500 Important Spoken Tamil Situations Into Spoken English Sentences Sample

Full text

(1)

NLRC Spoken English

(For Graduates, Professionals and All)

Head Office: 4-81/60, Selliamman Nagar, M. Perumapalayam (PO), Salem – 636111, Tamil Nadu, India. H/P: 9894854413, Phone: 0427-2912095, E-mail: nlrcspokenenglish@gmail.com

500

Important

Spoken Tamil Situations

Into

Spoken English Sentences

(2)

NLRC Spoken English

(For Graduates, Professionals and All)

Head Office: 4-81/60, Selliamman Nagar, M. Perumapalayam (PO), Salem – 636111, Tamil Nadu, India. H/P: 9894854413, Phone: 0427-2912095, E-mail: nlrcspokenenglish@gmail.com, Web: www.nlrc.in

Please Visit Our New Website

For

NLRC Spoken English

(3)

2

Tamil to English Situations

1. õ£ƒè õ£ƒè

/

i†®Ÿ° õ£¼ƒèœ

- Welcome home

2. «êôˆFŸ° àƒè¬÷ õó«õŸA«ø¡ Ü™ô¶ õó«õŸA«ø£‹

- Welcome to Salem (Pat: welcome to Place Name)

3. â¡ù ꣊H®Pƒè

- What would you like to eat? (Pat: what would you like to do sth)

4. cƒèœ ðö‹ ꣊Hì M¼‹¹Al˜è÷£?

- Would you like to eat fruit? (Pat: would you like to do sth)

5. cƒèœ ãî£õ¶ ꣊Hì M¼‹¹Al˜è÷£?

- Would you like to eat anything? (Pat: would you like to do anything)

6.  pv °®‚è M¼‹¹A«ø¡

- I like to drink juice (Pat: I like to do sth)

7. âŠð® Þƒè õ‰Fƒè

- How did you come here / How you came here

8.  裘ô õ‰«î¡

- I came by car

9. Üõ¡ 裘ô õó£¡ Ü™ô¶ õ¼Aø£¡

- He comes by car

10. ã¡ Þƒè õ‰Fƒè

- Why did you come here / Why you came here

11. cƒè ÞŠð â¡ù ð‡Pƒè

- What do you do now / what you do now

12. cƒè âˆî¬ùò£õ¶ õ°Š¹ ð®‚APƒè

- How many-ith class do you study? / How many-ith class you study?

13. cƒè â‰î õ°Š¹ ð®‚APƒè

- Which / What class do you study? / Which / What class you study?

14. â‰î è¬ìòô ¶E â´ˆFƒè

- Which shop did you buy the cloth ? / Which shop you bought the cloth?

15. àƒè ªð£‡μ‚° è™ò£í‹ ÝJ´„ê£

- Is your daughter married? / Does your daughter get married? / have your daughter got married?

16. àƒè ªð£‡μ‚° è™ò£í‹ ÝA âšõ÷¾ ï£÷£„²?

- How long has your daughter been married? (Pat: How long has sb been married)

17. âšõ÷¾ ï£÷£ Þƒè «õ¬ô ªêŒPƒè?

- How long do you work here?

18. âƒè ªð£‡μ‚° è™ò£í‹ ÝA 䉶 õ¼ìƒèœ ÝAM†ì¶

- Our daughter has been married for 5 years / It is 5 years since our daughter got married.

19. Üõ¡ ñô¬ó è™ò£í‹ ªêŒ¶‚A†ì£¡

- He married (to) Malar / He is married (to) Malar / He got married (to) Malar

20. Üõ‚° C¡ù õòC«ô è™ò£í‹ ÝJ´„²

- He married young / He got married young

21.  è™ò£í‹ ªêŒ¶‚èμ‹

- I have to marry / I have to get married

22. Þ‰î «ðù£¬õ âšõ÷¾‚° õ£ƒAQƒè

- How much is this pen?/ How much you pay for the pen?

23. àƒèA†ì âˆî¬ù «ðù£ Þ¼‚°¶

- How many pens (do) you have?

24. âˆî¬ù º¬ø Ü™ô¶ îì¬õ ᆮ «ð£J¼‚APƒè

- How many times did you go to Ooty? / How many times have you been Ooty?

25.  «è£J½‚° «ð£øŠð™ô£‹  ܉î ñ󈶂° î‡a˜ áŸÁ«õ¡

- 1) Everytime / Whenever I go to temple, I pour water to that tree: 2) I go to temple. At that time, I pour water to that tree.

26.  «ïˆ¶î£¡ CƒèŠÌKL¼‰¶ õ‰«î¡

- I came from Singapore yesterday only.

27.  ÞóJ™«õ v«ìê‚° «ð£Œ «ê˜‰«î¡

- I reached the railway station.

(4)

29. ÞóJ™ v«ìê‚° Þó¾ 10 ñE‚° õ‰î¶

- The train came to the station at 10 PM.

30.  ï™ô «ê£Á ꣊H†´ 10 ï£œèœ ÝAø¶

- It is 10 days since I eat good food (Pat: It is Time since Sent1)

31. àƒèÀ‚° ãî£õ¶ àîM «õ‡´ñ£?

- Can I help you? / What can I do for you?

32. Þ‰î ͆¬ì¬ò É‚A†´ «ð£

- You carry the luggage.

33. ͆¬ì¬ò «ñ«ô É‚°

- Lift the luggage up / above.

34. «ñ«ô «ð£

- Go above / up

35. ü¡ùL¡ ð‚èˆF™ Ü™ô¶ ð‚èõ£†®™ G™

- Stand by the window

36. ü¡ùL™ ꣌‰¶ G™

- Stand against the window

37. «ð¡ «ñ¬ü‚° «ñ«ô Þ¼‚Aø¶

- The fan is above the table ( Pat: sth1 is above sth2; st1=

àòóˆF™ Þ¼‚°‹

ªð£¼œ

)

38. Üõ¬ù Þƒè Þ¿ˆ¶‚A†´ õ£

- You bring / pull him here

39. âšõ÷¾ ï£À‚° º¡ù£® cƒè «êô‹ «ð£mƒè

- How long ago did you go to salem?

40. Üõƒè 弈° å¼ˆî˜ ªõ†®A†ì£ƒè

- They hit / kill each other / They hit / kill among themselves

41. ù Üšõ÷¾ Éó‹ ïì‰«î¡ Ü™ô¶ ù îQò£ Üšõ÷¾ Éó‹ ï쉫î¡

- I myself walk that much distance.

42. Þ¬î â¡A†ì ªê£™ô£«î

- Don't tell this

43. ⶂè£è c Üõ¬ù Ü®„ê

- Why (What for) did you hit him?

44. c ⡬ù Ü®‚è àù‚° âšõ÷¾ ¬îKò‹

- How dare you (to) hit me?

45. ͆¬ìJ™ 膮J¼‚Aø èJˆ¬î ܾˆ¶M´

- You untie the robe that ties in the luggage / You untie the tying robe in the luggage.

46. ñ£†¬ì H®„C è‹HJô 膴

- Tie the cow in the bar

47. ñóˆF™ 膮J¼‚Aø ݆¬ì H®„C†´ õ£

- You bring the goat that ties in the tree / You bring the tying goat in the tree.

48. Üõ¬ù ÝvðˆFK‚° Æ®A†´ «ð£ƒè

- You take him to hospital.

49. Üõ‚° ªó£‹ð Ü®ð†®¼‚°

- He got injured (hurt) seriously / He was seriously injured (hurt)

50. Y‚Aó‹ 𴂬èJL¼‰¶ â¿

- Get up fastly from the bed.

51. è¬ì‚° «ð£øŠð Üõ¬ù 𣘈¶†´ «ð£

- You go to shop. At that time, you see him / When you go to shop, you see him

52. è¬ì‚° «ð£J†´ õøŠð Üõ¬ù 𣘈¶†´ õ£

- First, You go to shop. After that, you see him / When you come back from the shop, you see him.

53. ÞQ«ñ™ Üõ‚° «ð£¡ ªêŒò£«î

- Don't phone (call) him hereafter.

54. ꣊𣆬ì I„ê‹ ¬õ‚è£ñ™ ꣊H´

- You eat the food without being left over ( Pat: be left over )

55. eîI¼‚Aø «è‚¬è ꣊H´

- Eat the remaining cake / Eat the left over cake.

56. è£v b¼‹ G¬ôJ™ Þ¼‚Aø¶

- The gas is low / The gas is running out / The gas runs low

57. è£v b˜‰¶M†ì¶

- The gas is over / The gas run out

58. ⶾ‹ eî‹ Þ™¬ô

- Nothing is left

(5)

4

60. Üõ¬ù ꣊Hì ¬õ

- Make him eat (Pat: make sb do sth)

61. ªè£…ê‹ ¶E¬ò àò˜ˆ¶

- Lift (raise) the cloth little bit

62. àƒèÀ¬ìò ¬è¬ò «ñ«ô É‚°ƒèœ

- Raise your hand

63. ͆¬ì¬ò («ñ«ô) É‚°ƒèœ

- Lift the luggage

64. Üõ¡ î¬ô¬ò ݆®‚A†´ «ð£ø£¡

- He goes by shaking his head / He goes, at the same time, he shakes his head.

65. Üõ¡ ªî£™¬ô¬ò î£ƒè º®ò¬ô

- He gives more trouble / I am unable to stand / bear his trouble / I can't bear /stand his trouble.

66. ñô¼‚° ¬ðò¡ Hø‰F¼‚Aø£¡

- Malar has given birth to baby boy (Pat: sb give birth to sb)

67. ÜõÀ‚° Üõù£™ Í¡Á °ö‰¬îèœ Hø‰î¶

- She bore him three children (Pat: bear sb a child/son..)

68.  «êôˆF™ Hø‰«î¡

- I was born in salem (Pat: sb was born in place / year)

69. Þ¬î ñùF™ ¬õˆ¶‚ªè£œÀƒèœ

- Keep this in mind ( Pat: keep sth in mind )

70. ꣊𣆴 ªêô¬õ  𣈶‚A«ø¡

- I bear the food cost or expense / I pay (for) the food expense.

71. ꘂè¬ó ãî£õ¶ Þ¼‚Aøî£?

- Is there any sugar? (pat: Is there any sth?)

72. ꘂè¬ó ãî£õ¶ eF Þ¼‚Aøî£?

- Is there any sugar left? (pat: Is there any sth left?)

73. Üõ˜ Þø‰¶M†ì£˜

- He died / He expired / He passed away

74. Üõ˜ MðˆF™ Þø‰¶M†ì£˜

- He died in accident.

75. Üõ˜ 裌„êLù£™ Þø‰¶M†ì£˜

- He died of fever ( pat: die of disease )

76. ޶ 

- It is me.

77. ï£Â‹ Üõ‹ Þ¬î ªêŒ«î£‹

- He and I did this (pat: he and I)

78. ÝvðˆFK‚° «ð£Œ ªó£‹ð è÷£J´„C

- It is long time since I went to hospital.

79. è¬ì‚° «ð£Œ ꣂèô† õ£ƒA†´ õ£

- Go to the shop and buy the chocolate.

80. ð£™è£ó˜ õ‰F†ì£ó£?

- Has the milk-man come? / Did the milk-man come?

81. «êô‹ ðv «ð£J´„ê£?

- Has salem bus gone? / Did salem bus go?

82. èó‡† õ‰F¼„ê£?

- Has the current come? / the current or power has come?

83. Üõ¬ù ï‹H â‰î H«ó£òüùº‹ Þ™¬ô

- There is no use of believing him.

84. Þ¬î ðŸP (Þ¬î «ð£Œ) 죂ìKì‹ Mê£K„C†´ õ£

- You inquire or ask the doctor about this.

85. ÞŠð ñE 6

- It is 6 o'clock now.

86. ÞƒA¼‰¶ «êôˆ¶‚° 30 A«ô£ e†ì˜

- It is 30 KM to salem from here.

87. Üõ¬ù «ð£Œ Æ®‚A†´ õ£

- You go and bring him

88. Üõ¬ù Þƒ° õó ªê£™

- You ask him to come here (pat: ask sb to do sth)

89. ÜõKì‹ «ðù£ «èœ

- You ask him pen (pat: ask sb sth)

90. ¬ê‚A¬÷ îœO‚A†´ «ð£

- Walk the bicycle.

91. °ö‰¬î¬ò ¬èH®„C Æ®‚A†´ «ð£

- Walk the child.

92. °ö‰¬î ïì‚Aø¶

- The child walks.

(6)

441.  1970 L¼‰¶ Þƒ° õC‚A«ø¡

- I live here since / from 1970.

442.  30 ݇´è÷£è Þƒ° õC‚A«ø¡

- I live here for 30 years

443. àƒèœ àîM‚°  à÷ñ£ø ï¡P ÃÁA«ø¡

- I sincerely grateful for your help

444. Üõ¡ ïì‚è º®ò£î Ü÷¾‚° õò¶ ÝAM†ì¶

- He is so old that he can't walk.

445. ܶ‚° ÞŠð â¡ù?

- So what?

446.  ޡ‹ ꣊H´A«ø¡

- I still eat.

447.  ޡ‹ ꣊HìM™¬ô

- I still do not eat / I do not eat yet.

448.  ÞQ«ñ™  ꣊Hì‹ Ü™ô¶  ޡ‹ ꣊HìM™¬ô

- I am yet to eat / I have to eat hereafter.

449. ܉îñ£FK F†ì£«î

- Don't scold like that / such that.

450. Üõ˜ ܉î Ü÷¾‚° ï™ôõ˜

- He is such a nice person

451. èî¾ Ì†®J¼‚°î£Â àÁFð´ˆF‚ªè£œ

- Please make sure that the door is locked

452. Üîù£™  Üõ¡ ⡬ù Ü®„꣡

- That's why, he hits me.

453.  ܬî ªê£¡«ù¡

- That's what I told.

454. ò£ó™ô£‹ â¡Ãì õ˜Pƒè«÷£ õ£ƒè

- Those who like to come with me, please come.

455. ÜŠð™ô£‹ 10 Ï𣌠â¡ð¶ 1000 Ï𣌂° êññ£°‹

- (In) those days 10 rupees were equal to Rs 1000.

456. 裟ø£® Þ¼‚Aø¶

- There is fan

457. 裟ø£® ܃«è Þ¼‚Aø¶

- The fan is there.

458. Üõ¡ 裴 õNò£è ªê™Aø£¡

- He goes through forest.

459.  ݈ɘ õNò£è ªê™A«ø¡

- I go through / via attur.

460.  Üõ¡ Íôñ£è ªêŒF¬ò «è†«ì¡

- I heard the news through / by him.

461. áªó™ô£‹ å«ó ðóðóŠð£ Þ¼‚Aø¶

- There is a tension all over / through out the town.

462. è¬ì 9 ñE õ¬ó Fø‰F¼‚°‹

- The shop opens till 9 o'clock / the shop is opened till 9 o'clock.

463. ܉î ܬøJ™ 10 «ð˜ õ¬ó Üñóô£‹

- Upto 10 people can sit in the room.

464.  è£H °®‚è ðöA ªè£‡«ì¡

- I am used to drink coffee.(pat: be used to do sth)

465.  º¡¹ è£H °®„CA†´¼‰«î¡, (Ýù£™ ÞŠ«ð£¶ è£H °®Šð¶ Þ™¬ô)

- I used to drink coffee (pat: use to do sth)

466. Þ‰î õNJ™ «ð£ƒèœ

- Go this way.

467. â‰î F¬ê õì‚°

- Which way is north?

468. Üõ˜ õNJ™ õ‰¶‚ªè£‡®¼‚Aø£˜

- He is on the way.

469. â¡ù ¹ˆîè‹ àù‚° «õ‡´‹

- What book you want?

470. â¡ù ªêòø¶¡Â ªîKòô

- Don't know what to do.

471. Üõù Þƒè õóªê£™½

- Ask him to come here.

472. cƒè ªêòø¶ 

- What you do is wrong.

473. ÞŠð â¡ù ꣊Hìô£‹

- What to eat now?

474. Þ‰î 裟ø£® âîŸè£è?

- What for this fan?

(7)

16

476. ⊪𣿶 «êô‹ «ð£èô£‹

- When we go to salem?

477. âŠð™ô£‹ àù‚° «î£Â«î£ ÜŠð Þƒè õ£

- Whenever possible / felt, you come here.

478. âƒè «ð£õ¶ â¡Á ªê£™½ƒèœ

- Please tell me where to go.

479. âƒè Þ¼‚Al˜è«÷£ ܃è Þ¼ƒèœ

- Stay where you are / Don't move.

480. ò£¼‚° 憴 «ð£ìø¶?

- Who to vote?

481. «èœM¬ò ò£˜A†ì «è†ð¶

- Who to ask the question?

482. Þ¶ ò£¼¬ìò¶?

- Whose is this?

483. Þ¶ ò£¼¬ìò ¹ˆîè‹?

- Whose book is this?

484. Þ‰î ¹ˆîè‹ ò£¼¬ìò¶?

- Whose is this book?

485. ã¡ Üõ¡ «è£ðñ£è Þ¼‚Aø£¡

- Why he is angry?

486. ã¡ Üõ¡ ޡ‹ A÷‹¹ô

- Why does'nt he leave yet? / Why he does'nt leave yet?

487. ã¡ Üõ¡ A÷‹¹ø£¡?

- Why he leaves?

488.  à¡Âì¡ õ«ó¡

- I come with you.

489.  Üõ¬ó ñ£íõ˜ î¬ôõó£è ܃AèK‚A«ø¡

- I acknowledge him as student leader.

490. â¡e¶ °Ÿø‹ ²ñˆî£«î

- Don't accuse me.

491. ð£ˆFóˆF™ î‡a¬ó áŸÁ

- Pour the water in utensil.

492. ð£ˆFóˆF™ ñ£¬õ ªè£†´

- Put / pour the flour in utensil.

493. ªïŒ áŸP M÷‚° «ð£´

- Light up the Vilakku using ghee.

494. î¬ó¬ò «îŒ‚裫î

- Don't rub the floor.

495. î‡E¬ò áŸP î¬ó¬ò 迾

- Clean the floor with water / Pour the water on the floor and clean it.

496. ⡬ù cƒèœ ñô˜ â¡Á ÊH´ƒèœ

- You call me as Malar.

497. Üõ¬ó Üõ¼¬ìò ñ£ñ£ õ÷˜ˆî£˜

- His uncle brought up him.

498. ꣊Hìø¶‚° ªõOJô «ð£ô£ñ£?

- Can we go out to eat?

499. âù‚° ¹ˆF ⶾ‹ ªê£™ô£«î

- Don't advise me on anything.

500. îI› õ£›è

- TAMIL VALGA.

º‚Aò °PŠ¹: «ñ«ô ªê£¡ù îI› õ£‚AòƒèÀ‚° à‡ì£ù ݃Aô õ£‚Aò ܬñŠ¹è¬÷ ï¡ø£è ¹K‰¶‚ªè£œÀƒèœ,

àƒèœ 輈¶è¬÷  Ü¡¹ì¡ õó«õŸA«ø¡.

(Email: nlrcspokenenglish@gmail.com)

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :