Hanay Ng Mga Awitin Para Sa Dakilang Kapistahan Ng Tatlong Persona Sa Iisang Diyos

44  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Diyosesis ng San Pablo

Diyosesis ng San Pablo

Parokya

Parokya

ng

ng

 Santisima Trinidad

 Santisima Trinidad

Pansol, Lungsod ng Calamba

Pansol, Lungsod ng Calamba

L

L

UPONG

UPONG

P

P

 AMPAROKYA PARA SA

 AMPAROKYA PARA SA

M

M

USIKA SA

USIKA SA

L

L

ITURHIYA

ITURHIYA

HANAY NG MGA AWITIN PARA SA

HANAY NG MGA AWITIN PARA SA

DAKILANG KAPISTAHAN NG TATLONG PERSONA SA

DAKILANG KAPISTAHAN NG TATLONG PERSONA SA IISANG DIYOS

IISANG DIYOS

1.

1. IINTROITUSNTROITUS..

 Awit 150

 Awit 150. Richard M. T. Eleazar

. Richard M. T. Eleazar..

Or 

Or 

 Awit ng Papuri

 Awit ng Papuri. Rey Magnaye:

. Rey Magnaye: Icons

Icons..

2.

2. KKYRIEYRIE..

Henri Durieux: a 4 voci.

Henri Durieux:

a 4 voci.

Or 

Or 

Raul Martin Velez:

Raul Martin Velez: Mass for St. Lorenzo Ruiz 

Mass for St. Lorenzo Ruiz ..

3.

3. GGLORIALORIA..

Eduardo P. Hontiveros, arranged by Ferdinand M. Bautista:

Eduardo P. Hontiveros, arranged by Ferdinand M. Bautista: Misang Pilipino

Misang Pilipino..

4.

4. DDEOEOGGRATIASRATIAS..

Emmanuel C. Marfori.

Emmanuel C. Marfori.

5.

5. PPSALMUSSALMUSRRESPONSORIUSESPONSORIUS..

Darryl P. Reyes.

Darryl P. Reyes.

6.

6. AACCLAMATIOCCLAMATIO ADAD E EVANGELIUMVANGELIUM..

Jerry E. Gaela:

Jerry E. Gaela: Tertio Millenio Adveniente

Tertio Millenio Adveniente..

7.

7. PPROFESSIOROFESSIOFFIDEIIDEI..

Credo Niceano

Credo Niceano. F. M. Bautista.

. F. M. Bautista.

8.

8. PPANALANGIN NGANALANGIN NGBBAYANAYAN..

M. V. Francisco:

M. V. Francisco: Mass of Mercy and Compassion.

Mass of Mercy and Compassion.

9.

9. OOFFERTORIUMFFERTORIUM..

Banyuhay

Banyuhay. Simplicio Esteban.

. Simplicio Esteban.

Or 

Or 

Handog Namin

Handog Namin. Ferdinand M. Bautista.

. Ferdinand M. Bautista.

10.

10. SSANCTUSANCTUS..

Raul Martin Velez:

Raul Martin Velez: Mass for St. Lorenzo Ruiz 

Mass for St. Lorenzo Ruiz ..

11.

11. AANAMNESISNAMNESIS..

 Aming Ipinahahayag

 Aming Ipinahahayag. Ferdinand M. Bautista:

. Ferdinand M. Bautista: Misa Arsobispo

Misa Arsobispo

12.

12. AAMENMEN..

Triplex Amen

Triplex Amen.. Ad modum San

 Ad modum Sancti Petri.

cti Petri.

13.

13. PPATERATER..

Manuel V. Francisco:

Manuel V. Francisco: Tinapay ng Buhay.

Tinapay ng Buhay.

14.

14. EEMBOLISMAMBOLISMA..

Manuel V. Francisco:

Manuel V. Francisco: Tinapay ng Buhay 

Tinapay ng Buhay ..

15.

15. AAGNUSGNUS D DEIEI..

Manuel V. Francisco:

Manuel V. Francisco: Mass of Mercy and Compassion.

Mass of Mercy and Compassion.

16.

16. CCOMMUNIOOMMUNIO..

God in Us

God in Us. Edwin Marollano.

. Edwin Marollano.

Or 

Or 

Pagsibol

Pagsibol. Arnel Aquino:

. Arnel Aquino: The Best of Himig Heswita

The Best of Himig Heswita..

17.

17. DDISMISSIOISMISSIO..

 Awit sa Banal na

 Awit sa Banal na Santatlo (Sa ‘Yo Ama

Santatlo (Sa ‘Yo Ama sa Langit)

sa Langit)..

Or 

Or 

Salmo 100:

Salmo 100: Umawit Kang

Umawit Kang

Masaya

(3)

G

G DD//FF DD

rri i hhiin nn na a ttiinn anang g PPa a nng33gi i nno o oonn, , rri i hhiin n aanng g PPa a nnggi i nnoo oonn. . SSa a bbaa

-- -- -- -- - - -- -- -- -- - - --

--9 9

na t

na tem ploem plo, an, angg

G G//BB Diy Diyos os aay a wy a wi tai tann. . PPuu Diy Diyos os aay a wy a wi tai tann. . PPuu Diy Diyos os aa PPuu Diy Diyos os aay a wy a wi i ttaann. . PPuu

rri i hhiin n ssaa

rri i hhiin n ssaa

G G /D/D 1, 2. 1, 2. la n la ngit git aanng lag la C6/D C6/D n ni yai ya n ni yai yann C C lay. lay. lay. lay. G G -- -- -- -- -- -

- A

 Awit

wit 150

150

Richard

Richard M.M. T.T. ElezarElezar

Maestoso Maestoso 3 3 C C//E E DDssuuss44 4 4 Pu Pu Pu Pu Pu Pu rri i hhiin n nna a n na a

rri i hhiin n nna a ttiinn

D D//FF 3 3 ppuu 3 3 p puu 3 3 3 3 rri i hhiin n aanng g PPa a nnggi i nnoo 3 3 3 3 rri i hhiin n aanng g PPa a nnggi i nnoo Em7/ Em7/D A/D A/CC S Sa a bbaa o onn. . SSa a bbaa o onn. . SSa a bbaa D Dssuuss4 4 DD -- - - --Pu Pu ttiinn G G

rri i hhiin n ttiinn a anng g PPa a nnggi i nno o oonn, , a anng g PPa a nnggi i nno o oo a anng g PPa a nnggi i nno o oonn, , C C//E E GG //D D BB//DD -- - - -- -- -- - -- -- -- - -- -- -- - -n n, , p puu -- - -p puu -- -

-œ -œ -œ -œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

rri i hhiin n aanng g PPa a nnggi i nnoo Em Em -- -- - -3 3 -- -- -- - - --A A o onn. . -- -- - -- --na

nal l na tna tem ploem plo, an, angg

na t na t na nal l C C -na

nal l em ploem plo, an-- , angg

na t

na tem ploem plo, an-- , angg

na nal l y a w y a wi tai tann. . B B B/DB/D CC -- - -Em -Em7 Em Em7//DD

-rri i hhiin n ssaa

rri i hhiin n ssaa

la n la ngit git aanng lag la la n la ngit git aann -- -- - -- - -- - -la n la ngit -- git aanng lag la g la g la -ka

kas s nni yai yanng tag tagg

D D GGssuuss4 4 ka kas s nng tag tagg -- - -ka

kas s nni yai yanng tag tagg -ka kas s g tag tagg -- - -- -- --lay. lay. --lay. lay.

(4)

--Babae Si 1. D/F ya pu ri hin s a kan C 'pag k Pu - - -B/D al pa't li al pa't li A/C A D.S. ra. Pu-Sa

2. tug tog ng tam bol,- - mag sa yaw, p- hin. M ga ay tug tu gin. - - Ang

Diyos ay puri hin satug

Diyos

2. ay p satug

tog ng pom pyang.Sa la

tog ng pom pyang.Sa la

D B/D Em7/D

kas ng tug tog,

kas ng tug tog,

C ya'y pa pu ya'y pa pu D.S. al Coda ri han. Pu-ri han. Pu-Dsus4 D D/F - - - -

-2

Awit 150

15 D/F

œ œ œ œ

'y E m E m/D - yang gi na wa. Si D D/F G G/B - ya'y pu ri hin C G/D - - - at da ki la. D B/D E m E m7/D - - -20

ri hin sa tug tog

ri 1. C G/D n m ga trum pe ta. A n D wi tan sa sa liw ng wi tan - --

-œ -œ -œ -œ

œ œ œ œ

hin sa tug tog

-

-g

Em Em7/D

g m ga trum pe ta. A- - - sa sa liw ng

C G/B - - - - - -- - -ra. Pu-Dsus4 D D/F - -25 Lalaki D/F Em Em7/D C D D/F G G /B D B/D

œ œ œ ˙

u ri al pa at plaw ta, la hat 

C G /D - - - -Em -Em7/D 30 uri hin C G /D - -- -Em - - si G/B si - - -A/C - -A -

(5)

-35

pu

ooh

la ngit. Ang Diyos a ting pu

s a ri hi n s a G/D Pu l a ng it. Ang D iy os a ti ng pu la ngit, la ngit, C6/D la ngit, pu ri hi n ahh ri hi n s a la ngit. la ngit. Pu C 6/ Pu ri hin s'yang la D gi sa ri hin sa G/D la la ngit. Ang - - - -- - - -- -- - - - - -- - - - -

-Nga lan niya'y a- - ting pu ri - - hin. -ri hin na tin - ang Pa ng i no- 3 on.

3

Awit 150

ri hin sa ri hin sa la ngit ang la la ngit ang C6/D - -- -la ngit ang -40 k ni

Nga lan niya'y a

kas yang ti Pu D lay ri hin na ri hin na lay G D/F 3 ang Pa ng i no 3 ang Pa ng i no 3 ang Pa ng i no C C/E on. on. on. -- - - - -as C C/B C/A C

œ œ œ œ

ni yang -tag Pu ng pu ri - - hin. tag Pu tin tin D - - -- - -G - - -- - -- -

(6)
(7)

-Pu ri hin nin yo ang Pa ngi no D on, da ki Em la in ang G

kan yang nga

A lan. B Pu B 7 - - - - - - - - -T1 or  Tenor  T2 or  Sop Bar or  Alto Bass ri

ri hin,-hin, s'ya ay a - wi tan - at pa pu- - ri han mag - - pa kai lan - - man.

T1 or  Tenor  T2 or  Sop Bar or  Alto Bass stanzas Hmmm... Hmmm... Hmmm... Hmmm... D/C   Ending Hmmm... Hmmm... Hmmm... ha n'ya ang Em la ngit at  B m7 lu Em Ni lik  B m7 ha n'ya ang Em a raw at  B m7 buwan. - - - -34 Ni lik  D ha n'ya ang m G ga is da't  A m7 i bon, Em m ga Em 7 at  C ka ra ga A m7 B - - - - -

- Awit ng Papuri

Rey Magnaye

Philippine copyright  © 2008 Immaculate Concepcion School for Boys. All rights reserved. Music sheet property of the Holy Trinity Parish, Pansol, Calamba City

Icons: Unang Alay 

Em 9 ri hin, ri hin, ri hin, s'ya ay a s'ya ay a s'ya ay a wi tan wi tan wi tan G at pa pu pa pu pa pu A m ri han mag ri han mag ri han mag Em kai lan kai lan kai lan B m7 man. man. man. D/E -E m D at at - -- -- -pa pa pa - - -- - -- - -Em - - -- - -- - -D/E Em 19  E mTo D/E Em Hmmm... 26  1. Ni lik - - pa. Em -gu bat - - - - tan.

(8)

Tu B 7 nay s' ba Em nal a da B m7 ki Em Pu B m7 ri hin ang Em

kan yang nga

B m7 lan. - - - -Ang la D hat ng lik  G ha n'ya'y ma A m7 bu ti, pi nag Em 7 C nang lu bu A m7 san. B Pu - - - -59 2. Ni la lang ng Pa ngi Em no on ang B m7 ta o Em sa sa B m7 ri li ni yang la ra m7 wan. - - - - - - - -Ni la D

lang n'ya ang

G sang ka ta A m7 u han. Em Bi nig Em 7 yan n'ya ng C ka la ya an. B - - - - - - - - - - -75 Tu B 7

nay s'yang ba nal at da

B m7 ki la. Em Pu B m7 ri hin ang Em

kan yang nga

B m7 lan. - - - -Ka D hit nag ka G sa la ang A m7 ta o, Em mi na Em 7

hal n'ya pa rin

C nang lu bu A m7 san. B Pu-- - - -3. I to ang ti Em pa nan ni Ya weh Em sa la B m7 hat ng kan Em yang ni la B m7 lang: - - - -"A D ko ang in G yong Pa ngi A m7 no on, Em i kaw Em 7

ang ta ngi kong hi ni

A B

- - -

-108

Tu

B 7

nay s'yang ba nal at da

B m7 ki la. Em Pu B m7 ri hin ang Em

kan yang nga

B m7 lan. - - - -Pi nag D pa pa la G ang m ga A m7 ta ong Em sa kan Em 7 ya ay ta C

pat kai lan

m7 man. B Pu-- - - - - - - -

-2

Awit ng Papuri

rang." 42 yang - - t la. Em 50 Em ya man n'ya - - -B 7 Em B Em 67  A m7 Em Em 83 B 7 92 B m7 Em 100 C m7 Em Em 116  A B 7

(9)

Ky ri e

q = 100

e le i son. e le i son. - - - - -- - -Ky - ri - e, Ky ri- - e e le i son. Chris te e le i son. e le i son. - - - -- -

-Chri - ste e - le - i - son.

Corpus Christi Watershed

Music Sheet owned by Holy Trinity Parish

Kyrie Eleison

Henri Durieux, c. 1938 Chant from Kyrie XII, s. xiv

Ky ri e- -5 Ky ri Ky ri Ky ri Ky ri e e e le i lei le i son. son. son. son. Ending for  e, e, e, Ky ri Ky ri - -- -- -e e e - -- -- -son. - - - -- - -son. -- - -last Kyrie son. -13 Chris te -17  Chri Chri Chri le i i ste e ste ste -e le e le - -i - -- -son. son. - - -- -- - -son.

(10)

-Pa ngi no Pa ngi no on, wa an Mo ka Aah mi.

F

Pa ngi Pa ngi

C

no on, ka a - - - - - - -

-D

m Mo ka wa an Mo

G

mi Kris to, ka a Kris to, ka a wa an Mo ka mi - - - -11 Kris to, ka a

Kris to, ka a wa an Mo ka mi. Pa ngi no on,

wa an Mo ka Aah -- - - - - - - -16  mi.

C

Pa ngi no Pa ngi ka a no on, ka a wa an Mo ka

F

C

mi. mi. - - - - - -

-Panginoon, Kaawaan Mo Kami

Mass for St. Lorenzo Ruiz

Raul Martin Velez

Music and arrangement by Bot Velez  August 22, 1991 (Thursday, 8:30 pm)

For special friends chorus edition

C

on, ka a - -

-F

G

- - - - - - no on, - ka a- -7  wa an ka - mi.

F

-C

wa an Mo ka mi.

-œ -œ -œ -œ

- - -

-F

G

wa an Mo ka mi.

-C

Pa ngi no - - - - - on, ka a

F

- -

-G

on,

-F

G

wa an Mo ka - - - - -

(11)

-������ ��

���������

� ������ �� � �� �� �� � � �� � � � � � �� � �� �� ����� �� �� � � � �� � � � ��� �� �� �� ��'� � � �� �� �� �� ��� �� �� �� ��'� � � �� �� �� �� ��� � � � � � � � � � � �� �� � �� � � � �� ��� �� �� �� ��� ��� ����� �� �� � � � � � � � � � �� � �� �� �� ���� �� �� ���� � � � � � �� �� ��� �� �� � �� ���� � �� ��� �� ��� �� �� � � �� � � � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� ��� �� � �� ���� � � � ��� �� ���� ��� ���� � �� � � � ���� � � ��� �� � ������ � �� �� �� � � �� ����� � � ����������������� ������ ������� �� ����������� ��

Papuri sa Diyos

�� � �� �� � ���� �� � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � ��  � �� � � � � ���� � � � � �� � � ���� � �� �� � � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� � � � �� �� � � � � �  �� �� �� � � � ��� �

(12)

������ � ���� � � ���� �� �� ��� � � � �� �� ���� �� ��� � � � � �� �� �� ���� ��� ��� � ���� �� � ���� � � � �� �� ��� ������ ��� � � �� �� �� ������ � ��� �� � � � � � � � � �� ������ �� � �� �� �� ������ �� � ��� �� �� �� � � ������� ����� �� �� � �� � ���! � � �� � ��� � ��� �� � �� �� ��� �� ��� �� �� � � � � � �� ���� �� � �� ��� �� � �� �� �� � � � � � � � � � � 2 2 2 ��  �� �� � � � � � � � � � � �� ��� � � � � � � � �� ���� � � � � � � � �� ��� �� �� �� �� � � � � � � � � � �� ���

œ œ œ œ

� � ��� ��� � � � � � � � ��  � �� � � � � �� ��� � � � � � � �� �� � � � �� � � � � � � � � � � � �

(13)

���� � � ��� � ��� �� � �� �� ��� �� ��� �� �� � � � � � �� ���� ���� �� ��� �� ��� � ���� �� � ��� �� ��� � ���� �� � � � � � � � � � ������� �� � �� � �� � � � �� �� � � ���� � � � �� ��� �� ���� �� ���� �� ��� � � ��� �� ����� � �� �� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� �� � � 33 3 �� �� ��� � � � � � � �� �� � � �� � � � � � � � � � � � �� �� ����� ���� �� � � � � � � � � � � � ��  � �� ����� � � ��� �� �� �� ��� ��� �� � � � � � � � � � � ��� � � � � � �� ��� � � � �� � �� �� � � �� � � � �� � � � �� ��� � ��� � ��� � � � � �� �� �� �� � � � � � � � ���!� � � � � � � ��

œ œ œ œ

œ œ œ œ

� � ��� � ��� � ��� � � �� � �� ��� � � � � � � � � � �

(14)

�� �� �� �� � �� �� �� ��� �� �� �� �� � � �� � �� �� �� � � � � ���!� �� ����� � ��� � ���! 4 4 4

���� ��� ������� ��������

��� ������ ���� ������

������������������

�� � � � � � � � � ��� ����� � ��� � �� � � � � � � � � � � � � � � � �

(15)

la mat sa la mat sa la mat sa la mat sa G D Diyos. Diyos. Diyos. Diyos. D7 G - - - -

-Salamat sa Diyos

Himig at  pagsasaayos ni P. Emmanuel C. Marfori

© Diocese of San Pablo

Music sheet property of Holy Trinity Parish

Sa Sa Sa Sa

(16)

-Pu - ri hin - at i pag da- - -ngal ang Po on - mag pa- - kai lan - man.

Dakilang Kapistahan ng

Tatlong Persona sa Iisang Diyos

Darryl P. Reyes

© 2016 Darryl P. Reyes

Daniel 3 (Taon A)

A B C D

1. A Punupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming m ga ninuno;

B Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakai lanman.

C Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan

D Nararapat purihin at ipagdangal magpakai lanman.

2. A Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan;

D Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakai lanman.

3. A Purihin ka, na nakaluklok sa maringal mong trono

D Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakai lanman.

4. A Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin,

B Nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng m ga patay.

C Karapat-dapat kang

9

purihin

D at dakilain magpakai lanman.

5. A Purihin ka sa buong kalangitan;

(17)

Ma i bi nu kod na ban sang ni rang ng 1. Diyos. Last Diyos. - - - -

-pa - lad ang i bi nu- - - kod na ban hi - ni - rang ng Diyos.

-Dakilang Kapistahan ng

Tatlong Persona sa Iisang Diyos

Darryl P. Reyes

© 2016 Darryl P. Reyes Holy Trinity Parish

Salmo 32 (Taon B)

1. A Panginoo'y tapat sa kan yang salita,

B At maasahan sa kanyang gi nawa.

C Minamahal niya ang gawang matapat,

D ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap.

2. A Sa utos ng Poon, nalik ha ang langit 

B ang araw, ang buwa't talang mari rikit;

C ang buong daigdig, sa kanyang salita

D ay pawang nayari, lumitaw na bigla.

3. A Ang may takot sa Diyos, at nagti tiwala

B sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga.

C Hindi babayaang sila ay mamatay,

D kahit magtaggutom sila'y bi nubuhay.

4. A Ang ating pag-asa'y nasa Pangi noon;

B siya ang sanggalang natin at katulong

C Ipagkaloob mo na aming makamit 

O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig

D yamang ang pa-asa'y sa 'yo na sasalig.

pa lad ang - - - hi 11 Ma Ma pa lad ang pa lad ang l ad i bi nu i bi nu ang i bi nu na ban hi ni rang ng ni rang ng ni rang ng Diyos. Diyos. Diyos. -Ma Ma pa

œ œ œ œ

œ œ œ œ

kod kod kod -- - -na ban na ban - -- -- -s ang hi s ang -- s ang -hi -s ang -- -- -- -20 A B C D

(18)

Ma ning ang i yong nga- - lan, O Po on - sa sang ka lu pa- - - - an. Ma ning-

-ning ang i yong - nga - lan, O Po - on sa sang ka lu pa- - - - an.

Himig at  pagsasaayos ni Darryl P. Reyes

Himig ng mga taludtod ni Ferdinand M. Bautista

© Holy Trinity Parish Pansol, Calamba City

1. A Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan

ning

-

-5

ning ang i yong nga

ning ang i yong nga

ning ang i yong nga

lan, O Po l O Po lan, O Po on sa sang ka lu pa on sa sang ka lu pa on sa sang ka lu pa -an, an. an. - - - -- - -- - - -an. - - -9

,

B pati mga tala, bituin at buwan;

C ano nga ang tao upang ‘yong alalahanin?

D Ay ano nga siya na sukat mong kalingain?

2. A Nilikha mo siya, na halos kapantay

B ng iyong luningning at kadakilaan!

C Pinamahala mo sa buong daigdig,

D sa lahat ng bagay malaki’t maliit.

3. A Mga baka’t tupa, hayop na mabangis

B at lahat ng ibong nasa himpapawid,

C at maging sa isda,

D sa ilalim ng tubig.

A B C D

Dakilang Kapistahan ng

Tatlong Persona sa Iisang Diyos

(19)

A - le ya, a - le - lu - ya, le lu ya.

lu ya, lu ya, a - le - lu - ya.

A le lu ya, a le lu ya, ya, ya, ya, a le lu ya, Am - - - - - - - -a - le - lu - ya. A - le - lu - ya.

 Aleluya 

Tertio Millenio  Adveniente

Himig at  pagsasaayos ni P. Jerry E. Gaela

© Rev. Fr. Jerry E. Gaela, PhD Music sheet owned b y Holy Trinity Parish

 Andante Solemne lu - - a - - -6  A le A le A le ya, a le lu ya, a le lu ya, lu ya, lu ya, ya. ya. A - le - -lu lu ya, a le - - -- - -- - -a - le - -a le lu a le lu - - -- - - - - -- - - - - lu -a le ya. - - -11 A le lu ya, A le lu ya, A le lu F C F Vivace ya, ya, a le lu ya, C F a le lu le lu le lu C Dm - - -a le lu a le lu ya, B - -- - -- - - a a B - - - - - - -- - -- - - - - -14 1. a le lu ya. a le lu a le lu ya. B C F 2. ya. ya. ya. C ya. A le lu A le lu A le lu B F - - -- - -- - -- - -- - -- -

(20)

-ang Poong mahal, Anak, Es - piritung Banal,- noon, ngayon, kay - lan pa man.

Bersikulo sa Alleluia 

© Holy Trinity Parish

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Iisang Diyos

Taon A, B, at C 

(21)

D/F A B F E A D

Pagpapahayag ng Pananampalataya 

Ferdinand M. Bautista

Credo Niceano

1.

 A

Sumasampalataya ako sa i sang Diyos

B

Amang makapangyarihan sa lahat,

C

na may gawa ng langit at lupa,

D

ng lahat na nakikita at di nakikita.

2.

 A

Sumasampalataya ako * sa iisang Panginoong He sukristo,

B

Bugtong na Anak ng Diyos

 A

sumilang sa Ama * bago pa nagka panahon.

B

Diyos buhat  sa Diyos

C

liwanag buhat sa li wanag,

D

Diyos na totoo * buhat sa Diyos na totoo.

3.

 A

Sumilang at hindi ginawa

B

kaisa ng Ama sa pagka-Diyos,

 A

at sa pamamagitan niya * ay ginawa ang lahat.

B

Dahil sa ating pawang m ga tao

C

at dahil sa ating kaligtasan,

D

siya ay ay nanaog mula sa kalangitan.

A

B

C

D

© Ferdinand Bautista

Music sheet property of Holy Trinity Parish

(22)

D A D C C D A m D m

D D/F B F E A D

2

Pagpapahayag ng Pananampalataya

Sa  pangungusap na Nagkatawang tao siya hanggang naging tao , ang lahat ay  yuyuko.

4.

E

Nagkatawang-tao siya * lalang ng Espiri tu Santo

F

kay Mariang Birhen * at naging tao.

G

ipinako sa Krus dahil sa atin.

H

Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, * namatay at ini libing.

E

F

G

H

5.

 A

Muli siyang nabuhay sa ikat long araw

B

ayon sa Banal na Ka sulatan.

 A

Umakyat siya sa kalangi tan

B

at lumuklok sa kanan ng Amang Maykapal.

C

Paririto siyang muli na may dakilang kapang yarihan

D

upang hukuman ang mga buhay at m ga patay.

6.

 A

Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo,

B

Panginoon at nagbibi gay -buhay

 A

na nanggaling sa Ama at  Anak.

B

Sinasamba siya at pinararangalan

C

kaisa ng Ama at ng Anak.

D

Nagsalita siya * sa pamamagitan ng m ga propeta.

7.

 A

Sumasampalataya ako

B

sa iisang banal na Simbahang Katolika at Apostoli ka

 A

gayun din sa isang binyag * sa ikapagpapatawad ng mga ka salanan,

B

At hinihintay ko ang * muling pagkabuhay ng nangamatay

C

at ang buhay na walang hanggan.

D

 A

3

-men.

A

B

C

D

5 m m F m

(23)

Pa ngi no on, ding E m gin, ang A m ming pa na D/F la ngin. G - - -6 

Prayers of the Faithful

Music: Manoling V. Francisco, SJ Arrangement: Ferdinand M. Bautista

Philippine Copyright  © 2014 PAPAL VISIT MMXV

MANILA

Music sheet property of Holy Trinity Parish a D - - - - -Lord A m hear our   B m  pra yer. Esus4 E m

(24)
(25)

-na pay nag na pay nag na pay nag kas. kas. kas. kas. -33 Mu Mu la sa m ga sa m ga ba ging ging ng ki num ng ki num bas. bas. I I na na ning ma nga bu bu -- - -

-nga, ang ka - tas ay na - g - lak.

2

 

Banyuhay

29 na pay nag wa wa wa wa wa - -- -- - wa wa wa - - -- -- -- -2. 2. la -- ba -pol na u pol na u -ning ma nga -- - - 45 ang ka ang ka nga, ang ka lak. lak. lak. -tas ay na ay na tas ay na - -- tas ging a g a ging a - - - ing ing a

(26)

3. Hi 3. Hi wa ga ng pag wa ga ng pag i big big han dog han dog hat  hat  U U pang

pang ma ging pan lu

lu ng

- - -

-62

pu - song nag tay.

3

Banyuhay

50 i - -- -sa a ting la sa a ting la - - -ma ging pan -- - -- -ng ng ng - - -pu song nag song nag pu song nag tay. tay. tay. -pu hi hin hin hi hin - - -- -hi -hi hin - - -- --

(27)

-Andante Religioso na min sa I yo, A na min sa I yo, A na min sa I yo, A na min sa I yo, A B ang ti ang ti ma ang ti ma ang ti F /A na pay at a lak na i na pay at a lak na i pay at a lak na i na pay at a lak na i G m t han to, han to, han to, han E -- -- -- - - - - -d ng ba yang u ma d ng ba yang u ma dog ba yang u ma dog ba yang u ma

a sa, su ma sam ba't nag

a sa, su ma sam ba't nag

a sa, su ma sam ba't nag

a sa, su ma sam ba't nag

B G m ma ma hal ma ma h sa ma ma hal ma ma hal C m F Fine 'Yo. Na Na ' Na Na 'Yo. Na 'Yo. Na Na B - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -

-Handog Namin

Ferdinand M. Bautista, b. 1978

© Archdiocesan Institute for Liturgical Music

 2007 Han dog Han dog Han dog Han dog -ma - -ma na - - - - -- - - - -- - - - -o, -5 og F7/E og ng ng  /D sa -al - -sa sa Yo. Na

(28)

wa'y dal ang hin a ng ming 'Yong ka ang lo wa'y dal ang hin a ng ming 'Yong ka ang lo wa'y wa'y ang a hin ming ng ka 'Yong lo ang wa'y wa'y ang a hin ming ng ka 'Yong lo ang G m ob, ang ma a ging ming si pa He na su-ob, ma ang ging a si ming He pa su-na ob, ma ang ging a si ming He pa su-na ob, hel ma ging a si ming He pa su-na

la ngin sa 'Yong dam-3 Kris tong a ming Pa ngi no

la ngin sa 'Yong dam-3 Kris tong a ming Pa ngi no

la ngin sa 'Yong dam3 Kris tong a ming Pa ngi no

la ngin sa 'Yong dam

3

Kris tong a ming Pangi no

E F ka ang tu si lad nu n ang ka si tu nu lad si tu nu lad on: ba na ang ka si tu nu lad -- -- - -- -9 wa'y wa'y dal dal hel D/F hel hel ang ba on: na on: ba on: ba na ang B -- -- - - - - -- a ka - - -- -- - - -- - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - - -- - - -- --

-mang tu mang gap at  ma ki- - - - sa - lo ay ma bu-- bu hay kai lan pa man.

- - -

-2

Handog Namin

13 ng mang ha tu li mang mu gap yak  at  ng ma in ki ng mang ha tu li mang mu gap yak  at  ng ma in ki ng mang ha tu li mang mu gap yak  at  ng ma in ki ng ha li mu yak  ng in G m/F sen sa song lo u ay ma ma ak  bu-sa lo ay ma ak  bu-sen sa song lo ay ma ma ak 

bu-sen song ma ak 

yat sa ka la ngi bu hay kai lan pa

yat sa ka la ngi bu hay kai lan pa

yat sa ka la ngi bu hay kai lan pa

yat sa ka la ngi tan. man. Han dog tan. man. Han dog man.

tan. Han dog

-- - -- -- - - - - - - - -- -- -G m - - - -- - -sen song u ma E u u C -- -- - - -- - -

-tan. Han dog

F

- -

-- -

(29)

-��� �� -��� ��, ��� ��� �� ��� �� C m ��� ����� � B ��� �� E � � � � � � � 5 �� �� �� � �� � ���� � �   �� �� � �� �� �� �� ��� � � � ��� � �� ��, � � �� �� �� �� � �� E ��� �� �� ��� �� �� C m �� �� � � � � � � ��� ��� ��� � �� ��, � E �� �� �� �� ���! � �

Santo

������ ���� ������ ����� ��������� � ������ ��, ���� ���� ��� ��� ������� ����, ��� ������ ��� ������ ��������� E A 3 B � � �� ���   A � � �� A B E F B � � �� m A E A � � 10 B E � �� � A B � � � � ���

œ œ œ œ

F m A �� �� B E � � 15 3 �� �� ��� �� A F m � � � � B A � B E � �� � A B � � � �

(30)

� ���� � �� � �� �� �� ��� �� �� �� ��� ��� � ����� � ���� �� � � � � � � � � � �� �� ��� �� �� ���� �� � �� �� �� ��� �� �� � � � � � � � � ���  � �� �� � ��� �� � �� �� � �� � ��� �� �� �����

���� ���������

������ ��������� �� ��������� �� ����

 Aming Ipinahahayag

� �� � � � �� � �� �

(31)

A men, A men, A men, men, F C A men, A men, A men, A men, Gm F A A A B C men. men. men. - - - -- -- -- - -

-Triplice Amen

Music sheet property of Holy Trinity Parish

A -A -men. F - --

(32)
(33)

-ma

Mapagdasal

q = 75

na min, su ma sa

D

la ngit ka. Sam ba

D/C

hin ang nga lan

B7sus4 B 7 mo. Ma pa sa Em a min ang ka ha Em - - - - - - - - - - - - -

-ri an mo. Sun din ang lo ob lu pa pa ra nang sa

Bi g y an mo Bi g y an mo Bi g y an mo l a ng it. Bi g y an mo -- - -- -po ka mi nga p nga po ka mi nga po ka mi nga G ng ng yon 3 a ming ka ka nin sa 3 a ming ka ka nin sa 3 a ming ka ka nin sa 3 a ming ka ka nin sa m7 A 7

a raw a raw at 

a raw a raw at 

a raw a raw at 

a raw a raw at 

B m7 /A pa ta wa rin mo ka pa ta wa rin mo ka pa ta wa rin mo ka pa ta wa rin mo ka Em7 A 7 F - -- - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - -

- Ama Namin

Himig ni Manoling V. Francisco, SJ

Philippine copyright © 2004 Jesuit Communications Foundation, Inc. All rights reserved.

Music sheet owned by Holy Trinity Parish

Pagsasaayos ni Paulo K. Tirol

Tinapay ng Buhay 

A -6  ri an mo. Sun ri an mo. Sun ri an mo. Sun C/E din ang lo ob din ang lo ob lo ob A 7 mo. Di to sa lu pa pa ra nang sa lu pa pa ra nang sa lu pa pa ra nang sa G 9 l a ng it. l a ng it. ng it. - -- din ang -- - mo. Di to sa mo. Di to sa D sus D D/F - -mo. Di to sa- - -l a D 9 /F - - -- -- - -11 o ka mi 9 yon yon D maj9 /F E - -- -- - yon ng ng B m - - -- - - - - -- - - /A

(34)
(35)

pag D/F kat ha A/G A7 ri an, Ka pang ya D D/F - - -ri - han at ka - pu - ri - han

yon at mag pa kai lan

Em Asus4 F

man, Nga

Bm /A

yon at mag pa kai lan

Em   Asus4 D

- - -

-Sapagkat

Himig ni Manoling V. Francisco

© Philippine copyright  2004. Jesuit  Communications Foundation, Inc. All Rights Reserved. Music sheet property of Holy Trinity Parish

Pagsasaayos ni Paulo K. Tirol

Tinapay ng Buhay 

Sa - - sa 'yo ang ka - - -3 ri han at ka pu ri han at ka pu ri han at ka pu A/G A7 ri han nga D Bm -ri han nga ri han nga - -- -- -- -- -- -nga 5  /A Bm - man.

(36)

��� � �� � �� �� ����� �� ��� � � � � ���� �� � ��� �� � �� � � �� ��� � �� ��� �� ��� � � 7  ���� �� � �� E �� ��� G A ��� �� �� �� ����� �� ��� � 15 ��� G A A 7 �� ��� �� �� ��� ��� Bm/A ��� ��� �� �� �� ��� �� ���� A 32 �� �� �� ��� F 7 �� B m �� ��� Bm/A �� ���� ����� ����� ���� ������

Kordero ng Diyos

���� �� ����� ��� ���������� ������ ����� �����

������ ������ �� ���������� �� ������������ ��������� �� �������� � ����� ������ ��� D D /C B m

œ œ œ œ

Bm/A G D/F D 7  A A 7 m �� B m � � � A 7 � D � D/ C � � � ��� 15 B m Bm/A �� ��� �� ��� �� �� ���� A �� � �� E �� B m �

œ œ œ œ

�� � �� �� �� G D /F � � � � D � A 7 � � � � m �� � � � 24 24 D D/C � � ��� B m ��� �� �� G D/F � � � D � � � � A 6 32 F  /A � ���� �� �� G � � � A � D

(37)

the God the

D E/A

gar  at the door.

D A/c E God is in the God is in A ba by.- is in /A

poor. God is in the A E/G beg F -m Bm 9 Dmaj7E/D weak. C F God in the Dmaj7 E/D sick. C G /A God in the Dmaj7 C lame. F /E

Godthe one and the

B B7 EE7

In the deep the est 

In the deep est 

God In the in deep est  God In the in deep est  hung sec ret  sec ret  hung sec ry. ret  hung sec ry. ret  the we we we God of  our in hearts we have, jail. have, jail. have, E/A the com the com the com God yearn ings in that  the com li pel ttle us child all that  to li pel us all that  to li pel ttle us child all that  to li pel us all that  to F - -- -- - -23 wails. love. E7 God God is in in eve the ry God God is in in eve the ry God God is in in eve the ry God God is in in eve the ry Dmaj7 E/D weak. man. man. weak. man. weak. man. C F God God in in the eve ry God God in in the eve ry God God in in the eve ry God God in in the eve ry Dmaj7 E/D sick. crea ture. sick. crea ture. C G/ A - - - - -

-God In Us

© St. Peter's College Seminary San Pablo City

Music sheet property of Holy Trinity Parish

7 m m7

crip pled and

-m 4 same. 17  God is in A God is in the is the is the ry. hung ry. God of  is our in hearts

of  our hearts

God

of  our hearts D/ A - -- -- God is in the - -is in the is the jail. jail. have, God yearn is ings in that  yearn ings in that  God yearn ings in that  A E/A - God is is - is ttle child -- -ttle child -m wails. love. wails. love. wails. love. D A /C Bm weak. m m sick. crea ture. sick. crea ture. - -- -- -m

(38)

29 God And chained in in the God And chained in in the God And chained in in the God And chained in in the C end we are ry. judged sla end ve are ry. judged sla end are ry. judged sla end are ry. judged F God for in how you much and we in have

for how much

and we in have for how you much and we in have God for how you much and we in have B loved. me. loved. me. loved. me. loved. E E7 -- -- --

-God is us. God. God is here in our

the

the

the

mas ters - the

p and poor and poor and lone ly. lone ly. lone ly. lone ly. hoo

long ing for your

hoo hoo Dmaj7 E/d for your your for your C F

long ing for your

ahh smile ahh smile ahh Dmaj7 E/D your your love your F

-2

God In Us

Dmaj7 sla - ve ve ve m God in you 4 B7 God in in me. 33 God i God i God i A us. us. God is God is Dm/A h Is here. God is A E/G in our our mas ters, mas ters mas te Dmaj7 A /C -s in s in s in in us. B/A God is here. ere. God in our in F m rs 39 oor B/D poor and Dmaj7 E7 -- - smile. for -m m love C -m7 m7

(39)

in eve ry

love in eve ry

in eve ry

love in eve ry

Dmaj7 C C

one that you meet,

one that you meet, F God is there G is there G is there God with with with with 1. D.S. al Coda us! us! - -- -- --

-u - - - us! God in us!

3

God In Us

45 4 7

one that you meet,

one that you meet,

m od B/D od is there E/B us! A us! 50 2. u D us! God in us! God in us! God in us! us! - - - -u A u B/A - - - -maj7 - - - -D /E us!

(40)
(41)

Con Moto E C AM7 Bsus B7 �. EM7 /D �� Cm7 / ���, � �� ���� ��'� � � F 3 �� Bsus B7 EM7 /D �� ��� �� ��� � �� ��� Cm7 / ���, � ��� ��'� �� ��� F 3 ���. Bsus � � � ���� �� 7 � � ��� E �� E /G �� ��� F B B7 ��� E E /G ���. G � �� ��� C C7 �� ��� ���� � � � � � � ��'� �� �� ��� Am �� ��� �� �� �� C �� �� ���� F �� �� �� Bsus B7 � � � � � � EM ���� C AM7 ���� Bsus B7

Pagsibol

����� �� ������ ����� ��. ������, �� ���������� ��������� � �00� ������ �������������� ����������, ���. ��� ������ ��������. E M7 /D Cm m 7  /B F m7 9 �� ��� �� E � � �� �� � ��� �� ��� � Cm � ��� �� � B � � � A 14 ��� m7 � � � �� �� ���. ��� ��� �� E � � � � �� � �� ��� � 19 Cm ��� B � � A m7 ��� ���� ��� � � � 24 � �� ��� B � � � � � ��� �� � � � �� �� m7 ��� �� ��'� �� � � � 29 �� � ��� ��� � � ��� m7 7sus Fm7 34 Gm 7 m7 � � � � m7 ��� � � � � 39 ���. E 7 /D C m m 7  /B Fm7

(42)

47  �. EM7 /D ��� Cm7 /B ���� 52 ��� �� ��� � F 3 � Bsus B7 EM7 /D � �� �� ��� �� ��� �� C ���� �� �� �� ��� �� F 3 ��� ���. Bsus � � � � � � � ���� �� 7 � � ��� E �� E / B B7 � 67  ��� E E /G ���. G � �� ��� C 7 �� ��� ���� � � � � � � 72 ��'� �� �� ��� Am �� ��� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� � � � � � � 78 B 7 �� � ��� F C C7 �� ��� F F / ���. � � � � �� ��� D 7 m7 Bm �� ��� �� �� �� D �� ���� m7 ���� A � � � �� �� ���� 7 Gm7 ��� B �� ���, A �� �� �� �� ��� Gm7 ��'� � ��� �� B C7 � � � � � F / D ���� D B ����. C7 Pagsibol Pagsibol Pagsibol ����� ���� ��� ��� ���� �� ����� ������� ������ � ���� ������ �������������� ����������� ���� �� ��� ��� E � � � �� � ���� �� ���� �� �� �� C � m ���� �� �� � � � A � � � m7 � � � �� �� ���. � � ��� �� �� E � � � ��� ��� �� ���� � 57  Cm �� m7 /B A m7 �� �� � � � 62 � �� ��� B � � � � ��� �� G �� ��� �� �� F � � � m7 ��� �� ��'� �� � � � �� � ��� ��� � � ��� m7 7sus C Fm7 Gm7 Cm7 F Bsus B7 E � � � � m7 ��� � � � � ���. �� ��� �� C � �  /C ��� �� �� F /A � �� ��� �� �� Gm7 � � � ���� �� ��'� ��� ��� ��� �� A � � � Am7 86  7 sus D �� ��� ���� � G � � � ��'� �� �� ���� � � � Am7 m7 �� � G � � � � �� ��� �� �� B C7 � � � � m m7 94 D �� �� ��'� �� � � � ���� �� ���� � m7 m7 Dm Dm 7  /C ��� �� � � � m 101 ����. F E m7 m 7  /C M7 Gm7 F

(43)

U U U U ma wit kang ma sa ma wit kang ma sa ma wit kang ma sa ma wit kang ma sa u u u ya, u ma wit kang ma sa ma wit kang ma sa ma wit kang ma sa ma wit kang ma sa sa sa sa ya sa Pa ngi no Pa ngi no Pa ngi no Pa ngi no U U U on! U -- - - - - - - - - - - -ma wit kang -ma sa ma wit kang ma sa ma wit kang ma sa ma wit kang ma sa ya, u ya, u ya, u ya, u ma wit kang ma sa ma wit kang ma sa ma wit kang ma sa ma wit kang ma sa ya sa ya sa Pa Pa Pa ngi no ngi no ngi no ngi no on! - - - - - - - -14 O 1. s ang ka l u pa O 1. s ang ka l u pa s ang ka l u pa O 1. s ang ka l u pa an, u u an, u an, u ma wit   ma wit   wit   ma wit   ka, u u ka, u ka, u ma wit   ma wit   - -- - -- - -- - - - - - -

-Umawit Kang Masaya 

Ferdinand M. Bautista

© Philippine copyright  2009 Ferdinand M. Bautista

 Jubilate Deo, omnis terra; servite Domino in laetitia

ya, - -- -- -ya, ya, ya - - - -- - - -- - - -ya ya on! on! on! - - - - -- - - - -- - - - -7  ya sa ya sa - - - - - - -- - - - -- - - - -Pa - -- -on! on! - - -on! - -- -O 1. an, ma - - - -- - -- - -ka, ma wit   ma wit   - -- --

(44)

-ka nang ka nang ka nang ka nang may ka ga ka ga ka ga may ka ga la la la la kan! kan! - - - - -23 O

2. pag ling ku ran ang Pa ngi no on nang

ka ga ka ga ka ga may ka ga - -- -- -- - - - - - - -28

la kan, pag ling ku

la kan, pag ling ku ran ang Pa ngi no

D.C. al Fine

on!

- - - - - -

-2

Umawit Kang Masaya

19 may may kan! kan! - - - - -- - - - -- - - - -O 2. pag ling ku O 2. pag li ku O 2. pag ling

ran ang Pa ngi no

Pa ngi no ngi no on nang o nang on nang may may -ng ku ran ang ran ang -- Pa - -- -- - -n may - -- --

-la kan, pag ling ku

la kan, pag ling ku

ran ang ran ang ran ang ngi no ngi no ngi no on! on! on! Pa Pa Pa - - - -- - - -- - - -- - -- - -- -

Figure

Updating...

References

Related subjects :