M. MiraciKuice e Plota Të Kimise Farmaceutike.

39  Download (0)

Full text

(1)

Kuice të kimise farmaceutike:

1) Per strukturen e mëposhtme, cili nga pohimet është i saktë:

A) I perket klases se dihidropiridinave? B) Është kaptoprili?

C) Është një calcibllokues? D) Është një diuretik?

Pergjigja B

2) Pravastatina :

A) Ben perthithje te acideve biliare dhe jashteqitje e tyre? B) Formon lidhje me hidroksilin e pozicionit tre të kolesterolit? C) Formon lidhje me grupin karboksilik të acideve biliare ne intestin?

D) Vepron si inhibitor i sistemit enzimatik qe marrin pjese ne biosintezen e kolesterolit ?

Pergjigja D

3) Struktura e mëposhtm i takon grupit të:

A) Diuretikeve

B) Inhibitoreve të pompes protonike(Antiulcerozeve) C) Antianginozeve

D) Fibrateve

Pergjigja D

4) Cili nga perfaqesuesit e meposhtëm është promedikament? A) Klofibrat

(2)

B) Gemfibroliz C) Ciprofibrat D) Benzafibrat

Pergjigja A 5) Cila nga substancat e mëposhtme ka një kohe me të gjatë veprimi:

A) Simvastatina B) Pravastatina C) Atorvastatina D) Fluvastatina

Pergjigja C 6) Ne marredheniet strukture veprim per ACE-inhibitoret, cili nga pohimet nuk

është i saktë:

A) Stereokimia e inhibitoreve duhet te jete e ngjashme me atë të l aminoacideve. B) unaza e azotuar duhet të përmbajë një acid karboksilik

C) Unazat heterociklike hidrofobe me permasa të mëdha mbi unazën e azotuar ulin veprimin .

D) Esterefikimi i karboksilateve çon në formimin e promedikamenteve

PergjigjaC 7) Per lizinoprilin, cili pohim nuk është i saktë:

A) Është promedikament

B) Ka dy funksione karboksilike C) përmban aminoacidin lizinë

D) Përthithet më mirë në rrugë orale sesa enalaprilati, por më pak se enalaprili.

Pergjigja A

8) Cili nga ACE-inhibitorët e mëposhtëm lidhet më pak me proteinat plazmatike: A) Kuinaprili

B) Trandolaprili C) Benazeprili D) Enalaprili

Pergjigja D

9) Ne efektet anesore të shkaktuara nga ACE-inhibitoret, cili prej tyre shkaktohet nga pakësimi i sekretimit sekondar të aldosteronit

A) hiperkaliemi, B) teratogenicitet C) kollë të thatë D) ekzantema

(3)

Pergjigja A 10) Cili nga ACE –inhibitoret e mëposhtëm jashtëqitet i pandryshuar ne urinë:

A) benazeprili, B) kuinaprili C) lizinopril D) ramiprili

Pergjigja C 11) Struktura e mëposhtëme i takon grupit të:

A) Diuretikëve B) ACE-Inhibitorëve C) Antianginozëve

D) Antagonistëve të receptorit të angiotensinës II

Pergjigja D 12) Cili nga pohimet e mëposhtëm lidhur me marredheniet strukture –veprim të

Antagonistëve të receptorit të angiotenzines II, nuk është i saktë:

A) Grupet e afta për të imituar strukturen e angiotensinës II janë : acidi karboksilik, fenil tetrasoli , acidi fenilkarboksilik.

B) Tetrasoli duhet që të jetë në pozicionin para që të kemi një veprim optimal C) Unaza benzimidazolike është e nevojshme për të imituar angiotenzinën II.

D) Grupi tetrasolik është më i përshtatëshmi për lipofilitetin dhe biodisponibilitetin oral Pergjigja B 13) Cili nga pohimet e mëposhtëme, lidhur me efektet anësore të Antagonisteve të

receptorit të Angiotensines II, nuk është i saktë : A) Dhimbje koke, marrje mendsh,

B) hipotension, C) hiperkalemi, D) Kolle e thatë

Pergjigja D 14) Struktura kimike e mëposhtëme i takon klasës së :

(4)

A) Antiparazitarëve B) Antimikotikëve C) Vazodilatatorëve D) Bronkodilatatorëve

Pergjigja C 15) Cila nga format e mëposhtme të Minoxidilit është përgjegjëse për efektin

hipotensiv:

A) Forma e pandryshuar e Minoxidilit B) N-O-sulfat minoxidili

C) N-O-glukuronid Minoxidil D) Oksidi i azotit

Pergjigja B

16) Cila nga klasat e mëposhtëme nuk bën pjesë në grupin e antianginozëve: A) Nitratet organike

B) Bllokuesit e kanaleve të kalciumit C) β- bllokuesit

D) ACE-Inhibitorët

Pergjigja D 17) Cili nga pohimet e mëposhtëme për glikozidet kardiake është i pasaktë:

A) Prezenca e një grupi acetilik tek sheqeri, rrit karakterin lipofil të glikozidit

B) Lipofilia e një glikozidi të dhënë ulet me shtimin e numrit të molekulave të sheqerit

C) Lipofilia e një glikozidi të dhënë rritet ne varesi të shtimit të grupeve hidroksile të aglikonit

D) Ka me shumë se një pohim të pasaktë

Pergjigja C 18) Lidhur me nderveprimet e mëposhtëme, cili pohim nuk është i saktë:

A) Kinidina e marre se bashku me digoksinën, redukton sekretimin e saj; B) Ndërveprimi rifampicin-digoksinë çon në rritje të sekretimit të digoksinës C) Kolestiramina, ul përthithjen e digoksinës

(5)

D) Diuretikët ulin toksicitetin e digitalikëve për shkak të shtimit të efekteve hipokalemike

Përgjigja D 19) Struktura e mëposhtëme, i takon një substance e klasifikuar si:

A) Antiaritmike B) Glikozid kardiak C) Diuretike

D) Antianginoze

Përgjigja A

20) Cila nga strukturat e diuretikëve të mëposhtëm është një diuretik osmotik:

A. CH2OH H HO H HO OH H OH H CH2OH B C NH H N Cl CH3 S H2N O O O D. Përgjigja A

21) Cila nga strukturat e diuretikeve të mëposhtëm është një diuretik i ansës:

A. CH2OH H HO H HO OH H OH H CH2OH B C NH H N Cl CH3 S H2N O O O D. Përgjigja D 22) Cila nga strukturat e diuretikëve të meposhtëm është një diuretik

benzotiadiazinik: A. CH2OH H HO H HO OH H OH H CH2OH B C NH H N Cl CH3 S H2N O O O D.

(6)

Përgjigja D 23) Cili është mekanizmi i veprimit të spironalaktonit:

A) Inhibimi i anhidrazes karbonike

B) Inhibimin konkurrues i aldosteronit

C) Efektet osmotike të cilët ulin përthithjen e natriumit dhe ujit D) Inhibimi i sistemit të ko-transportit Na+/K+Clˉ

Përgjigja B 24) Për strukturën e mëposhtëme, tregoni cili pohim nuk është i vërtetë përsa i përket

marrëdhënieve strukturë-veprimi për diuretikët benzotiadiazinikë:

N NH S O O 7 8 5 1 3

A) Në pozicionin 6 është e nevojshme prania e një grupi elektron-akseptor B) Në pozicionin 7 është e nevojshme prania e një grupi sulfonamidik.

C) Ngopja e lidhjes dyfishe në pozicionin 3-4 çon në një rritje rreth 10 herë të aktivitetit D) Futja e një grupi lipofil në pozicionin 3 çon në një ulje të aktivitetit diuretik

Përgjigja D

25) Në strukturën e mëposhtëme, cili është pozicioni që duhet të ketë grupi sulfonamidik , per të patur një veprim diuretik:

N NH S O O 7 8 5 1 3 A) Pozicioni ne C6 B) Pozicioni ne C3 C) Pozicioni ne C5 D) Pozicioni ne C7 Përgjigja D 26) Cili është mekanizmi i veprimit të Acetazolamidit:

A) Inhibimi i anhidrazes karbonike

B) Inhibimin konkurrues i aldosteronit

C) Efektet osmotike të cilet ulin përthithjen e natriumit dhe ujit D) Inhibimi i sistemit të ko-transportit Na+/K+/Clˉ

(7)

Përgjigja A 27) Struktura e mëposhtme është A) Një glikozid kardiak B) Një glukokortikoid C) Një diuretik D) Një antiaritmik Përgjigja C 28) Spironolaktoni lidhet me receptorin duke penguar lidhjen e aldosteronit. Cili nga

pohimet nuk është i saktë: A) Kjo do të çojë në rritje të diurezës B) Ne jashtëqitjen e joneve Na +e Cl-

C) Ne mbajtjen e K+.

D) Ne jashtëqitjen e joneve Na +e Cl- e K+.

Përgjigja D

29) Në marrëdhëniet strukturë veprim për triamteremin, cili nga pohimet nuk është i saktë: N N N N H2N NH2 NH2

A) Aktiviteti nuk ndryshon nëse grupi aminik, zevendësohet me një grup të vogël alkilaminik B) Ndërhyrja e një grupi metilik në -para- në unazën fenilike zvogëlon aktivitetin

C) Ndërhyrja me një grup hidroksil në para jep një komponim që është plotësisht inaktiv D) Nderhyrja me një grup hidroksil ne para fuqizon veprimin

Përgjigja D 30) Amiloridi është një diuretik kursyes i K+, struktura e tij kimike është:

A) Një derivat i pteridinës B) Një derivat i aminopirazinës

C) Një derivat i acidit-5-sulfamoil antranilik D) Një derivat i benzotidiazinës 1,1-dioksid

Përgjigja B 31) Furosemidi është një diuretik i anses.Ai është:

(8)

B) Një derivat i aminopirazinës

C) Një derivat i acidit-5-sulfamoil antranilik D) Një derivat i benzotidiazinës 1,1-dioksid

Përgjigja C 32) Për trajtimin e astmës bronkiale përdoren derivate të adrenalinës. Cili nga pohimet e mëposhtme, lidhur me marredheniet strukture veprim, nuk është i saktë:

A) Nga zmadhimi i zëvëndësuesve të azoti ulet dukshëm veprimi i simpatomimetikëvenë receptorët β1.

B) Nga zmadhimi i zëvëndësuesve të azoti rritet dukshëm veprimi i simpatomimetikëvenë receptorët β1.

C) Sulmi enzimatik i katekol-O-metiltransferazës mund të parandalohet nga futja e zëvendësuesve të përshtatshëm në unazë,

D) Me anë të zëvendesimeve 3,5 dyhidroksi rritet edhe specificiteti për β2 receptorët . Përgjigja B 33) Teofilina, etofilina e diprofilina, jane substanca bronkodilatatore. Ato janë:

A) Derivate ksantinike . B) Derivate të adrenalinës C) Derivate të atropines D) Derivate të morfines

Përgjigja A 34) Struktura e mëposhtme është një substance me veprim antitusiv. Ajo është:

A) Kodeina B) Etilmorfina C) Dekstrometorfan D) Folkodina

Përgjigja C 35) Acetilcisteina, karbocisteina dhe guaifenazina jane substanca:

(9)

B) Antitusive C) Mukolitike D) Vazodilatatore Përgjigja C 36) Bromhekzina, është një derivate i: A) Derivat i L-cisteinës B) Derivat i dybromanilines C) Derivat ksantinik D) Derivat i adrenalines Përgjigja B

37) Struktura e mëposhtme është një substancë me veprim antidiarroik.

Ajo është: A) Difenoksina B) Difenoksilati C) Loperamidi D) Etakridina Përgjigja C 38) Loperamidi është nje frenues i peristaltikës.Është derivat i :

A) Petidinës

B) 8-hidroksikinolinës C) Etoksiakridinës D) Tanalbinës

Përgjigja A 39) Struktura e mëposhtme është një substancë me veprim H2antihistaminik

(antiulceroz) Ajo është: A) Cimetidina B) Famotidina C) Nizatidina D) Ranitidina

(10)

Përgjigja A 40) Inhibitorët e Pompës Protonike (PPIs), jane substanca antiulceroze. Struktura e

tyre kimike është: A) derivat i aminoalkilfuranit B) derivate te 5-metilimidazolit C) piridilmetilbenzimidazolit D) tiazolit Përgjigja C 41) Emertimi kimik : Nπ

-ciano-N-metil-N-{2-[(5-metilimidazol-4-il)metil]-tio]etil}-guanidina. I takon: A) Cimetidines B) Famotidines C) Nizatidines D) Ranitidines PergjigjaA

42) Struktura kimike e meposhtme I takon:

A) Cimetidines B) Famotidines C) Nizatidines D) Ranitidines

PergjigjaD

43) Cili nga pohimet e meposhtme nuk është i saktë: A) Benzimidazolet PPIs janë promedikamente

B) Benzimidazolet PPIs nuk janë promedikamente

C) Benzimidazolet PPIs kanë veprim antimikrobial ndaj Helicobakter Pylori-t D) Benzimidazolet PPIs inhibojne pompën protonike

(11)

44) Emertimi kimik: (RS)-5-Metoksi-2-(4-metoksi-3,5-dimetil-2-piridilmetilsulfinil) benzimidazoli i takon: A) Omeprazolit B) Pantoprazolit C) Rabeprazolit D) Lansoprazolit Pergjigja A 45) Proglumidi është një substancë antiulceroze. Cili pohim është i saktë:

A) Eshtë një antagonist i gastrinës

B) Eshte nje H2 antihistaminik

C) Eshte nje bllokues i pompes protonike(PPIs) D) Eshte derivat i prostaglandinave

Pergjigja A

46) Struktura e mëposhtëm i takon nje vitamine te tretshme ne uje, ajo eshte :

A) Vitamina B1 B) Riboflavina C) Acidi folik D) Acidi askorbik

Pergjigja D 47) Cila nga vitaminat e mëposhtëme tretet ne yndyrna:

A) Vitamina B1 B) Vitamina E C) Riboflavina D) Acidi folik

Pergjigja B

48) Koenzimat e rrjedhura nga acidi folik marrin pjese ne shume reaksione. Cili pohim nuk eshte i sakte:

(12)

A) kthimin e homocisteines ne metionine, B) sintezen e glicines nga serina,

C) sintezen e purines dhe metabolizmin e histidines. D) ne dekarboksilimin e aminoacideve

Pergjigja D 49) Cila nga strukturat e mëposhtëme i takon Riboflavines:

A) B) C) D)

Pergjigja B 50) Cila nga strukturat e mëposhtëme i takon Acidit folik:

A) B) C) D)

Pergjigja C 51) Cila nga strukturat e mëposhtëme i takon Acidit Nikotinik

A) B) C) D)

Pergjigja D 52) Cila nga strukturat e mëposhtëme i takon Vitamines C

(13)

A) B) C) D)

Pergjigja A 53) Per strukturen e mëposhtëme, cili nga pohimet është i saktë:

A) Është një diuretik? B) Është një antiaritmik? C) Është ACE-inhibitor ? D) Është një calcibllokues? Pergjigja A 54) Furosemidi: A) Është një antiaritmik? B) Është një diuretik? C) Është ACE-inhibitor ? D) Është një calcibllokues? Pergjigja B 55) Spironolaktoni;

A) Eshte nje diuretik kalikursyes B) Eshte nje antianginoz

C) Eshte nje antiaritmik

D) Asnje nga alternativat e mesiperme

Pergjigja A 56) Në strukturën e mëposhtëme, cili është pozicioni që duhet të ketë grupi

elektronakseptor, per të patur një veprim diuretik:

N NH S O O 7 8 5 1 3 A) Pozicioni ne C6 B) Pozicioni ne C3

(14)

C) Pozicioni ne C5 D) Pozicioni ne C7

Pergjigja A 57) Në strukturën e mëposhtëme, tregoni cili pohim nuk është i vërtetë përsa i përket

marrëdhënieve strukturë-veprimi për diuretikët benzotiadiazinikë:

N NH S O O 7 8 5 1 3

A) Në pozicionin 6 është e nevojshme prania e një grupi elektron-akseptor B) Në pozicionin 7 është e nevojshme prania e një grupi karboksilik C) Ngopja e lidhjes dyfishe në pozicionin 3-4 çon në një rritje të aktivitetit D) Futja e një grupi lipofil në pozicionin 3 çon në një rritje të aktivitetit diuretik

Pergjigja B 58) Triamtereni, një diuretik kursyes i K+, është:

A) Një derivat i aminopirazinës

B) Një derivat i acidit-5-sulfamoil antranilik C) Një derivat i pteridinës

D) Një derivat i benzotidiazinës 1,1-dioksid

Pergjigja C 59) Triamtereni:

A) Eshte nje antianginoz B) Eshte nje antiaritmik

C) Eshte nje bar antilipoproteinemik D) Eshte nje diuretik kalikursyes

Pergjigja D 60) Cila nga strukturat e diuretikëve të mëposhtëm është një inhibues i anhidrazes

karbonike: A. CH2OH H HO H HO OH H OH H CH2OH B C NH H N Cl CH3 S H2N O O O D. Përgjigja B 61) Hidroklortiazidi është një diuretik. Ai është:

(15)

A) Një derivat i pteridinës B) Një derivat i aminopirazinës

C) Një derivat i acidit-5-sulfamoil antranilik D) Një derivat i benzotidiazinës 1,1-dioksid

Përgjigja D 62) Struktura e mëposhtme është një substancë me veprim antidiarroik.

Ajo është: A) Difenoksina B) Difenoksilati C) Loperamidi D) Etakridina Përgjigja A

63) Struktura e mëposhtme është një substancë me veprim antidiarroik.

Ajo është: A) Difenoksina B) Difenoksilati C) Loperamidi D) Etakridina Përgjigja D 64) Bisakodili klasifikohet si bar:

A) Antidiaroik B) Antiemetik

C) Frenues i peristaltikes D) Laksativ

Përgjigja D 65) Pikosulfati i natriumit klasifikohet si bar:

A) Antidiaroik B) Antiemetik

C) Frenues i peristaltikes D) Laksativ

(16)

Përgjigja D 66) Amlodipina eshte nje bar kalcibllokues derivat i dihidropiridines. Gjeni cila eshte

struktura kimike e saj ne alternativat e meposhteme:

A) B) C) D)

Përgjigja A 67) Diltiazemi eshte nje bar kalcibllokues derivat benzotiazepinik. Gjeni cila eshte

struktura kimike ne alternativat e meposhteme:

A) B) C) D)

Përgjigja B 68) Strukturat e meposhtme i perkasin grupit te barnave kalcibllokuese. Verapamili

ben pjese te derivatet aril alkil aminike. Gjeni cila eshte struktura kimike e tij ne alternativat e meposhteme:

A) B) C) D)

Përgjigja C 69) Strukturat e meposhtme i perkasin grupit te barnave kalcibllokuese. Bepridili ben

pjese te derivatet aril alkil aminike. Gjeni cila eshte struktura kimike e tij ne alternativat e meposhteme:

(17)

A) B) C) D)

Përgjigja D 70) Cila nga vitaminat e mëposhtëme nuk tretet ne yndyrna:

A) Vitamina A B) Vitamina E C) Vitamina D D) Vitamina C

Përgjigja D 71) Gjeni ne alternativat e meposhteme, alternativen e pavertete lidhur me efektet

anësore te bllokuesve te kanalit të kalciumit: A) hipotensioni,

B) hipertension C) dhimbje koke ,

D) edemë periferike dhe pulmonare.

Përgjigja B 72) Pantoprazoli eshte nje bar antiulceroz.Ai eshte :

A) një antagonist i gastrinës

B) nje H2 antihistaminik

C) nje bllokues i pompes protonike(PPIs) D) derivat i prostaglandinave

Përgjigja C 73) Famotidina eshte nje bar antiulceroz. Eshte :

A) një antagonist i gastrinës B) nje H2 antihistaminik

C) nje bllokues i pompes protonike(PPIs)

D) derivat i prostaglandinave

Përgjigja B 74) Barnat e poshteshenuara jane antiulceroze. Emertimi kimik:

(RS)-5-Metoksi-2-(4-metoksi-3,5-dimetil-2-piridilmetilsulfinil) benzimidazoli i takon: A) Nizatidines

B) Famotidines C) Proglumidit D) Omeprazolit

(18)

75) Barnat e poshteshenuara jane antiulceroze. Emertimi kimik : Nπ -ciano-N-metil-N-{2-[(5-metilimidazol-4-il)metil]-tio]etil}-guanidina. I takon: A) Omeprazolit B) Pantoprazolit C) Cimetidines D) Lansoprazolit Pergjigja C 76) Esomeprazoli eshte nje bar antiulceroz.Ai eshte :

A) një antagonist i gastrinës B) nje H2 antihistaminik

C) nje bllokues i pompes protonike(PPIs)

D) derivat i prostaglandinave

Pergjigja C 77) Lansoprazoli eshte nje bar antiulceroz.Ai eshte :

A) nje bllokues i pompes protonike(PPIs) B) një antagonist i gastrinës

C) nje H2 antihistaminik D) derivat i prostaglandinave

Pergjigja A 78) Nizatidina eshte nje bar antiulceroz. Eshte :

A) një antagonist i gastrinës B) nje H2 antihistaminik

C) nje bllokues i pompes protonike(PPIs) D) derivat i prostaglandinave

Pergjigja B 79) Barnat e poshteshenuara jane antiulceroze. Emertimi kimik :

4-[2-(1-Metilamino-2-nitrovinilamino)etiltiometil]tiazol-2-il metil (dimetil) amina, I takon: A) Omeprazolit

B) Pantoprazolit C) Lansoprazolit D) Nizatidines

Pergjigja D 80) Efekt anesor i Cimetidines eshte:

A) Efekt të dobët antiandrogjenik B) Hiperaciditet

C) Hipertension D) Hipotension

Pergjigja A 81) Simvastatina eshte nje bar :

A) Koronarodilatator B) Diuretik

C) Antihipertensiv D) Antilipoproteinemik

(19)

Pergjigja D

82) Metazolamidi eshte nje bar diuretik. Cili është mekanizmi i veprimit të tij: A) Inhibimi i anhidrazes karbonike

B) Inhibimin konkurues te aldosteronit

C) Efektet osmotike të cilët ulin përthithjen e natriumit dhe ujit D) Inhibimi i sistemit të ko-transportit Na+/K+Clˉ

Pergjigja A 83) Acetazolamidi eshte nje bar diuretik. Cili është mekanizmi i veprimit të tij:

A) Inhibimi konkurues i aldosteronit

B) Efektet osmotike të cilët ulin përthithjen e natriumit dhe ujit C) Inhibimi i sistemit të ko-transportit Na+/K+Clˉ

D) Inhibimi i anhidrazes karbonike

Pergjigja D

84) Izosorbiti ka efekt diuretik. Cili është mekanizmi i veprimit të tij: A) Inhibimin konkurues te aldosteronit

B) Efektet osmotike të cilët ulin përthithjen e natriumit dhe ujit C) Inhibimi i sistemit të ko-transportit Na+/K+Clˉ

D) Inhibimi i anhidrazes karbonike

Pergjigja B 85) Hidroklortiazidi eshte nje bar :

A) Koronarodilatator B) Diuretik

C) Antiulceroz

D) Antilipoproteinemik

Pergjigja B 86) Bumetanidi eshte nje bar :

A) Diuretik B) Koronarodilatator C) Antiaritmik D) Antilipoproteinemik Pergjigja A 87) Atorvastatina :

A) Vepron si inhibitor i sistemeve enzimatike qe marrin pjese ne biosintezen e triglicerideve?

(20)

C) Vepron si inhibitor i sistemit enzimatik qe marrin pjese ne biosintezen e kolesterolit ?

D) Formon lidhje me grupin karboksilik të acideve biliare ne intestin?

Pergjigja C 88) Klofibrati ka veprim: A) Diuretik B) Koronarodilatator C) Antiaritmik D) Antilipoproteinemik Pergjigja D 89) Fluvastatina ka veprim: A) Antilipoproteinemik B) Diuretik C) Koronarodilatator D) Antiaritmik Pergjigja A 90) Cili eshte pohim i sakte lidhur me efektet anesore te Amiloridit(diuretik ),:

A) Shkakton hipokalemi B) Shkakton hiperkalemi C) Shkakton hipertension D) Shkakton aritmi

Pergjigja B 91) Cili nga pohimet e meposhtem eshte i pavertete:

Triamtereni shkakton:

A) rritje te jashteqitjes se joneve Na+ B) rritje te jashteqitjes se joneve Cl- C) rritje te jashteqitjes se joneve K+ D) K+ pothuajse nuk jashteqitet fare.

Pergjigja C 92) Cili nga pohimet e meposhtem eshte i pavertete:

Amiloridi shkakton:

A) rritje te jashteqitjes se joneve Na+ B) rritje te jashteqitjes se joneve K+ C) K+ pothuajse nuk jashteqitet fare. D) rritje te jashteqitjes se joneve Cl-

Pergjigja B 93) Loperamidi klasifikohet si bar:

A) Antiemetik B) Laksativ C) Dezifektant D) Antidiaroik

(21)

Pergjigja D 94) Salbutamoli ka efekt : A) Bronkospazmolitik B) Mukolitik C) Antihistaminik D) Ekspektorant Pergjigja A 95) Strukturat kimike te meposhteme i perkasin disa barnave mukolitike.Cila prej

tyre i takon karbocisteines?

A) B) C) D) Pergjigja B 96) Strukturat kimike te meposhteme i perkasin disa barnave mukolitike.Cila prej

tyre i takon acetilcisteines?

A) B) C) D) PergjigjaC 97) Strukturat kimike te meposhteme i perkasin disa barnave mukolitike.Cila prej

(22)

A) B) C) D) Pergjigja D

98) Strukturat kimike te meposhteme i perkasin disa barnave mukolitike.Cila prej

tyre i takon ambroksolit?

A) B) C) D) Pergjigja A 99) Bromhekzina ka efekt : A) Bronkospazmolitik B) Mukolitik C) Antihistaminik D) Antidiaroik Pergjigja B 100) Ambroksoli ka efekt : A) Bronkospazmolitik B) Antihistaminik C) Antidiaroik D) Mukolitik Pergjigja D 101) Strukturat kimike te meposhteme i perkasin disa barnave mukolitike.Cila

(23)

A) B) C) D) Pergjigja A 102) Cili eshte pohimi i pavertete lidhur me mekanizmin e veprimit te

Sedativëve te kollës:

A) veprojnë në nivel qendror mbi qendrën e kollës . B) veprojne mbi receptorët specifike të traktit respirator

C) veprojne në menyrë të tillë që qendra e kollës humbet përkohësisht aftesinë e mbledhjes së impulseve

D) veprojne duke dhene efekte bronkodilatatore

Pergjigja D 103) Cili eshte pohimi i sakte lidhur me perdorimin e kodeines:

A) nuk duhet përdorur në femijet nën 1 vjeç B) nuk duhet përdorur në femijet mbi 3vjeç C) nuk duhet përdorur në femijet 3- 5 vjeç D) Mund te perdoret ne te gjitha moshat

Pergjigja A 104) Cili nga pohimet eshte i pasakte :

A) Folkodina ka më pak efekte anësore se kodeina.

B) Dextrometomorfani ka më pak efekte anësore se kodeina C) Acetilcisteina ka me pak efekte anesore se kodeina

D) Kodeina ka me pak efekte anesore se Folkodina, se dekstrometomorfani dhe se acetilcisteina

Pergjigja D 105) Cili eshte pohim i sakte lidhur me efektet anesore te Spironolaktonit:

A) Shkakton hipokalemi B) Shkakton hiperkalemi C) Shkakton hipertension D) Shkakton aritmi

Pergjigja B 106) Folkodina eshte nje bar qe perdoret ne lehtesimin e kolles. Pohimi i sakte

do te jete:

A) Vepron si sedativ në nivel qendror mbi qendrën e kollës B) Vepron si ekspektorant

(24)

C) Vepron si bronkodilatator D) Vepron si antihistaminik

Pergjigja A 107) Acetilcisteina eshte nje bar qe perdoret ne lehtesimin e kolles. Pohimi i

sakte do te jete:

A) Vepron si sedativ në nivel qendror mbi qendrën e kollës B) Vepron si mukolitik

C) Vepron si bronkodilatator D) Vepron si antihistaminik

Pergjigja B 108) Dextrometomorfani eshte nje bar qe perdoret ne lehtesimin e kolles.

Pohimi i sakte do te jete: A) Vepron si ekspektorant B) Vepron si bronkodilatator C) Vepron si antihistaminik

D) Vepron si sedativ në nivel qendror mbi qendrën e kollës

Pergjigja D 109) Karboksimetilcisteina eshte nje bar qe perdoret ne lehtesimin e kolles.

Pohimi i sakte do te jete: A) Vepron si antihistaminik

B) Vepron si sedativ në nivel qendror mbi qendrën e kollës C) Vepron si mukolitik

D) Vepron si bronkodilatator

PergjigjaC 110) Cili nga pohimet e meposhtme eshte i gabuar:

Te bronkodilatatoret bejne pjese; A) Substanca β2-simpatomimetike B) Substanca β2-simpatolitike C) Derivate ksantinike

D) Derivate parasimpatolitike

Pergjigja B 111) Cili nga pohimet e meposhtem eshte i pavertete:

Furosemidi shkakton:

A) rritje te jashteqitjes se joneve Na+ B) rritje te jashteqitjes se joneve K+ C) K+ pothuajse nuk jashteqitet fare. D) rritje te jashteqitjes se joneve Cl-

PergjigjaC 112) Atorvastatina ka veprim:

A) Diuretik

B) Koronarodilatator C) Antiaritmik

(25)

D) Antilipoproteinemik Pergjigja D 113) Teofilina është një derivate i : A) Derivat i L-cisteinës B) Derivat i dybromanilines C) Derivat ksantinik D) Derivat i adrenalines PergjigjaC 114) Ambroksoli, nje bar mukolitik, është një derivate i:

A) Derivat i L-cisteinës B) Derivat i dybromanilines C) Derivat ksantinik

D) Derivat i adrenalines

Pergjigja B 115) Karboksimetilcisteina, nje bar mukolitik, është një derivate i:

A) Derivat i dybromanilines B) Derivat ksantinik

C) Derivat i adrenalines D) Derivat i L-cisteinës

Pergjigja D

116) Omeprazoli eshte nje bar antiulceroz, frenues i Pompës Protonike (PPIs). Është derivat i: A) derivat i aminoalkilfuranit B) derivat i 5-metilimidazolit C) derivat i piridilmetilbenzimidazolit D) derivat i tiazolit PergjigjaC

117) Pantoprazoli eshte nje bar antiulceroz, frenues i Pompës Protonike (PPIs). Është : A) derivat i aminoalkilfuranit B) derivat i 5-metilimidazolit C) derivat i tiazolit D) derivat i piridilmetilbenzimidazolit Pergjigja D 118) Lansoprazoli eshte nje bar antiulceroz, frenues i Pompës Protonike (PPIs). Është

(26)

A) piridilmetilbenzimidazolit B) derivat i aminoalkilfuranit C) derivate te 5-metilimidazolit D) tiazolit Pergjigja A 119) Klortiazidi është një diuretik. Ai është: A) Një derivat i pteridinës B) Një derivat i aminopirazinës

C) Një derivat i acidit-5-sulfamoil antranilik D) Një derivat i benzotidiazinës 1,1-dioksid

Pergjigja D 120) Etakridina është nje bar antidiaroik. Është derivat i :

A) Petidinës

B) 8-hidroksikinolinës C) Etoksiakridinës D) Tanalbinës

PergjigjaC 121) Ne strukturat e meposhtme, gjeni strukturen e Kodeines:

A) B) C) D)

Pergjigja A 122) Ne strukturat e meposhtme, gjeni strukturen e Bromhexines:

B) B) C) D)

Pergjigja B 123) Ne strukturat e meposhtme, gjeni strukturen e Spironolaktonit (diuretik,

(27)

C) B) C) D)

Pergjigja C 124) Ne strukturat e meposhtme, gjeni strukturen e Karbocisteines:

D) B) C) D)

Pergjigja D

125) Propafenoni eshte nje bar : A) Diuretik

B) Koronarodilatator C) Antiaritmik

D) Antilipoproteinemik

Pergjigja C

126) Propanololi eshte nje bllokues i receptoreve β- adrenergjike. Perdoret si : A) Diuretik

B) Koronarodilatator C) Antiaritmik

D) Antilipoproteinemik

Pergjigja C 127) Struktura e meposhtme,i perket:

A) Acidit folik B) Simvastatines C) Vitamines C

(28)

D) Digoksines

Pergjigja A

128) Struktura e meposhtme i perket :

A) Acidit folik B) Simvastatines C) Vitamines C D) Digoksines

Pergjigja D 129) Struktura e meposhtme i perket :

A) Nje glikozidi kardiak B) Nje hormoni glukokortikoid

C) Nje vitamine te tretshme ne yndyrna D) Nje vitamine te tretshme ne uje

Pergjigja A

(29)

A) Nje glikozidi kardiak B) Nje hormoni glukokortikoid

C) Nje vitamine te tretshme ne yndyrna D) Nje vitamine te tretshme ne uje

Pergjigja D

131) Struktura e meposhtme,i perket:

A) Nje glikozidi kardiak B) Nje hormoni glukokortikoid

C) Nje vitamine te tretshme ne yndyrna D) Nje vitamine te tretshme ne uje

Pergjigja D 132) Struktura kimike e acidit folik eshte derivat :

A) Piridoksalit B) Pteridines C) Acidit pantotenik D) Acidit nikotinik

Pergjigja B 133) Mungesa e vitamines D ne organizem shkakton;

A) Rakitizem B) Skorbut

C) Semundjen beri-beri D) Pelagren

Pergjigja A 134) Mungesa e vitamines C ne organizem shkakton;

A) Rakitizem B) Skorbut

C) Semundjen beri-beri D) Pelagren

Pergjigja B 135) Mungesa Niacines ne organizem shkakton;

A) Rakitizem B) Skorbut

C) Semundjen beri-beri D) Pelagren

(30)

Pergjigja D 136) Mungesa Vitamines B1 ne organizem shkakton;

A) Pelagren B) Rakitizem C) Skorbut

D) Semundjen beri-beri

Pergjigja D 137) Ne trajtimin e epilepsise krahas barnave antiepileptike, keshillohet marrja

e : A) Vitamines C B) Vitamines B1 C) Vitamines B6 D) VitaminesB12 Pergjigja C 138) Ne trajtimin e rakitizmit keshillohet marrja e :

A) Vitamines E B) Vitamines C C) Vitamines B6 D) Vitamines D

Pergjigja D 139) Ne trajtimin e anemive, keshillohet marrja e :

A) Vitamines B12 B) Vitamines K C) Vitamines E D) Vitamines D

Pergjigja A 140) Ne shkaqet qe japin Xeroftalmi permendet mungesa e :

A) Vitamines A B) Vitamines K C) Vitamines E D) Vitamines D

Pergjigja A 141) Struktura e mëposhtëme i takon nje vitamine te tretshme ne uje, ajo eshte :

(31)

A) Vitamina D B) Riboflavina C) Vitamines B12 D) Acidi askorbik

Pergjigja B 142) Struktura e mëposhtëme i takon nje vitamine te tretshme ne uje, ajo eshte :

A) Vitamina D B) Vitamines E

C) Vitamina H( Biotina) D) Acidi askorbik

Pergjigja C 143) Ne trajtimin e anemive, keshillohet marrja e :

A) Vitamines K B) Vitamines E C) Vitamines D D) Acidit Folik

Pergjigja D 144) Struktura e mëposhtëme i takon nje vitamine te tretshme ne uje, ajo eshte :

A) Vitamina D B) Vitamines E C) Vitamina B12 D) Acidi askorbik

Pergjigja C 145) Struktura e mëposhtëme i takon nje vitamine te tretshme ne uje, ajo eshte :

A) Vitamina D B) Vitamines K C) Vitamina C

(32)

D) Vitamina B1

Pergjigja D 146) Gjeni pohimin e pasakte:

Ne barnat Antianginoze bejne pjese keto klasa : A) Diuretiket

B) Nitratet organike

C) Bllokuesit e kanaleve te kalciumit D) β- bllokuesit

Pergjigja A 147) Gjeni pohimin e pasakte:

Nitratet organike qe perdoren si antianginoze jane: A) Estere te acidit Nitrik me polialkole

B) Etere

C) Substanca jopolare D) Substanaca volatile

Pergjigja B 148) Gjeni pohimin e sakte. Trinitratin e glicerilit në rrugë sublinguale fillon

veprimin: A) brenda 2-min. B) pas15-30sekondash C) pas 7 min D) pas 10min Pergjigja A 149) Gjeni pohimin e sakte. Zgjatja e veprimit te Trinitratit te glicerilit në rrugë

sublinguale eshte: A) jo me shumë se 5-min. B) jo me shumë se 30-min. C) jo me shumë se 4-5 ore D) jo me shumë se 3 ore Pergjigja B 150) Gjeni pohimin e sakte. Dinitrat izosorbitit me rrugë sublinguale fillon

veprimin: A) pas15-30sekondash B) pas 7 min C) pas 10min D) rreth 3-min. Pergjigja D 151) Gjeni pohimin e sakte. Zgjatja e veprimit te Dinitratit te izosorbitit në

rrugë sublinguale eshte:

A) jo me shumë se 5-min. B) jo me shumë se 30-min. C) jo me shumë se 6 ore

(33)

D) jo me shumë se 3 ore

Pergjigja C 152) Gjeni pohimin e pasakte:

Nitratet organike qe perdoren ne mjekimin si antianginoze mund te japin keto efekte anesore: A) Hipotension B) Hipertension C) Puls i shpeshte D) Dhimbje koke Pergjigja B 153) Gjeni pohimin jo te sakte:

Substancat kalcibllokuese mund te klasifikohen ne grupet e meposhtme : A) derivatet e dihidropiridinave

B) derivatet benzotiazepinik C) derivatet aril alkil aminike D) Derivate fenoksi izobutirike

Pergjigja D 154) Gjeni alternativen e gabuar:

Antilipoproteinemiket mund te klasifikohen ne : A) Inhibitore te HMG CoA reduktazes

B) Derivate te acidit izofenoksibutirik C) derivatet benzotiazepinike

D) Sekuestrues te acideve biliare

Pergjigja C 155) Gjeni alternativen e sakte:

Antilipoproteinemiket; Inhibitore te HMG CoA reduktazes jane: A) Derivate te acidit izofenoksibutirik

B) derivatet benzotiazepinik

C) acide 3,5-dihidroksiheptanoike te zevendesuar D) kopolimere te polistirenit

Pergjigja C 156) Gjeni alternativen e sakte:

Fibratet me veprim antilipoproteinemik kimikisht jane ; A) derivate te acidit izofenoksibutirik

B) derivatet benzotiazepinik

C) acide 3,5-dihidroksiheptanoike zevendesuar D) kopolimere te polistirenit

(34)

Pergjigja A 157) Gjeni alternativen e pasakte :

Antilipoproteinemiket Inhibitore te HMG CoA reduktazes, ulin nivelet e kolesterolit me ane ketyre mekanizmave te veprimit:

A) inhibim i biosintezes se kolesterolit,

B) rritje e perthithjes se LDL te ndermjetesuar nga receptoret dhe C) pakesim i pararendesve te VLDL.

D) Perthithje e acideve biliare dhe jashteqitje e tyre

Pergjigja D 158) Kolestiramina eshte nje bar antilipoproteinemik.Mekanizmi i saj i veprimit

eshte:

A) inhibim i biosintezes se kolesterolit,

B) rritje e perthithjes se LDL te ndermjetesuar nga receptoret dhe C) pakesim i pararendesve te VLDL.

D) Perthithje e acideve biliare dhe jashteqitje e tyre

Pergjigja D 159) Mekanizmi i veprimit te Simvastatines ( nje bar antilipoproteinemik) eshte

A) Perthithje e acideve biliare dhe jashteqitje e tyre B) Inhibim i biosintezes se kolesterolit

C) Inhibim i lipolizes ne indin dhjamor D) Inhibim i biosintezes se triglicerideve

Pergjigja B 160) Gjeni alternativen e sakte:

Mekanizmi i Fibrateve (barna antilipoproteinemike) eshte ; A) Perthithje e acideve biliare dhe jashteqitje e tyre B) Inhibim i biosintezes se kolesterolit

C) Inhibim i biosintezes se triglicerideve D) Asnje nga alternativat e mesiperme

Pergjigja C 161) Fenofibrati eshte nje bar antilipoproteinemik ; mekanizmi i tij i veprimit

eshte:

A) Perthithje e acideve biliare dhe jashteqitje e tyre B) Inhibim i biosintezes se triglicerideve

C) Inhibim i biosintezes se kolesterolit D) Asnje nga alternativat e mesiperme

(35)

Pergjigja B 162) Mekanizmi i veprimit te Fluvastatines, nje bar antilipoproteinemik eshte :

A) Perthithje e acideve biliare dhe jashteqitje e tyre B) Inhibim i lipolizes ne indin dhjamor

C) Inhibim i biosintezes se triglicerideve D) Inhibim i biosintezes se kolesterolit

Pergjigja D 163) Irbersartan eshte nje

A) Diuretik B) ACE-inhibitor C) Antianginoz

D) Antagonist i receptorit te angiotensines II

Pergjigja D 164) Cili eshte pohim i pavertete lidhur me efektet anesore te Irbersartanit ,nje

antagonisti i receptorit te Angiotensines II: A) Kolla e thatë

B) Hipotension C) Hipokalemi D) Dhimbje koke

Pergjigja A 165) Valsartan eshte nje :

A) Antagonist i receptorit te angiotensines II B) Diuretik

C) ACE-inhibitor D) Antianginoz

Pergjigja A 166) Ramiprili eshte nje:

A) Diuretik

B) Antagonist i receptorit te angiotensines II C) ACE-inhibitor

D) Antianginoz

Pergjigja C 167) Pohimi i gabuar per Antagonistët e angiotensinës II eshte:

A) nuk interferojnë në nivelet e bradikininës B) interferojnë në nivelet e bradikininës

C) nuk interferojnë në nivel të prostaglandinës; D) veprojne me receptorin e angiotensinësII.

(36)

Pergjigja B 168) Telmisartan eshte nje:

A) Diuretik

B) Antagonist i receptorit te angiotensines II C) ACE-inhibitor

D) Antianginoz

Pergjigja B 169) Nifedipinaeshte nje bar :

A) Diuretik

B) Antagonist i receptorit te angiotensines II C) ACE-inhibitor

D) Kalcibllokues

Pergjigja D 170) Nifedipina eshte nje bar kalcibllokues derivat i dihidropiridines. Gjeni cila

eshte struktura kimike e saj ne alternativat e meposhteme:

A) B) C) D)

Pergjigja B 171) Enalaprili eshte nje ACE-inhibitor ,derivat i l prolines. Gjeni cila eshte

struktura kimike ne alternativat e meposhteme:

A) B) C) D) Pergjigja C

(37)

172) Valsartani eshte nje antagonist i receptorit te angiotensinesII,derivat i feniltetrazolit. Gjeni cila eshte struktura kimike ne alternativat e meposhteme:

A) B) C) D) Pergjigja A 173) Trinitrati i glicerilit eshte nje bar koronarodilatator. Gjeni cila eshte

struktura kimike ne alternativat e meposhteme:

A) B) C) D) Pergjigja D 174) Prokainamidi eshte nje bar antiaritmik. Gjeni cila eshte struktura kimike

ne alternativat e meposhteme:

(38)

Pergjigja D 175) Diazoksidi është një bar hipotensiv (vazodilatator).Cili eshte pohimi i

pasakte ne lidhje me efektet e padeshirueshme te tij. A) shkakton mbajtjen e Na+ dhe të ujit ,

B) shkakton edema C) shkakton hiperglicemi D) shkakton hipoglicemi

Pergjigja D 176) Barnat e poshteshenuar bejne pjese ne vazodilatatoret. Gjeni strukturen e

minoxidilit:

A) B) C) D)

Pergjigja A 177) Barnat e poshteshenuar bejne pjese ne vazodilatatoret. Gjeni strukturen e

hidralazines :

A) B) C) D)

Pergjigja B 178) Barnat e poshteshenuar bejne pjese ne vazodilatatoret. Gjeni strukturen e

diazoksidit :

A) B) C) D)

Pergjigja C 179) Barnat e poshteshenuar bejne pjese ne vazodilatatoret. Gjeni strukturen e

nitroprusidit te natriumit:

(39)

A) B) C) D)

Pergjigja D 180) Pohimi i gabuar per Losartanin eshte:

A) nuk interferon në nivelet e bradikininës B) interferon në nivelet e bradikininës

C) nuk interferon në nivel të prostaglandinës; D) veprojne me receptorin e angiotensinësII.

Figure

Updating...

References

Related subjects :