• No results found

Kërkesë Për Hedhje Të Aktakuzës

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kërkesë Për Hedhje Të Aktakuzës"

Copied!
8
14
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

PKR.nr. 717/15

PKR.nr. 717/15

GJYKATËS THEMELORE

GJYKATËS THEMELORE

Departamenti për Krime të Rëna Departamenti për Krime të Rëna

  PR!SHT!"Ë

  PR!SHT!"Ë

 A#$in K%rti&

 A#$in K%rti& Deputet i Kuvendit të Deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës;Republikës së Kosovës;  A#$%#ena Ha'(i%&

 A#$%#ena Ha'(i%& Deputete e Kuvendit të Deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës;Republikës së Kosovës; D)ni*a Kaa+,-%+%pi&

D)ni*a Kaa+,-%+%pi& Deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës;Deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës; at)n T)pa##i&

at)n T)pa##i& Deputet i Kuvendit të Deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës;Republikës së Kosovës;

Në mbështetje të Nenit 250 paragraft 1 të K!së" të aku#uarit sipas $ktaku#ës Në mbështetje të Nenit 250 paragraft 1 të K!së" të aku#uarit sipas $ktaku#ës %&%nr%'10(2015 të ngritur nga rokuroria )hemelore në rishtinë * Departamenti %&%nr%'10(2015 të ngritur nga rokuroria )hemelore në rishtinë * Departamenti për Krime të Rënda" të ngritur nën ars+etimin e d+shimit se të njëjtit kanë kr+er për Krime të Rënda" të ngritur nën ars+etimin e d+shimit se të njëjtit kanë kr+er  veprat penale ërdorim i a

 veprat penale ërdorim i armës apo mjetit rmës apo mjetit të rre#ikshëm nga të rre#ikshëm nga Neni ,-5 paragraf Neni ,-5 paragraf 11 dhe veprës penale engim i personit #+rtar në kr+erjen e det+rës #+rtare nga Neni dhe veprës penale engim i personit #+rtar në kr+erjen e det+rës #+rtare nga Neni .0/ paragraf 1 i KRK!së" sipas aatit të paraparë ligjor parashtrojnë

.0/ paragraf 1 i KRK!së" sipas aatit të paraparë ligjor parashtrojnë

KËRKESË PËR HEDHJE TË AKTAK0ËS KËRKESË PËR HEDHJE TË AKTAK0ËS K"DËR

K"DËR  $ktaku#ës

 $ktaku#ës %&%nr%&%nr%'10(2015 %'10(2015 datës datës 1 1 dhjetor dhjetor 201" 201" e e ngritur ngritur nga nga rokuroriarokuroria )hemelore në rishtinë * Departamenti për Krime

)hemelore në rishtinë * Departamenti për Krime të Rëndatë Rënda D%*e % $a2%ar në ar34et

D%*e % $a2%ar në ar34et

!! vepvepra pra për tër të 3ë 3ilëilën akn aku#ou#ohet het nuk nuk përpërbën bën vepvepër ër penpenaleale;;

!! ek#istojnë rrethana të tjera të 3ilat e pengojnë ndjekjen;ek#istojnë rrethana të tjera të 3ilat e pengojnë ndjekjen; dhe se dhe se

!! nuk ka prnuk ka provova të mjaa të mjatutueseshmhme për të mbëe për të mbëshshtetetutur një d+sr një d+shihim të ba#um të ba#uar mirar mirëë se i pandehuri ka kr+er veprën penale për të 3ilën aku#ohet në aktaku#ë% se i pandehuri ka kr+er veprën penale për të 3ilën aku#ohet në aktaku#ë%

 $R46)&7  $R46)&7

 Baza

 Baza sipas sipas nenit nenit 250 250 paragraft paragraft 1 1 me me nënparagrafnënparagrafn n 1.1 1.1 - - vepra vepra për për të të cilëncilën akuzohet nuk përbën vepër penale;

akuzohet nuk përbën vepër penale;

 $rs+eja

 $rs+eja sipas sipas nenit nenit 250 250 paragraft paragraft 1 1 me me nënparagrafn nënparagrafn 1%1 1%1 ! ! 88epra epra për për të të 3ilën3ilën aku#ohet nuk përbën vepër penale" ngase veprimet e ndërmarra në Kuvendin e aku#ohet nuk përbën vepër penale" ngase veprimet e ndërmarra në Kuvendin e Republikës së Kosovës janë ndërmarrë në kuadër

Republikës së Kosovës janë ndërmarrë në kuadër të ushëveprimit të deputetëve tëtë ushëveprimit të deputetëve të #gjedhur nga populli dhe në kuadër të dispo#itës së Nenit -. të Kushtetutës së #gjedhur nga populli dhe në kuadër të dispo#itës së Nenit -. të Kushtetutës së Republikës së Kosovës të 3ilën dispo#itë deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë Republikës së Kosovës të 3ilën dispo#itë deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë për obligim 9ë ta #batojnë me përpikëri e në të 3ilën thuhet

(2)

Deputetët e Kuvendit të Kosovës ushtrojnë unksionin e t+re në interesin më të Deputetët e Kuvendit të Kosovës ushtrojnë unksionin e t+re në interesin më të mi

mirë rë të të RepRepubublilikës kës së së KKososovovës ës dhdhe e në në papajtjtim im me me këkëtë të KuKushshtetetututëtë" " liligjgjet et dhdhee rregullat e pro3edurës së Kuvendit<%

rregullat e pro3edurës së Kuvendit<%

ërve= 9ë ne" deputetët e Kuvendit të Kosovës" me veprimet tona kemi mbrojtur ërve= 9ë ne" deputetët e Kuvendit të Kosovës" me veprimet tona kemi mbrojtur Republikën e Kosovës" ne nuk kemi vepruar për ars+e kriminale" por për ars+e Republikën e Kosovës" ne nuk kemi vepruar për ars+e kriminale" por për ars+e politike" ne nuk kemi pasur 9ëllim 9ë ta lëndojmë askënd" ne nuk kemi pasur politike" ne nuk kemi pasur 9ëllim 9ë ta lëndojmë askënd" ne nuk kemi pasur 9ëlli

9ëllim m kriminkriminal al >>mens reamens rea? dhe kjo vërtetohet ndër të tjera edhe me aktin se ne? dhe kjo vërtetohet ndër të tjera edhe me aktin se ne

gjithmonë kemi 9ëndruar pa maska në Kuvendin e Republikës së Kosovës me të gjithmonë kemi 9ëndruar pa maska në Kuvendin e Republikës së Kosovës me të gjithë deputetet e tjerë%

gjithë deputetet e tjerë%

Ne Deputetet e Kuvendit të Kosovës e kemi obligim 9ë ta mbrojmë Republikën Ne Deputetet e Kuvendit të Kosovës e kemi obligim 9ë ta mbrojmë Republikën duke respektuar edhe nenin

duke respektuar edhe nenin -. të Kushtetutës së Republikës së Kosovës%-. të Kushtetutës së Republikës së Kosovës%

 Lihur

 Lihur me me veprën veprën penale penale nga nga neni neni !"5 !"5 parpar. . 1 1 i i #$%##$%#-së -së -- rokurokuroria roria sipassipas

aktaku#ës së ngritur %&%nr%'10(2015 në propo#imin e saj drejtuar @j+katës ka

aktaku#ës së ngritur %&%nr%'10(2015 në propo#imin e saj drejtuar @j+katës ka

propo#uar ndër të tjera 9ë të dëgjohen të dëmtuarat dhe dëshmitarët të përshirë

propo#uar ndër të tjera 9ë të dëgjohen të dëmtuarat dhe dëshmitarët të përshirë

në këtë aktaku#ë" 9ë në sh9+rtim gj+9ësor të shikohen dhe dëgjohen AD!të me

në këtë aktaku#ë" 9ë në sh9+rtim gj+9ësor të shikohen dhe dëgjohen AD!të me

 video

 video in3i#ime in3i#ime dhe dhe oto oto dokumenta3ioni" dokumenta3ioni" ! ! leBohet leBohet raporti raporti i i datës datës 2'%11%20152'%11%2015

>r

>rapoaportrti i pëpër r kokontntrorollllin in e e #+#+rarave ve të të CëCëvivi#j#jes es 8686))8686NDNDE4E4F6F6G?G?" " ! ! të të dëdëgjogjohehett

mendimi i ekspertit mjeko!ligjor për nat+rën e lëndimeve për të dëmtuarat :lora

mendimi i ekspertit mjeko!ligjor për nat+rën e lëndimeve për të dëmtuarat :lora

Hrovina dhe Hlerta Deliu!Kodra dhe të leBohen

Hrovina dhe Hlerta Deliu!Kodra dhe të leBohen shkresat të tjera të lëndës%shkresat të tjera të lëndës%

7e9enëse korpusi i të provuarit është i ba#uar në propo#imin për administrimin e

7e9enëse korpusi i të provuarit është i ba#uar në propo#imin për administrimin e

provave" prova këto 9ë kanë për 9ëllim 9ë të mbështesin aku#ën për veprat penale

provave" prova këto 9ë kanë për 9ëllim 9ë të mbështesin aku#ën për veprat penale

nga Neni ,-5 paragraf 1 për se3ilin të aku#uar" veprën penale nga Neni .0/

nga Neni ,-5 paragraf 1 për se3ilin të aku#uar" veprën penale nga Neni .0/

pa

pararagrgraf af 1 1 >>enengigimi mi i i pepersrsononit it #+#+rtrtar ar në në krkr+e+erjrje e te te dedet+t+rarave ve #+#+rtrtareare? ? nënënn

prete

pretendimindimin 9ë n 9ë se3ilse3ili nga të i nga të aku#uaaku#uarit e ka rit e ka kr+er ve= e ve= dhe kr+er ve= e ve= dhe për veprën penalepër veprën penale

nga Neni ,-. paragraf 1

nga Neni ,-. paragraf 1 >7bajtja në pronësi" kontroll ose posedim të paautori#uar>7bajtja në pronësi" kontroll ose posedim të paautori#uar

të armëve? me të 3ilat i aku#on në ve=anti të pandehurin #% :aton )opalli% Ailësimi

të armëve? me të 3ilat i aku#on në ve=anti të pandehurin #% :aton )opalli% Ailësimi

ligjor nga ana e rokurorisë kërkon një trajtim të ve=antë për të parë se a ka

ligjor nga ana e rokurorisë kërkon një trajtim të ve=antë për të parë se a ka

arritur prokuroria 9ë të mbështet aktaku#ën e saj në d+shimin sipas 3ilësisë të

arritur prokuroria 9ë të mbështet aktaku#ën e saj në d+shimin sipas 3ilësisë të

ba#uar mirë mbështetur në provat e artikulueshme" si= është edhe përkuf#uar

ba#uar mirë mbështetur në provat e artikulueshme" si= është edhe përkuf#uar

li

ligjgjërërisisht ht me me didispspo#o#ititat at e e NeNeninit t 21 21 nënënpnpararagagrafraft t 1%1%12 12 papararagrgrafaft t të të KKododit it tëtë

ro3edurës enale%

ro3edurës enale% &

&epra penale nga 'eni epra penale nga 'eni !"5 paragraf 1 - !"5 paragraf 1 - $ëro$ërorim i armës apo rim i armës apo m(etit të rrezikshëmm(etit të rrezikshëm

! ër të mbështetur pretendimin nën d+shimin e ba#uar mirë se të pandehurit kanë

! ër të mbështetur pretendimin nën d+shimin e ba#uar mirë se të pandehurit kanë

kr+er veprën penale nga Neni ,-5 paragraf 1 i KRK!së" nuk do mend se organi i

kr+er veprën penale nga Neni ,-5 paragraf 1 i KRK!së" nuk do mend se organi i

ndjekjes është nevojitur 9ë d+shimin e ba#uar mirë ta mbështesë në prova të 3ilat

ndjekjes është nevojitur 9ë d+shimin e ba#uar mirë ta mbështesë në prova të 3ilat

para se të gjithash do të vërtetojnë aktin se mjeti i 3ili është përdorur përbën

para se të gjithash do të vërtetojnë aktin se mjeti i 3ili është përdorur përbën

elementin objektiv të veprës penale nga Neni ,-5 paragraf 1 i KRK!së% Në këtë

elementin objektiv të veprës penale nga Neni ,-5 paragraf 1 i KRK!së% Në këtë

kuptim përkuf#imi i veprës penale sipas tekstit të dispo#itës së KRK!së thekson

kuptim përkuf#imi i veprës penale sipas tekstit të dispo#itës së KRK!së thekson

se IKushdo 9ë përdorë armë apo materie plasëseI është elementi i parë objektiv

se IKushdo 9ë përdorë armë apo materie plasëseI është elementi i parë objektiv

për të 3ilin duhet vërtetuar me ba#ë të artikulueshme organi i ndjekjes në drejtim

për të 3ilin duhet vërtetuar me ba#ë të artikulueshme organi i ndjekjes në drejtim

të sajimit të d+shimit të ba#uar mirë me rastin e ngritjes së aktaku#ës për një

të sajimit të d+shimit të ba#uar mirë me rastin e ngritjes së aktaku#ës për një

 vepër

 vepër të të tillë% tillë% Kështu Kështu 9ë 9ë të të provuarit provuarit të të artikulueshëm artikulueshëm në në drejtim drejtim të të vërtetimit vërtetimit sese

 vepra

 vepra e e tillë tillë penale penale është është kr+erkr+er" " duhet duhet para para se se të të gjithash gjithash të të vërtetohet vërtetohet se se mjeti mjeti ii

përdrdororur ur a a i i pëpërmrmbubush sh 3i3ilëlësisitë të e e këkërkrkuaruara a sisipapas s pëpërkrkufuf#i#imimit t të të NeNeninit t 121200

par

(3)

Kështu 9ë sipas përkuf#imit juridiko!penal për tJu konsideruar një mjet se është

Kështu 9ë sipas përkuf#imit juridiko!penal për tJu konsideruar një mjet se është

armë" i njëjti duhet të

armë" i njëjti duhet të ketë 3ilësi të përkuf#uara sipas kësaj ketë 3ilësi të përkuf#uara sipas kësaj dispo#ite të KRKdispo#ite të KRK!së%!së%

Kushti kr+esor 9ë një mjet të konsiderohet se h+n në

Kushti kr+esor 9ë një mjet të konsiderohet se h+n në kategorinë e armës apo mjetitkategorinë e armës apo mjetit

të rre#ikshëm" sipas Nenit 120 nënparagraft ,' duhet me doemos të përmbush

të rre#ikshëm" sipas Nenit 120 nënparagraft ,' duhet me doemos të përmbush

kri

kriterteret et përpërmbajmbajtjëtjësorsore e si= si= ëshështë të përpërkufkuf#ua#uar r se se mjemjeti" ti" 3it3itoj oj II))ë ë krkri(oi(ohet het hehe përoret pe

përoret pë̈r ter të̈shkaktuar lënime trupore ose ëm fzik* +o,teshkaktuar lënime trupore ose ëm fzik* +o,të̈ehe psikolog(ik* siehe psikolog(ik* si he secili sen t(ete

he secili sen t(etë̈rr** qeqe ̈ ̈llimi kryesor i tellimi kryesor i te ̈ ̈ cilit e cilit e ̈ ̈shteshte ̈ ̈ kryerja e sulmit fzik ndaj kryerja e sulmit fzik ndaj

integritetit fzik te

integritetit fzik te ̈ ̈  njere  njere zve  zve  ̈ ̈ ose ose ndaj ndaj pasurisepasurise ̈ ̈..I% 7irëpo ajo 9ë është më eI% 7irëpo ajo 9ë është më e rëndësishme" përkuf#imi i 3ituar kërkon 9ë 9ëllimi kr+esor i mjetit të përdorur të

rëndësishme" përkuf#imi i 3ituar kërkon 9ë 9ëllimi kr+esor i mjetit të përdorur të

 jetë

 jetë kr+erja kr+erja e e sulmit sulmit f#ik f#ik ndaj ndaj integritetit integritetit f#ik f#ik ndaj ndaj njerë#ve njerë#ve ose ose ndaj ndaj pasurisë%pasurisë%

rokuroria në këtë =ështje nuk ka përshirë as për së aërmi dëshmitë e 9arta dhe

rokuroria në këtë =ështje nuk ka përshirë as për së aërmi dëshmitë e 9arta dhe

të ba#uara mirë se të pandehurit kanë përdorur mjetin i 3ili është prodhuar apo

të ba#uara mirë se të pandehurit kanë përdorur mjetin i 3ili është prodhuar apo

krijuar me 9ëllimin kr+esor 9ë të shkaktojë kr+erjen e sulmit f#ik ndaj integritetit

krijuar me 9ëllimin kr+esor 9ë të shkaktojë kr+erjen e sulmit f#ik ndaj integritetit

f#ik të njerë#ve apo ndaj pasurisë% Në shkresat e lëndës nuk kemi asnjë provë të

f#ik të njerë#ve apo ndaj pasurisë% Në shkresat e lëndës nuk kemi asnjë provë të

 vetme e 3ila e

 vetme e 3ila e mbështet d+shimin e ba#uar mbështet d+shimin e ba#uar mirë" pra niveli më mirë" pra niveli më i lartë i i lartë i të provuarittë provuarit

pr

prelelimimininar ar të të arartitikukululueseshmhmërërisisë ë të të prprovovave ave në në shshkrkresesat at e e lëlëndndësës" " se se mjmjeteti i ii

përdorur nga të pandehurit ka 3ilësitë e kërkuara sipas përkuf#imit të KRK!së%

përdorur nga të pandehurit ka 3ilësitë e kërkuara sipas përkuf#imit të KRK!së%

Duke 9enë se kemi të bëjmë me përkuf#imin e përshirë në Kodin enal" ligj

Duke 9enë se kemi të bëjmë me përkuf#imin e përshirë në Kodin enal" ligj

themelor penal mbi ba#ën e të 3ilit konstituohet përgjegjësia penale" i vetmi ligj

themelor penal mbi ba#ën e të 3ilit konstituohet përgjegjësia penale" i vetmi ligj

relevant për konstatimin se mjeti i përdorur a përbën armë në kuptimin objektiv

relevant për konstatimin se mjeti i përdorur a përbën armë në kuptimin objektiv

ësh

është të KoKodi di enaenal% l% NdëNdërkarka9 9 mënmën+ra +ra e e përpërdordorimiimit t lidlidhur hur me me autautoriori#im#imin in ëshështëtë

reeruar në Cigjin për $rmët" është =ështje d+tësore e 3ila duhet të vërtetohet pasi

reeruar në Cigjin për $rmët" është =ështje d+tësore e 3ila duhet të vërtetohet pasi

9ë dëshmohet se mjeti i përdorur a përbën apo jo armën apo mjetin e rre#ikshëm

9ë dëshmohet se mjeti i përdorur a përbën apo jo armën apo mjetin e rre#ikshëm

në kuptim të

në kuptim të KRKKRK!së%!së%

7adje" në shkresat e

7adje" në shkresat e lëndëlëndës s i kemi i kemi d+ korrespond+ korresponden3a përmes postës elektden3a përmes postës elektronikeronike

të #+rtarëve të hetuesisë së oli3isë së Kosovës" #% 7uhamet Rashiti dhe #% $gron

të #+rtarëve të hetuesisë së oli3isë së Kosovës" #% 7uhamet Rashiti dhe #% $gron

a#iri" me =Lrast k+ i pari i është drejtuar me disa p+etje këtij të undit lidhur me

a#iri" me =Lrast k+ i pari i është drejtuar me disa p+etje këtij të undit lidhur me

mjetet e përdorura në sean3ën e ' tetor 2015 të Kuvendit të Kosovës% ërgjigja

mjetet e përdorura në sean3ën e ' tetor 2015 të Kuvendit të Kosovës% ërgjigja

#+rtare ba#uar në kë9+rjen e vendit të ngjarjes ka re#ultuar me , konstatime 9ë

#+rtare ba#uar në kë9+rjen e vendit të ngjarjes ka re#ultuar me , konstatime 9ë

 janë

 janë përshirë përshirë në në këtë këtë korresponden3ë korresponden3ë 1% 1% )huhet )huhet se se mjeti mjeti ka ka 9enë 9enë i i improvi#uarimprovi#uar

dh

dhe e nunuk k ësështhtë ë akaktitivivi#u#uar ar me me memetotoda da ststanandadardrde e >b>ba#a#uar uar në në vidvideo eo inin3i3i#i#imemet t ee

publikuar nga mediet?" 2% rovat materiale nuk janë gjetur në vendin e ngjarjes dhe

publikuar nga mediet?" 2% rovat materiale nuk janë gjetur në vendin e ngjarjes dhe

,% 4e nuk posedojmë me mjete adekuate për marrjen e mostrave të ajrit%

,% 4e nuk posedojmë me mjete adekuate për marrjen e mostrave të ajrit%

7i

7irërëpo po në në pëpërgrgjigjigjejen n e e mëmëtututjtjeseshme hme #+#+rtrtarari i popolili3o3or r #% #% 7u7uhahamemet t RuRushshititi i nënë

 va#hdimin e

 va#hdimin e përgjigjes konfrmon përgjigjes konfrmon d+ =ështje d+ =ështje tejet tejet të rëndësishme të rëndësishme për për këtë rakëtë rast 1%st 1%

është bërë matja me detektor për $rmë Kimike dhe &rritues $D2000 dhe 2% 4e

është bërë matja me detektor për $rmë Kimike dhe &rritues $D2000 dhe 2% 4e

nuk ka 9enë i mundur për3aktimi i materies me këtë detektor i 3ili detekton

nuk ka 9enë i mundur për3aktimi i materies me këtë detektor i 3ili detekton

agjentët kimik" ndër ta dhe A4 ! kloro!ben#al!malononitrile shprehur në ormulën

agjentët kimik" ndër ta dhe A4 ! kloro!ben#al!malononitrile shprehur në ormulën

kimike A

kimike A101055AlNAlN2%2%

ra" mjeti i përdorur ka 9enë tërësisht i përshtatshëm për matjen e materies për të

ra" mjeti i përdorur ka 9enë tërësisht i përshtatshëm për matjen e materies për të

3ilën prokuroria ka ngritur aktaku#ë ! përdorim të armës me aludimin e përdorjes

3ilën prokuroria ka ngritur aktaku#ë ! përdorim të armës me aludimin e përdorjes

së ga#it lotsjellës >A4?% 7adje" #+rtari poli3or konfrmon se me matjen e bërë

së ga#it lotsjellës >A4?% 7adje" #+rtari poli3or konfrmon se me matjen e bërë

asn

asnjërjëra a nga nga matmaterieriet" et" përpërshshirë irë këtkëtu u edhedhe e A4!nA4!në ë >ga>ga#in #in lotlotsjesjellëllës?" s?" nuk nuk ëshështëtë

 vërtetuar prania

 vërtetuar prania e kët+re e kët+re materieve% ër më materieve% ër më shumë" në shumë" në këtë e!mail" këtë e!mail" #+rtari i #+rtari i KK!së!së

konkludon se ga#i lotsjellës ka eekte të menjëhershme dhe të përkohshme si= janë

(4)

lotimi" djegie" marramendje" a3arim në r+mëmarrje etj% @jë 9ë asnjëra nga këto

lotimi" djegie" marramendje" a3arim në r+mëmarrje etj% @jë 9ë asnjëra nga këto

eekte nuk përbën elementet të kërkuara për 9ëllimin kr+esor të armës sipas

eekte nuk përbën elementet të kërkuara për 9ëllimin kr+esor të armës sipas

përkurkuf#f#imimit it të të KKRKRK!s!së"ë" krkryeyerjrja a e e susulmlmit it fzfzik ik ndndaj aj inintetegrgrititetetit it fzfzik ik tete ̈ ̈

njere

njere zve ose ndaj pasurise zve ose ndaj pasurise ̈ ̈  ̈ ̈..

@jithashtu vlen të theksohet se në shkresat e lëndës gjendet një korresponden3ë e

@jithashtu vlen të theksohet se në shkresat e lëndës gjendet një korresponden3ë e

datës / tetor 2015" përmes postës elektronike e dërguar nga #+rtari i oli3isë së

datës / tetor 2015" përmes postës elektronike e dërguar nga #+rtari i oli3isë së

Kosovës :ehmi Mhata" i

Kosovës :ehmi Mhata" i 3ili sipas 3ili sipas kërkesës së kërkesës së #v#v% Drejtorit të % Drejtorit të ërgjithshëm të K!së"ërgjithshëm të K!së"

#% Naim ReBha" ka përgatitur një elaborim lidhur me posedimin e llojit të ga#it

#% Naim ReBha" ka përgatitur një elaborim lidhur me posedimin e llojit të ga#it

lotsjellës në oli3inë e Kosovës% 

lotsjellës në oli3inë e Kosovës% as një liste as një liste 9ë e ka 9ë e ka vënë në këtë vënë në këtë shkresë mbi llojetshkresë mbi llojet

e ga#rave 9ë janë në posedim të K!së përgjithësisht ai i kategori#on d+ lloje të

e ga#rave 9ë janë në posedim të K!së përgjithësisht ai i kategori#on d+ lloje të

ga#rave lotsjellës $to të aktivi#imit manual me ini3iues të

ga#rave lotsjellës $to të aktivi#imit manual me ini3iues të dorës dhe $ktivi#imit medorës dhe $ktivi#imit me

armë(lansues ga#i% Dhe i njëjti duke ju reeruar vetëm pamjeve nga in3i#imet e

armë(lansues ga#i% Dhe i njëjti duke ju reeruar vetëm pamjeve nga in3i#imet e

publikuara nga mediet deklaron se lloji i tillë si= shihet nuk është në disponim të

publikuara nga mediet deklaron se lloji i tillë si= shihet nuk është në disponim të

oli3isë së Kosovës% @jë 9ë dëshmon se nuk kemi asnjë ba#ë të provuarit as

oli3isë së Kosovës% @jë 9ë dëshmon se nuk kemi asnjë ba#ë të provuarit as

paraprakisht e as në ba#ë të hetimeve të #hvilluara nga rokuroria se kemi të

paraprakisht e as në ba#ë të hetimeve të #hvilluara nga rokuroria se kemi të

bëjmë me një konstatim të 9artë se është përdorur arma apo mjeti i rre#ikshëm në

bëjmë me një konstatim të 9artë se është përdorur arma apo mjeti i rre#ikshëm në

kuptim të Kodit enal të Republikës

kuptim të Kodit enal të Republikës së Kosovës%së Kosovës%  Lihur

 Lihur me me veprën veprën penale penale nga nga 'eni 'eni 0 0 paragraf paragraf 1 1 i i #$%##$%#-së -së -- rokuroria erokuroria e

=ështjes sipas aktaku#ës

=ështjes sipas aktaku#ës %&%nr%&%nr%'10(2015 aku#on të gjithë të pandehurit se se3ili%'10(2015 aku#on të gjithë të pandehurit se se3ili

 ve=

 ve= e e ve= ve= kanë kanë kr+er kr+er veprën veprën penale penale nga nga Neni Neni .0/ .0/ paragraf paragraf 1 1 * * engim i engim i personitpersonit

#+rtar në kr+erje të det+rave #+rtare% Në ba#ë të sajimit të sistemit të provuarit 9ë

#+rtar në kr+erje të det+rave #+rtare% Në ba#ë të sajimit të sistemit të provuarit 9ë

ka përgatitur prokuroria e =ështjes" provat e mbledhura" dëshmitë e marra dhe

ka përgatitur prokuroria e =ështjes" provat e mbledhura" dëshmitë e marra dhe

pretendimet në ba#ë të përundimit të hetimeve të #hvilluara" e njëjta nuk ka

pretendimet në ba#ë të përundimit të hetimeve të #hvilluara" e njëjta nuk ka

arrit

arritur 9ë ur 9ë të bëjë argumentitë bëjë argumentimin e min e 9artë se të 9artë se të pandepandehurit me veprimet e t+re kanëhurit me veprimet e t+re kanë

kr+er veprën penale nga neni .0/ paragraf 1 i KRK!së% 4idomos dështimi i

kr+er veprën penale nga neni .0/ paragraf 1 i KRK!së% 4idomos dështimi i

prokurorisë së =ështjes mund të nBjerrët nga

prokurorisë së =ështjes mund të nBjerrët nga sajimi i dëshmive se të pansajimi i dëshmive se të pandehurit medehurit me

 veprimet

 veprimet e e t+re t+re kanë kanë kr+er kr+er veprën veprën penale penale të të tillë tillë duke duke u u përmbushur përmbushur të të gjithagjitha

elementet e veprës penale në jalë% Në këtë kuptim" para se të gjithash elementi

elementet e veprës penale në jalë% Në këtë kuptim" para se të gjithash elementi

kr

kr+e+esosor r i i këkësasaj j veveprpre e pepenanale le sisipapas s pëpërkrkufuf#i#imimit t liligjgjor or në në KKRK RK flfllolon n me me d+d+

el

elememenente te alalteternrnatativive e 9ë 9ë kakanë në kakararaktkter er obobjejektktiv iv sa sa i i pëpërkrket et pëpërmrmbubushshjejes s sësë

elementeve të veprës penale në jale% ërshkrimi ligjor i elementit ba#ë" 3itoj

elementeve të veprës penale në jale% ërshkrimi ligjor i elementit ba#ë" 3itoj

Kushdo 9ë me or3ë apo kanosje serio#e< janë kushti kr+esor penalo!juridik i 3iliKushdo 9ë me or3ë apo kanosje serio#e< janë kushti kr+esor penalo!juridik i 3ili kushtë#on ek#istimin apo jo të veprës penale të pengimit të personit #+rtar në kushtë#on ek#istimin apo jo të veprës penale të pengimit të personit #+rtar në kr+erjen e det+rave #+rtare% 4ipas gjitha materialeve provuese dhe dëshmive të kr+erjen e det+rave #+rtare% 4ipas gjitha materialeve provuese dhe dëshmive të mbled

mbledhura gjatë hetimeve" pa hura gjatë hetimeve" pa asnjë mëd+shasnjë mëd+shje vihet je vihet në përundim se në përundim se nuk ek#istonnuk ek#iston asnjë provë e vetme e 3ila dëshmon se të pandehurit kanë përdorur or3ë apo asnjë provë e vetme e 3ila dëshmon se të pandehurit kanë përdorur or3ë apo kanosjen serio#e% ërkuf#imi i or3ës sipas paragraft 1%15 të Nenit 120 të KRK! kanosjen serio#e% ërkuf#imi i or3ës sipas paragraft 1%15 të Nenit 120 të KRK! së" vërteton se nuk kemi të bëjmë are me përdorimin e or3ës" 9otë atë f#ike apo së" vërteton se nuk kemi të bëjmë are me përdorimin e or3ës" 9otë atë f#ike apo sipas përkuf#imit të 3ituar përmes dehjes apo hipno#ës të #+rtarëve të penguar sipas përkuf#imit të 3ituar përmes dehjes apo hipno#ës të #+rtarëve të penguar nga kr+erja e det+rave të t+re #+rtare% Ndërka9 për kanosje serio#e as 9ë vlen të nga kr+erja e det+rave të t+re #+rtare% Ndërka9 për kanosje serio#e as 9ë vlen të elaborohet më hollësisht në aspektin kuptimit aktik të veprimeve të

elaborohet më hollësisht në aspektin kuptimit aktik të veprimeve të të pandehurvetë pandehurve në raport me pasojën e aluduar në aktaku#ë%

në raport me pasojën e aluduar në aktaku#ë%

7adje prokuroria është në kundërshtim me pretendimin e kualifkimit ligjor të 7adje prokuroria është në kundërshtim me pretendimin e kualifkimit ligjor të  veprës

 veprës penale penale nga nga Neni Neni .0/ .0/ të të KRKKRK!së" !së" ku ku sipas sipas kërkesës kërkesës i i është është oruaroruar transkripti i mbledhjes së Kuvendit të Kosovës ku në këtë dokument vërtetohet transkripti i mbledhjes së Kuvendit të Kosovës ku në këtë dokument vërtetohet

(5)

akti se mbledhja për të 3ilën aku#ohen të pandehurit se kanë kr+er veprën penale akti se mbledhja për të 3ilën aku#ohen të pandehurit se kanë kr+er veprën penale nga Neni .0/ të KRK!së ka përunduar dhe është mb+llur nga kr+esuesi i sean3ës% nga Neni .0/ të KRK!së ka përunduar dhe është mb+llur nga kr+esuesi i sean3ës% 4idomos kur kihet paras+sh akti se të pandehurit kanë vetë statusin kushtetues 4idomos kur kihet paras+sh akti se të pandehurit kanë vetë statusin kushtetues dh

dhe e liligjgjor or të të dedepuputetetitit t të të KKuveuvendndit it të të KKososovovësës" " e e tëtëra ra bibie e në në kokontntradradikiktë të meme pretendimin mbi kr+erjen e një vepre të tillë për deri sa ata janë vetë anëtar të pretendimin mbi kr+erjen e një vepre të tillë për deri sa ata janë vetë anëtar të këtij organi kolegjial%

këtij organi kolegjial%

 Lihur

 Lihur me me veprën veprën penale penale nga nga 'eni 'eni !" !" parpar. . 1 1 i i #$%##$%#-së -së - - /ba(t(a /ba(t(a në në pronësi*pronësi* kontroll ose poseim të paautorizuar të armëve

kontroll ose poseim të paautorizuar të armëve * shtë tejet e 9artë se kjo vepër * shtë tejet e 9artë se kjo vepër

penale kërkon përmbushjen e të paktën njërën nga tri rrethana 9ë kanë karakter penale kërkon përmbushjen e të paktën njërën nga tri rrethana 9ë kanë karakter aktik" e 9ë në realitet për deri sa arma si send në kuptim juridik përbën send të aktik" e 9ë në realitet për deri sa arma si send në kuptim juridik përbën send të luajtshëm me 9arkullim të kuf#uar" elementi kr+esor i kësaj vepre penale është luajtshëm me 9arkullim të kuf#uar" elementi kr+esor i kësaj vepre penale është #otërimi aktik i të d+shuarit mbi armën% ra të tri ormat pronësi >e 3ila në kuptim #otërimi aktik i të d+shuarit mbi armën% ra të tri ormat pronësi >e 3ila në kuptim të Cigjit për ronësinë dhe të Drejtat të )jera 4endore" sipas Nenit 2 tek sendet e të Cigjit për ronësinë dhe të Drejtat të )jera 4endore" sipas Nenit 2 tek sendet e lua

luajtsjtshme hme propronësnësia ia shpshprehrehet et përpërmes mes prepre#um#umimiimit t me me vetvetë ë #ot#otëriërimin min akaktik tik tëtë sendit?" kontrolli dhe posedimi janë kategori ligjore 9ë duhet të vërtetohet mbi sendit?" kontrolli dhe posedimi janë kategori ligjore 9ë duhet të vërtetohet mbi ba#

ba#ën ën aktaktike ike dhe dhe jo jo sipsipas as supsupo#io#imitmit% % & & pandpandehuehuri ri ::atoaton n ))opaopalli lli aku#aku#oheohet t përpër kr+erjen e kësaj vepre vetëm mbi ba#ën e një raporti të staft të sigurimit të kr+erjen e kësaj vepre vetëm mbi ba#ën e një raporti të staft të sigurimit të Kuvendit të Kosovës" ku pasi 9ë i pandehuri ka dalur nga njëri prej tualeti në Kuvendit të Kosovës" ku pasi 9ë i pandehuri ka dalur nga njëri prej tualeti në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës" #+rtarët e oli3isë së Kosovës kanë gjetur një ndërtesën e Kuvendit të Kosovës" #+rtarët e oli3isë së Kosovës kanë gjetur një bombolë< të ga#it" për të 3ilën aludohet se ka 9enë në pronësi" kontroll apo bombolë< të ga#it" për të 3ilën aludohet se ka 9enë në pronësi" kontroll apo posedim të të pandehurit" deputetit :aton )opalli% rokuroria e =ështjes nuk ka posedim të të pandehurit" deputetit :aton )opalli% rokuroria e =ështjes nuk ka asnjë provë të vetme se mjeti i gjetur në tualetin e Kuvendit të Kosovës ka 9enë në asnjë provë të vetme se mjeti i gjetur në tualetin e Kuvendit të Kosovës ka 9enë në pronësi apo posedim të

pronësi apo posedim të deputetit #% :aton )deputetit #% :aton )opalli%opalli%

ra për të gjitha këto ars+e të 3ekura më lartë" konsiderojmë se prokuroria e ra për të gjitha këto ars+e të 3ekura më lartë" konsiderojmë se prokuroria e =ështjes nuk ka arritur të provojë se ndonjëra nga këto vepra penale është kr+er =ështjes nuk ka arritur të provojë se ndonjëra nga këto vepra penale është kr+er dh

dhe e pëpër r këkëtë të ekek#i#istston on baba#ë #ë e e mjmjaatutueseshmhme e pëpër r @j@j+k+katatën ën 9ë 9ë sisipapas s neneninit t 2525,, paragraft 1 me nënparagrafn 1%1 të K!së ta hedhë aktaku#ën dhe të pushojë paragraft 1 me nënparagrafn 1%1 të K!së ta hedhë aktaku#ën dhe të pushojë pro3edurën penale për shkak se nuk kemi të bëjmë are me kr+erjen e veprave pro3edurën penale për shkak se nuk kemi të bëjmë are me kr+erjen e veprave penale%

penale%

 rse(a sipas nenit

 rse(a sipas nenit 250 250 paragraft 1 me nënparagraft 1 me nënparagrafn 1.! - ekzparagrafn 1.! - ekzisto(në rrethana tëisto(në rrethana të t(era të cilat e

t(era të cilat e pengo(në n(ek(en;pengo(në n(ek(en;

4ipas dispo#itave të Kushtetutës së Republikës së Kosovës" Neni -5 paragraf 1"

4ipas dispo#itave të Kushtetutës së Republikës së Kosovës" Neni -5 paragraf 1"

deputetët e Kuvendit të Kosovës gë#ojnë imunitet nga ndjekja penale për veprimet

deputetët e Kuvendit të Kosovës gë#ojnë imunitet nga ndjekja penale për veprimet

brenda ushëveprimit të t+re" me9ë ndjekja penale përshinë të gjitha masat 9ë

brenda ushëveprimit të t+re" me9ë ndjekja penale përshinë të gjitha masat 9ë

ndërlidhen nga hetimi" ndalja dhe arrestimi si masa në 9ëllim të ndjekjes penale%

ndërlidhen nga hetimi" ndalja dhe arrestimi si masa në 9ëllim të ndjekjes penale%

o ashtu edhe në ba#ë të Nenit 22 paragraft 2 të Rregullores së unës së Kuvendit

o ashtu edhe në ba#ë të Nenit 22 paragraft 2 të Rregullores së unës së Kuvendit

të Republikës së Kosovës" thuhet Deputeti gë#on imunitet për deklarimet gojore

të Republikës së Kosovës" thuhet Deputeti gë#on imunitet për deklarimet gojore

ose të shkruara" si dhe për veprimet e tjera" të kr+era në 3ilësinë e deputetit të

ose të shkruara" si dhe për veprimet e tjera" të kr+era në 3ilësinë e deputetit të

Kuvendit%< Në këtë kuptim" sipas paragraft , të Nenit 22 të Rregullores së unës

Kuvendit%< Në këtë kuptim" sipas paragraft , të Nenit 22 të Rregullores së unës

së Kuve

së Kuvendit" ndit" deputdeputetët gë#oetët gë#ojnë imunitjnë imunitet ndaj masave të ndalimet ndaj masave të ndalimit" të arrestit" të arrestit" tëit" të

ndjekjes penale" përderisa Kuvendi nuk merr vendim për he9jen e imunitetit të

ndjekjes penale" përderisa Kuvendi nuk merr vendim për he9jen e imunitetit të

t+re% 6 gjithë kjo për të va#hduar me paragrafn  të këtij neni" e 9ë kërkesën për

t+re% 6 gjithë kjo për të va#hduar me paragrafn  të këtij neni" e 9ë kërkesën për

he9jen e imunitetit e bën organi i ndjekjes penale% ërjashtimisht sipas dispo#itave

he9jen e imunitetit e bën organi i ndjekjes penale% ërjashtimisht sipas dispo#itave

të paragraft - po ashtu nga neni 22 i Rregullores së unës së Kuvendit" 7asa e

(6)

ndalesës ose e arrestit mund të merret ndaj deputetit edhe pa he9jen paraprake të

ndalesës ose e arrestit mund të merret ndaj deputetit edhe pa he9jen paraprake të

imunitetit nga Kuvendi" në rastin kur deputeti kr+en vepër të rëndë penale" 9ë

imunitetit nga Kuvendi" në rastin kur deputeti kr+en vepër të rëndë penale" 9ë

është e dënueshme me pesë >5? e më shumë vjet burgim%< % Në këtë r+më është

është e dënueshme me pesë >5? e më shumë vjet burgim%< % Në këtë r+më është

përshirë edhe përkuf#imi në Cigjin për të Drejtat dhe ërgjegjësitë e Deputetit%

përshirë edhe përkuf#imi në Cigjin për të Drejtat dhe ërgjegjësitë e Deputetit%

shtë kreu i &&&!të i 3ili e garanton imunitetin e deputetit% 7adje me dispo#itat e

shtë kreu i &&&!të i 3ili e garanton imunitetin e deputetit% 7adje me dispo#itat e

Nenit 10 paragraf 1" theksohet se imuniteti i

Nenit 10 paragraf 1" theksohet se imuniteti i deputetit fllon nga data e 3ertifkimitdeputetit fllon nga data e 3ertifkimit

të mandatit të tij%

të mandatit të tij% KK+ moment sipas + moment sipas Nenit -0 paragraft 2 Nenit -0 paragraft 2 të Kushtetutës së Kosovëstë Kushtetutës së Kosovës

fllon nga momenti i 3ertifkimit të #gjedhjeve% Ndërka9 në kuptim të dispo#itave të

fllon nga momenti i 3ertifkimit të #gjedhjeve% Ndërka9 në kuptim të dispo#itave të

Nenit / të po këtij ligji" është garantuar imuniteti i deputetëve nga ndjekja penale

Nenit / të po këtij ligji" është garantuar imuniteti i deputetëve nga ndjekja penale

e t+re%

e t+re%

7e këtë nen është rregulluar po ashtu edhe pro3edura e parashtrimit të kërkesës

7e këtë nen është rregulluar po ashtu edhe pro3edura e parashtrimit të kërkesës

për he9je të imunitetit nga rokurori i ërgjithshëm si dhe kushtet në të 3ilat

për he9je të imunitetit nga rokurori i ërgjithshëm si dhe kushtet në të 3ilat

deput

deputeti mund eti mund të arrestohetë arrestohet t dhe të dhe të parabparaburgosurgoset% Kështu 9ë et% Kështu 9ë sipas paragrafsipas paragraft t / të/ të

nenit /" masa e paraburgimit mund të ndërmerret ndaj deputetit pa pël9imin

nenit /" masa e paraburgimit mund të ndërmerret ndaj deputetit pa pël9imin

paraprak të Kuvendit" në rastin kur ai ose ajo kapet në kr+erje e sipër >in agranti?

paraprak të Kuvendit" në rastin kur ai ose ajo kapet në kr+erje e sipër >in agranti?

të një vepre të rëndë penale" 9ë është e dënueshme me pesë >5? ose më shumë vjet

të një vepre të rëndë penale" 9ë është e dënueshme me pesë >5? ose më shumë vjet

burgim%

burgim%

7e9enëse fllimisht prokuroria ka flluar hetimet ndaj deputetëve nën d+shimin e

7e9enëse fllimisht prokuroria ka flluar hetimet ndaj deputetëve nën d+shimin e

kr

kr+e+erjrjes es së së veveprpravave e pepenanale le ngnga a NeNeni ni ,,5" 5" rerespspekektitivivishsht t veveprprës ës pepenanale le tëtë

4hkaktimit të rre#ikut të përgjithshëm dhe Nenit ,-5 ërdorimi i armës apo mjetit

4hkaktimit të rre#ikut të përgjithshëm dhe Nenit ,-5 ërdorimi i armës apo mjetit

të rre#ikshëm" vepra këto të dënueshme me së paku  muaj respektivisht 1 vjet

të rre#ikshëm" vepra këto të dënueshme me së paku  muaj respektivisht 1 vjet

burgim e më së larti me 5" respektivisht ' vite burgim% 8eprimet e deritanishme të

burgim e më së larti me 5" respektivisht ' vite burgim% 8eprimet e deritanishme të

organeve të ndjekjes lidhur me ndjekjen penale të deputetëve janë duke e 3enuar

organeve të ndjekjes lidhur me ndjekjen penale të deputetëve janë duke e 3enuar

imu

imunitnitetietin n e e depdeputeutetëvtëve e 9ë 9ë ëshështë të gargarantantuar uar me me KuKushtshtetuetutën tën e e RepRepublublikës ikës sësë

K

Kososovovësës" " RrRregegululloloreren n e e uunënës s së së KKuvuvenendidit t dhdhe e CiCigjgjin in pëpër r të të DrDrejejtatat t dhdhee

ërgërgjegjegjësjësitë itë e e DepDeputeutetittit% % KëKëtë të e e s9as9aron ron disdispo#po#ita ita e e NenNenit it 22 22 parparagragraft aft - - tëtë

Rregullores së unës së Kuvendit të Kosovës" paragraf / i Nenit / të Cigjit për të

Rregullores së unës së Kuvendit të Kosovës" paragraf / i Nenit / të Cigjit për të

Drejtat dhe ërgjegjësitë e Deputetit " sipas të 3ilës masa e ndalesës dhe arrestit

Drejtat dhe ërgjegjësitë e Deputetit " sipas të 3ilës masa e ndalesës dhe arrestit

mund të merret pa he9jen paraprake të imunitetit nga Kuvendi i Kosovës vetëm

mund të merret pa he9jen paraprake të imunitetit nga Kuvendi i Kosovës vetëm

kur kemi të bëjmë me veprat penale 9ë janë të dënueshme së paku me 5 vite

kur kemi të bëjmë me veprat penale 9ë janë të dënueshme së paku me 5 vite

burgim e më shumë% Kjo dispo#itë është në r+mën e sistemit relativ të sistemit të

burgim e më shumë% Kjo dispo#itë është në r+mën e sistemit relativ të sistemit të

dënimeve penale 9ë janë sanksionuar me Kodin enal të Republikës së Kosovës"

dënimeve penale 9ë janë sanksionuar me Kodin enal të Republikës së Kosovës"

me =Jrast kemi të bëjmë me veprat penale për të 3ilat minamalisht parashihet

me =Jrast kemi të bëjmë me veprat penale për të 3ilat minamalisht parashihet

dënimi me burgim prej 5 >pesë? viteve dhe 9ë konsiderohen si vepra të rënda

dënimi me burgim prej 5 >pesë? viteve dhe 9ë konsiderohen si vepra të rënda

penale% 4ipas kësaj" për deri sa Kodi enal parasheh minimumin prej  muajve

penale% 4ipas kësaj" për deri sa Kodi enal parasheh minimumin prej  muajve

respektivisht 1 vjet dënim minimal me burgim" është paragj+kim i organeve të

respektivisht 1 vjet dënim minimal me burgim" është paragj+kim i organeve të

ndjekjes se veprimi i deputetit mund të jetë i dënueshëm me së paku 5 vite burgim%

ndjekjes se veprimi i deputetit mund të jetë i dënueshëm me së paku 5 vite burgim%

Kështu 9ë ba#uar në ek#istimin e imunitetit të të pandehurve" si= edhe prokuroria

Kështu 9ë ba#uar në ek#istimin e imunitetit të të pandehurve" si= edhe prokuroria

e ka 3ekur në aktaku#ën e saj" se veprimet i kanë ndërmarrë në 3ilësinë e

e ka 3ekur në aktaku#ën e saj" se veprimet i kanë ndërmarrë në 3ilësinë e

deputetëve" ek#istojnë rrethanat kushtetuese dhe ligjore 9ë e pengojnë ndjekjen

deputetëve" ek#istojnë rrethanat kushtetuese dhe ligjore 9ë e pengojnë ndjekjen

penale% Kjo sidomos duke marrë paras+sh se sipas dispo#itave 9ë janë në u9i"

penale% Kjo sidomos duke marrë paras+sh se sipas dispo#itave 9ë janë në u9i"

rokuroria e 4htetit është dashur tLi ndërmarrë veprimet e 3aktuara në drejtim të

rokuroria e 4htetit është dashur tLi ndërmarrë veprimet e 3aktuara në drejtim të

respektimit të pro3edurave ndaj ndjekjes penale

(7)

 rse(a

 rse(a sipas sipas nenit nenit 250 250 paragraft paragraft 1 1 me me nënparagrafn nënparagrafn 1. 1. - - nuk nuk ka ka prova prova tëtë m(a,tueshme për të mbështetur n(ë shim të bazuar mirë se i panehuri ka krer  m(a,tueshme për të mbështetur n(ë shim të bazuar mirë se i panehuri ka krer  veprën penale për të

veprën penale për të cilën akuzohet në aktakuzë.cilën akuzohet në aktakuzë.

ro

rokurkurorioria a në në $kt$ktakuaku#ën #ën %&%%&%nrnr%'%'10(10(2012015 5 me me shkshkresresa a përpër3je3jellëllëse se të të lënlëndës dës ee

mbështet d+shimin e ba#uar mirë se të pandehurit kanë kr+er veprat penale të

mbështet d+shimin e ba#uar mirë se të pandehurit kanë kr+er veprat penale të

3ituara në dëshmitë e dëshmitarëve dhe materialit të përshirë ne shkresat e

3ituara në dëshmitë e dëshmitarëve dhe materialit të përshirë ne shkresat e

lëndës si= janë AD!të me video in3i#ime" oto albumet e bëra nga oli3ia e Kosovës

lëndës si= janë AD!të me video in3i#ime" oto albumet e bëra nga oli3ia e Kosovës

dhe raportin mbi kontrollin e #+rave të Cëvi#jes 86)86NDE4F6G me datën 2'

dhe raportin mbi kontrollin e #+rave të Cëvi#jes 86)86NDE4F6G me datën 2'

nëntntor or 20201515% % NjNjë ë aktaktakuaku#ë #ë e e ngngriritutur r ngnga a ororgagani ni i i ndndjejekjkjes es sisipapas s NeNeninit t 2.2.00

paragraft 1 të K!së" thotë se aktaku#a ngritët vetëm pas përundimit të hetimit

paragraft 1 të K!së" thotë se aktaku#a ngritët vetëm pas përundimit të hetimit

në ba#ë së 3ilit ek#iston d+shimi i ba#uar se personi apo personat të kenë kr+er

në ba#ë së 3ilit ek#iston d+shimi i ba#uar se personi apo personat të kenë kr+er

 vepër penale% Dhe sipas përkuf#imit të Nenit 21 paragraft 1%/ të K!së" d+shimi i

 vepër penale% Dhe sipas përkuf#imit të Nenit 21 paragraft 1%/ të K!së" d+shimi i

ba#uar duhet të mbështetet në provat e artikulueshme" 9ë nënkupton se kanë

ba#uar duhet të mbështetet në provat e artikulueshme" 9ë nënkupton se kanë

9artësi dhe lidhshmëri në sistemin e të dëshmuarit mbi rrethanat aktike% Ndërka9

9artësi dhe lidhshmëri në sistemin e të dëshmuarit mbi rrethanat aktike% Ndërka9

sipas paragraft 1%12 d+shimi i ba#uar mirë merr kuptimin vetëm në rast se kemi

sipas paragraft 1%12 d+shimi i ba#uar mirë merr kuptimin vetëm në rast se kemi

prova të pranueshme 9ë do të bindnin një

prova të pranueshme 9ë do të bindnin një vë#hgues objektiv 9ë një vepër penale kavë#hgues objektiv 9ë një vepër penale ka

nd

ndododhuhur r dhdhe e 9ë 9ë ësështhtë ë krkr+e+er r ngnga a i i papandndehehururi% i% rrovova a 9ë 9ë jajanë në pëpërrshshirirë ë nunuk k 

dëshmojnë në asnjë mën+rë se është përmbushur para se të gjithave vepra nga

dëshmojnë në asnjë mën+rë se është përmbushur para se të gjithave vepra nga

Neni ,-5 paragraf 1 në kuptim të përdorimit të armës" Nenit .0/ paragraf 1 për

Neni ,-5 paragraf 1 në kuptim të përdorimit të armës" Nenit .0/ paragraf 1 për

pengim të personit #+rtar në kr+erje të det+rave #+rtare dhe Nenit ,-. për mbajtje

pengim të personit #+rtar në kr+erje të det+rave #+rtare dhe Nenit ,-. për mbajtje

në pronësi" kontroll apo posedim të armës për të 3ilën aku#ohet i pandehuri"

në pronësi" kontroll apo posedim të armës për të 3ilën aku#ohet i pandehuri"

de

depuputeteti ti i i KKuvuvenendidit t të të KKososovovës ës #% #% ::ataton on ))opopalallili% % DëDëshshmimitë të e e papara9ra9ititurura a ngngaa

dëshmitarët" provat e mbledhura gjatë hetimeve të #hvilluara nuk përbëjnë ba#ë të

dëshmitarët" provat e mbledhura gjatë hetimeve të #hvilluara nuk përbëjnë ba#ë të

mj

mjaatutueseshmhme" e" e e mamadjdje e shshumumë ë prprej ej prprovovavave e mamateteririalale e jajanë në mamarrrrë ë ededhe he nënë

kundërshtim me dispo#itat e Kapitullit M8& të K!së% ara se të gjithash asnjë nga

kundërshtim me dispo#itat e Kapitullit M8& të K!së% ara se të gjithash asnjë nga

pr

provovat at mamateteririalale e nuk nuk prprovovojojnë në të të asashthtu9u9uajuajtuturërën n lilidhdhjejen n kaukau#a#ale le në në memes s tëtë

 veprimit

 veprimit dhe dhe pasojës pasojës së së shkaktuar shkaktuar për për të të 3ilën 3ilën të të pandehurit pandehurit aku#ohen aku#ohen me me vepratveprat

penale të 3ilësuara sipas $ktaku#ës së

penale të 3ilësuara sipas $ktaku#ës së rokurorisë%rokurorisë%

o ashtu provat materiale në të 3ilat mbështetet aktaku#a e rokurorisë" duhet

o ashtu provat materiale në të 3ilat mbështetet aktaku#a e rokurorisë" duhet

3ekur se në asnjë mën+rë nuk e vërtetojnë përdorimin e mjetit të 9uajtur armë

3ekur se në asnjë mën+rë nuk e vërtetojnë përdorimin e mjetit të 9uajtur armë

sipas përkuf#imit të KRK!së dhe elementeve të veprës penale nga neni ,-5

sipas përkuf#imit të KRK!së dhe elementeve të veprës penale nga neni ,-5

pa

pararagrgraf af 1 1 i i KKRKRK!s!së% ë% Në Në ananën ën tjtjetetërër" " dësdëshmhmititë ë e e dëdëshmshmititararëvëve e pëpërmrmbabajnjnëë

su

subjebjektktivivititet et kukur r kikihehet t papararas+s+sh sh rrrretethanhana a aaktktikike e e e mamarrrrëdëdhëhëninies es në në memes s tëtë

dëshmitarëve 9ë janë intervistuar dhe të pandehurve në këtë aktaku#ë%

dëshmitarëve 9ë janë intervistuar dhe të pandehurve në këtë aktaku#ë%

ër këto ars+e dhe sipas kundërshtimit të provave 9ë i kanë bërë të pandehurit me

ër këto ars+e dhe sipas kundërshtimit të provave 9ë i kanë bërë të pandehurit me

shkresë të ve=antë drejtuar @j+katës" konsiderojmë se edhe kjo përbën ba#ë të

shkresë të ve=antë drejtuar @j+katës" konsiderojmë se edhe kjo përbën ba#ë të

mjatueshme 9ë aktaku#a e rokurorisë së =ështjes të hidhet nga @j+kata%

mjatueshme 9ë aktaku#a e rokurorisë së =ështjes të hidhet nga @j+kata%

 $ndaj" duke mbështetur në ars+et e 3

 $ndaj" duke mbështetur në ars+et e 3ekura më lartë" duke u mbështetur nëekura më lartë" duke u mbështetur në dispo#itat e Nenit 250 paragraft 1 të

dispo#itat e Nenit 250 paragraft 1 të KK!së" në 3ilësi të palëve !së" në 3ilësi të palëve në pro3edurënë pro3edurë REEOEF7

REEOEF7 Pë @j+kata sipas Nenit 25, paragraft

(8)

&D

&D6) 6) $K)$K)$K$KQO$ QO$ %&%%&%nrnr%'1%'10(20(2015 015 datdatës ës 1 1 dhjdhjetoetor r 201201  e e rrokurokuroriorisësë )hemelore në rishtinë * Departamenti për Krime të Rënda ndaj të aku#uarve për )hemelore në rishtinë * Departamenti për Krime të Rënda ndaj të aku#uarve për shkak se

shkak se

!! vepvepra pra për tër të 3ë 3ilëilën akn aku#ou#ohet het nuk nuk përpërbën bën vepvepër ër penpenaleale;;

!! ek#istojnë rrethana të tjera të 3ilat e pengojnë ndjekjen;ek#istojnë rrethana të tjera të 3ilat e pengojnë ndjekjen; dhe sedhe se

!! nuk ka prnuk ka provova të mjaa të mjatutueseshmhme për të mbëe për të mbëshshtetetutur një d+sr një d+shihim të ba#um të ba#uar mirar mirëë se i pandehuri ka kr+er veprën penale për të 3ilën aku#ohet në aktaku#ë% se i pandehuri ka kr+er veprën penale për të 3ilën aku#ohet në aktaku#ë%

rishtinë" 12%02%201 rishtinë" 12%02%201   Donika Kadaj!Hujupi Donika Kadaj!Hujupi   :aton )opalli :aton )opalli    $lbin Kurti  $lbin Kurti    $lbulena aBhiu  $lbulena aBhiu

References

Related documents

Resilient Characteristics of Elite Sport Teams:

The attitude scale included 4 subscales and multiple items: improving quality of care (4 items), maintaining professional competence (3 items), fulfilling professional

Addition of the magneto-dielectric substrate to the antenna moved the resonance frequency to around 5GHz, while antenna was either in free-space or placed on tissue layers

In several parts of the world, local fungal species have been found fruiting in exotic Eucalyptus plantations, indicating that host shifts are possible in both native and

Accordingly, the purpose of the present study is to focus on the effects of using authentic and modified text materials on learners' reading comprehension ability, which is

560 university students answered a questionnaire consisting of the Coleman Dog Attitude Scale (C-DAS), a modification of the Attitude Towards Animal-Assisted Therapy

Following the extraction of the tests used, data relating to the age grade, level of competition and playing position of the participants were noted along with results

Threaded bores/holes should be free of chips, burrs and major discontinuities.. Chips and dislodged burrs may degrade or entirely disable systems, while major discontinuities

In this model, travellers’ behavioural characteristics in the day-to-day route choice are considered; i.e., forgetting previous travel times, risk attitude, habit effect,

On the basis of that prior study by Duleep and Sanders (1992), we argue that the white privilege hypothesis—that mi- norities with darker skin tones are significantly disadvantaged

1) The nuclear fuel cycle is a complex system with a series of industrial pro- cesses involving the production of electricity from uranium, plutonium and other fissile materials

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Menganalisa perubahan daerah penangkapan (fishing ground), lama waktu penangkapan dan frekuensi

Social Media – View and post to client social media pages, in-app.

March 25, 2018: Article by the Estado de Minas Newspaper highlighting the Alaska industry, the Alaska wild sockeye salmon, and its use during the Bocuse d'Or contest in Sirha

*To require appellant to prove the state of mind of the deceased, as seems to be required in the ponencia, would *To require appellant to prove the state of mind of the deceased,

Directing was Rudy’s most frequent form of participation during individual work time in fifth hour (46% of instances) and the second most frequent form during fourth hour (58%

Here we compare and discuss the origin of the observed power law and the measured value of it in terms of electrostatic properties of the tip-plane junction, taking the

in DVP model 1 – in which both legs are settled on a gross basis – a delivery fail blocks only the trade legs involved (although this may in turn cause consequential fails if

Ruddolf Giffinger in Smart Cities Ranking of European medium-sized cities (2007) classified smart initiatives into six axes: Government, Mobility, Environment, Economy, Living

Rezultatet paraprake mund të ndryshojnë nga ato për- fundimtare të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2011, të cilat do të prodhohen vetëm pas përfundimit të përpunimit

Kurs trajnimi për mënyrën e ruajtjes së resurseve gjenetike bimore përfshirë menaxhimin, dokumentimin dhe karakteristikat molekulare të specieve të kultivuara dhe

(iv) Propozimi i rekomandimeve për zhvillimin e tregut të punës dhe të politikave të përshtashme të punësimit.. Mostra

Oracle (or more exactly the log apply services) uses the primary database's redo log, transforms them into SQL statements and replays them on the logical standby database..