แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4

54  Download (0)

Full text

(1)

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2552 องคการบริหารสวนตําบลไกคํา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 1. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ วัตถุประสงค เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหทั่วถึงและเพียงพอ 2 . แนวทางการพัฒนาดานกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และระบบระบายน้ํา ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1. 2. 3. โครงการกอสรางถนน คสล. โครงการกอสรางถนน คสล. โครงการกอสรางถนน คสล. - กอสรางถนนคสล. หมูที่ 2 บานบอบุ งบประมาณ 150,000 บาท - กอสรางถนนคสล. หมูที่ 3 บานโคกศรีบุญเรือง งบประมาณ 150,000 บาท - กอสรางถนนคสล. หมูที่ 4 บานโปโล งบประมาณ 150,000 บาท หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(2)

- 2 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 4. 5. 6. 7. 8. โครงการกอสรางถนน คสล. โครงการกอสรางถนน คสล. โครงการกอสรางถนน คสล. โครงการกอสรางถนน คสล. โครงการกอสรางถนน คสล. - กอสรางถนนคสล. หมูที่ 5 งบประมาณ 150,000 บาท - กอสรางถนนคสล. หมูที่ 6 งบประมาณ 150,000 บาท - กอสรางถนนคสล. หมูที่ 9 งบประมาณ 150,000 บาท - กอสรางถนนคสล. หมูที่ 10 งบประมาณ 160,000 บาท - กอสรางถนนคสล. หมูที่ 12 งบประมาณ 150,000 บาท หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 9 หมูที่ 10 หมูที่ 12 สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(3)

- 3 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 9. 10. 11. 12. 13. โครงการกอสรางถนน คสล. โครงการกอสรางถนน คสล. โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดิน โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. - กอสรางถนนคสล. หมูที่ 8 งบประมาณ 100,000 บาท - กอสรางถนนคสล. หมูที่ 12 งบประมาณ 100,000 บาท - กอสรางถนนยกรองพูนดิน และลงลูกรังสายบานไกคํา ถึงรองทุง งบประมาณ 150,000 บาท - กอสรางรางระบายน้ําคสล. หมูที่ 7 บานไร งบประมาณ 120,000 บาท - กอสรางรางระบายน้ําคสล. หมูที่ 8 บานไกคํา งบประมาณ 150,000 บาท หมูที่ 8 หมูที่ 12 ต.ไกคํา หมูที่ 7 หมูที่ 8 สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(4)

4 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 14. 15. 16. 17. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง - กอสรางรางระบายน้ําคสล. หมูที่ 11 บานไร งบประมาณ 150,000 บาท - กอสรางรางระบายน้ําคสล. หมูที่ 4 บานโปโล งบประมาณ 100,000 บาท - กอสรางรางระบายน้ําคสล. หมูที่ 13 บานไกคํา งบประมาณ 100,000 บาท - ซอมแซมถนนลูกรังสายบาน ไกคําถึงบานโคกคาย งบประมาณ 100,000 บาท หมูที่ 11 หมูที่ 4 หมูที่ 13 ต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(5)

- 5 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 18. 19. 20. 21. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง โครงการซอมแซมถนนลูกรัง โครงการซอมแซมถนนลูกรัง โครงการซอมแซมถนนลูกรัง - ซอมแซมถนนลูกรังสายบาน โปโลถึงบานภักดีเจริญ งบประมาณ 50,000 บาท - ซอมแซมถนนลูกรังสายบาน โนนสมบูรณถึงบานภักดีเจริญ งบประมาณ 50,000 บาท - ซอมแซมถนนลูกรังสายบานไร ถึงชลประทาน งบประมาณ 30,000 บาท - ซอมแซมถนนลูกรังจํานวน 3 สาย(ถนนภายในหมูบานไกคํา, สายโนนสมบูรณถึงภักดีเจริญ, สายบานโคกคายถึงทุงสวาง) งบประมาณ 99,600 บาท ต.ไกคํา ต.ไกคํา ต.ไกคํา ต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(6)

- 6 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 22. 23. โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดิน โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. - กอสรางถนนยกรองพูนดิน และลงลูกรังสายบานสามัคคี ถึงลําเซบก งบประมาณ 100,000 บาท - กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ขาม ลําหวยปอดแปด หมู 7 บานไร งบประมาณ 510,000 บาท ต.ไกคํา หมูที่ 7 สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(7)

- 7 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 24. 25. 26. 27. โครงการกอสรางถนน คสล. โครงการกอสรางถนน คสล. โครงการกอสรางถนนลูกรัง โครงการกอสรางถนนลูกรัง - กอสรางถนนคสล. สายบาน ไกคําถึงบานโคกคาย งบประมาณ 10,000,000 บาท - กอสรางถนนคสล. สายบาน ไกคําถึงบานโคกสวาง งบประมาณ 14,000,000 บาท - กอสรางถนนลูกรังสายบาน ไกคําถึงหวยบอ งบประมาณ 450,000 บาท - กอสรางถนนลูกรังสายบาน ไกคําถึงหวยไร งบประมาณ 450,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(8)

- 8 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 28. 29. 30. 31. โครงการกอสรางถนนลูกรัง โครงการกอสรางถนนลูกรัง โครงการกอสรางถนนลูกรัง โครงการกอสรางถนนลูกรัง - กอสรางถนนลูกรังสายบาน บอบุถึงบานภักดีเจริญ งบประมาณ 450,000 บาท - กอสรางถนนลูกรังสายบาน บานบอบุถึงบานเชือก งบประมาณ 750,000 บาท - กอสรางถนนลูกรังสายบาน โคกศรีบุญเรืองถึงศูนย ราชการที่ 2 งบประมาณ 200,000 บาท - กอสรางถนนลูกรังสายบาน โปโลถึงบานไกคํา งบประมาณ 300,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(9)

- 9 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 32. 33. 34. 35. โครงการกอสรางถนนลูกรัง โครงการกอสรางถนนลูกรัง โครงการกอสรางถนนลูกรัง โครงการกอสรางถนนลูกรัง - กอสรางถนนลูกรังสายบาน โปโลถึงบานโนนสมบูรณ งบประมาณ 300,000 บาท - กอสรางถนนลูกรังสายบาน บอบุถึงบานสามัคคีพัฒนา งบประมาณ 600,000 บาท - กอสรางถนนลูกรังสายบาน ไกคําถึงภักดีเจริญ งบประมาณ 600,000 บาท - กอสรางถนนลูกรังสายบาน บานไรถึงศูนยราชการที่ 2 งบประมาณ 450,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(10)

- 10 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 36. 37. 38. 39. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง - ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานสามัคคีพัฒนาถึงบาน เชือก จํานวน 300,000 บาท - ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโคกศรีฯถึงบานแมด จํานวน 400,000 บาท - ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานไกคําถึงบานภักดีเจริญ จํานวน 300,000 บาท - ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานไกคําถึงบานหวาย จํานวน 200,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(11)

- 11 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 40 41. 42 43. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดิน - ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโคกคายถึงบานลาด จํานวน 300,000 บาท - ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานไรถึงบานดงสีโท จํานวน 500,000 บาท - ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโคกคายถึงบานทุงสวาง จํานวน 500,000 บาท - กอสรางถนนยกรองพูนดิน สายบานบอบุถึงบานแมด จํานวน 750,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(12)

- 12 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 44 45 46 47 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดิน โครงการกอสรางถนนลาดยาง โครงการกอสรางถนนลาดยาง โครงการกอสรางถนนลาดยาง - กอสรางถนนยกรองพูนดิน สายบานสามัคคีฯถึงโคกศรีฯ จํานวน 450,000 บาท - กอสรางถนนลาดยาง สาย บานไกคําถึงบานโคกคาย จํานวน 7,000,000 บาท - กอสรางถนนลาดยาง สาย บานโปโลถึงบานแมด จํานวน 14,000,000 บาท - กอสรางถนนลาดยาง สาย บานไรถึงบานดงสีโท จํานวน 6,000,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(13)

- 13 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 48 49 50 51 โครงการกอสรางถนนลาดยาง โครงการกอสรางถนนลาดยาง โครงการกอสรางถนนลาดยาง โครงการกอสรางถนนลาดยาง - กอสรางถนนลาดยางสายบาน โนนสมบูรณถึงภักดีเจริญ จํานวน 6,000,000 บาท - กอสรางถนนลาดยาง สาย บานไกคําถึงบานโคกสวาง จํานวน 10,000,000 บาท - กอสรางถนนลาดยาง สาย บานไกคําถึงบานภักดีเจริญ จํานวน 15,000,000 บาท - กอสรางถนนลาดยาง สาย บานสามัคคีฯถึงบานบอบุ จํานวน 12,000,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(14)

- 14 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 52 53 54 55 โครงการกอสรางถนนลาดยาง โครงการกอสรางถนนลาดยาง โครงการกอสรางถนนลาดยาง โครงการกอสรางถนนลาดยาง - กอสรางถนนลาดยางสายบาน ไรถึงบานโปโล จํานวน 15,000,000 บาท - กอสรางถนนลาดยาง สาย บานโคกคายถึงบานทุงสวาง จํานวน 10,000,000 บาท - กอสรางถนนลาดยาง สาย บานไกคําถึงบานภักดีเจริญ จํานวน 12,000,000 บาท - กอสรางถนนลาดยาง สาย บานโนนสมบูรณถึงศูนย ราชการที่ 2 จํานวน 6,000,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(15)

- 15 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 56 57 58 59 โครงการกอสรางสะพานคสล. โครงการกอสรางสะพานคสล. โครงการกอสรางสะพานคสล. โครงการกอสรางสะพานคสล. - กอสรางสะพานคสล. ลําหวยปลาแดก ม.5 จํานวน 2,000,000 บาท - กอสรางสะพานคสล. ลําหวยไร บานไร จํานวน 1,000,000 บาท - กอสรางสะพานคสล. ลําเซบก ม.10 จํานวน 2,000,000 บาท - กอสรางสะพานคสล. ลําหวยยาง บานไกคํา จํานวน 1,000,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(16)

- 16 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 60 61 62 63 โครงการกอสรางสะพานคสล. โครงการกอสรางสะพานคสล. โครงการกอสรางสะพานคสล. โครงการกอสรางสะพานคสล. - กอสรางสะพานคสล. ลําหวยยาง บานไร จํานวน 1,000,000 บาท - กอสรางสะพานคสล. ลําหวยบอ บานไกคํา จํานวน 1,500,000 บาท - กอสรางสะพานคสล. ลําหวยบอ บานบอบุ จํานวน 1,500,000 บาท - กอสรางสะพานคสล. หวยฮองหิน ม. 3 จํานวน 1,000,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(17)

- 17 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 64 65 66 67 โครงการกอสรางสะพานคสล. โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานไม โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานไม โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานไม - กอสรางสะพานคสล. ลําหวยสิม ม.5 จํานวน 1,000,000 บาท - ปรับปรุงซอมแซมสะพานไม บานไกคํา - บานเชือก จํานวน 150,000 บาท - ปรับปรุงซอมแซมสะพานไม บานโคกคาย จํานวน 150,000 บาท - ปรับปรุงซอมแซมสะพานไม บานบอบุ จํานวน 150,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(18)

- 18 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 68 69 70 71 โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานไม โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. - ปรับปรุงซอมแซมสะพานไม โคกศรีบุญเรือง–สามัคคีพัฒนา จํานวน 150,000 บาท - กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลําหวยไร (บานไร) จํานวน 600,000 บาท - กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลําเซบก (บานโปโล) จํานวน 600,000 บาท - กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลําเซบก (บานโนนสมบูรณ) จํานวน 600,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(19)

- 19 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 72 73 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. - กอสรางทอเหลี่ยม คสล. รองแอ (บานไร) จํานวน 600,000 บาท - กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลําหวยเซนอย (บานบอบุ) จํานวน 800,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(20)

- 20 – 1. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ วัตถุประสงค เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหทั่วถึงและเพียงพอ 2. แนวทางการพัฒนาดานพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัยของประชาชน ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1. 2. 3. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง สาธารณะ โครงการขยายเขตไฟฟา โครงการติดตั้งปายเครื่องหมายจราจร - จัดซื้อโคมไฟฟาสาธารณะ พรอมอุปกรณ งบประมาณ 160,000 บาท - อุดหนุนกฟภ.จ. อํานาจเจริญ เพื่อขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน หมูที่ 1 , 13 งบประมาณ 300,000.- บาท - จัดซื้อและติดตั้งปายเครื่องหมาย จราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ งบประมาณ 100,000 บาท ต.ไกคํา หมูที่ 1 , 13 ต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา กฟภ.จ.อจ. อบต.ไกคํา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(21)

- 21 – 1. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ วัตถุประสงค เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหทั่วถึงและเพียงพอ 2. แนวทางการพัฒนาดานกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1 2 3 4 โครงการขุดเจาะบอบาดาล โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน โครงการกอสรางฝายน้ําลน โครงการกอสรางฝายน้ําลน - ขุดเจาะบอบาดาล หมู 1 งบประมาณ 75,000 บาท - กอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 7 , 9 , 12 ,13 งบประมาณ 5,000,000 บาท - กอสรางฝายน้ําลนลําหวยไร บานไกคํา หมู 1 จํานวน 800,000 บาท - กอสรางฝายน้ําลน ลําหวยเซนอย บานบอบุ จํานวน 1,000,000 บาท หมู 1 อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(22)

- 22 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 5 6 7 8 โครงการกอสรางฝายน้ําลน โครงการกอสรางฝายน้ําลน โครงการกอสรางฝายน้ําลน โครงการกอสรางฝายน้ําลน - กอสรางฝายน้ําลนลําหวย ฮองหิน บานโคกศรีบุญเรือง งบประมาณ 800,000 บาท - กอสรางฝายน้ําลนลําหวย จันลัน บานไร งบประมาณ 1,00,000 บาท - กอสรางฝายน้ําลนลําหวยไร บานไกคํา หมู 8 จํานวน 800,000 บาท - กอสรางฝายน้ําลนลําหวยไร บานไกคํา หมู 13 จํานวน 800,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(23)

- 23 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 9 10 11 12 โครงการกอสรางฝายน้ําลน โครงการกอสรางฝายน้ําลน โครงการกอสรางฝายน้ําลน โครงการกอสรางฝายน้ําลน - กอสรางฝายน้ําลน ลําหวยสิม บานโคกคาย งบประมาณ 1,000,000 บาท - กอสรางฝายน้ําลน ลําหวยปลาแดก บานโคกคาย งบประมาณ 1,000,000 บาท - กอสรางฝายน้ําลน ลําหวยบอ บานบอบุ จํานวน 1,000,000 บาท - กอสรางฝายน้ําลนลําหวยไร บานโปโล หมู 4 จํานวน 800,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(24)

- 24 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 13 14 15 16 โครงการกอสรางฝายน้ําลน โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน โครงการขุดลอกแหลงน้ํา โครงการขุดลอกแหลงน้ํา - กอสรางฝายน้ําลน ลําหวยไผ บานไร หมู 7 งบประมาณ 800,000 บาท - ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน หมูที่ 1 - 13 งบประมาณ 1,000,000 บาท - ขุดลอกหนองสิม บานบอบุ หมูที่ 2 งบประมาณ 1,000,000 บาท - ขุดลอกหนองยางบานโนน สมบูรณ หมูที่ 6 งบประมาณ 1,000,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(25)

- 25 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 17 18 19 20 โครงการขุดลอกแหลงน้ํา โครงการขุดลอกแหลงน้ํา โครงการขุดลอกแหลงน้ํา โครงการขุดลอกแหลงน้ํา - ขุดลอกลําหวยไร บานไกคํา หมู 13 งบประมาณ 1,500,000 บาท - ขุดลอกหนองเสียวบาน สามัคคีพัฒนา หมูที่ 10 งบประมาณ 1,000,000 บาท - ขุดลอกหนองเหล็ก บานไกคํา หมูที่ 13 งบประมาณ 1,000,000 บาท - ขุดลอกหนองหิน บานโปโล หมูที่ 4 งบประมาณ 1,000,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(26)

- 26- ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 21 22 23 24 โครงการขุดลอกแหลงน้ํา โครงการขุดลอกแหลงน้ํา โครงการขุดลอกแหลงน้ํา โครงการขุดลอกแหลงน้ํา - ขุดลอกหนองยาว บานโคก คาย หมู 5 งบประมาณ 1,500,000 บาท - ขุดลอกหวยเซนอย บานไกคํา หมูที่ 8 งบประมาณ 1,000,000 บาท - ขุดลอกหนองดูน บานบอบุ หมูที่ 9 งบประมาณ 1,000,000 บาท - ขุดลอกหนองคอกาน บานไกคํา หมูที่ 13 งบประมาณ 1,000,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(27)

- 27- ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 25 26 27 28 29 โครงการขุดลอกสระน้ํา โครงการขุดลอกสระน้ํา โครงการขุดลอกแหลงน้ํา โครงการขุดลอกแหลงน้ํา โครงการกอสรางคลองสงน้ํา - ขุดลอกหนองโดน บานไกคํา หมู 8 งบประมาณ 1,500,000 บาท - ขุดลอกสระบานไร หมูที่ 11 งบประมาณ 500,000 บาท - ขุดลอกลําหวยไผ บานไร งบประมาณ 500,000 บาท - ขุดลอกลําหวยฮองหิน หมู 3 งบประมาณ 500,000 บาท - กอสรางคลองสงน้ําหวยบอ ถึงหวยเซ งบประมาณ 500,000 บาท อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา อบต.ไกคํา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(28)

- 28 – 1. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 2. แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 2.1 สนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ 2.2 ฝกอบรมดานการสงเสริมการประกอบอาชีพใหแกประชาชน 2.3 จัดหาและสรางตลาดรองรับสินคา ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1. 2. โครงการฝกอบรมดานอาชีพและ ศึกษาดูงาน โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพตางๆ ในตําบล - ฝกอบรมดานอาชีพและศึกษา ดูงานงบประมาณ 350,000.- บาท - อุดหนุนเงินทุนในการ ดําเนินการใหแกกลุมอาชีพตางๆ ในตําบล งบประมาณ 100,000.- บาท ต.ไกคํา ต.ไกคํา สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(29)

- 29 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 3. 4. 5. โครงการสงเสริมความรูดาน เกษตรผสมผสาน โครงการสงเสริมการปศุสัตว โครงการอบรมการผลิตการผลิต ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ - จัดการฝกอบรมดานเกษตร ผสมผสานและศึกษา ดูงาน งบประมาณ 200,000.- บาท - จัดการฝกอบรมดานปศุสัตวและ ศึกษา ดูงานงบประมาณ 300,000.- บาท - จัดการอบรมการผลิตการผลิต ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ งบประมาณ 100,000 บาท ต.ไกคํา ต.ไกคํา ต.ไกคํา สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(30)

- 30 - 1. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี วัตถุประสงค เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสงเสริมการศึกษา 2. แนวทางการพัฒนาดานยกระดับการศึกษาและสงเสริมการศึกษา 2.1 สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียนไดรับบริการเตรียมความพรอม 2.2 สนับสนุนใหเด็กทุกคนไดรับการสงเสริมดานโภชนาการอยางเพียงพอและมีคุณภาพ 2.3 สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 2.4 สงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 2.5 จัดใหมีสื่อและอุปกรณที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเพียงพอและเหมาะสม 2.6 สงเสริมการศึกษาที่ใหทางเลือกหลากหลาย ทั้งในระบบและนอกระบบ 2.7 สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตฐานะยากจน ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1. โครงการสนับสนุน ทุนการศึกษา - อุดหนุนทุนการศึกษา ใหโรงเรียนภายในตําบล งบประมาณ 50,000.- บาท ต.ไกคํา สํานักปลัดฯ / / / / / / / / / / / /

(31)

- 31 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 2. 3. 4. 5. โครงการอุดหนุนกิจกรรมโรงเรียนบาน ไกคํา โครงการถมดินสระน้ํา โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศพด. โครงการกอสรางรั้วคอนกรีต - สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ โรงเรียนบานไกคํา งบประมาณ 30,000 บาท - ถมดินสระน้ําปรับระดับศูนย พัฒนาเด็กเล็กบานโคกศรีบุญ เรือง หมู 3 งบประมาณ 64,800 บาท -ปรับปรุงตอเติมอาคารศพด. บานบอบุ หมู 2 งบประมาณ 95,000 บาท - กอสรางรั้วคอนกรีตศพด.บาน โคกศรีบุญเรืองหมู 3 งบประมาณ 96,000 บาท ต.ไกคํา ศพด.หมู 3 ศพด.หมู 2 ศพด.หมู 3 สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(32)

- 32 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 6. 7. 8. 9. โครงการจัดซื้ออุปกรณการเรียน การสอน โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โครงการจัดซื้ออุปกรณสนามเด็กเลน - จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่ งบประมาณ 100,000 บาท - จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ใหแก โรงเรียน /ศพด.ในเขตพื้นที่ งบประมาณ 600,000 บาท - สนับสนุนคาอาหารกลางวัน ใหแกโรงเรียน / ศพด.ในเขต พื้นที่งบประมาณ 600,000 บาท - จัดซื้ออุปกรณสนามเด็กเลน ใหแกโรงเรียน / ศพด.ในเขต พื้นที่งบประมาณ 200,000 บาท โรงเรียนในเขต พื้นที่ รร./ ศพด. ในเขตพื้นที่ รร./ ศพด. ในเขตพื้นที่ รร./ ศพด. ในเขตพื้นที่ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(33)

- 33 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 6. 7. 8. 9. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการกอสรางที่อานหนังสือพิมพ ประจําหมูบาน - สนับสนุนทุนการศึกษาใหแก นักเรียนในเขตพื้นที่ งบประมาณ 200,000 บาท - กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน ไกคํางบประมาณ 600,000 บาท - กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานโปโลงบประมาณ 600,000 บาท - กอสรางที่อานหนังสือพิมพ ประจําหมูบาน หมู 1 - 13 งบประมาณ 300,000 บาท ต.ไกคํา ต.ไกคํา ต.ไกคํา ต.ไกคํา สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(34)

- 34 – 1. ภายใตยุทธศาสตร - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม 2. แนวทางการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี - สงเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1. 2. โครงการจัดงานประเพณีและ วันสําคัญ โครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีประจําจังหวัด - คาใชจายในการจัดงาน ประเพณีและวัฒนธรรม งบประมาณ 30,000.- บาท - อุดหนุนการจัดงานประเพณี ประจําปของจังหวัด อํานาจเจริญ งบประมาณ 25,000.- บาท ต.ไกคํา จังหวัด อํานาจเจริญ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ / / / / / / / / / / / / / /

(35)

- 35 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 3. โครงการสนับสนุนการจัดงาน วันอนุรักษมรดกและวัฒนธรรม ไทย - สนับสนุนคาใชจายในการจัด งานการจัดงานวันอนุรักษ มรดกและวัฒนธรรมไทย งบประมาณ 20,000.- บาท จังหวัด อํานาจเจริญ สํานักปลัดฯ / / / / /

(36)

- 36 - 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุข และปองกันโรคตางๆ 2. แนวทางการพัฒนาดานการปองกันโรคและเสริมสรางสุขภาพ 2.1 สงเสริมการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุข 2.3 ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอและโรคไมติดตอตางๆ ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1. โครงการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตรและการแพทย - จัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน ทรายอะเบท วัคซีนตางๆ งบประมาณ 150,000.- บาท ต.ไกคํา สํานักปลัดฯ / / / / / / / / / / / /

(37)

- 37 - ลําดับ ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ ดําเนินการ หนวย ดําเนินการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2552 ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 2. 3. 4. 5. โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน โครงการสนับสนุนกองทุนโรคฉี่หนู โครงการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษ สุนัขบา โครงการรณรงคประชาสัมพันธความรู ดานการปองกันโรคและรักษาโรค - จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 150,000 บาท - สนับสนุนงบประมาณในการ จัดซื้อรองเทาบูทงบประมาณ 20,000 บาท - จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษ สุนัขบา งบประมาณ 20,000 บาท - จัดการรณรงคประชาสัมพันธ ความรูดานการปองกันโรคและ รักษาโรค งบประมาณ 20,000 บาท ต.ไกคํา ต.ไกคํา ต.ไกคํา ต.ไกคํา สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Figure

Updating...

References

Related subjects :