbir slova' pripisanih ovim marinama jeste

tristotine i šezdeset, sugerišući na pun krug elektro-magnetnih

sila koje kruže u astralnoj anatomiji čoveka.

Počevši od glave i krećući se nadole uočavamo, pre svega,

marmu, čaklU (chakra), ili točak magijske energije poznat kao

adna čakra3• Na nju se ponekad upućuje kao na "treće oko", sed ište mističkog viđenja stvari neviđenih, drugih dimenzija i vanzemaljskih planova postojanj a. Kabalističko slovo-znak za

A dnu je ayin, što znači "oko"'- Ovaj organ je takođe poznat i kao Šivino O ko. Kada se to oko otvori (tj. kada ova čakra, ili lotos,

procveta) kaže se da svet privida nestaj e otkrivajući na njegovom mestu pod-tok Stvarnosti na kojem je uzdignuta građevin a p

o-javne iluzije. Kao takva, a(tna je Oko Svetl a Ćiste Svesti' , koje je u kineskom magiiskom tarotu

-

Ji

Di

n

gu

-

simbolički predstavljeno

trigramom - - , Li. Ova solarna svetlost je uravnotežena mesečevom u sledećoj maJmi na silaznoj skali koja je smeštena na osnovi mozga, na zadnjem delu glave (zatilj ku). Alister Krouli nap

o-minj e' da je ovo cerebralno Sed ište seksualnih energija kod

čoveka. Haldejska Kabala pripisuje slovo

ko

J

(

qoph) ovoj oblasti, a njegova brojna vrednost, 100, kombinuje inicijale P(hal1us) i

K(teis)7, slova magijskih instrumenata korišćenih za stvaranje

iluzije' . Simbolika Meseca na Drvetu Života obuhvata seksualne

funkcij e, a lunarni Sefirotski foku s je

J

e

s

o

d

(Yesod), što znači

2 tj. slova kaha1ist ičkog ili haldejskog alfabeta.

3 Ovde su ... anskrilski termini upotrebljeni da označe suptilne zone moći ll magijskom telu zh0g njihove danas opšte prihvaćene upotrebe među zapadnjačkim

okultistiml.l.

4 Njegova hrojn<t vrednost je 70.

S Up. napomenu 1: Aill ili Aill SopIt, Oko llCskonačnog, simholizovano solarnim vidom; Oko Ra{ovo).

6 Magika (lP "Esotheria, Beograd).

7 P=80; K= 20; zhir l00=Kof, broj Iluzije.

8 Up. Maja, iluzija, sa mlljic (iluzorno) ili magic (magija), ve.Wnom hacanja čini ili

čarolija.

19

(11)

KulIovi Senke

"Temelj", jer je pojavni svet utemeljen na seksualnosti. Ezo

-terično tum ačenje ovog lunarnog simbolizma biće očigledno tokom izlaganja. Koj zona je smeštena suprotno od točka ili

-tarota poznatog kao Višuda Cala'a, koja je srodna sa Reči i vibraci-jom Reči,jer je upredelu grla- ili njegovom suptilnom duplikatu

-Reč postaJa telo preko seksualnih vibracija koje teku izKoJa. Kine-ski trigram _ _ ,Sun, predstavlja vazduh, u ovom slučaju mirise

ili kale (kalas) stvaralačkog daha. Ovi mirisiili emanacije, zauzvrat, primaju upliv iz Adna čakre kojaje sedište Volje u Čoveku. U adna

čakli nalazi se 15 kala, i senka - ili odraz - šesnaeste'.

Ove dvemarme, prva u predelu "trećeg oka", druga u kajzoni,

formulišu Volju i Reč, zasc~'no, a to dvoje se sjedinjuju u Višuda čakri da izgovore Neizrecivo Ime. Ovo je predeo "Džinova", Nejilim(a) , koji stvaraju pomoću same Volje, a ta

mi-tološka činjenica je relevantna zato što brojevi ove dve m arm e-ajin i koJ- imaju vrednost 170, to je broj haldejske reči "pil, koja

znači "džin". Takođe, 170 je broj i reči itzo, "krevet, ležaj'\ što OS~ vetljava stih 66 (poglavlje 2) AL(a)'o: "Delaj, budi naš ležaj u

radul Podrhtavaj radošću života i smrti. Ah! Tvoja smrt će biti divna; ko god je vidi biće srećan. Tvoja smrt će biti pečat obećanja

naše vekovne ljubavi!" Jer baš u toj KoJ zoni Volja postiže svoju apoteozu, umirući za samu sebe u sam om činu podarivanja tela

Reči .

Kineski trigram koji odgovara lunarnom svetlu koja je

==

Khan. Heksagrami koji proističu iz sjedinjenja Sunca i Me-seca jesu poslednja dva u nizu od 64 heksagrama koji sačinj­

avaju Knjigu Promena ili

Ji

Đing. Slično to me, adna i koj

marme su poslednje u nizu zona moći u suptilnoj ljudskoj ana-tom iji" .

9 Za znučenje ove tvrdnje, vidi poglavlja 4 i 5.

10 AL: ovu reč AL smo II celoj uvuj knjizi kuristili kao skraćenicu za KnjiglI Zakonu

(LiberAL Jlel Legis) koja je prcneta Alisteru Krou\iju II Kairu 1904. Vidi PogJavlje6.

II Kosmički lotos od hiljadu latica (Sahasrara čakra) ne spada II mumJe ovog psi ho-seksualnog tarola, pošlo je izvan-biološki (tj. lociran je iznad fizičkog tela. Prim.

prev.).

20

Psiho-seksualna Supstanca Senke

-DIJAGRAM 2. Drvo Zivota: Kosrničke Zone Moći i Afro-tantričke Kale.

(12)

KulLovi Senke

Sledeće glavne manne su smeštene u dlanovima ruku.

Dla-novi su fokus snažnih struja odžas(a) (ojas) ili magijske moći. U

levom dlanu odžas je negativan, pasivan, ženski, dok je u desnom

dlanu pozitivan, aktivan, muški. Kada su dlanovi u bliskom

kon-taktu, kao u molitvenim mudrama ruku, dolazi do međuizmene i

slobodnog protoka energije između ta dva srodna pola. Adept može pokrenuti tako oformljena strujno kolo strujom volje koja juri kroz telo, čisteći ga od nagomilanih otrova. Takođe, on može povući odžas iz ađlle i kafa, koncentišući ga u desnoj i levoj ruci, i postavljanjem dlanova na izvesne manne na telu neke druge

osobe može dodirom ubiti ili izlečiti.

Numerička vrednost haldeiske reči za dlan - kaf - je 20, što je takođe i broj reči za ruku ljod). Dva dlana zajedno, dakle ukupno

~O, broj je koji daje veoma važne kabalističke korespondencije. Cetrdeset je broj reči Gval, što znači "oslobodilac". Ovo je naziv

Je-soda, lunarne i specifično seksualne zone moći na Drvetu Života (vidi Dijagram). Veza između ovih Ideja je očigledna; dlan (ili

ruka) je oslobodilac seksualne energije kod sveštenika ili svešte n-ice za vreme svetih rituala. U profanoj seksualnoj aktivnosti ta veza

nije ništa manje vidljiva. Zatim, 40 je broj izraza ID IHVH, Ruka Večnog, a isto tako i m em, mistične vode, krvi ili vina koji se odli-vaju rukom u ritualu koji uključuje sveštenicu u njenoj lunarnoj

fazi. Kombinacija ovilI ideja otkriva magijski značaj ruke, a

naročito dlana.

Dlan se naročito koristi za pobuđivanje malmi u svom ili tuđem telu. Kada adept stimuliše te suptilne zone moći u telu neke specijalno pripremljene sveštenice, on postiže da se

Va-trena Zmija" manifestuje na onom nivou, ili u onoj dimenziji koja odgovara dimenziji njegovih manipulacija. Tako on može

podići Kundalini iz njenog boravišta u osnovi kičme u bilo koju

marmu koju odabere. Kada se ona podigne do ađne ta žena onda

postaje nadahnuta sveštenica, proročica il~ sveta proročica sa

da-12 Vatrena Zmija se kabalistički predstavlja slovima Šin (pripisano Vatri) i Tet (zmija), koja zajedno čine ShT, Set, bog ili moć ove trans-seksualne zone.

Psiho-seksualna Supslanca Senke

rom vidovitosti, ona gleda u prošlost i u budućnost. U nekim

Kaula Kultovima Leve Satze Tantre, gde se obožavanj e Boginje obavlja isključivo na nivou Muladhara čakre!" sveštenica, nakon

koncentrisanja odžasa u dlanu svoje leve ruke, pobuđuje Vatrenu Zmiju i, ne dižućije uz kičmu, gleda na vidovit način svojom utro-bom (matericom). Ona to čini za vreme katamellije (menstrua

I-nog izliva), kada su astraine sile u stanju da preuzmu skoro

opipljiv oblik od izliva koji zrače iz njenih vaginainih vibracija.

Krouli aludira na ove pojave u svom komentaru na reč kof4: "He

-brejsko slovo kof predstavlja "histerično" zapečaćen u matericu u

noći; ta materica "vidi stvari" u svetlu fiziološke uzrujanosti dok

Sunce vrebali.

Sedište Vatrene Zmije je u vulvi koja je kao rlnwn oko. U

kineskom sistemu onaje predstavljena trigramom

==

[(}zwan, a kale ili izl ivi iz ovog oka su predstavljeni trigramom - - Tui. Ovo oko je takođe ajil1 !5 čiji broj, sedamdeset, predstavlja materi-jalni aspekt sedmice, broja Prvobitne Boginje!'. Od ostalih kore

-spodencija tu su reči UL, što znači noć, i SVD, što znači "Tajna"!7

a isto tako i kauč ili sedište (eng. seat), bog Set, Sveti kovčeg, arka,

kutija ili sarkofag, od kojih svi navode na ideje smrti i, mistično,

života u smrti. Šta više, u AL(u) rečKhabs (ChBS, zvezda, 70) je

opisana kao "ime moje Kuće", što znači da je ta zvezda ime bo -ravišta Vatrene Zmije. To jeste tako, jer ta zvezda je Zvezda

ShT(a), ili Seta!'. Zatim , pisano je: "Khabs je u Khu a nije Khu u

Khabs(u). Obožavaj stoga Khabs i gledaj moje svetlo po tebi

ra-suto'''. Boginja govori, i priča svešteniku da se ta Zvezda nalazi na

J3 Sedišle Vatrene Zmije i Sedme zone moći, ili točak magijske sile u ljudskom .

organizmu.

14 Vidi Dop"lljellou.danje 777, London 1955, str. 41. Štamparska gr.eška II tom izdanju je već uočena i ispravljena II knjizi Magijski preporod (str. 13'2).

15 Uočite sličnost reči za "oko": Ajna, Ayill, Yoni.

lo Njen broj je sed<l1l1 zato .~Io je ona prvobitno bila predstavljana sa sedam Zvezda ili

sazveždem Veliki Medved (UI:m Major). Vidi Poglavlje 3. Scdi~le Vatrene Zmije je

sedma zona moći II psiho-seksualnom tarotu ljudskog organizma.

17 Vidi Poglavlje 8. IS Vidi Poglavlje 3.

(13)

, i

Kullovi Senke

mestu magijske moći (lO jest repu boginje), a ne vice velsa; to je opomena da se obožava Zvezda, Set, odnosno da se pobudi Va-trena Zmija kako bi svetlost Boginje kupala sveštenika "u

slat-kom mirisnom parfemu znoja!lI9.

Konačno, sedamdeset je broj reči lIN, što znači "vino", taj opojni fluid O kojem je pisano: "Da biste me obožavali uzmite

vino i čudne droge", Vino je postalo deo simbolizma kala ili

ofidi-janskih emanacija koje se stvaraju i počinju vibrirati putem

magijske invokacije Vatrene Zmije20 SVD ili "tajno" oko je onaj

misteriozni organ o kojem se javljaju mnogi mračni nagoveštaj i u literaturi okultnog; ono se obično povezivalo sa odvratnim mis-terijama, veštičarstvom (vičkraftom) i čarobnjaštvom, Ovo oko je takođe žensko i predstavljeno je anusom jarca, jcr jc Jarac

as

-trološki glif Skerletne Zene kada se ona korisl i u Ritualu za

izgradnju magijSke moći na unutrašnjim planovima, Ono je

pred-stavljeno kineskim trigramom

=

=

,Kan. Levi upućuje n(l ()V\l

formulu u svojoj knjizi Tral/scendenla!na magija, a K,<>"I,

verovatno više od bilo kog drugog magičara - koristio ju je

neprestano", Kada se primenjivala na muškarcu ova formula se

srozavala na crnu magiju i Tantrici su je osuđivali iako njena

široko rasprostranjena upotreba medu starim Arapima i Grcima sugeriše da je njena vrednost kao praktične magijske formule to-liko velika da se nikakva griža savesti nije osećala pri njenom korišćenju, Ispravno tumačenje te "nespomenjive posude" - kako

je Krouli naziva u njegovim Magijskim zabeleškama - je, kaku

sam objasnio u knjiziAlister Krou!i i Sk,iveni Bog, organ

svešten-{ce za vreme njene lunarne faze, i njena formula je Immula

materijalizacije; odatle njena veza sa elementom Zemlje,jer la

formula "prizemljuje" ili materijalizuje tu struju u opipljive pu-,

Jave.

19 Kale koje zrače iz v<lgine.

20 Vidi knjigu AUster Krauli i SkriL/mi R()g, Poglavlje 8.

21 Vidi knjigu MagIjske zuhele.fke ZIIeri 666, uredili i napomene napisali Džon

) Sajmonds i Kenel GranI. Duckworth, 1972.

24

Psiho-seksualna Supslanca Senke

Poslednja glavna telesna maJma je povezana sa elementom

Vatre; bilo vatre Boginje u seksualnom žaru, ili one skrivene i

vul-kanske energije simbolizovane najsvetijim slovom kabalističkog

alfabeta -yad - brojem

ID,

Jod je tačka ili bil/du stvorena spajanj-em falusa (1) i kteis

(O):

dakle

ID,

Kineski trigram koji odgovara

ovom elementu, vatri, jeste trigram

=

=,

Kail,

Seksualni tarot kompletnog ljudSKog bića tako formira

kaba-listički krst od četiri četvrti (kraka) koji je takođe krug, pošto je

ukupan zbir slova marmi 360", broj stepeni u krugu.

Krst od četiri kraka je - u najranijim kultovima - bio simbol

mesta ukrštanja između Duha i Materije. On je amblem Barona

Samedhija, Maitre Carrefour(a) Gospodara Raskršća i Boga Mrtvih, koga je trebalo prizvati pre no što se moglo kročiti u duhovni svet.

Ova šema seksualnih tarota obuhvata takođe i osam trigrama

koji, permutovanjem, daju 8 x 8 (64) heksagrama najdrevnijeg

kineskog magijskog sistema. Čovekovo telo je, dakle, siže i

os-nova za sve glavne okultne sisteme, isto kao što je i supstanca senke u kojoj svet pojavnog života naizgled podleže njegovim

beskrajnim preobražajima.

Postoji ukupno 16 astro-seksualnih tatvi ili tarota - 8 u

žen-skom i 8 II muškom organizmu - i oni čine osnovni tatva-obrazac,

koji, zajedno sa njihovim eteričnim duplikatima čini 32 tarota, Ovo su one prvobitne okultne zone moći na kojimaje zasnovano

kabalistička Drvo Ž ivota sa njegove 32 Staze, i, vekovima pre

njega, ona 64 2) Fa ili principa kineskog misticizma, u kojem su

oni poistovećeni sa heksagramima Ji Đinga.

Medutim, najsavršeniji tarot-obrazac za magijske svrhe je haldejsko-kabalistička šema koja obuhvata LO Setirota ili

kosrničkih zona moći sa njihova 22 zraka ili staze koje vode u du-bine ljudske svesti i sjedinjujući svaki pojedinačni centar sa '22Ajl/a (Ayill, 70) + Kof(100) + Kaj; Kaf(40) + Kteis (Ayin, 70) + Anus (Ayi", 70) +

Yad (10) = 360, broj Jana II godišnjem ciklusu ne računajući pet "izgubljenih" t1ana

kada se događa mistična oku1tacija (pomračcnjc) Meseca. Vidi strane 95 i IS7. 23 tj. ouraz ili dupliranje tc 32 zone moći.

(14)

KulIovi 6enke

njemu bliskom zvezdom preko jedne beskrajno razgranate mreže astro-magnetnih vibracija. Deset Sefirota predstavljaju kosrničke ili planetarne zone moći, sedišta moći koja prenose uticaj izvan-plutonskih predela zaogrnutih trostrukim Velom Negativnog:

Aill, Ain Soph, Ain Soph Aur, koji predstavljaju Ništavilo, Bezgraničnost i Bezgraničnu Svetlost (LVX

/Luks!

Gnostika.)

Planetarne zone moći su Pluton, Neptun, Uran, Saturn, Jupi-ter, Mars, Sunce, Merkur, Venera i Mesec. Svaka ima svoj pri-marni zrak, kalu, ili magijski uticaj, svaka zrači. Različiti božanski oblici su pripisani svakom od ovih sedišia moći: Harpokrat ili Nuit -Aill(u); Hadit ili Set Plutonu; Dagon ili Nodens Neptunu; Horonzon" Uranu; Maut ili

Il;Ja

Saturnu; Amoun Jupiteru; Ho-rus Marsu; Asar ili Ra Suncu; Hathor Veneri; Anubis Merkuru; Šu Mesecu.

One 22 kale, zraka, ili staze jesu projekcije ili nosioci

kosrničkih energija u psihoseksualnoj mreži čovekovog tela. One ne prenose samo onu Prvobitnu Kalu iz vanplutonskih etira već

su i same oblici te kale koja, prolazeći kroz prizmu neke naročite

kosrničke moći, zgušnjava i izračuje svoj uticaj u suptilnu auru zemlje. Svakoj stazi ili zraku pripisana je kabalistička vrednost i elementarni ili zvezdani znak. kdanaesta staza" , koja je od naročitog značaja u sadašnjoj eri, pripisana je elementu Vazdu-ha" ili Prostora i slovu alef. Ovu kalu simbolički predstavlja dvo-glavi orao, simbol Svetog Duha. To je Staza Deteta - Hoor-paar-Krat( a) - Bebe u Jajetu. Njena elementarna atribucijajeakaša, ili Duh, čije crno jaje je predstavljeno krokodilom, Sebekom, kojije

povezuje sa Setovom kalom.

Dvanaesta Kala je Staza Magusa kojom vlada Merkur a

sim-bol joj je Falus. Ona predstavlja t1uidnu osnovu svih oblika

pre-24 Vidi Poglavlje 9 za objašnjenje ovog složenog koncepta.

25 Jedanaesta slaza je II stvari pn'o staza ili kala, budući

u

a

sC.1une moći ili Sefiroti od

Plutona do Meseca računaju kao prvih deset slaza.

26 Čeliri elementa vazduh, vatra, voda, zemlja nisu zemaljski elementi već

elementarni taroli ili principi od kojih su ta čeliri poznata elementa samo zemaljski oblici.

26

Psiho-seksualna 6upslanca 6enke

nosa i njen kabalistički simbol je slovo

Bet

i Štap Magičara. Pripisana je Glasniku, a kinokefalus ili Totov majmun je srodan simbol.

Trinaesta kala je kala D evice, Prvosveštenice koja ima

naročitu vezu sa Mesecom i esencijama koje se nalaze u lunar-nim zračenjima žene. To je sfera neprobuđene (od nosno u trans

zapale ili usnule) Izide, ili Artemide Lavice sa nj enim psima. Četrnaesta kala, koju predstavlja alhemijski element So, Jeste kala Velike Majke i njenog poroda. Ona predstavlj a Suprugu,

neprekidnost života i nasleđe krvi koje sjedinjuje sve oblike pri-rode. Beli Orao predstavlja alhemijsku so, belu tinkturu prirode

srebra. Njena kabalistička vrednost je dalet, što znači "vrata",

vaginaini otvor supruge kao i sveg manifestovanog života. Vl

a-dajući kosrnički uticaj je Venera. .

Petnaesta kala, He, je takođe pripisana Majci i petokrakoJ zvezdi fizičke reprodukcije: dvostruka krv Majkc predstavljena

simbolom Vodolije sa njegove dve struje životodavnog t1uida. U starim sistemim a inicijacije koja se dobijala za vreme prethodnog

eona27, Ova kala je bila pripisana Vladaru koji predstavlja

al-hemijski elemenat Sumpor. Međutim, sada je taj vladar pripisan

dvadeset osmom zraku". Značajno je to što VodolIJa, taj Zvezdani skup koji simboliše dvojnu struju magijsko mističke en-ergij e u čoveku ne povezuje Sfere Jesod i Necah (Meseca i Ve -nere) kao ranije, već Sfere Zodijaka (Hokmah) I Sunc~-Sm~ (TI:

faret), dajući tako ključ za formulu ovog Eona. NIJe vIse taJ

ograničeni venerijanski zrak koji je pomešan sa Mesecom IlUZI!e I

veštičarsIva onaj koji proizvodi sjaj objektivnog postopnp, vec Je

to savršena mešavina Stelarne struje, koju predstavlja I-Iokma, sa strujom solarno-falusne svesti u čoveku. Drugim rečima,. priliv stelarnih energija izvan sunčevog sistema se ulIva kako bl pros-vetlio Sunce našeg sistema, koje je niko drugi do Ra-Hoor-Khuit,

Krunisano i Osvajačko Dete, ,Horus pobednik.

27 ViLli Magika Alislcr KrouH (Esotheria, 1995.) za opis smcnjivanja eona. . 28Vidi Knjiga Tota Alisler Krouli (Esolheria, 1991.) II kojoj je dato celOVIto

objašnjenje ove izmenc.

(15)

KulLovi "'enke

Sledeći zrak prenosi ove energije iz Hokrnaha do Heseda preko Sina-Sveštenika, kojeg označava Bik. Hesed je nosilac (vozilo) Jupitera "Kralja", ukazujući tako da se vlast Deteta ili Sina Sveštenika mora uspostaviti u tekućem eonu. Zrak

komple-mentaran zraku Vodolije karakterišu Blizanci - Set-Horus - ko-jim upravljaju energije Zaina, M ača29. Dvojne moći petnaeste kale su tako potpuno uravnotežene "blizancima": sedamnaestom kalom preko posrednika Prvosveštenika, šesnaeste kale. Ovde je srž sistema kala kakav se manifestavao u sadašnjem Akvarijan-skom Dobu, i ključ za mističke formule Ho'rusovog Eona kako je on predstavljen u Kraulijevom kultu Ljubavi pod Voljom'o

Šesnaesta kala je najviša i poslednja kala u drevnom sistemu Tantre. Ona je kulminacija petnaeste, koja je u Akadu bila poznata kao Ištar, Boginja 15'1. Te kale su bile izražene putem i preko "boginje" u obliku device ili neprobuđene" sveštenice u njenoj proročkoj fazi.

U Eonu Izide, kao i danas u Eonu Horusa, Majka i dalje pred-stavlja petnaestu kalu pod oblikom dvostrukih esencija života

predstavljenih znakom Vodalije.

Mistične kale Kaula Kruga cvetale su u vreme Punog Meseca, to jest kadaje sveštenica ulazila u njenu lunarnu ili proročku fazu. Ovo predstavlja stelamu svest u njenoj lunarnoj fazi pod domina-cijom Riba, koje su vladale prošlim eonom. Sada, u Eonu Horusa, njen "sin" - prvosveštenik - je taj koji priziva kale Nuit

" "

preko Zene opasane mačem, Zene bremenite sa blizancima koja daje glas proroči.štu moćnih bogova". Naglasak je na intervenciji muškarca, ne kao Oca - Ozirisa - kao u predhodnom eonu već kao sina ili deteta, Horusa. Šesnaesta kala je stoga stožer oko

ko-29 Uporedi AL, poglavlje III stih 11. "Nek' preda mestane žena opasana mačem: neka

krv teče ka mom imenu", 30 Vidi poglavlja 6 i 7.

31 Vidi Ali.ster Krollli i Skn'velli Bog, Poglavlje 2 i drugde.

32 odnosno II transu; "spavajuće" princeze čarobnog znanja.

33 Naziv šestog Ključa Egipatskog Tarola, prema sistemu korišćenom II

Hermetičkom Redu "Zlatne Zore",

28

Psiho-seksualna "'up.Lanca "'enke

jeg se obrće čitav ovaj sistem zvezda ili esencija, a preostalih šesnaest koje će sačiniti sistem od 32 Staze su odrazi ovih šesnaest

u 'različitim stepenima energije usmerene prema vani.

Devicu, Kurvu i Majku predstavljaju B-ta, 14-ta i 15-ta kala respektivna; u šesnaestoj kali ova tri aspekta ženske formule spaja i priziva Sin-Sveštenik kojeg predstavlja Zver (to jest Bik). U drevnom egipatskom simbolizmu Taurus -"bik" majke - nije bio samo njen suprug, već isto tako i njen sin (Horus), a njegov brat blizanac - Set - bio je skriven unutar njega: "jer dve su stvari

učinjene a treća je započeta. Izida i Oziris su se predali incestu i preljubi. Horus iskače trostruko naoružan iz utrobe njegove majke. Harpokrat, njegov blizanac je skriven unutar njega. SET je njegov sveti Zavet, koji će on izložiti u velikom danu M.A.A.T,

čije ime je Istinal134•

Ovaj odlomak sadrži čitavu doktrinu Novog Eona, čak sve do naznake budućeg Eona Maat koji će uslediti nakon sadašnje ere35.

Osamnaestu stazu, ili Zrak, simbolizuje slovo Het (Cheth) koje je takođe broj osam (eng. eight); ono predstavlja visinu (eng.

h eight), ili vrhunac, onog misterioznog procesa koji mu je pretho-dio. Ova kala je pod okriljem Raka - prvobitne Stvaralačke Moći - koja, na levoj strani Drveta, uravnotežuje kalu Prvosveštenika sa desne strane. Ova prvobitna Moć je direktno povezana sa Prvosveštenikom recipročnom Stazom broj devetnaest, koja je Svešteniku ono što i četrnaesta kala Sveštenici.

Devetnaesti zrak je predstavljen lav-zmijom, Tet, solarno-falnsnom moći koja čini protivtežu Dalet-Vrata simbolizmu Sveštenice. Spajanje Zveri, u obliku lav-zmije, sa Sveštenicom ili Kurvom - Venerij anskim vratima ili Kapijom - stvara tajno seme koje predstavlja Devica, pustinjak, spermatozoid koji je esencija dvadesete kale. Ovo Sveštenilw podaruje titulu S.ve-Oca, Tri-u-Jednom, kojeg predstavlja Jupiter Kralj koji vlada nad dvadeset 34 Liber A'Ash vel Capricorni Pneumatici. Vidi Magika.

(16)

Kullovi 6enke

prvom kalom. Tako je Venerijanska Sila upotpunjena na Stazi Ravnoteže (Vaga). Ovo ima poseban značaj u Kultovima Novog Eona pošto je slovo L tajni glit ove kale, i, zajedno

saAlefUedan-aestom kalom koja je takođe i prva) sačinjava AL, ključni

broj-31 - Knjige Zakona, grimoara ili magijskog priručnika za Novi

Eon.

Neposredno nakon ove kritične faze u ritualu sveštenik biva

pogubljen u "vodi", ili krvi, dvadesettreće kale. Tamo se on podvrgava preobražaju kojeg označava Škorpija na dvadeset

četvrtoj stazi. Škorpija je povezana sa seksualnim energijama u

ljudskom telu, a pomoću tog seksualnog mehanizma

žene-predstavljenog Zmajem Pokvarenosti (Škorpija) - uspostavlja

se veza između Sunca (Titareta) i Meseca (Jesoda) preko dvadeset pete kale. Titaret je solarna svest; Jesod, lunarna:

solarno-falusni, muško-ženski, spoj zona moći koji stvara uslove

za potpunu manifestaciju koju predstavlja Jarac, Kaprikomus,

koji vlada dvadesetšestom kalom. Ovo je Zver egipatskog

Tarota predstavljena pomoću, ili kao "đavo", Bafomet, čiju smo simboliku "tajnog oka" već objasnili. Jaracje takođe zoomorfni

totem Skerletne Zene i "Simbol one džinovske moći čija boja je

skerlet, i koja ima afinitet s Jarcem, ili Babalon"36. Ezoterično

objašnjenje o simbolici Jarca u vezi sa formulom Skerletne Žene

treba tražiti u tantričkoj tradiciji u kojoj je jarac posvećen

(boginji) Kali, čiji talismanje krv. Ova kala ima bitne srodnosti sa lunarnim ciklusom pošto se manifestuje preko Sveštenice u vreme pomračenja Sunca, pa otuda i simbolika "slepog" ili

skrivenog oka. Ovaj krvavocrveni zrak čini osnovu

dvadeset-sedme kale, koja je pod dominacijom Marsa, boga koji je

prvo-bitno povezivan sa krvlju prolivenom u seksualnom napadu37 a ta krv označava pravo - ili "ritualno" - vreme za magijski snošaj. 36 Vidi Đeride1lSi.fl Radovi (The Djeridensis Working) (Magliski·ijilozofflki komeIItan·

Ila Knjigu ZakoTla A1ister Krouli, u izdanju Symonds and Grant,sa Uvodom Keneta Granta, Montreal, 1974.

37 Koji rezultira pucanjem himena.

30

iU E

Psiho-seksualna 6upslanca 6enke

Kasnije povezivanje Marsa sa ratom, i sa krvlju prolivenom u

na-silju, učinili su oni koji nisu uspeli razumeti prirodu primitivnih

misterij a'".

Dvadeset osmi zrak je pripisan Ovnu, Vladaru, svemoćnoj

kali predstavljenoj u Alhemiji Crvenom Tinkturom, vatreni el

e-ment Kosmosa čiji elemenat, Sumpor, prikladno označava onaj

metal koji ima prirodu Zlata. Tako je dvadeset osma kala dopuna

kale Kurve ili Sveštenice - četrnaeste ili Venerijanske kale - i

Be-log Orla Alhemičara koji predstavlja kontinuitet života i nasleđe krvi koje sjedinjuje sve oblike prirode: Belu Tinkturu prirode sre

-bra. Vladar je prvobitno označavao petnaestu kalu koja je sada

pod okriljem Zvezde Set-Izida" kao što je već objašnj eno. Ova

moć Vladara teče direktno prema Sferi Malkuta, Kraljevstvu

same Zem lje, desetoj kali koja prikriva transpl utonske elemente

prve kale, Ketera. Prenosilac ili mens/mum Vladareve energije je

dvadeset deveta kala, pod okriljem Kofa, vibracije znaka Riba

razmotrene prethodno u vezi sa psiho-seksualnim energijama u

osnovi malog mozga. Njom vladaj u Mesec i Terazije (Vaga)

-trideseta kala koja je uglavnom solarna, mada ima merkurovskih

i lunarnih nijansi .

T rideset prva kala je posebno važna za simboliku Novog Eona. To je staza Vatrene Zmije i Duha Plamena koja povezuje

zonu moći Merkura - muške rasplodne energije - sa zo nom moći same Zemlj e (desetom kalom, ili muladhara čakrom ) koja je

bo-ravište materijalne Vatrene Zmije, kao što je Jesod (deveta kala,

ili svadistana čakra) boravište astraIne Vatrene Zmije. Trideset

jedan je broj AL(a), ključa za Knjigu Zakona, i trećina od 93,

najviše magijske formule Teleme (Ljubavi pod Voljom). AL (koje znači "Bog") obrnuto postaje LA (što znači "Ne" ili Nuit) a

njegov broj 31, takođe obrnut, postaje 13, broj Jedinstva i broj Device ili sveštenice u transu.

38 Villi The SOl/l"ce ()fMea.fllrf!..~ (J. Ralston Skinner), citiranu u Tajnoj dnktdlli (izdanje iz H~88), lom TI, str. 43.

39 Sel-lsis, lj. Solis.

'0\

(17)

~---~

---•

Kullovi Senke

Tako broj trideset jedan povezuje Vatrenu Zmiju sa

kosrničkim zonama moći preko posrednika Prvosveštenice koja

preokreće magijsku struju, tj. uzdiže Vatrenu Zmiju ka sferama

transplutonskog zračenja pre no što preplavi zemlju -"Kralj-evstvo", Malkut - svetlom Kosrničke Svesti.

Završna faza čitave ove složene formule kala se upotpunjuje,

odnosno "prizemljuje", u trideset-drugoj kali kojaje potpuna

pro-jekcija u materijalnim izrazima šesnaeste kale koju ona duplira ili

odražava. To je u stvari ona projekcija "Kamena" o kojoj govore

Alhemičari. Celina je sabrana u glifu slovaTau, ili Znaka Krsta,

buduće da je ovo Tačka Povratka ka Izvoru Svega. Tau je Sigil boga Seta, čija formula je sada dovršena.

Prethodno objašnjenje, koje je bilo malo poduže, objašnjava

upotrebu Drveta Zivota kao neke magijske mašine i kao žive

mape kosrničkih kala koje dotiču u sunčev sistem sa one strane

velovaAin(a), iz praznina izvan svemira. Veze i međusobni

od-nosi tih kosrničkih uticaja mogu se razumeti pozivanjem na 8

ma/mi ili zona moći u čovekovom telu i 16 kala koje oni stvaraju;

takođe i pomoću 32 (4 x 8) astralna Tarota Drveta Zivota a isto tako i pomoću 64 (8 x 8) Fa kineskog Ji Đinga. U tantričkom

sistemu analogija sa ovim kalama na Drvetu može se raspoznati u

janIIi Boginje Dakshinakalika, u kojoj 15 stepenika njene "joni" predstavljaju lunarne kale koje kulminiraju u središnjoj bindu,

16-toj kali'o

Drvo Zivota u njegovoj šematskoj formi predstavlja gan-glijsku kompleksnost psiho-seksualne anatomije čoveka sa

posebnom referencom na endokrini sistem i njegove izlučevine.

Inicijati su vekovima bili svesni da ovaj sistem poseduje suptilni afinitet sa čakrama na koje su upućivali drevni Kinezi i Hindusi,

vidovnjaci ili ,išiji koji su bili u stanju da vide, vidovitom upotre-bom adna čakre - tu svetlucavu mrežu svetlost} koja protiče kroz

gušće delove njegovog senovitog fizičkog duplikata. Dajan Forčn

(Dion Fortune) je ukazala na ovu analogiju: u svom romanu

40 Vidi AIi.I'ler Krouli i Sk1il'eni Bug, Poglavlje 3.

JZ

Psiho-seksualna Supslanca Senke

Mesečeva Magija (Moon Magic) ona objašnjava procese seksu

-alne magike kroz polarizovanu aktivnost ovih žlezdanih izlučev­ ina. Endokrini sistem u mikrokosmosu stoga odslikava m

ak-rokosmičke ma/me i sandhiUc) koje postoje kao događaji-či novi u ekstrafizički m, ne-prostornim dimenzijama. U tom smislu, Drvo Zivota postaje ezoterički instrument koji ocrtava prenos

kosrničkih energija i njihovu kondenzaciju i skladištenje u plane -tarnim zonama moći (tj. Sefirotima), koj i, sa druge strane, deluju kao prizmatički radijatori preko kojih se kale iz tih Zona izračuju

radi distribucije po čitavoj okultnoj anatomiji čoveka.

Majki Bertio, jedan od savremenih Inicijata, dobro je opisao

mehaniku takvog okultnog instrumenta:

Postoje fizičke mašine koje služe kao sidra ili uzemljenja za astra1ne mašine. One bi mogle preuzeti oblik dijagrama na papiru koji

poka-zuje nacrt neke astral ne mašine, iH bi to mogla biti neka mate-matička formu la koja izračunava operativnu prirodu (šta je i kako funkcioniše) neke astraJne, mentalne ili inluitivne mašine41 .

Bitno je imati na umu ovu dinamičku i magijsku upotrebu Drveta kada Sefirotima i Stazama pripisujemo razne formule tarotovih arkana. DizajniA!ua, na primer, su nacrti neprestanog

uliva j izliva kosm ičkih energija i njihov međuod nos sa

"ma-gijskim ogledalom" čovekovih psiho-seksualnih omotača. Ovo je

n aročito vidljivo uKroulijevim dizajnima gde je taj simbolizam

očigledno alhemijske i psihoseksualne prirode. Upotreba D rveta samo kao "kabineta za popunjavanje", ili nekog sličnog statičnog

sistema referenci, suprotna je čitavoj ezoteričnoj trad iciji, pa ipak su taj stav prihvatili svi sem nekolicine od takozvanih iniciranih

kultova koji danas rade sa ovim strujama. U prošlim vremenima,

kao, na primer, u tantričkim kultovima Indije, Kine i Mongol ije,

kao i u Drakonij anskim kul tovima Egipta Drvo je postojalo - ne

nužno u obliku u kojem gai:lanas poznajemo - kao tajni veveri

(vevers) afričkih kultova,jall!re hinduske Tantre, a isto tako i u

41 Lekcija 2, Deo I, Kurs za Treću godinu Ezoteričnog Inžinjeringa. Iz Privatne

(18)

Kullovi &enke

drevnim

Fa

simbolima Kineza koji su do nas dospeli kao 8

tri-grama i 64 heksagrama Ji Đinga. Taj meduodnos

mak-rokosmičkih i mikrokosmičkih sila, i njegov razgranavajući tok kroz suptilnu anatomiju ljudskog tela, leži u osnovi tradicionalnih

glifova Misterija koje su danas do te mere stilizovane da je nji-hovo pravo značenje efikasno sakriveno od svih izuzev posvećenih. Zahvaljujući u velikoj meri radovima adepata poput Al istera Kroulija, Dajan Forčn, Osti na Spera i nastavku njihovog rada u kultovima koje su oni osnovali ili nadahnuli, istinska

okuitna tradicija nije u potpunosti izgubljena za Zapadni svet.

o

Sa druge strane, čisto pasivna upotreba Drveta Zivota takođe pokazuje svoju vrednost u osvetljavanju prirode drevnih kultovai

---njihov odnos sa savremenim manifestacijama istih. Ovo će biti jasno kada budemo razmotrili prvobitne afričke kultove iz kojih

su se pojavili Vudu i Obeah i postali sasvim delotvorni generatori

magijske energije.

II

l\fQO-Ti\NTQIČKI

TL\QOT KL\11\

DRVO ŽIVOTA je opisivano kao "plan zapadne ezoteričke

tradi-cije"'. Ono to jeste, i još više, u drugom smislu od onog koji smo

pokazali u prethodnom poglavlju. Njegova shema Je u stanju da rasvetli tajanstvene sisteme klasične antike pozivanjem na one

kultove iz kojih su ovi prvobitno proistekli: kultove Afrike.

Štaviše, tragovi nekih od najnejasnijih magijskih jezika još

uvek postoje u nekim od božanskih imena, imena mesta i drevnih dijalekata Afrike. U zapadno-afričkim "fetiškim" kultovima, na primer, očuvala su se neka od prvobitnih imena za magijsku silu

koja su se prenela i integrisala sa egipatskom i haidejskom tradI -cijom u mnogo poznije doba. Panteoni ovih prvobitnih kultova krcati su imenima koja navode na enohijanske, atlantiđanske, pa

čak i još ranije korene. Odudua, Vrhovna Roditeljka, koju su obožavali narodi Joruba, Dahomej, Benin i neka okolna kralj

-evstva, bilo je bez sumnje ime-tip i koren najstarij eg božanstva

poznatog čoveku , kasnije obožavanom u muškom obliku kao Od,

Ad ili Had, I-Iadit, haldejski oblik Seta. Slično tome, Ol-i-orun ili

Oludumare "Svemoćni" nosi očigledno Enohijanske odjeke', dok

ime Oga-ogo, "Najslavniji", podseća na Ar-O-Go-Go-Ru-Abrao

u moćnoj Satanskoj invokaciji kojaje prevedena kao "Ti duhovno Sunce' Satano, Ti Oko, Ti Strasti; Klikći glasno! Vrti Točak, o

moj Oče, o Satano, o Sunce'!"

l Dajan Forčn: MisliČl/a Kabala, i drugde.

2 Vidi EkvillOb, tOlll, br. VIII. Samuel Weiser, New York 1973.

3 Magika (Krou1i),IP "Esolheria", Beograd, 1995.

(19)

f

-Kull.ovi &nkc

Oba ova boža nstva, Oliorun i Oga-Oga, su

izrazi

Ai

na

,

ili Oka Praznine, koje je u tom prvobitnom afričkom kultu bilo poznato kao Elemi, ime za koje se govorilo da je neizrecivo. Ono je bilo

ekvivalent imena El ili AL, koje se nastavilo u Drakonijanskim

-

-kultovima kao El Sadai ili Al Seitan, stelarno božanstvo koje su obožavali Arapi i Jevreji i najraniji naseljenici u Sumeru. Alemi ili Alhim postalo je Elohim biblijskog nauka'. Ovi bogovi ili kosmičke moći ulivaju se kroz Veo

Aina -

Svevidećeg Oka - koje ima svoj ljudski analogon u ađna čak,i, koncentrisanoj u prvoj

zoni moći (Keter) kao Obatala. Obatala, Što znači "Kralj beline i svetlosti", očuvao se u okultnoj tradiciji Drveta života. Jedan od

naziva Ketera je "Bela glava". U afričkom simbolizmu belina"'...

predstavlja Duh i svetlost Duha. Za vreme svetkovanja Misterija

"-neofit je bio oblagan belim pepelom ili glinom da bi se označio njegov preobražaj u duha, a time i njegova sposobnost da deluje u

svetu duhova. Dakle, belo je u Misterijama bilo poštovano kao najsvetija od svih boja. Obatala kao "Kralj beline" bio je nadsek -sualno božanstvo, ali kada je belina kasnije počela simbolisati

stvaralačku potenciju, kao belo seme ili spermu, Obatala je onda

postao ekvivalent muške komponente božanstva. On je afrički

lo-gos

i posao Obatale je da oformi dete u utrobi Odudue, njegovog ženskog aspekta. Odudua je glavna boginj a afričkog panteona. Njeno ime znači "Crna"5 Al ternativno ime Odudue je Iya Agba "Majka koja prima", što je tačan ekvivalent kabalističkog Binaha,

trećese}ire Drveta života. Oba tala i Odudua, Beli i Crn a, bili su na

početku vezani u snašaju i hermetički zapečaćeni u boci-tikvi;

. Obatala na poklopcu (tj. glavi), a Odudua na dnu boce koja je bila

puštena u Veliko More6 i okružena dubokom tamom - prvobitni

ponor smešten na Drvetu života kao Bezdan izmedu Hokmaha i Binaha. Obatala predstavlja sve gornje (eng. supernaI) stvari; Odudua, sve donje (eng. infernaI) stvari. Obatala je Duh; 4 Uporedi Kroulijeve napomene o Alhim kao magijskoj formuli; Magika.

5 DIldIl, crno, iwa, postojanje. I-lad, ili Set, takode znači "crni".

6 Uporedi Binah, mel1u čijim oznakama sc nalazi i Veliko More.

Odudua je Materija. Obatala je Raj; Odudua je Pakao. Ove ideje

su sadržane u izbeljenoj tikvi' na koju se stavljala prekrivka ili veo u svetim hramovima Misterija. Ova blizanačka božanstva su u

st-vari Jedan Bog a ovu ideju prenosi kip koji ima jedno stopalo, jednu ruku, i rep koji se završava loptom ili kuglom.

Kosmičke zonc moći Hokmah i Binah koje su pripisivane Obatali i Odudui respektivno, predstavljaju dvostruku struju magijske energij e poznatu kao Ob i Od"- U fizičkom organizmu kontrola ove dve struje okultnog elektriciteta povlači inhibiciju

uobičajenih rezultata seksualnog sjedinjenja.

Libido

se ne prizcmljuje, već magijski usmerava tako da se inkarnira u nekom

obliku specijalno pripremljenom da ga primi, na primer: talis-manu, sigilu,jant1i ili vevelU koji predstavljaju nosioca prizvanog

božanstva. Formula Oba i Oda, pa stoga i Obatale i Odudue

sažeta je u glifu poznatom kao Merkurov Kaducej (vidi dij a-gram). Trostruki jezik plamena kojeg čine glave dve blizanačke zmije i kugla od štapa predstavljaju prirodnu i središnju Vatru

uravnoteženu polarizacijom Oba i Oda. Ob' je lunarna vibracija

koju Magus koristi kada podiže zonu moći Hokmah u vezi sa Je-sodom, pa se otuda oznaka za Stepen Hokmaha u magijskoj

hij erarhiji A .. A:." piše kao

9

'

=2

(brojevima Jesoda i Hok-maha, respektivno). Od" je vibracija Setove Magijske Svetlosti.

Aour,12

Sveliost - LUX G nostika - je solarna vibracija: Sunce na nebesima; svest u ljudskom rodu, zlato u metalim a. Tajna mag-netizma, kao i magike, sastoji se u upravljanju smrto nosnošću

zmije (Ob) inteligencijom i snagom Oda u cilju stvaranj a 7 ''Tikva ili vrg bila je slika prvog neba koje se otvorilo na početku. Ona je ...

sadržavala vode. Otuda stanovnici Haitija pričaju da se potop izlio iz jedne ogromne tikve". (Mesi, Prirodni razvoj, (Massey, NutI/ral Gellesi.\·, tom. 11, str. 1 H2.)

8 Vidi dijagram, str. 38.

9 ili A VB = 9, lunarna struja.

lO A:. A:. Ovi i nicijali označavaju AJgentell1lJ AsimIlI (Srehrna Zvezda), ime V clikog Belog Brat.~lva.

II OJ ili AVD = ! I, Magička Svetlost.

12 A OI//' = magijska svetlost ili elektricitet.

(20)

I L

KulLovi &:nkc

savršene ravnoteže koja se manifestuje kaoAour, Magička Svet -lost, u uravnoteženoj polarnosti koja vibrira spremnošću za s

tvar-• anje.

OB

DIJAGRAM 3: Merkurov Kaducej

U tantričkim kultovima kugla na vrhu štapa se poistovećuje . sa billdu, koncentracijom u jednoj tački ili semenu kosmičke

kreativnosti.Aour je ondasušumIla, središnji stub Drveta života, kičmeni stub kod čoveka, dok su Ob i Od leva i desna nervna

struja." Kada se polarizuju, oni pobuđuju Vatrenu Z miju koja

spava u korenu kičme.

KUlld

a

/illi

onda kreće nagore i postaje

srednji vatreni jezik onog trostrukog plamena, plamena Duha u

J3 Nadilji) ida i pingafa; tj. lunarna i solarna struja koje se u čovekovom telu manifestuju kao leva i desna grana ganglijske nervne strukture.

Nro-lt\nlrički THral Kuitl

simbolici Kaduceja. Ovaj ima oblik slova Sili ??, slova Vatre i

• •

Duha pripisanog Sejtanu ili Setu. Reč

Sili

označava "zub"; to je tipičan tro-zubac Duha, rog ili kost uskrsnuća predstavljenog

falusom Ozirisa, trozupcem hinduskih Saivita, a isto tako i Trozupcem Neptuna, Posejdona, D agona, i drugih drevnih bo

-•

gova dubina. Broj slova

Sill

je 300, koji ponavlja taj trojni ili tro s-truki simbolizam, jer 100 je zbir incijala reči P(hallus) i K(leis) ,

magijskih instrumenata koji stvaraju pojavni svet. Broj 100 je

stoga broj iluzije.

Reč Ob ili Aub je od najvećeg značaja u prvobitnim mi

s-terijskim kultovima unutrašnje Afrike. Prema Džeraldu Mesiju:

"Dr Hahn izvodi reč Aub iz hotentotskog korena, Au, što znači

teći, ili krvariti. Kretanje zmije učinilo gaje predstavnikom onoga

što teče - voda teče, krv teče - i Z mija leče po tlu . Uporedi MQNR IMTM ili izvor krvi za ženskepudellda, Lev XII. 7, koji liči

na Tepht (rupa) Zmije.

Veštica E ndor(a) opisana je kao žena sa znanj em O Aubu (Ob), pošto je veštica, bilo afrička, asirska, egipatska ili evropska pitonisa, žena-zmij a koja poseduje znanje i mudrost Obeah(a) ili

Ofitskog Kulta. Ser Ričard Barton, u delu Da/lOme, zapaža že

n-sko poreklo sveštenstva, Danhgwe-no ili fetiških Sveštenika

Hwida, čiji nazivi znače nM.ajke Zmije.n

O du dua, personifikacija Ofidijanske Struje bila je vladajuće

božanstvo Grada Ada", u kojem je hram svete prostitucije us -tanovljen u njeno ime, nedaleko od Badagrija. Ada je zemaljska

zona moći sličnog tipa kao sveti centar Tantrika u Kamarupi (A s-sam), gde prema tradiciji, zemlja menstruira15. Odudua se tako

poistovećuje sa Skerletnom Bludnicom Vavilona.

Sled eći po značaju iza Odudue je afrički Jupiter Sango Ja -kuta. On boravi iznad nebeskog svoda u jednoj ogromnoj palati od bronze. Njegov brat Ogun, ponekad poznat i kao Ogoun

Ba-t4 Ado znači kurvarluk. Zapazitedaje Ado (ADV) kabalistički ekvivalent jedanaest,

broja reči A VD (Od), Magičke Svetlosti. 15 Vidi Avalon, HillIlIe Bogil/ji, Uvod.

(21)

, ,

KulLovi &nke

dagris - krvavi bog rata - poistovećuje se sa Sferom Marsa (Ge-burah) na Drvetu života. Gvožde je njegov sveti metal i ono se koristi u Ritualima Krvi kojima se svetkuje njegova misa.

Solarni aspekt Šangoa i njegovo atribuiranje Tifaretu, Šestoj

Sefi';,

duguje činjenici da se za Šangoa pretpostavljalo, kao i za većinu mitskih bića, da je preuzimao ljudski oblik kao istorijski kralj Joruba. Bio je odbačen od svog naroda na uobičajeni način iskupitelja i obesio se o drvo zvano Ayan'" Pošto je odabrao da umre on kasnije uskrsava kao fetiš, ili

o,;cha,

i postaje Gospod

Mrtvih. Taj incident je dao Sangou i dodatrio ime Obakoso, kralj Ikosoa, što je mesto na kojem se on obesio i nakon toga bio zako-pan. Ikoso je posle toga bio posvećen i vrlo brzo je postao grad za ljude koji su postepeno gravitirali ka tom mestu i izgradili kuće za

sveštenike

Olicha(a).

Do srazmerno nedavnih vremena kraljevi

Joruba su posećivali Ikoso na dan njihovog krunisanja da bi . -•

primili Mač Sangoa i obeležja njihove izvršne moći.

Afrička Venera, !fa, je izvorni vid jevrejske Eve. Ništa se nije

činilo dok se Ifa ne pita. Nju su smatrali za glasnika i tumača bo-gova, i jedino njenim posredovanjem fetiši su se ispoljavali. Ona se ustalila u Adou, gradu posvećenom Odudui, nakon što je bila proterana izgrada Ue. Ovo je aluzija na srozavanje Velike Majke na status Velike Kurve kasnijih teogonija.

Kako je centralna ili solarna zona moći - Titaret - uvek prida-vana nekom bogu kojije pogubljen i čija iskupljujuća krv spašava,

tako venerijanska lunarna atribucija Necaha daje žensku inver-ziju tog prvobitnog mita, koja pokazuje kako je Boginja

poste-peno bivala degradirana dok je Bog bivao uzdizan.

U nekim mitovima Ifa je smatran za muškarca, i u Adou -Gradu Prostitucije - posadio je palmin orah koji je dao šesnaest palmi iz istog korena. Simbolika broja 16 je od najvećeg značaja.

Sledi jedan prvobitni mit kojegje naveo Farou, a koji jasno poka-zuje seksualno-magijsko poreklo fetiša:

16 Simbolika obešenog, rastrgnutog ili razapetog spasitelja nije neuobičajena u

životima mitskih iskupiteJja; uporedi Hrist, Witoba, itd.

40

Alro-l.anlrički ThroL Kala

U prvim danima sveta kada je ljudska rasa bila malobrojna, bo

go-vima su prinošene male žrtve tako da su često bili gladni i bili su

prinuđeni da se sami snabdevaju hranom. Ifa je otišao na pecanje,

ali nije imao uspeha, i budući gladan, pitao je EsllII (koji je takođe zvan Etegba), koji mu je rekao da ako bi ovaj uspeo dobiti 16 palminih oraha sa dva palmina drveta poglavice Ol1l11gan(a), ovaj bi pokazao Ifi kako da predviđa budućnost. Ifa bi tada mogao

upotrebiti svoje znanje da predviđa budućnost i pomaže ljudskom rodu, pa tako zauzvrat dobije obilje ponuda; ali je (Eshu ) postavio

uslov da prvi izbor od svih ponuda budenjegov. Ha se složio i otišao

do Orungana da ga pita za orahe, objašnjavajući zašlo su mu potrebni. Orungan, oduševljen tom mogućnošću, poveo je svoju suprugu sa sobom i požurio da uzme orahe; ali, videći da je drveće previsoko, naterao je majmune na njih, koji suje\i sočne plodove a

dole bacali "orahe" tj. tvrdu ljusku koja sadrži uljano jezgro.

Orun-ganova žena, koja se zvala Orishabi, vezala ih je u pojas, kao što se

dete nosilo, i tako ih donela Ifi. Elegba (Eshu) je onda naučio Ifu,

koji je, dalje, naučio Orungana, i tako ga učinio prvim

Ba-balawo(om). Stoga, kad god neki čovek ide da konsultuje ]fu, prati

ga njegova supruga, ili majka, ako je neoženjen, i ta žena nosi 16 palminih oraha ... 17

Simbolika 16 palminih maha i 16 zrelih urmi iz kojih su majmuni počeli da jedu crvenu pulpu (meso voća) koja okružuje koštice prikriva misteriju 16 Kala , zraka ili emanacija ženskog magnetizma na koje upućuju Tantrici i Tamilski Sidhi. Urme su poseban simbol Ife koja je takođe poznata kao Bango, boginja palminog oraha, i koristi se 16 palminih oraha kada se taj fetiš pita za savet i dobija proročanstvo.

Merkurovsku Struju Drveta života predstavlja Aje-Chaluga,

bog bogatstva. On je sin Olokuna, velike dubine, a njegov am-blem je ogromna morska školjka. Morsku simboliku nastavlja u

Jesodovoj zoni moći Iyemoja, "Majka Riba". Ona je takođe poznata i kao "Temelj" iz kojeg su nastali svi bogovi i boginje. Iz

17 Sveštenici Ife nosili su ime Babalawo - notac koji ima tajnu" (eng. secret). Citat iz

knjige FuitIr, FUllcies und Fetish, S. Farrow, London, 1924, p. 38.

(22)

,

Kullov1 <'lenke

!fe, to jest iz razjapljene utrobe" Iyemoja( e), izašla su u velikoj zbrci sva božanstva.

Konačno, Sferi Zemlje, Malkutu, pripisan je Dada, bog

pri-rode i vegetacije.

Možda i Odudua kao Ile, zemlja, takođe pripada ovde. S druge strane, ovaj oblik Odudue se prikladnije mogao pripisati

14-toj kali, (vide infra).

Deset kosrničkih zona moći koncentrišu uticaj e glavnih afričkih božanstava koja će se kasnije ponovo pojaviti u zapadno-indijskim kultovima Obeah, jamajkanskim Myal i Wanga kultovima i Vudu-sistemima uopšte. Međutim, pre nego što se ovi uticaji mogu

apsor-bovati u ljudski život - talas oni se moraju uliti u mikrokosrnos preko odgovarajućih staza ili zrak'! koji povezuju. zone moći u jednu

složenu mrežu za koju Drvo Zivota predstavlja radm model.

Vazdušni zrak ll-te kale pripisan je Afefe(u), "vetru",

glasniku Oya( e) i jednom od tri Šangoova pratioca. Oye je opisa n----kao Duh afričkog Vetra, koji boravi sa duhom skakavaca u

ve-likom hramu Legba( e) (Elegba), starešine zlih duhova. Ovu kalu

takođe predstavlja i Orungan (vazduh), silovatelj njegove majke Iyemoja( e). UTahutijevom Tarotu ovaj zrak je pripisan Svetom Duhu čiji sveti "dah" oplođava Devicu. Orungan je stoga afrički

preteča Ruaha ", Svetog Duha.

Stazi slova Bet, 12-toj kali, pripisan je Osanyin, "duh

medi-• .'" v . . " V~ . '

cine". On je, od SVih duhova, najvIse obozavan I naJcesce prlZlvan. Njegov simbol je gvozdeni štap na čijem vrhu je lik ptice, koji ot-kriva njegovu vezu sa merkurovskim Eskulapom. Aroni, drugo bo'žanstvo merkurovskog zraka je duh šume; on je takođe vešt u lečenju, ali zloban, ćudljiv i plaše ga se oni koji ne shvataju

nje-govu prirodu. Povremeno se javlja u ljudskom obliku sa psećom glavom20 i sa jednom nogom. Ponekad se pojavljuje kao kovitlac koji juri kroz šumu noseći lišće pred sobom.

18 Ife

=

Eva, roditeljka.

19 Vidi Magika, (lP "Esotheria", Beograd, 1997), Deo ll, Glava 8.

20 Uporedi egipćanskog Merkura, Anubisa, božanstvo sa glavom psa ili šakala.

42

IIli·o-lllnl.rički 'ltiral Ka ..

Trinaestom kalom vlada Mesec i javlja se u obliku

Ochosi(a), lovca; njegov simbol je luk. Sve implikacije okultnog

značenja luka razmotrene su u knjizi Alister Krouli i SkriveIll Bog,

Poglavlje 7. Referenca je na lunarnu ili periodičnu krv, a to je na~ glašeno time što su ovom zraku pripisani bogovi laguna, Togo I

Once, vode koje se izjednačavaju sa egipćanskom lađom Ih

"Crvenim morem". Ove lagune su igrale ulogu u vršenju zakona i reda još od vremena najdrevnijih afričkih kraljeva. Optuženi bi

bio bačen u vodu; ako bi isplivao uzimali su ga u kanu21 i pro-glašavali nevinim; ako bi potonuo, rekli bi da ga je ubio demon Togo, što znači da ako Togo22 teče, onda je život uništen.

Seksu-alna simbolika je očigledna.

Odudua se ponovo javlja kao specifična kala, 14-ta, koju ona otelovljuje kao Boginja Prostitucije (Ado). Njeni rituali ili or-gije slavljeni su u njenom zvaničnom hramu. Ogbon, afričko

tajno društvo, znalo ju je pod imenom Ile, Zemlj a23. Cham-pana, fetiš bolesti, povezan je sa ovim Venerijanskim zrakom. On je izobličen bog čiji je simbol velika palica, obeležena crvenim i belim tačkama. Njegovi glasnici se pojavljuju u obliku

komaraca i muva. Champana je najstrašniji od svih fetiša i

nje-gova očigledna veza sa sifilisom i drugim veneričnim bolestima

ide u prilog njegovom povezivanju sa 14-tom kalom, kOJe Je on

jedan kli!otičan odraz.

Marsovoj kali, kojom vlada Ovan, pripada vatreni vid

Chan-goa, i bog Ogoun sa njegovim mal1amana(ma) ili lancima od va-tre24. Ova kala je od posebnog značaja zato što prethodi 16-toj kali. Marsovska simbolika, sa svojim nasiljem, toplotom i

energi-jom, označava žensku moć na njenom vrhuncu, a to je još više

na-glašeno činjenicom da se pojavljuje izmedu kala Odu due i !fe.

Ovu simboliku je lakše razumeti kada se shvati da je boginja

21 Simbolika arke (lađe).

22 Bukvalno "crvena voda",

23 Vide supra, napomene o Majkutovskoj zoni moći.

24 Munja.

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :