Ž i v o t o p i s. Získaný titul, diplom alebo certifikát: PhD. (právo Európskej únie) PhDr. (politológia) Mgr. (právo)

14 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Priezvisko: SIMAN

Meno: Michael

Rok narodenia: 1977

Štátna príslušnosť: SR

1. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Inštitúcia

[ od - do ] Získaný titul, diplom alebo certifikát:

2005 - 2012

Univerzita Roberta Schumana v Štrasburgu

PhD. (právo Európskej únie)

2009

Univerzita Komenského,

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

PhDr. (politológia)

2002 - 2003

Univerzita Nancy 2,

Európske univerzitné centrum

D.E.A. (Diplom špecializovaných štúdií v odbore „Európska únia“)

D.E.S.E. (Diplom vyšších európskych štúdií v odbore „Právne a politické vedy“)

2002

Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta JUDr. (obchodné právo)

1997 - 2002

Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta Mgr. (právo)

1997 - 2004

Univerzita Mateja Bela, Fakulta financií Ing. (financie a bankovníctvo)

1998 - 2007

Univerzita Mateja Bela,

Fakulta politických vied a medz. vzťahov

Mgr. (politické vedy)

2. Jazykové znalosti:

(1 - znalosť jazyka na úrovni materinského jazyka, 2 - znalosť jazyka slovom aj písmom, 3 - znalosť jazyka na komunikačnej úrovni, 4 - znalosť jazyka na elementárnej úrovni)

Jazyk Stupeň znalosti

slovenský jazyk 1

francúzsky jazyk 2

anglický jazyk 2

ruský jazyk 4

3. Členstvo v profesijných združeniach / organizáciách: - Slovenská advokátska komora, advokát;

- EUROIURIS – Európske právne centrum, občianske združenie; - Slovenská asociácia európskeho práva, občianske združenie.

(2)

4. Iné znalosti (napr. práca s PC, atď.):

- zručnosti v oblasti informatiky – Word, Excel, Power Point, Access, Windows; - schopnosti pre tímovú prácu v multikulturálnom prostredí.

5. Súčasná pracovná pozícia:

- odborný asistent na Ústave medzinárodného a európskeho práva, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislave;

- advokát;

(3)

6. Pracovné skúsenosti:

Obdobie

od – do Zamestnávateľ Pozícia Popis

od októbra 2012 Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislave

vysokoškolský pedagóg

- odborný asistent na Ústave medzinárodného a európskeho práva; - vyučovanie predmetov: Právo Európskej únie I, II, V, repetitórium. máj 2009 –

jún 2012

Právnická fakulta, Univerzita Mateja Belav Banskej Bystrici

asistent - odborný asistent na katedre medzinárodného a európskeho práva;

- vyučovanie predmetov: Právo Európskej únie I a II, Súdny systém EÚ, Svetové právne systémy.

október 2007 – október 2009

Zastúpenie Európskej komisie v SR, Bratislava

právny expert - poskytovanie právneho poradenstva v rámci služby EUROJUS pre občanov Únie; - poskytovanie právnych služieb v oblasti európskeho práva.

od septembra

2007 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava právny expert

- externý člen komisií pre rozhodovanie v konaní o námietkach;

- člen rozkladových komisií;

- poskytovanie právnych analýz a stanovísk z oblasti európskeho práva. od februára 2007 Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave vysokoškolský pedagóg

- vyučovanie predmetu Vnútorný trh Európskej únie (judikatúra Súdneho dvora EÚ).

od júla 2006 EL Partners, s.r.o., Bratislava advokát - zameranie na európske a medzinárodné právo;

- analýza právnych spisov, komunikácia s klientmi, zastupovanie pred súdom. od marca 2005 EUROIURIS – Európske

právne centrum, Bratislava č2005 predseda len / od októbra

- vzdelávanie odborníkov z právnej praxe (sudcovia, prokurátori, advokáti, štátna správa) v práve Európskej únie;

- vedecko-výskumná činnosť v oblasti práva Európskej únie;

- analýza vzdelávacích potrieb a tvorba programov vzdelávania;

- príprava a implementácia vzdelávacích a vedecko-výskumných projektov;

(4)

Obdobie

od – do Zamestnávateľ Pozícia Popis

od decembra 2004

Justičná akadémia SR, Pezinok

lektor - vzdelávanie sudcov a prokurátorov v európskom práve;

- analýza vzdelávacích potrieb a vytvorenie komplexného a udržateľného vzdelávania

cieľovej skupiny v európskom práve. február 2004 –

jún 2008 Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave vysokoškolský pedagóg, vedecko-výskumný pracovník

- vyučovanie predmetov: Súdny systém Európskej únie, Právo Európskej únie;

- vedecko-výskumná činnosť v oblasti práva Európskej únie;

- publikovanie vedeckých monografií, článkov, organizácia konferencií;

- príprava a realizácia vzdelávacích a výskumných projektov financovaných inštitúciami EÚ a Ministerstvom školstva SR (Jean Monet, VEGA, KEGA). február 2004 –

júl 2006 Advokátska kancelária, Mgr. Karol Rajnoha, Bratislava koncipient

- analýza právnych spisov, komunikácia s klientmi, zastupovanie pred súdom.

jún 2002 –

január 2004 Advokátska kancelária, JUDr. Ľubomír Kaščák, Banská Bystrica

(5)

7. Skúsenosti v projektoch:

Obdobie

od – do Inštitúcia Pozícia Popis

október 2012 - marec 2013 EUROIURIS – Európske právne centrum vedúci projektu

- projekt Vzdelávanie justičnej obce SR v oblasti ochrany ľudských práv (Úrad vlády SR, č. LP/2012/94);

- vzdelávanie sudcov, prokurátorov, právnych a justičných čakateľov a vyšších súdnych

úradníkov v problematike ochany ľudských práv podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa Charty základných práv Európskej únie. marec 2012 – január 2013 EUROIURIS – Európske právne centrum člen projektového tímu (riešiteľ)

- projekt Odhalené záhady Európskej únie (Európska Komisia: Education, Audiovisual &

Culture Executive Agency, Learning EU at School, č. 2011-4143/022-001); - vytvorenie publikácie pre stredné školy „Odhalené záhady Európskej únie“;

- vzdelávanie učiteľov stredných škôl v problematike práva Európskej únie.

september 2011

- marec 2012 EUROIURIS – Európske právne centrum vedúci projektu

- projekt Ochrana európskych ľudských práv a slobôd v justičnom priestore Slovenskej republiky (Úrad vlády SR, č. LP/2011/02/111);

- vzdelávanie sudcov, prokurátorov, právnych a justičných čakateľov a vyšších súdnych

úradníkov v problematike ochany ľudských práv podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa Charty základných práv Európskej únie; - aktualizácia webstránky www.radaeurópy.sk.

apríl 2011 – december 2012

Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta

vedúci projektu

- projekt Všeobecné zásady práva Európskej únie a ich aplikácia v Slovenskej republike

(Univerzita Mateja Bela, grant UGA 2011-2013);

- účasť na konferenciách, publikovanie príspevkov a článkov;

- zavedenie získaných poznatkov do výučby povinného predmetu Právo Európskej únie.

september 2010

- marec 2011 EUROIURIS – Európske právne centrum čprojektového len tímu (riešiteľ)

- projekt Komparatívna analýza súčasného stavu aplikácie dočasných vyrovnávacích opatrení v Slovenskej republike a návrhy de lege ferenda (Úrad vlády SR, č. AP/2010/64);

- analýza slovenskej právnej úpravy, vypracovanie návrhov de lege ferenda;

(6)

Obdobie

od – do Inštitúcia Pozícia Popis

august 2009 – apríl 2011 EUROIURIS – Európske právne centrum vedúci projektu

- projekt Posilnenie uplatňovania Schengenského acquis a práva Európskej únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky (Nórsky finančný mechanizmus, SK0117-GAN-00088-E-V1); - prijímateľ projektu: Justičná akadémia SR;

- organizácia vzdelávania a lektorská činnosť pre sudcov, prokurátorov, právnych a justičných

čakateľov a vyšších súdnych úradníkov;

- analýza slovenskej legislatívy v oblasti schengenského acquis; - návrhy legislatívnych zlepšení slovenskej právnej úpravy; - vytvorenie internetovej webstránky o schengenskom acquis. september 2008

– október 2010 EUROIURIS – Európske právne centrum čprojektového len tímu (kľúčový expert a manažér)

- projekt Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo jej členských štátov

(Agentúra pre vedu a výskum, APVV-0754-07);

- analýza relevantnej judikatúry súdov členských štátov s úniovým prvkom (Slovenská

republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúske, Talianske a Francúzsko);

- vytvorenie internetovej databázy judikatúry;

- publikácia výstupov projektu: monografia, články, konferencie;

- vzdelávanie v oblasti judikatúry Súdneho dvora EÚ. január 2008 –

december 2009 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva

člen

projektového tímu (riešiteľ)

- projekt Najnovšie tendencie v rozhodovacích procesoch Európskej únie a ich dopad na proces implementácie práva EÚ v podmienkach Slovenskej republiky (Ministerstvo školstva SR, VEGA 1/0522/08);

(7)

Obdobie

od – do Inštitúcia Pozícia Popis

marec – december 2009 EUROIURIS – Európske právne centrum vedúci projektu

- projekt Podpora uznávania kvalifikácie, odbornej praxe a prípravy príslušníkov tretích krajín

(Ministerstvo vnútra SR, SK 0708 EIF P1/2 IP);

- analýza súčasného právneho stavu uznávania kvalifikácie, odbornej prípravy a praxe

migrantov v SR;

- komparatívna štúdia: porovnanie legislatívy SR s legislatívou Únie a s legislatívami vybraných členských štátov EÚ (Francúzsko, Rakúsko, Nemecko a Česká republika); - návrhy legislatívnych zlepšení slovenskej právnej úpravy;

- vytvorenie internetovej webstránky o uznávaní kvalifikácie migrantov; - publikácia výstupov projektu: monografia, brožúra, leták, konferencia. máj 2008 – máj 2009 EUROIURIS – Európske právne centrum vedúci projektu

- projekt Právna úprava ochrany ľudských práv v EÚ a RE a ich aplikácia v podmienkach SR

(Nórsky finančný mechanizmus, NG/24/08/80000/2408/62Z);

- vzdelávanie sudcov a prokurátorov v úniovej judikatúre o ochrane ľudských práv;

- publikácia monografie: Kľúčové rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho

dvora Európskych spoločenstiev oblasti ochrany ľudských práv. september 2007

– jún 2010 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva

člen

projektového tímu

- projekt Jean Monnet Module Ústavné právo Európskej únie (Európska komisia, DG

Education and Training, Jean Monnet Module, 07/0146);

- vzdelávanie študentov v ústavnom práve Európskej únie.

január 2006 –

december 2008 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva

člen

projektového tímu (riešiteľ)

- projekt Proces vzniku správneho práva Európskej únie a dopad jeho princípov na tvorbu a zmeny slovenského správneho práva hmotného a procesného (Ministerstvo školstva SR, VEGA 1/3794/06);

- analýza princípov správneho práva SR a ich kompatibility so všeobecnými zásadami práva Európskej únie;

(8)

Obdobie

od – do Inštitúcia Pozícia Popis

november 2007 – september 2008 EUROIURIS, s.r.o., DATALAN, a.s., a Consulting and Management, s.r.o. vedúci projektu

- projekt Vytvorenie informačného systému vrátane databázy rozhodnutí, legislatívy

a literatúry z oblasti duševného vlastníctva a cyklus školení pre verejnú a súdnu správu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Prechodný fond, 2005/017-464-02-02); - prijímatelia projektu: Ministerstvo kultúry SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR; - organizovanie vzdelávacích seminárov pre sudcov, prokurátorov, colníkov a policajtov

v oblasti duševného vlastníctva;

- návrhy legislatívnych opatrení v oblasti práva duševného vlastníctva;

- vytvorenie portálu s databázou predpisov a rozhodnutí v oblasti duševného vlastníctva. november 2007 – jún 2008 EUROIURIS, s.r.o., a Consulting and Management, s.r.o. člen projektového tímu (krátkodobý expert a manažér)

- projekt Odborné legislatívne poradenstvo a vzdelávanie v oblasti súťažného a konkurzného

práva (Prechodný fond, 2005/017-464-08-01-05); - prijímateľ projektu: Ministerstvo spravodlivosti SR;

- organizovanie vzdelávacích seminárov pre sudcov a prokurátorov v oblasti konkurzného práva a ochrany hospodárskej súťaže;

- návrhy legislatívnych opatrení v oblasti konkurzného práva;

- vytvorenie slovníka pojmov hospodárskej súťaže.

október 2007 –

apríl 2008 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva

člen

projektového tímu (lektor)

- projekt Vzdelávanie absolventov v oblasti zefektívňovania rozhodovacieho procesu

v Európskej únii a nadobúdania tréningových zručností (Európsky sociálny fond, ITMS: 131 201 10 259);

- lektorovanie prednášok z práva Európskej únie. september 2007

– máj 2008 Consulting and Management, s.r.o. a

EUROIURIS, s.r.o.

vedúci projektu

- projekt Technická asistencia Centru právnej pomoci pre poskytovanie právnej pomoci

v prípadoch preukazujúcich korupčné správanie (Prechodný fond, 2005-017-464-03-03-02); - prijímatelia projektu: Úrad vlády SR, Centrum právnej pomoci;

- organizovanie vzdelávacích seminárov pre zamestnancov centier právnej pomoci zameraných na boj proti korupcii;

(9)

Obdobie

od – do Inštitúcia Pozícia Popis

jún 2007 – apríl 2008 EUROIURIS, s.r.o. a Consulting and Management, s.r.o. člen projektového tímu (krátkodobý expert a manažér)

- projekt Poskytnutie poradenských služieb pre zvýšenie efektívnosti poskytovania oficiálnej

rozvojovej pomoci Ministerstvom financií SR (Prechodný fond, 2005-017-464-08-01-04); - prijímateľ projektu: Ministerstvo financií SR;

- organizovanie vzdelávacích seminárov pre zamestnancov štátnej správy a tretieho sektora činných v oblasti rozvojovej pomoci;

- návrhy legislatívnych opatrení v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci. júl 2006 –

december 2007 Slovenská advokátska komora čprojektového len tímu (kľúčový expert, lektor)

- projekt Európsky advokát (Európsky sociálny fond, DP-130/05-I/31-2.1);

- lektorská činnosť pre advokátov a koncipientov Bratislavského samosprávneho kraja, cca

800 osôb;

- príprava syláb a brožúr pre účastníkov vzdelávania;

- analýza vzdelávacích potrieb, vytvorenie programu vzdelávania. jún 2006 – máj 2008 EUROIURIS – Európske právne centrum, Justičná akadémia vedúci projektu

- projekt Vzdelávanie sudcov a prokurátorov v práve Európskej únie (Európsky sociálny fond,

DP-129/05-I/31-2.1);

- prijímateľ projektu: Justičná akadémia SR;

- organizácia vzdelávania a lektorská činnosť pre sudcov a prokurátorov Bratislavského

samosprávneho kraja, cca 600 osôb;

- príprava syláb a brožúr pre účastníkov vzdelávania;

- analýza vzdelávacích potrieb, vytvorenie programu vzdelávania. september 2005

– jún 2008 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva

člen

projektového tímu (lektor)

- projekt Jean Monnet Module Rozvoj európskeho správneho práva – správne právo

v nadnárodnom kontexte a jeho globálne výzvy (Európska komisia, DG Education and Training, Jean Monnet Module, 05/0230);

- vzdelávanie študentov v európskom správnom práve. január 2005 –

december 2007

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva

člen

projektového tímu (riešiteľ)

- projekt Ústavný poriadok Európskej únie a jeho dopad na Ústavu a právny poriadok Slovenskej republiky (Ministerstvo školstva SR, VEGA 1/2576/05);

(10)

Obdobie

od – do Inštitúcia Pozícia Popis

január 2007 – december 2007

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva

vedúci projektu

- projekt Súdny systém Európskej únie II (Univerzita Komenského, grant UK/308/2007);

- publikovanie článkov v slovenských odborných časopisoch.

september 2006

– jún 2007 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva

člen

projektového tímu (riešiteľ)

- projekt Jean Monnet Research Centers Efektívnejší rozhodovací proces v súvislosti

s pristúpením nových členských štátov (Európska komisia, DG Education, Jean Monet Research č. 06/0026);

- analýza legislatívneho a rozhodovacieho procesu v Európskej únii;

- návrhy zlepšenia legislatívneho procesu po ďalšom rozšírení EÚ.

september 2004

– jún 2007 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva

vedúci projektu

- projekt Jean Monnet Module Súdny systém Európskej únie a judikatúra Súdneho dvora ES

(Európska komisia, DG Education and Training, Jean Monnet Module, 04/0081);

- vzdelávanie postgraduálnych študentov (zamestnanci verejnej správy a právnici) v práve Európskej únie.

január 2006 –

december 2006 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva

vedúci projektu

- projekt Súdny systém Európskej únie (Univerzita Komenského, grant UK/417/2006);

- publikácia monografie „Súdny systém Európskej únie“.

január 2004 – november 2006 Ministerstvo spravodlivosti, Ambasáda Francúzska v Bratislave člen projektového tímu (kľúčový expert)

- projekt Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky právnický slovník;

- vedúci skupiny pre európske právo.

október 2005 –

október 2006 ECO (European Consultants Organisation) čprojektového len tímu

(krátkodobý expert)

- projekt Reforma verejnej správy (PHARE, 2003-004-995-01-01);

- prijímateľ projektu: Úrad pre štátnu službu;

(11)

Obdobie

od – do Inštitúcia Pozícia Popis

november 2005

– október 2006 ECO (European Consultants Organisation) a EUROIURIS – Európske právne centrum člen projektového tímu (kľúčový expert a manažér)

- projekt Boj proti korupcii a organizovanému zločinu (PHARE, 2003-004-995-01-03);

- prijímateľ projektu: Úrad vlády SR;

- organizovanie vzdelávacích seminárov pre sudcov, prokurátorov a policajtov špecializovaných v oblasti boja proti korupcii, cca 200 osôb;

- návrhy legislatívnych opatrení v oblasti boja proti korupcii. marec 2005 –

október 2006 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva člen projektového tímu (kľúčový expert)

- projekt Private sector interaction in the decision making processes of public research

(Európska komisia, DG Research, RTD-M2-1); - prijímateľ projektu: Európska komisia;

- analýza inovačnej politiky v európskych krajinách (Macedónsko, Litva, Lotyšsko);

- výskum a komunikácia s inštitúciami zodpovednými za inovačný proces v spomenutých

(12)

8. Ostatné relevantné informácie:

1) Ú

ČASŤ NA KONFERENCIÁCH

Dátum Názov konferencie Miesto konania Medzin. účasť Názov príspevku Zborník

16. – 17. 6.

2011 Ľglobalizovanom svete udské práva v súčasnom Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského

áno Právne otázky súvisiace s pristúpením Únie k

Dohovoru áno

16. – 17. 6.

2011 Normatívna a aplikavnútroštátneho právneho poriadku čná rezistencia pred nadnárodnými,

medzinárodnými a mimoprávnymi vplyvmi

Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

áno Regulácia notárskeho povolania právom Únie áno

9. – 10. 12. 2010

Medzinárodná konferencia v kontexte vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike

Justičná akadémia SR, Omšenie

áno Vymožiteľnosť práva Európskej únie v členských štátoch

áno

14. – 16. 11.

2010 Trestnoprávna spolupráca v rámci a mimo Schengenského dohovoru vo svetle rozhodovacej činnosti ESĽP

Generálna prokuratúra SR,

Krpáčovo áno Aplikácia rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v rozhodovacej praxi slovenských orgánov nie 27. – 28. 5.

2010 Olomoucké právnické dny 2010 Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc áno Záväznosporiadku Slovenskej republiky ť judikatúry Súdneho dvora EÚ v právnom áno 26. – 27. 5.

2010

COFOLA 2010 Právnická fakulta, Masarykova

Univerzita, Brno

áno Sankcie za porušenie práva Únie v právnom poriadku Slovenskej republiky

áno 19.11.2009 Ochrana ľudských práv v univerzitnom vzdelávaní a v profesijnom vzdelávaní v Slovenskej republike Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského

nie Problematika ochrany úniových ľudských práv

(13)

Dátum Názov konferencie Miesto konania Medzin. účasť Názov príspevku Zborník 6. – 7. 4.

2009 Európska únia - právo a skutočnosť Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva áno Všeobecné zásady komunitárneho práva vo vybraných slovenských správnych a súdnych rozhodnutiach

áno

6. 11. 2008 INTERPOLIS’ 08 Fakulta politických vied

a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, B. Bystrica

áno Aplikácia komunitárneho práva v aktuálnej

rozhodovacej praxi Úradu pre verejné obstarávanie SR

áno

19. 6. 2008 Reflexie európskeho práva

a európske správne právo Právnická fakulta, Univerzita Komenského áno Všeobecné právne zásady v komunitárnom správnom práve áno 13. – 14. 5.

2008

COFOLA 2008 Právnická fakulta, Masarykova

Univerzita, Brno

áno pozvaný príspevok do panelovej diskusie: 1. Treaty of Lisbon and Primacy of EC Law; 2. Institutional Reform and Reforms of Competences;

3. EU Charter of Fundamental Rights.

nie

3. – 5. 4.

2008 Mípriestore ľniky práva v stredoeurópskom Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Častá – Papiernička

áno Vzájomné vzťahy medzi judikatúrou SDES a ESĽP áno

5. – 6. 12. 2007

Aktuálne problémy vo vývoji práva SR a ČR

Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Kaskády

áno Vplyv komunitárneho práva na rozhodovaciu činnosť správnych orgánov Slovenskej republiky a ich zodpovednosť za porušenie komunitárneho práva

áno

19. – 20. 11.

2007 Dny veřejného práva Právnická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno áno Zodpovednosspôsobenú porušením komunitárneho práva ť súdnych orgánov za škodu áno 8. – 9. 11.

2007 INTERPOLIS’ 07 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, B. Bystrica

áno Ľudské práva v judikatúre Súdneho dvora ES áno

24. 10. 2007 Ústavný poriadok Európskej únie a jeho vplyv na ústavu a zákony členských štátov

Právnická fakulta, Univerzita

Komenského, Bratislava áno Zodpovednosspôsobenú porušením komunitárneho práva ťčlenských štátov za škodu súdnymi orgánmi

(14)

Dátum Názov konferencie Miesto konania Medzin. účasť Názov príspevku Zborník 8. – 9. 5.

2007 Právní a finanmezinárodní ekonomické integrace ční aspekty Právnická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno áno Omeškanie dlžníka v európskom a slovenskom práve áno 16. – 18. 4.

2007 Mípriestore ľniky práva v stredoeurópskom Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Častá – Papiernička

áno Prejudiciálne konanie v slovenskom právnom

poriadku áno

26. - 28. 10.

2006 Nové trendy medzinárodného práva súkromného v zjednotenej Európe Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

áno Zodpovednosť orgánov členského štátu pri aplikácii komunitárneho práva

áno 20. 9. 2006 Perspektívy vývoja európskej

integrácie - právne aspekty Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

áno Priama aplikovateľnosť a uplatniteľnosť komunitárneho práva

áno 13. 6. 2006 Vybrané otázky aplikácie

európskeho práva Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava áno Podávanie prejudiciálnych otázok súdnymi orgánmi členských štátov áno 20. 6. 2005 Implementácia a aplikácia

komunitárneho práva v SR

Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

nie Aplikácia komunitárneho práva slovenskými orgánmi

nie 26. 5. 2005 Umenie dobrého a spravodlivého

v európskej ochrane základných práv a slobôd

Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Pálfyho palác, Bratislava

áno Náhrada škody v komunitárnom a slovenskom

právnom poriadku

nie

31. 3. 2005 335 dní členstva Slovenskej republiky

v EÚ Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Pálfyho palác, Bratislava

nie Komunitárne právo v aplikačnej praxi slovenských

orgánov nie

19. 11. 2004 Vedecké aspekty vstupu Slovenskej

republiky do EÚ Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita, Bratislava

áno Nové formy podnikania po vstupe SR do EÚ áno

26. - 28. 10.

2004 Nové problémy obchodného práva po vstupe do Európskej únie (VI. slovensko-české dni obchodného práva)

Hotel Patria, Štrbské pleso áno Aplikácia judikatúry Súdneho dvora v slovenskom

obchodnom práve nie

5. 5. 2004 Slovensko v priestoroch EÚ – výzva

pre sociálne, ekonomické a právne Fakulta sociálnych a ekonomických vied,

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :