Kërkesë Për Hedhje Të Aktakuzës

Full text

(1)

PKR.nr. 717/15

PKR.nr. 717/15

GJYKATËS THEMELORE

GJYKATËS THEMELORE

Departamenti për Krime të Rëna Departamenti për Krime të Rëna

  PR!SHT!"Ë

  PR!SHT!"Ë

 A#$in K%rti&

 A#$in K%rti& Deputet i Kuvendit të Deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës;Republikës së Kosovës;  A#$%#ena Ha'(i%&

 A#$%#ena Ha'(i%& Deputete e Kuvendit të Deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës;Republikës së Kosovës; D)ni*a Kaa+,-%+%pi&

D)ni*a Kaa+,-%+%pi& Deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës;Deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës; at)n T)pa##i&

at)n T)pa##i& Deputet i Kuvendit të Deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës;Republikës së Kosovës;

Në mbështetje të Nenit 250 paragraft 1 të K!së" të aku#uarit sipas $ktaku#ës Në mbështetje të Nenit 250 paragraft 1 të K!së" të aku#uarit sipas $ktaku#ës %&%nr%'10(2015 të ngritur nga rokuroria )hemelore në rishtinë * Departamenti %&%nr%'10(2015 të ngritur nga rokuroria )hemelore në rishtinë * Departamenti për Krime të Rënda" të ngritur nën ars+etimin e d+shimit se të njëjtit kanë kr+er për Krime të Rënda" të ngritur nën ars+etimin e d+shimit se të njëjtit kanë kr+er  veprat penale ërdorim i a

 veprat penale ërdorim i armës apo mjetit rmës apo mjetit të rre#ikshëm nga të rre#ikshëm nga Neni ,-5 paragraf Neni ,-5 paragraf 11 dhe veprës penale engim i personit #+rtar në kr+erjen e det+rës #+rtare nga Neni dhe veprës penale engim i personit #+rtar në kr+erjen e det+rës #+rtare nga Neni .0/ paragraf 1 i KRK!së" sipas aatit të paraparë ligjor parashtrojnë

.0/ paragraf 1 i KRK!së" sipas aatit të paraparë ligjor parashtrojnë

KËRKESË PËR HEDHJE TË AKTAK0ËS KËRKESË PËR HEDHJE TË AKTAK0ËS K"DËR

K"DËR  $ktaku#ës

 $ktaku#ës %&%nr%&%nr%'10(2015 %'10(2015 datës datës 1 1 dhjetor dhjetor 201" 201" e e ngritur ngritur nga nga rokuroriarokuroria )hemelore në rishtinë * Departamenti për Krime

)hemelore në rishtinë * Departamenti për Krime të Rëndatë Rënda D%*e % $a2%ar në ar34et

D%*e % $a2%ar në ar34et

!! vepvepra pra për tër të 3ë 3ilëilën akn aku#ou#ohet het nuk nuk përpërbën bën vepvepër ër penpenaleale;;

!! ek#istojnë rrethana të tjera të 3ilat e pengojnë ndjekjen;ek#istojnë rrethana të tjera të 3ilat e pengojnë ndjekjen; dhe se dhe se

!! nuk ka prnuk ka provova të mjaa të mjatutueseshmhme për të mbëe për të mbëshshtetetutur një d+sr një d+shihim të ba#um të ba#uar mirar mirëë se i pandehuri ka kr+er veprën penale për të 3ilën aku#ohet në aktaku#ë% se i pandehuri ka kr+er veprën penale për të 3ilën aku#ohet në aktaku#ë%

 $R46)&7  $R46)&7

 Baza

 Baza sipas sipas nenit nenit 250 250 paragraft paragraft 1 1 me me nënparagrafnënparagrafn n 1.1 1.1 - - vepra vepra për për të të cilëncilën akuzohet nuk përbën vepër penale;

akuzohet nuk përbën vepër penale;

 $rs+eja

 $rs+eja sipas sipas nenit nenit 250 250 paragraft paragraft 1 1 me me nënparagrafn nënparagrafn 1%1 1%1 ! ! 88epra epra për për të të 3ilën3ilën aku#ohet nuk përbën vepër penale" ngase veprimet e ndërmarra në Kuvendin e aku#ohet nuk përbën vepër penale" ngase veprimet e ndërmarra në Kuvendin e Republikës së Kosovës janë ndërmarrë në kuadër

Republikës së Kosovës janë ndërmarrë në kuadër të ushëveprimit të deputetëve tëtë ushëveprimit të deputetëve të #gjedhur nga populli dhe në kuadër të dispo#itës së Nenit -. të Kushtetutës së #gjedhur nga populli dhe në kuadër të dispo#itës së Nenit -. të Kushtetutës së Republikës së Kosovës të 3ilën dispo#itë deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë Republikës së Kosovës të 3ilën dispo#itë deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë për obligim 9ë ta #batojnë me përpikëri e në të 3ilën thuhet

(2)

Deputetët e Kuvendit të Kosovës ushtrojnë unksionin e t+re në interesin më të Deputetët e Kuvendit të Kosovës ushtrojnë unksionin e t+re në interesin më të mi

mirë rë të të RepRepubublilikës kës së së KKososovovës ës dhdhe e në në papajtjtim im me me këkëtë të KuKushshtetetututëtë" " liligjgjet et dhdhee rregullat e pro3edurës së Kuvendit<%

rregullat e pro3edurës së Kuvendit<%

ërve= 9ë ne" deputetët e Kuvendit të Kosovës" me veprimet tona kemi mbrojtur ërve= 9ë ne" deputetët e Kuvendit të Kosovës" me veprimet tona kemi mbrojtur Republikën e Kosovës" ne nuk kemi vepruar për ars+e kriminale" por për ars+e Republikën e Kosovës" ne nuk kemi vepruar për ars+e kriminale" por për ars+e politike" ne nuk kemi pasur 9ëllim 9ë ta lëndojmë askënd" ne nuk kemi pasur politike" ne nuk kemi pasur 9ëllim 9ë ta lëndojmë askënd" ne nuk kemi pasur 9ëlli

9ëllim m kriminkriminal al >>mens reamens rea? dhe kjo vërtetohet ndër të tjera edhe me aktin se ne? dhe kjo vërtetohet ndër të tjera edhe me aktin se ne

gjithmonë kemi 9ëndruar pa maska në Kuvendin e Republikës së Kosovës me të gjithmonë kemi 9ëndruar pa maska në Kuvendin e Republikës së Kosovës me të gjithë deputetet e tjerë%

gjithë deputetet e tjerë%

Ne Deputetet e Kuvendit të Kosovës e kemi obligim 9ë ta mbrojmë Republikën Ne Deputetet e Kuvendit të Kosovës e kemi obligim 9ë ta mbrojmë Republikën duke respektuar edhe nenin

duke respektuar edhe nenin -. të Kushtetutës së Republikës së Kosovës%-. të Kushtetutës së Republikës së Kosovës%

 Lihur

 Lihur me me veprën veprën penale penale nga nga neni neni !"5 !"5 parpar. . 1 1 i i #$%##$%#-së -së -- rokurokuroria roria sipassipas

aktaku#ës së ngritur %&%nr%'10(2015 në propo#imin e saj drejtuar @j+katës ka

aktaku#ës së ngritur %&%nr%'10(2015 në propo#imin e saj drejtuar @j+katës ka

propo#uar ndër të tjera 9ë të dëgjohen të dëmtuarat dhe dëshmitarët të përshirë

propo#uar ndër të tjera 9ë të dëgjohen të dëmtuarat dhe dëshmitarët të përshirë

në këtë aktaku#ë" 9ë në sh9+rtim gj+9ësor të shikohen dhe dëgjohen AD!të me

në këtë aktaku#ë" 9ë në sh9+rtim gj+9ësor të shikohen dhe dëgjohen AD!të me

 video

 video in3i#ime in3i#ime dhe dhe oto oto dokumenta3ioni" dokumenta3ioni" ! ! leBohet leBohet raporti raporti i i datës datës 2'%11%20152'%11%2015

>r

>rapoaportrti i pëpër r kokontntrorollllin in e e #+#+rarave ve të të CëCëvivi#j#jes es 8686))8686NDNDE4E4F6F6G?G?" " ! ! të të dëdëgjogjohehett

mendimi i ekspertit mjeko!ligjor për nat+rën e lëndimeve për të dëmtuarat :lora

mendimi i ekspertit mjeko!ligjor për nat+rën e lëndimeve për të dëmtuarat :lora

Hrovina dhe Hlerta Deliu!Kodra dhe të leBohen

Hrovina dhe Hlerta Deliu!Kodra dhe të leBohen shkresat të tjera të lëndës%shkresat të tjera të lëndës%

7e9enëse korpusi i të provuarit është i ba#uar në propo#imin për administrimin e

7e9enëse korpusi i të provuarit është i ba#uar në propo#imin për administrimin e

provave" prova këto 9ë kanë për 9ëllim 9ë të mbështesin aku#ën për veprat penale

provave" prova këto 9ë kanë për 9ëllim 9ë të mbështesin aku#ën për veprat penale

nga Neni ,-5 paragraf 1 për se3ilin të aku#uar" veprën penale nga Neni .0/

nga Neni ,-5 paragraf 1 për se3ilin të aku#uar" veprën penale nga Neni .0/

pa

pararagrgraf af 1 1 >>enengigimi mi i i pepersrsononit it #+#+rtrtar ar në në krkr+e+erjrje e te te dedet+t+rarave ve #+#+rtrtareare? ? nënënn

prete

pretendimindimin 9ë n 9ë se3ilse3ili nga të i nga të aku#uaaku#uarit e ka rit e ka kr+er ve= e ve= dhe kr+er ve= e ve= dhe për veprën penalepër veprën penale

nga Neni ,-. paragraf 1

nga Neni ,-. paragraf 1 >7bajtja në pronësi" kontroll ose posedim të paautori#uar>7bajtja në pronësi" kontroll ose posedim të paautori#uar

të armëve? me të 3ilat i aku#on në ve=anti të pandehurin #% :aton )opalli% Ailësimi

të armëve? me të 3ilat i aku#on në ve=anti të pandehurin #% :aton )opalli% Ailësimi

ligjor nga ana e rokurorisë kërkon një trajtim të ve=antë për të parë se a ka

ligjor nga ana e rokurorisë kërkon një trajtim të ve=antë për të parë se a ka

arritur prokuroria 9ë të mbështet aktaku#ën e saj në d+shimin sipas 3ilësisë të

arritur prokuroria 9ë të mbështet aktaku#ën e saj në d+shimin sipas 3ilësisë të

ba#uar mirë mbështetur në provat e artikulueshme" si= është edhe përkuf#uar

ba#uar mirë mbështetur në provat e artikulueshme" si= është edhe përkuf#uar

li

ligjgjërërisisht ht me me didispspo#o#ititat at e e NeNeninit t 21 21 nënënpnpararagagrafraft t 1%1%12 12 papararagrgrafaft t të të KKododit it tëtë

ro3edurës enale%

ro3edurës enale% &

&epra penale nga 'eni epra penale nga 'eni !"5 paragraf 1 - !"5 paragraf 1 - $ëro$ërorim i armës apo rim i armës apo m(etit të rrezikshëmm(etit të rrezikshëm

! ër të mbështetur pretendimin nën d+shimin e ba#uar mirë se të pandehurit kanë

! ër të mbështetur pretendimin nën d+shimin e ba#uar mirë se të pandehurit kanë

kr+er veprën penale nga Neni ,-5 paragraf 1 i KRK!së" nuk do mend se organi i

kr+er veprën penale nga Neni ,-5 paragraf 1 i KRK!së" nuk do mend se organi i

ndjekjes është nevojitur 9ë d+shimin e ba#uar mirë ta mbështesë në prova të 3ilat

ndjekjes është nevojitur 9ë d+shimin e ba#uar mirë ta mbështesë në prova të 3ilat

para se të gjithash do të vërtetojnë aktin se mjeti i 3ili është përdorur përbën

para se të gjithash do të vërtetojnë aktin se mjeti i 3ili është përdorur përbën

elementin objektiv të veprës penale nga Neni ,-5 paragraf 1 i KRK!së% Në këtë

elementin objektiv të veprës penale nga Neni ,-5 paragraf 1 i KRK!së% Në këtë

kuptim përkuf#imi i veprës penale sipas tekstit të dispo#itës së KRK!së thekson

kuptim përkuf#imi i veprës penale sipas tekstit të dispo#itës së KRK!së thekson

se IKushdo 9ë përdorë armë apo materie plasëseI është elementi i parë objektiv

se IKushdo 9ë përdorë armë apo materie plasëseI është elementi i parë objektiv

për të 3ilin duhet vërtetuar me ba#ë të artikulueshme organi i ndjekjes në drejtim

për të 3ilin duhet vërtetuar me ba#ë të artikulueshme organi i ndjekjes në drejtim

të sajimit të d+shimit të ba#uar mirë me rastin e ngritjes së aktaku#ës për një

të sajimit të d+shimit të ba#uar mirë me rastin e ngritjes së aktaku#ës për një

 vepër

 vepër të të tillë% tillë% Kështu Kështu 9ë 9ë të të provuarit provuarit të të artikulueshëm artikulueshëm në në drejtim drejtim të të vërtetimit vërtetimit sese

 vepra

 vepra e e tillë tillë penale penale është është kr+erkr+er" " duhet duhet para para se se të të gjithash gjithash të të vërtetohet vërtetohet se se mjeti mjeti ii

përdrdororur ur a a i i pëpërmrmbubush sh 3i3ilëlësisitë të e e këkërkrkuaruara a sisipapas s pëpërkrkufuf#i#imimit t të të NeNeninit t 121200

par

(3)

Kështu 9ë sipas përkuf#imit juridiko!penal për tJu konsideruar një mjet se është

Kështu 9ë sipas përkuf#imit juridiko!penal për tJu konsideruar një mjet se është

armë" i njëjti duhet të

armë" i njëjti duhet të ketë 3ilësi të përkuf#uara sipas kësaj ketë 3ilësi të përkuf#uara sipas kësaj dispo#ite të KRKdispo#ite të KRK!së%!së%

Kushti kr+esor 9ë një mjet të konsiderohet se h+n në

Kushti kr+esor 9ë një mjet të konsiderohet se h+n në kategorinë e armës apo mjetitkategorinë e armës apo mjetit

të rre#ikshëm" sipas Nenit 120 nënparagraft ,' duhet me doemos të përmbush

të rre#ikshëm" sipas Nenit 120 nënparagraft ,' duhet me doemos të përmbush

kri

kriterteret et përpërmbajmbajtjëtjësorsore e si= si= ëshështë të përpërkufkuf#ua#uar r se se mjemjeti" ti" 3it3itoj oj II))ë ë krkri(oi(ohet het hehe përoret pe

përoret pë̈r ter të̈shkaktuar lënime trupore ose ëm fzik* +o,teshkaktuar lënime trupore ose ëm fzik* +o,të̈ehe psikolog(ik* siehe psikolog(ik* si he secili sen t(ete

he secili sen t(etë̈rr** qeqe ̈ ̈llimi kryesor i tellimi kryesor i te ̈ ̈ cilit e cilit e ̈ ̈shteshte ̈ ̈ kryerja e sulmit fzik ndaj kryerja e sulmit fzik ndaj

integritetit fzik te

integritetit fzik te ̈ ̈  njere  njere zve  zve  ̈ ̈ ose ose ndaj ndaj pasurisepasurise ̈ ̈..I% 7irëpo ajo 9ë është më eI% 7irëpo ajo 9ë është më e rëndësishme" përkuf#imi i 3ituar kërkon 9ë 9ëllimi kr+esor i mjetit të përdorur të

rëndësishme" përkuf#imi i 3ituar kërkon 9ë 9ëllimi kr+esor i mjetit të përdorur të

 jetë

 jetë kr+erja kr+erja e e sulmit sulmit f#ik f#ik ndaj ndaj integritetit integritetit f#ik f#ik ndaj ndaj njerë#ve njerë#ve ose ose ndaj ndaj pasurisë%pasurisë%

rokuroria në këtë =ështje nuk ka përshirë as për së aërmi dëshmitë e 9arta dhe

rokuroria në këtë =ështje nuk ka përshirë as për së aërmi dëshmitë e 9arta dhe

të ba#uara mirë se të pandehurit kanë përdorur mjetin i 3ili është prodhuar apo

të ba#uara mirë se të pandehurit kanë përdorur mjetin i 3ili është prodhuar apo

krijuar me 9ëllimin kr+esor 9ë të shkaktojë kr+erjen e sulmit f#ik ndaj integritetit

krijuar me 9ëllimin kr+esor 9ë të shkaktojë kr+erjen e sulmit f#ik ndaj integritetit

f#ik të njerë#ve apo ndaj pasurisë% Në shkresat e lëndës nuk kemi asnjë provë të

f#ik të njerë#ve apo ndaj pasurisë% Në shkresat e lëndës nuk kemi asnjë provë të

 vetme e 3ila e

 vetme e 3ila e mbështet d+shimin e ba#uar mbështet d+shimin e ba#uar mirë" pra niveli më mirë" pra niveli më i lartë i i lartë i të provuarittë provuarit

pr

prelelimimininar ar të të arartitikukululueseshmhmërërisisë ë të të prprovovave ave në në shshkrkresesat at e e lëlëndndësës" " se se mjmjeteti i ii

përdorur nga të pandehurit ka 3ilësitë e kërkuara sipas përkuf#imit të KRK!së%

përdorur nga të pandehurit ka 3ilësitë e kërkuara sipas përkuf#imit të KRK!së%

Duke 9enë se kemi të bëjmë me përkuf#imin e përshirë në Kodin enal" ligj

Duke 9enë se kemi të bëjmë me përkuf#imin e përshirë në Kodin enal" ligj

themelor penal mbi ba#ën e të 3ilit konstituohet përgjegjësia penale" i vetmi ligj

themelor penal mbi ba#ën e të 3ilit konstituohet përgjegjësia penale" i vetmi ligj

relevant për konstatimin se mjeti i përdorur a përbën armë në kuptimin objektiv

relevant për konstatimin se mjeti i përdorur a përbën armë në kuptimin objektiv

ësh

është të KoKodi di enaenal% l% NdëNdërkarka9 9 mënmën+ra +ra e e përpërdordorimiimit t lidlidhur hur me me autautoriori#im#imin in ëshështëtë

reeruar në Cigjin për $rmët" është =ështje d+tësore e 3ila duhet të vërtetohet pasi

reeruar në Cigjin për $rmët" është =ështje d+tësore e 3ila duhet të vërtetohet pasi

9ë dëshmohet se mjeti i përdorur a përbën apo jo armën apo mjetin e rre#ikshëm

9ë dëshmohet se mjeti i përdorur a përbën apo jo armën apo mjetin e rre#ikshëm

në kuptim të

në kuptim të KRKKRK!së%!së%

7adje" në shkresat e

7adje" në shkresat e lëndëlëndës s i kemi i kemi d+ korrespond+ korresponden3a përmes postës elektden3a përmes postës elektronikeronike

të #+rtarëve të hetuesisë së oli3isë së Kosovës" #% 7uhamet Rashiti dhe #% $gron

të #+rtarëve të hetuesisë së oli3isë së Kosovës" #% 7uhamet Rashiti dhe #% $gron

a#iri" me =Lrast k+ i pari i është drejtuar me disa p+etje këtij të undit lidhur me

a#iri" me =Lrast k+ i pari i është drejtuar me disa p+etje këtij të undit lidhur me

mjetet e përdorura në sean3ën e ' tetor 2015 të Kuvendit të Kosovës% ërgjigja

mjetet e përdorura në sean3ën e ' tetor 2015 të Kuvendit të Kosovës% ërgjigja

#+rtare ba#uar në kë9+rjen e vendit të ngjarjes ka re#ultuar me , konstatime 9ë

#+rtare ba#uar në kë9+rjen e vendit të ngjarjes ka re#ultuar me , konstatime 9ë

 janë

 janë përshirë përshirë në në këtë këtë korresponden3ë korresponden3ë 1% 1% )huhet )huhet se se mjeti mjeti ka ka 9enë 9enë i i improvi#uarimprovi#uar

dh

dhe e nunuk k ësështhtë ë akaktitivivi#u#uar ar me me memetotoda da ststanandadardrde e >b>ba#a#uar uar në në vidvideo eo inin3i3i#i#imemet t ee

publikuar nga mediet?" 2% rovat materiale nuk janë gjetur në vendin e ngjarjes dhe

publikuar nga mediet?" 2% rovat materiale nuk janë gjetur në vendin e ngjarjes dhe

,% 4e nuk posedojmë me mjete adekuate për marrjen e mostrave të ajrit%

,% 4e nuk posedojmë me mjete adekuate për marrjen e mostrave të ajrit%

7i

7irërëpo po në në pëpërgrgjigjigjejen n e e mëmëtututjtjeseshme hme #+#+rtrtarari i popolili3o3or r #% #% 7u7uhahamemet t RuRushshititi i nënë

 va#hdimin e

 va#hdimin e përgjigjes konfrmon përgjigjes konfrmon d+ =ështje d+ =ështje tejet tejet të rëndësishme të rëndësishme për për këtë rakëtë rast 1%st 1%

është bërë matja me detektor për $rmë Kimike dhe &rritues $D2000 dhe 2% 4e

është bërë matja me detektor për $rmë Kimike dhe &rritues $D2000 dhe 2% 4e

nuk ka 9enë i mundur për3aktimi i materies me këtë detektor i 3ili detekton

nuk ka 9enë i mundur për3aktimi i materies me këtë detektor i 3ili detekton

agjentët kimik" ndër ta dhe A4 ! kloro!ben#al!malononitrile shprehur në ormulën

agjentët kimik" ndër ta dhe A4 ! kloro!ben#al!malononitrile shprehur në ormulën

kimike A

kimike A101055AlNAlN2%2%

ra" mjeti i përdorur ka 9enë tërësisht i përshtatshëm për matjen e materies për të

ra" mjeti i përdorur ka 9enë tërësisht i përshtatshëm për matjen e materies për të

3ilën prokuroria ka ngritur aktaku#ë ! përdorim të armës me aludimin e përdorjes

3ilën prokuroria ka ngritur aktaku#ë ! përdorim të armës me aludimin e përdorjes

së ga#it lotsjellës >A4?% 7adje" #+rtari poli3or konfrmon se me matjen e bërë

së ga#it lotsjellës >A4?% 7adje" #+rtari poli3or konfrmon se me matjen e bërë

asn

asnjërjëra a nga nga matmaterieriet" et" përpërshshirë irë këtkëtu u edhedhe e A4!nA4!në ë >ga>ga#in #in lotlotsjesjellëllës?" s?" nuk nuk ëshështëtë

 vërtetuar prania

 vërtetuar prania e kët+re e kët+re materieve% ër më materieve% ër më shumë" në shumë" në këtë e!mail" këtë e!mail" #+rtari i #+rtari i KK!së!së

konkludon se ga#i lotsjellës ka eekte të menjëhershme dhe të përkohshme si= janë

(4)

lotimi" djegie" marramendje" a3arim në r+mëmarrje etj% @jë 9ë asnjëra nga këto

lotimi" djegie" marramendje" a3arim në r+mëmarrje etj% @jë 9ë asnjëra nga këto

eekte nuk përbën elementet të kërkuara për 9ëllimin kr+esor të armës sipas

eekte nuk përbën elementet të kërkuara për 9ëllimin kr+esor të armës sipas

përkurkuf#f#imimit it të të KKRKRK!s!së"ë" krkryeyerjrja a e e susulmlmit it fzfzik ik ndndaj aj inintetegrgrititetetit it fzfzik ik tete ̈ ̈

njere

njere zve ose ndaj pasurise zve ose ndaj pasurise ̈ ̈  ̈ ̈..

@jithashtu vlen të theksohet se në shkresat e lëndës gjendet një korresponden3ë e

@jithashtu vlen të theksohet se në shkresat e lëndës gjendet një korresponden3ë e

datës / tetor 2015" përmes postës elektronike e dërguar nga #+rtari i oli3isë së

datës / tetor 2015" përmes postës elektronike e dërguar nga #+rtari i oli3isë së

Kosovës :ehmi Mhata" i

Kosovës :ehmi Mhata" i 3ili sipas 3ili sipas kërkesës së kërkesës së #v#v% Drejtorit të % Drejtorit të ërgjithshëm të K!së"ërgjithshëm të K!së"

#% Naim ReBha" ka përgatitur një elaborim lidhur me posedimin e llojit të ga#it

#% Naim ReBha" ka përgatitur një elaborim lidhur me posedimin e llojit të ga#it

lotsjellës në oli3inë e Kosovës% 

lotsjellës në oli3inë e Kosovës% as një liste as një liste 9ë e ka 9ë e ka vënë në këtë vënë në këtë shkresë mbi llojetshkresë mbi llojet

e ga#rave 9ë janë në posedim të K!së përgjithësisht ai i kategori#on d+ lloje të

e ga#rave 9ë janë në posedim të K!së përgjithësisht ai i kategori#on d+ lloje të

ga#rave lotsjellës $to të aktivi#imit manual me ini3iues të

ga#rave lotsjellës $to të aktivi#imit manual me ini3iues të dorës dhe $ktivi#imit medorës dhe $ktivi#imit me

armë(lansues ga#i% Dhe i njëjti duke ju reeruar vetëm pamjeve nga in3i#imet e

armë(lansues ga#i% Dhe i njëjti duke ju reeruar vetëm pamjeve nga in3i#imet e

publikuara nga mediet deklaron se lloji i tillë si= shihet nuk është në disponim të

publikuara nga mediet deklaron se lloji i tillë si= shihet nuk është në disponim të

oli3isë së Kosovës% @jë 9ë dëshmon se nuk kemi asnjë ba#ë të provuarit as

oli3isë së Kosovës% @jë 9ë dëshmon se nuk kemi asnjë ba#ë të provuarit as

paraprakisht e as në ba#ë të hetimeve të #hvilluara nga rokuroria se kemi të

paraprakisht e as në ba#ë të hetimeve të #hvilluara nga rokuroria se kemi të

bëjmë me një konstatim të 9artë se është përdorur arma apo mjeti i rre#ikshëm në

bëjmë me një konstatim të 9artë se është përdorur arma apo mjeti i rre#ikshëm në

kuptim të Kodit enal të Republikës

kuptim të Kodit enal të Republikës së Kosovës%së Kosovës%  Lihur

 Lihur me me veprën veprën penale penale nga nga 'eni 'eni 0 0 paragraf paragraf 1 1 i i #$%##$%#-së -së -- rokuroria erokuroria e

=ështjes sipas aktaku#ës

=ështjes sipas aktaku#ës %&%nr%&%nr%'10(2015 aku#on të gjithë të pandehurit se se3ili%'10(2015 aku#on të gjithë të pandehurit se se3ili

 ve=

 ve= e e ve= ve= kanë kanë kr+er kr+er veprën veprën penale penale nga nga Neni Neni .0/ .0/ paragraf paragraf 1 1 * * engim i engim i personitpersonit

#+rtar në kr+erje të det+rave #+rtare% Në ba#ë të sajimit të sistemit të provuarit 9ë

#+rtar në kr+erje të det+rave #+rtare% Në ba#ë të sajimit të sistemit të provuarit 9ë

ka përgatitur prokuroria e =ështjes" provat e mbledhura" dëshmitë e marra dhe

ka përgatitur prokuroria e =ështjes" provat e mbledhura" dëshmitë e marra dhe

pretendimet në ba#ë të përundimit të hetimeve të #hvilluara" e njëjta nuk ka

pretendimet në ba#ë të përundimit të hetimeve të #hvilluara" e njëjta nuk ka

arrit

arritur 9ë ur 9ë të bëjë argumentitë bëjë argumentimin e min e 9artë se të 9artë se të pandepandehurit me veprimet e t+re kanëhurit me veprimet e t+re kanë

kr+er veprën penale nga neni .0/ paragraf 1 i KRK!së% 4idomos dështimi i

kr+er veprën penale nga neni .0/ paragraf 1 i KRK!së% 4idomos dështimi i

prokurorisë së =ështjes mund të nBjerrët nga

prokurorisë së =ështjes mund të nBjerrët nga sajimi i dëshmive se të pansajimi i dëshmive se të pandehurit medehurit me

 veprimet

 veprimet e e t+re t+re kanë kanë kr+er kr+er veprën veprën penale penale të të tillë tillë duke duke u u përmbushur përmbushur të të gjithagjitha

elementet e veprës penale në jalë% Në këtë kuptim" para se të gjithash elementi

elementet e veprës penale në jalë% Në këtë kuptim" para se të gjithash elementi

kr

kr+e+esosor r i i këkësasaj j veveprpre e pepenanale le sisipapas s pëpërkrkufuf#i#imimit t liligjgjor or në në KKRK RK flfllolon n me me d+d+

el

elememenente te alalteternrnatativive e 9ë 9ë kakanë në kakararaktkter er obobjejektktiv iv sa sa i i pëpërkrket et pëpërmrmbubushshjejes s sësë

elementeve të veprës penale në jale% ërshkrimi ligjor i elementit ba#ë" 3itoj

elementeve të veprës penale në jale% ërshkrimi ligjor i elementit ba#ë" 3itoj

Kushdo 9ë me or3ë apo kanosje serio#e< janë kushti kr+esor penalo!juridik i 3iliKushdo 9ë me or3ë apo kanosje serio#e< janë kushti kr+esor penalo!juridik i 3ili kushtë#on ek#istimin apo jo të veprës penale të pengimit të personit #+rtar në kushtë#on ek#istimin apo jo të veprës penale të pengimit të personit #+rtar në kr+erjen e det+rave #+rtare% 4ipas gjitha materialeve provuese dhe dëshmive të kr+erjen e det+rave #+rtare% 4ipas gjitha materialeve provuese dhe dëshmive të mbled

mbledhura gjatë hetimeve" pa hura gjatë hetimeve" pa asnjë mëd+shasnjë mëd+shje vihet je vihet në përundim se në përundim se nuk ek#istonnuk ek#iston asnjë provë e vetme e 3ila dëshmon se të pandehurit kanë përdorur or3ë apo asnjë provë e vetme e 3ila dëshmon se të pandehurit kanë përdorur or3ë apo kanosjen serio#e% ërkuf#imi i or3ës sipas paragraft 1%15 të Nenit 120 të KRK! kanosjen serio#e% ërkuf#imi i or3ës sipas paragraft 1%15 të Nenit 120 të KRK! së" vërteton se nuk kemi të bëjmë are me përdorimin e or3ës" 9otë atë f#ike apo së" vërteton se nuk kemi të bëjmë are me përdorimin e or3ës" 9otë atë f#ike apo sipas përkuf#imit të 3ituar përmes dehjes apo hipno#ës të #+rtarëve të penguar sipas përkuf#imit të 3ituar përmes dehjes apo hipno#ës të #+rtarëve të penguar nga kr+erja e det+rave të t+re #+rtare% Ndërka9 për kanosje serio#e as 9ë vlen të nga kr+erja e det+rave të t+re #+rtare% Ndërka9 për kanosje serio#e as 9ë vlen të elaborohet më hollësisht në aspektin kuptimit aktik të veprimeve të

elaborohet më hollësisht në aspektin kuptimit aktik të veprimeve të të pandehurvetë pandehurve në raport me pasojën e aluduar në aktaku#ë%

në raport me pasojën e aluduar në aktaku#ë%

7adje prokuroria është në kundërshtim me pretendimin e kualifkimit ligjor të 7adje prokuroria është në kundërshtim me pretendimin e kualifkimit ligjor të  veprës

 veprës penale penale nga nga Neni Neni .0/ .0/ të të KRKKRK!së" !së" ku ku sipas sipas kërkesës kërkesës i i është është oruaroruar transkripti i mbledhjes së Kuvendit të Kosovës ku në këtë dokument vërtetohet transkripti i mbledhjes së Kuvendit të Kosovës ku në këtë dokument vërtetohet

(5)

akti se mbledhja për të 3ilën aku#ohen të pandehurit se kanë kr+er veprën penale akti se mbledhja për të 3ilën aku#ohen të pandehurit se kanë kr+er veprën penale nga Neni .0/ të KRK!së ka përunduar dhe është mb+llur nga kr+esuesi i sean3ës% nga Neni .0/ të KRK!së ka përunduar dhe është mb+llur nga kr+esuesi i sean3ës% 4idomos kur kihet paras+sh akti se të pandehurit kanë vetë statusin kushtetues 4idomos kur kihet paras+sh akti se të pandehurit kanë vetë statusin kushtetues dh

dhe e liligjgjor or të të dedepuputetetitit t të të KKuveuvendndit it të të KKososovovësës" " e e tëtëra ra bibie e në në kokontntradradikiktë të meme pretendimin mbi kr+erjen e një vepre të tillë për deri sa ata janë vetë anëtar të pretendimin mbi kr+erjen e një vepre të tillë për deri sa ata janë vetë anëtar të këtij organi kolegjial%

këtij organi kolegjial%

 Lihur

 Lihur me me veprën veprën penale penale nga nga 'eni 'eni !" !" parpar. . 1 1 i i #$%##$%#-së -së - - /ba(t(a /ba(t(a në në pronësi*pronësi* kontroll ose poseim të paautorizuar të armëve

kontroll ose poseim të paautorizuar të armëve * shtë tejet e 9artë se kjo vepër * shtë tejet e 9artë se kjo vepër

penale kërkon përmbushjen e të paktën njërën nga tri rrethana 9ë kanë karakter penale kërkon përmbushjen e të paktën njërën nga tri rrethana 9ë kanë karakter aktik" e 9ë në realitet për deri sa arma si send në kuptim juridik përbën send të aktik" e 9ë në realitet për deri sa arma si send në kuptim juridik përbën send të luajtshëm me 9arkullim të kuf#uar" elementi kr+esor i kësaj vepre penale është luajtshëm me 9arkullim të kuf#uar" elementi kr+esor i kësaj vepre penale është #otërimi aktik i të d+shuarit mbi armën% ra të tri ormat pronësi >e 3ila në kuptim #otërimi aktik i të d+shuarit mbi armën% ra të tri ormat pronësi >e 3ila në kuptim të Cigjit për ronësinë dhe të Drejtat të )jera 4endore" sipas Nenit 2 tek sendet e të Cigjit për ronësinë dhe të Drejtat të )jera 4endore" sipas Nenit 2 tek sendet e lua

luajtsjtshme hme propronësnësia ia shpshprehrehet et përpërmes mes prepre#um#umimiimit t me me vetvetë ë #ot#otëriërimin min akaktik tik tëtë sendit?" kontrolli dhe posedimi janë kategori ligjore 9ë duhet të vërtetohet mbi sendit?" kontrolli dhe posedimi janë kategori ligjore 9ë duhet të vërtetohet mbi ba#

ba#ën ën aktaktike ike dhe dhe jo jo sipsipas as supsupo#io#imitmit% % & & pandpandehuehuri ri ::atoaton n ))opaopalli lli aku#aku#oheohet t përpër kr+erjen e kësaj vepre vetëm mbi ba#ën e një raporti të staft të sigurimit të kr+erjen e kësaj vepre vetëm mbi ba#ën e një raporti të staft të sigurimit të Kuvendit të Kosovës" ku pasi 9ë i pandehuri ka dalur nga njëri prej tualeti në Kuvendit të Kosovës" ku pasi 9ë i pandehuri ka dalur nga njëri prej tualeti në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës" #+rtarët e oli3isë së Kosovës kanë gjetur një ndërtesën e Kuvendit të Kosovës" #+rtarët e oli3isë së Kosovës kanë gjetur një bombolë< të ga#it" për të 3ilën aludohet se ka 9enë në pronësi" kontroll apo bombolë< të ga#it" për të 3ilën aludohet se ka 9enë në pronësi" kontroll apo posedim të të pandehurit" deputetit :aton )opalli% rokuroria e =ështjes nuk ka posedim të të pandehurit" deputetit :aton )opalli% rokuroria e =ështjes nuk ka asnjë provë të vetme se mjeti i gjetur në tualetin e Kuvendit të Kosovës ka 9enë në asnjë provë të vetme se mjeti i gjetur në tualetin e Kuvendit të Kosovës ka 9enë në pronësi apo posedim të

pronësi apo posedim të deputetit #% :aton )deputetit #% :aton )opalli%opalli%

ra për të gjitha këto ars+e të 3ekura më lartë" konsiderojmë se prokuroria e ra për të gjitha këto ars+e të 3ekura më lartë" konsiderojmë se prokuroria e =ështjes nuk ka arritur të provojë se ndonjëra nga këto vepra penale është kr+er =ështjes nuk ka arritur të provojë se ndonjëra nga këto vepra penale është kr+er dh

dhe e pëpër r këkëtë të ekek#i#istston on baba#ë #ë e e mjmjaatutueseshmhme e pëpër r @j@j+k+katatën ën 9ë 9ë sisipapas s neneninit t 2525,, paragraft 1 me nënparagrafn 1%1 të K!së ta hedhë aktaku#ën dhe të pushojë paragraft 1 me nënparagrafn 1%1 të K!së ta hedhë aktaku#ën dhe të pushojë pro3edurën penale për shkak se nuk kemi të bëjmë are me kr+erjen e veprave pro3edurën penale për shkak se nuk kemi të bëjmë are me kr+erjen e veprave penale%

penale%

 rse(a sipas nenit

 rse(a sipas nenit 250 250 paragraft 1 me nënparagraft 1 me nënparagrafn 1.! - ekzparagrafn 1.! - ekzisto(në rrethana tëisto(në rrethana të t(era të cilat e

t(era të cilat e pengo(në n(ek(en;pengo(në n(ek(en;

4ipas dispo#itave të Kushtetutës së Republikës së Kosovës" Neni -5 paragraf 1"

4ipas dispo#itave të Kushtetutës së Republikës së Kosovës" Neni -5 paragraf 1"

deputetët e Kuvendit të Kosovës gë#ojnë imunitet nga ndjekja penale për veprimet

deputetët e Kuvendit të Kosovës gë#ojnë imunitet nga ndjekja penale për veprimet

brenda ushëveprimit të t+re" me9ë ndjekja penale përshinë të gjitha masat 9ë

brenda ushëveprimit të t+re" me9ë ndjekja penale përshinë të gjitha masat 9ë

ndërlidhen nga hetimi" ndalja dhe arrestimi si masa në 9ëllim të ndjekjes penale%

ndërlidhen nga hetimi" ndalja dhe arrestimi si masa në 9ëllim të ndjekjes penale%

o ashtu edhe në ba#ë të Nenit 22 paragraft 2 të Rregullores së unës së Kuvendit

o ashtu edhe në ba#ë të Nenit 22 paragraft 2 të Rregullores së unës së Kuvendit

të Republikës së Kosovës" thuhet Deputeti gë#on imunitet për deklarimet gojore

të Republikës së Kosovës" thuhet Deputeti gë#on imunitet për deklarimet gojore

ose të shkruara" si dhe për veprimet e tjera" të kr+era në 3ilësinë e deputetit të

ose të shkruara" si dhe për veprimet e tjera" të kr+era në 3ilësinë e deputetit të

Kuvendit%< Në këtë kuptim" sipas paragraft , të Nenit 22 të Rregullores së unës

Kuvendit%< Në këtë kuptim" sipas paragraft , të Nenit 22 të Rregullores së unës

së Kuve

së Kuvendit" ndit" deputdeputetët gë#oetët gë#ojnë imunitjnë imunitet ndaj masave të ndalimet ndaj masave të ndalimit" të arrestit" të arrestit" tëit" të

ndjekjes penale" përderisa Kuvendi nuk merr vendim për he9jen e imunitetit të

ndjekjes penale" përderisa Kuvendi nuk merr vendim për he9jen e imunitetit të

t+re% 6 gjithë kjo për të va#hduar me paragrafn  të këtij neni" e 9ë kërkesën për

t+re% 6 gjithë kjo për të va#hduar me paragrafn  të këtij neni" e 9ë kërkesën për

he9jen e imunitetit e bën organi i ndjekjes penale% ërjashtimisht sipas dispo#itave

he9jen e imunitetit e bën organi i ndjekjes penale% ërjashtimisht sipas dispo#itave

të paragraft - po ashtu nga neni 22 i Rregullores së unës së Kuvendit" 7asa e

(6)

ndalesës ose e arrestit mund të merret ndaj deputetit edhe pa he9jen paraprake të

ndalesës ose e arrestit mund të merret ndaj deputetit edhe pa he9jen paraprake të

imunitetit nga Kuvendi" në rastin kur deputeti kr+en vepër të rëndë penale" 9ë

imunitetit nga Kuvendi" në rastin kur deputeti kr+en vepër të rëndë penale" 9ë

është e dënueshme me pesë >5? e më shumë vjet burgim%< % Në këtë r+më është

është e dënueshme me pesë >5? e më shumë vjet burgim%< % Në këtë r+më është

përshirë edhe përkuf#imi në Cigjin për të Drejtat dhe ërgjegjësitë e Deputetit%

përshirë edhe përkuf#imi në Cigjin për të Drejtat dhe ërgjegjësitë e Deputetit%

shtë kreu i &&&!të i 3ili e garanton imunitetin e deputetit% 7adje me dispo#itat e

shtë kreu i &&&!të i 3ili e garanton imunitetin e deputetit% 7adje me dispo#itat e

Nenit 10 paragraf 1" theksohet se imuniteti i

Nenit 10 paragraf 1" theksohet se imuniteti i deputetit fllon nga data e 3ertifkimitdeputetit fllon nga data e 3ertifkimit

të mandatit të tij%

të mandatit të tij% KK+ moment sipas + moment sipas Nenit -0 paragraft 2 Nenit -0 paragraft 2 të Kushtetutës së Kosovëstë Kushtetutës së Kosovës

fllon nga momenti i 3ertifkimit të #gjedhjeve% Ndërka9 në kuptim të dispo#itave të

fllon nga momenti i 3ertifkimit të #gjedhjeve% Ndërka9 në kuptim të dispo#itave të

Nenit / të po këtij ligji" është garantuar imuniteti i deputetëve nga ndjekja penale

Nenit / të po këtij ligji" është garantuar imuniteti i deputetëve nga ndjekja penale

e t+re%

e t+re%

7e këtë nen është rregulluar po ashtu edhe pro3edura e parashtrimit të kërkesës

7e këtë nen është rregulluar po ashtu edhe pro3edura e parashtrimit të kërkesës

për he9je të imunitetit nga rokurori i ërgjithshëm si dhe kushtet në të 3ilat

për he9je të imunitetit nga rokurori i ërgjithshëm si dhe kushtet në të 3ilat

deput

deputeti mund eti mund të arrestohetë arrestohet t dhe të dhe të parabparaburgosurgoset% Kështu 9ë et% Kështu 9ë sipas paragrafsipas paragraft t / të/ të

nenit /" masa e paraburgimit mund të ndërmerret ndaj deputetit pa pël9imin

nenit /" masa e paraburgimit mund të ndërmerret ndaj deputetit pa pël9imin

paraprak të Kuvendit" në rastin kur ai ose ajo kapet në kr+erje e sipër >in agranti?

paraprak të Kuvendit" në rastin kur ai ose ajo kapet në kr+erje e sipër >in agranti?

të një vepre të rëndë penale" 9ë është e dënueshme me pesë >5? ose më shumë vjet

të një vepre të rëndë penale" 9ë është e dënueshme me pesë >5? ose më shumë vjet

burgim%

burgim%

7e9enëse fllimisht prokuroria ka flluar hetimet ndaj deputetëve nën d+shimin e

7e9enëse fllimisht prokuroria ka flluar hetimet ndaj deputetëve nën d+shimin e

kr

kr+e+erjrjes es së së veveprpravave e pepenanale le ngnga a NeNeni ni ,,5" 5" rerespspekektitivivishsht t veveprprës ës pepenanale le tëtë

4hkaktimit të rre#ikut të përgjithshëm dhe Nenit ,-5 ërdorimi i armës apo mjetit

4hkaktimit të rre#ikut të përgjithshëm dhe Nenit ,-5 ërdorimi i armës apo mjetit

të rre#ikshëm" vepra këto të dënueshme me së paku  muaj respektivisht 1 vjet

të rre#ikshëm" vepra këto të dënueshme me së paku  muaj respektivisht 1 vjet

burgim e më së larti me 5" respektivisht ' vite burgim% 8eprimet e deritanishme të

burgim e më së larti me 5" respektivisht ' vite burgim% 8eprimet e deritanishme të

organeve të ndjekjes lidhur me ndjekjen penale të deputetëve janë duke e 3enuar

organeve të ndjekjes lidhur me ndjekjen penale të deputetëve janë duke e 3enuar

imu

imunitnitetietin n e e depdeputeutetëvtëve e 9ë 9ë ëshështë të gargarantantuar uar me me KuKushtshtetuetutën tën e e RepRepublublikës ikës sësë

K

Kososovovësës" " RrRregegululloloreren n e e uunënës s së së KKuvuvenendidit t dhdhe e CiCigjgjin in pëpër r të të DrDrejejtatat t dhdhee

ërgërgjegjegjësjësitë itë e e DepDeputeutetittit% % KëKëtë të e e s9as9aron ron disdispo#po#ita ita e e NenNenit it 22 22 parparagragraft aft - - tëtë

Rregullores së unës së Kuvendit të Kosovës" paragraf / i Nenit / të Cigjit për të

Rregullores së unës së Kuvendit të Kosovës" paragraf / i Nenit / të Cigjit për të

Drejtat dhe ërgjegjësitë e Deputetit " sipas të 3ilës masa e ndalesës dhe arrestit

Drejtat dhe ërgjegjësitë e Deputetit " sipas të 3ilës masa e ndalesës dhe arrestit

mund të merret pa he9jen paraprake të imunitetit nga Kuvendi i Kosovës vetëm

mund të merret pa he9jen paraprake të imunitetit nga Kuvendi i Kosovës vetëm

kur kemi të bëjmë me veprat penale 9ë janë të dënueshme së paku me 5 vite

kur kemi të bëjmë me veprat penale 9ë janë të dënueshme së paku me 5 vite

burgim e më shumë% Kjo dispo#itë është në r+mën e sistemit relativ të sistemit të

burgim e më shumë% Kjo dispo#itë është në r+mën e sistemit relativ të sistemit të

dënimeve penale 9ë janë sanksionuar me Kodin enal të Republikës së Kosovës"

dënimeve penale 9ë janë sanksionuar me Kodin enal të Republikës së Kosovës"

me =Jrast kemi të bëjmë me veprat penale për të 3ilat minamalisht parashihet

me =Jrast kemi të bëjmë me veprat penale për të 3ilat minamalisht parashihet

dënimi me burgim prej 5 >pesë? viteve dhe 9ë konsiderohen si vepra të rënda

dënimi me burgim prej 5 >pesë? viteve dhe 9ë konsiderohen si vepra të rënda

penale% 4ipas kësaj" për deri sa Kodi enal parasheh minimumin prej  muajve

penale% 4ipas kësaj" për deri sa Kodi enal parasheh minimumin prej  muajve

respektivisht 1 vjet dënim minimal me burgim" është paragj+kim i organeve të

respektivisht 1 vjet dënim minimal me burgim" është paragj+kim i organeve të

ndjekjes se veprimi i deputetit mund të jetë i dënueshëm me së paku 5 vite burgim%

ndjekjes se veprimi i deputetit mund të jetë i dënueshëm me së paku 5 vite burgim%

Kështu 9ë ba#uar në ek#istimin e imunitetit të të pandehurve" si= edhe prokuroria

Kështu 9ë ba#uar në ek#istimin e imunitetit të të pandehurve" si= edhe prokuroria

e ka 3ekur në aktaku#ën e saj" se veprimet i kanë ndërmarrë në 3ilësinë e

e ka 3ekur në aktaku#ën e saj" se veprimet i kanë ndërmarrë në 3ilësinë e

deputetëve" ek#istojnë rrethanat kushtetuese dhe ligjore 9ë e pengojnë ndjekjen

deputetëve" ek#istojnë rrethanat kushtetuese dhe ligjore 9ë e pengojnë ndjekjen

penale% Kjo sidomos duke marrë paras+sh se sipas dispo#itave 9ë janë në u9i"

penale% Kjo sidomos duke marrë paras+sh se sipas dispo#itave 9ë janë në u9i"

rokuroria e 4htetit është dashur tLi ndërmarrë veprimet e 3aktuara në drejtim të

rokuroria e 4htetit është dashur tLi ndërmarrë veprimet e 3aktuara në drejtim të

respektimit të pro3edurave ndaj ndjekjes penale

(7)

 rse(a

 rse(a sipas sipas nenit nenit 250 250 paragraft paragraft 1 1 me me nënparagrafn nënparagrafn 1. 1. - - nuk nuk ka ka prova prova tëtë m(a,tueshme për të mbështetur n(ë shim të bazuar mirë se i panehuri ka krer  m(a,tueshme për të mbështetur n(ë shim të bazuar mirë se i panehuri ka krer  veprën penale për të

veprën penale për të cilën akuzohet në aktakuzë.cilën akuzohet në aktakuzë.

ro

rokurkurorioria a në në $kt$ktakuaku#ën #ën %&%%&%nrnr%'%'10(10(2012015 5 me me shkshkresresa a përpër3je3jellëllëse se të të lënlëndës dës ee

mbështet d+shimin e ba#uar mirë se të pandehurit kanë kr+er veprat penale të

mbështet d+shimin e ba#uar mirë se të pandehurit kanë kr+er veprat penale të

3ituara në dëshmitë e dëshmitarëve dhe materialit të përshirë ne shkresat e

3ituara në dëshmitë e dëshmitarëve dhe materialit të përshirë ne shkresat e

lëndës si= janë AD!të me video in3i#ime" oto albumet e bëra nga oli3ia e Kosovës

lëndës si= janë AD!të me video in3i#ime" oto albumet e bëra nga oli3ia e Kosovës

dhe raportin mbi kontrollin e #+rave të Cëvi#jes 86)86NDE4F6G me datën 2'

dhe raportin mbi kontrollin e #+rave të Cëvi#jes 86)86NDE4F6G me datën 2'

nëntntor or 20201515% % NjNjë ë aktaktakuaku#ë #ë e e ngngriritutur r ngnga a ororgagani ni i i ndndjejekjkjes es sisipapas s NeNeninit t 2.2.00

paragraft 1 të K!së" thotë se aktaku#a ngritët vetëm pas përundimit të hetimit

paragraft 1 të K!së" thotë se aktaku#a ngritët vetëm pas përundimit të hetimit

në ba#ë së 3ilit ek#iston d+shimi i ba#uar se personi apo personat të kenë kr+er

në ba#ë së 3ilit ek#iston d+shimi i ba#uar se personi apo personat të kenë kr+er

 vepër penale% Dhe sipas përkuf#imit të Nenit 21 paragraft 1%/ të K!së" d+shimi i

 vepër penale% Dhe sipas përkuf#imit të Nenit 21 paragraft 1%/ të K!së" d+shimi i

ba#uar duhet të mbështetet në provat e artikulueshme" 9ë nënkupton se kanë

ba#uar duhet të mbështetet në provat e artikulueshme" 9ë nënkupton se kanë

9artësi dhe lidhshmëri në sistemin e të dëshmuarit mbi rrethanat aktike% Ndërka9

9artësi dhe lidhshmëri në sistemin e të dëshmuarit mbi rrethanat aktike% Ndërka9

sipas paragraft 1%12 d+shimi i ba#uar mirë merr kuptimin vetëm në rast se kemi

sipas paragraft 1%12 d+shimi i ba#uar mirë merr kuptimin vetëm në rast se kemi

prova të pranueshme 9ë do të bindnin një

prova të pranueshme 9ë do të bindnin një vë#hgues objektiv 9ë një vepër penale kavë#hgues objektiv 9ë një vepër penale ka

nd

ndododhuhur r dhdhe e 9ë 9ë ësështhtë ë krkr+e+er r ngnga a i i papandndehehururi% i% rrovova a 9ë 9ë jajanë në pëpërrshshirirë ë nunuk k 

dëshmojnë në asnjë mën+rë se është përmbushur para se të gjithave vepra nga

dëshmojnë në asnjë mën+rë se është përmbushur para se të gjithave vepra nga

Neni ,-5 paragraf 1 në kuptim të përdorimit të armës" Nenit .0/ paragraf 1 për

Neni ,-5 paragraf 1 në kuptim të përdorimit të armës" Nenit .0/ paragraf 1 për

pengim të personit #+rtar në kr+erje të det+rave #+rtare dhe Nenit ,-. për mbajtje

pengim të personit #+rtar në kr+erje të det+rave #+rtare dhe Nenit ,-. për mbajtje

në pronësi" kontroll apo posedim të armës për të 3ilën aku#ohet i pandehuri"

në pronësi" kontroll apo posedim të armës për të 3ilën aku#ohet i pandehuri"

de

depuputeteti ti i i KKuvuvenendidit t të të KKososovovës ës #% #% ::ataton on ))opopalallili% % DëDëshshmimitë të e e papara9ra9ititurura a ngngaa

dëshmitarët" provat e mbledhura gjatë hetimeve të #hvilluara nuk përbëjnë ba#ë të

dëshmitarët" provat e mbledhura gjatë hetimeve të #hvilluara nuk përbëjnë ba#ë të

mj

mjaatutueseshmhme" e" e e mamadjdje e shshumumë ë prprej ej prprovovavave e mamateteririalale e jajanë në mamarrrrë ë ededhe he nënë

kundërshtim me dispo#itat e Kapitullit M8& të K!së% ara se të gjithash asnjë nga

kundërshtim me dispo#itat e Kapitullit M8& të K!së% ara se të gjithash asnjë nga

pr

provovat at mamateteririalale e nuk nuk prprovovojojnë në të të asashthtu9u9uajuajtuturërën n lilidhdhjejen n kaukau#a#ale le në në memes s tëtë

 veprimit

 veprimit dhe dhe pasojës pasojës së së shkaktuar shkaktuar për për të të 3ilën 3ilën të të pandehurit pandehurit aku#ohen aku#ohen me me vepratveprat

penale të 3ilësuara sipas $ktaku#ës së

penale të 3ilësuara sipas $ktaku#ës së rokurorisë%rokurorisë%

o ashtu provat materiale në të 3ilat mbështetet aktaku#a e rokurorisë" duhet

o ashtu provat materiale në të 3ilat mbështetet aktaku#a e rokurorisë" duhet

3ekur se në asnjë mën+rë nuk e vërtetojnë përdorimin e mjetit të 9uajtur armë

3ekur se në asnjë mën+rë nuk e vërtetojnë përdorimin e mjetit të 9uajtur armë

sipas përkuf#imit të KRK!së dhe elementeve të veprës penale nga neni ,-5

sipas përkuf#imit të KRK!së dhe elementeve të veprës penale nga neni ,-5

pa

pararagrgraf af 1 1 i i KKRKRK!s!së% ë% Në Në ananën ën tjtjetetërër" " dësdëshmhmititë ë e e dëdëshmshmititararëvëve e pëpërmrmbabajnjnëë

su

subjebjektktivivititet et kukur r kikihehet t papararas+s+sh sh rrrretethanhana a aaktktikike e e e mamarrrrëdëdhëhëninies es në në memes s tëtë

dëshmitarëve 9ë janë intervistuar dhe të pandehurve në këtë aktaku#ë%

dëshmitarëve 9ë janë intervistuar dhe të pandehurve në këtë aktaku#ë%

ër këto ars+e dhe sipas kundërshtimit të provave 9ë i kanë bërë të pandehurit me

ër këto ars+e dhe sipas kundërshtimit të provave 9ë i kanë bërë të pandehurit me

shkresë të ve=antë drejtuar @j+katës" konsiderojmë se edhe kjo përbën ba#ë të

shkresë të ve=antë drejtuar @j+katës" konsiderojmë se edhe kjo përbën ba#ë të

mjatueshme 9ë aktaku#a e rokurorisë së =ështjes të hidhet nga @j+kata%

mjatueshme 9ë aktaku#a e rokurorisë së =ështjes të hidhet nga @j+kata%

 $ndaj" duke mbështetur në ars+et e 3

 $ndaj" duke mbështetur në ars+et e 3ekura më lartë" duke u mbështetur nëekura më lartë" duke u mbështetur në dispo#itat e Nenit 250 paragraft 1 të

dispo#itat e Nenit 250 paragraft 1 të KK!së" në 3ilësi të palëve !së" në 3ilësi të palëve në pro3edurënë pro3edurë REEOEF7

REEOEF7 Pë @j+kata sipas Nenit 25, paragraft

(8)

&D

&D6) 6) $K)$K)$K$KQO$ QO$ %&%%&%nrnr%'1%'10(20(2015 015 datdatës ës 1 1 dhjdhjetoetor r 201201  e e rrokurokuroriorisësë )hemelore në rishtinë * Departamenti për Krime të Rënda ndaj të aku#uarve për )hemelore në rishtinë * Departamenti për Krime të Rënda ndaj të aku#uarve për shkak se

shkak se

!! vepvepra pra për tër të 3ë 3ilëilën akn aku#ou#ohet het nuk nuk përpërbën bën vepvepër ër penpenaleale;;

!! ek#istojnë rrethana të tjera të 3ilat e pengojnë ndjekjen;ek#istojnë rrethana të tjera të 3ilat e pengojnë ndjekjen; dhe sedhe se

!! nuk ka prnuk ka provova të mjaa të mjatutueseshmhme për të mbëe për të mbëshshtetetutur një d+sr një d+shihim të ba#um të ba#uar mirar mirëë se i pandehuri ka kr+er veprën penale për të 3ilën aku#ohet në aktaku#ë% se i pandehuri ka kr+er veprën penale për të 3ilën aku#ohet në aktaku#ë%

rishtinë" 12%02%201 rishtinë" 12%02%201   Donika Kadaj!Hujupi Donika Kadaj!Hujupi   :aton )opalli :aton )opalli    $lbin Kurti  $lbin Kurti    $lbulena aBhiu  $lbulena aBhiu

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :