• No results found

“Aajanma iSaxaNa”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "“Aajanma iSaxaNa”"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SPECIAL ISSUE-ACOE 09 & 10 FEBRUARY 2013 www.srjis.com

“Aajanma iSaxaNa”

KaoDskr maMgalaa rmaoSa

saaO.inama-laata[- qaaopTo iSaxaNaSaas~

mahaivaValayaÊ BaaorÊ ija.puNao.

iSaxaNa hI AKMD caalaNaarI p`iËyaa Aaho. Aajanma iSaxaNa sava-samaavaoSak iSaxaNa Aaho. vyai@tgat va saamaaijak jaIvanaat pirpuNa-ta AaNaNyaacao kama ho iSaxaNa krto. maanavaI Aist%vaaMkrIta Aajanma iSaxaNa mah<vaacaI BaUimaka paDt Asato. GarÊ kuTuMbaÊ Saasana va samaaja

[%yaadI Aajanma iSaxaNaacaI maaQyamao Aahot. Aajanma iSaxaNaacao sahjaÊ AaOpcaairk va AnaaOpcaairk Asao vagaI-krNa krta yaoto. Aajanma iSaxaNaasaazI ivaivaQa kaya-Ëma rabaivata yaotat.p`aOZ iSaxaNaÊ p~Wara iSaxaNaÊ samaaja iSaxaNaÊ mau@t SaaLaÊ mau@t ivaVapIz iSaxaNaÊ AnaaOpcaairk iSaxaNaÊ roiDAaoÊ vat-maanap~oÊ saaih%ya [%yaadIWara iSaxaNa iSaxaNaÊ ]d\baaoQanaÊ ]jaLNaI vaga-Ê cacaa-sa~oÊ iSabaIroÊ tj&aMcaI vyaa#yaanao [%yaadIWara ha ]pËma rabaivata yaotao. samaayaaojanaasaazIÊsahAist%vaasaazIÊ yaaogya AiBa$caI

va AiBavaR<aI inamaa-Na haoNyaasaazIÊ kaya-kuSalata saMpadna krNyaasaazIÊ ija&asaapUtI-saazIÊ &ana saMpadnaasaazI va pirvat-naacyaa yaugaamaQyao samaqa- jaIvana jagaNyaasaazI Aajanma iSaxaNa Gaot rahNao hI kaLacaI garja Aaho.

(2)

SPECIAL ISSUE-ACOE 09 & 10 FEBRUARY 2013 www.srjis.com

p`astaivak

vyai@tcyaa janmaapasaUna iSaxaNa hI p`iËyaa sau$ JaalaI kI %yaacyaa AMtapya-Mt tI iËyaa caalaU

rahto.AaOpcaairk iSaxaNa pUNa- kolao Asalao trI iSaxaNa p`iËyaa qaaMbat naahI.p`%yaok vya@tIlaa

SaaLot ikMvaa SaaLobaahor sava- izkaNaI iSaxaNa imaLto. p`%yaok vya@tIcyaa jaIvanaat iSaxaNa p`iËyaa

AKMD caalaU rahto.

iSaxaNa doNaaáyaa saMsqaaMmaQyao imaLNaaro iSaxaNa pirpUNa- Asatoca Asao naahI. kaoNa%yaahI

xao~atIla ivaYayaatIla &ana isaimat naahI. &anaacyaa kxaa $Mdavat AsalyaamauLo AaOpcaairk iSaxaNa ho

AMitma haot naahI.sqaUlamaanaanao dr dha vaYaa-naI &anaat badla GaDt jaatao. vya@tIcyaa vaOyai@tk va

saamaaijak jaIvanaacyaa pirpUtI-saazI sattcao iSaxaNa GaoNao hI kaLacaI garja Aaho. %yaaiSavaaya

vya@tIcyaa jaIvanaat pUNa-%vayao} Sakt naahI.

Ajanma iSaxaNa GaoNyaacyaa p`iËyaonao vya@tIcao jaIvana sausaMskRt haot jaato. yaasaazIca

Learning is the way and civilized life Asao mhTlao jaato. ASaa iSaxaNaanaoca p`%yaokalaa

jaivanaacaa saaMskRitk vaarsaa p`aPt haotao. AavaSyak &anaacyaa p`aPtInao manaacaI jaDNaGaDNa haoto.

jaIvanaalaa ]BaarI p`aPt haoto. AavaSyak kaOSalya p`aPtInao ivakasaacaI Jaop BararI maarto AaiNa

%yaatUnaca vaOyai@tk va saamaaijak ivakasa GaDUna yaoNyaasa madt haoto. navanavaI kaOSalyao va &ana ho satt

caalaNaaáyaa iSaxaNaanao p`aPt haotat. mhNaUnaca Education is a continuous life long

process and it does not stop with schooling or with University education.

Ajanma iSaxaNa yaa ivacaaracaa janma ASaa paSva-BaUmaItUna puZo Aalaa.

eoithaisak paSva-BaUmaI

Aajanma iSaxaNaacaa ivacaar p`vaah

P`aacaIna kaLapasaUna BaartatIla ivacaarvaMtaMnaI ha ivacaar isvakarlaolaa Aaho. f@t

pirisqatInausaar kaLanausaar %yaamaQyao badla haot Aalaolaa Aaho.

1.saayapad ba`amhNa ho pustk 1000 vaYaa-pUvaI- ilaihlao AsaUna %yaat p`%yaok idvaSaI AByaasa kra

(3)

SPECIAL ISSUE-ACOE 09 & 10 FEBRUARY 2013 www.srjis.com 2.tOtiryaa ba`amhNa yaa naavaacyaa 1000 vaYaa-pUvaI- p`isaw Jaalaolyaa pustkat BaarWaja ?YaIMcyaa mato

malaa jar AayauYya imaLalao tr maI &ana imaLivaNyaasaazI Kca- krIna.

3.manausmaRtImaQyao Asao mhTlao Aaho kI AayauYyaBar AByaasa krtao %yaalaa dova BaoTtao.

4.[MiglaSa laoKk F.W.Tylor yaaMnaI 100 vaYaa-pUvaI- Continus Education yaapustkat

%yaaMnaI mhTlao Aaho kI Aajanma iSaxaNaanao sausaMskRtpNaa inamaa-Na haotao.

5.Dr.R.C.Wallace yaaMnaI Aajanma iSaxaNa ho doSaat va mahaivaValayaat imaLNaaáyaa iSaxaNaalaa

pUrkta va Aqa-pUNa-ta p`aPt k$na doto Asao mhTlao Aaho.

6.Sir Robert Peers mhNatat badla%yaa jagaat vyai@tgat ivakasaasaazI va samaayaaojanaasaazI

Aajanma iSaxaNa A%yaMt mah<vaacaI kamaigarI krto.

Aqa-

Aajanma iSaxaNaacaI p`iËyaa hI sattÊ sava- izkaNaIÊ sava- kaLatÊ vaoLat va savaa-McyaasaazI

caalalaolaI Asato. p`%yaokjaNa iSakivatao va p`%yaokjaNa iSakt Asatao. kaoNa iSakNaara va kaoNa

iSakivaNaara yaacaa vaoQa jyaacaa %yaanao Gyaavayaacaa Asatao. Aajanma iSaxaNaacaI ASaI ivaiSaYT saImaaroYaa

naahI. iSaxaNaacyaa sava- stravyaitir@t jao iSaxaNa imaLto %yaa savaa-t Aajanma iSaxaNaamaQyao samaavaoSa

haotao.

saMklpnaa

pUvaI- iSaxaNa mhNajao BaavaI AayauYyaacaI tyaarI ha iSaxaNaakDo pahNyaacaa dRYTIkaona haota.

pNa Aata ha dRYTIkaona badlalaa. Aajanma iSaxaNaacaI klpnaa puZo AalaI. Aajanma iSaxaNa yaa

saMklpnaolaa maUt- $p doNyaacao va naamaaiBaQaana krNyaacao kama eDgar fa^r yaaMcyaa iSaxaNa Aayaaogaanao kolao. 1971 maQyao eDgar fa^r yaaMcyaa AQyaxatoKlaI itsaáyaa jagaacyaa iSaxaNaasaMbaMQaI AaMtrraYT/Iya

Aayaaoga naomalaa gaolaa haota. yaa Aayaaogaacya Ahvaalaat hI saMklpnaa maaMDNyaat AalaI. yaa

Ahvaalaat Learning to be ha iSaxaNaacaa AaQaarstMBa maanaUna Aajanma iSaxaNaalaa ekUNa

iSaxaNaacaI maQyavatI- klpnaa maanalao gaolao Aaho. maanavaI Aist%va ivakisat krNyaasaazI Aajanma

(4)

SPECIAL ISSUE-ACOE 09 & 10 FEBRUARY 2013 www.srjis.com

v

vyyaaaaPPttII

Pa`aOZ iSaxaNa

AaOpcaairk iSaxaNa

AnaaOpcaairk iSaxaNa

sahja iSaxaNa samaaja iSaxaNa

mau@t ivaValaya dUr iSaxaNa

Pa~aWara iSaxaNa jagaacyaa vyavaharamaQaUna

ina%ya imaLNaaáyaa AnauBavaatUna

vyaaPtI

Aajanma iSaxaNaacyaa vyaaPtIcaa ivacaar kolaa tr yaa iSaxaNanao maanavaI jaIvana AayauYyaBar

vyaaplaolao Aaho. iktIhI iSaka to kmaIca Aaho. &anaacaI xao~o va kxaa isamaIt naahIt. jaovaZo jamaola

tovaZo iSaxaNaatUna saMpaidt krIt rha. iSaxaNaSaas~&aMnaI Aajanma iSaxaNaalaa vaogavaogaLyaa naavaanao

saMbaaoQalao Aaho.

yaa iSaxaNaamaQyao kaoNa%yaahI xao~atIlaÊ vayaaogaTatIlaÊ s~I¹pu$YaaMcaaÊ maulaIMcaaÊ maulaaMcaa samaavaoSa

haotao. baaOiwkÊ kaOSalyaa%mak taMi~kÊ vyavasaayaa%makÊ Baavanaa%mak ASaa sava- xao~alaa iSaxaNaanao spSa-

kolaa Aaho.

]i_YTo

1.ivaVaqaI-Ê p`aOZ va savaa-Mcaaca samaavaoSa k$na %yaaMnaa iSaxaNa doNao.

2.SaOxaiNak ASaa navyaa ApoxaaMcaI pUtI- krNyaasaazI iSaxaNa doNao.

3.vyai@tma<va ivakasaasaazI iSaxaNa doNao.

4.samaayaaojanaasaazI iSaxaNa doNao.

5.ija&asaapUtI- va &anap`aPtIsaazI Ajanma iSaxaNa doNao.

AavaSyakta ³garja´

vya@tIlaa Aaplyaa garjaa pUNa- krNyaasaazI iSaxaNa Sa@tI purivaNao. yaa Sa@tIcyaa

maaQyamaatUna vya@tI ivakasaacyaa idSaa va vaaTa SaaoQaU Sakto. Aaplyaa iSaxaNaacyaa maaQyamaatUna

(5)

SPECIAL ISSUE-ACOE 09 & 10 FEBRUARY 2013 www.srjis.com yaa iSaxaNaacaI garja inamaa-Na haoNyaasaazI samaajaacaI pirisqatI karNaIBaUt zrto. vaOyai@tk va

saamaaijak jaIvanaavar pirNaama krNaaáyaa ivaivaQa GaTk Asatat.

1.laaoksaM#yaocaI vaaZ , 2.&ana va iva&anaacaa ivasfaoT , 3.taMi~k va ivaSaoYa kaOSalyaatIla

p`gatI , 4.fursatIcyaa kaLacaa sadupyaaoga, 5.naagarI va saamaaijak jabaabadarIcaI jaaNaIva.

6.Baavainak va Aaiqa-k samaayaaojana, 7.vyaavasaaiyak iSaxaNa, 8.]VaogaatIla kaOSalya hstgat

krNyaasaazI laaokaMcyaa ApoxaaMmaQyao haot caalalaolaI vaaZ, 9.svat:caa ivakasa k$na GaoNyaasaazI

janatomaQyao JaalaolaI jaagaRtI, 10.AaMtraYT/Iya saMbaMQaacyaa inakT%vaamauLo haot AsalaolaI

saMskRtI¹saMskar [%yaadIsaazI Aajanma iSaxaNa AavaSyak Aaho.

eKaVa vyavasaayaacao kaOSalya p`aPt kolao mhNajao AayauYyaBar Aaplyaalaa to kama krta yao[-la

Asao naahI. saMgaNakacao ]cca djaa-cao p`iSaxaNa Gaotlao va vyavasqaapnaamauLo naaokrItIlaa laagalaao. trI

toca &ana AayauYyaBar ]pyaaogaacao raht naahI. saMgaNakacyaa navaIna sva$pacaa pircaya k$na Gaotlaa

naahI tr saMgaNakavar kama krta yaoNaoASa@ya Aaho. yaasaazI satt AQyayanaSaIla rahNao AavaSyak

Aaho naahItr Aaplao Aist<vaca Qaao@yaat yao[-la. yaasaazI saMbaMiQat tj&aMcaI vyaa#yaanao Aayaaoijat

krNao.

svat:cyaa Aist%vaasaazI Aajanma iSaxaNahI klpnaa maanya kravaI laagato. savaa-MgaINa

ivakasaasaazI Aajanma ivaVaqaI- AsaNao AavaSyak Aaho.

Aajanma iSaxaNaacaI saaQanaoÀmaaQyamao

yaunaoskaonao 1972 maQyao mhTlao Aaho ¹ The agencies of life long education are

numerous. These are the agencies meant for formal education, non formal

eduction and least but not last, informal education. Each social

phenomenon or interaction is an agent for life long education.

GarÊ kuTMubaÊ samaaja va Saasana [%yaadI Aajanma iSaxaNaacaI maaQyamao Aahot. maanavaI AaiNa

AmaanavaI vaatavarNaacyaa sahayyaanao iSaxaNa idlao jaato.

sahjaÊ AaOpcaairk va AnaaOpcaairk Asao yaa iSaxaNaacao vagI-krNa kolao jaato. rajya sarkar

(6)

SPECIAL ISSUE-ACOE 09 & 10 FEBRUARY 2013 www.srjis.com

v

vyyaaaaPPttII

Pa`aOZ iSaxaNa AaOpcaairk iSaxaNa samaaja iSaxaNa

mau@tSaaLa

tj&aMcaI vyaa#yaanao mau@t ivaValaya dUr iSaxaNa

Pa~aWara iSaxaNa iSabaIro

cacaa-sa~o ]d\baaoQana

]jaLNaI vaga-

sahBaaga maaolaacaa zrtao. Baartat samaUh saMpk- maaQyamaaMWaro Aajanma iSaxaNaacao kaya-Ëma rabaivalao

jaatat.

svaatMHya p`aPtInaMtr Anaok xao~at BarIva p`gatI kolaolaI Aaho. prMtu iSaxaNa xao~at AapNa

far maaozI BararI maa$ Sakt naahI. karNa Baart AjaunahI ivaksanaSaIla doSaamaQyao gaNalaa jaatao.

%yaalaa karNa Aaplyaa doSaamaQaIla Anaok samasyaa Aahot.

inarxartaÊ baokarIÊ laaoksaM#yaa vaaZÊ samaajaamaQyao AavaSyak tI jaaNaIva jaagaRtI yaasaazI

Aajanma iSaxaNaacao ivaivaQa kaya-Ëma SaasanaÊ iSaxaNa saMsqaa va saovaaBaavaI saMGaTnaa yaaMcyaa saamaudaiyak

sahkayaa-nao pirNaamakarkpNao par paDta yaotat.

ASaa p`karo vaOyai@tk ivakasaÊ p`gatIÊ naagairk%vaacaI jabaabadarIÊ vyaavasaaiyak ivakasa

AaiNa prspr saamaMjasya inamaa-Na haoNyaasaazI Aajanma iSaxaNaacyaa ivaivaQa kaya-ËmaaMcaI garja Aaho.

ivaivaQa kaya-Ëma Saasanaanao koMd` va rajya ptLIvar hatI Gaotlaolao Aahot. navyaa iSaxaNaacyaa klpnaolaa

va %yaaWara kaya-vaahIt AaNaavayaacyaa Anaok kaya-ËmaaMnaa ivaSaoYa mah<va Aaho.

ASaap`karo ivaivaQa kaya-Ëma AaKUna sava- laaokaMnaa Aajanma iSaxaNa doNyaacaI vyavasqaa krta

yao[-la.

Aajanma iSaxaNaasaazI va %yaacyaa ]pyau@tosaazI kahI ]paya yaaojanaa krNao Sa@ya Aaho.

1.sqaainak garjaa laxaat Gao}na AlpmaudtIcao ]d\baaoQana vaga- caalaivaNao. ]da. ga`amaINa Baagaat

(7)

SPECIAL ISSUE-ACOE 09 & 10 FEBRUARY 2013 www.srjis.com AaraogyaivaYayak maaihtIÊ saava-jainak ]%sava ksao vyavaisqat par paDta yaotIla ASaa ivaivaQa

gaaoYTIMsaazI saMbaMiQat tj&aMcaI vyaa#yaanao Aayaaoijat krNao.

2.SaaLaÊ mahaivaValayaatIla ga`Mqaalayao va vaacanaalayao sqaainak laaokaMnaa ]plabQa k$na VavaIt.

3.SaaLotIla iSaxakaMnaI navanavaIna klpnaaMcaa pircaya k$na doNyaasaazI AlpmaudtIcao ]d\baaoQana va

]jaLNaI vaga- iSaxaNa tjyaaMcyaa sahayyaanao Aayaoijat krNao.

4.SaaLotIla AByaasaËma va sqaainak ]VaogaQaMdo va pirisqatI yaatIla saMbaMQa prspraMsa pUrk

haoNyaasaazI cacaa-saazI iTkvaUna zovaNao.

5.ivaVaqyaa-Mnaa tsaoca naagairkaMnaa samaUh saMpk- saaQanaaMcyaaWaro AQyayaanacao maaga-dSa-na krNao.

samaaraop

Aajanma iSaxaNa hI saMklpnaa maanavI Aist%vaasaazI Aajacyaa yaugaat A%yaMt mah<vaacaI Aaho.

iSaxaNaacyaa maaQyamaatUna vya@tIlaa yaaogya¹AyaaogyaÊ caUk¹baraobarÊ Eaoyasa¹p`oyasa yaaMcaI yaaogya jaaNa inamaa-Na

hao} Sakto. &ana saMpadna krIt pirvat-naanaUsaar ivakasa krta yaoNao Sa@ya haoto. Aajanma

iSaxaNaamauLo Aaplyaa Aist<vaaMcaa SaaoQa GaovaUna %yaanausaar &ana saMpadna krta yaoto. yaaogya AiBavaR<aI

inamaa-Na krta yaoto. Aa%maaonnatIcaa maaga- saapDtao. mana:SaaMtI p`aPt haoto. samasyaa inarakrNaacao maaga-

saapDtat. yaaogya AiBa$caIcaI jaaopasanaa krta yaoto. sahja iSaxaNaatUna svat:cyaa AnauBavaaMtUna

yaaogya iSaxaNa haoto. Aajanma ivaVaqaI- hI saMklpnaa vya@tIlaa AhMkarapasaUna dUr zovato va hIca gaaoYT

ivakasaasaazI Káyaa Aqaa-nao ]pyau@t zrto.

saMdBa- ga`Mqa

1. jagatapÊ h.naa.³2007´. iSaxaNaatIla navap`vaah va navap`vat-naoÊ puNao : naUtna p`kaSana. 2.kdmaÊ caa$d<a.pÊ SaoToÊ sauQaakr Hya.³1993´. iSaxaNaatIla ivacaar p`vaahÊ naagapUr : samaqa-

p`kaSana.

3.naanakrÊ p`.la.Ê iSaraoDoÊ saMigata ³2009´. Vat-maana iSaxaNaatIla ivacaar p`vaahÊ puNao :

References

Related documents

The full load performance with VGT was compared with the case of mechanically controlled waste-gated turbocharger, so that the potential for a higher Brake Mean

Hasil kajian diharap dapat membantu bakal guru untuk lebih bersedia menerima penempatan di kawasan pedalaman dengan pendedahan yang telah diterima mereka.. (ii) Institusi

Based on analysis above, we can see that when regarding the biggest revenue among the surrounding neighborhood as the standard of strategy changing, the whole group tend to

Table 1 summarises the percent yield, total phenol, flavonoids, ascorbic acid, beta-carotene and lycopene content in the Polyphenol-rich extract of Pleurotus flabellatus (PfPre)..

Abstract It’s aimed to evaluate the quality policies for education in Turkish National Educational System according to the opinions of the directors of departments for policies

Through an immediate need identified by the association GERNA [11] in different Primary Education schools in Navarre (Spain), a proposal of educational intervention was designed,

(1) Children at and under 66 months of age should not be accepted for first grade, (2) children’s development level and school maturity in all fields should be considered at and

There are eight kinds of area in the system, including receiving and shipping area, common warehouse, cold warehouse, sampling room, production area, packaging