JF302 Material Technology 1 Unit 8

37  Download (0)

Full text

(1)

8

8

Uni

Uni

tt

Memahami proses-proses rawatan haba keluli karbon biasa. Memahami proses-proses rawatan haba keluli karbon biasa.

Di akhir unit ini anda dapat : Di akhir unit ini anda dapat : Menjel

Menjelaskan maksud rawataskan maksud rawat an haba.an haba. Menerangkan tujuan rawatan haba. Menerangkan tujuan rawatan haba.

Menjelaskan proses-proses rawatan haba. Menjelaskan proses-proses rawatan haba. Menerangkan jenis-jeni

Menerangkan jenis-jenis rawats rawatan haba.an haba.

INPUT

INPUT

(2)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(3)

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

PENGENALAN PENGENALAN

Dalam unit yang lepas

Dalam unit yang lepas anda telah anda telah melihmelihat bagaimana keluli karbon at bagaimana keluli karbon dihasilkan dandihasilkan dan  bagai

 bagaimanmana proses aa proses aloi dilloi dilakukaakukan untuk men untuk mendapat kelndapat keluli uli aloi. Unaloi. Unit berikut iit berikut ini kni kita akanita akan memb

membincangkan bagaimincangkan bagaimana keluli karbon mengalami ana keluli karbon mengalami perubahan struperubahan struktur ktur dan sifat apabiladan sifat apabila melalui

melalui proses rawatan haba. Jenis-jenis proses rawatan haba. Jenis-jenis proses proses rawatan haba yrawatan haba yang ang boleh dilakukan boleh dilakukan keke atas keluli karbon ialah

atas keluli karbon ialah

:-ii.. SSeeppuuh h lliinnddaap p ( ( aannnneeaalliinng g ))..

iiii.. SepuSepuh h lalazziim m atataau pu peenonormrmaallaan n ( n( norormmaalliissiinng g ).). iiiiii.. PPeennggeerraassaan n ( ( hhaarrddeenniinng g ))..

iivv.. PPeemmbbaajjaaaan n ( ( tteemmppeerriinng g )).. v.

v. PePerurubabahahan an atatau pu penenjejelmlmaaaan n sesesusuhu hu (i(isosoththerermamal l tratransnsfoformrmaatitionons) s) yyanangg dilakukan

dilakukan pada pada "suhu "suhu yang yang tetap" tetap" dalam dalam masa masa yang yang diperuntukkdiperuntukkan.an. Proses

Proses ini biasanyini biasanya bagi keluli aloi.a bagi keluli aloi. Dalam proses

Dalam proses rawatan rawatan haba haba terhadap terhadap keluli karbon keluli karbon biasa, beberapa biasa, beberapa pusingan haba pusingan haba didi kenakan

kenakan terhadap keluterhadap keluli li tersebut tersebut iaitu iaitu :- :-i.

i. DiDipapananaskskan an sesecacara ra peperlrlahahaan-n-lalahahan n sesehihingngga suhga suhu u yyanang g diditetetatapkpkanan iaitu bergantung kepada kandungan karbon.

iaitu bergantung kepada kandungan karbon. ii

ii.. kemkemududiaiannnnyya a didirerendndaammkakan n atatau au didibibiararkakan n papada da susuhu hu ititu u dadalalamm  jangka

 jangkamasa masa yang yang tertentu bergantung kepadtertentu bergantung kepada saiz a saiz komponen komponen yangyang dirawat-haba.

dirawat-haba. ii

iii.i. didisesejujukkkkan daan dalalam m mmededia ia yyanang g didikhkhasaskakan n dedengngan kaan kadadar r yayang terng tertetentuntu..

Langkah-langkah tersebut merupakan satu

Langkah-langkah tersebut merupakan satu pusingan rawatan haba pusingan rawatan haba dan biasanydan biasanya kadar a kadar   peny

 penyejukaejukanlah nlah yang yang menmenentukan entukan struktur muktamad dastruktur muktamad dan sifan sifat-sifat-sifat kelult keluli yi yang dihang dihasilasilkankan dengan syarat pemanasan

dengan syarat pemanasan yang dilakukan yang dilakukan adalah secara perlahan dan adalah secara perlahan dan keluli keluli itu telahitu telah mencapai

mencapai keseimbangakeseimbangan struktur n struktur pada suhu pada suhu yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam proses tersebutproses tersebut.. Beberapa

Beberapa prinsip yang prinsip yang berkait berkait rapat rapat dengan dengan rawatan rawatan haba haba perlu perlu difahamdifahamkan kan sebelumsebelum membincangkan proses tersebut terhadap keluli karbon biasa.

membincangkan proses tersebut terhadap keluli karbon biasa.

8

8..11 PPeenngghhaabblluurraan Sn Seemmuullaa

2 2

(4)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(5)

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

Suhu yang minima di mana berlakunya pertumbuhan bijian dinamakan suhu Suhu yang minima di mana berlakunya pertumbuhan bijian dinamakan suhu  pengha

 penghablurabluran semn semula. Dula. Di atas i atas suhu suhu ini, ini, tenaga kintenaga kinetik etik atom-atom pada satom-atom pada sisi isi habluhablur r yanyangg terhero

terherot t meningkat. meningkat. Atom-atoAtom-atom m ini ini akan akan mengasingkan mengasingkan diri diri dan dan bergabung bergabung untuk untuk  membe

membentuk ntuk nekleus-nukleus nekleus-nukleus yang yang baru. Nukleus baru. Nukleus ini ini kemudiannya kemudiannya tumbuh tumbuh menjadi menjadi bijianbijian yang baru. Proses ini

yang baru. Proses ini seterusnya berlaku seterusnya berlaku sehingga semsehingga semua atom-atom pada hablur yangua atom-atom pada hablur yang terhero

terherot dipindahkan dan memt dipindahkan dan membentuk bentuk bijian bijian yang baru berpandukan Gambarayang baru berpandukan Gambarajah 8.1. Bilajah 8.1. Bila  proses pengh

 proses penghablurabluran an tamat, tamat, struktur bijiastruktur bijian n yang yang didapadidapati ti biasbiasanyanya leba lebih ih haluhalus s daripaddaripadaa struk

struktur tur bijian bijian yang asal sebelum dikerja-sejuk seperti yang dituyang asal sebelum dikerja-sejuk seperti yang ditunjukan dalam Gambaranjukan dalam Gambarajahjah 8.2 di bawah.

8.2 di bawah.

3 3

Gambarajah 8.1 : Rajah Fasa Proses Penghabluran Semula Gambarajah 8.1 : Rajah Fasa Proses Penghabluran Semula

(6)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(7)

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

8

8..22 PPrroossees s RRaawwaattaan n HHaabbaa

Rawatan haba ialah satu proses pemanasan logam ke suatu tahap suhu yang tertentu dan Rawatan haba ialah satu proses pemanasan logam ke suatu tahap suhu yang tertentu dan diikuti dengan proses penyejukan dengan kadar tertentu ini boleh ditunjukan melalui diikuti dengan proses penyejukan dengan kadar tertentu ini boleh ditunjukan melalui Gambarajah 8.3. Proses ini bertujuan untuk mengubah sifat mekanik logam seperti Gambarajah 8.3. Proses ini bertujuan untuk mengubah sifat mekanik logam seperti kekerasan,

kekerasan, kekuatan kekuatan dan sebagainya. Perubahan sifat mekanik ini adalah hasil daripadadan sebagainya. Perubahan sifat mekanik ini adalah hasil daripada  proses peruba

 proses perubahan struktur mikhan struktur mikro logam ro logam tersebut terutamantersebut terutamanya keya keluli.luli.

4 4

(8)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(9)

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

Berdasarkan Gambarajah 8.3 didapati beberapa proses boleh dilakukan ke atas keluli Berdasarkan Gambarajah 8.3 didapati beberapa proses boleh dilakukan ke atas keluli karbon dan pros tersebut berkait rapat dengan suhu bagi menghasilkan sifat-sifat yang karbon dan pros tersebut berkait rapat dengan suhu bagi menghasilkan sifat-sifat yang dikehendaki. Rawatan haba bagi menghasilkan keadaan struktur yang seimbang seperti dikehendaki. Rawatan haba bagi menghasilkan keadaan struktur yang seimbang seperti

Sepuh Lindap (Annealing)

Sepuh Lindap (Annealing) dandanSepuh Lazim (Normalising)Sepuh Lazim (Normalising)boleh dilakukan.boleh dilakukan. Manakala untuk menghasilkan keadaan struktur yang tidak seimbang proses yang Manakala untuk menghasilkan keadaan struktur yang tidak seimbang proses yang  boleh d

 boleh dilakuilakukan sepkan sepertiertiKuenc (Quenching)/PengerasanKuenc (Quenching)/PengerasandandanPembajaan (Tempering).Pembajaan (Tempering). 8

8.2.2.1.1 SeSeppuh uh LiLinndadapp (Annealing (Annealing )) Sepuh lindap ditak

Sepuh lindap ditakrifkan sebagai pemanasan keluli rifkan sebagai pemanasan keluli kepada suhu kepada suhu yangyang melebihi suhu kritikal atas dan diikuti dengan proses penyejukan yang melebihi suhu kritikal atas dan diikuti dengan proses penyejukan yang  perlaha

 perlahan dalan dalam kem ketuhar.Sepuh tuhar.Sepuh lindlindap ap biasbiasanyanya a dilakdilakukan ke ukan ke atasatas kepingan logam at

kepingan logam atau au komponen-komponen komponen-komponen yang yang telah dikerja-sejuk,telah dikerja-sejuk, tempaan

tempaan dan dan tuangan dan tuangan dan bertujuan:bertujuan: i.

i. memelelembmbutkutkan an kekelululi li dadan n memempmpererbabaikikkakan n lalagi gi kekebolbolehehmemesisinanannnnyaya (machinebility).

(machinebility). ii

ii.. mmenenghghapapususkakan ten tegagasasan dan dalalamman an yyanang dg dihihaasisilklkan an dadari ri rarawawatatann terdahulu

terdahulu seperti seperti gelekan gelekan (rolling), (rolling), tempaan tempaan (forging) (forging) dandan  peny

 penyejukaejukan n yang yang tidak tidak seragamseragam.. iiiiii.. mmeengnghahaluluskskaan n bbiijijiaan-n-bibijijiaan n yyanang g kakasasar.r.

Langkah pengendalian Sepuh Lindap terdiri dari: Langkah pengendalian Sepuh Lindap terdiri dari:

5 5 Pemanasan Pemanasan ke suhu ke suhu Pemanasan Pemanasan ke suhu ke suhu rendaman(soaking) secukup rendaman(soaking) secukup masa

masa dan dan membiarkanmembiarkan rendaman(soaking) secukup rendaman(soaking) secukup masa

masa dan dan membiarkanmembiarkan

 peny

 penyejukaejukan dengan dengann kadar tertentu kadar tertentu  peny

 penyejukan ejukan dengandengan

Gambarajah 8.3: Rajah Fasa Rawatan Haba Bagi Keluli Gambarajah 8.3: Rajah Fasa Rawatan Haba Bagi Keluli

(10)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(11)

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

8.2.1.1

8.2.1.1 Sepuh Lindap PeSepuh Lindap Penuh (Full nuh (Full Annealing)Annealing)

Tujuan

Tujuan proses ini proses ini ialah ialah untuk menghauntuk menghapuskan puskan keterikan keterikan yang yang dihasilkandihasilkan dari proses tempaan dan tuangan, memperba

dari proses tempaan dan tuangan, memperbaiki iki kebolehmesinakebolehmesinann (machinabi

(machinability), melembut lity), melembut dan dan menghaluskamenghaluskan n strukstruktur tur hablurnya.Sepuhhablurnya.Sepuh lindap penuh mel

lindap penuh melibatkan pemanasaibatkan pemanasan dan rendaman (biasanyn dan rendaman (biasanya a 2 jam)2 jam)  bergantun

 bergantung kepada tebag kepada tebal komponl komponen dan en dan diikuti diikuti dengan dengan penypenyejukaejukan yan yangng amat perlahan. Proses penyejukan

amat perlahan. Proses penyejukan dilakukan dilakukan dalam dalam relau.relau. Untuk

Untuk keluli yang mengandungi keluli yang mengandungi kurang kurang daripada daripada 0.83 0.83 %C, %C, pemanasanpemanasan dilakukan ke suhu 25-50

dilakukan ke suhu 25-50ooC di atas garis kritikal atas bagi keluli C di atas garis kritikal atas bagi keluli yangyang

 berkarbon t

 berkarbon tinggi ( > 0.83% C ), suhuninggi ( > 0.83% C ), suhunya iya ialaalah 50h 50oo

C di atas garis kritikal C di atas garis kritikal  bawah. B

 bawah. Bentuk struktur mikro boleentuk struktur mikro boleh dilih dilihat padhat pada Gama Gambarajabarajah 8.4h 8.4

8.2.1.2

8.2.1.2 Sepuh Lindap Sepuh Lindap Proses/SProses/Sub Kritikalub Kritikal

Proses

Proses ini ini biasanya dilakukan biasanya dilakukan ke ke atas atas keluli berkkeluli berkarbon arbon rendah rendah ( ( kurangkurang

6 6

Gambarajah 8.4: Struktur Mikro 0.4% C . x 500 Gambarajah 8.4: Struktur Mikro 0.4% C . x 500

selepas Proses Sepuh Lindap Penuh selepas Proses Sepuh Lindap Penuh

(12)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(13)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

8.2.1.3

8.2.1.3 Sepuh Lindap PeSepuh Lindap Pengsferaan ngsferaan (Spheroidising)(Spheroidising)

Lebih

Lebih kurang serupa dengan kurang serupa dengan sepuh lisepuh lindap ndap penuh tetapi penuh tetapi untuk keluliuntuk keluli  berkarbon t

 berkarbon tinggi ( > 0.83 %C ). Peminggi ( > 0.83 %C ). Pemanasanasan dian dijalajalankan nkan pada suhu pada suhu 650650 -700

-700oo

C. Sepuh lindap yang dipanjangkan masanya boleh menambahkan C. Sepuh lindap yang dipanjangkan masanya boleh menambahkan kemuluran dan mengurangkan kekuatan disebabkan oleh perubahan bentuk  kemuluran dan mengurangkan kekuatan disebabkan oleh perubahan bentuk  sementit di dalam

sementit di dalam lapisan lapisan pearlit menjadpearlit menjadi i sfera (bola). Bentuk strsfera (bola). Bentuk struktur uktur  mikro boleh dilihat pada Gambarajah 8.6.

mikro boleh dilihat pada Gambarajah 8.6.

7 7

Gambarajah 8.5: Struktur Mikro 0.15% karbon selepas Gambarajah 8.5: Struktur Mikro 0.15% karbon selepas

Sepuh Lindap Sub Kritikal 400 Sepuh Lindap Sub Kritikal 400°°CC

(14)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(15)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

Proses ini hampir sama dengan proses sepuh lindap kecuali proses Proses ini hampir sama dengan proses sepuh lindap kecuali proses  peny

 penyejukaejukannynnya dila dilakukaakukan di udarn di udara. Tujuan utaa. Tujuan utama proses ima proses ini ini ialah alah untuk untuk  menghasilkan hablur

menghasilkan hablur yang halus yang halus bagi mebagi memperbaiki sifat-sifat mekanikalmperbaiki sifat-sifat mekanikal seperti kemuluran dan keliatan. Sepuh lazim sama seperti sepuh lindap seperti kemuluran dan keliatan. Sepuh lazim sama seperti sepuh lindap  penuh

 penuh tetapi penytetapi penyejukaejukan n dilakdilakukan ukan dalam dalam udara yaudara yang tetap, ng tetap, dandan  pema

 pemanasanasannynnya pula a pula diladilakukan pakukan pada 50da 50oo

C di atas garis kritikal atas untuk  C di atas garis kritikal atas untuk  semua kandungan karbon.

semua kandungan karbon. Struk

Struktur dtur dan sifat an sifat yang dihasyang dihasilkan ilkan berubah-ubah menurut tebal berubah-ubah menurut tebal logam yalogam yangng dirawati. Maka adalah penting suhu dan masa dikawal/dihadkan untuk  dirawati. Maka adalah penting suhu dan masa dikawal/dihadkan untuk  mengelakkan

mengelakkan pertumbuhan hablur kerana hapertumbuhan hablur kerana hablur halus blur halus perlu diperolehi.perlu diperolehi. Biasanya ini merupakan proses rawatan haba yang terakhir sebab Biasanya ini merupakan proses rawatan haba yang terakhir sebab selepas

selepas proses proses sepuh sepuh lazim, lazim, keluli keluli yang yang diperolehi diperolehi adalah adalah lebih lebih kuat darikuat dari sepuh lindap penuh disebabkan strukturnya yang lebih halus. Tegasan, sepuh lindap penuh disebabkan strukturnya yang lebih halus. Tegasan, kekuatan tegangan,

kekuatan tegangan, titik alah dan nititik alah dan nilai lai tenaga hentaman (imtenaga hentaman (impact) adalahpact) adalah lebih tinggi dari yang didapati melalui sepuh lindap penuh. Bentuk struktur  lebih tinggi dari yang didapati melalui sepuh lindap penuh. Bentuk struktur  mikro boleh dilihat pada Gambarajah 8.7 di sebelah.

mikro boleh dilihat pada Gambarajah 8.7 di sebelah.

8 8

(16)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(17)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

mari kita lihat pula bagaimana proses pengerasan dilakukan ke atas keluli karbon. mari kita lihat pula bagaimana proses pengerasan dilakukan ke atas keluli karbon. Pengerasan adalah proses pemanasan sehingga suhu kritikal atas dan kemudian Pengerasan adalah proses pemanasan sehingga suhu kritikal atas dan kemudian diikuti dengan proses penyejukan pada kadar yang pantas. Untuk mengeluarkan diikuti dengan proses penyejukan pada kadar yang pantas. Untuk mengeluarkan haba yang pantas boleh dilakukan dalam Air garam, Air sejuk (paip), Larutan haba yang pantas boleh dilakukan dalam Air garam, Air sejuk (paip), Larutan garam, Larutan air dan minyak Minyak, atau Udara Termampat mengikut garam, Larutan air dan minyak Minyak, atau Udara Termampat mengikut keberkesanannya.

keberkesanannya. Apabila

Apabila keluli keluli ( < 0.83 %C ) dipanaskan 10( < 0.83 %C ) dipanaskan 10oo

C

C di di atas atas titik titik kritikal kritikal atas atas dan dan didi atas garis

atas garis kritikal kritikal bawah bawah bagi bagi keluli keluli (> (> 0.83 0.83 %C %C ), semua ), semua ferit akan ferit akan berubahberubah menjadi

menjadi austenit austenit sebelum sebelum dilindapkejutkan di dilindapkejutkan di dalam dalam media media kuenc.kuenc. Apabila keluli m

Apabila keluli mengalamengalami proses pi proses penyejukan yang cepat, ausenyejukan yang cepat, austenit titenit tidak sempatdak sempat  beruba

 berubah meh menjadnjadi peari pearlit tetapi mlit tetapi menghaenghasilksilkan saan satu larutan tu larutan pepejapepejal cel celahalahan n yangyang mempuny

mempunyai ai kesisi kesisi 'body-centred-t'body-centred-tetragoetragonal' nal' di di mana mana atom-atoatom-atom m karbonkarbon terperang

terperangkap kap di di dalamnydalamnya. a. StrukStruktur tur yang yang terhasil terhasil ini ini dinamakan dinamakan martensit. Olemartensit. Olehh sebab kekisinya terterik

sebab kekisinya terterik dan diherotdan diherot, , strukstrukturnya berbentturnya berbentuk seperuk seperti ti jarum. jarum. IaIa mempuny

mempunyai sifaai sifat mekanikal t mekanikal yang sangat yang sangat keras dan rapuh. Sifat-sifat ini bergantungkeras dan rapuh. Sifat-sifat ini bergantung kepada kandungan

kepada kandungan karbon, suhu karbon, suhu pemanasan, pemanasan, tempoh pemanatempoh pemanasan, suhu san, suhu permulaanpermulaan  peny

 penyejukaejukan dan n dan kadar kadar penypenyejukaejukan.n. Untuk mema

Untuk memastikan terhasilnya stikan terhasilnya struktstruktur martensit (untuk ur martensit (untuk pengerasan) Gambarajapengerasan) Gambarajahh 8.8,

8.8, proses proses penyejukan (kuenc) penyejukan (kuenc) terhadap terhadap keluli mestilah keluli mestilah melebimelebihi "kadar hi "kadar   peny

 penyejukaejukan kritikan kritikal". Kadl". Kadar ar ini ini adalaadalah h kadar terendah kadar terendah sekalsekali untuk mei untuk mendapatkandapatkann satu struktur martensit keseluruhannya bila lindapkejutkan dijalankan. Jika sesuatu satu struktur martensit keseluruhannya bila lindapkejutkan dijalankan. Jika sesuatu kadar

kadar yang yang lebih lebih kecil kecil daripada daripada ini ini di di gunakan gunakan dalam dalam penyejukan, penyejukan, sedikit sedikit pearlitpearlit halus akan terbentuk.

halus akan terbentuk.

9 9

(18)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(19)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

 peny

 penyejukaejukan n sediksedikit rendah it rendah daripada daripada menmenghasghasil il martenmartensit).sit). Walaubagaim

Walaubagaimanapun, anapun, percampuran sedikit unsur apercampuran sedikit unsur aloi seperti Nikel,loi seperti Nikel, Kromium atau Mangan

Kromium atau Mangan (Mn) boleh menam(Mn) boleh menambah ketebalan labah ketebalan lapisanpisan martensite yang

martensite yang dihasilkan dihasilkan pada kulit bendakerja.pada kulit bendakerja. Unsur-unsur

Unsur-unsur aloi ini dapat aloi ini dapat menammenambah kedalaman kekerasan bah kedalaman kekerasan (depth (depth of of  hardening). Kejadian ini merupakan satu ciri yang penting dalam

hardening). Kejadian ini merupakan satu ciri yang penting dalam  pengeras

 pengerasan kelan keluli uli aloi aloi supaysupaya ia daa ia dapat pat dilakudilakukan dekan dengan ngan proses lindproses lindap- ap-kejut (kuenc) yang

kejut (kuenc) yang kurang deras dan kurang deras dan bertujuan untuk mengelakkanbertujuan untuk mengelakkan terjadinya retak-kuenc (Quench-cracks) dan juga bentuk herotan yang terjadinya retak-kuenc (Quench-cracks) dan juga bentuk herotan yang selalu

selalu ditemui ditemui dalam dalam lindap-kejut dengan lindap-kejut dengan air air sejuk. sejuk. Rekabentuk jugaRekabentuk juga mempengaruhi kead

mempengaruhi keadaan aan retak-retak-kuenc. kuenc. Perubahan Perubahan mengejut mengejut dalam dalam keratan,keratan,  penjuru

 penjuru tajam, tajam, lurah, lurah, 'notches'notches', ', dan dan lubanlubang emg empatsegi bpatsegi boleholeh mendatangkan kecacatan retak-kuenc.

mendatangkan kecacatan retak-kuenc. Untuk

Untuk memperkecmemperkecilkan ilkan lagi lagi risiko risiko herotan, herotan, bentuk bentuk selinder selinder yang yang panjangpanjang harus

harus dilindapkejut dilindapkejut secara secara tegak. tegak. Keratan Keratan besar besar secara secara pinggiran pinggiran dandan keratan tebal mesti masuk

keratan tebal mesti masuk ke dalam ke dalam kukusan dahulu. Untuk mengelakkankukusan dahulu. Untuk mengelakkan  pembe

 pembentukan kecntukan kecacatan `soacatan `soft-spots' yang ft-spots' yang disebdisebabkaabkan n oleh oleh adanyadanyaa gelembong

gelembong wap, kukusan wap, kukusan air air itu itu harus harus dikacau dikacau dan dan digoncang.digoncang. Larutan

Larutan Caustic Caustic Soda Soda digunakan digunakan untuk untuk mendapatkan mendapatkan kekerasan kekerasan yangyang melam

melampau. Bagi bentpau. Bagi bentuk yang kuk yang kompleks, kegunaan minyak sebagai mediaompleks, kegunaan minyak sebagai media  peny

 penyejukaejukan akan n akan memmemberi beri hasihasil/keputusl/keputusan yaan yang ng lebilebih h baik. Mbaik. Minyinyak ak ituitu ter

terdiri dari minyak diri dari minyak galian, minyak galian, minyak haiwan dan haiwan dan minyak minyak sayuransayuran.. Di sa

Di samping mping kadar peniskalaakadar peniskalaan n haba haba (heat abstraction ), (heat abstraction ), takat kilat takat kilat (flash(flash  point), kelika

 point), kelikatan tan (visc(viscoscityoscity), ), dan dan kesetabkesetabilan ilan minminyak yak adalaadalah pentih penting jugang juga dalam

dalam mempertimbamempertimbangkan pemngkan pemilihan ilihan dan penggunaan dan penggunaan sesutu mediasesutu media (minya

(minyak) k) penyejukan. penyejukan. Takat Takat kilat kilat perlu perlu diketahui diketahui untuk meuntuk mencegah ncegah risikorisiko kebakaran dan pencemara

kebakaran dan pencemaran n minyaminyak akibat pengoksidaan atau tindakbalask akibat pengoksidaan atau tindakbalas kimia.

kimia.

10 10

(20)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(21)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

Pembajaa

Pembajaan meliban melibatkan pemanasan semula ketkan pemanasan semula keluli ke suhu di bawah garisan luli ke suhu di bawah garisan kritikalkritikal  bawah

 bawah dan dan menmenyebyebabkaabkan n perubahaperubahan n rupabentuk mrupabentuk martensit yartensit yang terhasang terhasil seil selepaslepas kuenc menjadi struktur yang lebih lembut tetapi liat. Lebih tinggi suhu pembajaan kuenc menjadi struktur yang lebih lembut tetapi liat. Lebih tinggi suhu pembajaan digunakan,

digunakan, lebih lebih hampir shampir struktutruktur r itu itu menjadi menjadi strukstruktur tur pearlit pearlit yang yang stabil stabil dandan  baha

 bahan itu men itu menjadnjadi lei lebih bih lemlembut dan lbut dan liat. Pemiat. Pembajabajaan man mesti esti diladilakukan kukan selepselepasas sahaja

sahaja selesai selesai kuenc kuenc supaya supaya tidak tidak terjadi terjadi retak retak kuenc.kuenc.

Struktur menjadi TROOSTITE yang bentuknya berpepasir (granular) - satu Struktur menjadi TROOSTITE yang bentuknya berpepasir (granular) - satu campuran ferit halus dan sementit berwarna hitam bila dipunarkan. Jika suhu campuran ferit halus dan sementit berwarna hitam bila dipunarkan. Jika suhu  pemb

 pembajaaajaan pada 400-600n pada 400-600ooC, struktur C, struktur SORBITE akan terhasilSORBITE akan terhasil. Kedua-dua struktur . Kedua-dua struktur 

ini sebe

ini sebenarnya serupa dalam bentuk narnya serupa dalam bentuk asalnya asalnya dan hanya berbeza dari segi sadan hanya berbeza dari segi saiziz  biji

 bijianyanya, dan da, dan dikenaikenali li juga sejuga sebagabagai Martensi Martensit Terbaja it Terbaja (Tempe(Tempered Martensred Martensite)ite) seperti yang di

seperti yang ditunjukan dalam Gambarajah 8.9.tunjukan dalam Gambarajah 8.9.

11 11

Gambarajah 8.9: Struktur Martensit Terbaja pada suhu 600 Gambarajah 8.9: Struktur Martensit Terbaja pada suhu 600°°CC

(22)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(23)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

2

25500 aaccuuaann, , ppeenneebbuuk  k   2

28800 ppaahhaatt

12 12

(24)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(25)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

8.4

8.4 Apakah yang Apakah yang ditakrifkan dengan Sepuh Linditakrifkan dengan Sepuh Lindap dan nydap dan nyatakan tujuan mengapa proses tersebutatakan tujuan mengapa proses tersebut  perlu di

 perlu dilakukalakukan keatas ken keatas keluli.luli.

13 13

(26)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(27)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

Rawatan haba ialah satu proses pemanasan logam ke suatu tahap suhu yang tertentu dan diikuti Rawatan haba ialah satu proses pemanasan logam ke suatu tahap suhu yang tertentu dan diikuti dengan proses penyejukan dengan kadar tertentu

dengan proses penyejukan dengan kadar tertentu 8.3

8.3

Rawatan haba bagi menghasilkan keadaan struktur yang seimbang seperti

Rawatan haba bagi menghasilkan keadaan struktur yang seimbang seperti Sepuh LindapSepuh Lindap (Annealing)

(Annealing)dandanSepuh Lazim (Normalising)Sepuh Lazim (Normalising)boleh dilakukan. boleh dilakukan. Manakala Manakala untuk untuk menghasilmenghasilkankan keadaan

keadaan strukstruktur tur yang yang tidak tidak seimbanseimbang g proses yproses yang ang boleh boleh dilakukan dilakukan sepertisepertiKuencKuenc (Quenching)/Pengerasan

(Quenching)/PengerasandandanPembajaan (Tempering).Pembajaan (Tempering).

8.4 8.4

Sepuh Lindap

Sepuh Lindap(Annealing ))(Annealing  Sepuh lindap ditakrifkan s

Sepuh lindap ditakrifkan sebagai pemanasaebagai pemanasan keluli kepada suhu n keluli kepada suhu yang melebyang melebihi suhu kritikal atasihi suhu kritikal atas dan diikuti

dan diikuti dengan proses penyejukan dengan proses penyejukan yang yang perlahan dalam perlahan dalam ketuhar.ketuhar.Sepuh Sepuh lindap lindap biasanyabiasanya dilakukan

dilakukan ke ke atas atas kepingan logam kepingan logam atau atau komponen-komponen komponen-komponen yang yang telah telah dikerja-sejuk,dikerja-sejuk, tempaan

tempaan dan dan tuangantuangan  bertujua

 bertujuan:n:

14 14

(28)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(29)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

Pengerasan selongsong (case hardening) merupakan salah satu cara yang Pengerasan selongsong (case hardening) merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghasilkan

digunakan untuk menghasilkan satu permukaan yang satu permukaan yang keras atas keluli yang mkeras atas keluli yang mulur.ulur. Proses ini

Proses ini menammenambahkan bahkan kandungan kandungan karbon ke dalam karbon ke dalam permukaan sesuatu kelulipermukaan sesuatu keluli lembut, dan seterusnya menghasilkan dengan berkesan satu rencaman (composite) lembut, dan seterusnya menghasilkan dengan berkesan satu rencaman (composite) yang terdiri daripada keluli

yang terdiri daripada keluli berkarbon rendah dengan kulit nipis berkarbon rendah dengan kulit nipis yang yang berkarbonberkarbon tinggi

tinggi (dalamnya (dalamnya 0.5-0.0.5-0.7mm). 7mm). Atom-atom Atom-atom karbon karbon diresap diresap ke ke dalam dalam besi besi padapada suhu melebihi 910

suhu melebihi 910oo

C. Ketebalan

C. Ketebalan selongsong karbon yang selongsong karbon yang dihasilkan dihasilkan adalahadalah  bergant

 bergantung kepada mung kepada masa daasa dan suhu pen suhu pengkarbonangkarbonan. Bahagn. Bahagian-ian-bahagbahagian ian yang yang tidak tidak  dikeraskan

dikeraskan disalut dengan disalut dengan kuprum atau kuprum atau abestos.abestos. Dua cara utama digunakan;

Dua cara utama digunakan;

a) penyusuk karbon bungkus (pack carburizing) a) penyusuk karbon bungkus (pack carburizing) b) penyusuk karbon gas (gas carburizing)

b) penyusuk karbon gas (gas carburizing) Dalam

Dalam penyusuk penyusuk karbon karbon bungkus bungkus , , komponen komponen - - komponen komponen hendak hendak dirawat dirawat akanakan dipanaskan

dipanaskan ke suhu ke suhu atas Garis atas Garis Kritikal Kritikal Atas dan Atas dan bersentuh bersentuh dengan dengan bahan bahan karbonkarbon seperti kayu, kayu arang, atau barium carbonate dalam bekas besi tuangan. Dalam seperti kayu, kayu arang, atau barium carbonate dalam bekas besi tuangan. Dalam  peny

 penyusukkarbousukkarbon gas, komponen gas, komponen-komponen-komponen dipann dipanaskan askan ke suhu atas Gake suhu atas Garisris Kritikal Atas dalam satu relau yang dipenuhi dengan methane atau gas-gas Kritikal Atas dalam satu relau yang dipenuhi dengan methane atau gas-gas campuran hidrocarbon.

campuran hidrocarbon.

15 15

(30)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(31)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

Jika

Jika kandungan kandungan karbon karbon pada pada terasnya terasnya kurang kurang daripada daripada 0.3%,0.3%, suhu

suhu sepuh sepuh lindap lindap yang yang sesuai sesuai ialah ialah 87087000

C. Setelah memanaskan C. Setelah memanaskan komponen

komponen itu pada itu pada suhu suhu tadi, iantadi, ianya ya dilindapkejutkan dilindapkejutkan dengan dengan air air   bagi m

 bagi memaemastikan sstikan struktur bijian truktur bijian yanyang halug halus diperos diperolehi lehi dengan dengan ituitu keliatan

keliatan yang sesuayang sesuai dihasii dihasilkan. Suhu lkan. Suhu 870870oo

C

C adalah adalah sesuai sesuai untuk untuk  teras, tetapi tidak sesuai untuk kulit. (rujuk Gambarajah 8.3 ) teras, tetapi tidak sesuai untuk kulit. (rujuk Gambarajah 8.3 )

8.3.1.2

8.3.1.2 Pengerasan Pengerasan PermukaPermukaan/Kulitan/Kulit

Kandungan

Kandungan karbon pada karbon pada kulit kulit adalah adalah 1.0% maka 1.0% maka suhu suhu yang yang sesuaisesuai untuk

untuk proses proses pengerasan pengerasan ialah ialah 760760ooC. Komponen tadi dipanaskanC. Komponen tadi dipanaskan

semula ke suhu 760 semula ke suhu 760oo

C dan kem

C dan kemudiannya udiannya dilindapkejutkan. Suhu dilindapkejutkan. Suhu iniini tidak sesuai bagi pertumbuhan hablur pada teras, tetapi pemanasan tidak sesuai bagi pertumbuhan hablur pada teras, tetapi pemanasan di antara 650-750

di antara 650-750ooC heC hendaklah ndaklah dipercepatkan dan dipercepatkan dan rendamanrendaman

 pada suhu i

 pada suhu ini hni haruslaaruslah dieh dielakkalakkan.n.

8.3.1.3

8.3.1.3 Pembajaan Pembajaan PermukaPermukaanan

Pembajaan permukaan dilakukan pada suhu 200 Pembajaan permukaan dilakukan pada suhu 200oo

C

C untuk untuk melega- melega-kan tegasan dalaman yang dihasilmelega-kan semasa melindapkejutmelega-kan kan tegasan dalaman yang dihasilkan semasa melindapkejutkan komponen itu.

komponen itu.

16 16

(32)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

(33)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

iii.

iii. KekeraKekerasan ysan yang dang dihasihasil il boleh boleh dikekadikekalkan lkan sehinsehingga sugga suhuhu 500

500oo

C

C berbanding berbanding 220220oo

C y

C yang ang dikeraskan dengan dikeraskan dengan caracara  pengeras

 pengerasan sean selongsong.longsong. iv.

iv. NilNilai keai kekerakerasan komsan komponeponen dapat ditin dapat ditingkangkatkan setkan sehinhinggagga 1100 HV.

1100 HV. v.

v. ProseProses ins ini ai adaldalah ah sessesuai uai untuk muntuk meraerawat bwat bilailangangann komponen

komponen yang yang banyak banyak supaya supaya kos pemkos pemprosesan bolehprosesan boleh diturunkan.

diturunkan.

8.3.2.2

8.3.2.2 Kelemahan-keleKelemahan-kelemahannya mahannya ialah:ialah:

i)

i) KK kaka itit l l bb i i lolojji i dadalalah h titi ii

17 17

(34)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

8.5 8.5

ii.. ppeenngghhaalluussaan n ((bbiijjiiaann) ) tteerraas s ((ccoorre e rreeffiinniinngg)) iiii ppeennggeerraassaan n ppeerrmmuukkaaaann//kkuulliit t ((ccaasse e hhaarrddeenniinngg))

18 18

MAKLUM BALAS 8B MAKLUM BALAS 8B

(35)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/1919

ANDA PERLU BANYAK MEMAHAMI KONSEP BUKAN ANDA PERLU BANYAK MEMAHAMI KONSEP BUKAN

MENGHAFAL SEBELUM MENJAWAB SOALAN KENDIRI INI JIKA MENGHAFAL SEBELUM MENJAWAB SOALAN KENDIRI INI JIKA

PERLU

(36)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

1

1.. RRaawwaattaan n hhaabba a iiaallaah h ssaattu u pprroossees s ppeemmaannaassaan n llooggaam m kke e ssuuaattu u ttaahhaapp suhu yang tertentu dan diikuti dengan proses penyejukan dengan kadar tertentu

suhu yang tertentu dan diikuti dengan proses penyejukan dengan kadar tertentu 2

2 RR tt hh bb bb i i hh iillkk kk dd tt kktt ii bb

20 20

(37)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

RAWATAN

RAWATAN HABA HABA J3022/ J3022/ 8/8/

Proses ini bertujuan untuk melegakan keterikan dalaman yang terhasil dari Proses ini bertujuan untuk melegakan keterikan dalaman yang terhasil dari  pengera

 pengerasan kuesan kuenc, tujuan unc, tujuan untuk memntuk memperbaperbaiki kiki keliaeliatan dan ktan dan kemulemulurannyurannya sertaa serta mengurangkan kekerasan

mengurangkan kekerasan dan kekuatdan kekuatannya. Pembajaan melannya. Pembajaan melibatkan pemanasanibatkan pemanasan semula kelul

semula keluli ke suhu di bawah garisan i ke suhu di bawah garisan kritikal bawah dan menykritikal bawah dan menyebabkanebabkan  perubah

 perubahan rupa bean rupa bentuk martenntuk martensit yasit yang terhasing terhasil sel selepas klepas kuenc muenc menjaenjadi struktur yadi struktur yangng lebih lem

lebih lembut tebut tetapi liat. tapi liat. Lebih tinggi suhu pembajaan digunakan, lebih hampir Lebih tinggi suhu pembajaan digunakan, lebih hampir  strukt

struktur ur pearlit pearlit yang yang stabil stabil dan dan bahan bahan itu mitu menjadi enjadi lebih lebih lembut lembut dan dan liat.liat. Pembajaan mesti dilakukan selepas sahaja selesai kuenc supaya tidak terjadi Pembajaan mesti dilakukan selepas sahaja selesai kuenc supaya tidak terjadi retak kuenc. retak kuenc. 5. 5. 21 21

Figure

Updating...

References