קרפ1 0:

11  Download (0)

Full text

(1)

קרפ

1

0

:

ןגלשא

1 . ןגלשא זוכיר סו םימב

ך ןגלשא תומושת

םינשב היקשהה ימב ןגלשאה זוכיר 1998

– 2004 ביצי היה רקסה תונש ךלהמב

, ) רויא 10.1 .( זוכיר

ה ןגלשא היה םיחלוקה ימב שמח יפ

ה םיריפש םימב רשאמ הובג רתוי ,

26.0 ו -4.5 מ " ג / ל '

ב ו םיחלוק ב

םיריפש , המאתהב .

תפסות תיתנש

עצוממ ת יממו ילרנימ ןושידמ עקרקל ןגלשא לש

םינשב היקשהה 1998

– 2004 התייה 24.7

ו -14.0 ק " ג / ד ' םיריפשו םיחלוקב ,

המאתהב )

רויא

10.2 ( .

0 5 10 15 20 25 30

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

הנש

רט

יל

ל

םרגיל

ימ

ב

םימ

ב

ןגל

ש

א

זו

כי

ר

ןויצח

םיריפש םיחלוק

רויא 1 . 10 :

זוכיר ה גלשא ן ) מ " ג / ל '( ) ןויצח ( םימה גוסב תולתכ היקשהה ימב ו

ב ןמז

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

199 8

19

99 2000

20

01 2002 2003 2004

הנש

הנ

ש

ל

םנ

ודל

ןגל

ש

א

םרגול

יק

ב

ףו

רצ

ןגל

ש

א

תמ

וש

ת

םיריפש םיחלוק

רויא 10.2 :

ס ך ןגלשא תומושת יתנש

) ק " ג / ד ' / הנש ( ) ןויצח ( ו םימה גוסב תולתכ ב

ןמז

2 . ירולכ ןדיס יוצימב עקרקב ןגלשא זוכיר

ןגלשא זוכירב יונישה עקרקה ךתחב

0-120 ס " מ ןמזה םע )

1998 – 2005 ( ב היקשהב תורוקמ ינש

חינז היה םימה .

עקרקה ךתחב ןגלשא זוכיר עקרקה יגוס לכב

) 0 -120 ס " מ ( ירולכ ןדיסב יוצימב

םיחלוק ימב היקשהב ה

יתנש בר עצוממ היה

הובג ב -9.21 מ " ג \ ק " ג ב וא -14.2% מ םימב היקשה

(2)

יזוכיר עקרקה ךתחב ןגלשא )

0 – 120 ס " מ ( ויתס ןיב ויה

םיכומנ םימה רוקמל רשק אלל

האוושהב

ביבאל . עצוממב כל

ל תועקרקה יגוס זוכירה

היה ב כ -6 מ " ג \ ק " ג ויתסב רשאמ ביבאב הובג רתוי .

ןייצל שי ,

םינושה םיפוריצב תוקלח טועימ בקע יכ ,

תואבומה תואצותל יטסיטטס חותינ השענ אל

דבלב תוירואית תואצותב רבודמ אלא ןלהל .

תאז םע ,

ש םושמ בר תומגמב רבודמ

-תויתנש ,

ורזוחה ןמצע לע ת ,

םימדוק תוחודל ארוקה הנפומ .

0%-15% תיסרחתלוכת

0 20 40 60 80 100 120 140 160

19

98 ותס1999 ביב א

19

99 ותס2000 ביב א

20

00 ותס2001 ביב א

20

01 ותס2002 ביב א

20

02 ותס2003 ביב א

20

03 ותס2004 ביב א

20

04 ותס2005 ביב א

הנוע

םרגול

יק

ל

םרגיל

ימ

ב

ןגל

ש

א םיחלוק

םיריפש

רויא 3 . 10 :

זוכיר ןגלשא עקרקב ) 0 – 120 ס " מ ( םימה גוסב תולתכ ב םוגידה יותיעו

תולעב תועקרק

תלוכת תיסרח 15%-0%

> 40% תיסרחתלוכת

0 20 40 60 80 100 120 140 160

19

98 ותס1999 ביב א

19

99 ותס2000 ביב א

20

00 ותס2001 ביב א

20

01 ותס2002 ביב א

20

02 ותס2003 ביב א

20

03 ותס2004 ביב א

20

04 ותס2005 ביב א

הנוע

םרגול

יק

ל

םרגיל

ימ

ב

ןגל

ש

א םיחלוק

םיריפש

רויא 10 . 4 :

עקרקב ןגלשא זוכיר )

120 -0 ס " מ ( ב םוגידה יותיעו םימה גוסב תולתכ תולעב תועקרק

יסרח תלוכת ת

40% >

עקרקב ןגלשאה זוכיר ביבאבו ויתסב

, שב ירולכ ןדיס יוצימב נ

תועקרקה יגוס י 0%

– 15% לעמו

40% תיסרח , היה םיחלוק ימב היקשהב הובג

רתוי בר עצוממב

-יתנש ) 1998 – 2005 ( רשאמ

ב עקרקה ליפורפ לכב םיריפש םימב היקשה .

םימה תורוקמ ןיב םילדבהה ביבאב

ויה טק םינ רתוי

ויתסב רשאמ ,

םירויאב הארנה יפכ 10.5

, 10.6 , 10.7 ו -10.8 . ב זוכירב םילדבה י

ה ןגלשא , עקרקב

תינוניב )

15% – 40% תיסרח ( , הפוקת התואב םימה תורוקמ ןיב ויה

טק םינ רתוי יגוס ינשב רשאמ

םירחאה עקרקה .

עקרק התואב ןגלשאה זוכיר )

15 – 40% תיסרח ( היה םיריפש םימב היקשהב

הובג רתוי רשאמ ב ה םיחלוק ימב היקש ,

וא המוד ול ) םירויא 10.9 ו -10.10 (.

(3)

-120 -90 -60 -30

0 20 40 60 80 100 120 140

םרגוליקלםרגילימבירולכןדיסיוצימבןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמוע

םיריפש

םיחלוק

רויא 10.5 :

זוכיר עצוממ לש ויתסב עקרקה ךתחב ןגלשא םינשב

2004 -1998 ב תולעב תועקרק

תלוכת תיסרח 15%-0%

-120 -90 -60 -30

0 20 40 60 80 100 120 140

םרגוליקלםרגילימבירולכןדיסיוצימבןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמוע

םיריפש

םיחלוק

רויא 10.6 :

עקרקה ךתחב ןגלשא לש עצוממ זוכיר םינשב ביבאב

1998 – 2004 ב תולעב תועקרק

תלוכת תיסרח 15%-0%

-120 -90 -60 -30

0 20 40 60 80 100 120 140

םרגוליקלםרגילימבירולכןדיסיוצימבןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמוע

םיריפש םיחלוק

רויא 10.7 :

זוכיר עצוממ לש ויתסב עקרקה ךתחב ןגלשא 1998

-2004 ב תלוכת תולעב תועקרק

תיסרח 40% >

(4)

-120 -90 -60 -30

0 20 40 60 80 100 120 140

םרגוליקלםרגילימבירולכןדיסיוצימבןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמוע

םיריפש

םיחלוק

רויא 10.8 :

זוכיר עצוממ ב עקרקה ךתחב ןגלשא לש ביבא

1998 -2004 ב תלוכת תולעב תועקרק

תיסרח 40% >

-120 -90 -60 -30

0 20 40 60 80 100 120 140

םרגוליקלםרגילימבירולכןדיסיוצימבןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמוע

םיריפש

םיחלוק

רויא 10.9 :

זוכיר עצוממ ויתסב עקרקה ךתחב ןגלשא לש

1998 -2004 ב תלוכת תולעב תועקרק

תיסרח 15% – 40%

-120 -90 -60 -30

0 20 40 60 80 100 120 140

םרגוליקלםרגילימבירולכןדיסיוצימבןגלשא

םירט

מ

יט

נסב

קמ

וע

םיריפש

םיחלוק

רויא .10 10 :

זוכיר עצוממ ביבאב עקרקה ךתחב ןגלשא לש 8

199 -2004 ב תלוכת תולעב תועקרק

(5)

דבלב תונוילעה עקרקה תובכשב עקרקב ןגלשאה זוכיר עצוממב )

דע 60 ס " מ ( םימב היקשהב

םיריפש היה

הובג רתוי ביבאב ויתסב רשאמ ,

ב -17 ו -10 מ " ג / ק " ב ג תובכש 0 – 30 ס " מ ו -30 – 60

ס " מ , המאתהב .

יחלוק ימב היקשהב עקרקב ןגלשאה זוכירש דועב ךתח לכב ביבאבו ויתסב ם

היה עקרקה המוד

) הלבט 10.1 .( רקסה תונש לכב הרזח ליעלש העפותה .

תניינעמ ליעלש העפותה ,

יכ ןוו ש הנוילעה עקרקה תבכשב ביבאב ןגלשאה זוכיר הרואכל יה

רתוי ךומנ תויהל ךירצ ילוא ה

ויתסב רשאמ ,

מ האצותכ ה

תילוחה עקרקב דחוימב םשגה לש הפיטש )

דע 15% יסרח ת (, ךא

האצותה לעופבש התייה הלבקתהש

הכופה , ו התארנ םיריפש םימב היקשהב קר .

הלבט 10.1 :

ו םיחלוקב היקשהב ביבאבו ויתסב עקרקב ןגלשא זוכיר םימ

דע םיריפש 90

ס " מ

) 1998 – 2005 (

םיחלוק םיריפש

םיחלוק םיריפש

םיחלוק םיריפש

הבכש ) ס " מ (

30-0 30-0

60-30 60-30

90-60 90-60

ס וית

105 84

74 62

59 50

ביבא

109 101

77 72

62 55

ביבא שרפה ויתס

3 17

3 10

3 5

ב יוניש -%

2.8 20.2

4.0 13.8

5.0 10

ןגלשא זוכיר יוזיח לדומ עקרקב

יוצימב ירולכ ןדיסב

הנבנ רקחמה תפוקת תא ףיקמה לדומ 2004-1998

, ברועמ לדומ לש הנבמב שומיש ךות )

Mixed

Linear Model

.( לדומה לש ונורתי ותויהב אטבתמ

םינשה לכ ינותנ לע שלוח ,

דח תועפותש ךכ

-לבגומ יוטיב תולבקמ תוימעפ ,

יתועמשמ יוטיב לבקל תויושע םינשה ךרואל תויבקע תועפות וליאו

רתוי . לש םושמ יתנש ןותנ לכ

ינש םימייק םייעקרק םינותנ לש םיטס

– ביבא ו תס י ו – לדומ בשוח דרפנ

ל יוזיח וכיר ז ןגלשא עקרקב ב

ו ויתס ב ביבא .

ולבקתנש תואצותה ויה

ןמקלדכ :

לדומ םי רובע עקרקב ןגלשא זוכיר ב

ביבאבו ויתס

יולת הנתשמ –

עקרקב ןגלשא זוכיר ,

ןדיסב יוצימב הבכשב ירולכ

0 -30 ס " מ ) התשענ

תונושה בוציי םשל היצמרופסנרט (,

ןגלשאה זוכיר שרושכ לדומב עיפומ

-1/2 ) ןגלשא זוכיר .(

ה םיריבסמה םינתשמ תקהבומ הרוצב

ןגלשאה זוכיר תא עקרקב

ויתסב הבכשב 0

– 30

ס " מ הלבטב םיעיפומ 10.2

םהו :

o

% עקרקב תיסרח –

S_PCLAY

o

םיחלוק ימב היקשה תונש רפסמ )

םיריפש םימב =

0 ( –

VETEC

o

םשג תומכ

-RAIN

o

% ריג

-S_PGUIR

o

ןיב סחי תודאתהו היקשהה תנמ

IR_EV

o

(6)

o

תטיש היקשה )

הרטמה , הזתה , ףוטפט (

-METH

o

רוזא -) ןופצ , זכרמ , םורד -) ןופצ -לילג תא ללוכ ,

םיקמעו ןלוג ,

תא ללוכ זכרמ

יברעמ לילג תא ללוכה ףוחה רושימ ,

תובוחרו זכרמ ,

םורד – שיכל תא ללוכה

בגנו ((

-REGION

הלבט 10.2 :

עקרקב ןגלשא זוכיר שרושל לדומ ויתסב

הבכשב 0

– 30 ס " מב מ ירולכ ןדיס יוצי רפסמ

לדומב שומיש השענ ןהבש תויפצת –

587 ,

R2=0.3074

*

Effect

םדקמ estimate תאיגש

ןקת תוגרד

שפוח DF t Value

F Value P

value

ךתוח

intercept

8.6500 0.6660

151 12.99

<.0001

S_PCLAY

%

עקרקבתיסרח

0.05980 0.008830

151 6.77

<.0001

VETEC

רפסמ םיחלוקבהיקשהתונש

0.06587 0.01497

151 4.40

<.0001

RAIN

םשג

0.001285 0.000447

151 2.87

0.0046

S_PGUIR

%

ריג

0.06180 0.02006

151 3.08

0.0025

IR_EV

תודאתהלהיקשהתנמסחי

-2.6261 0.6953

151 -3.78

0.0002

ןגלשא תמושת

0.01336 0.004135

151 3.23

0.0015

METH

היקשהתטיש

14.27 0.0002

ףוטפט 1.6298 a

0.3821 151

4.27

<.0001

הזתה 1.0680 b

0.3681 151

2.90

0.0043

הרטמה 0 c

. .

.

.

REGION

רוזא

33.00 <.0001

זכרמ -2.4567 b

0.4478 151

-5.49

<.0001

ןופצ -5.2550 c

0.6468 151

-8.12

<.0001

םורד 0 a

. .

.

.

*

לשךרעה

R2

לשהיצלרוקהדדמלשעוביראוה

Pearson

םיכרעןיב יוזח

םי הבכשבעקרקבןגלשאזוכירל

0 – 30

ס

"

ויתסבמ תנשב

2004

נהלדומהיפל

"

לשםייתימאםיכרעןיבלל לשאה

ג ן תנשב

2004 .

ויה םיקהובמ ואצמנ אל ךא ונחבנש םיפסונ םיריבסמ םינתשמ :

pH

,

זוחא

ינגרואה רמוחה

עקרקב

) POM _ S ( ,

תיתנש היקשה תנמ

) TOT _ IR (

,

העיטנהמ םינש רפסמ

) PVETEC (

,

זוכיר

ןדיס + עקרקב ןוינגמ

(SA_CA+MG) ,

עקרקב ןרתנ זוכיר

(SA_NA)

לוביו

(YIELD)

.

םיריבסמה םינתשמה תקהבומ הרוצב

הבכשב ביבאב ןגלשאה זוכיר תא 0

– 30 ס " מ

הלבטב םיעיפומ 10.3

םהו :

o

% עקרקב תיסרח –

S_PCLAY

o

ןגלשא תומושת –

GEN_K

o

םשג

-RAIN

o

םיחלוק ימב היקשה תונש רפסמ )

םיריפש םימב =

0 ( –

(7)

o

היקשה תטיש )

הרטמה , הזתה , ףוטפט (

-METH

o

רוזא -) ןופצ , זכרמ , םורד -) ןופצ -לילג תא ללוכ ,

םיקמעו ןלוג ,

תא ללוכ זכרמ

לילג תא ללוכה ףוחה רושימ יברעמ

, תובוחרו זכרמ ,

םורד – שיכל תא ללוכה

בגנו (

-REGION

הלבט 10.3 :

הבכשב ביבאב עקרקב ןגלשא זוכיר שרושל לדומ 0

– 30 ס " ירולכ ןדיס יוצימב מ

לדומב שומיש השענ ןהבש תויפצת רפסמ –

569 ,

R2=0.3674

*

הנתשמ effect

םדקמ

estimate תאיגש

ןקת תוגרד

שפוח DF t Value

F Value P

value

ךתוח

intercept

7.6431 0.6847

138 11.16

<.0001

S_PCLAY

%

עקרקבתיסרח

0.05391 0.008443

138 6.39

<.0001

ןגלשא תמושת 0.01573

0.004218 138

3.73

0.0003

RAIN םשג

0.001972 0.000407

138 4.84

<.0001

VETEC היקשהתונשרפסמ םיחלוקב 0.02183

0.01016 138

2.15

0.0334

METH היקשהתטיש

14.28 <.0001

ףוטפט

1.9636 a 0.3863

138 5.08

<.0001

הזתה

0.8221 b 0.3515

138 2.34

0.0208

הרטמה

0 c .

. .

.

REGION רוזא

24.30 <.0001

זכרמ

-2.6490a 0.4335

138 -6.11

<.0001

ןופצ

-4.2719 b 0.6501

138 -6.57

<.0001

םורד

0 b .

. .

.

*

לשךרעה

R2 לשהיצלרוקהדדמלשעוביראוה

Pearson

םיכרעןיב יוזח

הבכשבעקרקבןגלשאזוכירלםי

0 – 30

ס

"

תנשבויתסבמ

2004

נהלדומהיפל

"

שאהלשםייתימאםיכרעןיבלל גל

תנשבן

2004 .

נ אל ךא ונחבנש םיפסונ םיריבסמ םינתשמ ויה םיקהובמ ואצמ

:

pH

,

זוחא

ינגרואה רמוחה

עקרקב

) POM _ S ( ,

עקרקב ריגה זוחא

(S_PGUIR) ,

תיתנשה תודאתהל םימה תנמ ןיב סחיה

) EV _ IR (

, תיתנש היקשה תנמ

) TOT _ IR (

,

העיטנהמ םינש רפסמ

) PVETEC (

,

ןדיס זוכיר +

ןוינגמ

עקרקב

(SA_CA+MG) ,

עקרקב ןרתנ זוכיר

(SA_NA)

לוביו

(YIELD)

.

םילדומה ינשב םילדבההש תוארל ןתינ )

ביבא ו ויתס ( עקרקב ןגלשאה זוכיר תא םיריבסמה

הבכשב 0

– 30 ס " מ ויה םינטק , רבדהו יוטיב ידיל אב םג

לש ךרעב )

R2

.( זוכיר י ה עקרקב ןגלשא

ביבאבו ויתסב ויה

םימוד , םילדבההו רומאכ

ויה םינטק ) םיפרג ליעל האר .(

ל ךכיפ , םג םינתשמה

א םיריבסמה ןגלשאה זוכיר ת

עקרקב םילדומה ינשב

, םימוד ויה ,

רשאכ ויתסב ויה ינש םינתשמ

םיפסונ עקרקב ןגלשאה זוכיר תא םיריבסמה :

םשגל היקשה ימ תומכ סחיו ריג זוחא ,

םיאב אלש

ביבאב יוטיב ידיל .

םינתשמה קשממל םירושקה

יאלקח , ןוגכ : ןגלשא לש תומושת ,

היקשה תטיש

ימב היקשה תונש רפסמו םיחלוק

, םילדומה ינשב יוטיב ידיל םיאב זוכירל תיבויח םימרותו

ה עקרקב ןגלשא .

(8)

םדקמה דילש םינמיסה +)

וא ( תמורת לע םידיעמ לש ו

םיוסמה הנתשמה ןגלשאה זוכירל

עקרקב , םינתשמה ראש רשאכ ,

םיריבסמה ב ןגלשאה זוכיר תא

לדומ , םירתונ םיעובק .

רמולכ ,

וכיר תא הלידגמ ףוטפטב היקשה הזתהב רשאמ רתוי םילדומה ינשב עקרקב ןגלשאה ז

, הזתהבו

רתוי רשאמ ב הרטמה . ןכ ומכ , לש המושתה ןגלשא

) ןושידבו םימב (

תונש רפסמו ה

ימב היקשה

ומרות םיחלוק עקרקב ןגלשאה זוכיר תלדגהל ת

. קטה זוכיר לע העיפשמ עקרקה לש הרוטס

הבכשב עקרקב ןגלשאה 0

– 30 ס " מ , ו תיסרחה תלוכתש לככ ההובג רתוי עקרקב

, ךכ םג זוכיר

םילדומה ינשב ןגלשאה רתוי היה

הובג , ריג לש המורתהש דועב האב

, ויתסב קר יוטיב ידיל .

ב הרקמ ש לש ךרעה

α

לדומב היה

0.15 , לבוקמהמ הובג רתוי )

לש ךרעה

α

לדומב ליעלש היה

לבוקמכ 0.05

( , יזא ריבסמה הנתשמה '

ןדיס + עקרקב ןוינגמ '

היה קהבומ . מב ואצמנ לדו

כ םיריבסמה םינתשמה םיקהבומ '

םיחלוקב היקשה תונש רפסמ '

ו ' העיטנמ םינש רפסמ ,'

לכ רשאכ

ןחבנ םהמ דחא דרפנב

. לדומל ולא םיריבסמ םינתשמ ינש וסנכוה רשאכ ,

ראשנ אל םהמ דחא ףא

קהבומ . ל ךכיפ , ריבסמה הנתשמה רחבנ '

םיחלוקב היקשה תונש רפסמ '

לדומב ריבסמ הנתשמכ .

כ ומכ ן , ש םושמ ריבסמה הנתשמה

' םימ גוס '

ריבסמה הנתשמל םג יגולנא אוה '

תונש רפסמ

םיחלוקב היקשה '

) ספאל הווש םיחלוקב היקשהה תונש רפסמ םיריפש םימב רשאכ (

, ינש ונחבנ

דרפנב ולא םינתשמ .

הנתשמה '

םימה גוס '

קהבומ אצמנ אל ,

וליאו ' םיחלוקב היקשה תונש רפסמ '

קהבומ אצמנ .

3 . לשא זוכיר םילעב הפרשב ןג

םינתשמ רפסמב יולת היה םילעב הפרשב ןגלשאה זוכיר ,

ןלהל האר לדומה תא

. ךותיח םג השענ

םינותנ , דבלב דחא םרוג םעפ לכ ןחוב ךותיחה רשאכ )

ולא םינותנל יטסיטטס חותינ השענ אל (

. אל

לדבה אצמנ ב

םימה רוקמב תולתב הפרשב םילעב ןגלשאה זוכיר )

הלבט 10.4 ( . אה זוכיר ןגלש

עפשוה םילעב ןזהו הנכהמ

) ט תואלב 10.5 ו -10.6 .( יכ םא תררועתמש רשפא היעב

םיעצוממה םע

ש ןלהל , ש הרקמב םינושה םינזב תונכה תוגלפתה

התייה אל ההז

, היתובקעבש תואצותה

תולולע

תוטומ תויהל .

אמ םינטק ויה היקשה תטישמ האצותכ ןגלשאה זוכירב םילדבהה ו

ד ) הלבט 10.7 ( .

הלבט 10.4 :

זוכיר םימה רוקמ יפל הפרשב םילעב ןגלשא

%

הפרשב ןגלשא םימ רוקמ

0.65 םיריפש

0.67 םיחלוק

הלבט 10.5 :

ב הפרשב םילעב ןגלשא זוכיר הנכב תולת

%

הפרשב ןגלשא הנכ

0.468 הקלוו

0.595 ריורט

0.726 שחשוח

(9)

הלבט 10.6 :

יר ןזב תולתב הפרשב םילעב ןגלשא זוכ

% ב ןגלשא

הפרש ןז

0.47 יבור ראטס

0.64 לכימ

0.74

תילמופ

0.90 יטומש

הלבט 10.7 :

גלשא זוכיר היקשה תטישב תולתב הפרשב םילעב ן

%

הפרשב ןגלשא היקשה תטיש

0.73 הרטמה

0.65 הזתה

0.66

ףוטפט

לדומ יוזיח רובע ןגלשא זוכיר לעב

םי הפרשב

יולת הנתשמ –

הפרשב הלעב ןגלשא זוכיר )

שענ תונושה בוציי םשל היצמרופסנרט הת (

,

ןגלשאה זוכיר שרושכ לדומב עיפומ

-1/2 ) ןגלשא זוכיר (

הלבטב םיעיפומ םיקהבומ ואצמנו הפרשב הלעב ןגלשאה זוכיר תא םיריבסמה םינתשמה 10.8 םהו :

o

םילעב הפרשב ןקנח זוכיר –

LE_N_D

o

םילעב הפרשב םויזנגמ זוכיר

-LE_N_MG

o

סחי היקשהה תנמ ןיב בל

ס ןי ך תודאתה –

IR_EV

o

םילעב הפרשב ןדיס זוכיר

-LE_N_CA

o

עקרקה ךתח לכב ביבאב ירולכ ןדיסב יוצימב ןגלשא זוכיר )

0 – 120 ס " מ ( –

SA_KCACL2

o

ןז

-ZAN

o

הנכ

-CANA

o

היקשה תטיש )

הרטמה , הזתה , ףוטפט (

-METH

(10)

הלבט 10.8 :

יולת הנתשמ –

הפרשב הלעב ןגלשא זוכיר שרוש )

חי זוחא תודי /

שבי רמוח (

רפסמ

לדומב שומיש השענ ןהבש תויפצת –

496 ,

R2=0.4492

* Effect םדקמ estimate ןקת תאיגש שפוח תוגרד DF t Value F Value

Pr > |t|

ךתוח 0.4703 0.06739 127 6.98 <.0001 LE_N_D

בןקנחזוכיר הפרש 0.1486 0.02116 127 7.02 <.0001 LE_MG_D זוכיר בםויזנגמ הפרש -0.1202 0.04200 127 -2.86 0.0049 IR_EV ימסחי היקשה / תודאתה -0.1994 0.04679 127 -4.26 <.0001 LE_CA_D

בןדיסזוכיר הפרש -0.01496 0.003572 127 -4.19 <.0001 SA_KCACL2

עקרקבןגלשאזוכיר 0.000318 0.000143 127 2.23 0.0275 - ZAN ןז 43.81 <.0001 תילמופ 0.1631 a 0.01776 127 9.18 <.0001 יטומש 0.2162 a 0.02350 127 9.20 <.0001 לכימ 0.05225 b 0.01992 127 2.62 0.0098 יבור ראטס 0 c . . . . CANA -הנכ 6.82 0.0015 שחשח 0.1029 a 0.02833 127 3.63 0.0004 ריורט 0.09484 a 0.02798 127 3.39 0.0009 הקלוו 0 b . . . . METH -תטיש היקשה 4.20 0.0171 ףוטפט 0.05099 a 0.02532 127 2.01 0.0462 הזתה 0.00903 b 0.02357 127 0.38 0.7023 הרטמה 0 b . . . . * לשךרעה R2 לשהיצלרוקהדדמלשעוביראוה

Pearson

םיכרעןיב יוזח

םי םילעבהפרשבןגלשאזוכירל םינשב

1998 – 2004

ביבאבעקרקהךתחבירולכןדיסיוצימבןגלשאזוכירןיבל

0 – 120 ס " מ .

ויה םיקהובמ ואצמנ אל ךא ונחבנש םיפסונ םיריבסמ םינתשמ :

pH

,

זוחא עקרקב תיסרחה

(S_PCLAY) , םשג (RAIN) , רוזא (REGION) ,

תיתנש היקשה תנמ

) TOT _ IR ( ,

נש רפסמ

לש םי

םיחלוקב היקשה

(VETEC)

, העיטנהמ םינש רפסמ

) PVETEC ( , לובי (YIELD) , תמדוק הנש לובי

(YIELD-OLD) ןגלשא תמושתו (GEN-K) . 4 . םוכיס

םינשב היקשהה ימב ןגלשאה זוכיר 1998

– 2004 ביצי היה רקסה ץונש ךלהמב

. ה תפסות ה תיתנש ה ב היקשהה יממו ילרנימ ןושידמ עקרקל ןגלשא לש תעצוממ םינש 1998 – 2004 התייה 24.7 ו -14.0 ק " ג / ד ' ו םיחלוקב ב םיריפש , המאתהב . זוכיר ה עקרקה יגוס לכב עקרקה ךתחב ןגלשא ) 120-0 ס " מ ( בר עצוממב היה םיחלוק ימב היקשהמ האצותכ ירולכ ןדיסב יוצימב -יתנש , ב הובג -9.21 מ " ג \ ק " ג ב וא -14.2% םיריפש םימב היקשהמ רתוי .

ןכ ומכ , אה זוכיר ןגלש

עצוממה תובכשב

דבלב תונוילעה עקרקה ) דע 60 ס " מ ( ויתסב רשאמ ביבאב הובג רתוי היה םיריפש םימב היקשהב , ב -17 ו ב -10 מ " ג / ק " ב ג תובכש 0 – 30 ס " מ ו -30 – 60 ס " מ , המאתהב .

עקרקב ןגלשאה זוכירש דועב

יוניש אלל רתונ עקרקה ךתח לכב ביבאבו ויתסב םיחלוק ימב היקשהב .

(11)

בר חותינב

-תוארל ןתינ םינתשמ ,

ןיב םילדבההש ה

ויתסל ביבא ,

ןגלשאה זוכיר תא םיריבסמה

הבכשב עקרקב 0

– 30 ס " מ , םינטק ויה ,

לש ךרעב םג יוטיב ידיל אב רבדהו

R2

. םינתשמה ,

םילדומה ינשב עקרקב ןגלשאה זוכיר תא םיריבסמה ,

םימוד ויה ,

םינתשמ ינש ויה ויתסב רשאכ

םיפסונ , זוכיר תא םיריבסמה עקרקב ןגלשאה

: םשגל היקשה ימ תומכ סחיו ריג זוחא ,

ש םניא

ביבאב יוטיב ידיל םיאב .

יאלקח קשממל םירושקה םינתשמה ,

ןגלשא לש תומושת ןוגכ ,

תטיש

םיחלוק ימב היקשה תונש רפסמו היקשה ,

תיבויח םימרותו םילדומה ינשב יוטיב ידיל םיאב

עקרקב ןגלשאה זוכירל .

ילעב הפרשב ןגלשאה זוכיר יולת היה ם

ב םינתשמ לש בר רפסמ ,

םילעב הפרשב ןקנח זוכיר ,

זוכיר

םילעב הפרשב םויזנגמ ,

סחי ןיב ימ תומכ ה

תודאתה ךס ןיבל היקשה ,

םילעב הפרשב ןדיס זוכיר ,

עקרקה ךתח לכב ביבאב ירולכ ןדיסב יוצימב ןגלשא זוכיר )

0 – 120 ס " מ ( , ןז , היקשה תטישו הנכ .

ב םילעב ןגלשאה זוכירש דועב עפשוה אל הפרש

מ ןגלשאה תמושתמ וא םימה רוקמ ולבקש

תוקלחה .

Figure

Updating...

References

Related subjects :