• No results found

Menentusahkan faktor tekanan kerja guru sekolah menengah gred A daerah Batu Pahat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "Menentusahkan faktor tekanan kerja guru sekolah menengah gred A daerah Batu Pahat"

Copied!
44
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MENENTUSAHKAN FAKTOR TEKANAN KERJA GURU SEKOLAH MENENGAH GRED A DAERAH BATU PAHAT

NURUL SHAFINAZ BT HALIM

Projek Sarjana ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

(2)

iv

ABSTRAK

(3)

v

ABSTRACT

(4)

xv

SENARAI LAMPIRAN

A Senarai Pakar Rujuk Bagi Kesahan Soal Selidik B Konstruk Pembinaan Item Soal Selidik

C Borang Soal Selidik Kajian Rintis D Borang Soal Selidik Kajian Sebenar E Analisis Kajian Sebenar

F Jadual Krejcie Morgan

(5)

xiv

SENARAI SINGKATAN

WHO - Pertubuhan Kesihatan Sedunia CFI - Comparative of fit index TLI - Tucker Lewis Index

PCA - Principal Component Analysis GAS - General Adaptation Syndrome GLM - General Linear Model

BK - Beban kerja

KM - Kekurangan masa dan sumber

DP - Disiplin pelajar

PI - Perhubungan interpersonal

KP - Keperluan penghargaan

MNSQ - Mean Square

CTT Classic Test Theory

(6)

xiii

SENARAI RAJAH

1.1 Kerangka teori 11

1.2 Kerangka konsep 12

2.1 Model Tekanan Kerja Guru 19

2.2 Model Tekanan Kerja Guru 20

3.1 Prosedur melaksanakan kajian 35

3.2 Skala logit 48

(7)

xi

SENARAI JADUAL

3.1 Pembahagian dan taburan bilangan item 37

3.2 Skala Likert 5 mata 38

3.3 Kebolehpercayaan item dan indeks pengasingan 40

3.4 Kebolehpercayaan responden dan indeks pengasingan 41

3.5 Nilai kebolehpercayaan alpha Cronbach 42

3.6 Polariti item 43

3.7 Kesesuaian item (Item fit) 45

3.8 Kolerasi residual terpiawai item 46

3.9 Kaedah penganalisaan data 48

3.10 Tafsiran purata skor min 48

3.11 Pendekatan yang digunakan dalam kajian 49

4.1 Jantina 52

4.2 Umur 52

4.3 Bangsa 53

4.4 Tempoh bekerja 53

4.5 Perbandingan konstruk tekanan kerja guru berdasarkan kajian 55 4.6 Analisis komponen utama bagi konstruk beban kerja 56 4.7 Analisis komponen utama bagi konstruk kekangan masa dan sumber 57 4.8 Analisis komponen utama bagi konstruk disiplin pelajar 57 4.9 Analisis komponen utama bagi konstruk hubungan interpersonal 58 4.10 Analisis komponen utama bagi konstruk keperluan penghargaan 58

(8)

xii 4.12 Analisis min bagi faktor kekangan masa dan sumber 60

4.13 Analisis min bagi faktor disiplin pelajar 61

4.14 Analisis min bagi faktor hubungan interpersonal 62

4.15 Analisis min bagi faktor keperluan penghargaan 63

4.16 Ringkasan mean measure bagi kelima-lima faktor 64

4.17 Tahap persetujuan responden terhadap faktor beban kerja 67 4.18 Tahap persetujuan responden terhadap faktor kekangan masa dan sumber 68 4.19 Tahap persetujuan responden terhadap faktor disiplin pelajar 69 4.20 Tahap persetujuan responden terhadap faktor perhubungan interpersonal 70 4.21 Tahap persetujuan responden terhadap keperluan penghargaan 71 4.22 Perbezaan di antara jantina terhadap faktor yang dikaji 72

4.23 Perbezaan di antara umur dengan beban kerja 73

4.24 Perbezaan di antara umur dengan faktor kekangan masa dan sumber 74 4.25 Perbezaan di antara umur dengan faktor disiplin pelajar 75 4.26 Perbezaan di antara umur dengan faktor perhubungan interpersonal 76 4.27 Perbezaan di antara umur dengan faktor keperluan penghargaan 77 4.28 Perbezaan di antara tempoh bekerja dengan faktor beban kerja 78 4.29 Perbezaan di antara tempoh bekerja umur dengan faktor kekangan masa 79

dan sumber

4.30 Perbezaan di antara tempoh bekerja dengan disiplin pelajar 80 4.31 Perbezaan di antara tempoh bekerja dengan faktor perhubungan 81

Interpersona

(9)

vi

KANDUNGAN

PENGHARGAAN iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KANDUNGAN vi

SENARAI JADUAL xi

SENARAI RAJAH xiii

SENARAI SINGKATAN xiv

SENARAI LAMPIRAN xv

BAB 1 PENGENALAN 1

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang Kajian 2

1.3 Penyataan Masalah 4

1.4 Objektif Kajian 5

1.5 Persoalan Kajian 6

1.6 Skop Kajian 6

1.7 Batasan Kajian 7

1.8 Kepentingan Kajian 8

1.8.1 Guru 8

1.8.2 Kementerian Pelajaran Malaysia 8

1.8.3 Pihak pentadbir 9

1.8.4 Pengkaji 9

1.9 Kerangka Teori dan Konseptual 10

1.9.1 Teori Behaviorisme 10 1.9.2 Teori Tingkah Laku dan Biologikal 10

(10)

vii 1.10.1 Tekanan kerja 13

1.10.2 Keperluan penghargaan 13

1.10.3 Guru sekolah menengah 14 1.11 Rumusan Bab 14

BAB 2 KAJIAN LITERATUR 15

2.1 Pengenalan 15

2.2 Definisi Tekanan 15

2.3 Model Tekanan Kerja Guru 16

2.4 Tekanan Kerja Guru 20

2.5 Faktor-faktor Tekanan Kerja Guru 21

2.5.1 Demografi 21

2.5.2 Bebanan Kerja 22

2.5.3 Disiplin Pelajar 23

2.5.4 Keperluan Penghargaan 25

2.5.5 Kekangan Masa dan Sumber 26

2.5.6 Perhubungan Interpersonal 27

2.6 Model Pengukuran Rasch 28

2.7 Teori Respon Item (Item Response Theory) 29 2.8 Teori Ujian Klasik (Classical Test Theory) 29 2.9 Analisis Komponen Utama- Principle Component Analysis (PCA) 30 Rasch

2.9.1 Kriteria yang diperlukan dalam Analisis Komponen Utama 31

2.10 Rumusan bab 32

BAB 3 METODOLOGI 33

3.1 Pengenalan 33

3.2 Reka bentuk Kajian 33

3.3 Prosedur melaksanakan kajian 35

3.4 Lokasi kajian 36

3.5 Populasi dan Sampel kajian 36

3.6 Instrumen Kajian 37

(11)

viii

3.7.1 Kesahan Soal Selidik 39

3.7.2 Kesahan Muka dan Kandungan 39

3.8 Analisis Kajian Rintis 39

3.8.1 Analisis Kebolehpercayaan Item dan Indeks Pengasingan 40 3.8.2 Analisis Kebolehpercayaan Responden dan Indeks 40

Pengasingan

3.8.3 Alpha Cronbach 41

3.8.4 Analisis item 42

3.9 Kaedah Analisis Data 47

3.10 Rumusan bab 50

BAB 4 ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN 51

4.1 Pengenalan 51

4.2 Maklumat Demografi Responden 51

4.2.1 Jantina 51

4.2.2 Umur 52

4.2.3 Bangsa 52

4.2.4 Tempoh bekerja 53

4.3 Analisis Dapatan Kajian 53

4.3.1 Dapatan Objektif Kajian 1 54

4.3.1.1 Apakah Faktor yang Mempengaruhi Tekanan 53 Kerja Guru Berdasarkan analisis dokumen kajian 54

lepas?

4.3.2 Dapatan Objektif Kajian 2 55

4.3.2.1 Sejauhmanakah konstruk-konstruk yang diuji 55 memenuhi kriteria Analisis Komponen Utama

4.3.2.2 Adakah Konstruk-Konstruk yang dibentuk bersifat 56

Undimensi?

4.3.3 Dapatan Objektif Kajian 3 58

4.3.3.1 Analisis Konstruk Beban Berja 59

(12)

ix 4.3.3.4 Analisis Konstruk Perhubungan Interpersonal 61 4.3.3.5 Analisis Konstruk Keperluan Penghargaan 62

4.3.4 Dapatan Objektif Kajian 4 66

4.3.4.1 Bagaimanakah Tahap Tekanan Kerja Guru Sekolah 66 Menengah Berdasarkan Faktor-faktor yang dikaji?

4.3.4.2 Perbezaan di antara Jantina Dengan Faktor Tekanan 71 Kerja Guru

4.3.4.3 Perbezaan di Antara Umur Dengan Faktor Tekanan 72 Kerja Guru Sekolah Menengah

4.3.4.4 Perbezaan di Antara Tempoh Bekerja dengan Faktor 77 Tekanan Kerja Guru Sekolah Menengah

4.4 Rumusab bab 82

BAB 5 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 83

5.1 Pengenalan 83

5.2 Perbincangan 83

5.2.1 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tekanan Kerja Guru 84 5.2.2 Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis) 85

5.2.3 Faktor yang Dominan 86

5.2.4 Tahap Tekanan Kerja Guru Berdasarkan Faktor yang di kaji 87 5.2.5 Perbezaan Antara Konstruk Yang Dikaji Dengan Demografi 89

Responden

5.2.5.1Perbezaan Di Antara Jantina Dengan Faktor 89 Tekanan Kerja Guru Sekolah.

5.2.5.2 Perbezaan Di Antara Umur Dengan Faktor Tekanan 90 Kerja Guru Sekolah.

5.2.5.3 Perbezaan di Antara Tempoh Bekerja Dengan Faktor 91 Tekanan Kerja Guru Sekolah

5.3 Rumusan Dapatan Kajian 93

5.4 Kesimpulan 94

5.5 Cadangan 94

(13)

x

RUJUKAN 98

(14)

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pengenalan

Pekerja seolah-olah jentera atau penggerak dalam sesebuah organisasi (Hamdan Abd Kadir, 2009). Dalam sesebuah sekolah, guru boleh dirujuk sebagai penggerak dalam organisasi tersebut. Guru merupakan satu profesion yang sering dilihat berhadapan dengan lebih banyak tekanan. Profesion perguruan juga merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yang sungguh mencabar. Sistem pendidikan di Malaysia sentiasa mengalami perubahan mengikut kompleks. Lantaran itu, bagi mencapai matlamat utama pendidikan, guru pada hari ini haruslah peka terhadap perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan dan sentiasa bersedia menyesuaikan diri dari pelbagai aspek termasuk penambahan pengetahuan dan kemahiran yang harus dipertingkatkan,berkemahiran dalam pengurusan, bertanggungjawab dan bersedia dengan beban tugas yang bertambah. Bagi memenuhi permintaan yang tinggi dalam pendidikan, guru-guru semakin mula berasa tertekan dalam menghadapi pelaksanaan pelbagai reformasi dalam pendidikan. peredaran zaman dan ini menjadikan proses mendidik pelajar-pelajar bertambah.

Guru-guru adalah domain utama yang diamanahkan dalam proses penerapan dan penyampai ilmu kepada pelajar. Guru dituntut untuk membangunkan diri dengan sebarang bentuk pembaharuan yang berlaku dari masa ke semasa. Situasi tersebut secara umumnya mengakibatkan guru-guru terpaksa berhadapan dengan tanggungjawab yang lebih mencabar, lebih berat dan semakin kompleks.

(15)

2 didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan sedunia (WHO) adalah kebolehan mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain. “Kebolehan dalam mengambil bahagian di dalam aktiviti kemasyarakatan dan kebolehan untuk menyumbang khidmat kepada masyarakat” (Kempen Cara Hidup Sihat, Kementerian Malaysia, 2000). Apabila seseorang itu berhadapan dengan tekanan, sudah tentu ia akan gagal untuk berfungsi dengan baik di dalam masyarakat. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh „Institute of Stress‟ di New York, Amerika terdapat 90 peratus daripada lelaki dewasa mengalami tekanan yang kuat sekurang-kurangnya dua kali seminggu, manakala 25 peratus lagi mengalami tekanan setiap hari.

Thurayya Othman (2007) menyatakan bahawa seseorang pekerja yang sentiasa berhadapan dengan manusia sebagai pelanggannya seperti guru, tidak dapat lari daripada masalah stress atau tekanan. Beberapa pengkaji ada memberikan pendapat bahawa guru-guru kini terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. Tambahan pula, terdapat tiga faktor yang menyebabkan stres di kalangan guru, iaitu harapan ibu bapa yang terlalu tinggi kerana sering mahukan pencapaian yang terbaik, masalah disiplin pelajar yang semakin sukar dikawal dan pelajar-pelajar yang semakin cerdik berbanding guru (Azizi Yahaya dan Tee, 2006).

1.2 Latar belakang kajian

(16)

3 guru dari segi emosi seperti “tension”, kebimbangan, kemarahan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek pekerjaan sebagai seorang guru.

Menurut Reiman & Edelfelt (2004), seseorang guru perlu memainkan pelbagai peranan, seperti sebagai seorang individu profesional, guru kepada pelajar, ahli dalam hierarki staf, individu yang berhubung dengan ibu bapa atau waris pelajar dan masyarakat, rakan sejawat kepada lain-lain pendidik profesional, ahli dalam sesebuah persatuan profesional dan sebagainya. Esah Sulaiman (2003) juga telah menekankan beberapa peranan guru masa kini, iaitu pengajar dan penyebar ilmu, penyelidik, pengurus, pembimbing, pembentuk akhlak, penulis, penjaga impian, pembina kemahiran sosial dan penjaga atau ibu bapa. Ternyatalah bahawa beban tugas yang dipikul oleh guru begitu besar dan kadang kala ada yang tidak berkenaan dengan profesionnya, iaitu mengajar.

(17)

4 Daripada perspektif Islam pula, konsep tekanan atau stress adalah fitrah kehidupan manusia. Tekanan ini mampu memberi impak yang positif dan negatif bergantung bagaimana seseorang itu mengawal, mengurus dan mengendalikan tekanan. Semakin besar tekanan yang dihadapi, semakin besar nilai pahala di sisi Tuhan (Mohd Taib & Hamdan, 2006). Ini menunjukkan bahawa, setiap pekerjaan terutamanya guru pasti menghadapi tekanan di tempat kerja. Namun, bagaimana tekanan tersebut akan berlarutan adalah bergantung kepada kaedah seseorang menanganinya. Hamdan Abd Kadir (2009) juga menyatakan bahawa lazimnya tekanan akan menyebabkan gangguan emosi apabila seseorang itu tidak tahu cara untuk mengatasinya.

1.3 Pernyataan Masalah

(18)

5 Beliau juga mengakui bahawa kekangan masa yang dihadapi oleh guru manyebabkan guru tidak mempunyai masa untuk bersenam atau melakukan aktiviti sukan. Ini menyebabkan guru-guru berasa lesu dan tidak bermaya ketika menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula, guru-guru juga menghadapi tekanan sewaktu berada di rumah. Kesan daripada tekanan guru dapat menjejaskan prestasi guru-guru dan secara tidak langsung juga akan menjejaskan pencapaian pelajar. (Utusan Malaysia, 2012).

Penyelidik berpendapat bahawa terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan tekanan guru. Justeru itu, amatlah mustahak untuk mengkaji dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru. Faktor kurang motivasi perlu diberi perhatian yang serius supaya ia tidak memberi kesan terhadap hasil kerja institusi dan seterusnya menjejaskan reputasi sekolah. Dengan pelbagai kes yang berlaku ini pastinya akan memberikan kesan terhadap kecemerlangan pelajar dan keberkesanan sesebuah institusi. Hal yang berlaku ini pasti ada sebab dan faktor yang tersendiri. Oleh itu, amatlah penting untuk mengesahkan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru Adalah diharapkan bahawa pengesahan faktor tekanan kerja guru ini dapat menjadi satu sumber yang bermakna oleh pelbagai pihak. .

1.4 Objektif Kajian

Objektif kajian ialah:

(19)

6 1.5 Persoalan kajian

Bagi mencapai objektif yang pertama iaitu mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan kerja guru terdapat persoalan kajian yang perlu dijawab iaitu: (i) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan kerja guru berdasarkan

analisis dokumen kajian lepas?

Bagi mengesahkan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru persoalan yang perlu dijawab ialah:

(i) Sejauhmanakah konstruk-konstruk yang dikaji memenuhi kriteria Analisis Komponen Utama?

(ii) Adakah konstruk-konstruk yang dibentuk bersifat unidimensi?

Bagi mengenalpasti faktor dominan terhadap tekanan kerja guru terdapat persoalan kajian yang perlu dijawab iaitu:

(i) Apakah faktor dominan bagi tekanan kerja guru sekolah menengah?

Bagi mengenal pasti impak dimensi terhadap responden berdasarkan faktor yang dikaji persoalan yang perlu dijawab iaitu:

(i) Bagaimanakah tahap tekanan kerja guru berdasarkan faktor yang dikaji?Apakah impak dimensi terhadap responden berdasarkan faktor yang dikaji?

(ii) Adakah terdapat perbezaan antara faktor yang dikaji dengan demografi responden?

1.6 Skop kajian

(20)

7 Antaranya adalah Sekolah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Sekolah Menengah Teknik, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina/Tamil dan sebagainya. Namun, dalam kajian ini pengkaji tertumpu kepada sekolah menengah kebangsaan .Skop kajian juga telah dikecilkan kepada bahagian daerah Batu Pahat, Johor sahaja. Kajian juga akan dilakukan terhadap guru-guru yang mengajar di sekolah yang terletak di kawasan bandar dalam daerah Batu Pahat dan merupakan sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah Gred A.

1.7 Batasan kajian

Kajian ini hanya dilakukan kepada guru-guru yang mengajar sahaja tidak termasuk guru besar, guru penolong kanan dan guru penyelia petang. Hal ini kerana guru-guru yang mengajar dilihat lebih dekat dengan pelajar dan lebih banyak masa dihabiskan bersama dengan pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini juga hanya terbatas kepada guru-guru yang mengajar di sekolah menengah yang terletak di kawasan bandar sahaja kerana pengkaji ingin mengetahui faktor-faktor tekanan kerja guru yang mengajar di sekolah tersebut serta mengesahkan faktor sebenar yang menjadi punca tekanan guru-guru di sekolah tersebut. Selain itu, faktor kos yang menyebabkan kajian dijalankan dan difokuskan kepada sekolah di negeri Johor sahaja. Ini kerana sekirannya pengkaji mengambil responden di negeri lain ini akan memakan masa untuk menerima maklum balas dan kos untuk mendapatkan maklumat adalah tinggi yang melibatkan kos penghantaran (pos) borang soal selidik di luar kawasan Negeri Johor.

(21)

8 1.8 Kepentingan Kajian

Hasil daripada kajian ini, penyelidik berharap ia dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti pihak-pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, guru-guru sekolah menengah, pihak pentadbir sekolah dan penyelidik sendiri.

1.8.1 Guru

Menurut Gold dan Roth (1993), ramai guru sedar akan kewujudan tekanan di dalam diri mereka, namun mereka tidak mengetahui cara untuk mengendalikannya. Memandangkan tekanan boleh menjejaskan prestasi dan kepuasan kerja serta menurunkan produktiviti, pengetahuan mengenai masalah tekanan kerja adalah amat penting kepada para guru sekolah menengah. Ini turut disokong oleh Tang dan Yeung (1999) yang menekankan bahawa adalah penting bagi seseorang guru untuk mengetahui punca-punca stres kerja yang berpotensi dan kesan stres terhadap kesejahteraan psikologinya. Oleh itu, kajian ini diharapkan dapat menyedarkan guru sekolah mengenai bahayanya tekanan kerja di samping membantu mereka mengatur langkah untuk meminimakan stres yang dihadapi. Guru-guru merupakan tenaga pengajar yang amat penting dalam memastikan para pelajar mendapat keperluannya sebagai seorang pelajar. Menurut Mok Soon Sang (2002), guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-murid di institusi pendidikan. Peranan ini memerlukan sokongan daripada orang lain. Oleh itu, dapatlah kita simpulkan bahawa guru ialah pakar dalam pengajaran yang bertanggungjawab merancang, memandu dan menilai pembelajaran.

1.8.2 Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia

(22)

9 boleh mengambil pelbagai langkah bagi meminimumkan stres guru seterusnya memberi kesan positif kepada guru-guru. Tanpa kepuasan kerja dan komitmen yang tiggi oleh guru-guru ini, tanggungjawab ini mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Kepuasan kerja dan komitmen yang tiggi oleh para guru ini berupaya memastikan mutu perkhidmatan Perguruan Malaysia yang tiggi serta bagi memastikan bahawa semua perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan sempurna dan teratur.

1.8.3 Pihak pentadbir

Di samping itu, hasil dapatan penyelidikan ini juga dapat menimbulkan kesedaran di kalangan pihak pentadbir sekolah mengenai isu tekanan kerja guru di samping memberi peluang kepada mereka untuk mengenal pasti tahap dan faktor-faktor tekanan kerja di kalangan guru sekolah menengah. Dengan ini, pihak pentadbir sekolah dapat mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menangani atau sekurang-kurangnya meminimakan tekanan kerja di kalangan guru.

1.8.4 Pengkaji

Akhir sekali, kajian ini juga amat berguna bagi pihak penyelidik sendiri memandangkan profesion yang akan diceburi adalah profesion perguruan yang kini dilanda dengan berbagai isu, seperti tekanan kerja, konflik dan kekaburan peranan, permasalahan perkhidmatan dan sebagainya

(23)

10 1.9 Kerangka teori dan konseptual

Rajah 1.1 menunjukkan bahawa teori behaviorisme dan teori tingkah laku biologikal yang diadaptasi oleh Skinner & Hans Selye (1995) berkait rapat dengan tingkah laku guru. Hal ini disokong oleh Mahmood Nazar (2004) yang menegaskan bahawa teori telah dikemukan ini berkaitan dengan tekanan kerja guru.

1.9.1 Teori Behaviorisme

Dari pandangan behaviorisme iaitu Skinner (1971), seseorang yang menunjukkan tingkah laku yang tertekan terhadap sesuatu rangsangan telah diteguhkan masa lampau untuk memberi tindak balas tersebut. Lazarus (2009) pula mencatatkan bahawa tingkah laku yang berkaitan dengan stres ini lebih dipengaruhi oleh proses pembelajaran daripada pengaruh unsur mekanisme naluri. Melalui proses peneguhan ke atas beberapa tingkah laku yang terpilih seseorang itu boleh dibentuk untuk mengalami tekanan dari situasi tertentu. Sebagai contoh, bagi seseorang yang mengalami tekanan di tempat kerja kerana terlalu banyak berhadapan dengan permintaan atau perintah yang lain. Keadaan ini adalah tertakluk kepada senang atau susah tingkah laku seseorang itu dibentuk dan jikalau ia mudah, maka senanglah ia mengalami tekanan.

1.9.2 Teori Tingkah Laku dan Biologikal

(24)

11 untuk mengatasi masalah. Ia dinamakan sindrom kerana manifestasi reaksi adalah berkaitan di antara satu sama lain. Jelaslah bahawa kedua-dua teori yang digunakan dalam kajian ini berkait dengan tekanan kerja guru.

1.10 Kerangka konseptual

Teori Behaviorisme (Skinner, 1971)

&

Teori Tingkah Laku Biologikal (Hans Selye, 1995)

Model Tekanan Kerja (Boyle et al.1995)

Beban kerja

Kekangan

masa Disiplin pelajar

Perhubungan interpersonal

Keperluan penghargaan

(25)

12

Pemboleh ubah bersandar

Berdasarkan Rajah 1.2 model tekanan kerja telah diadaptasi sebagai asas dalam kajian ini iaitu model tekanan kerja guru oleh Boyle, Borg, Falzon & Baglioni (1995). Menurut Boyle et al. (1995) terdapat lima faktor yang boleh membawa kepada tekanan kerja guru. Lima faktor berkenaan ialah beban tugas, kekangan sumber dan masa, hubungan rakan sekerja yang buruk dan keperluan penghargaan dan salah laku pelajar. Terdapat dua pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini iaitu pemboleh ubah bersandar ialah tekanan kerja guru dan pemboleh ubah tidak bersandar ialah faktor-faktor tekanan kerja iaitu bebanan kerja, keperluan penghargaan, kekangan masa, disiplin pelajar dan perhubungan interpersonal. Kajian ini akan mengesahkan adakah Rajah1.2: Kerangka konsep faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru

Pemboleh ubah tak bersandar

TEKANAN KERJA GURU

Beban kerja

Kekangan masa

Disiplin pelajar

Perhubungan interpersonal

Keperluan penghargaan

Analisis Komponen

Utama

Faktor-faktor yang disahkan

Faktor dominan

Impak dimensi

Pemboleh ubah bersandar

Pemboleh ubah tak bersandar

(26)

13 kelima-lima faktor-faktor dalam model tekanan kerja guru yang di bina oleh Boyle (1995) sama atau sebaliknya dengan faktor tekanan kerja guru di Malaysia dengan menggunakan pendekatan analisis pengesahan faktor atau Principal Confirmatory Analysis (PCA).

1.10 Definisi Operasional (Operational Definition)

Kajian ini akan melibatkan penggunaan beberapa istilah seperti tekanan kerja, kekangan, pengalaman mengajar, kekangan masa, beban tugas, salah laku pelajar, perhubungan rakan sekerja yang buruk dan keperluan penghargaan.

1.10.1 Tekanan kerja

Perbuatan menekan, desakan, paksaan, keadaan menekan atau keadaan tertekan semasa bekerja di sekolah, keadaan menanggung beban yang sukar untuk ditanggung (Noresah Baharom, 2005). Cooper & Marshall (1976) mendefinisikan stres kerja sebagai ketidakupayaan individu untuk bertindak balas terhadap rangsangan dalam diri dan persekitaran kerja sehingga memberi impak-impak tertentu kepada dirinya. Cooper & Marshall (1976) turut melihat tekanan kerja sebagai faktor atau stressor persekitaran yang negatif yang berkaitan dengan sesuatu pekerjaan seperti beban tugas, konflik atau kekaburan peranan, keadaan kerja yang tidak memuaskan dan sebagainya.

1.10.2 Keperluan penghargaan

(27)

14 1.10.3 Guru sekolah menengah

Guru terlatih yang sedang bertugas di sekolah-sekolah menengah di Daerah Batu Pahat, Johor dan termasuk pengetua, penolong kanan dan penyelia petang. Mereka mempunyai kelayakan akademik yang setaraf dan sesuai untuk menjadi guru. Senarai sekolah menengah diperolehi dari Jabatan Pendidikan Johor, Kementerian Pendidikan Malaysia.

1.11 Rumusan bab

(28)

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 Pengenalan

Bab ini membincangkan mengenai teori, model dan penyelidikan-penyelidikan pengkaji terdahulu tentang perkara yang berkaitan dengan kajian ini. Teori, model dan dapatan kajian tersebut amat penting dan berguna untuk dijadikan asas dan panduan terutamanya kepada penyelidik untuk lebih memahami permasalahan kajian. Tekanan pekerjaan adalah sesuatu yang sentiasa berlaku kepada manusia. Tekanan pekerjaan di kalangan guru telah menjadi satu isu yang semakin hangat diperkatakan oleh pelbagai pihak. Tambahan pula, kenyataan ini terbukti apabila berbagai kajian telah dijalankan di serantau dunia dan berbagai program dan bengkel telah diadakan bagi membantu guru-guru mengendalikan masalah stres kerja dan mengurangkan stres yang dihadapi oleh mereka. Dalam kajian ini, tinjauan literatur akan menumpukan kepada tekanan kerja secara umum dan tekanan kerja di dalam profesion perguruan serta isu-isu yang berkenaan dengannya secara khusus. Dalam bab ini, penyelidik akan membincangkan beberapa model stres kerja guru, kajian-kajian lepas. Sorotan penulisan ini sedikit sebanyak dapat membantu penyelidikan berkaitan stres kerja guru yang telah dipilih oleh penyelidik di samping mewujudkan satu panduan yang menuju kepada matlamat kajian ini.

2.2 Definisi Tekanan

(29)

16 peluang, konstrain atau permintaan berkaitan dengan apa yang dikehendaki, di mana hasil yang diterima itu adalah tidak pasti daan tidak penting.

Lazarus (2009) menegaskan bahawa tekanan adalah satu bentuk keadaan ataupun perasaan yang hadir daripada pengalaman apabila seseorang individu menganggap bahawa permintaan yang diterima oleh mereka adalah begitu tinggi dan tidak mampu untuk mereka penuhi atas sebab kekurangan sumber sosial dan peribadi. Dalam erti kata lain, individu tersebut tidak mampu lagi untuk mengawal sesuatu keadaan ataupun situasi. Greenberg & Baron (2000), pula berpendapat bahawa tekanan didefinasikan sebagai tahap emosi yang agak kompleks, reaksi fisiologi dan pemikiran yang saling berkaitan telah membawa kepada permintaan luaran. Greenberg dan Baron merujuk kepada permintaan sebagai permintaan daripada persekitaran sekeliling sebagai punca stressors. Contoh stressors ialah permintaan terhadap tugas di tempat kerja, perhubungan interpersonal dengan rakan sekerja, perhubungan dengan isteri atau suami dengan anak-anak dan pemaksaan dalam bersosial.

2.3 Model Tekanan Kerja

Menurut Kyriacou dan Sutcliffe (1978a), tekanan kerja guru diertikan sebagai satu sindrom gerak balas terhadap beberapa aspek yang negatif (seperti rasa marah atau kemurungan) yang dialami oleh guru dan ia lazimnya disertai dengan perubahan biokimia dan psikologi (seperti degupan jantung yang meningkat atau pembebasan hormon adrenocorticotrophic ke dalam aliran darah) yang bakal menyebabkan penyakit-penyakit hasil daripada aspek-aspek pekerjaan mereka. Dalam konteks ini, permintaan yang diletakkan ke atas guru telah bertukar menjadi satu ancaman terhadap harga diri dan kesejahteraan psikologi serta fizikalnya.

(30)

17 berikut: Model ini telah membezakan punca tekanan kerja berpotensi daripada punca stres kerja sebenar. Punca tekanan kerja berpotensi adalah aspek-aspek kerja guru yang objektif (seperti beban tugas yang terlalu banyak atau keadaan kerja yang bising) yang memungkinkan tekanan guru berlaku. Punca stres kerja berpotensi hanya akan menyebabkan stres guru sekiranya ia dianggap oleh guru sebagai ancaman kepada harga diri dan kesejahteraan dirinya .Pentaksiran sebegini mungkin berlaku dalam dua cara. Pertama, guru beranggapan bahawa dia tidak berupaya untuk memenuhi atau mengendalikan tuntutan yang dibuat terhadapnya. Kedua, tuntutan yang dibuat ke atas guru bercanggah dengan keperluannya yang lebih tinggi. Taksiran yang dibuat oleh guru tentang tuntutan yang dibuat kepada dirinya bergantung kepada interaksi antara ciri-ciri individu guru dan persepsi guru itu terhadap tuntutan kepada dirinya. Ciri-ciri individu guru termasuklah butir-butir biografi seperti jantina, pengalaman mengajar serta sifat-sifat personaliti seperti kecenderungan membimbang, fleksibiliti-ketegaran berkeupayaan untuk memenuhi atau mengendalikan tuntutan dan sistem kepercayaan sikap dan nilai guru tersebut.

(31)

18 berkaitan dengan tekanan kerja guru. Respon-respon ini boleh wujud dalam bentuk psikologi seperti ketidak puasan kerja yang tinggi, fisiologi seperti tekanan darah tinggi ataupun tingkah laku seperti ponteng kerja. Selain itu, empat gelung maklum balas turut dicadangkan dalam model ini yang diwakili dengan abjad (a), (b), (c) dan (d).

Pertama, mekanisma daya tindak yang digunakan oleh guru untuk mengendalikan punca stres kerja sebenar mungkin akan mempengaruhi pentaksiran guru terhadap punca stres berpotensi. Umpamanya, apabila cara penafian dipilih sebagai mekanisma daya tindak dan telah digunakan dengan jayanya, punca stres sebenar akan bertukar menjadi punca stres berpotensi. Ini ditunjukkan oleh kotak (a). Kedua, stres guru sendiri mungkin akan mempengaruhi pentaksiran yang dibuat, sama ada secara langsung, gelung (b), di mana guru yang amat tidak berpuas hati dengan kerjanya mungkin akan menganggap tuntutan yang dibuat ke atasnya sebagai suatu ancaman terhadap harga diri dan kesejahteraan dirinya, atau secara tidak langsung, iaitu gelung (c), di mana penyakit-penyakit yang dihidapi oleh seseorang guru bertukar menjadi punca stres bukan kerja berpotensi. Gelung (d) pula mewakili keadaan di mana pengalaman guru yang gagal memenuhi atau mengendalikan tuntutan mungkin akan mempengaruhi pentaksiran individu terhadap keupayaannya pada masa depan.

(32)

19 1 Potensi stress Fizikal Psikologi Stress sebenar 2 Penilaian Ancaman kepada kesejahteraan harga diri 4 Mengatasi mekanisme mengurangkan anggapan ancaman 5 Guru stress kesan negative Tindak balas dikaitkan: Psikologi Fisiologi Tingkah laku 6 Simpton rumit Koronari Psikomatr ik Mental 8 Potensi bukan pekerjaan stres Ciri-ciri individu GuruBiografi Personaliti Keperluan yang tinggi

Kepercayaan mempunyai kebolehan untuk bertemu atau mengatasi tuntutan Sistem nilai sikap

3

(33)

20 2.4 Tekanan Kerja Guru

Tekanan terhadap guru memang berkecenderungan untuk menyebabkan guru berada dalam keadaan murung, mengalami tekanan jiwa, kekecewaan dan kebimbangan. Guru yang gagal mengawal diri akibat tekanan akan memberi kesan kepada perhubungan guru dengan pelajar dan juga mutu pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini seterusnya boleh menjejaskan kualiti pendidikan dan juga profesion perguruan yang seterusnya akan membantutkan usaha mewujudkan sebuah masyarakat yang mampu membawa Malaysia ke tahap kecemerlangan dan kegemilangan mutu pendidikannya (Sapora, 2007). Berdasarkan model tekanan kerja guru yang dibentuk oleh Boyle et al. (1995) dalam Rajah 2.2, beliau menegaskan bahawa terdapat lima faktor yang boleh membawa kepada tekanan kerja guru. Kelima-lima faktor berkenaan adalah beban kerja, kekangan masa, hubungan rakan sekerja, disiplin pelajar dan keperluan penghargaan.

Rajah 2.2: Model Tekanan Guru (Sumber: Boyle, Borg, Falzon & Boglioni, 1995)

Tekanan

Beban kerja

Kekangan sumber dan masa

Keperluan penghargaan Perhubungan interpersonal

(34)

21 2.5 Faktor-faktor tekanan kerja guru

Berdasarkan model Boyle et al.(1995), terdapat lima faktor stres yang telah dilibatkan, iaitu beban tugas, salah laku pelajar, penghargaan profesional, kekangan masa dan sumber dan perhubungan interpersonal yang tidak memuaskan. Berdasarkan Tee & Azizi (2006), menyatakan bahawa faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru (i) beban kerja (ii) kekangan masa dan sumber (iii) disiplin pelajar (iv) perhubungan interpersonal (v) keperluan penghargaan. Begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh Raja Maria (2011) yang mendapati bahawa faktor yang mempengaruhi tekanan kerja guru adalah (i) beban kerja (ii) kekangan masa dan sumber (iii) disiplin pelajar (iv) perhubungan interpersonal (v) keperluan penghargaan. Faktor-faktor ini akan dihuraikan dengan lebih jelas berdasarkan kajian-kajian lepas dari dalam dan luar negara sebagai bukti yang boleh menyokong hasil kajian. Selain kelima-lima faktor tersebut, sorotan kajian mengenai faktor demografi telah dikupas dengan lebih jelas berdasarkan kajian-kajian lepas.

2.5.1 Demografi

(35)

22 perempuan. Ini menunjukkan terdapat perbezaan antara guru lelaki dan perempuan dalam menghadapi stres berkaitan masalah disiplin pelajar. Hasil kajian beliau juga mendapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor bebanan kerja dengan pengalaman mengajar. Ini menunjukkan guru yang lebih berpengalaman dan guru muda menghadapi stres bebanan kerja yang sama. Begitu juga dengan aspek masalah disiplin pelajar dan peraturan sekolah. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor masalah disiplin pelajar dan peraturan sekolah dengan pengalaman mengajar. Guru yang lebih berpengalaman dan kurang berpengalaman tidak mempunyai perbezaan dalam menghadapi stres berkaitan masalah disiplin pelajar dan peraturan sekolah. Walaubagaimanapun, terdapat hubungan yang signifikan antara faktor hubungan interpersonal dengan pengalaman mengajar. Menurut kajian yang dilakukan oleh Azizi & Nik Diana Hartika (2005) juga mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor bebanan kerja dengan umur. Andaian yang dapat dibuat di sini adalah guru yang lebih berumur lebih merasa stres bebanan kerja berbanding guru muda. Hasil daripada kajian Azizi et al. (2010) menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan antara faktor-faktor stres di kalangan guru lelaki dan perempuan di sekolah menengah. Para guru menyatakan bahawa tahap stres guru secara keseluruhannya berada pada tahap yang sederhana. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor stres dengan umur. Tambahan pula, kajian ini juga mendapati bahawa guru yang berkelulusan ijazah merasa kurang tertekan berbanding dengan rakan sekerja lain ketika menghadapi suasana dan prosedur sekolah yang kurang memuaskan. Apabila berdepan dengan masalah-masalah seperti suasana kelas yang rumit, kekurangan peralatan dan kemudahan serta kelakuan pengetua sekolah, guru yang berusia muda dan kurang berpengalaman mengalami stres yang lebih besar daripada guru yang lebih berpengalaman. Begitu juga dengan guru yang kurang berpengalaman dan berkelulusan lebih rendah dikatakan kurang tertekan dari segi pengurusan masa.

2.5.2 Bebanan kerja

(36)

23 juga semakin kompleks hasil daripada transformasi pendidikan negara. Di samping menjalankan tugas rasmi dengan mengajar, guru-guru juga perlu menjalankan tugas-tugas lain. Guru-guru sekolah menengah dikehendaki melakukan proses pembayaran yuran pelajar, mengendalikan permohonan Skim Pinjaman Buku teks, biasiswa, kegiatan persatuan, gerak kerja kokurikulum dan sebagainya. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ramli (2003), beliau menegaskan bahawa selain daripada menjalankan tugas di kelas, guru-guru juga perlu memainkan peranan lain sebagai pemimpin dan penggerak dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Oleh kerana besarnya harapan rakyat kepada guru-guru telah menimbulkan beban yang berat kepada guru-guru sendiri sehingga mereka tidak dapat menunaikan tugas dan tanggungjawab mereka dengan sempurna. Berdasarkan kajian Azlina & Sew Lee (2008) menunjukkan faktor stres yang paling dominan ialah faktor beban kerja. Keadaan ini menggambarkan bahawa beban tugas guru-guru di negara kita tidak begitu mempengaruhi tekanan kerja guru.

Cooper (1988), menegaskan semua jenis dan bentuk kerja merupakan sumber utama yang menyumbang kepada bebanan tugas. Ini mungkin disebabkan kerja yang diberikan adalah tidak sesuai ataupun terlampau banyak sehingga menimbulkan beban kepada pekerja terbabit. Walaupun seseorang individu itu memang berbakat dan cekap di dalam menjalankan tugasnya, dalam masa yang sama beban kerja yang melampaui batas akan menyebabkan prestasi kerjanya menurun dengan mendadak akibat kepenatan fizikal dan mental yang boleh membawa kepada penyakit-penyakit tertentu seperti sakit jantung, darah tinggi dan sebagainya. Hasil kajian mendedahkan bahawa 14 peratus responden mengalami stres yang tinggi atau amat tinggi. Faktor beban tugas telah ditentukan sebagai punca stres yang paling ketara.

2.5.3 Disiplin pelajar

(37)

24 apabila terdapat kalangan pelajar yang menghadapi masalah disiplin, ini bermakna mereka tidak lagi mampu untuk mengawal diri apatah lagi patuh kepada peraturan dan pihak yang berkuasa lalu mereka sepatutnya dikenakan hukuman atas segala kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini disokong oleh Ramli (2003) yang telah menjalankan kajian terhadap 53 orang guru-guru bengkel bersiswazah dan bukan siswazah di sekolah-sekolah menengah di daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan untuk mengenal pasti tahap dan punca stres kerja guru. Hasil kajian menunjukkan faktor salah laku pelajar dan penghargaan telah menyebabkan stres yang tinggi kepada responden. Guru juga dikehendaki bertanggungjawab ke atas disiplin pelajar di sekolah. Pada hari ini, disiplin menjadi buah mulut masyarakat umum. Pada masa yang sama, guru sering dipersalahkan kerana kemerosotan disiplin pelajar di sekolah-sekolah pada hari ini.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Azizi & Nik Diana Hartika (2005), hasil analisis mendapati tahap stres guru-guru di kalangan guru-guru di sekolah menengah dari bebanan kerja, hubungan interpersonal, masalah disiplin pelajar dan peraturan sekolah adalah berada pada tahap sederhana. Ini dapat dibuktikan melalui peratusan yang tinggi bagi kategori sederhana dalam setiap aspek yang dikaji. Faktor stres yang paling dominan di kalangan responden adalah berdasarkan aspek masalah disiplin pelajar. Ini menunjukkan bahawa masalah disiplin pelajar merupakan faktor utama yang menyumbang kepada stres guru. Kajian terdahulu oleh Mazlan (2002) terhadap 91 orang guru sekolah rendah di Zon Tenggara, Kulai, Johor juga mendapati bahawa faktor salah laku pelajar merupakan punca stres kerja guru yang utama selain daripada faktor perhubungan interpersonal. Abdul Rahim (2002) yang telah menjalankan kajiannya terhadap 130 orang guru sekolah menengah dan sekolah rendah di daerah Kota Tinggi juga menegaskan bahawa faktor salah laku pelajar. Ramli (2003) yang menunjukkan bahawa “pelajar yang tidak mengikut arahan” merupakan salah laku pelajar yang paling dominan dalam mengakibatkan stres kerja guru, diikuti oleh tindakan pelajar yang tidak menyiapkan tugasan dan sikap pelajar yang negatif terhadap nasihat guru. Kajian beliau juga menyatakan bahawa sikap pelajar yang kurang memberi tumpuan merupakan salah laku pelajar yang paling tidak ketara dalam menyebabkan stres kerja di kalangan guru.

(38)

98

RUJUKAN

Abdul Ghafar, M.N. (1999).Penyelidikan Pendidikan Johor Bahru: Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Kadir, H. (2009). Kaunseling Di Tempat Kerja. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, B. & Aziz, M. (2011). Stres Dalam Kalangan Guru Di Dua Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Kawasan Skudai. Journal of Educational Psychology and Counselling. 3, 59-80.

Ahmad, H. (2003). Faktor-faktor yang Menyebabkan Stres (Tekanan) Kerja di Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian di Daerah Johor Bahru Johor. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana.

Ahmad Tajudeen, A.B. (2004). Kepuasan Kerja dan Tekanan yang Dihadapi oleh Guru Sekolah. Universiti Putera Malaysia: Tesis Sarjana.

Ariffin, S.R., Ariffin, R &Mohamed H. (2008). Contribution Factors in Multiple Intelligences Among Adolescene Students. Journal of Education. 33:3546. Aris, M. (2002). Stres Kerja di Kalangan Guru Sekolah Rendah. Satu Kajian di

Sekolah Rendah Kawasan Zon Tenggara, Kulai, Johor Darul Takzim. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana

Aris, A.R. (2002). Kajian Ke Atas Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres (Tekanan) dan Niat Untuk Meninggalkan Profesion Perguruan di Kalangan Guru Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah di Daerah Kota Tinggi, Johor. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana

Arshad, Z. (2003). “Stres Kerja di Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah: Satu Kajian di Zon Bandar, Kota Tinggi, Johor.” Universiti Teknologi Malaysia: Tesis yang tidak diterbitkan.

(39)

99 Borg, M. G., & Riding, R. J. (1993). Occupational stress and job satisfaction among

school administration. Journal of Educational Administration, 31, 4-21. Boyle, J. G., Borg, M. G., Falzon, J. M., & Baglioni, A. J. (1995). A structural model

of the dimensions of teacher stress. British Journal of Education Psychology, 65,49-67.

Bond & Fox, (2009). Applying the Rasch Model. Fundamental Measurement in the human sciences, Second edition, Published Phsychology Press.

Bond & Fox, (2007). Applying the Rasch Model. Fundamental Measurement in the human sciences, Second edition, Published Phsychology Press.

Chei, C.L. (1996).Tekanan Kerja di kalangan Guru-guru di sebuah Sekolah Menengah Kerajaan dan Sebuah Sekolah Menengah Swasta. Tesis (B.Ed) yang tidak diterbitkan, Universiti Putra Malaysia.

Cox, T (2000). The Experience And Effects Of Stress In Teachers. British Educational Research Journal. 77(2), 139-145.

Cohen, L, Manion, L & Morrison (2000). Research Methods in Education (5th ed), London:Routledge Falmer

Cooper, C. L., & Marshall, J. (1976). Occupational sources of stress: A review of the literature relating to coronary heart disease and mental ill health. Journal of Occupational Psychology, 49, 11-28.

Cooper, C. et al (1988). Occupational Stress Indicator Management Guide.

Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed method approaches (2nd ed). California Sage.

Dunham, J. (1992). Stress in Teaching. Edisi Kedua. London: Routledge.

Dora, M.T. & Abdul Kadir, H. (2006). Mengurus Stres. Selangor: PTS Profesional. Edelfelt, R.A. & Reiman, A. (2004). Career In Education. 4th ed. Chicago: VGM

Career Books.

Fontan, D. (1989), Managing Stress. British Psychological Society & Routledge Ltd Farber, B. A. (1991). Crisis in Education: Stress and Burnout in the American Teacher. San Francisco: Jossey Bass Publishers

Gay, L. R. & Airasian P. (2000). Educational Research: Competencies for Anaysis and Application (6th Ed).Upper Saddle River: Prentice-Hall Inc.

(40)

100

Gold, Y., & Roth, R. A. (1993). Teachers managing stress and preventing burnout: The professional health solution. London: The Falmer Press.

Gruneberg, M. M. (1979). Understanding job satisfaction. London: The McMillan Press Ltd. Kyriacou, C. (1987). Teacher stress and burnout. An International Review, 29, 145- 152.

Greenberg, J. & Baron, R.A. (2000). Behavior in organizations, 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Hambleton, R.K. & Cook, L.L. (1977). Latent trait models and their use in the analysis of educational test data. Journal of Educational Measurement, 14, 75-96.

Hu, L. and Bentler, P.M. (1999), “Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives,” Structural Equation Modeling, 6, 1-55.

Huisman, J. (Ed). (2009) . International perspectives on the governance of higher education. New York and London: Routledge, Taylor & Francis Group. Jusoh, R. (2003). Mengkaji Tekanan di Kalangan Guru bengkel di Sekolah-sekolah

Menengah di Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda.

Karim, F & Zubaidah Aman, Z. (1998). Implikasi Burnout di Kalangan Guru Terhadap Sistem Pendidikan. Prosiding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara. November 26 – 27. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 317-333. Keeves, J.P & Alagumalai, S. (1999). New Approaches to Measurement‟. In

Masters, G.N and J.P Keeves (Eds), Advances in Measurement in Educational Research and Assessment, Pergamon.23-48.

Kamaruddin, K. (2007). Tekanan kerja di kalangan guru sekolah menengah. Jurnal Kemanusiaan, 10,104-118.

Karim, F. & Aman, Z. (1999). Peramal Burnout Di Kalangan Guru, Faktor Latar Belakang, Tekanan Di Peringkat Organisasi Dan Sokongan Sosial. Jurnal Pendidikan. (4): 13-23.

(41)

101 Konting, M. (2005). Kaedah Penyelidikan Pendidikan‟ Kuala Lumpur. Dewan

Bahasa dan Pustaka

Krejcie, Robert, V., Morgan, &Daryle, W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement.

Kyriacou, C. & Sutcliffe, J (1978a). A Model of Teacher Stress Educational Studies. International Educational Research. 4(1), 1-6.

Kyriacou, C. & Sutcliffe, J (1978b). Teacher Stres: Prevalence, Source and Symptoms. British Journal of Education Psychology. 48, 159-167.

Kyriacou, C. dan Chien, Pei Yu (2004). Teacher Stress in Taiwanese Primary Schools. Journal of Educational Equiry. 5 (2), 86 – 104.

Kyriacou, C. (1987). Teacher Stress and Burnout. An International review. 29: 145-152.

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2002). Kempen Cara Hidup Sihat. Laporan Tahunan Program Kesihatan Malaysia, 23–30.

Laughin, A (1984). Teachers Stress in Australian Setting: The Role od Biografical Mediators, ducational Studies, 10:7-22

Linacre, J.M. (1998). A User’s Guide To Winsteps@Ministeps: Rasch- Model Compute Programs.

Linacre, J.M. (2004). A User’s Guide To Winsteps@Ministeps: Rasch- Model Compute Programs.

Linacre, J.M. (2005). A User’s Guide To Winsteps@Ministeps: Rasch- Model Compute Programs.

Linacre, J.M. (2010). A user’s guide to WINSTEPS: Rasch-model computer program. Beaverton: Oregon.

Lim, C.P. (2001). Learner control and task-orientation in a hypermedia learning environment: A case study of two economics departments. International Journal of Instructional Media, 29(3), 1 - 15.

Lazarus, R. S., & Opton, E. M. (2009). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw Hill.

Loewenthal, D (2002). „Involvement and Emotional Labour‟, Soundings, Issue 20, 151-162.

(42)

102 Muhammad, J. (2003). Kelakuan organisasi. Kuala Lumpur; Leeds Publications. Mc Millan, J.H & Schumacher, S. (1984). Research In Education. Boston: Little,

Brown & Company Limited.

Mohamed, M. N. (2004). Pengantar psikologi: Satu pengenalan asas kepada jiwa dan tingkah laku manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Kosnim et al. (2008). Pengaruh personaliti terhadap kepuasan kerja dan stres

kerja guru. Jurnal Teknologi ,48, 33-47.

Mohd Kosnim, A & Tan, S.L. (2008). Pengaruh personaliti terhadap kepuasan kerja dan stres kerja guru. Jurnal Teknologi, 48(E), 33-47.

McDonald, R.P. (1978), “A simple comprehensive model for the analysis of covariance structures,” British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 37, 234-251.

Merrett, F. & Wheldall, K. (1993) How do teachers learn to manage classroom behaviour? A study of teachers‟ opinions about their initial training with special reference to classroom behaviour management. Educational Studies.19, 91–102.

Mok, S.S. (2002). Pedagogi Untuk Kursus Diploma Pengurusan. Edisi Kedua. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Noor Hamizah, A. B,. (2012, April 24). Guru lebih Stress. Utusan Malaysia.

Nuruddin, A. W. (1996). Stres Pekerjaan di Kalangan Guru: Satu Kajian Kes. Tesis (B.Ed), Sintok: Universiti Utara Malaysia

Othman, T. (2007). Hubungan burnout dengan kepuasan kerja di kalangan staf Jabatan Agama Johor. Tesis Master yang tidak diterbitkan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

Othman, A.J. (2000). Kajian Pertautan Ayat Dalam Penulisan Karangan, Jurnal Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka. 6(44), 658-681.

Punch, K.F.& Tuettmann, E (1990). Correlates of Psychological Distress among Secondary School Teachers. British Educational Research Journal. Vol.16. No.4.369-382.

Pratt, D.(1978). Predicting Teacher Survival. Journal of Educational Research. 71, 12-18.

(43)

103 Rahman, N. & Tengku Muda, T. M. (2006). Stres Di Kalangan Guru: Satu Kajian Ke Atas Guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Universiti Teknologi Malaysia: Projek Sarjana Muda

Raja Ali, R.M.D. (2011). Faktor-faktor yang Mendorong Tekanan Kerja ( stres ) di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah di Daerah Pasir Puteh. Open University Malaysia: Master of Education.

Reckase, M.D. (1979). Unifactor latent trait models applied to multifactor implications. Journal of Educational Statistics, 4(3), 207-230.

Robbins & Stephen (Ed.) (2000). Managing today: Prentice Hall.

Sari, Y. (2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stres Di Kalangan Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru. Projek Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia.

Sipon, S. (2007, Julai 27). Pendidik Mesti Bijak Kawal Emosi. Utusan Malaysia. Schulze, S. (2003). Views on the Combination of Quantitative and Qualitative

Research Approaches. University of South Africa, Progressio 25(2):8-20. Selye, H. (1974). Stress without distress. New York: Harper and Row.

Skinner, B. F. (1971), Are theories of learning necessary? Psychological Review, 57, 193-216.

Sulaiman, E.(2003). Amalan Profesionalisme Perguruan. Universiti Teknologi Malaysia Skudai Darul Ta‟zim.

Sunbul, A.M. (2003). An analysis of relations among locus of control, burnout and job satisfaction in Turkish high school teachers. Australian Journal of Education, 47 (1), 58-72.

Syed Arabi Idid. (1993). Kaedah penyelidikan komunikasi dari sains sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Smither, R. (1994). Stress and teachers: Old wine in new bottle. Urban Education, 19:39–51.

Schafer, C. A. (1992). Demographic overview of teacher workload issues and stress survey, Spring 2001. BCTF Research Support.

Smilansky, J. (1984). External and Internal Correlates of Teachers‟ Satisfaction and Willingness to Report Stress. British Journal of Educational Psychology. 54, 84 – 92.

(44)

104 Wan Razab, W.N. & Othman, N. Tahap Motivasi dan Punca Tekanan Guru yang

Melanjutkan Pengajian. Jurnal Kemanusiaan, 17, 97-114.

Woo Sew Fun. (2008). Faktor-faktor yang mendorong tekanan kerja (stres) di kalangan guru-guru SJK(C): Satu kajian di tiga buah sekolah di Wilayah Wiersma, W. (2000). Research Methods in Education: An Introduction (7ed).

Needham Heights: A Pearson Education Company.

Wright, B & Stone, M.H. (1979). Best Test Design. Chicago: MESA Press.

Wright, B. D. & Masters, J. (1982) . Rating Scale Analysis. Chicago: MESA Press . Yahaya, A. & Tee S.K. (2006). Stres Kerja di Kalangan Guru Aliran Teknik di

Sekolah Menengah Teknik di Negeri Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Tesis Ph.D Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, A. S. (2005), Mengurus Disiplin Pelajar. Pahang Darul Makmur : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Yahya et al.(2007). Menguasai penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Yahaya, A & Nik Husain, N. D. H (2000). Tahap Stres Dan Faktor Faktor yang Mempengaruhi Stres Di Kalangan Guru Sekolah Di Negeri Johor, Melaka, Selangor dan Negeri Sembilan. Universiti Teknologi Malaysia:

Yahya et al. (2010). Stres dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah di Empat Buah Negeri di Malaysia. Asia Pacific Journal of Educators and Education. 25, 103-136

References

Related documents

International Journal of Research in Advent Technology, Vol 6, No 5, May 2018 E ISSN 2321 9637 Available online at www ijrat org 617 An Improved Regulated Load Balancing Approach for

The question of prime importance is to ask what does the rape symbol stand for ; a clue to its significance on the broader level of the relationship between England and

To evaluate the single-best translation hypotheses, we use the following string-to-string criteria: word error rate (WER), position-independent word error rate (PER) and the

version18 dvi Analysis of Semantic Classes in Medical Text for Question Answering Yun Niu and Graeme Hirst Department of Computer Science University of Toronto Toronto, OntarioM5S

Index Terms- Flexible alternating current transmission system; FACTS, Static Synchronous Series Compensator; SSSC, Voltage source converter; VSC, Rotor angle

SVM classifier method is outstanding from other with its effectiveness to improve performance of text classification combining the HMM and SVM where HMMs are

Abstract: A two-dimensional particle size variations has been developed for the purpose of studying variably saturated water flow and solute transport in groundwater, with and

In this project, we investigated the problem of privacy protection and sharing large medical data in cloudlets and the remote cloud. We developed a system which does