Daily Lesson Log - EsP 7 1st Quarter

11  Download (0)

Full text

(1)

GRADES 1 to 12 : GRADES 1 to 12 : DAILY LESSON LOG DAILY LESSON LOG

(Pangaraw-araw na (Pangaraw-araw na Tala sa Pagtuturo) Tala sa Pagtuturo)

Paaralan

Paaralan

Osmeña National High SchoolOsmeña National High School

Baitang/Antas

Baitang/Antas

77

Guro

Guro

Sheila Mae P. BaltazarSheila Mae P. Baltazar

Asignatura

Asignatura

Edukasyon sa Edukasyon sa PagpapakataPagpapakataoo

Petsa/Oras

Petsa/Oras

Hulyo 26, 2016/ 11:00Hulyo 26, 2016/ 11:00

 –

 –

 12:00 AM 12:00 AM

Markahan

Markahan

UnangUnang Hulyo 27, 2016/ 11:00

Hulyo 27, 2016/ 11:00

 –

 –

 12:00 AM & 1:00 12:00 AM & 1:00

 –

 –

 2:00 PM 2:00 PM Hulyo 28, 2016/ 1:00

Hulyo 28, 2016/ 1:00

 –

 –

 2:00 & 3:00 2:00 & 3:00

 –

 –

 4:00 PM 4:00 PM Hulyo 29, 2016/ 8:45

Hulyo 29, 2016/ 8:45

 –

 –

 11:00 AM & 3:00 11:00 AM & 3:00

 –

 –

 4:00 PM 4:00 PM

Lune

Lunes s ( ( Hulyo Hulyo 25, 25, 2016) 2016) Martes Martes (Hulyo (Hulyo 26, 26, 2016) 2016) MiyeMiyerkulrkul es es (Hulyo (Hulyo 27, 27, 2016) 2016) HuweHuwe bes bes (Hulyo (Hulyo 28, 28, 2016) 2016) BiyeBiye rnes rnes (Hulyo (Hulyo 29, 29, 2016)2016)

I.

I. L A Y U N I N  L A Y U N I N  

Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat

Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring ang layunin, maaari ring magdagdag ngmagdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga

iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog angistratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.

kasanayan at nilalaman. A.

A. Pamantayang Pamantayang Pangnilalaman Pangnilalaman Naipamamalas Naipamamalas ng ng mag-aaral mag-aaral ang ang pag-unawa pag-unawa sa sa mga mga hilig.hilig. B.

B. Pamantayan Pamantayan sa sa Pagganap Pagganap Naisasagawa Naisasagawa ng ng mag-aaral mag-aaral ang ang mga mga gawaing gawaing angkop angkop para para sa sa pagpapaunlad pagpapaunlad ng ng kanyang kanyang mga mga hilig.hilig. C.

C. Mga Kasanayan sa PagkatutoMga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan Isulat ang code ng bawat kasanayan

3.1. Natutukoy ang kaugnayan ng pagpapaunlad ng mga hilig

3.1. Natutukoy ang kaugnayan ng pagpapaunlad ng mga hilig sa pagpili ng kursong akademiko o sa pagpili ng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal,teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhay.

negosyo o hanapbuhay.EsP7PS-Ie-3.1EsP7PS-Ie-3.1 3.2. Nakasusuri ng mga sariling hilig ayon

3.2. Nakasusuri ng mga sariling hilig ayon sa larangan at tuon ng mga itosa larangan at tuon ng mga ito .. EsP7PS-Ie-3.2 EsP7PS-Ie-3.2 II

II .. N I L A L A M A N  N I L A L A M A N    Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito  Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari ito tumagal ng isa hanggang dalawangsa Gabay sa Kurikulum. Maaari ito tumagal ng isa hanggang dalawang linggo.

linggo.

Modyul 3: Pagpapaunlad ng mga Hilig Modyul 3: Pagpapaunlad ng mga Hilig KAGAMITANG PANTURO

KAGAMITANG PANTURO Itala ang mgaItala ang mga Kagamitang Panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitanupang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto nKagamitang Panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitanupang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto n g mga mag-aaral.g mga mag-aaral.

A. Sanggunian A. Sanggunian

1.

1. Mga Mga pahina pahina sa sa Gabay Gabay ng ng Guro Guro pahina pahina 2929

 –

 –

 35 35 2. Mga Pahina sa Kagamitang

2. Mga Pahina sa Kagamitang pang-Mag-aaral

pang-Mag-aaral pahina 53pahina 53

 –

 –

 65 65

3. Mga pahina sa Teksbuk 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa 4. Karagdagang Kagamitan mula sa

portal ng Learning Resource portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo B. Iba pang Kagamitang Panturo

I I I .

I I I . P A M A M A R A A NP A M A M A R A A N

Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaaalaman istratehya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.

na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o

A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin

pagsisimula ng bagong aralin Pagtalakay sa pahina 53 ng LMPagtalakay sa pahina 53 ng LM

B.

B. Paghahabi Paghahabi sa sa layunin layunin ng ng aralin aralin Isa-isahin Isa-isahin ang ang mga mga layunin layunin sa sa pahina pahina 53 53 ng ng LMLM C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa

C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin

(2)

D. Paglalakay ng bagong konsepto at D. Paglalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1

paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagbibigay ng pamprosesong mga tanongPagbibigay ng pamprosesong mga tanong E. Pagtalakay ng bagong konsepto at

E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2

paglalahad ng bagong kasanayan #2 Gamiting gabay ang mga tanong na matatagpuan sa LM (pahina 59)Gamiting gabay ang mga tanong na matatagpuan sa LM (pahina 59) F. Paglinang sa

F. Paglinang sa KabihasaanKabihasaan (Tungo sa Formative Assesment)

(Tungo sa Formative Assesment) Talakayin ang mga kasanayan sa LM (pahina 59Talakayin ang mga kasanayan sa LM (pahina 59

 –

 –

 64) 64) G. Paglalapat ng aralin sa

G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay

pang-araw-araw na buhay Ipagawa ang Imbentaryo ng mga HiligIpagawa ang Imbentaryo ng mga Hilig

 –

 –

 Tuon ( Tuon (Interest-Focus Inventory Interest-Focus Inventory ) sa LM (pahina 64) sa LM (pahina 64

 –

 –

 65) 65) H.

H. Paglalahat Paglalahat ng ng Aralin Aralin Magbibigay Magbibigay linaw linaw ang ang guro guro sa sa mga mga konseptong konseptong nabuo nabuo sa sa ginawang ginawang mga mga gawaingawain

I.

I. Pagtataya Pagtataya ng ng Aralin Aralin Pasagutan Pasagutan ang ang mga mga tanong tanong sa sa LM LM (pahina (pahina 65) 65) bilang bilang 1 1 - - 33 J. Karagdagang gawain para sa

J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation

takdang-aralin at remediation Ipabasa ang bahaging Pagpapalalim sa LM (pahina 66Ipabasa ang bahaging Pagpapalalim sa LM (pahina 66

 –

 –

 68) 68) IV.

IV. Mga TalaMga Tala

V.

V. PagninilayPagninilay Magnilay sa iyong mga istratehyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng Magnilay sa iyong mga istratehyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari ni mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari ni  lang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang maaarilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.maaari A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng

A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya.

80% sa pagtataya.

B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan

ng iba pang gawain para sa ng iba pang gawain para sa remediation.

remediation.

C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng

magaaral na nakaunawa sa aralin. magaaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na D. Bilang ng mga mag-aaral na

magpapatuloy sa remediation? magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga istratehyang pagtuturo E. Alin sa mga istratehyang pagtuturo

nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?

nakatulong?

F. Anong suliranin ang aking naranasan na F. Anong suliranin ang aking naranasan na

solusyunan sa tulong ang aking solusyunan sa tulong ang aking punungguro at superbisor? punungguro at superbisor?

G. Anong kagamitang panturo ang aking G. Anong kagamitang panturo ang aking

nadibuho na nais kong ibahagi sa nadibuho na nais kong ibahagi sa mgamga kapwa ko guro?

(3)

GRADES 1 to 12 : GRADES 1 to 12 : DAILY LESSON LOG DAILY LESSON LOG

(Pangaraw-araw na (Pangaraw-araw na Tala sa Pagtuturo) Tala sa Pagtuturo)

Paaralan

Paaralan

Osmeña National High SchoolOsmeña National High School

Baitang/Antas

Baitang/Antas

77

Guro

Guro

Sheila Mae P. BaltazarSheila Mae P. Baltazar

Asignatura

Asignatura

Edukasyon sa Edukasyon sa PagpapakataPagpapakataoo

Petsa/Oras

Petsa/Oras

Agosto 1, 2016/ 11:00Agosto 1, 2016/ 11:00

 –

 –

 12:00 AM & 2:00 12:00 AM & 2:00

 –

 –

 3:00 PM 3:00 PM

Markahan

Markahan

UnangUnang Agosto 2, 2016/ 11:00

Agosto 2, 2016/ 11:00

 –

 –

 12:00 AM 12:00 AM Agosto 3, 2016/ 11:00

Agosto 3, 2016/ 11:00

 –

 –

 12:00AM & 1:00 12:00AM & 1:00

 –

 –

 2:00 PM 2:00 PM Agosto 4, 2016/ 1:00

Agosto 4, 2016/ 1:00

 –

 –

 2:00 PM & 3:00 2:00 PM & 3:00

 –

 –

 4:00 PM 4:00 PM Agosto 5, 2016/

Agosto 5, 2016/

Lune

Lunes s ( ( AgostAgosto o 1, 1, 2016) 2016) Martes (AgostMartes (Agosto o 2, 2, 2016) 2016) MiyeMiye rkulrkul es es (Agost(Agosto o 3, 3, 2016) 2016) HuweHuwebes bes (Agos(Agosto to 4, 4, 2016) 2016) BiyeBiyernes rnes (Agost(Agosto o 5, 5, 2016)2016)

I.

I. L A Y U N I N  L A Y U N I N  

Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat

Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring ang layunin, maaari ring magdagdag ngmagdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga

iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog angistratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.

kasanayan at nilalaman. A.

A. Pamantayang Pamantayang Pangnilalaman Pangnilalaman Naipamamalas Naipamamalas ng ng mag-aaral mag-aaral ang ang pag-unawa pag-unawa sa sa mga mga hilig.hilig. B.

B. Pamantayan Pamantayan sa sa Pagganap Pagganap Naisasagawa Naisasagawa ng ng mag-aaral mag-aaral ang ang mga mga gawaing gawaing angkop angkop para para sa sa pagpapaunlad pagpapaunlad ng ng kanyang kanyang mga mga hilig.hilig.

C.

C. Mga Kasanayan sa PagkatutoMga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan Isulat ang code ng bawat kasanayan

3.2. Nakasusuri ng mga sariling hilig ayon

3.2. Nakasusuri ng mga sariling hilig ayon sa larangan at tuon ng mga ito.sa larangan at tuon ng mga ito. EsP7PS-Ie-3.2 EsP7PS-Ie-3.2 3.3. Naipaliliwanag na ang pagpapaunlad ng mga hilig ay

3.3. Naipaliliwanag na ang pagpapaunlad ng mga hilig ay makatutulong sa pagtupad ng mga tungkulin, paghahanda tungo sa makatutulong sa pagtupad ng mga tungkulin, paghahanda tungo sa pagpili ng propesyon, kursongpagpili ng propesyon, kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhay, pagtulong sa

akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhay, pagtulong sa kapwa at paglilingkod sa pamayanan.kapwa at paglilingkod sa pamayanan. EsP7PS-If-3.3 EsP7PS-If-3.3 3.4. Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng kanyang mga hilig

3.4. Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng kanyang mga hilig .. EsP7PS-If-3.4 EsP7PS-If-3.4 II

II .. N I L A L A M A N  N I L A L A M A N    Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang p Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa Gabay sa linggo.linggo. aksang nilalayong ituro ng guro na mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari ito tumagal ng isa hanggang dKurikulum. Maaari ito tumagal ng isa hanggang dalawangalawang

Modyul 3: Pagpapaunlad ng mga Hilig Modyul 3: Pagpapaunlad ng mga Hilig KAGAMITANG PANTURO

KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ngItala ang mga Kagamitang Panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitanupang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga magiba’t ibang kagamitanupang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag -aaral.-aaral.

A. Sanggunian A. Sanggunian

1.

1. Mga Mga pahina pahina sa sa Gabay Gabay ng ng Guro Guro pahina pahina 3333

 –

 –

 37 37 2. Mga Pahina sa Kagamitang

2. Mga Pahina sa Kagamitang pang-Mag-aaral

pang-Mag-aaral pahina 53pahina 53

 –

 –

 56 at 59 56 at 59

 –

 –

 72 72

3. Mga pahina sa Teksbuk 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa 4. Karagdagang Kagamitan mula sa

portal ng Learning Resource portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo B. Iba pang Kagamitang Panturo

I I I .

I I I . P A M A M A R A A NP A M A M A R A A N

Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaaalaman istratehya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.

na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o

A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin

pagsisimula ng bagong aralin Pagtalakay sa pahina 59 ng LMPagtalakay sa pahina 59 ng LM B. Paghahabi sa layunin ng aralin

B. Paghahabi sa layunin ng aralin C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa

(4)

D. Paglalakay ng bagong konsepto at D. Paglalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1

paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagbibigay ng pamprosesong mga tanongPagbibigay ng pamprosesong mga tanong E. Pagtalakay ng bagong konsepto at

E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2

paglalahad ng bagong kasanayan #2 Gamiting gabay ang mga tanong na matatagpuan sa pahina 65 Gamiting gabay ang mga tanong na matatagpuan sa pahina 65 ng LMng LM F. Paglinang sa

F. Paglinang sa KabihasaanKabihasaan (Tungo sa Formative Assesment)

(Tungo sa Formative Assesment) Talakayin ang mga naging bunga ng ginawang Talakayin ang mga naging bunga ng ginawang Imbentaryo ng mga HiligImbentaryo ng mga Hilig

 –

 –

 Tuon ( Tuon (Interest-Focus Inventory Interest-Focus Inventory )) G. Paglalapat ng aralin sa

G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay

pang-araw-araw na buhay Pagpapalalim ng konsepto (LM pp 66Pagpapalalim ng konsepto (LM pp 66

 –

 –

 68) 68) H.

H. Paglalahat Paglalahat ng ng Aralin Aralin Paghinuha ng Paghinuha ng Batayang Batayang Konsepto Konsepto (TG (TG 29) 29) at at pasagutan pasagutan ang ang pahina pahina 68 68 ng ng LMLM

I.

I. Pagtataya Pagtataya ng ng Aralin Aralin Pasagutan Pasagutan ang ang pahina pahina 5353

 –

 –

 56 ng LM 56 ng LM J. Karagdagang gawain para sa

J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation

takdang-aralin at remediation Ipagawa ang Tsart ng Pagpapaunlad ng Aking mga Ipagawa ang Tsart ng Pagpapaunlad ng Aking mga Hilig pahina 70 ng Hilig pahina 70 ng LMLM IV.

IV. Mga TalaMga Tala V.

V. PagninilayPagninilay Magnilay sa iyong mga istratehyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyMagnilay sa iyong mga istratehyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iy ong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang maaarimong gawin upang sila’y matulungan?mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.ong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang maaari A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng

A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya.

80% sa pagtataya.

B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan

ng iba pang gawain para sa ng iba pang gawain para sa remediation.

remediation.

C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng

magaaral na nakaunawa sa aralin. magaaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na D. Bilang ng mga mag-aaral na

magpapatuloy sa remediation? magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga istratehyang pagtuturo E. Alin sa mga istratehyang pagtuturo

nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?

nakatulong?

F. Anong suliranin ang aking naranasan na F. Anong suliranin ang aking naranasan na

solusyunan sa tulong ang aking solusyunan sa tulong ang aking punungguro at superbisor? punungguro at superbisor?

G. Anong kagamitang panturo ang aking G. Anong kagamitang panturo ang aking

nadibuho na nais kong ibahagi sa nadibuho na nais kong ibahagi sa mgamga kapwa ko guro?

(5)

GRADES 1 to 12 : GRADES 1 to 12 : DAILY LESSON LOG DAILY LESSON LOG

(Pangaraw-araw na (Pangaraw-araw na Tala sa Pagtuturo) Tala sa Pagtuturo)

Paaralan

Paaralan

Osmeña National High SchoolOsmeña National High School

Baitang/Antas

Baitang/Antas

77

Guro

Guro

Sheila Mae P. BaltazarSheila Mae P. Baltazar

Asignatura

Asignatura

Edukasyon sa Edukasyon sa PagpapakataPagpapakataoo

Petsa/Oras

Petsa/Oras

Agosto 8, 2016/ 11:00Agosto 8, 2016/ 11:00

 –

 –

 12:00 AM & 2:00 12:00 AM & 2:00

 –

 –

 3:00 PM 3:00 PM

Markahan

Markahan

UnangUnang Agosto 9, 2016/ 11:00

Agosto 9, 2016/ 11:00

 –

 –

 12:00 AM 12:00 AM Agosto 10, 2016/ 11:00

Agosto 10, 2016/ 11:00

 –

 –

 12:00AM & 1:00 12:00AM & 1:00

 –

 –

 2:00 PM 2:00 PM Agosto 11, 2016/ 1:00

Agosto 11, 2016/ 1:00

 –

 –

 2:00 PM & 3:00 2:00 PM & 3:00

 –

 –

 4:00 PM 4:00 PM Agosto 12, 2016/ 8:45

Agosto 12, 2016/ 8:45

 –

 –

 11:00 AM & 3:00 11:00 AM & 3:00

 –

 –

 4:00 PM 4:00 PM

Lune

Lunes s ( ( AgostAgosto o 8, 8, 2016) 2016) Martes Martes (Agost(Agosto o 9, 9, 2016) 2016) MiyeMiye rkulrkul es es (Agos(Agosto to 10, 10, 2016) 2016) HuweHuwe bes bes (Agos(Agosto to 11, 11, 2016) 2016) BiyeBiyernes rnes (Agos(Agosto to 12, 12, 2016)2016)

I.

I. L A Y U N I N  L A Y U N I N  

Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat

Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring ang layunin, maaari ring magdagdag ngmagdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga

iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog angistratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.

kasanayan at nilalaman. A.

A. Pamantayang Pamantayang Pangnilalaman Pangnilalaman Naipamamalas Naipamamalas ng mang mag-aaral g-aaral ang ang pag-unawa pag-unawa sa sa kanyang kanyang mga mga tungkulin tungkulin sa basa bawat wat gampanin gampanin bilang bilang nagdadalaga nagdadalaga / n/ nagbibinata.agbibinata. B.

B. Pamantayan Pamantayan sa sa Pagganap Pagganap Naisasagawa Naisasagawa ng ng mag-aaral mag-aaral ang ang mga mga gawaing gawaing angkop angkop sa sa maayos maayos na na pagtupad pagtupad ng ng kanyang kanyang mga mga tungkulin tungkulin sa sa bawat bawat gampanin gampanin bilang bilang nagdadalaga/nagbibinatanagdadalaga/nagbibinata..

C.

C. Mga Kasanayan sa PagkatutoMga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan Isulat ang code ng bawat kasanayan

4.1. Natutukoy ang kanyang mga tungkulin sa bawat

4.1. Natutukoy ang kanyang mga tungkulin sa bawat gampanin bilang nagdadalaga / nagbibinatagampanin bilang nagdadalaga / nagbibinataEsP7PS-Ig-4.1EsP7PS-Ig-4.1 4.2. Natataya ang kanyang mga kilos tungo sa

4.2. Natataya ang kanyang mga kilos tungo sa maayos na pagtupad ng kanyang mga tungkulin bilang nagdadalaga / maayos na pagtupad ng kanyang mga tungkulin bilang nagdadalaga / nagbibinatanagbibinataEsP7PS-Ig-4.2EsP7PS-Ig-4.2 4.3. Napatutunayan na ang pag-unawa ng kabataan sa kanyang mga tungkulin sa sarili,

4.3. Napatutunayan na ang pag-unawa ng kabataan sa kanyang mga tungkulin sa sarili, bilang anak, kapatid, mag-aaral, mamamayan, mananampalatabilang anak, kapatid, mag-aaral, mamamayan, mananampalataya,ya, kosyumer ng media at bilang tagapangalaga ng kalikasan ay isang

kosyumer ng media at bilang tagapangalaga ng kalikasan ay isang paraan upang maging mapanagutan bilang paghahanda sa susunod na yugto ngparaan upang maging mapanagutan bilang paghahanda sa susunod na yugto ng buhay.

buhay.EsP7PS-Ih-4.3EsP7PS-Ih-4.3

4.4. Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa maayos na pagtupad ng k

4.4. Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa maayos na pagtupad ng k anyang mga tungkulin sa bawat gampanin bilang nagdadalaga/nagbibinataanyang mga tungkulin sa bawat gampanin bilang nagdadalaga/nagbibinata EsP7PS-Ih-4.4

EsP7PS-Ih-4.4 II

II .. N I L A L A M A N  N I L A L A M A N    Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito  Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaaang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari ito tumagal ng isa hanggang dalawangri ito tumagal ng isa hanggang dalawang linggo.

linggo.

MODYUL 4. Mga Tungkulin Bilang Nagdadalaga/ Nagbibinata: MODYUL 4. Mga Tungkulin Bilang Nagdadalaga/ Nagbibinata:

a.

a. Sa Sa sarili sarili e. e. Bilang Bilang mamamayanmamamayan b.

b. Bilang Bilang anak anak f. f. Bilang Bilang mananampalatayamananampalataya c.

c. Bilang Bilang kapatid kapatid g. g. Bilang Bilang konsyumer konsyumer ng ng mediamedia d.

d. Bilang Bilang mag-aaral mag-aaral h. h. Bilang Bilang tagapangalaga tagapangalaga ng ng kalikasankalikasan KAGAMITANG PANTURO

KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitanupang higit na mapukaw ang interesItala ang mga Kagamitang Panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitanupang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral.at pagkatuto ng mga mag-aaral.

A. Sanggunian A. Sanggunian

1.

1. Mga Mga pahina pahina sa sa Gabay Gabay ng ng Guro Guro pahina pahina 3939

 –

 –

 49 49 2. Mga Pahina sa Kagamitang

2. Mga Pahina sa Kagamitang pang-Mag-aaral

pang-Mag-aaral pahina 75pahina 75

 –

 –

 94 94

3. Mga pahina sa Teksbuk 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa 4. Karagdagang Kagamitan mula sa

portal ng Learning Resource portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo B. Iba pang Kagamitang Panturo

(6)

I I I .

I I I . P A M A M A R A A NP A M A M A R A A N

Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaaalaman istratehya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.

na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o

A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin

pagsisimula ng bagong aralin Pagtalakay sa pahina 75 ng LMPagtalakay sa pahina 75 ng LM B.

B. Paghahabi Paghahabi sa sa layunin layunin ng ng aralin aralin Isa-isahin Isa-isahin ang ang mga mga layunin layunin sa sa pahina pahina 75 75 ng ng LMLM C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa

C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin

bagong aralin Ipagawa ang Gawain 1 sa pahina 78 - 80 ng LMIpagawa ang Gawain 1 sa pahina 78 - 80 ng LM D. Paglalakay ng bagong konsepto at

D. Paglalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1

paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagbibigay ng pamprosesong mga tanongPagbibigay ng pamprosesong mga tanong E. Pagtalakay ng bagong konsepto at

E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2

paglalahad ng bagong kasanayan #2 Ipagawa ang Gawain 2 sa pahina 81Ipagawa ang Gawain 2 sa pahina 81

 –

 –

 83 ng LM 83 ng LM F. Paglinang sa

F. Paglinang sa KabihasaanKabihasaan (Tungo sa Formative Assesment)

(Tungo sa Formative Assesment) Ipagawa ang Ipagawa ang pahina 84 ng pahina 84 ng LM (LM (maaari itong ibigay na takdang aralinmaaari itong ibigay na takdang aralin )) G. Paglalapat ng aralin sa

G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay

pang-araw-araw na buhay Pagpapalalim ng konsepto (LM pp 85 - 91)Pagpapalalim ng konsepto (LM pp 85 - 91) H.

H. Paglalahat Paglalahat ng ng Aralin Aralin Paghinuha ng Paghinuha ng Batayang Batayang Konsepto Konsepto (TG (TG 47) 47) at at pasagutan pasagutan ang ang pahina pahina 92 92 ng ng LMLM I.

I. Pagtataya Pagtataya ng ng Aralin Aralin Pasagutan Pasagutan ang ang pahina pahina 7676

 –

 –

 77 ng LM 77 ng LM J. Karagdagang gawain para sa

J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation

takdang-aralin at remediation Ipagawa ang pahina 93 ng LM Ipagawa ang pahina 93 ng LM bahaging Pagganapbahaging Pagganap IV.

IV. Mga TalaMga Tala V.

V. PagninilayPagninilay Magnilay sa iyong mga istratehyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyMagnilay sa iyong mga istratehyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iy ong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari ni mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari ni  lang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.ong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang maaarilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.maaari

A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng

80% sa pagtataya. 80% sa pagtataya.

B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng

magaaral na nakaunawa sa aralin. magaaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na D. Bilang ng mga mag-aaral na

magpapatuloy sa remediation? magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga istratehyang pagtuturo E. Alin sa mga istratehyang pagtuturo

nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na F. Anong suliranin ang aking naranasan na

solusyunan sa tulong ang aking solusyunan sa tulong ang aking punungguro at superbisor? punungguro at superbisor?

G. Anong kagamitang panturo ang aking G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?

(7)

GRADES 1 to 12 : GRADES 1 to 12 : DAILY LESSON LOG DAILY LESSON LOG

(Pangaraw-araw na (Pangaraw-araw na Tala sa Pagtuturo) Tala sa Pagtuturo)

Paaralan

Paaralan

Osmeña National High SchoolOsmeña National High School

Baitang/Antas

Baitang/Antas

7 at 107 at 10

Guro

Guro

Sheila Mae P. BaltazarSheila Mae P. Baltazar

Asignatura

Asignatura

Edukasyon sa Edukasyon sa PagpapakataPagpapakataoo

Petsa/Oras

Petsa/Oras

Agosto 15, 2016/ 11:00Agosto 15, 2016/ 11:00

 –

 –

 12:00 AM & 2:00 12:00 AM & 2:00

 –

 –

 3:00 PM 3:00 PM

Markahan

Markahan

UnangUnang Agosto 16, 2016/ 11:00

Agosto 16, 2016/ 11:00

 –

 –

 12:00 AM & 2:00 12:00 AM & 2:00

 –

 –

 3:00 PM 3:00 PM Agosto 17, 2016/ 7:45

Agosto 17, 2016/ 7:45

 –

 –

 8:45 AM; 11:00 8:45 AM; 11:00

 –

 –

 12:00 AM & 1:00 12:00 AM & 1:00

 –

 –

 2:00 PM 2:00 PM Agosto 18, 2016/7:45

Agosto 18, 2016/7:45

 –

 –

 8:45 AM; 1:00 8:45 AM; 1:00

 –

 –

 2:00 PM & 3:00 2:00 PM & 3:00

 –

 –

 4:00 PM 4:00 PM Agosto 19, 2016/ 8:45

Agosto 19, 2016/ 8:45

 –

 –

 11:00 AM ; 1:00 11:00 AM ; 1:00

 –

 –

 2:00 PM & 3:00 2:00 PM & 3:00

 –

 –

 4:00 PM 4:00 PM

Lune

Lunes s ( ( AgostAgosto o 15, 15, 2016) 2016) Martes Martes (Agos(Agosto to 16, 16, 2016) 2016) MiyeMiye rkulrkul es es (Agost(Agosto o 17, 17, 2016) 2016) HuweHuwe bes bes (Agos(Agosto to 18, 18, 2016) 2016) BiyeBiyernes rnes (Agos(Agosto to 19, 19, 2016)2016)

I.

I. L A Y U N I N  L A Y U N I N  

Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat

Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring ang layunin, maaari ring magdagdag ngmagdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga

iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog angistratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.

kasanayan at nilalaman. A.

A. Pamantayang PangnilalamanPamantayang Pangnilalaman B.

B. Pamantayan sa PagganapPamantayan sa Pagganap C.

C. Mga Kasanayan sa PagkatutoMga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan Isulat ang code ng bawat kasanayan

a.

a. Natataya ang kaalaman ng mga mag-aaral sa mga nagdaang aralin mula Modyul 1Natataya ang kaalaman ng mga mag-aaral sa mga nagdaang aralin mula Modyul 1

 –

 –

 Modyul 4 sa  Modyul 4 sa pamamagitan ng pagsagot ng Unang Markahangpamamagitan ng pagsagot ng Unang Markahang Pagsusulit.

Pagsusulit. b.

b. Naiwawasto ng mag-aaral ang sinagutang Naiwawasto ng mag-aaral ang sinagutang pagsusulit.pagsusulit. II

II .. N I L A L A M A N  N I L A L A M A N    Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingg Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro linggo.linggo. o. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari ito tumagal ng isa hanggang dalawangna mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari ito tumagal ng isa hanggang dalawang

KAGAMITANG PANTURO

KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitanupang higit na mapukaw ang interesItala ang mga Kagamitang Panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitanupang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral.at pagkatuto ng mga mag-aaral.

A. Sanggunian A. Sanggunian

1. Mga pahina sa Gabay ng Guro 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro 2. Mga Pahina sa Kagamitang 2. Mga Pahina sa Kagamitang

pang-Mag-aaral

pang-Mag-aaral Modyul 1Modyul 1

 –

 –

 Modyul 4 Modyul 4

3. Mga pahina sa Teksbuk 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa 4. Karagdagang Kagamitan mula sa

portal ng Learning Resource portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo

B. Iba pang Kagamitang Panturo Self-made questionnaireSelf-made questionnaire

I I I .

I I I . P A M A M A R A A NP A M A M A R A A N

Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaaalaman istratehya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.

na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o

A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin

pagsisimula ng bagong aralin Magsasagawa ng balik aral ang guro para sa paghahanda sa nalalapit na Magsasagawa ng balik aral ang guro para sa paghahanda sa nalalapit na Unang Markhang PagsusulitUnang Markhang Pagsusulit B. Paghahabi sa layunin ng aralin

B. Paghahabi sa layunin ng aralin C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa

bagong aralin bagong aralin

(8)

D. Paglalakay ng bagong konsepto at D. Paglalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 paglalahad ng bagong kasanayan #1 E. Pagtalakay ng bagong konsepto at E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 paglalahad ng bagong kasanayan #2 F. Paglinang sa

F. Paglinang sa KabihasaanKabihasaan (Tungo sa Formative Assesment) (Tungo sa Formative Assesment) G. Paglalapat ng aralin sa G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay pang-araw-araw na buhay H. Paglalahat ng Aralin H. Paglalahat ng Aralin I.

I. Pagtataya Pagtataya ng ng Aralin Aralin Pasagutan Pasagutan ang ang Unang Unang Markhang Markhang Pagsusulit Pagsusulit sa sa mga mga mag-aaral.mag-aaral. J. Karagdagang gawain para sa

J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation takdang-aralin at remediation

IV.

IV. Mga TalaMga Tala V.

V. PagninilayPagninilay Magnilay sa iyong mga istratehyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga Magnilay sa iyong mga istratehyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang maaarimong gawin upang sila’y matulungan?mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikiTukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkiki ta.mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang maaarita.

A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng

80% sa pagtataya. 80% sa pagtataya.

B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng

mag-aaral na nakaunawa sa aralin. mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na D. Bilang ng mga mag-aaral na

magpapatuloy sa remediation? magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga istratehyang pagtuturo E. Alin sa mga istratehyang pagtuturo

nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na F. Anong suliranin ang aking naranasan na

solusyunan sa tulong ang aking solusyunan sa tulong ang aking punungguro at superbisor? punungguro at superbisor?

G. Anong kagamitang panturo ang aking G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?

(9)
(10)
(11)

Figure

Updating...

References

Related subjects :