The Lived Experiences of Pregnancy in Women with Human Immunodeficiency Virus (HIV): A Phenomenological Study

11  Download (0)

Full text

(1)

1 -رایداتسا ، ناریا ،مق ،مق یکشزپ مولع هاگشناد ،ییامام یراتسرپ هدکشناد ،ییامام هورگ 2 -رایشناد ، و ییامام هورگ هاگشناد ،ییامام یراتسرپ هدکشناد ،یروراب تشادهب ناریا ،نارهت ،نارهت یکشزپ مولع 3 -داتسا ، و ناریا رذیا تاقیقحت زکرم ناریا ،نارهت ،نارهت یکشزپ مولع هاگشناد ،ییامام یراتسرپ هدکشناد ،یحارج یلخاد یراتسرپ هورگ هدنسیون ‌‌ :لوؤسم یدابآرصن تخبکین اضریلع Email: nikbakht@tums.ac.ir یجلخ هرهز این ارهز ، یدوبهب مدقم ، یدابآرصن تخبکین اضریلع هدیکچ :همدقم هرود نیا اما ،تسا نز ره یارب ینارحب هرود کی یرادراب لاتبم نانز یارب هب ینمیا صقن سوریو چا( یآ )یو شلاچ و ساسح رایسب یم زیگنارب و ضیعبت ،گنا ساسحا اب یرادراب یط رد لاتبم نانز .دشاب هبور یعامتجا یاوزنا .دنتسه ور دوجو نیا اب ، کدنا تاعلاطا ی رد نیا هنیمز دراد دوجو . نیا زا ور ، رضاح هعلاطم هب روظنم نییبت تایبرجت رادراب نانز لاتبم هب ینمیا صقن سوریو رد ناریا ماجنا دش . شور ‌: دیدپ درکیور اب یفیک هعلاطم کی رضاح شهوژپ ه کیتوینمره یسانش وب .د 12 نز لاتبم هب هرواشم زکرم هب هک ینمیا صقن سوریو یرامیب نارهت یکشزپ مولع هاگشناد ینیمخ ماما ناتسرامیب یراتفر یاه لاس 1393 هعجارم هنومن اب هعلاطم رد تکرش یارب ،دندوب هدرک یریگ هبحاصم زا .دندش باختنا فده رب ینتبم راتخاس همین قیمع یاه عمج تهج هتفای هداد یروآ هداد .دش هدافتسا اه ماجنا زا سپ اه 16 لوط اب هبحاصم نیب تدم 40 ات 90 سپس و دیسر مزلا قیمعت و انغ هب ناگدننک تکراشم اب هقیقد ، ر اب شو Diekelmann تفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم . هتفای :اه ناگدننک تکراشم نیا هعلاطم رد هنماد ینس 22 ات 39 لاس سپ .دندوب زا لیلحت هداد ،اه نورد هیام یلصا اب 2 نورد هیام یعرف رهاظ دش . نورد لاتبم نانز رد یرادراب یلصا هیام هب ینمیا صقن سوریو لماش « گنا دیدجت » نورد زا هک دوب هیام یاه یگدش درط و شنزرس یعرف دوب هدش لیکشت . هجیتن :یریگ هبرجت یرادراب لاتبم نانز رد هب ینمیا صقن سوریو ب ا هارمه گنا دیدجت یم .دشاب شنزرس یارب ار هنیمز یرادراب ندش درط و یم مهارف دیامن . نیاربانب ، هتفای و یحارط موزل ،شهوژپ زا لصاح یاه هلخادم رادراب نانز رد گنا شهاک یارب بسانتم و هبناج همه یاه لاتبم هب ینمیا صقن سوریو یم دیکأت ار دنک . هژاو‌دیلک :اه گنا یعامتجا نانز ،یرادراب ، چا آ ی و ی دیدپ ،تبثم ه یسانش :عاجرا یجلخ این هرهز یدوبهب ، ،ارهز مدقم اضریلع یدابآرصن تخبکین . دجت ی د ،گنا ‌نانز‌ رد‌ یرادراب‌هتسیز‌هبرجت چا ‌آ ی و ی ‌:تبثم دیدپ‌هعلاطم‌کی ‌ه یسانش .‌ هلجم یفیک تاقیقحت تملاس مولع رد 1397 ؛ 7 ( 2 :) 129 -119 . ‌:تفایرد‌خیرات 21 / 7 / 95 ‌:شریذپ‌خیرات 18 / 12 / 95 ‌:پاچ‌خیرات 14 / 4 / 97 یشهوژپ هلاقم

(2)

همدقم

زدیا

هدیدپ

یکشزپ یا

-یتشادهب

،یعامتجا داعبا هک تسا

هک یلاح رد .تسا هدرتسگ رایسب نآ یداصتقا و یگنهرف

چا

یآ

زدیا /یو

،ینلاوط یرامیب کی هباثم هب یکشزپ ثیح زا

یم فیرعت هدنشک و هتفهن

ناونع هب یعامتجا ثیح زا ،دوش

یعامتجا گنن کی

یم

.دشاب

لاتبم درف

چا هب

یآ

زدیا /یو

هولاع ،

هارمه یگدنز لمحت رب

کی ،گرم و یفیلکتلاب ،درد ،سرت اب

عاونا رگید و رازئمشا ،ریقحت ،ضیعبت ،درط ساسحا عون

ینارگن

میرحت و اه

یم تفایرد هعماج بناج زا ار اه

( دنک

1

.)

گنا تارثا

،

نارامیب رب

ی

هک

اب

چا

یآ

زدیا /یو

گدنز

ی

م

ی

دننک

،

ب ریگارف

و

اراد و هد

ی

م گنا .تسا ددعتم داعبا

و

ج

ب

تزع شهاک

ن

ف

،س

خ

و

راکد

ا

دم

ی

،

گدرسفا

ی

ان و

ا

دیم

ی

م

ی

.ددرگ

نیا

هارمه هلأسم

اب

ریاس

تلاکشم

نیا

نارامیب

ثعاب

شهاک

تبغر

نیا

هورگ

زا

نارامیب

یارب

ماجنا

،شیامزآ

یعنام

رد

یسرتسد

هب

نامرد

و

ریاس

تبقارم تامدخ

،یتشادهب

مدع

دهعت

هب

نامرد

و

شاف

نتخاسن

یرامیب

یارب

کیرش

یسنج

.تسا

گنا

دارفا رب

ی

اب هک

چا

یآ

یو

گدنز

ی

م

ی

دننک

،

تاریثأت

نم

یف

دایز

ی

اهراتفر رب

ی

تسا لثم هناریگشیپ

ف

زا هدا

،مودناک

ماجنا

اهراتفر ،شیامزآ

ی

تبقارم

ی

صیخشت ای

ی

،

یدومع لاقتنا

دنزرف هب ردام زا

،

یک

ف

تبقارم تی

دارفا نیا نامرد و کرد و اه

س زا

یو

هداوناخ

ناکیرش و هعماج ،

سنج

ی

م

ی

دراذگ

(

2

.)

تاعلاطم

ریخا

رد

ناریا

ناشن

یم

دهد

هک

رد

ناریا

زین

دننامه

ریاس

یاهروشک

ناهج

دارفا

هدولآ

هب

چا

یآ

یو

تاجرد

زا ییلااب

گنا

و

ضیعبت

ار

لمحتم

یم

یقیقحت رد .دندرگ

هک دش هداد ناشن

هعماج رد یبولطمان ریثأت زدیا اب طبترم گنا

هلأسم نیا و تسا هتشاذگ یکشزپ

یبایتسد یارب یعنام

هب لاتبم نارامیب

چا

یآ

زدیا /یو

ربارب ینامرد قوقح هب

یم

ا جیاتن .دشاب

ی

ن

نیا لیدبت رد گنا شقن رگناشن هعلاطم

ناکشزپ .دوب یگنهرف یعامتجا هدیدپ کی هب یرامیب

زین

دننام

ریثأت تحت هعماج داحآ رگید

شزرا

رب و اهراجنه ،اه

تخاس

دنراد رارق هعماج یاه

(

1

.)

،نینچمه

نی

ک

و تشرس

دنداد ناشن ناراکمه

هک

لاتبم

ی

نا

هب

چا

یآ

زدیا /یو

لد هب

ی

ل

ب گنا

ی

رام

ی

ی

ا

زا سرت

ارس

ی

ت

ب

ی

رام

ی

،

وس زا

ی

اضعا

ی

نیا زا و هدش درط هداوناخ

ور

،

دوجو زا

ی

ک

حم

ی

ط

گداوناخ

ی

امح

ی

ت

م مورحم هدننک

ی

دنوش

(

3

.)

یرادراب

هلحرم

یا

زا

یگدنز

ره

ز

ن

تسا

هک

د

نیا لوط ر

هرود

نانز

تارییغت

یناور ،یمسج

و

یعامتجا

ار

هبرجت

یم

دننک

شزرا هب هتسب هک

یم توافتم یگنهرف یاه

،هچرگا .دشاب

هرود نیا اما ،تسا نز ره یارب ینارحب هرود کی یرادراب

چا نانز یارب

یآ

یو

زیگنارب شلاچ و ساسح رایسب تبثم

یم

( دشاب

4

چا رادراب نانز .)

یآ

یو

هب رصحنم یاهزاین تبثم

و دوخ نامرد و یتملاس زا تبقارم لماش هک دنراد یدرف

یم کدوک هب یرامیب لاقتنا زا یریگشیپ

هبرجت هک دشاب

سرتسا

( تسا یگلماح یط رد ییاز

5

.)

نچمه

ی

ن

،

رادراب

ی

رد

نانز

چا

یآ

یو

ازفا اب ،تبثم

ی

ش

پ رطخ

ی

اهدما

طقس هلمج زا

دوخ

دوخ هب

ی

دازون نزو شهاک ،

دشر شهاک ،دلوت ماگنه

نج

ی

ن

رادراب نارود رد

ی

هدرم ،

از

یی

از ،

ی

نام

و گرم ،سردوز

می

ر

دازون و لاتان هرپ

ی

و گرم و

م

ی

ر

تسا هارمه ردام

.

چا رادراب نانز ،نیاربانب

یآ

تبثم یو

بیسآ

دنمزاین و ریذپ

یم یتیامح تلاخادم

و دنشاب

نانز اب نانز نیا یرادراب تبقارم

چا

یآ

یو

تم یفنم

ار رما نیا هک تسا مزلا و هدوب تواف

( دنهد رارق هجوت دروم یتشادهب نابقارم و هداوناخ

6

.)

رثکا

رادراب نانز

چا

یآ

یو

ب ،گنا سرت زا تبثم

ی

رام

ی

هب ار دوخ

بقارم

ا

ن

تشادهب

ی

یمن اشفا

دننک

و

تبقارم

اه

ی

دوخ لاتان هرپ

ار

ت هب

أ

خ

ی

ر

م

ی

( دنزادنا

7

زین یرامیب یاشفا تروص رد .)

ح

لقاد

ی

ک

زرس دروخرب

شن

مآ

ی

ز

ب و

ی

هجوت

ی

رد

نامرد

ار

هبرجت

یم

دننک

(

8

و گنا سرت زا رادراب نانز هک دش هداد ناشن یقیقحت رد )

زا یگدنز کیرش تیامح نداد تسد زا و یرامیب یاشفا ،ضیعبت

چا صیخشت شیامزآ ماجنا

یآ

یو

یم عانتما

( دندومن

9

.)

نچمه

ی

،ن

دوبهب

مدقم ی

رد ناراکمه و

قحت

یق

ی

سب ،دنداد ناشن

ی

را

ی

نانز زا

چا

یآ

یو

امت مدع تبثم

ی

ل

رادراب هب

ی

بانتجا ار کدوک نتشاد و

م شنزرس زا

ی

دنناد

(

10

.)

اربانب

ی

ن

تشادهب قوقح هب یبایتسد ،

دارفا یروراب

چا

یآ

یو

،یعامتجا لماوع ریثأت تحت تبثم

یگنهرف

،

و نیناوق دوجو و ینامرد یتشادهب تامدخ هب یسرتسد

یشم طخ

نیب و یلم یاه

تسا یللملا

(

11

.)

زا

نآ

ییاج

هک

نونکات

عوضوم

گنا

هک

هدیچیپ عوضوم

و

دنچ

یدعب

،تسا

زا

هاگدید

رادراب نانز

چا

یآ

یو

تبثم

رد

ناریا

دروم

یسررب

یعماج

رارق

هتفرگن

تسا

یارب و

قیقحت

نوماریپ

(3)

نینچ

عوضوم

یساسح

و

یبایتسد

تایبرجت هب

ینغ

رد

دروم

راتفر

،ناسنا

ناققحم

دنمزاین

هدافتسا

شور زا

یفیک

،دندوب

رضاح هعلاطم

اب

هدافتسا

زا

شور

یفیک قیقحت

و

هب

روظنم

نییبت

تایبرجت

رادراب نانز

چا

یآ

یو

تبثم

رد

ناریا

ماجنا

دش

.

شور

دیدپ درکیور اب یفیک شهوژپ کی ،رضاح هعلاطم

ه

یسانش

مره

و

کیتون

دوب

دیدپ .

ه

یسانش

،

مه و یفسلف هلوقم کی مه

هدیدپ کرد روظنم هب هک هدوب قیقحت شور کی

قیرط زا اه

.تسا هتفای هعسوت ،یناسنا براجت

دیدپ رد

ه

یسانش

مره

و

کیتون

،

رب ،یناسنا هبرجت فیصوت رب هولاع

ریسفت و مهف

ت زین

أ

یم دیک

رد هتفهن یناعم و دارفا تانایب هب هجوت اب و دوش

نآ

ناکما ،اه

یبایتسد

قیمع یکرد هب

مهارف هبرجت زا رت

یم

هتبلا .ددرگ

،

هب شقن زین ققحم دوخ تاکاردا ،ریسفت نیا رد

یم یتح و دراد ییازس

تفگ ناوت

هک

دیدپ

ه

یسانش

مره

و

هدمع مهس ،کیتون

دنیارف رد ققحم براجت یارب یا

اق ریسفت

ی

زا رگشهوژپ هیلوا و یملع کرد دوجو و تسا ل

علاطم دروم هدیدپ

یم نآ ریسفت همزلا ار ه

( دناد

12

)

.

رد

عقاو

،

یم هزاجا ققحم هب شور نیا

هتفای هک دهد

رظن هطقن زا ار اه

تکراشم

و دیامن ریسفت و فیصوت ناگدننک

،تیاهن رد

هب

ان براجت نآ یانعم قیمع کرد

ی

هب تفایهر نیا .ددرگ ل

نورد بسک

هیام

کمک براجت یدیلک تاکن و یلصا یاه

یم

هک دیامن

.دراد یگنهامه رظن دروم شهوژپ فده اب

ناگدننک تکراشم

شهوژپ

زا

رادراب نانز نایم

چا

یآ

یو

تبثم

تبقارم تهج هدننک هعجارم

زکرم هب یرادراب یاه

یرامیب هرواشم

هاگشناد ینیمخ ماما ناتسرامیب یراتفر یاه

هیلک یکشزپ هدنورپ .دندش باختنا ،نارهت یکشزپ مولع

ررب ناگدننک تکراشم

رب و دش یس

رد دوجوم هدنورپ ساسا

چیه و دندوب یناور لجسم یرامیب هنوگره دقاف ،زکرم

رد مادک

و هدوبن زدیا هلحرم

CD4

نآ

رتلااب اه

زا

350

یاهرایعم .دوب

نانز هیلک لماش هعلاطم تهج دورو

18

زا هک لااب هب لاس

تیعضو

چا

یآ

یو

تبثم

دوخ

یرادراب زا لبق

.دنتشاد علاطا

نینچمه

،

و هتشاد ار بسانم طابترا یرارقرب ناکما و ییاناوت

دنشاب رداق

ات

رگشهوژپ رایتخا رد ار یلماک و ینغ تاعلاطا

.دنهدب رارق

یفیک تاقیقحت رد

،

هنومن

فده رب ینتبم یریگ

عمج و دیلوت و هدوب

هداد یروآ

ساسحا ققحم هک ینامز ات اه

دنک

هک

انغا

هتفرگ تروص

،

یم همادا

دهد

.

او رد

عق

،

یم

ناوت

تفگ

هک

هنومن ییاهن فده

ب فده رب ینتبم یریگ

ه

تسد

یم هعلاطم یارب ینغ تاعلاطا اب یاهدروم ندروآ

دشاب

(

13

).

نیاربانب

،

نکمم ریغ لبق زا ناگدننک تکراشم دادعت نییعت

رضاح شهوژپ ناگدننک تکراشم باختنا شور .تسا

،

رب

رب ینتبم هویش ساسا

دوب فده

.

ب هک تروص نیدب

هب هجوت ا

هداد

یدارفا نیرتهب باختنا هب تبسن رظن دروم تاعلاطا و اه

و ینغ تاعلاطا دنناوتب و هدوب مزلا طیارش و اهرایعم دجاو هک

یعس .دندش باختنا ،دنهد رارق رگشهوژپ رایتخا رد ار یلماک

هنومن ات دش نآرب

دشاب عونت رثکادح اب یریگ

.

نیا زا

ور

،

رظن زا ناگدننک تکراشم

س

یرادراب ،یرادراب هبترم ،ن

/هتساوخ

تدم و رسمه یلاتبا تیعضو ،لاتبا هوحن ،هتساوخان

لاتبا

.دنتشاد عونت

رازبا

عمج

راتخاس همین قیمع هبحاصم ،تاعلاطا یروآ

دوب

زاب تلااؤس تروص هب هک

یم هدیسرپ

.دش

رد

دنور

عمج

یروآ

هداد

یاه

شهوژپ

،

سپ

زا

یناوخزاب

و

ریسفت

نوتم

طوبرم

هب

هبحاصم

لوا

طسوت

،قیقحت میت

زورب

فلاتخا

رظن

رد

تشادرب

اه

و

دروخرب

اب

لاؤس

دیدج

و

دراوم

مهبم

زین

ترورض

سامت

ینفلت

ای

هعجارم

ددجم

و

لیکشت

تاسلج

یدعب

ار

یعطق

یم

دومن

.

نیا زا

ور

،

هبحاصم یخرب

عفر روظنم هب اه

هبحاصم ره نایاپ رد .دش ماجنا تبون ود رد تاماهبا

یشرازگ

هک دش هتشون ...و مهم تاکن ،هبحاصم دنور یگنوگچ دروم رد

تفرگ رارق هجوت دروم زین لیلحت رد

هبحاصم .

همادا ییاج ات اه

نورد رارکت زا قیقحت میت و رگشهوژپ هک تفای

هیام

هفاضا و اه

نورد ندشن

هیام

مطم دیدج یاه

ئ

اب هبحاصم ادتبا .دندش ن

10

هک دش ماجنا هدننک تکرش

نانیمطا یارب

2

زین رگید هبحاصم

دیدرگ ماجنا

تیاهن رد و

،

16

اب هبحاصم

12

تروص رادراب مناخ

هک تفرگ

هبحاصم نامز تدم

زا اه

40

ات

90

.دوب هقیقد

هداد لیلحت و هیزجت تهج

اه

،

شور

Diekelmann

و

تفرگ رارق هدافتسا دروم ناراکمه

هک

رف کی لماش

ا

تفه دنی

هلحرم

یا

.دوب

رم

ا

لح

آ

ن

تروص هب

1

یمامت ندناوخ

یلک کرد کی هب یبایتسد تهج نوتم و هبحاصم

،

2

نتشون

(4)

هبحاصم زا کی ره یارب یریسفت هصلاخ

اه

،

3

لیلحت

هخسن یهورگ

هبحاصم نوتم هدیزگرب یاه

و ییاسانش و اه

نورد جارختسا

هیام

اه

،

4

نتم هب ددجم هعجارم و تشگزاب

هبحاصم

هب ناگدننگ تکرش ای و اه

،نییبت روظنم

نشور

یزاس

هقبط و

ریسافت رد دوجوم تاضقانت و قفاوت مدع دراوم یدنب

ارا

ی

نتم ره زا یبیکرت و یلک لیلحت کی نتشون و هدش ه

هبحاصم

،

5

-هبحاصم نوتم هلباقم و هسیاقم

روظنم هب اه

،ییاسانش

اهدرکلمع و کرتشم یناعم فیصوت و نییعت

،

6

یاهوگلا جارختسا و ییاسانش

نیداینب

نورد طابترا هک

هیام

اه

نآ و هدرک رارقرب ار

یم لصتم رگیدمه هب ار اه

دیامن

.

7

هیارا

شیپ هخسن

نورد زا سیون

هیام

،اه

هدیزگ هارمه

زا بختنم ییاه

هبحاصم نتم

اضعا هب اه

ی

و شور اب هک یدارفا و رسفم میت

،دنراد ییانشآ راک یوتحم

خساپ لامعا و جارختسا تهج

و اه

حرط ییاهن هخسن نتشون رد نانآ تاداهنشیپ

یم

دشاب

(

14

.)

وظنم نیدب

ر،

دعب

ا زا

اجن

م

هبحاصم ره

ا ،

دتب

ا

هبحاصم نتم

رب

یور

ایپ ذغاک

هد

یم

دش

.

سپس

،

رد

هلحرم

لوا

هبحاصم نتم

رم

رو

دیدرگ

کی ات

کرد

یلک

زا

رضاح نتم

د هب

تس

آ

.دی

ا

نی

رم

رو

وب نکمم

د

رب

یا

اب نیدنچ

رد ر

وم

در

نتم ره

رکت

را

وش

د.

سپس

،

رب

یا

کی ره

زا

وتم

ن

ریسفت هصلاخ کی هبحاصم

ی

یم هتشون ققحم طسوت

دش

و

هب تبسن

ا و کرد

رختس

جا

هتفهن یناعم

ا نآ رد

دق

ما

یم

.دیدرگ

رد

دعب هلحرم

،

یقیقحت میت

هب هک

ور

رکی

د

مره لیلحت

ونو

کیت

Heidegger

و

وضوم

ع

وم

در

هعلاطم

آ

ییانش

اد

دشاب هتش

،

هک دش لیکشت

آ

ن

اه

رد

ا

رختس

ورد جا

ن

ام

هی

ابت هب اه

لد

یم رظن

رپ

اد

اب .دنتخ

ادا

نتفای هم

هبحاصم

اه

د ی

رگی

،

اعوضوم

ت

یلبق

او

ﺢض

دش رت

و ه

لماکت ای

یم

تفای

و

نینچمه

،

وب نکمم

د

هک

اعوضوم

ت

دیدج

ی

هب

و

وج

د

آ

.دی

ا

لامج نی

ت

ینومضم

رود و

ن

ام

هی

اه

وا ی

ثحب اب هیل

نیب

ا

اضع

ی

میت

ا

ابتع

ر

لا

ار مز

بسک

یم

ومن

رد .د

نمض

،

دیپ

ا

دش

ورد ن

ن

ام

هی

اه

،

ریسافت

ا و

دیپ لکش زین اهوگل

ا

یم

رک

و د

اب

هب هجوت

ا

یناعم نی

آ

اکش

و ر

ینمض

زا

وتم

ن

هبحاصم

ا

رختس

جا

یم

.دش

وظنم هب

ر

نییبت

ور ،

نش

اس

و یز

هقبط

دنب

و ی

ر

عف

دع هنوگره

م

وت

ا

قف

و

اضقانت

ت

وجوم

رد د

ریسافت

،

رف

ا

دنی

وتم هب تشگرب

و ن

رم ای

ا

هب هعج

تکراشم

اگدننک

ن

هب

وط

ر

بترم

و

وص هب

ر تر

تف

و

دم تشگرب

ادا موا

یم هم

تفای

.

هیارا یاهرایعم ،هعلاطم رابتعا و تحص هب یبایتسد تهج

طسوت هدش

Lincoln

و

Guba

،یریذپدامتعا ،تیلوبقم ینعی

دییأت

یریذپ

و

لاقتنا

دروم یریذپ

ارق هدافتسا و هجوت

تفرگ ر

(

15

.)

تهج

نیمضت

تیلوبقم

رد

نیا

،شهوژپ

رگشهوژپ

شلات

دومن

لحارم هک

قیقحت

ار

رب

ساسا

شور

هدش داهنشیپ

طسوت

Diekelmann

ماجنا

هداد

و

رد

مامت

لحارم

شهوژپ

تهج

یبایتسد

هب

هداد

یاه

،ربتعم

فده

و

شهوژپ لاؤس

ار

طخ

یشم

یلصا

ماجنا

شهوژپ

رارق

دهد

.

،نینچمه

هب

روظنم

تسد

نتفای

هب

تیعقاو

یاه

چا رادراب نانز هرمزور هبرجت

یآ

یو

تبثم

یعس

هک دش

تکراشم

ناگدننک

ینغ

زا

هبرجت

اب

رثکادح

عونت

یارب

هبحاصم

اه

باختنا

دنوش

و

لبق

زا

ماجنا

هبحاصم

،اه

اب

یارقرب

طابترا

تکراشم اب

ناگدننک

و

لماعت

کیدزن

و

ینلاوط

تدم

اب

نآ

،اه

رد

تهج

بلج

دامتعا

تکراشم

شلات ناگدننک

دیدرگ

ات

زا

قیرط

ماجنا

هبحاصم

یاه

،قیمع

نایب

تیعقاو

یاه

براجت

هرمزور

نآ

اه

لیهست

ددرگ

.

هب

روظنم

دییأت

هتفای

اه

و

نانیمطا

زا

نیا

هک

هتفای

یاه

هعلاطم

ساکعنا

براجت

تکراشم

ناگدننک

یم

ینیبزاب ،دشاب

هتفای

اه

طسوت

تکراشم

ناگدننک

تروص

تفرگ

.

هب

نیا

،روظنم

اشم

ر

تک

اگدننک

ن

ار

ا رد

ریسفت رم

وص هب

تر

هصلاخ کچ

اه

ی

ریسفت

ی

آ تسد هب

دم

زا ه

هبحاصم

نآ یاه

رد اه

ومن ریگ

د

زا .دن

تامادقا

یرگید

هک

نیمضت تهج

تیلوبقم

ماجنا

،دش

لماش

ا

اخت

ذ

ور

رکی

د

اب یمیت

ا

افتس

زا هد

رظن

ا تا

ناداتس

رتحم

ار م

امنه

،

اشم

رو

رب ینتبم

شور

یمیت

Diekelmann

ناراکمه و

اب

بسانم بیکرت

ا

اضع

ی

میت

تیلباق .دوب

دامتعا

رد

شهوژپ

یفیک

نودب

نانیمطا

زا

تیلوبقم

هتفای

اه

ناکما

ریذپ

یمن

ددرگ

(

14

.)

نیا زا

،ور

رگشهوژپ

اب

ماجنا

یتامادقا

زا

لیبق

ینیبزاب

و

قیبطت

هتفای

اه

تکراشم اب

ناگدننک

و

هدافتسا

زا

لیلحت

ناراکمه

رد

یاتسار

نیمأت

تیلباق

دامتعا

شهوژپ

هدیشوک

تسا

.

تیلباق

،دییأت

کی

رایعم

یدنیارف

تسا

.

هب

نیا

انعم

هک

زا

قیرط

ظفح

تادنتسم

و

نشور

یزاس

تیلاعف

رد اه

مامت

لحارم

،شهوژپ

ناکما

یسررب

تحص

هتفای

اه

طسوت

بحاص

نارظن

مهارف

یم

تیلباق .ددرگ

،لاقتنا

لداعم

میمعت

رد

تاعلاطم

یمک

یم

( دشاب

13

رد )

شهوژپ

،رضاح

رگشهوژپ

اب

هیارا

ﺢیضوت

طوسبم

زا

شهوژپ هنیمز

و

تکراشم

ناگدننک

و

(5)

لودج 1 .‌ یاهریغتم تیعمج یتخانش تکراشم ناگدننک شهوژپ دک نس ‌تلایصحت لاتبا‌هوحن لاتبا‌تدم رسمه‌تیعضو نامیاز‌دادعت 1 22 ملپید هداوناخ زا جراخ طباور 1 لاس یفنم 0 2 28 ییادتبا هداوناخ زا جراخ طباور 5 لاس یفنم 3 راب 3 39 ملپید یحارج لمع زا دعب 5 لاس تبثم 1 راب 4 32 ملپید رسمه 5 لاس تبثم 0 5 34 ملپید یلبق رسمه 1 لاس یفنم 1 راب 6 32 ییادتبا رسمه 1 لاس تبثم 1 راب 7 28 ییادتبا یلبق رسمه 3 لاس تبثم 1 راب 8 32 ییادتبا رسمه 5 لاس تبثم 1 راب 9 34 ملپید رسمه 5 لاس تبثم 2 راب 10 25 ییادتبا رسمه 2 لاس تبثم 0 11 35 ییادتبا رسمه 4 لاس تبثم 0 12 33 ییادتبا رسمه 3 لاس تبثم 0

فیصوت

نشور

نیماضم

و

طابترا

نداد

نآ

اه

اب

تبحص

یاه

ناگدننک تکراشم

شلات

هک دومن

ناکما

تواضق

رد

دروم

لاقتنا

یریذپ

هتفای

اه

هب

هنیمز

رگید

ار

دهد شیازفا

.

ب شهوژپ رد ققحم هک یقلاخا لوصا

ه

تسا هتفرگ راک

،

ریز دراوم لماش

:تسا

یگنهامه ماجنا

سم اب مزلا یاه

ؤ

لاو

ن

ﺢیضوت ،زدیا تاقیقحت زکارم

شور و فادها

دروم یاه

هدافتسا

تکراشم یارب شهوژپ رد

هناهاگآ یبتک تیاضر ذخا ،ناگدننک

رد ناگدننک تکراشم زا

بلاطم هیلک ندنام هنامرحم ،شهوژپ

هدش حرطم

،

زا هدافتسا زا فده ﺢیضوت

توص طبض

،

یروآدای

شهوژپ رد تکرش ندوب یرایتخا

،

ره رد فارصنا ملاعا ناکما

و هلحرم

صا تیاعر

تناما لو

لوق لقن رد یراد

قوقح و اه

م

ؤ

دوب نافل

.

هتفای اه

اشم

ر

اگدننک تک

ن

لماش هعلاطم

12

رادراب نز

چا

یآ

یو

تبثم

دندوب

لودج رد هک

1

.تسا هدیدرگ جرد نانآ تایصوصخ

16

اب هبحاصم هسلج

12

هدننک تکراشم

هک دیدرگ ماجنا

نیا

هبحاصم

اه

ذگدک

یرا

دش

و

سپس

،

اب

دا

اغ

م

ایسب

زا یر

وم

درا

رتشم

ا رد ک

هعلاطم نی

،

ایامن تهج

ن

نتخاس

رد گنا

نانز

رادراب

چا

یآ

یو

نورد تبثم

اب گنا دیدجت یلصا هیام

2

نورد

دش جارختسا یگدشدرط و شنزرس یعرف هیام

لودج(

2

.)

‌لودج 2 .‌ نورد یام ه‌ ‌هدنهد‌لیکشت‌ییانعم‌یاهدحاو‌و‌یعرف‌یاه گنا‌دیدجت ‌دحاو ییانعم نورد ‌هیام یعرف نورد ‌هیام یلصا نایفارطا راتفر شنزرس گنا دیدجت بقارم راتفر ا یتشادهب ن هدنیآ رد کدوک راتفر بقارم طسوت ندش درط ا یتشادهب ن یگدش درط نایفارطا طسوت ندش درط کدوک ندش درط

گنا‌ دیدجت

:

نورد گنا دیدجت

یلصا هیام

دوب

هک

زا

هبرجت

تکراشم

ناگدننک

زا

یرادراب

و دش جارختسا

نورد

هیام

یعرف یاه

ار یگدشدرط و شنزرس

لماش

دیدرگ

لودج(

2

تبسن یفنم هاگدید و یرامیب تیهام هب هجوت اب .)

و نایفارطا فرط زا شنزرس یارب ار هنیمز یرادراب ،نآ هب

یم مهارف ،یتشادهب نابقارم

،یلدمه و هجوت یاج هب و دیامن

ندش درط

یم گنا رهاظم زا هک دراد هارمه هب ار

،گنا .دشاب

ثعاب

یاهراتفر

ضیعبت

زیمآ

تبسن دارفا

زکارم رد نانز نیا هب

یم نایفارطا و هعماج ،یتشادهب تامدخ هیارا

.دوش

زا یکی

:تفگ ناگدننک تکراشم

«

یرادراب زا شیپ

رتکد کی شیپ

یم هنیاعم تشاد .مدوب هتفر صصختم

درک

.

کشزپ مدرک رکف

هک متفگ .دشاب هتشاد یتسرد علاطا شرامیب تیعضو زا دیاب

لابند یچ یارب اهامش هک دز داد و درک تشحو .مراد زدیا

(6)

یم هدولآ ار هعماج هک امش ؟دیتسه نامرد

هک نامه دینک

نآ .تسا رتهب دیریمب

همه هک تخادنا هار ادص و رس ردق

.دندیمهف

نامیاز عقوم یلو ،درک نوریب شبطم زا ونم

یمن

یچ منود

هار ونم مزاب ،متسه تبثم مگب دیاب .منک راک

یمن

یم منوریب و ناتسرامیب وت دنهد

یم دننک

ور همه وت نگ

یم هدولآ

؟ینک

»

هدننک تکراشم(

7

.)

کراشم

ت

یرگید هدننک

:درک نایب

«

یم

روبجم ،دش بارخ مانودند یرادراب وت ینود

فر دب ماهاب ردق نوا .یکشزپ نودند مرب مدش

هک درک یرات

یم هیرگ نوبایخ وت و مدموا متشاذگ منم

مدرک

»

(

کراشم

ت

هدننک

3

.)

هنیمز نیا رد ار دوخ هبرجت یرگید هدننک تکراشم

:درک رکذ هنوگ نیا

«

نوا .مدوب تبثم مه میلبق نیرازس رس

یب ،دندرک متیذا لنسرپ ردق

یم ییانتعا

همه زا رخآ ،دندرک

یمن مارب فایش ،لمع قاتا متفر

یم دب هاگن ،دنتشاذگ

و دندرک

یم نوشن مه هب ونم

یم همتخس یلیخ لااح هک دنداد

مزاب منود

یمن .منیبب ورازیچ نیا دیاب

و مدیرب ،مرادن تقاط ،هگید منود

هاگن زا مدش هتسخ

مدوبن روبجم رگا .نوشینعم رپ یاه

یمن ومتیعضو

یمن یلو ،متفگ

ات دننودب نیرازس عقوم دیاب هش

خم یوراد

هک ملوا هچب رس اما ،دننزب مچب و ومدوخ هب صوص

دوبن دب نوشدروخرب ماهاب مدوب ملاس

»

هدننک تکراشم(

2

.)

1

-‌

شنزرس

‌:

نورد زا یکی

یام

ه

،گنا دیدجت یعرف یاه

یم شنزرس

ناردام هک دوب یتلاکشم هلمج زا هلأسم نیا .دشاب

چا

یآ

یو

بور نآ اب تبثم

ه

یفنم شنکاو و راتفر .دندوب ور

هولج هدنیآ رد کدوک و یتشادهب نابقارم ،نایفارطا

یاه

.دندوب شنزرس

اضعا

ی

یتشادهب نابقارم و هداوناخ

لیلد هب

لاقتنا لامتحا ،یرامیب تیهام

چا

یآ

یو

و گرم ،کدوک هب

هب هیصوت ،کدوک ندش گرزب میتی و ردام و ردپ سردوز ریم

یرادراب زا یریگولج

یم

نانز و دندومن

چا

یآ

یو

زا ار تبثم

یم عنم یرادراب

رادراب تروص رد و دندرک

و راتفر اب ندش

شنکاو

یتشادهب نابقارم و نایفارطا فرط زا یفنم یاه

بور

ه

یم ور

کراشم زا یکی .دندش

ت

:تفگ ناگدننک

«

هک یتقو

گرزب ردام متفگ مدز گنز مرهوش ردام هب مدش رادراب مدیمهف

تفگ یدش

یدروآ هچب ارچ

؟

هک مدید حلاص هک متفگ منم

یارب دیابن گرزب مدآ ات ود مدرک و منکب یراک میگدنز یارب

هچب

دنریگب هزاجا یسک زا ندش راد

.

یتفو مگرزب رهوش رهاوخ

دش دب شلاح دیمهف

و

دیشاب اهامش هک گرزب مدآ ات ود تفگ

یم یک

هچب هک یتقو دینک یگدنز دیهاوخ

شب هلاس هدزناپ تا

ه

یم

ردپ یب و ردام یب هش

.

دروخرب مهب

،

مدیدنخ طقف

و

هب

هرادن یطبر یسک هب میدروآ هچب ام متفگ مرهوش

.

رهاوخ

نومیگدنز یارب میتفرگ میمصت ام هرادن وقح نیا مرهوش

ب یراک

نک

هچب یرادهگن هب رصم نم تسین طوبرم یسک هب می

مدوب

»

(

کراشم

ت

هدننک

3

.)

کراشم

ت

روم رد یرگید هدننک

د

:تفگ یتشادهب نابقارم راتفر

«

تحاران ونم ناتسرامیب نانکراک

یم

یم نم زا و دننک

یچ یارب ؟دیدش رادراب امش ارچ نسرپ

رادراب

یب ردقچ اهامش ؟یراد هک یضیرم نیا اب یدش

رکف

نم رگا .متفگن یزیچ نم ؟یتسین تچب هدنیآ رکف هب ،دیتسه

نیا نم اب تشادن هزاجا یسک ،مدوب ملاس

هنزب فرح یروج

»

کراشم(

ت

هدننک

12

.)

رادراب نانز زا یرایسب

چا

یآ

یو

زا تبثم

هاگن و دروخرب

یم تیاکح ینامرد لنسرپ

ندومن راهظا تروص رد هک دندرک

یم هاگن لاتبم درف هب راکهزب دننام یرامیب

ثعاب هک دننک

کراشم زا یکی .دوب هدش نانآ یتحاران

ت

:درک نایب ناگدننک

«

رب متفر

؟یراد یصاخ یرامیب دیسرپ مزا رتکد یرگلابرغ ا

هرآ متفگ

.

درک یهاگن هی زدیا متفگ ؟یچ تفگ

هک

نم راگنا

مدرک یتیانج هچ

.

ًلاصا

هریمن مدای وشهاگن

و

تحاران یلیخ

مدش

»

(

کراشم

ت

هدننک

10

.)

کراشم

ت

:درک نایب یرگید هدننک

«

نسرپ زا ات ود مدرک طقس و مدوب تبثم هک میرادراب نوا

ل

نم هب ندب یهدریش شزومآ هک ندموا شخب

و

هک نتفگ

یمن هک متفگ نم دعب نک شوگ

هچب ماوخ

مراد هگن وم

.

دنتفگ

ود ره متسه تبثم نوچ متفگ ؟ارچ

هاگن نم هب یروج هی

تدم ات ندش رود نم زا و ندرک

هیرگ و مدوب تحاران یلیخ اه

یم

مدرک

»

(

کراشم

ت

هدننک

4

.)

کراشم

ت

هدننک

11

نز هبرجت

رادراب

چا

یآ

یو

تبثم

نیا ار یرگید

:درک نایب هنوگ

«

زا یکی

یم فیرعت مارب ضیرم یاردام

درک

هک

متفر اج ره مچب رس

یم ات نامیاز یارب

یمن ملوبق متبثم متفگ

دروخرب اب و دندرک

یم منوریب یدب

یم هاگن یروج هی و دندرک

بارخ ام هک دندرک

ًلاصا ،میتسه

سر اهام هب

یمن یگدی

ننک

و

یم ام زا

هک نسرت

یم یه و نشب ضیرم

یم هچب نگ

یمن ؟ینک هچ دیتساوخ

یگ

یم ضیرم تچب

؟هش

»

کراشم(

ت

هدننک

11

.)

(7)

ینارگن زا یکی

رادراب نانز یاه

چا

یآ

یو

و راتفر ،تبثم

یم هدنیآ رد لاتبم کدوک شنکاو

کراشم .دشاب

ت

هدننک

یا

:تفگ

«

هچب هگا

هشب تبثم ما

و

هی

دایب شیپ یزیچ نیچمه

ًلاصا نم

یمن ومدوخ

زا هشب گرزب یزور هی ،مشخب

نم

یم

سرپ

ه

وت

یم هک

هلماح یداد هزاجا ارچ هنیا تلکشم یتسنود

یشب

،

یمن هگم ؟مگب یچ

ارچ مریگب هنکمم منم هک یتسنود

؟یدوبن نم رکف

»

کراشم(

ت

هدننک

7

.)

نآ

کراشم هک هچ

ت

هراشا نآ هب تارک هب ناگدننک

یم

لاتبا هوحن دروم رد دیاب هنوگچ هدنیآ رد هک دوب نیا ،دندرک

کراشم زا یکی ،دنهد ﺢیضوت ناشدنزرف هب یرامیب هب

ت

:تفگ دوب تحاران تدش هب هک یلاح رد ناگدننک

«

هک منارگن

هشاب تبثم هچب

و

چا

یآ

یو

هشاب هتشاد

.

ادرف

هشب گرزب

یم

درک تیارس یروج هچ یضیرم نیا هگ

.

وج یچ نم

وشبا

یم متسه نارگن نم ؟مدب

داین زور نوا هدرکن یادخ مسرت

هشابن تبثم هچب

،

نیا زا دعب هشاب ملاس

یه دمآ ایند هک

یم

مدش ضیرم یروج هچ هسرپ

و

تسا هچب هرخلااب

و

لاؤس

یم

؟هنیا طقف مینارگن هنک

»

کراشم(

ت

هدننک

6

.)

2

-‌

یگدش‌ درط

:

نورد زا رگید یکی

یام

ه

یعرف یاه

دیدجت

دوخ شیادیپ ودب زا زدیا یرامیب .دوب یگدش درط ،گنا

یرامیب نیا .تسا هدیشک کدی هب دوخ اب ار ندش درط هراومه

ناسنا دبلاک و یکشزپ تحاس زا

حور و هتفر رتارف اه

،

و ناور

یم هناشن ار شنابزیم یعامتجا طباور

کراشم .دریگ

ت

ناگدننک

دوخ تایبرجت ،قیقحت نیا رد

ار

یوب و گنر هک

تشاد درط

،

دندرک وگزاب

.

و نایفارطا طسوت ندش درط لماش یگدش درط

ناشن تایبرجت .دوب کدوک ندش درط و یتشادهب نابقارم

یرامیب اب ندرک یگدنز رب هولاع نانز نیا هک دوب نیا هدنهد

شلاچ اب ،زدیا نمزم و هدننک دیدهت

طباور رد یددعتم یاه

تشادهب نابقارم و هداوناخ اب دوخ یصخش

هجاوم ینامرد ی

کراشم .دنتسه

ت

هدننک

2

یلبق یرادراب رد ندش درط هبرجت زا

یم دوخ

:دیوگ

«

نیا ،میلبق هچب رس وت

مهب منیزازس عقوم اج

هک لمع زا دعب مشدعب ،لمع قاطا یریم همه زا رخآ وت نتفگ

یمن فایش متشاد درد

نتشاذگ

و

یمن یگدیسر مهب

دندرک

.

راگنا

یم

ب نم زا هک ندیسرت

نریگ

،

یم هک نیا اب

هار نیا زا ننود

اه

یمن

نراد داوس و نریگ

»

کراشم(

ت

هدننک

2

.)

رادراب نانز زا یرایسب

چا

یآ

یو

اشفا نارگن تبثم

ی

نآ ندش درط و نامیاز ماگنه یرامیب

و هداوناخ طسوت اه

:درک نایب ناگدننک تکراشم زا یکی .دندوب نایفارطا

«

مینارگن

تسا نامیاز عقوم

.

میراد ور یضیرم نیا ام هرخلااب

و

اهنت نم

متسین

.

هک دایب مگب یک هب منامیاز عقوم هشاب مبظاوم یک

چیه ،همهفن

یمن سک

متسه مدوخ نارگن و هچب نارگن ،هنود

.

چیه هب

متفگن دروم نیا رد سک

.

یگب هگا وگن تفگ رواشم

یم رارف وت زا همه

دننک

کی .

تبثم مناخ

و

دوب رادراب

ه

هتفر

از

هاگشی

و

چیه ندیمهف نوشلایماف

یمن سک

نوشنوخ هتفر

.

متفگن یسک هب مسرت زا منم

.

یم نامیاز عقوم نلاا

نگ

ادج نومقاتا

ا

تس

.

یمن دمآ و تفر دنمهفب

دننک

.

یم

هک مسرت

مشب درط

،

دننک رارف مزا همه

،

دننودرگرب ور

،

دمآ و تفر

مشاب هتشادن

،

دننکن لغب وم هچب

و

نسرتب مه نوا زا

»

(

کراشم

ت

هدننک

6

.)

کراشم

ت

هنیمز نیا رد یرگید هدننک

یم

:دیوگ

«

یمن ومنامیاز نامز

هداوناخ هب ماوخ

مگب ما

،

نوچ

هداوناخ

دنرادن ربخ نم تیعضو زا ما

.

نکمم

ه

دصرد کی

اراتسرپ

هداوناخ و هراد زدیا هک مناخ نومه نگب

دنوشب رادربخ ما

.

بش

یم هک

مشب یرتسب ماوخ

،

یم

راتسرپ مر

یم

مریگ

و

ار متیعضو

یم شهب

وت یسک هب ،مگ

یمن هزاجا هنوخ

ماهوراد هب هک مد

نوا یولج و هنزب تسد

یمن اه

مروخ

و

یم نوشهب

هنیماتیو مگ

یم هک

مروخ

»

کراشم(

ت

هدننک

3

.)

رادراب نانز زا یکی

چا

یآ

یو

کدوک کی هک تبثم

چا

یآ

یو

تشاد مه تبثم

،

دوخ کدوک ندش درط نارگن

یم و دوب نارگید طسوت

:تفگ

«

دش تبثم ممود هچب یتقو

،

یمن شسوب نوملایماف

دندرک

و

یمن

هچب اب دنتشاذگ

یزاب نوش

هنک

.

دوب اهنت یلیخ مرسپ

و

یم یزاب نم اب طقف

درک

.

لااح

یروج نومه و هشب تبثم هنکن منارگن مه یکی نیا یارب

ننک راتفر شاهاب

»

تکراشم(

هدننک

8

.)

تکراشم

هدننک

دوخ کدوک ندش درط دروم رد یتحاران و بارطضا اب یرگید

:دومن راهظا

«

نارگید

ومیرامیب

یمن

دننود

.

متیذا نوشتواضق

یم

هنک

و

ننک نومدرط هنکمم

.

متسین مهم مدوخ

،

یارب طقف

تسه تخس مرتخد

.

یم

مهفب یسک مسرت

ه

ضیرم نوا هک

و ه

ننک شنوریب هسردم زا دعب

د

هچب و

ب مه لیماف یاه

یزاب شاها

ننکن

.

مهفب هک منارگن منیا یارب

ه

ن شسوب یسک

یم

هنک

و

(8)

شاب هتشادن شتسود

دن

»

تکراشم(

هدننک

9

.)

‌ثحب

مره یسانشرادیدپ هعلاطم کی رضاح شهوژپ

نو

رد کیتو

رادراب نانز رد گنا هبرجت صوصخ

چا

یآ

یو

دوب تبثم

هک

.درک مهارف ار یرادراب رد گنا هبرجت دروم رد یقیمع شنیب

هک داد ناشن رضاح هعلاطم

یبیرقت روط هب

مامت

کراشم

ت

زا گنا هبرجت شرازگ ،هعلاطم نیا رد ناگدننک

فرط

تبقارم ناگدنهد هیارا و نایفارطا ،هداوناخ یاضعا

یاه

یرادراب .دنتشاد ار یرادراب نارود رد یتشادهب

،

هلحرم

ا

زا ی

نانز یگدنز

چا

یآ

یو

رتشیب هک دوب تبثم

شنزرس ضرعم رد

.دندوب ندش درط و

شنزرس

ی

ک

ی

نورد زا

ام

ی

ه

اه

ی

عرف

ی

دجت

ی

د

رد .دوب گنا

ای

ن

هعلاطم

،

نابقارم ،هداوناخ فرط زا ناگدننک تکراشم

تشادهب

ی

ب و

ه

روط

لک

ی

دروم هعماج

دندش عقاو شنزرس

.

اضعا

ی

تشادهب نابقارم و هداوناخ

ی

لد هب

ی

ل

لاقتنا لامتحا

چا

یآ

یو

و گرم ،کدوک هب

م

ی

ر

و ردام و ردپ سردوز

ی

تی

م

صوت ،کدوک ندش گرزب

ی

ه

شور زا هدافتسا هب

اه

ی

ظنت

ی

م

گولج و هداوناخ

ی

ر

ی

رادراب زا

ی

م

ی

امن

ی

دن

(

16

.)

ط

ی

هعلاطم

ا

،ی

64

دارفا دصرد

چا

یآ

یو

ناگتسب و هعماج فرط زا تبثم

صوت

ی

ه

شور زا هدافتسا هب

اه

ی

ظنت

ی

م

پ و هداوناخ

ی

گش

ی

ر

ی

زا

رادراب

ی

( دندش

17

).

رفآ هعماج

ی

اق

ی

بونج

ی

ن

ی

ز

کدوک نتشاد

ارب ار

ی

دارفا

چا

یآ

یو

غ تبثم

ی

ر

م لوبق لباق

ی

اد

دن

(

18

.)

رثکا

ی

ت

نادرم و نانز

چا

یآ

یو

نامز ،تبثم

ی

امت هک

ی

ل

ار دوخ

م راهظا دنزرف نتشاد هب

ی

امن

ی

،دن

شنزرس دروم نآ بقاعتم

تشادهب نابقارم

ی

م رارق

ی

گ

ی

دنر

تشادهب نابقارم شرگن .

ی

و

دم

ی

نار

همانرب

اه

ی

تشادهب

ی

مز رد

ی

هن

لوت

ی

د

مدع زا لثم

دصت

ی

ق

هتساوخ

اه

ی

فا

دار

فم تاعلاطا هیارا ات لاتبم

ی

د

ی

ا

غتم عاجرا

ی

ر

م

ی

دشاب

(

19

ناشن ناراکمه و مدقم یدوبهب .)

هک دنداد

ارب ندروخ بسچرب و گنا

ی

رادراب نانز

چا

یآ

یو

د نانز هب تبسن تبثم

ی

رگ

مع

ی

ق

م رت

ی

دشاب

؛

رب هولاع هک ارچ

شان گنا

ی

ب زا

ی

رام

ی

،

تملاس نداد رارق رطخ ضرعم رد

ی

ن کدوک

ی

ز

دراد هارمه هب شنزرس

.

سب

ی

را

ی

نانز زا

چا

یآ

یو

امت مدع تبثم

ی

ل

رادراب هب

ی

زا بانتجا ار کدوک نتشاد و

جوت نتشادن و هعماج شهوکن

ی

ه

ارب بسانم

ی

ب لاقتنا

ی

رام

ی

م کدوک هب

ی

دنناد

(

10

)

ا رب هولاع .

ی

،ن

رادراب نانز

چا

یآ

یو

تبقارم ناگدنهد هیارا زا تبثم

اه

ی

تشادهب

ی

قوت

ع

رح ظفح

ی

م

صوصخ

ی

،

گوس مدع

ی

ر

،ی

ک اب تبقارم و تواضق

یف

ی

ت

دنراد ار

؛

لاح رد

ی

لقادح هک

ی

ک

شنزرس دروخرب

مآ

ی

ز

ط رد

ی

رادراب

ی

درک هبرجت ار

ه

شاح هب ساسحا و

ی

ه

ب و ندش هدنار

ی

هجوت

ی

رد

اکح ار نامرد

ی

ت

م

ی

دننک

(

8

.)

تمحر

ی

هبرجت ،ناراکمه و

رد ینامرد لنسرپ و رسمه ،هداوناخ دارفا طسوت شنزرس

لاتبم

ی

نا

ا هب

ی

زد

نچمه .دندومن شرازگ ار

ی

ن

،

هنامرجم شرگن

یاهراتفر و نارامیب نیا هب تبسن

،هداوناخ یوس زا هدننک درط

یعبت و شنزرس داجیا بجوم ینامرد لنسرپ و هعماج

ض

رد

دوب هدش نارامیب

(

20

).

نآ یدوجو تیهام هب هجوت اب زدیا یرامیب

،

هراومه زاغآ زا

درط

مسج اهنت هن زدیا .تسا هدیشک کدی هب دوخ اب ار ندش

ناسنا

یم ریگرد ار اه

دنک

،

حور هکلب

،

تجا طباور و ناور

یعام

یم هناشن ار شنابزیم

دریگ

.

رضاح شهوژپ رد

،

یکی ندش درط

رادراب نانز براجت زا

چا

یآ

یو

دوب تبثم

.

هتفای

هک داد ناشن اه

دیدهت یرامیب اب ندرک یگدنز رب هولاع نانز نیا

و هدننک

شلاچ اب ،زدیا نمزم

اب دوخ یصخش طباور رد یددعتم یاه

ینامرد یتشادهب نابقارم و هداوناخ

رامیب نانز .دنتسه هجاوم

نیا هب یسرتسد رد ،یتشادهب نابقارم یفنم شرگن هطساو هب

تیامح و تامدخ هنوگ

هدیدع تلاکشم اب اه

.دندوب هجاوم یا

هک دش هداد ناشن یشهوژپ رد

5

/

54

دوجو ناراتسرپ دصرد

ضیعبت تامادقا

لاتبم نارامیب اب هطبار رد طسوتم دح رد زیمآ

ک دییأت ار زدیا هب

( دندر

21

.)

دارفا

چا

یآ

یو

رداک فرط زا تبثم

دنراد هدهع هب ار تبقارم و نامرد هفیظو هک نامرد

،

ءوس دروم

یم رارق ینیبدب و نظ

و درط .دنریگ

هدمع عنام کی ضیعبت

تسا لاتبم نارامیب هب ینامرد تامدخ هیارا

.

یعامتجا گنا

یم

ت دارفا نیا نامرد هب ینامرد لنسرپ شرگن یور دناوت

ریثأ

( دراذگب یفنم

22

ناساس .)

ی

ن ناراکمه و

ی

ز

دوخ هعلاطم رد

دنداد ناشن

،یرامیب نیا هب نایلاتبم هک

ندش درط

بناج زا

یم زاربا ار هداوناخ و ناتسود ،رسمه

ثعاب رما نیا هک دنیامن

هجوت و ییاهنت ،یگدرسفا ساسحا ،رتشیب یعامتجا یاوزنا

( دوب هدش نانآ رد نامرد رما هب رتمک

23

نایملاسا و نیورپ .)

Figure

Updating...

References