Modeling possibilities of purchase in field of medical devices

97  Download (0)

Full text

(1)

Katedra biomedic´ınsk´

e techniky

Vyuˇ

zit´ı modelov´

an´ı pˇ

ri n´

akupu zdravotnick´

e techniky

Modeling possibilities of purchase in field of medical

devices

Diplomov´a pr´ace

Studijn´ı program: Biomedic´ınsk´a a klinick´a technika

Studijn´ı obor: Syst´emov´a integrace proces˚u ve zdravotnictv´ı Vedouc´ı pr´ace: Ing. Ivana Kub´atov´a Ph.D.

Odborn´y konzultant: Ing. Jan ˇZigmond Ad´ela Sl´amov´a

(2)
(3)

votnick´e techniky“ vypracovala samostatnˇe. Veˇskerou pouˇzitou literaturu a podkladov´e materi´aly uv´ad´ım v pˇriloˇzen´em seznamu literatury.

V Kladnˇe dne 20. 5. 2016

(4)

rady, peˇcliv´e pˇripom´ınky a odborn´e veden´ı bˇehem cel´e pr´ace. D´ale bych r´ada podˇekovala sv´emu konzultantovi Ing. Janu ˇZigmondovi za jeho ˇcas a ochotu bˇehem zpracov´an´ı diplo-mov´e pr´ace. Tak´e bych chtˇela podˇekovat Ing. Jiˇr´ımu Havl´ıkovi za jeho odborn´e konzultace a ˇcas, kter´y mi vˇenoval. V neposledn´ı ˇradˇe pak velk´e d´ıky patˇr´ı m´e rodinˇe a bl´ızk´ym, kteˇr´ı mˇe podporovali nejen pˇri psan´ı t´eto diplomov´e pr´ace, ale po celou dobu m´eho studia.

(5)

Abstrakt:

Tato pr´ace se zab´yv´a moˇznostmi vyuˇzit´ı modelov´an´ı pˇri n´akupu zdravotnick´e techniky. C´ılem je analyzovat moˇzn´e vyuˇzit´ı modelov´an´ı jak na stranˇe klinick´ych, tak na stranˇe technick´ych a n´akladov´ych dat v HTA pˇri n´akupu zdravotnick´e techniky. Pr´ace obsa-huje anal´yzu n´akupu zdravotnick´e techniky v ˇCesk´e republice a metody analytick´eho a multikriteri´aln´ıho modelov´an´ı vyuˇz´ıvan´eho pˇri hodnocen´ı zdravotnick´ych technologi´ı ve zdravotnictv´ı. Tˇemto metod´am je pˇrizp˚usobena obecn´a struktura procesu n´akupu, na z´akladˇe kter´e je navrˇzen z´akladn´ı model n´akupu a dva rozˇs´ıˇren´e modely pro ˇsirˇs´ı zpra-cov´an´ı dat. Pr´ace d´ale popisuje moˇznosti zpracov´an´ı dat pomoc´ı model˚u a hodnot´ı jejich v´ystupy. Praktick´e vyuˇzit´ı je demonstrov´ano v posledn´ı ˇc´asti t´eto pr´ace, kde jsou jednot-liv´e modely otestov´any na dostupn´ych re´aln´ych klinick´ych, n´akladov´ych a uˇzivatelsk´ych datech. V z´avˇereˇcn´e ˇc´asti pr´ace jsou na z´akladˇe v´ysledk˚u identifikov´any moˇznosti vyuˇzit´ı uveden´ych metod pˇri rozhodov´an´ı o n´akupu zdravotnick´e techniky.

Kl´ıˇcov´a slova:

Model, modelov´an´ı, n´akup zdravotnick´e techniky, hodnocen´ı zdravotnick´ych technologi´ı, multikriteri´aln´ı rozhodov´an´ı

(6)

Abstract:

The Master thesis focuses on the modeling used for purchasing a medical technology. The main goals are the modeling analysis possibilities of the clinical data as well as technical and cost data in HTA when purchasing a medical technology. The thesis contains the analysis of the medical technology purchase in the Czech Republic and the analytical and multi-criteria modeling methods used in the health technology assessment. The general purchase structure is adapted to these methods, under which the purchase basic model and two extended models for broader data processing are designed. In addition, the thesis describes data processing options using models and evaluate their outputs. The last part of this thesis demonstrates the practical use of modeling, where each model is tested using available clinical, cost and user data. Based on the results the final part shows the possibilities of the described models usage when purchasing medical technology.

Key words:

Model, modeling, purchase of medical device, health technology assessment, multi–criteria decision making

(7)

Seznam symbol˚u a zkratek 9

1 Uvod´ 10

2 Pˇrehled souˇcasn´eho stavu ˇreˇsen´e problematiky 12

2.1 Uvod do problematiky n´´ akupu zdravotnick´e techniky . . . 12

2.2 Zdravotnick´a technika a jej´ı ˇzivotn´ı cyklus . . . 13

2.3 Specifika n´akupu zdravotnick´e techniky do zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı . . . 14

2.3.1 Pˇredmˇet n´akupu . . . 15

2.3.2 Rozhodnut´ı o n´akupu . . . 15

2.3.3 Proces n´akupu . . . 17

2.3.4 Dodavatel´e zdravotnick´e techniky . . . 18

2.4 Legislativn´ı r´amec n´akupu zdravotnick´e techniky v ˇCesk´e republice . . . . 18

2.5 Problematika n´akupu zdravotnick´e techniky v EU . . . 20

2.6 Vyuˇzit´ı HTA pˇri n´akupu zdravotnick´e techniky . . . 24

2.7 Procesy hodnocen´ı a rozhodov´an´ı ve zdravotnictv´ı . . . 24

2.8 Metody rozhodov´an´ı pˇri n´akupu zdravotnick´e techniky . . . 24

2.9 Zdravotnˇe–ekonomick´e hodnocen´ı . . . 28

2.10 Ekonomick´e hodnocen´ı . . . 29

2.11 Vyuˇzit´ı modelov´an´ı ve zdravotnictv´ı . . . 29

2.12 Zdravotnˇe–ekonomick´e modelov´an´ı . . . 30

2.13 Vyuˇzit´ı modelov´an´ı v HTA . . . 32

2.13.1 Rozhodovac´ı stromy . . . 33

2.13.2 Markovovy modely . . . 34

2.14 MCDA modelovac´ı pˇr´ıstupy . . . 36

2.15 Simulace . . . 37

2.15.1 Tree Age software . . . 37

3 Metody 38 3.1 Procesn´ı modelov´an´ı . . . 38

3.2 Analytick´e modelovac´ı techniky . . . 39

3.3 Modelov´an´ı rozhodovac´ıch postup˚u . . . 43

3.3.1 Stanoven´ı vah . . . 43

3.3.2 Multikriteri´aln´ı rozhodov´an´ı . . . 45

4 Vstupn´ı data modelov´an´ı 46 4.1 Klinick´a data . . . 49

(8)

5.1 Anal´yza procesu n´akupu zdravotnick´e techniky . . . 57

5.2 Z´akladn´ı model n´akupu ve zdravotnick´em zaˇr´ızen´ı . . . 57

5.2.1 Model n´akupu Nemocnice Na Homolce . . . 58

5.2.2 Model n´akupu Fakultn´ı nemocnice v Motole . . . 59

5.3 Moˇznosti modelov´an´ı pˇri n´akupu zdravotnick´e techniky . . . 60

5.3.1 Model 1 . . . 60

5.3.2 Model 2 . . . 61

5.3.3 Model 3 . . . 72

6 Diskuze 80

7 Z´avˇer 85

Seznam pouˇzit´e literatury 87

Seznam obr´azk˚u 95

(9)

AHP analytick´y hierarchick´y proces ANP analytick´y s´ıt’ov´y proces CT poˇc´ıtaˇcov´a tomografie

HTA hodnocen´ı zdravotnick´ych technologi´ı KHMT kontraktura hrdla moˇcov´e trubice LAPARO laparoskopick´a radik´aln´ı prostatektomie MCDA multikriteri´aln´ı rozhodov´an´ı

MRI magnetick´a rezonance

OPEN otevˇren´a radik´aln´ı prostatektomie

QALY hodnocen´ı kvality ˇzivota z pohledu pacienta ROBOT roboticky asistovan´a radik´aln´ı prostatektomie

TOPSIS Technique for Order Preference by Similar to Ideal Solution WHO Svˇetov´a zdravotnick´a organizace

(10)

1

Uvod

´

Sektor zdravotnictv´ı je v souˇcasn´e dobˇe velmi prob´ıran´ym a aktu´aln´ım t´ematem. Vzhle-dem k jeho specifiˇcnosti se v nˇem setk´av´ame s vyuˇzit´ım lidsk´ych zdroj˚u, s vysok´ymi finanˇcn´ımi ´uhradami, vrcholov´ym managementem a s pouˇzit´ım vysoce sofistikovan´e a n´akladn´e techniky. ˇCinnost tohoto sektoru je velmi obt´ıˇzn´e organizovat se zaruˇcen´ım jed-notn´ych a pˇresn´ych postup˚u ve vˇsech ´urovn´ıch zdravotnick´ych zaˇr´ızen´ı. Zp˚usob ´uhrad zdravotn´ı p´eˇce a syst´em financov´an´ı je jak v ˇCesk´e republice, tak v Evropˇe nastaven a omezen limitovan´ymi finanˇcn´ımi prostˇredky, a to pˇredevˇs´ım prostˇredky veˇrejn´eho zdra-votn´ıho pojiˇstˇen´ı. V souˇcasn´e dobˇe neexistuje zdravotn´ı syst´em, ve kter´em by bylo moˇzno prov´adˇet ´uhradu n´aklad˚u za zdravotnick´e prostˇredky, robotick´e syst´emy a chirurgick´e pro-gramy pouze v z´avislosti na dostupn´e nab´ıdce ze strany v´yrobc˚u. Pˇri moˇznosti prov´adˇet tyto ´uhrady nemluv´ıme pouze o omezen´ıch ve smyslu finanˇcn´ıch limit˚u, ale zahrnujeme sem tak´e problematiku omezen´ı vznikl´ych pˇri ˇspatn´em rozhodnut´ı v´ybˇeru m´enˇe hod-notn´e technologie na ´ukor technologie s vyˇsˇs´ı pˇridanou hodnotou a poskytuj´ıc´ı vyˇsˇs´ı fi-nanˇcn´ı v´yhody pro pacienty. Omezen´ı finanˇcn´ıch prostˇredk˚u vyvol´av´a nutnost rozumn´eho zamyˇslen´ı nad jejich racion´aln´ı alokac´ı a t´ım omezen´ı finanˇcn´ıch ztr´at v nemocnic´ıch spojen´ych s n´akupem pˇredraˇzen´e zdravotnick´e techniky, o kter´ych se st´ale v´ıce hovoˇr´ı. Tˇemto ztr´at´am nen´ı jednoduch´e pˇredch´azet z d˚uvodu neexistence ust´alen´e metodiky, na jej´ımˇz z´akladˇe by ˇslo zamezit nehospod´arn´ym n´akup˚um. U menˇs´ı zdravotnick´e tech-niky, kupˇr´ıkladu dialyzaˇcn´ıch pˇr´ıstroj˚u, rozhoduje o n´akupu pouze zdravotnick´e zaˇr´ızen´ı. U nˇekter´e specifick´e zdravotnick´e techniky mus´ı n´akupu pˇredch´azet souhlas Pˇr´ıstrojov´e komise Ministerstva zdravotnictv´ı ˇCR. Tato komise vˇsak rozhoduje o poˇr´ızen´ı ˇci nepoˇr´ızen´ı zdravotnick´e techniky, nikoli o v´ybˇeru n´akladovˇe efektivn´ı varianty dan´eho pˇr´ıstroje. Tˇemito pˇr´ıstroji jsou napˇr´ıklad poˇc´ıtaˇcov´a tomografie, magnetick´a rezonance nebo robo-tick´y syst´em da Vinci. V obou pˇr´ıpadech zcela chyb´ı ucelen´a metodika, na jej´ımˇz z´akladˇe by bylo moˇzn´e vybrat n´akladovˇe efektivn´ı zdravotnickou techniku.

Hodnocen´ı zdravotnick´ych technologi´ı je obor poskytuj´ıc´ı vstupn´ı informace pro sta-noven´ı priorit a rozhodov´an´ı ve zdravotnick´em syst´emu. Mimo farmakoekonomiky a zdra-votnick´ych technologi´ı zahrnuje kupˇr´ıkladu preventivn´ı a terapeutick´e procesy zdravotn´ı p´eˇce. Pro hodnocen´ı zdravotnick´ych pˇr´ıstroj˚u tato metodika st´ale chyb´ı. Hodnocen´ı zdra-votnick´ych technologi´ı se stalo d˚uleˇzit´ym pojmem, a to d´ıky rychl´emu n´ar˚ustu techno-logi´ı ve vztahu k omezen´ym zdravotnick´ym rozpoˇct˚um. Hlavn´ım ´uˇcelem je informovat z´uˇcastnˇen´e strany v oblasti zdravotn´ı p´eˇce a zlepˇsovat zav´adˇen´ı n´akladovˇe efektivn´ıch pˇr´ıstroj˚u. Dalˇs´ımi probl´emov´ymi oblastmi jsou regulace, kter´e se orientuj´ı na bezpeˇcnost a ´uˇcinnost, a ˇr´ızen´ı, kter´e se zab´yv´a zad´av´an´ım veˇrejn´ych zak´azek a ´udrˇzbou zdravotnick´e techniky bˇehem jej´ıho ˇzivotn´ıho cyklu.

(11)

Veˇrejn´e zak´azky a jejich zad´av´an´ı je v souˇcasn´e dobˇe rovnˇeˇz velmi aktu´aln´ım t´ematem. Zad´an´ı veˇrejn´e zak´azky je sloˇzit´y proces a ne kaˇzd´e zdravotnick´e zaˇr´ızen´ı zamˇestn´av´a od-born´ıky, kteˇr´ı tento proces provedou zd´arnˇe bez chyby, tak aby nebylo moˇzn´e v´ybˇerov´e ˇr´ızen´ı zpochybnit jak z hlediska v´ybˇeru dodavatele, tak z hlediska korektnosti v´ybˇerov´eho ˇr´ızen´ı. Pokud jsou v zad´avac´ı dokumentaci objeveny nedostatky, je ohroˇzen proces zad´av´an´ı veˇrejn´e zak´azky a samotn´eho n´akupu, nehledˇe na ˇcasovou n´aroˇcnost. Tento stav vede ke st´ale v´ıce se objevuj´ıc´ım napad´an´ım v´ybˇerov´ych ˇr´ızen´ı, a t´ım k jejich pˇr´ıpadn´emu znaˇcn´emu ˇcasov´emu prodlouˇzen´ı a v krajn´ıch pˇr´ıpadech k jejich zruˇsen´ı. V ot´azce veˇrejn´ych zak´azek se tak´e vyskytuje st´ale v´ıce informac´ı o velk´e m´ıˇre korupce, kter´a je v poli n´akladn´e pˇr´ıstrojov´e techniky vˇsudypˇr´ıtomn´a. Pro omezen´ı tohoto stavu vzniklo pod z´aˇstitou Ministerstva zdravotnictv´ı ˇCR mnoho pokus˚u o udrˇzen´ı racionalizace n´akupu, veˇrejn´e dostupnosti informac´ı a konkurenceschopnosti v´yrobc˚u. Bohuˇzel se tyto vize do-posud v praxi neuskuteˇcnily, a tak je problematika n´akupu a moˇznosti sledov´an´ı toku finanˇcn´ıch zdroj˚u do investic ve zdravotnick´e technice st´ale v nedohlednu.

Hlavn´ım c´ılem t´eto pr´ace je analyzovat moˇzn´e vyuˇzit´ı modelov´an´ı jak na stranˇe kli-nick´ych, tak na stranˇe technick´ych a n´akladov´ych dat v hodnocen´ı zdravotnick´ych tech-nologi´ı pˇri n´akupu zdravotnick´e techniky.

Teoretick´a ˇc´ast pr´ace se bude zab´yvat anal´yzou souˇcasn´eho stavu n´akupu zdravot-nick´e techniky do zdravotnick´ych zaˇr´ızen´ı v ˇCesk´e republice. V t´eto ˇc´asti pr´ace budou identifikov´any rozhodovac´ı pravomoci o n´akupu zdravotnick´e techniky a samotn´y proces n´akupu spolu s legislativn´ım r´amcem. V hlavn´ı ˇc´asti souˇcasn´eho stavu problematiky bu-dou vybr´any vhodn´e metody pro modelov´an´ı n´akladov´ych, klinick´ych ˇci technick´ych dat a vybr´an vhodn´y program pro zpracov´an´ı dostupn´ych dat. Na z´akladˇe vybran´ych metod modelov´an´ı budou v praktick´e ˇc´asti metodicky pops´any jednotliv´e modely a jejich n´avrhy otestov´any na re´aln´ych datech z oblasti n´akupu zdravotnick´e techniky. V´ypoˇcet dat bude proveden pomoc´ı programu TreeAge a MS Excel. V z´avˇeru pr´ace budou zhodnoceny v´yhody a nev´yhody model˚u a porovn´any jejich moˇzn´e v´ystupy.

Vzhledem ke snaze rozˇs´ıˇren´ı procesu hodnocen´ı zdravotnick´ych technologi´ı o metody modelov´an´ı je tato pr´ace sp´ıˇse metodick´eho charakteru. R´ada bych touto prac´ı pouk´azala na nedostatky v procesu n´akupu zdravotnick´e techniky a pˇrispˇela k moˇznostem objek-tivn´ıho rozhodov´an´ı.

(12)

2

rehled souˇ

casn´

eho stavu ˇ

reˇ

sen´

e problematiky

Tato kapitola mapuje souˇcasn´y stav problematiky n´akupu zdravotnick´e techniky v ˇCesk´e republice. Nejprve je obecnˇe pops´an ´uvod do n´akupu a jeho specifika pˇri poˇrizov´an´ı zdra-votnick´e techniky do zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı. D´ale je pops´an pˇredmˇet n´akupu, problema-tika rozhodov´an´ı o n´akupu a podrobnˇe vyobrazen samotn´y proces n´akupu s moˇznostmi jednotliv´ych vstup˚u v jeho pr˚ubˇehu. V t´eto ˇc´asti pr´ace je tak´e struˇcnˇe pˇredstaven le-gislativn´ı r´amec n´akupu zdravotnick´e techniky v ˇCesk´e republice a jsou zde uvedeny nejˇcastˇejˇs´ı chyby a probl´emy v pr˚ubˇehu zad´av´an´ı veˇrejn´ych zak´azek. Kl´ıˇcov´a ˇc´ast se pak zamˇeˇruje na anal´yzu souˇcasn´eho stavu problematiky samotn´eho modelov´an´ı, kter´e je ide´aln´ım n´astrojem pro objektivizaci jednotliv´ych krok˚u v procesu n´akupu zdravotnick´e techniky. Tato kapitola popisuje jednotliv´e modely a moˇznosti jejich vyuˇzit´ı ve zdravot-nictv´ı. D´ale je pops´ana problematika hodnocen´ı zdravotnick´ych technologi´ı se zamˇeˇren´ım na rozhodovac´ı metody pˇri n´akupu zdravotnick´e techniky a podrobnˇe rozebr´any moˇznosti zdravotnˇe-ekonomick´eho hodnocen´ı spolu s ekonomick´ymi anal´yzami.

2.1

Uvod do problematiky n´

´

akupu zdravotnick´

e techniky

Obecn´a problematika n´akupu zdravotnick´e techniky vych´az´ı pˇredevˇs´ım z nejednotn´eho syst´emu n´akup˚u v r˚uzn´ych typech zdravotnick´ych zaˇr´ızen´ı. Souˇcasn´a situace pˇri uzav´ır´an´ı obchod˚u a z´avazkov´ych vztah˚u ve zdravotnictv´ı je charakteristick´a nedostatkem refe-renˇcn´ıch informac´ı o cen´ach a dalˇs´ıch ´udaj´ıch. Pˇri v´ybˇeru zdravotnick´e techniky ˇcasto doch´az´ı k neefektivn´ımu vynakl´ad´an´ı finanˇcn´ıch prostˇredk˚u, coˇz je jedna z pˇr´ıˇcin pl´ytv´an´ı zdroj˚u ve zdravotnictv´ı. Aby byly moˇzn´e investice do zdravotnick´e techniky co nejv´ıce vyuˇziteln´e, je nutn´e pro jejich v´ybˇer a n´akup pouˇz´ıt metody, kter´e umoˇzˇnuj´ı objektivn´ı urˇcen´ı krit´eri´ı n´akupu. D´ale je nutn´e br´at v ´uvahu tak´e z´ajem tzv.

”stakeholder˚u“, kteˇr´ı za-hrnuj´ı vˇsechny osoby, kter´e maj´ı cokoliv do ˇcinˇen´ı s uvolˇnov´an´ım finanˇcn´ıch prostˇredk˚u ve zdravotnick´em zaˇr´ızen´ı. ˇC´ım d˚uleˇzitˇejˇs´ı a finanˇcnˇe n´aroˇcnˇejˇs´ı rozhodnut´ı je, t´ım peˇclivˇejˇs´ı anal´yzu a hodnocen´ı vyˇzaduje [1, 2].

Pˇri n´akupu zdravotnick´e techniky je kladen d˚uraz pˇredevˇs´ım na n´akupn´ı n´aklady. Tento sektor je veˇrejnost´ı i odborn´ıky st´ale vn´ım´an jako oblast, ve kter´e doch´az´ı k -rozs´ahl´emu pl´ytv´an´ı a nezanedbateln´e m´ıˇre korupce. Neziskov´a nevl´adn´ı organizace pro mapov´an´ı korupce Transparency International ˇCesk´a republika uvedla ve sv´e zpr´avˇe pro rok 2011, ˇze roˇcn´ı pl´ytv´an´ı a korupˇcn´ı chov´an´ı dok´aˇze vystoupat ke ztr´at´am aˇz 27,6 miliardy Kˇc. Ve stejn´em roce vzeˇsla ze strany Ministerstva zdravotnictv´ı ˇCR myˇslenka zˇr´ızen´ı modul´arn´ı internetov´e aplikace pro sledov´an´ı n´aklad˚u na n´akup l´ek˚u, zdravot-nick´eho materi´alu a zdravotnick´e techniky. V´yhodami aplikace byla moˇznost sjednocen´ı syst´emu kontroly n´akup˚u a referenˇcn´ı cen´ıky. Aplikace vˇsak nikdy nebyla spuˇstˇena a tak st´ale nen´ı vyrovn´an vztah informaˇcn´ı asymetrie mezi z´akazn´ıkem a dodavatelem [2, 3].

(13)

2.2

Zdravotnick´

a technika a jej´ı ˇ

zivotn´ı cyklus

Zdravotnick´ym prostˇredkem rozum´ıme ve smyslu z´akona ˇc. 268/2014 Sb., v platn´em znˇen´ı, ˇsirokou ˇsk´alu prostˇredk˚u, pˇredevˇs´ım zdravotnick´e techniky, a to ve smyslu tradiˇcn´ıho pojet´ı, i kdyˇz z´akon tento pojem jiˇz pˇresnˇe nevysvˇetluje. Pˇresnou definic´ı tento z´akon ukl´ad´a, ˇze se jedn´a o n´astroje, pˇr´ıstroje, zaˇr´ızen´ı, programov´e vybaven´ı, materi´al nebo jin´y pˇredmˇet, pouˇzit´y samostatnˇe nebo v kombinaci, spolu s pˇr´ısluˇsenstv´ım, vˇcetnˇe pro-gramov´eho vybaven´ı urˇcen´eho jeho v´yrobcem ke specifick´emu pouˇzit´ı pro diagnostick´e nebo l´eˇcebn´e ´uˇcely a nezbytn´eho k jeho spr´avn´emu pouˇzit´ı, urˇcen´y v´yrobcem pro pouˇzit´ı u ˇclovˇeka za ´uˇcelem stanoven´ı diagn´ozy, prevence, vyˇsetˇrov´an´ı, monitorov´an´ı, l´eˇcby, m´ır-nˇen´ı choroby, kompenzac´ı poranˇen´ı nebo zdravotn´ıho postiˇzen´ı a n´ahrady nebo modifikace anatomick´e struktury [4].

Postupy ke sjednocov´an´ı n´arodn´ıch regulaˇcn´ıch mechanism˚u pro zdravotnick´e pro-stˇredky zaˇcaly b´yt shromaˇzd’ov´any jiˇz v 90. letech. V praxi m˚uˇze b´yt sloˇzit´e nˇekter´e zdra-votnick´e prostˇredky zaˇradit a mohou se nach´azet na rozhran´ı mezi technikou a l´eky. Jak v Evropsk´e unii, tak ve Spojen´ych st´atech americk´ych, jsou zdravotnick´e prostˇredky, tud´ıˇz i zdravotnick´a technika, posuzov´any v podstatˇe aˇz na drobn´e rozd´ıly stejn´ym zp˚usobem [5].

Kl´ıˇcovou komoditou pro tuto pr´aci je zdravotnick´a technika, kterou rozum´ıme l´ekaˇrsk´e prostˇredky, jako jsou pˇr´ıstroje, n´astroje ˇci pom˚ucky. Na zdravotnick´e technice je v souˇ cas-nosti zcela z´avisl´a vˇetˇsina aktivit v oblasti l´ekaˇrsk´e p´eˇce, a to pˇredevˇs´ım v prevenci, dia-gnostice, l´eˇcbˇe, rehabilitaci a paliativn´ı p´eˇci. Zdravotnick´e pˇr´ıstroje jsou pak klasifikov´any podle zaˇrazen´ı do syst´emu zdravotn´ı p´eˇce na terapeutick´e a diagnostick´e. Mezi terapeu-tick´e ˇrad´ıme napˇr. chirurgick´e pˇr´ıstroje, pˇr´ıstroje na fyzik´aln´ı terapii, ozaˇrovac´ı zaˇr´ızen´ı ˇci pˇr´ıstroje na extern´ı podporu a n´ahradu org´an˚u. Diagnostick´ymi pˇr´ıstroji rozum´ıme vyˇsetˇrovac´ı pˇr´ıstroje, vysoce sofistikovan´e zobrazovac´ı syst´emy, pˇr´ıstroje na vyˇsetˇren´ı fy-ziologick´ych funkc´ı ˇci laboratorn´ı pˇr´ıstroje [4, 5].

Kaˇzd´a zdravotnick´a technika m´a dle Svˇetov´e zdravotnick´e organizace (WHO) sv˚uj ˇzivotn´ı cyklus. Poˇc´atky zdravotnick´e techniky jako mnoho inovativn´ıch technologi´ı jsou ve v´yzkumu, v´yzkumn´ych laboratoˇr´ıch, univerzit´ach a v´yzkumn´ych stˇredisc´ıch. Vˇedci zde navrhuj´ı r˚uzn´e nov´e a modern´ı l´ekaˇrsk´e vybaven´ı na z´akladˇe klinick´ych nebo trˇzn´ıch potˇreb. Proch´azen´ı r˚uzn´ymi variabiln´ımi procesy d´ale techniku rozv´ıj´ı, a t´ım ji pˇripravuje ke vstupu na zdravotn´ı trh. Prototypov´e modely zdravotnick´e techniky jsou navrˇzeny a testov´any v souladu s konstrukˇcn´ımi protokoly v´yrobc˚u, obvykle za pouˇzit´ı poˇc´ıtaˇcov´ych model˚u, neˇz jsou schv´aleny pro samotnou v´yrobu. V dalˇs´ım kroku se prov´ad´ı kontrola kvality, aby bylo prok´az´ano, ˇze je zdravotnick´a technika v souladu s regulaˇcn´ımi standardy. V´yrobci maj´ı sv´e auditory, kteˇr´ı jsou vyˇskoleni k posouzen´ı souladu v´yrobku s regulaˇcn´ımi standardy [6, 7].

(14)

Na ˇradu pˇrich´azej´ı dalˇs´ı testy a schv´alen´ı zdravotnick´e techniky. Je nutno konstato-vat, ˇze technika mus´ı b´yt v souladu se standardy a schv´alena k pouˇzit´ı na lidech po-moc´ı klinick´ych zkouˇsek. D´ale mus´ı zdravotnick´a technika splˇnovat poˇzadavky stanoven´e pˇr´ısluˇsn´ymi pˇredpisy a oznaˇcen´ı prohl´aˇsen´ı o shodˇe, ˇze zdravotnick´y prostˇredek stanoven´e poˇzadavky splˇnuje. Jakmile je tento popsan´y proces uskuteˇcnˇen, a je dok´az´ana efektivita i bezpeˇcnost pˇr´ıstroje, m˚uˇze b´yt schv´alen pro pouˇzit´ı v klinick´e praxi. Pot´e je zdravot-nick´a technika pˇripravena k v´yrobˇe a uveden´ı na trh. Tuto f´azi ˇzivotn´ıho cyklu naz´yv´ame pˇr´ıpravnou f´az´ı pˇred zaveden´ım na zdravotn´ı trh [6].

Dalˇs´ı krokem je tzv. f´aze klinick´eho ˇzivotn´ıho cyklu a odehr´av´a se v r´amci zdravot-nick´eho zaˇr´ızen´ı. V jej´ım pr˚ubˇehu jsou zahrnuty tyto procesy [6]:

• Pl´anov´an´ı, anal´yza potˇreb, priorit a rozpoˇctu

• Zad´av´an´ı veˇrejn´ych zak´azek: vˇsechna opatˇren´ı pˇrijata k pˇr´ıpravˇe zad´avac´ı dokumen-tace (napˇr. technick´e specifikace a podm´ınky) a vˇsechny ostatn´ı kupn´ı zpracov´an´ı • Dod´avka a pˇr´ıjem zdravotnick´e techniky (popˇr. pˇr´ıprava prostor), instalace

zdra-votnick´e techniky, spuˇstˇen´ı zdravotnick´e techniky (kalibrace a testov´an´ı), zaˇskolen´ı obsluhy a proveden´ı pˇrej´ımac´ı zkouˇsky pro ujiˇstˇen´ı, ˇze zaˇr´ızen´ı splˇnuje technick´e specifikace ze zad´avac´ı dokumentace

T´ımto je zdravotnick´a technika pˇripravena na klinick´e vyuˇzit´ı u pacient˚u. Extern´ı ˇci intern´ı poskytovatel servisu techniky, poskytuje technickou podporu sluˇzeb, vˇcetnˇe kalibrace pre-ventivn´ı a n´apravn´e ´udrˇzby, spr´avy d´ıl˚u a kontroly pro zajiˇstˇen´ı kvality. L´ekaˇrsk´a technika je dlouhodobˇe sledov´ana pro v´ykon, posouzen´ı klinick´e ´uˇcinnosti a n´akladov´e efektivity za pouˇzit´ı v´ykonnostn´ıch ukazatel˚u a n´aklad˚u jej´ıho ˇzivotn´ıho cyklu. Dodavatel v tomto kroku pˇredevˇs´ım monitoruje spolehlivost a zajiˇst’uje technickou podporu pˇr´ıstroj˚u [6].

Koneˇcnou f´az´ı ˇzivotn´ıho cyklu zdravotnick´e techniky je doba, kdy m´a b´yt nahra-zena nebo vyˇranahra-zena z provozu. To m˚uˇze b´yt zp˚usobeno sn´ıˇzenou ´uˇcinnost´ı, nedostateˇcnou bezpeˇcnost´ı, nedostupnost´ı n´ahradn´ıch d´ıl˚u a mnoha dalˇs´ımi faktory [6].

2.3

Specifika n´

akupu zdravotnick´

e techniky do zdravotnick´

eho

zaˇ

r´ızen´ı

N´akup ve zdravotnick´em zaˇr´ızen´ı prob´ıh´a s ohledem na ekonomick´e teorie standardnˇe, jako ve vˇsech ekonomicky ˇcinn´ych subjektech. N´akup je hlavn´ım hodnototvorn´ym proce-sem zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı a m´a znaˇcn´y pod´ıl na jeho existenci. Zahrnujeme sem veˇsker´a opatˇren´ı a ˇcinnosti, kter´e slouˇz´ı k zajiˇstˇen´ı potˇrebn´ych hmotn´ych i nehmotn´ych zdroj˚u v poˇzadovan´em mnoˇzstv´ı, ˇcase a cenˇe. C´ılem n´akupu zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı je poˇrizov´an´ı

(15)

zdravotnick´e techniky v potˇrebn´em rozsahu a uspokojov´an´ı potˇreb pˇredevˇs´ım l´ekaˇr˚u a pa-cient˚u. D´ale dosaˇzen´ı poˇzadovan´e jakosti sluˇzeb, vybavenost zaˇr´ızen´ı za pˇrimˇeˇren´ych vstupn´ıch n´aklad˚u, sn´ıˇzen´ı n´akupn´ıch rizik a zv´yˇsen´ı flexibility n´akupu. Pro zdravotnick´e zaˇr´ızen´ı je nejd˚uleˇzitˇejˇs´ı udrˇzovat rovnov´ahu mezi sniˇzov´an´ım n´aklad˚u a udrˇzov´an´ım kva-lity nakupovan´ych produkt˚u [8].

2.3.1 Pˇredmˇet n´akupu

Pˇredmˇetem n´akupu zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı mohou b´yt v obecn´em pojet´ı dle §7 odst. 2 z´akona ˇc. 137/2006 Sb. o veˇrejn´ych zak´azk´ach dod´avky, sluˇzby a stavebn´ı pr´ace. Mezi dod´avky ˇrad´ıme l´eky, spotˇrebn´ı zdravotnick´y materi´al, zdravotnickou techniku, energie, informaˇcn´ı technologie a materi´al technick´eho zabezpeˇcen´ı. Pˇri n´akupu zdravotnick´e tech-niky mohou nastat dva nejˇcastˇejˇs´ı pˇr´ıpady. Prvn´ım pˇr´ıpadem je, ˇze zdravotnick´e zaˇr´ızen´ı nakupuje zdravotnickou techniku, jako jsou napˇr. EKG pˇr´ıstroje, pˇrenosn´e rentgeny nebo plicn´ı ventil´atory, kter´a je jiˇz bˇeˇznˇe vyuˇz´ıvan´a a je nutn´e poˇr´ıdit bud’ z d˚uvodu zastaralosti nov´y pˇr´ıstroj, nebo je tˇreba nav´yˇsit poˇcty na oddˇelen´ı. V takov´em pˇr´ıpadˇe se u pˇr´ıstroje nejv´ıce posuzuje uˇzivatelsk´a pˇr´ıvˇetivost, technick´e parametry a poˇrizovac´ı cena. Druh´ym pˇr´ıpadem je situace, kdy zdravotnick´e zaˇr´ızen´ı nakupuje novou technologii pro v´ykon intervenc´ı napˇr. v oblasti urologie ˇci gynekologie a je moˇzn´e zav´est nov´e operaˇcn´ı tech-niky. Pˇri takov´em hodnocen´ı se sp´ıˇse neˇz na technick´e specifikace z d˚uvodu ojedinˇelosti pˇr´ıstroje zamˇeˇrujeme na klinick´e, n´akladov´e a uˇzivatelsk´e parametry. Plat´ı tedy, ˇze pˇr´ı n´akupu nov´eho pˇr´ıstroje porovn´av´ame pˇr´ıstroje mezi sebou a ˇreˇs´ıme pˇredevˇs´ım poˇrizovac´ı cenu a technick´e specifikace, ovˇsem pˇri n´akupu nov´e technologie intervence porovn´av´ame pˇredevˇs´ım jednotliv´a klinick´a a n´akladov´a data vzhledem k doposud vykon´avan´ym inter-venc´ım viz. obr. (2.1). V t´eto diplomov´e pr´aci je hlavn´ım pˇredmˇetem n´akupu n´akladn´a zdravotnick´a technika vykon´avaj´ıc´ı intervence pomoc´ı nov´eho mininvazivn´ıho pˇr´ıstupu a s n´ı spojen´e poˇzadovan´e sluˇzby, uveden´ı do provozu, zaˇskolen´ı person´alu obsluhy, ser-vis nebo stavebn´ı pr´ace. Mezi n´akladnou a vysoce sofistikovanou zdravotnickou techniku ˇrad´ıme pro potˇreby pr´ace poˇc´ıtaˇcovou tomografii, magnetickou rezonanci ˇci robotick´y syst´em da Vinci. Na t´eto zdravotnick´e technice je v souˇcasn´e dobˇe zcela z´avisl´a vˇetˇsina aktivit v oblasti l´ekaˇrsk´e p´eˇce, jako je prevence, diagnostika a l´eˇcba [9, 10].

2.3.2 Rozhodnut´ı o n´akupu

Vzhledem k nejednotnosti zdravotnick´ych zaˇr´ızen´ı v ˇCesk´e republice je velmi obt´ıˇzn´e pˇresnˇe specifikovat rozhodovac´ı proces n´akupu. Ve velk´ych zdravotnick´ych zaˇr´ızen´ıch, jako jsou nemocnice, pod´avaj´ı poˇzadavky na n´akup zdravotnick´e techniky nejˇcastˇeji pˇr´ımo oˇsetˇruj´ıc´ı l´ekaˇri. D´ale se samozˇrejmˇe hled´ı na finanˇcn´ı rozpoˇcet. Ve vˇetˇsinˇe pˇr´ıpad˚u postaˇc´ı k rozhodnut´ı pouze zastaralost zdravotnick´e techniky na oddˇelen´ı, potˇreba nov´eho pˇr´ıstroje

(16)

Obr´azek 2.1: Anal´yza n´akupu ve zdravotnick´em zaˇr´ızen´ı [vlastn´ı]

pro kvalitnˇejˇs´ı l´ekaˇrskou p´eˇci nebo moˇznosti nov´ych technologi´ı. L´ekaˇri se nejˇcastˇeji v pˇr´ı-padˇe poˇrizov´an´ı jiˇz zaveden´ych zdravotnick´ych pˇr´ıstroj˚u rozhoduj´ı na z´akladˇe sv´ych dlou-holet´ych zkuˇsenost´ı a do rozhodnut´ı zˇr´ıdkakdy vstupuj´ı dalˇs´ı faktory. Tento poˇcin je po-chopiteln´y, ovˇsem jiˇz nen´ı z dlouhodob´eho hlediska br´ano v ´uvahu, zda se na trhu zdravot-nick´e techniky vyskytuj´ı pˇr´ıstroje modernˇejˇs´ı, funkˇcnˇe vyspˇelejˇs´ı, uˇzivatelsky pˇr´ıvˇetivˇejˇs´ı a cenovˇe dostupnˇejˇs´ı. Pˇrestoˇze je l´ekaˇrsk´a technika v poˇzadovan´e kvalitˇe a bezpeˇcnosti na-vrhov´ana samotn´ymi l´ekaˇri, je v dalˇs´ım kroku rozhodov´an´ı jej´ı poˇr´ızen´ı z´avisl´e pˇredevˇs´ım na cenˇe. Poˇrizovac´ı cena tak rozhodov´an´ı velmi limituje a ned´av´a prostor dalˇs´ım krit´eri´ım [11].

Jak jiˇz bylo zm´ınˇeno, o tom, co se bude nakupovat, tradiˇcnˇe rozhoduj´ı samotn´ı l´ekaˇri. Nemocnice na z´akladˇe v´ybˇeru zkontroluje soulad s rozpoˇctem a realizuje n´akup. Prob´ıhaj´ıc´ı pˇresun pravomoc´ı smˇerem k managementu nemocnice je ˇcasto zdrojem spor˚u na pra-coviˇsti. Probl´em tedy nen´ı jen na stranˇe l´ekaˇr˚u, kteˇr´ı nehled´ı na rozpoˇcet nemocnice, ale tak´e na stranˇe managementu, kter´y hled´ı pˇredevˇs´ım jen na finanˇcn´ı zdroje. Je tedy moˇzn´e sestavit optim´aln´ı model rozdˇelen´ı kompetenc´ı mezi l´ekaˇre a management? Dle Hrobonˇe (2012) by jedn´ım z kl´ıˇcov´ych ˇreˇsen´ı mohlo b´yt zaveden´ı tzv. VEN klasifikace, kter´a je vyuˇz´ıv´ana ve farmakoekonomick´em odvˇetv´ı. Tato klasifikace rozdˇeluje zdravot-nick´e prostˇredky a techniku do tˇr´ı skupin, podle rozhodovac´ıch kompetenc´ı [12].

• Vital – skupina prostˇredk˚u, kter´e jsou kl´ıˇcov´e pro spr´avn´e proveden´ı v´ykonu, d˚uleˇzit´a je zkuˇsenost a zvyk l´ekaˇre. Hlavn´ı slovo ve v´ybˇeru m´a l´ekaˇr a nemˇelo by sem patˇrit v´ıce neˇz 20 % vˇsech prostˇredk˚u.

(17)

• Essential – prostˇredky, kter´e jsou d˚uleˇzit´e pro spr´avn´e proveden´ı v´ykonu, ale existuje k nim srovnateln´a alternativa. Dle obor˚u a poskytovatele sem ˇrad´ıme 20 % - 60 % prostˇredk˚u a pˇr´ıstroj˚u. L´ekaˇri a management jsou rovnocenn´ymi partnery.

• Non-Essential – jedn´a se o plnˇe nahraditeln´e prostˇredky dle kvality. Zapojen´ı l´ekaˇr˚u by mˇelo z˚ustat, ale rozhodnout m˚uˇze n´akupn´ı oddˇelen´ı [12].

2.3.3 Proces n´akupu

N´akup je form´aln´ım procesem a pˇredstavuje z´akladn´ı aktivitu ekonomicky ˇcinn´eho sub-jektu; ch´apeme ho jako komplex ˇcinnost´ı, kter´e je nutn´e vykonat pro poˇr´ızen´ı hmotn´eho majetku. N´akupn´ı proces se u kaˇzd´eho zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı m˚uˇze liˇsit, ale existuj´ı nˇekter´e kl´ıˇcov´e prvky, kter´e jsou spoleˇcn´e v cel´em kontextu. Cel´ym komplexn´ım proce-sem sledujeme konkr´etn´ı c´ıle, jako jsou uspokojov´an´ı potˇreb vˇsech z´uˇcastnˇen´ych stran, sniˇzov´an´ı n´akupn´ıch n´aklad˚u, zvyˇsov´an´ı kvality nakupovan´ych produkt˚u, sniˇzov´an´ı rizik a sledov´an´ı veˇrejnˇe prospˇeˇsn´ych c´ıl˚u [13].

Proces n´akupu se obecnˇe skl´ad´a ze ˇsesti z´akladn´ıch na sebe navazuj´ıc´ıch krok˚u. Nej-prve je specifikov´an poˇzadavek n´akupu, v´ybˇer dodavatele, uzavˇren´ı smlouvy, objedn´avka, dod´an´ı a nakonec vyhodnocen´ı n´akupu. Jednotliv´e f´aze tvoˇr´ı navz´ajem ucelen´y a pro-pojen´y proces, kter´y je moˇzn´e vyuˇz´ıt jako z´akladn´ı stavebn´ı k´amen n´akupu do zdravot-nick´eho zaˇr´ızen´ı. Pro ucelen´ı obecn´eho pr˚ubˇehu n´akupu ve zdravotnick´em zaˇr´ızen´ı jsou v n´asleduj´ıc´ı ˇc´asti pops´any jednotliv´e kroky vedouc´ı k jeho realizaci [8].

V prvn´ı ˇradˇe je nutn´e, aby l´ekaˇr zhodnotil stav zdravotnick´e techniky na oddˇelen´ı a vybral, kterou zdravotnickou techniku je tˇreba nakoupit. N´aslednˇe je seps´ana a pod´ana ˇz´adost na veden´ı zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı, kter´e kontroluje rozpoˇcet. Veden´ı zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı v n´avaznosti na kontrolu finanˇcn´ıho rozpoˇctu rozhodne, zda je v moˇznostech zaˇr´ızen´ı zdravotnickou techniku nakoupit. Pokud nen´ı v rozpoˇctu dostatek finanˇcn´ıch prostˇredk˚u, n´akup je na z´akladˇe uveden´ych d˚uvod˚u zam´ıtnut. Pˇri dostupnosti finanˇcn´ıch prostˇredk˚u veden´ı zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı n´akup schv´al´ı a d´ale je v z´avislosti na cenˇe postupov´ano dle z´akona ˇc. 137/2006 Sb. o veˇrejn´ych zak´azk´ach [11, 13].

Postup n´akupu, kter´y jsme si zde popsali, je vˇsak velmi zjednoduˇsen´y a je tˇreba nezapom´ınat na moˇzn´e dalˇs´ı vstupy v jeho pr˚ubˇehu. Obecnˇe vstupuje do procesu n´akupu mnoho faktor˚u, kter´e ho mohou ovlivnit, a je velmi sloˇzit´e z´ajmy vˇsech z´uˇcastnˇen´ych stran slouˇcit. Pokud je jiˇz rozhodnuto o poˇr´ızen´ı nov´e zdravotnick´e techniky, mˇely by b´yt zhodnoceny tak´e vˇsechny moˇznosti jej´ıho vyuˇzit´ı a pozitivn´ı pˇr´ınos. Pˇr´ınos pˇrikl´ad´ame jak na stranu l´ekaˇr˚u a zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı, tak na stranu pacient˚u. Pro upˇresnˇen´ı faktor˚u vstupuj´ıc´ıch do procesu n´akupu byl sestaven diagram, na kter´em jsou vyznaˇcen´e d˚uleˇzit´e vstupy, kter´e maj´ı vliv na v´ysledn´e rozhodnut´ı. Jednotliv´e vstupy jsou obs´ahl´e prameny informac´ı, je nutn´e se v nich dobˇre zorientovat a pochopit spoleˇcn´e souvislosti [11, 13].

(18)

Na n´akup zdravotnick´e techniky je moˇzn´e nahl´ıˇzet z mnoha r˚uzn´ych ´uhl˚u. Z per-spektivy st´atu je d˚uleˇzit´e, aby n´akup prob´ıhal dle dan´ych legislativn´ıch ustanoven´ı a ne-doch´azelo k jejich poruˇsov´an´ı. Pro l´ekaˇre a zdravotnick´y person´al jsou v rozhodovac´ım procesu nejd˚uleˇzitˇejˇs´ı zkuˇsenosti s danou zdravotnickou technikou a potˇreba na dan´em oddˇelen´ı pro bˇeˇzn´y provoz. Veden´ı zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı bude naopak nahl´ıˇzet na n´akup zdravotnick´e techniky z hlediska poˇrizovac´ıch n´aklad˚u a moˇznost´ı finanˇcn´ıho rozpoˇctu. V pacientsk´e perspektivˇe jsou nejˇcastˇeji hodnoceny intervence prov´adˇen´e pomoc´ı dan´e zdravotnick´e techniky, jejich kvalita a dopad na lidsk´e zdrav´ı. V neposledn´ı ˇradˇe je nutn´e do vstup˚u zaˇradit pl´atce, zdravotnick´e pojiˇst’ovny, kter´e prostˇrednictv´ım veˇrejn´eho zdra-votn´ıho pojiˇstˇen´ı hrad´ı v´ykony prov´adˇen´e zdravotnickou technikou [14].

2.3.4 Dodavatel´e zdravotnick´e techniky

Moˇznosti v´ybˇeru dodavatele zdravotnick´e techniky jsou ve zdravotnictv´ı znaˇcnˇe omezen´e. N´akup je moˇzn´e prov´adˇet jednou z distribuˇcn´ıch cest, podle rozsahu a velikosti poˇzadovan´e zak´azky. Prvn´ı moˇznost´ı je n´akup pˇr´ımo od v´yrobce zdravotnick´e techniky na tuzemsk´em trhu, kter´y znaˇcnˇe sniˇzuje n´aklady n´akupu pro zdravotnick´e zaˇr´ızen´ı a zajiˇst’uje pˇr´ımou zpˇetnou vazbu v cel´em procesu. Dalˇs´ı cestou je n´akup techniky pˇres obchodn´ıho z´astupce, kter´y m˚uˇze vyuˇz´ıvat znaˇcku v´yrobce, a st´av´a se tak autorizovan´ym prodejcem. Ve vˇetˇsinˇe pˇr´ıpad˚u zaˇstit’uje autorizovan´y prodejce tak´e instalaci, zaˇskolen´ı person´alu a servis pˇr´ıstro-je. Posledn´ı moˇznost´ı je n´akup zdravotnick´e techniky prostˇrednictv´ım velkodistribuˇcn´ıch obchodn´ıch korporac´ı, kter´e prod´avaj´ı zdravotnickou techniku od v´ıce v´yrobc˚u. Jedn´a se o tzv. komplet´atory, kteˇr´ı jsou vn´ım´ani velmi rozporuplnˇe z d˚uvodu velk´e cenov´e pˇrir´aˇzky oproti n´akupu pˇr´ıstrojov´e techniky od pˇr´ım´eho v´yrobce. Oproti tomu jsou vˇsak schopni dodat ˇsirok´e spektrum v´yrobk˚u a nab´ıdnout nemocnici v´yhodnˇejˇs´ı obchodn´ı a platebn´ı podm´ınky. Komplet´atoˇri jsou ve vˇetˇsinˇe pˇr´ıpad˚u tak´e v´yhradn´ımi z´astupci prodejc˚u a ne-mocnice tak maj´ı ˇcasto jedinou moˇznost, jak a kde zdravotnickou techniku nakoupit [11].

2.4

Legislativn´ı r´

amec n´

akupu zdravotnick´

e techniky v ˇ

Cesk´

e

republice

N´akup zdravotnick´e techniky prob´ıh´a nejˇcastˇeji formou veˇrejn´ych zak´azek. Pro pˇresn´y postup zad´av´an´ı veˇrejn´ych zak´azek ve zdravotnictv´ı je v t´eto ˇcasti pr´ace pops´ana anal´yza cel´eho procesu dle z´akona ˇc. 137/2006 Sb. o veˇrejn´ych zak´azk´ach, struˇcn´ym pˇredstaven´ım z´akladn´ıch pojm˚u a ˇreˇsen´ım teoretick´ych v´ychodisek (d´ale pouze Z´akon) [9].

Veˇrejn´a zak´azka je specifick´ym druhem pracovn´ı smlouvy, kdy jednou ze smluvn´ıch stran je veˇrejn´y zadavatel, v naˇsem pˇr´ıpadˇe zdravotnick´e zaˇr´ızen´ı, kter´e nezaloˇzila sou-krom´a osoba. Veˇrejn´ym zadavatelem jsou tedy st´at, st´atn´ı pˇr´ıspˇevkov´e organizace, ´uzemn´ı samospr´avn´ı celky nebo pˇr´ıspˇevkov´e organizace zˇr´ızen´e ´uzemn´ım samospr´avn´ım celkem

(19)

ˇci jin´e pr´avnick´e osoby zaloˇzen´e za ´uˇcelem uspokojov´an´ı potˇreb veˇrejn´eho z´ajmu a finan-covan´ych st´atem nebo jin´ym veˇrejn´ym zadavatelem [9].

Veˇrejnou zak´azkou je myˇslena zak´azka realizovan´a na z´akladˇe smlouvy mezi zadavate-lem a jedn´ım ˇci v´ıce dodavateli, pˇredmˇetem je poskytnut´ı dod´avek zdravotnick´e techniky, poskytov´an´ı sluˇzeb nebo stavebn´ıch prac´ı spoˇc´ıvaj´ıc´ıch v um´ıstˇen´ı, mont´aˇzi ˇci uveden´ı ta-kov´eho zboˇz´ı do provozu, pokud tyto ˇcinnosti nejsou z´akladn´ım ´uˇcelem veˇrejn´e zak´azky, avˇsak jsou nezbytn´e ke splnˇen´ı veˇrejn´e zak´azky. V souladu s ustanoven´ım dle §6 Z´akona plat´ı pro zad´av´an´ı veˇrejn´ych zak´azek z´akladn´ı podm´ınky, kter´ymi se zadavatel mus´ı ˇr´ıdit. V´yslovnˇe se jedn´a o z´asadu transparentnosti, rovn´eho zach´azen´ı a z´akaz diskriminace. Po-moc´ı tˇechto z´asad dosahuje zdravotnick´e zaˇr´ızen´ı efektivn´ıho hospodaˇren´ı pˇri nakl´ad´an´ı s veˇrejn´ymi prostˇredky [15, 16].

Financov´an´ı veˇrejn´ych zak´azek je stanoveno v jejich pˇredpokl´adan´ych hodnot´ach. Touto pˇredpokl´adanou hodnotou rozum´ıme v´yˇsi penˇeˇzit´eho z´avazku vypl´yvaj´ıc´ı z plnˇen´ı veˇrejn´e zak´azky, je zadavatel povinen stanovit pˇred zah´ajen´ım ˇr´ızen´ı. Pˇredpokl´adanou hodnotu stanov´ı zadavatel v souladu se stanoven´ymi pravidly Z´akona a na z´akladˇe ´udaj˚u a informac´ı o zak´azk´ach stejn´eho ˇci podobn´eho pˇredmˇetu plnˇen´ı. Zadavatel nesm´ı vˇedomˇe rozdˇelovat veˇrejn´e zak´azky z d˚uvodu sn´ıˇzen´ı jejich ceny pod finanˇcn´ı limity ustanoven´e Z´akonem. Pokud by se tak stalo, je pro stanoven´ı pˇredpokl´adan´e hodnoty rozhoduj´ıc´ı souˇcet pˇredpokl´adan´ych hodnot vˇsech ˇc´ast´ı veˇrejn´e zak´azky. V §7 Z´akona je vymezeno dˇelen´ı veˇrejn´ych zak´azek dle v´yˇse pˇredpokl´adan´e hodnoty na nadlimitn´ı veˇrejn´e zak´azky, podlimitn´ı veˇrejn´e zak´azky a veˇrejn´e zak´azky mal´eho rozsahu. Toto rozdˇelen´ı je pod-statn´e pˇredevˇs´ım k ovˇeˇren´ı povinnosti zadavatele postupovat pˇri zad´av´an´ı veˇrejn´e zak´azky podle Z´akona. Nejm´enˇe formalizovan´e jsou zak´azky mal´eho rozsahu, pˇri jejichˇz plnˇen´ı nem´a zadavatel povinnost postupovat dle Z´akona. Mus´ı vˇsak st´ale dodrˇzovat z´asady transparentnosti, rovn´eho zach´azen´ı a z´akazu diskriminace dodavatele dle §6 Z´akona. Zad´av´an´ı podlimitn´ıch veˇrejn´ych zak´azek je pak m´enˇe form´aln´ı neˇz zad´av´an´ı nadlimitn´ıch veˇrejn´ych zak´azek. Vzhledem ke skuteˇcnosti, ˇze jsou vysoce vyspˇel´e diagnostick´e a tera-peutick´e pˇr´ıstroje velmi n´akladn´e, jsou veˇrejn´e zak´azky na zdravotnickou techniku ˇcasto vyhlaˇsov´any v reˇzimu nadlimitn´ıch veˇrejn´ych zak´azek [15, 16].

V praxi proces zad´av´an´ı veˇrejn´e zak´azky na dod´avku prob´ıh´a n´asledovnˇe. Zadavatel vyhotov´ı zad´avac´ı dokumentaci vˇcetnˇe technick´ych specifikac´ı na pˇredmˇet plnˇen´ı a kva-lifikaˇcn´ıch poˇzadavk˚u na dodavatele. D´ale je v souladu se Z´akonem zah´ajeno zad´avac´ı ˇr´ızen´ı a po uplynut´ı stanoven´e lh˚uty pro pod´an´ı nab´ıdek pˇristoup´ı k otev´ır´an´ı ob´alek a n´aslednˇe provede posouzen´ı kvalifikace a hodnocen´ı obdrˇzen´ych nab´ıdek dle stano-ven´ych hodnot´ıc´ıch krit´eri´ı. Uzavˇren´ım smlouvy s vybran´ym dodavatelem je na z´akladˇe nejvhodnˇejˇs´ı nab´ıdky zad´avac´ıˇr´ızen´ı ukonˇceno a n´asleduje plnˇen´ı, tedy dod´avka konkr´etn´ı l´ekaˇrsk´e pˇr´ıstrojov´e techniky [9, 15, 16].

(20)

Pro zdravotnick´a zaˇr´ızen´ı je nejvˇetˇs´ım ´uskal´ım stanoven´ı spr´avn´e zad´avac´ı dokumen-tace. Zad´avac´ı dokumentace je dle §44 Z´akona definov´ana jako soubor dokument˚u, ´udaj˚u, poˇzadavk˚u a technick´ych podm´ınek stanoven´ych zadavatelem tak, aby byl co nejpo-drobnˇeji vymezen pˇredmˇet veˇrejn´e zak´azky. Pro kvalitn´ı zpracov´an´ı zad´avac´ı dokumentace zak´azky na dod´avku zdravotnick´e techniky je d˚uleˇzit´e zejm´ena stanoven´ı pˇresn´ych tech-nick´ych podm´ınek, kter´ymi je definov´an pˇredmˇet plnˇen´ı. Nesm´ı vˇsak b´yt stanoveny tak, aby urˇcit´ym dodavatel˚um zaruˇcovaly v´yhodu v konkurenˇcn´ım boji. Stanoven´ı technick´ych podm´ınek je u zdravotnick´e techniky n´aroˇcn´e. Jedn´a se o pˇr´ıstroje sloˇzit´e, sofistikovan´e a charakterizovan´e mnoˇzstv´ım parametr˚u. K diskriminaci nˇekter´ych dodavatel˚u doch´az´ı tehdy, kdy technick´e poˇzadavky v zad´avac´ı dokumentaci odpov´ıdaj´ı konkr´etn´ımu pˇr´ıstroji jedin´eho v´yrobce. Toto m˚uˇze b´yt vˇsak zp˚usobeno poˇzadavkem zadavatele, kter´y m´a z´ajem o pˇr´ıstroj, se kter´ym m´a zkuˇsenosti a um´ı jej ovl´adat. Bez ohledu na tyto skuteˇcnosti se pˇri diskriminaci ˇci znev´yhodnˇen´ı nˇekter´eho z dodavatel˚u jedn´a o poruˇsen´ı z´akona o veˇrejn´ych zak´azk´ach [15, 16].

Pˇri posouzen´ı nab´ıdek dodavatel˚u se hled´ı na splnˇen´ı z´akonn´ych poˇzadavk˚u a podm´ınek uveden´ych v zad´avac´ı dokumentaci. Po tomto kroku bezprostˇrednˇe n´asleduje hodnocen´ı nab´ıdek a v´ybˇer nejvhodnˇejˇs´ı varianty, tedy dodavatele. Zadavatel v tomto kroku vol´ı mezi dvˇema z´akladn´ımi krit´erii, a to ekonomickou v´yhodnost´ı nab´ıdky a nejniˇzˇs´ı ce-nou. S´am zadavatel mus´ı zv´aˇzit, zda je pro nˇej relevantn´ı pouze jedno krit´erium, a to cena, ˇci v´ıcekriteri´aln´ı celkov´a ekonomick´a v´yhodnost plnˇen´ı. Rozhodne-li se zadavatel pro krit´erium ekonomick´e v´yhodnosti, je povinen pˇri v´ybˇeru nejvhodnˇejˇs´ıho pˇr´ıstroje stanovit tzv. d´ılˇc´ı hodnot´ıc´ı krit´eria a uv´est jejich v´ahu v procentech nebo jin´ym matematick´ym vztahem, ˇc´ımˇz vyjadˇruje dan´e d´ılˇc´ı krit´erium pro zadavatele [9].

Pro pˇr´ıpady kdy je moˇzn´e jednoznaˇcn´e stanoven´ı technick´ych parametr˚u, smluvn´ıch podm´ınek a medic´ınsk´eho ´uˇcelu pˇredmˇetu plnˇen´ı veˇrejn´e zak´azky, je na z´akladˇe pˇr´ıkazu ministra ˇc. 11/2011 Protikorupˇcn´ı strategie Ministerstva zdravotnictv´ı ˇCesk´e republiky uvedena jedin´ym hodnot´ıc´ım krit´eriem cena. Cena je tak´e bez ohledu na toto ustanoven´ı ve vˇetˇsinˇe pˇr´ıpad˚u upˇrednostˇnov´ana, a to pˇredevˇs´ım z d˚uvodu hospod´arnosti a nejmenˇs´ı administrativn´ı n´aroˇcnosti. Avˇsak pˇriklonˇen´ı pouze ke krit´eriu na z´akladˇe ceny m˚uˇze v´est k tomu, ˇze dodan´y nejlevnˇejˇs´ı pˇr´ıstroj nebude nejkvalitnˇejˇs´ı a ani nemus´ı splˇnovat poˇzadavky a podm´ınky plnˇen´ı. Proto je dobr´e pouk´azat, ˇze hospod´arn´e chov´an´ı se m˚uˇze uk´azat tak´e jako kontraproduktivn´ı [17].

2.5

Problematika n´

akupu zdravotnick´

e techniky v EU

Evropa je obrovsk´y a do znaˇcn´e m´ıry i sobˇestaˇcn´y trh se zdravotnickou technikou a zdra-votnick´ymi prostˇredky. Na jej´ım ´uzem´ı najdeme pˇres 25 000 l´ekaˇrsk´ych technologick´ych firem, kter´e zamˇestn´avaj´ı v´ıce neˇz p˚ul milionu lid´ı [18].

(21)

Stejnˇe jako v ˇCesk ´eRepublice je evropsk´y trh se zdravotnickou technikou pln´y speci-´

aln´ıch produkt˚u, kter´e zahrnuj´ı v´yzkum a ponˇekud velk´e kapit´alov´e investice do n´akladn´e zdravotnick´e techniky jako jsou zobrazovac´ı, diagnostick´e a chirurgick´e pˇr´ıstroje. Na trhu obvykle dominuj´ı velk´e glob´aln´ı spoleˇcnosti. Tyto spoleˇcnosti mohou m´ıt zastoupen´ı -prostˇrednictv´ım sv´ych hlavn´ıch dodavatel˚u nebo distributor˚u. Jejich sortiment by mˇel zahrnovat produkty, kter´e jsou komplement´arn´ı k m´ıstn´ım trh˚um jednotliv´ych ˇclensk´ych zem´ı [18].

Vˇetˇsina st´at˚u Evropsk´e unie ˇcel´ı v souˇcasn´e dobˇe finanˇcn´ımu tlaku na rozpoˇcty zdra-votn´ı p´eˇce. V d˚usledku toho jsou vl´ady jednotliv´ych zem´ı opatrnˇejˇs´ı pˇri pˇridˇelov´an´ı fi-nanˇcn´ıch dotac´ı a dbaj´ı na kontrolu zdravotn´ıch n´aklad˚u a zv´yˇsen´ı efektivity l´eˇcby. V po-sledn´ıch letech tak´e roste spoleˇcensk´a odpovˇednost firem v sektoru l´ekaˇrsk´e techniky a kupuj´ıc´ı v Evropsk´e unii jsou v rostouc´ı m´ıˇre odpovˇedn´ı za v´ybˇer sv´ych dodavatel˚u na z´akladˇe soci´aln´ıch a etick´ych opatˇren´ı. Vzhledem k situaci ve zdravotnictv´ı a k ros-touc´ımu finanˇcn´ımu tlaku na rozpoˇcty zdravotn´ı p´eˇce v posledn´ıch nˇekolika letech je a bude cena vedouc´ım vlivn´ym faktorem konkurenceschopnosti. Mezi dalˇs´ı hlavn´ı kon-kurenˇcn´ı prostˇredky jsou zaˇrazeny n´akladov´a efektivita, jakost v´yrobku, doba dod´an´ı, technick´e specifikace, dobr´a komunikace spoleˇcnosti, technick´a podpora a pˇrijateln´e ob-chodn´ı podm´ınky [18].

Pro nemocnice je na trhu zdravotnick´e techniky mnohdy velmi sloˇzit´e urˇcit nejlepˇs´ıho v´yrobce a m´ıt dobr´e vyjedn´avac´ı postaven´ı. Pro tyto pˇr´ıpady je modern´ım trendem vznik tzv. region´aln´ıch n´akupn´ıch uskupen´ı. Chtˇej´ı-li nemocnice pos´ılit svou vyjedn´avac´ı pozici, tato uskupen´ı umoˇzn´ı dos´ahnout lepˇs´ıch cen, podm´ınek n´akupu a n´akladovˇe efektivn´ıho logistick´eho procesu. Pro v´yrobce toto spojen´ı znamen´a vyˇsˇs´ı objem dod´avek. D´ıky trendu region´aln´ıch uskupen´ı nˇekter´e nemocnice ruˇs´ı sv´a n´akupn´ı oddˇelen´ı a distributoˇri mohou p˚usobit jako prostˇredn´ıci mezi touto skupinou a v´yrobcem [18].

V nemocnic´ıch jsou nejvˇetˇs´ımi poloˇzkami v poli zdravotnick´e techniky bezpochyby zob-razovac´ı zaˇr´ızen´ı (ultrazvuk, CT, MRI), l´ekaˇrsk´e pˇr´ıstroje a chirurgick´e vybaven´ı. N´akup tˇechto pˇr´ıstroj˚u m´a dopad na cel´e zdravotnick´e zaˇr´ızen´ı a vstupuj´ı do nˇej r˚uzn´e z´uˇcastnˇen´e strany, pˇredevˇs´ım l´ekaˇri, IT pracovn´ıci, finanˇcn´ı oddˇelen´ı a z´aroveˇn pl´atci. Dle studie HIMSS Analytics (2013) maj´ı na rozhodov´an´ı nejvˇetˇs´ı pod´ıl l´ekaˇri a finanˇcn´ı ˇreditel´e, pot´e ˇreditel´e zdravotnick´ych zaˇr´ızen´ı, administrativn´ı pracovn´ıci a vedouc´ı jednotliv´ych oddˇelen´ı. Pokud je n´akup schv´alen, jeho d´elka se pohybuje nejˇcastˇeji od 3 mˇes´ıc˚u (20 %) do jednoho roku (33 %) [19].

Dle Ventola (2008) mus´ı zdravotnick´a zaˇr´ızen´ı kl´ast vˇetˇs´ı pozornost na v´ybˇer zdravot-nick´e techniky a jej´ı standardizaci na oddˇelen´ı. Z´ısk´an´ı kontroly nad n´aklady spojen´ymi s nemocniˇcn´ımi dod´avkami zdravotnick´e techniky pˇredstavuje dlouhodob´y probl´em. Vˇ et-ˇsina drah´e zdravotnick´e techniky a schvalov´an´ı jej´ıho n´akupu jsou v kompetenci l´ekaˇr˚u, kteˇr´ı maj´ı siln´e preference v rozhodov´an´ı. Pˇrestoˇze m´a nemocnice omezen´e n´aklady na tato

(22)

zaˇr´ızen´ı, ve vˇetˇsinˇe pˇr´ıpadu rozhoduj´ı l´ekaˇri o konkr´etn´ım postupu n´akupu a konkr´etn´ım pˇr´ıstroji. Z´asadn´ı probl´em je v tom, ˇze l´ekaˇri ˇcasto sv´a rozhodnut´ı zakl´adaj´ı na osobn´ıch zkuˇsenostech a neposuzuj´ı n´akladovou str´anku. Tyto faktory mohou tvoˇrit propast mezi nemocniˇcn´ımi n´akladov´ymi c´ıli, l´ekaˇri a pacientsk´ymi preferencemi [20].

Jednou z moˇznost´ı, jak z´ıskat kontrolu nad n´aklady, rozhodov´an´ım a normalizac´ı zdravotnick´ych prostˇredk˚u, je v´yvoj analytick´eho hodnot´ıc´ıho t´ymu tzv. Value Analysis Team. Tento t´ym m´a za ´ukol vyhodnocovat nov´e technologie, zd˚uvodnit n´akupy zdra-votnick´e techniky, v´ysledky l´eˇcby pacient˚u, bezpeˇcnost a posouzen´ı relativn´ıch n´aklad˚u. V´ysledky srovn´an´ı se pot´e pouˇz´ıvaj´ı ke srovn´an´ı produkt˚u a taktick´ym postup˚um pˇri v´ybˇeru a uzav´ır´an´ı smluv. Nemocnice mohou t´ym vyuˇz´ıvat v podobˇe skupinovˇe orga-nizovan´eho celku sestaven´eho z l´ekaˇr˚u a ekonom˚u nebo jednotlivc˚u, kteˇr´ı pracuj´ı uvnitˇr oddˇelen´ı. Popˇr´ıpadˇe mohou b´yt t´ymy sestaven´e pro urˇcitou kategorii v´yrobk˚u, za kterou jsou zodpovˇedn´e [20].

K dalˇs´ımu ˇreˇsen´ı n´akupu zdravotnick´e techniky je pˇristupov´ano prostˇrednictv´ım mo-del˚u, kter´e nastavuj´ı cenov´e stropy nebo omezuj´ı n´akupy postaven´e na l´ekaˇrsk´ych pre-ferenc´ıch. Prvn´ım je pˇredpisov´y model, tzv. Formulary Model, kter´y m˚uˇze b´yt velmi sloˇzit´y, protoˇze je omezen potenci´al rozhodov´an´ı l´ekaˇr˚u a moˇznosti n´akupu jsou zad´av´any ze strany vyˇsˇs´ıho managementu. L´ekaˇri jsou tak vystavov´ani vyˇsˇs´ım poˇzadavk˚um na pˇrizp˚usoben´ı omezen´ym moˇznostem. V d˚usledku toho m˚uˇze doch´azet k ˇcast´ym zmˇen´am rozhodnut´ı l´ekaˇr˚u, kteˇr´ı poˇzaduj´ı jinou zdravotnickou techniku nebo pod´avaj´ı ˇz´adost o udˇelen´ı v´yjimky n´akupu. Druhou cestou, kterou zaˇr´ızen´ı reguluje n´akup, je model moˇznosti nastaven´ı cenov´ych strop˚u, tzv. Payment Cap Model. Tento model je v´yhodnˇejˇs´ı z hlediska zachov´an´ı volby l´ekaˇre, na druhou stranu omezuje vliv v´yrobce. Neomezuje pro-dej konkr´etn´ıch produkt˚u, ale op´ır´a se o stanoven´ı cen mezi v´yrobci v urˇcit´e kategorii. Klade tak z´atˇeˇz na dodavatele, kteˇr´ı jsou nuceni zmˇenit cenovou strategii a uspokojit n´akupn´ı potˇreby nemocnic. V´yhodou je sn´ıˇzen´ı tlaku na l´ekaˇre a zachov´an´ı jejich ˇsirˇs´ıho rozsahu v´ybˇeru. Pokud se vˇsak dodavatel rozhodne nesn´ıˇzit n´aklady n´akupu do v´yˇse ce-nov´eho stropu nemocnice, mus´ı b´yt sjedn´any ekvivalentn´ı produkty [20].

Rakousko

Rakousko je velk´ym trhem a v´ychoz´ım postaven´ım pro mnoho firem obchoduj´ıc´ıch s celou stˇredn´ı a v´ychodn´ı Evropou. Sektor zdravotn´ıho pojiˇstˇen´ı poskytuje obˇcan˚um t´emˇeˇr uni-verz´aln´ı l´ekaˇrsk´y servis s povinnou ´uˇcast´ı ve veˇrejn´em zdravotn´ım pojiˇstˇen´ı. Z veˇrejn´eho zdravotn´ıho pojiˇstˇen´ı a dan´ı je hrazeno pˇribliˇznˇe 70 % pˇr´ıspˇevk˚u, 30 % pak poch´az´ı ze soukrom´ych plateb. Rakousk´y trh zdravotnick´ych pˇr´ıstroj˚u se neust´ale vyv´ıj´ı a vyuˇz´ıv´a st´ale v´ıce sofistikovan´ych produkt˚u. Vˇetˇsina zdravotnick´ych zaˇr´ızen´ı preferuje techniku z dovozu, kter´emu v´evod´ı Nˇemecko a USA. V r´amci n´akupu zdravotnick´e techniky maj´ı

(23)

znaˇcnou v´yhodu nˇemeˇct´ı dodavatel´e a distributoˇri. Vyuˇz´ıvaj´ı v´yhod geografick´e bl´ızkosti, spoleˇcn´eho jazyka, produkt˚u se stejn´ymi normami, stejnou mˇenu a bezceln´ı pˇr´ıstup d´ıky ˇclenstv´ı v EU [21].

V souˇcasn´e dobˇe jsou popt´av´any ve zdravotnick´ych zaˇr´ızen´ıch pˇredevˇs´ım vysoce kva-litn´ı v´yrobky a l´ekaˇrsk´a zaˇr´ızen´ı. ˇRad´ıme sem zobrazovac´ı techniku (MRI), diagnos-tick´e pˇr´ıstroje (echokardiografick´e syst´emy, monitorovac´ı syst´emy, ultrazvuk, endoskopy), poˇc´ıtaˇcovou tomografii, digitalizovan´e rentgenov´e pˇr´ıstroje, kardiostimul´atory apod. [21]. Nˇemecko

Nˇemecko je zem´ı s dlouhou histori´ı v´yroby vysoce kvalitn´ı l´ekaˇrsk´e techniky, se zvl´aˇstn´ım d˚urazem na diagnostick´e zobrazovac´ı pˇr´ıstroje, stomatologick´e v´yrobky a optick´e technolo-gie. Nˇemecko je nejen nejvˇetˇs´ım trhem v Evropˇe, ale tak´e tˇret´ım nejvˇetˇs´ım trhem na svˇetˇe po Spojen´ych st´atech a Japonsku. Zdravotn´ı syst´em je hrazen pˇredevˇs´ım z prostˇredk˚u veˇrejn´eho zdravotn´ıho pojiˇstˇen´ı a veˇrejn´e nemocnice jsou nuceny pracovat s ´usporn´ymi opatˇren´ımi z d˚uvodu st´ale se zvyˇsuj´ıc´ıho tlaku na cenu. D´ıky cenˇe jsou tak´e nuceny udrˇzet st´avaj´ıc´ı zaˇr´ızen´ı, sp´ıˇse neˇz investovat do nov´ych jednotek. Dalˇs´ı nemocnice ze soukrom´eho sektoru a univerzitn´ı nemocnice tak´e hledaj´ı ´uspory n´aklad˚u na zdravotnickou techniku a peˇclivˇe proch´az´ı konkurenˇcn´ı trhy [21].

Vˇetˇsina obchodn´ıch vztah˚u zdravotnick´ych zaˇr´ızen´ı prob´ıh´a pˇres m´ıstn´ı dceˇrin´e spole-ˇcnosti, l´ekaˇrsk´e distributory nebo provˇeˇren´e z´astupce. Jako v cel´em svˇetˇe, tak i v Nˇemecku st´ale h˚uˇre hled´a stˇrednˇe velk´a zdravotnick´a firma pro nav´az´an´ı v´yhodn´ych kontakt˚u, protoˇze velc´ı v´yrobci st´ale v´ıce skupuj´ı dobr´e menˇs´ı firmy [21].

Velk´a Brit´anie

Ve Velk´e Brit´anii se sektor zdravotnick´e techniky orientuje pˇredevˇs´ım na radiologick´a zaˇr´ızen´ı, diagnostickou techniku a ortopedick´e prostˇredky. Cel´y zdravotnick´y trh preferuje sofistikovanou zdravotn´ı p´eˇci a je velmi otevˇren´y pro nov´e intuitivn´ı technologie. V popˇred´ı zdravotn´ı p´eˇce je National Health Service, kter´a je financov´ana prostˇrednictv´ım dan´ı a po-skytuje bezplatn´e oˇsetˇren´ı pro vˇetˇsinu sv´ych sluˇzeb. Tento program je velmi podporov´an ze strany vˇetˇsiny obyvatel (89 %). Soukrom´a zdravotn´ı p´eˇce se zamˇeˇruje pˇredevˇs´ım na sekund´arn´ı (stomatologii) a terci´arn´ı p´eˇci (plastick´a chirurgie) [21].

Vˇetˇsina zdravotnick´ych zaˇr´ızen´ı prov´ad´ı n´akup zdravotnick´e techniky pomoc´ı veˇrejn´ych zak´azek. Veˇrejn´e zak´azky jsou zad´av´any v´ybˇerem n´akupu z centralizovan´ych organizac´ı, kter´e udrˇzuj´ı produktov´y katalog schv´alen´ych zdravotnick´ych prostˇredk˚u a sluˇzeb [21].

(24)

2.6

Vyuˇ

zit´ı HTA pˇ

ri n´

akupu zdravotnick´

e techniky

Pro proces n´akupu zdravotnick´e techniky pˇredstavuje systematick´e hodnocen´ı zdravot-nick´ych technologi´ı neboli Health technology assessment (HTA) pˇredevˇs´ım komplexn´ı hod-nocen´ı, posouzen´ı v´ysledk˚u a rozhodnut´ı o n´akupu. Aspekty, proˇc ˇrad´ıme HTA do souˇc´asti zdravotn´ıho syt´emu, jsou vedeny pˇredevˇs´ım skuteˇcnost´ı, ˇze se st´ale zvyˇsuje popt´avka po zdravotn´ı p´eˇci i po jej´ı kvalitˇe a veˇrejnost je o moˇznostech zdravotn´ı p´eˇce st´ale v´ıce informov´ana. HTA je tak prim´arnˇe n´astrojem spr´avn´eho rozhodov´an´ı o moˇznostech vy-nakl´ad´an´ı finanˇcn´ıch prostˇredk˚u z dan´ych zdroj˚u a poskytuje zcela komplexn´ı odpovˇed’ na vˇsechny ot´azky souvisej´ıc´ı s jednotliv´ymi intervencemi a n´akupem zdravotnick´e techniky [14, 22].

2.7

Procesy hodnocen´ı a rozhodov´

an´ı ve zdravotnictv´ı

Dnes je proces hodnocen´ı zdravotnick´ych technologi´ı a rozhodov´an´ı ve zdravotnictv´ı -vyuˇz´ıv´an nejv´ıce v oblasti farmakoekonomiky, zdravotnick´ych intervenc´ı ˇci zcela novˇe zav´adˇen´ych technologi´ı. HTA vzniklo na z´akladˇe medic´ıny zaloˇzen´e na d˚ukazech (Evi-dence based medicine) a m˚uˇzeme pomoc´ı jeho proces˚u vyuˇz´ıvat multidisciplin´arn´ı pˇr´ıstup k zajiˇstˇen´ı synt´ezy r˚uzn´ych informac´ı a metodologick´ych postup˚u. Oblasti, kter´e HTA pokr´yv´a, zahrnuj´ı ot´azky ´uˇcinnosti, bezpeˇcnosti, v´ykonnosti, efektivity, n´aklad˚u, ceny, kvality ˇzivota a etiky [14, 22].

2.8

Metody rozhodov´

an´ı pˇ

ri n´

akupu zdravotnick´

e techniky

Jednou z moˇznost´ı pˇri rozhodov´an´ı n´akupu zdravotnick´e techniky je vyuˇzit´ı tzv. v´ıcekrite-ri´aln´ıho rozhodov´an´ı. ´Ukolem tohoto matematick´eho modelu je na sloˇzit´y proces n´akupu nal´ezt co moˇzn´a nejlepˇs´ı ˇreˇsen´ı, a t´ım usnadnit rozhodov´an´ı [14, 23].

Jiˇz ze zaˇc´atku je dobr´e zm´ınit, ˇze modely v´ıcekriteri´aln´ıho hodnocen´ı neurˇc´ı pouze obecnou nejlepˇs´ı variantu, ale optim´aln´ı variantu pro rozhodovatele. Rozhodovac´ı pro-ces je ˇreˇsen´ı rozhodovac´ıho probl´emu tj. probl´emu s v´ıce variantami ˇreˇsen´ı. ˇReˇsen´ım v´ıcekriteri´aln´ı rozhodovac´ı ´ulohy se rozum´ı stanovit postup, kter´y vede k nalezen´ı op-tim´aln´ıho stavu vzhledem k uvaˇzovan´ym krit´eri´ım. Vz´ajemnˇe jsou v tomto procesu pro-v´azan´e ˇcinnosti tvoˇr´ıc´ı n´aplˇn rozhodovac´ıch proces˚u, kter´e je moˇzn´e charakterizovat jed-notliv´ymi sloˇzkami. Tyto sloˇzky dˇel´ıme na c´ıl rozhodov´an´ı, subjekt a objekt rozhodov´an´ı, krit´eria rozhodov´an´ı a varianty rozhodov´an´ı. C´ılem rozhodov´an´ı rozum´ıme oˇcek´avan´y budouc´ı stav, kter´eho lze dos´ahnout realizac´ı nˇekter´e z variant rozhodov´an´ı. C´ıl rozho-dov´an´ı je dobr´e rozloˇzit do d´ılˇc´ıch c´ıl˚u, kter´e se transformuj´ı do podoby rozhodovac´ıch krit´eri´ı. Samotn´a krit´eria hodnocen´ı se nejˇcastˇeji odvozuj´ı od stanoven´ych c´ıl˚u ˇreˇsen´ı. Jsou to parametry zvolen´e rozhodovatelem, kter´e slouˇz´ı k posouzen´ı v´yhodnosti jednotliv´ych

(25)

variant. Je tˇreba rozliˇsovat kvalitativn´ı a kvantitativn´ı krit´eria. Kvalitativn´ı krit´eria jsou d˚usledky variant vyjadˇrovan´ych slovnˇe, naopak krit´eria kvantitativn´ı jsou hodnoty krit´eri´ı vyj´adˇren´ych ˇc´ıselnˇe [14, 23].

Pro v´ıcekriteri´aln´ı hodnocen´ı je ve zdravotnictv´ı zaˇzit´y v´yraz pˇrejat´y ze zahraniˇcn´ı literatury tzv. multikriteri´aln´ı rozhodov´an´ı (MCDA). MCDA je v souˇcasnosti vyuˇz´ıv´ano jako souˇc´ast procesu HTA, jakoˇzto reakce hodnocen´ı technologie pro terapii vz´acn´ych one-mocnˇen´ı, kter´e ne zcela jednoduˇse proch´az´ı klasick´ym HTA syst´emem. Pro tyto potˇreby byla vyvinuta metoda multikriteri´aln´ıho rozhodov´an´ı jako urˇcit´y pomocn´y n´astroj sa-motn´eho HTA procesu. Hlavn´ım c´ılem vyuˇzit´ı MCDA pˇri n´akupu je rozhodov´an´ı o kli-nick´e a n´akladov´e efektivnosti l´ekaˇrsk´ych pˇr´ıstroj˚u, o vhodnosti jejich vyuˇzit´ı v r´amci diagnostick´ych a terapeutick´ych postup˚u, o ekonomick´e v´yhodnosti ˇci nev´yhodnosti jejich poˇr´ızen´ı konkr´etn´ı nemocnic´ı ˇci klinikou a o v´ybˇeru konkr´etn´ıho pˇr´ıstroje. Pro hodnocen´ı pˇr´ıstroj˚u je nutn´e, aby zad´an´ı bylo dostateˇcnˇe konkr´etn´ı. Obvykle se tak´e pˇredpokl´ad´a dostupnost hodnocen´ych pˇr´ıstroj˚u v ˇCesk´e republice [24, 25].

Metody MCDA jsou urˇceny pro vz´ajemn´e porovn´an´ı vˇetˇs´ıho mnoˇzstv´ı variant, napˇr´ı-klad pˇr´ıstroj˚u. Kaˇzd´a varianta je pops´ana sadou vˇsech parametr˚u, kter´e jsou stanoven´e krit´erii. Krit´eria jsou poˇzadavky na hodnoty parametr˚u a na jejich z´akladˇe je moˇzn´e seˇradit varianty od nejlepˇs´ı po nejhorˇs´ı. Pro rozhodov´an´ı v oblasti zdravotnictv´ı jsou vhodn´e a ˇcasto pouˇz´ıvan´e metody, kter´e umoˇzˇnuj´ı posouzen´ı vˇetˇs´ı sady krit´eri´ı. V´ybˇer tˇechto krit´eri´ı z´avis´ı pˇredevˇs´ım z velk´e m´ıry na priorit´ach, citu a vkusu kaˇzd´eho jed-notliv´eho odborn´ıka. V posledn´ıch letech z´ısk´av´a v rozhodovac´ım procesu pˇrevahu vyuˇzit´ı metody navrˇzen´e v 70. letech 20. stolet´ı Thomasem Saatym, analytick´y hierarchick´y proces (AHP), kter´y se rozvinul do praktick´eho n´astroje k ˇreˇsen´ı komplikovan´ych ´uloh [14, 25].

Analytick´y hierarchick´y proces je nejˇcastˇeji pouˇz´ıvanou metodou pro v´ybˇerov´a ˇr´ızen´ı. AHP umoˇzˇnuje pˇripravit ´uˇcinn´e rozhodnut´ı ve sloˇzit´ych situac´ıch a zrychlit pˇrirozen´y proces rozhodov´an´ı. AHP spoˇc´ıv´a ve stanoven´ı vah jednotliv´ych krit´eri´ı pomoc´ı p´arov´eho srovn´av´an´ı. Hierarchick´e uspoˇr´ad´an´ı krit´eri´ı m˚uˇzeme rozdˇelit dle potˇreby do skupin na technick´a krit´eria (dle sloˇzitosti pˇr´ıstroje), krit´eria orientovan´a na pacienta (bezpeˇcnost, komfort), ekonomick´a krit´eria (ˇzivotnost, cena) a krit´eria orientovan´a na obsluhu (bezpe-ˇcnost, uˇzivatelsk´y komfort). Tato metoda se realizuje nejprve expertn´ı a n´aslednˇe matema-tickou metodou. Jedn´a se o metodu rozkladu sloˇzitˇejˇs´ıch nestrukturovan´ych situac´ı, kter´a pomoc´ı subjektivn´ıho hodnocen´ı p´arov´eho porovn´an´ı pˇriˇrazuje jednotliv´ym komponent˚um (krit´eri´ım) ˇc´ıseln´e hodnoty (v´ahy), kter´e vyjadˇruj´ı jejich relativn´ı d˚uleˇzitost. Metoda AHP ˇreˇs´ı probl´em podobnˇe jako lidsk´y mozek dvˇema pˇr´ıstupy a to deduktivn´ı a induktivn´ı ces-tou. Deduktivn´ı metoda pomoc´ı logiky analyzuje strukturu prvk˚u a vztah˚u, hled´a pˇr´ıˇciny fungov´an´ı jednotliv´ych ˇc´ast´ı, pak zobecn´ı v´ysledek pro cel´y syst´em. Induktivn´ı metoda ˇreˇs´ı naopak probl´em syst´emov´ym pˇr´ıstupem, tedy ˇreˇs´ı fungov´an´ı syst´emu jako celku v r´amci jeho okol´ı. AHP kombinuje oba pˇr´ıstupy, nejprve probl´em strukturuje do vz´ajemnˇe

(26)

pro-pojen´ych ˇc´ast´ı, pot´e mˇeˇren´ım a uspoˇr´ad´an´ım jednotliv´ych ˇc´ast´ı syntetizuje jejich dopad na cel´y syst´em [26].

Dle studi´ı se moˇznosti AHP ve zdravotnictv´ı vyv´ıjely postupnˇe. V roce 1989 konzul-tuje studie Dolan et al. vyuˇzit´ı dan´eho AHP procesu v l´ekaˇrsk´em rozhodov´an´ı. V dalˇs´ıch letech Sloane et al. (2002) pojedn´av´a o pouˇzitelnosti AHP v podpoˇre rozhodov´an´ı l´ekaˇr˚u a nemocnic. Pro ucelen´ı problematiky byla metoda AHP pˇrezkoum´ana a klasifikov´ana do sedmi z´akladn´ıch kategori´ı. Liberatore et al. (2007) rozdˇeluje jednotliv´e kategorie na diagnostiku, ´uˇcast pacienta, terapii/l´eˇcbu, transplantaci org´an˚u, projektov´e a technolo-gick´e hodnocen´ı a v´ybˇer, pl´anov´an´ı lidsk´ych zdroj˚u a hodnocen´ı zdravotn´ı p´eˇce spolu s politikou. D´ıky moˇznostem ˇsirok´eho vyuˇzit´ı ve zdravotnictv´ı se AHP zd´a b´yt slibn´ym n´astrojem k podpoˇre sd´ılen´eho rozhodov´an´ı mezi pacientem a l´ekaˇrem, k hodnocen´ı a v´ybˇeru terapie i k hodnocen´ı zdravotnick´ych technologi´ı spolu s politikou [26, 27].

Mnoho rozhodovac´ıch probl´em˚u nen´ı moˇzn´e strukturovat hierarchicky, protoˇze za-hrnuj´ı nutnou interakci a z´avislost prvk˚u vyˇsˇs´ı ´urovnˇe v hierarchii prvk˚u niˇzˇs´ı ´urovnˇe. Metodou k ˇreˇsen´ı t´eto problematiky je analytick´y s´ıt’ov´y proces, tzv. Analytic Network Process (ANP), kter´y je zobecnˇen´ım AHP a zvaˇzuje moˇznosti mezi prvky hierarchick´eho uspoˇr´ad´an´ı. Z tohoto d˚uvodu je ANP reprezentov´ano sp´ıˇse s´ıtov´ym zobrazen´ım. Zpˇ etno-vazebn´a s´ıt’ov´a struktura sest´av´a z cykl˚u spojuj´ıc´ıch souˇc´asti prvk˚u na r˚uzn´ych ´urovn´ıch a ze smyˇcek, kter´e propojuj´ı komponenty do sebe. Hlavn´ım prvkem je zdrojov´y uzel, tzv. source node, jenˇz je p˚uvodcem v´yznamu procesu a ne c´ılov´ym prvkem. Kompletn´ı s´ıt’ m˚uˇze obsahovat zdrojov´e uzly, mezilehl´e uzly, kter´e jdou na cest´ach ze zdrojov´ych uzl˚u, leˇz´ı na jednotliv´ych cyklech, nebo smˇeˇruj´ı do c´ılov´ych uzl˚u, tzv. sink nodes. ANP je uˇziteˇcn´y zp˚usob jak se vypoˇr´adat se sloˇzit´ymi rozhodnut´ımi, kter´e zahrnuj´ı z´avislost a zpˇetnou vazbu analyzovan´ı v kontextu v´yhod (B), pˇr´ıleˇzitost´ı (O), n´aklad˚u (C) a rizik (R). ´Ukolem ANP je zjistit priority prvk˚u v s´ıti, zejm´ena jejich alternativ a obh´ajit plat-nost v´ysledku. Vzhledem k tomu, ˇze zpˇetn´e vazby zahrnuj´ı cykly a ty jsou nekoneˇcn´ym procesem, jsou operace potˇrebn´e k odvozen´ı priorit n´aroˇcnˇejˇs´ı, neˇz je tomu u urˇcov´an´ı hierarchie prvk˚u. Postup pˇri tvorbˇe AHP rozhodovac´ıho procesu je pops´an na obr. 2.3. [28, 29].

Pokud je struktura rozloˇzena do nejmenˇs´ıch poznateln´ych podrobnost´ı, p´arov´e srovn´ a-v´an´ı pˇredstavuje z´akladn´ı moˇzn´e vstupy k zachycen´ı naˇseho ch´ap´an´ı reality. AHP/ANP pˇredpokl´ad´a, ˇze struktura je peˇclivˇe vyvinuta, aby zahrnovala vˇse, co je tˇreba vz´ıt v ´uvahu z expertn´ıho hodnocen´ı, kter´e poskytuje z´avˇery. Odborn´ıci vˇsak ˇcasto argumentuj´ı, ˇze rozsudek na z´akladˇe expertn´ıho hodnocen´ı je subjektivn´ı, a ˇze by nikdo nemˇel oˇcek´avat v´ysledek odpov´ıdaj´ıc´ı objektivn´ım ´udaj˚um. Toto je tak´e jeden z d˚uvod˚u, proˇc je popisn´y r´amec ANP vyuˇz´ıv´an sp´ıˇse v oblasti vˇedy a v´yzkumu [29, 30].

Druh´ym velmi rozvinut´ym zp˚usobem podpory rozhodovac´ıho procesu v organizaci hodnocen´ı je metoda Delphi. Tato konsenzu´aln´ı metoda napom´ah´a oblasti zdravotnictv´ı

(27)

Obr´azek 2.2: Analytick´y s´ıt’ov´y proces [29]

v pˇr´ıpadech, kdy se poskytovatel´e zdravotn´ı p´eˇce nebo zdravotnick´a zaˇr´ızen´ı pot´ykaj´ı s nedostateˇcn´ym mnoˇzstv´ım informac´ı. D´ıky moˇznostem dalˇs´ıho zp˚usobu synt´ezy infor-mac´ı nab´ız´ı ˇsirˇs´ı moˇznosti nahl´ednut´ı vhodn´ych odborn´ık˚u do procesu rozhodov´an´ı. Spolu s expertn´ım panelem hodnocen´ı je tato metoda bˇeˇzn´e pˇrij´ım´ana v oblasti l´ekaˇrsk´ych, oˇsetˇrovatelsk´ych a zdravotnick´ych sluˇzeb [31, 32].

C´ılem t´eto metody je z´ıskat stanovisko po debatˇe expert˚u, kteˇr´ı jsou nez´avisl´ı a ve vˇsech smˇerech anonymn´ı. Anonymita zaruˇc´ı, ˇze m´enˇe zkuˇsen´ı hodnotitel´e s menˇs´ım se-bevˇedom´ım nebudou m´ıt tendence sv´e hodnocen´ı pˇrizp˚usobovat zkuˇsenˇejˇs´ım autorit´am. Cel´y proces spoˇc´ıv´a v dotazn´ıkov´em ˇsetˇren´ı. ˇClenov´e expertn´ıho t´ymu jsou vybr´ani ze vˇsech n´aleˇzit´ych profesn´ıch zamˇeˇren´ı, d´ıky kter´ym je pravdˇepodobnost shody hodnocen´ı po prvn´ım kole velmi n´ızk´a. Metoda Delphi prob´ıh´a ve ˇctyˇrech navazuj´ıc´ıch kolech, ve kter´ych doch´az´ı k postupn´emu sbliˇzov´an´ı n´azor˚u expert˚u [14, 31, 32].

V prvn´ım kole obdrˇz´ı kaˇzd´y ze z´uˇcastnˇen´ych expert˚u dotazn´ık, ve kter´em provede sv´e hodnocen´ı. Na z´akladˇe tˇechto v´ysledk˚u bude vypracov´ano souhrnn´e hodnocen´ı. V kole druh´em jsou expert˚um pˇred´any anonymn´ı v´ysledky prvn´ıho kola, na z´akladˇe kter´ych se

(28)

mohou nebo nemus´ı rozhodnout sv´e stanovisko zmˇenit. V pˇr´ıpadˇe, ˇze expert sv´e stano-visko nezmˇen´ı a st´ale hodnot´ı odliˇsnˇe od zbytku skupiny, mus´ı zd˚uvodnit sv´e rozhod-nut´ı. Z´aroveˇn maj´ı vˇsichni experti moˇznost se vyj´adˇrit k v´ysledk˚um celkov´eho hodno-cen´ı ostatn´ıch z´uˇcastnˇen´ych. V´ysledky jsou do druh´em kole znovu anonymnˇe zpracov´any. Ve tˇret´ım kole experti obdrˇz´ı anonymn´ı v´ysledky kola druh´eho spoleˇcnˇe s anonymn´ım vyj´adˇren´ım ostatn´ıch ´uˇcastn´ık˚u. Pot´e se opˇet opakuje moˇznost zmˇenit sv´e hodnocen´ı a nebo st´ale hodnotit odliˇsnˇe. Na z´akladˇe pˇretrv´an´ı nesouladu s ostatn´ımi experty m˚uˇze hodnotitel sv´e vyj´adˇren´ı z pˇredchoz´ıho kola zmˇenit nebo upravit. V posledn´ım kole se opakuje postup z pˇredchoz´ıho tˇret´ıho kola. V pˇr´ıpadˇe dosaˇzen´ı poˇzadovan´e shody bˇehem prvn´ıho, druh´eho nebo tˇret´ıho kola, m˚uˇze b´yt hodnot´ıc´ı proces ukonˇcen dˇr´ıve [14, 31].

Metody konsenzu poskytuj´ı uˇziteˇcn´y zp˚usob, jak identifikovat a mˇeˇrit probl´emy a ne-jistoty v l´ekaˇrsk´ych a zdravotn´ıch sluˇzb´ach. Metoda Delphi, stejnˇe jako metoda expertn´ıho panelu hodnocen´ı, objasˇnuje konkr´etn´ı ot´azky v organizaci zdravotnictv´ı, definuje profesn´ı role s c´ılem dlouhodob´e projekce potˇreby v p´eˇci o pacienta a rozv´ıj´ı krit´eria pro vhodnost intervence jako souˇc´asti posuzovan´ych technologi´ı [31].

2.9

Zdravotnˇ

e–ekonomick´

e hodnocen´ı

Zdravotnˇe–ekonomick´e hodnocen´ı zahrnuje ˇradu forem a pˇrisp´ıv´a v r˚uzn´ych f´az´ıch pro-cesu hodnocen´ı zdravotnick´ych technologi´ı, pokud jde o rozvoj nebo rozˇs´ıˇren´ı nov´e ˇci st´avaj´ıc´ı l´eˇcby nebo zdravotnick´e techniky. Mezi nejd˚uleˇzitˇejˇs´ı aspekty tohoto procesu ˇrad´ıme identifikaci, mˇeˇren´ı, oceˇnov´an´ı, porovn´an´ı efektivity l´eˇcby, jej´ıch n´aklad˚u a pˇr´ınos˚u u dvou nebo v´ıce alternativ. Efektivita odkazuje v ˇsirˇs´ım slova smyslu na hlediska sn´ıˇzen´ı ´

umrtnosti, zv´yˇsen´ı m´ıry pˇreˇzit´ı, zlepˇsen´ı pˇr´ıznak˚u, sn´ıˇzen´ı neˇz´adouc´ıch ´uˇcink˚u a zlepˇsen´ı kvality ˇzivota. Pˇri respektov´an´ı n´aklad˚u zahrnujeme do oblasti hodnocen´ı penˇeˇzn´ı zdroje na vyuˇz´ıvan´e technologie, kter´e maj´ı b´yt posuzov´any [6, 33].

Z hlediska ekonomick´eho hodnocen´ı jsou alternativn´ı intervence porovn´av´any a zkou-m´any v nejlepˇs´ım vyuˇzit´ı z omezen´ych dostupn´ych zdroj˚u. Nejˇcastˇeji jsou porovn´av´any n´aklady a pˇr´ınosy nov´ych zdravotnick´ych pˇr´ıstroj˚u a st´avaj´ıc´ıch vyuˇz´ıvan´ych pˇr´ıstroj˚u, d´ale m˚uˇze b´yt srovn´an´ı prov´adˇeno mezi l´eˇcbou a preventivn´ı ˇcinnost´ı [6, 33].

V souˇcasnosti si zdravotnick´a zaˇr´ızen´ı uvˇedomuj´ı, ˇze nestaˇc´ı pouze dok´azat terape-utickou ´uˇcinnost a bezpeˇcnost, ale ˇze je d˚uleˇzit´y i v´ysledek, kter´eho je moˇzn´e pomoc´ı zdravotnick´e techniky dos´ahnout a je dosaˇzen v r´amci pˇrijateln´ych financ´ı. Ve zdravotnˇe ekonomick´em hodnocen´ı vyuˇz´ıv´ame jednotliv´e ekonomick´e anal´yzy pro stanoven´ı a po-rovn´an´ı st´avaj´ıc´ı zdravotnick´e techniky, popˇr´ıpadˇe dalˇs´ıch moˇzn´ych alternativ [34].

(29)

2.10

Ekonomick´

e hodnocen´ı

V anal´yz´ach t´ykaj´ıc´ıch se ekonomick´e a medic´ınsk´e sf´ery jsou z´akladn´ımi ´ukoly identi-fikace, kvantiidenti-fikace, ocenˇen´ı a porovn´an´ı n´aklad˚u spolu s d˚usledky alternativn´ıch ˇreˇsen´ı, kter´a jsou k dispozici. Pro rozhodnut´ı o vhodnosti kaˇzd´eho n´akupu je d˚uleˇzit´e zn´at nejen n´aklady, ale tak´e pˇr´ınosy, protoˇze pr´avˇe propojen´ı mezi n´aklady a pˇr´ınosy je v tomto procesu kl´ıˇcov´e [14].

C´ılem n´akladov´eho hodnocen´ı je vyj´adˇren´ı, jak´a zdravotnick´a technika je pro zdravot-nick´e zaˇr´ızen´ı z hlediska n´aklad˚u nejv´yhodnˇejˇs´ı. Ve v´ysledku je pak vyj´adˇrena anal´yza n´akladov´e efektivity (Cost Effectiveness Analysis) a je vyˇc´ısleno, kter´a zdravotnick´a tech-nika je pro zaˇr´ızen´ı nejpˇr´ınosnˇejˇs´ı jak ze strany n´aklad˚u, tak ze strany pˇr´ınos˚u, efektu, a kvality dan´e technologie. T´ımto je vyˇreˇsena ot´azka, zda je dan´a zdravotnick´a technika v kontextu dan´eho zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı n´akladovˇe efektivn´ı [14, 34].

V neposledn´ıˇradˇe je nutn´e m´ıt na pamˇeti, ˇze aˇckoli je zdravotnick´a technika n´akladovˇe efektivn´ı, ´uˇcinn´a a bezpeˇcn´a, nemus´ı b´yt jednoznaˇcnou volbou n´akupu. Mus´ıme vyˇreˇsit tak´e ot´azku, zda si m˚uˇze dan´e zdravotnick´e zaˇr´ızen´ı v dan´e ˇs´ıˇri c´ılov´eho poˇctu pacient˚u danou zdravotnickou techniku dovolit. ˇReˇs´ıme zde anal´yzu dopadu do rozpoˇctu (Budget Impact Analysis) [35, 36].

Anal´yza dopadu do rozpoˇctu stanovuje pˇresn´y postup pro posuzov´an´ı dopadu na fi-nanˇcn´ı prostˇredky zdravotnick´eho zaˇr´ızen´ı. Principem t´eto anal´yzy je vyj´adˇrit rozd´ıl mezi n´aklady na l´eˇcbu v dobˇe pˇred n´akupem zdravotnick´e techniky a v n´asleduj´ıc´ıch letech. Anal´yzu dopadu do rozpoˇctu prov´ad´ıme na z´akladˇe velikosti populace, pro kterou je zdra-votnick´a technika urˇcena, a znalost´ı n´aklad˚u spojen´ych se st´avaj´ıc´ı a novou nakupovanou zdravotnickou technikou. Nutno vˇsak upozornit na skuteˇcnost, ˇze pr´avˇe epidemiologick´e ukazatele, d´ıky kter´ym je moˇzn´e identifikovat velikost c´ılov´e populace, jsou v podm´ınk´ach

ˇ

Cesk´e republiky tˇeˇzce dostupn´e [34, 35, 36].

2.11

Vyuˇ

zit´ı modelov´

an´ı ve zdravotnictv´ı

Modelov´an´ı je v obecn´em pojet´ı souborem aktivit vedouc´ıch k v´yvoji matematick´eho, ˇci ekonomick´eho modelu, kter´y souˇcasnˇe reprezentuje strukturu a chov´an´ı re´aln´eho syst´emu. Modely jsou analytickou metodologi´ı, kter´a se pod´ıl´ı na hodnocen´ı ´udaj˚u v pr˚ubˇehu ˇcasu a napˇr´ıˇc zvolenou populac´ı. ˇCerpaj´ı z prim´arn´ıch zdroj˚u za ´uˇcelem odhadu efektivity, d˚usledk˚u a n´aklad˚u pro danou l´eˇcbu a jsou n´astroji pro hodnocen´ı dopadu zdravotn´ıch intervenc´ı a politik na ´urovni dan´e populace [37].

Pˇri vˇsech metod´ach modelov´an´ı je d˚uleˇzit´e neopomenout jeden ze z´akladn´ıch pojm˚u, a to nejistotu intervence. Nejistota intervence popisuje pravdˇepodobnost oˇcek´avan´e zmˇeny stavu u pacienta a definuje vˇsechny relativn´ı stavy, ke kter´ym m˚uˇze u pacienta doj´ıt [38].

Figure

Updating...

References

Related subjects :