MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

40  Download (0)

Full text

(1)

MX 868 FM

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD NA POUŽITIE

USER MANUAL

MP3 přehrávač

MP3 prehrávač

MP3 player

(2)

CZ -

Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače.

Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte návod, abyste plně pochopili, jak správně tento produkt používat. Návod uschovejte na bezpečném místě k pozdějšímu nahlédnutí. Obsah návodu a technické specifikace mohou být změněny bez upozornění.

Seznam funkcí

● Podpora formátů MP3, WMA a WAV. ● Možnost ukládání data

Tento produkt může být používán jako přenosné zařízení pro uložení dat. ● Stereofonní rádio FM

Automatické nebo manuální vyhledání vysílající stanice. Lze uložit až 20 různých místních stanic o různých frekvencích.

● Režim nahrávání

Pomocí funkce nahrávání z mikrofonu můžete ukládat hlasové soubory ACT a WAV. ● 7 režimů ekvalizéru

Neutrální, rock, pop, klasická hudba, soft, džez a zvýraznění basů (DBB). ● Režim opakování

Normální, opakování stopy, složka, opakování složky, opakování všeho, náhodně a přehrání začátků.

● Funkce šetření energií

Tento produkt má časovač vypnutí při usínání a časovač vypnutí při nečinnosti, které pomáhají šetřit životnost baterií.

BEZPEČNOST:

Nevhazujte tento produkt do popelnic s běžným domovním odpadem. Tento produkt obsahuje nabíjecí baterii a je třeba jej likvidovat způsobem, který je v souladu s vašimi místními předpisy nakládání s odpadem.

Nepoužívejte sluchátka v dopravních situacích (např. při řízení, jízdě na kole v dopravě nebo při přecházení vozovky).

Nedovolte dětem, aby si hrály se sluchátky nebo se je pokoušely spolknout. Nevystavujte tento produkt extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. Nevystavujte tento produkt prašnému, vlhkému nebo náročnému prostředí.

Nečistěte produkt chemickými rozpouštědly ani brusnými čistícími prostředky. Pro čištění použijte suchou tkaninu.

Neponořujte tento produkt do tekutin jakéhokoliv druhu.

Nepoužívejte tento produkt při extrémních úrovních hlasitosti. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

Neodpojujte produkt od počítače, pokud probíhá přenos dat. Jinak může dojít ke ztrátě nebo poškození dat.

Dbejte, abyste produkt neupustili, nepoškrábali a nevystavovali jej prudkým nárazům jakéhokoliv druhu.

Nepokoušejte se sami tento produkt rozebrat nebo opravit. Poraďte se s místním kvalifikovaným servisním technikem.

(3)

CZ

CZ - 3

Přehled

● Standardní příslušenství

Zkontrolujte, zda krabice vašeho „digitálního hudebního přehrávače“ obsahuje následující příslušenství:

Digitální hudební přehrávač Sluchátka

Návod k použití Nabíječka

(4)

CZ -

● Vzhled a tlačítka

● Ovládání tlačítky ● Definice funkcí tlačítek

1. Tlačítko „“: ZAP./VYP./PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA

2. Tlačítko „M“: vstup do hlavního menu nebo vedlejšího menu. 3. Tlačítko „VOL“: vstup do rozhraní nastavení hlasitosti.

4. Tlačítko „ ”: další položka, rychle vpřed, HLAS. +, rychlé zvýšení.

5. Tlačítko „“: předchozí položka, rychle vzad, HLAS. –, rychlé snížení

6. „USB “: port USB.

7. „ZAP./VYP.“: hlavní vypínač

8. „Zdířka sluchátek“: standardní zdířka pro sluchátka. ● Definování manipulace s tlačítky

Krátké stisknutí: jedno stisknutí má jednorázový efekt.

Dlouhé stisknutí: podržte tlačítko déle než 1,2 vteřiny, efekt je jednorázový.

● Displej OLED USB ZDÍŘKA SLUCHÁTEK ŠŇŮRKA ZAP./VYP. MIKROFON PŘEHR./ PAUZA REŽIM PŘED./ HLAS. – DALŠÍ/ HLAS. + HLAS. DISPLEJ

(5)

CZ

CZ -

● Baterie

Tento produkt je vyroben se zabudovanou nabíjecí baterií. Životnost baterie závisí na úrovni hlasitosti, velikosti souboru, míře používání přístroje a využívání tlačítek. Ujistěte se, že produkt vypnete, pokud jej nepoužíváte, a to hlavním vypínačem po straně produktu.

Indikace stavu baterie se zobrazuje na displeji následovně:

Nabitá Částečně vybitá Slabá Vybitá ● Základní funkce

Napájení

Produkt můžete zapnout použitím některého z následujících způsobů:

Přepněte hlavní vypínač po straně produktu do polohy ON (Zapnuto) nebo pokud je již vypínač v poloze ON, ale přístroj je v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko .

Vypnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko  nebo přepněte hlavní vypínač do polohy OFF (Vypnuto) .

Jak vstoupit do hlavního menu nebo vedlejších menu

V jakémkoliv režimu stačí stisknout a podržet tlačítko M a vstoupíte kdykoliv do hlavního menu. Během přehrávání, nahrávání nebo poslechu rádia FM se stisknutím tlačítka M dostanete do ved

-lejšího menu pro danou operaci.

Rychlý posun vpřed a vzad

Při přehrávání hudby aktivujete funkci rychlého posunu vzad stisknutím a podržením tlačítka .

Stejně tak stisknutím a podržením tlačítka  spustíte rychlý posun vpřed.

Jak vstoupit do různých funkčních režimů

Hlavní menu zobrazuje řadu funkcí. Požadovaný režim označte pomocí tlačítek  a .

Tlačítkem M vstoupíte do vybrané funkce:

Hudební režim Režim nahrávání

Hlasový režim Tel. seznam

(6)

CZ -

Čtení textu Režim FM

Systémový režim

Na displeji MP3 se po připojení k počítači přes USB zobrazí následující:

● Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko VOL a poté:

Stisknutím tlačítka  snížíte hlasitost.

Stisknutím tlačítka  zvýšíte hlasitost.

● Jak přehrávat hudbu

Ujistěte se, že máte v MP3 přehrávači nahrány MP3 soubory. Do zdířky sluchátek zapojte sluchátka.

Přes hlavní menu vstupte do režimu HUDBA. Požadovanou skladbu vyberte tlačítky  a .

Tlačítkem  přehrajte hudbu.

Přehrávání pozastavíte stisknutím tlačítka  a opět obnovíte dalším stisknutím tlačítka .

Stisknutím tlačítka VOL vstoupíte do rozhraní hlasitosti. Tlačítky  a  nastavíte hlasitost na požadovanou úroveň.

● Jak nahrávat

Přes hlavní menu vstupte do režimu NAHRÁVÁNÍ. Tlačítkem  spustíte nahrávání.

Během nahrávání jej můžete pozastavit stisknutím tlačítka . Opětovným stisknutím nahrá-

vání obnovíte.

Stisknutím a podržením tlačítka  nebo M nahrávání zastavíte a uložíte.

● Pokud displej zobrazí „Plná paměť“, znamená to, že vnitřní paměťový prostor je plný. Abyste mohli pořizovat další nahrávky, uvolněte paměť vymazáním jiných nepoužívaných souborů. ● Během nahrávání jsou funkční pouze tlačítka a M.

(7)

CZ

CZ - 7 ● Režim ekvalizéru

1. V hudebním režimu:

2. Krátkým stisknutím tlačítka M vstupte do vedlejšího menu. 3. Tlačítkem  označte menu „Režimu ekvalizéru“.

4. Krátkým stisknutím tlačítka M vstupte do menu volby „Režimu ekvalizéru“. 5. K dispozici jsou následující nastavení ekvalizéru:

NOR - Normální Rock Pop Klasická hudba Soft Džez DBB (zvýraznění basů)

6. Stisknutím tlačítka  zvolte požadovaný režim ekvalizéru a potvrďte krátkým stisknutím

tlačítka M.

Synchronní zobrazení textu písně

Přehrávač podporuje soubory „*.LRC“. Název souboru s textem se musí přesně shodovat s názvem skladby. Jinak nebude funkce zobrazení textu písně správně fungovat.

Jak rozpoznat, zda funkce zobrazení textu písně funguje

Pokud soubory s hudbou a textem souhlasí, symbol vlevo nahoře na displeji „ ” se změní na „ ”.

1. Jakmile vidíte, že se symbol změnil:

2. Aktivujte funkci textu písně dlouhým stisknutím (2 vteřiny) tlačítka M. 3. Zobrazí se text písně.

4. Krátkým stisknutím tlačítka M se vrátíte do normálního hudebního režimu. ● Jak změnit režim nahrávání

1. Jestliže jste v režimu nahrávání (pozastaveném nebo zastaveném), 2. krátkým stisknutím tlačítka M vstupte do vedlejšího menu nahrávání.

3. Stisknutím tlačítka  označte „Typ nahrávání“. Krátkým stisknutím tlačítka M do této položky

vstupte.

4. Krátkým stisknutím tlačítka  zvolte požadovaný režim nahrávání a poté krátkým stisknutím

tlačítka M potvrďte (volby jsou: kvalitní nahrávání, dlouhé nahrávání, kvalitní nahrávání hlasu a dlouhé nahrávání hlasu).

Kvalitní nahrávání = lepší kvalita, ale více využité paměti (WAV) Dlouhé nahrávání = nižší kvalita, méně využité paměti (ACT) Kvalitní nahrávání hlasu = dobrá kvalita, formát WAV

Dlouhé nahrávání hlasu = nižší kvalita, formát ACT 5. Stisknutím tlačítka  spustíte nahrávání.

6. Dlouhým stisknutím tlačítka  nahrávání zastavíte a uložíte.

● Jak přehrát nahrané soubory

1. Vstupte do hlavního menu. 2. Tlačítkem  zvolte režim hlasu.

3. Stisknutím tlačítka M do režimu vstupte.

4. Stisknutím tlačítka  přehrajete nahraný soubor zobrazený na displeji. Opětovným

stisknutím tlačítka  přehrávání pozastavíte.

5. Volba nahraných souborů.

: volba předchozího nahraného souboru : volba následujícího nahraného souboru

6. Ovládání hlasitosti: Krátkým stisknutím tlačítka VOL vstoupíte do rozhraní hlasitosti. Krátkými stisky tlačítka  nebo  snížíte nebo zvýšíte hlasitost.

(8)

CZ -

● Jak používat rádio FM ● Menu režimu FM

1. V hlavním menu zvolte tlačítky  a  režim FM a krátkým stisknutím tlačítka M do něj

vstupte.

2. V režimu FM můžete krátkým stisknutím tlačítka M vstoupit do vedlejšího menu režimu FM. Ve vedlejším menu je k dispozici osm voleb, a to: Uložit, Automatické vyhledávání, Vymazat, Vymazat vše, Normální pásmo, Japonské pásmo, Kvalitní nahrávání a Opustit.

3. Požadovanou stanici vyhledáte pomocí tlačítek  a , kterými se můžete pohybovat nahoru

a dolů po ladící stupnici v kroku po 100 kHz. Stisknutím a podržením tlačítek  a  můžete

spustit automatické vyhledání následující dostupné stanice.

4. Pokud chcete vybranou stanici uložit do paměti, stiskněte po jejím naladění tlačítko M. Tlačítky  a  označte položku Uložit. Stisknutím tlačítka M uložíte stanici pod následující

volnou předvolbu.

5. Mezi předvolbami se můžete pohybovat pomocí tlačítka .

6. Pokud chcete předvolenou stanici vymazat, přesuňte se na předvolenou frekvenci pomocí tlačítka  a stiskněte tlačítko M. Pomocí tlačítek  a  označte položku VYMAZAT.

Stisknutím tlačítka M předvolbu vymažete. Všechny ostatní předvolené stanice se upraví tak, aby byly v číselné řadě za sebou.

7. Pokud chcete vymazat všechny předvolené stanice, zopakujte bod 6, ale zvolte položku VYMAZAT VŠE.

● Jak nahrávat z rádia FM

Při poslechu požadované stanice vstupte do vedlejšího menu stisknutím tlačítka M. Pomocí tlačítek  a  označte KVALITNÍ NAHRÁVÁNÍ a stisknutím tlačítka M nahrávání spusťte.

Stisknutím tlačítka  nahrávání pozastavíte. Stisknutím a podržením tlačítka M (nebo

tlačítka ) nahrávání zastavíte a uložíte soubor. Přístroj se vrátí do normálního režimu rádia.

Automatické vyhledávání

V režimu rádia vstupte do vedlejšího menu stisknutím tlačítka M a pomocí tlačítek  a  označte

ikonu AUTOMATICKÉ VYHLEDÁNÍ. Stisknutím tlačítka M volbu potvrdíte a spustíte funkci auto

-matického vyhledávání. Silné frekvence se postupně uloží pod jednotlivé předvolby.

Volba PÁSMA

Ve vedlejším menu rádia FM jsou k dispozici dvě volby pásma: Normální pásmo a Japonské pás

-mo. Výchozí nastavení je na NORMÁLNÍ PÁSMO. JAPONSKÉ PÁSMO není k dispozici v Austrálii a nebude zde fungovat.

● Čtení textu

Vstupte do hlavního menu, tlačítky  a  zvolte Ostatní, krátkým stisknutím tlačítka M do této

položky vstupte, poté tlačítky  a  zvolte Čtení textu a krátkým stisknutím tlačítka M do něj

vstupte.

1. Volba menu: zvolte menu USB. Krátkým stisknutím tlačítka M vstupte do rozhraní Volba menu. Tlačítky  a  zvolte soubor, který chcete číst. Krátkým stisknutím tlačítka M se

vrátíte do posledního menu.

(9)

CZ

CZ -

2. Tlačítky  a  zvolte „Čtení textu“. Krátkým stisknutím tlačítka M volbu potvrďte a poté

můžete vybraný soubor číst. Při čtení se můžete v souboru pohybovat tlačítky  a .

● Telefonní seznam

Vstupte do hlavního menu, tlačítky  a  zvolte Ostatní, krátkým stisknutím tlačítka M do této

položky vstupte, poté tlačítky  a  zvolte Telefonní seznam a krátkým stisknutím tlačítka M

do něj vstupte.

2. Zobrazí se následující podrobné menu:

Procházení seznamu: procházení celého importovaného telefonního seznamu. Importovat tel. seznam: importuje editovaný telefonní seznam do přehrávače.

Exportovat tel. seznam: exportuje telefonní seznam do počítače, kde jej uživatel může editovat pomocí nástrojů.

Opustit

Nastavení telefonního seznamu

Uživatel může upravovat telefonní seznam pomocí přiloženého nástroje. 1. Spusťte program „Telbook_ch”, klikněte na tlačítko „Otevřít” (Open).

2. Zadejte příslušné údaje podle pokynů v dialogovém okně a poté stiskněte tlačítko pro zvýšení.

3. Stejným postupem přidávejte další osobní položky.

4. Po stisknutí tlačítka „Uložit“ (Save) se objeví soubor s názvem „TELBOOK”, což znamená, že telefonní seznam byl úspěšně nalezen.

(10)

CZ - 10

Editace telefonního seznamu

Pokud chcete položku aktualizovat, můžete provést její úpravu následujícím postupem: 1. Klikněte na položku, kterou chcete upravit a položka se objeví jako osobní údaj. 2. Po její úpravě klikněte na tlačítko pro zvýšení. Objeví se další okno.

3. Potvrďte kliknutím na „Ano“ (Yes). Nahraná položka se zobrazí jako dvě položky téhož názvu, přičemž obsah je stejný. Pokud byl název upraven, změní se uložený název.

Import souborů s tel. seznamem

1. Vytvořte soubor tel. seznamu pomocí nástroje „HKX.Telbook” a poté jej uložte jako soubor „Tel book.bin”.

2. Proveďte propojení přes USB a zkopírujte soubor do kořenového adresáře přehrávače. 3. Zapněte přístroj a přepněte na funkci telefonního seznamu a poté vstupte do importovaného souboru.

4. Po potvrzení lze soubor „Telbook.bin” importovat do přehrávače.

Export souborů s tel. seznamem

1. Zapněte přístroj a přepněte na funkci telefonního seznamu a poté vstupte do exportovaného souboru.

2. Po potvrzení lze soubor „Telbook.bin” exportovat z přehrávače.

3. Proveďte propojení přes USB a najděte soubor „Telbook.bin” v kořenovém adresáři. Jde o soubor telefonního seznamu. Zkopírujte jej a můžete jej editovat.

● Nastavení systému

● Jak se dostat do položky menu nastavení systému

V hlavním menu označte tlačítky  a  položku menu Nastavení systému.

Vstupte do ní stisknutím tlačítka M. Režim Nastavení systému má jedenáct položek:

Čas nahrávání (datum a čas): Pomocí této položky nastavte datum a hodiny. Tlačítky  a 

nastavte hodnotu blikající položky. Pomocí tlačítka VOL můžete přepínat mezi jednotlivými sekcemi.

Nastavení spořiče displeje: Pomocí této položky změníte grafiku displeje obrazovky a také časovou prodlevu, po které se spořič displeje aktivuje.

Jazyk: Tuto položku můžete použít ke změně jazyka zobrazovaného textu. Důrazně však doporučujeme neměnit jazyk z výchozího nastavení na angličtinu. Změna jazyka zobrazení může ztížit použití.

Vypínání: Tuto položku použijte k nastavení časové prodlevy, po které se přístroj automaticky vypne, pokud s ním nebyl proveden žádný úkon. Pomocí této položky můžete také

provést nastavení časovače při usínání. Lze nastavit časový úsek, po kterém se přístroj automaticky vypne při vykonávání funkce.

Režim opakování: Pomocí této funkce můžete nastavit manuální nebo automatické opakování.

Kontrast: Nastavení úrovně kontrastu displeje OLED.

Režim online: Pouze pro pokročilé uživatele. Tato funkce slouží pouze k formátování paměti a jejímu rozdělení. Nepoužívá se při normálním provozu a ukládání do paměti.

Informace o paměti: Zobrazení celkové využitelné paměti (vyjma softwaru operačního systému) a procenta jejího momentálního využití.

Verze firmware: Zobrazení aktuální verze firmware.

Upgrade firmware: Neplatí pro Austrálii. Tato funkce se nepoužívá.

Opustit: Opuštění režimu nastavení systému.

● Procházení složky

● V kterémkoliv režimu (přehrávání nebo nahrávání – stop) můžete procházet složky v MP3 přehrávači stisknutím tlačítka M a poté volbou „Místní složka“. Získáte tak přístup k souborům v rámci dostupných složek.

(11)

CZ

CZ - 11

Pokud chcete vymazat soubor, zvolte „Vymazat soubor“ a poté:

1. Tlačítky  a  zvolte v menu „Jeden soubor“ nebo „Všechny soubory“.

2. Krátkým stisknutím tlačítka M vstoupíte do rozhraní mazání. 3. Stisknutím tlačítka  změníte „NE“ na „ANO“.

4. Stisknutím tlačítka M volbu potvrdíte a spustíte mazání.

● Režim opakování (vedlejší menu přehrávání)

Při přehrávání hudby nebo nahraných souborů můžete zvolit režim přehrávání z možnosti „Opakování“ ve vedlejším menu přehrávání. Dostanete se do něj stisknutím tlačítka M

při přehrávání a označením položky „Opakování“ pomocí tlačítek  a . Do položky vstoupíte

stisknutím tlačítka M. Tlačítky  a  zvolte jednu z následujících možností:

● Opakování

Normální: budou se přehrávat všechny skladby až do konce poslední skladby.

Opakování jednoho: opakované přehrávání jedné skladby.

Složka: přehraje se veškerá hudba v jedné složce.

Opakování složky: opakované přehrávání veškerá hudby ve vybrané složce.

Opakování všeho: opakované přehrávání všech skladeb v přehrávači.

Náhodně: přehrávání hudby v aktuální složce v náhodném pořadí.

Přehrání začátků: přehraje se prvních 10 vteřin každé skladby v aktuální složce.

● Rychlost přehrávání

Při přehrávání audio souboru můžete měnit rychlost skladby, kterou přehráváte volbou položky rychlosti přehrávání a změnou zobrazené hodnoty pomocí tlačítek  a .

Poznámka: Změny rychlosti přehrávání se na konci skladby neresetují na nulu. Uživatel musí rychlost přehrávání manuálně resetovat na středovou hodnotu (0).

● Režim opakování (vedlejší menu přehrávání)

Prostřednictvím vedlejšího menu vstoupíte do následujících položek:

● Opakování A-B

1. Přehrává hudební nebo hlasový soubor

2. Krátkým stisknutím tlačítka M vstoupíte do vedlejšího menu přehrávání 3. Tlačítky  a  zvolíte položku menu „Režim opakování“.

4. Krátkým stisknutím tlačítka M vstoupíte do „Režimu opakování“.

Nahoře uprostřed displeje začne blikat „A“. Stisknutím tlačítka  nastavíte počáteční bod úseku

hudby, který si přejete opakovat. Začne blikat „B“. Stisknutím tlačítka  nastavíte konec požado

-vaného úseku opakování. Přehrávač začne opakovat nastavený úsek.

● Počet opakování (vedlejší menu přehrávání)

1. Ve vedlejším menu přehrávání označte „Počet opakování“.

2. Krátkým stisknutím tlačítka M do této položky vstupte. Tlačítky  a  nastavte počet,

kolikrát chcete vybraný úsek A-B zopakovat. 3. Tlačítkem M potvrďte a položku opusťte.

Mezera mezi opakováními (vedlejší menu přehrávání)

Tato funkce slouží k nastavení časové prodlevy mezi jednotlivými opakováními.

● Jak používat USB

Přehrávač má standard funkci USB podporující operační systémy Windows 2000 a výše (není nutný ovladač), Mac 0S 10.3 a výše a Linux Redhat 8.0 a výše.

Stačí připojit přehrávač k počítači pomocí přiloženého kabelu USB a nechat počítač, aby přehrávač rozpoznal.

(12)

CZ - 1

Po připojení přístroje k počítači si můžete všimnout, že se na displeji zobrazí jeden ze tří indikátorů režimu – provozního stavu:

1. Stav nečinnosti

2. Stahování dat

3. Načítání dat

Pokud chcete přenášet soubory, najděte ve složce „Tento počítač“ ikonu „Odnímatelný disk“. Ote

-vřete zvlášť složku, která obsahuje vaši hudbu nebo data a poté pomocí myši přeneste požadova

-né soubory do ikony odnímatel-ného disku.

NEPOKOUŠEJTE SE KOPÍROVAT HUDBU Z NAHRANÝCH CD. HUDBA NA TĚCHTO CD NENÍ VE FORMÁTU MP3 A PŘEHRÁVAČ JI NEROZPOZNÁ.

Často kladené dotazy

Přehrávač nelze zapnout Ujistěte se, že baterie je zcela nabitá. Ujistěte se, že je zapnutý hlavní vypínač. Stiskněte a podržte tlačítko .

Není slyšet zvuk Nastavte hlasitost, zkontrolujte připojení slu

-chátek a ujistěte se, že sluchátka fungují. Ujistěte se, že soubor MP3 je funkční. Displej nesprávně zobrazuje Ujistěte se, že je vybrán správný jazyk. Nelze stahovat hudbu. Zkontrolujte propojení USB.

(13)

CZ

CZ - 13

● Technologie a technické specifikace

Rozměry 76 mm × 34 mm × 13,5 mm Hmotnost 25 g

Připojení k PC Plnorychlostní USB2.0 FLASHOVÁ PAMĚŤ FLASHOVÁ PAMĚŤ Flashová paměť 1GB, 2GB

Frekvenční rozsah FM 88 MHz – 108 MHz

Napájení Přibližná životnost baterie je 10 hodin Nahrávání Vzorkovací kmitočet: 8 kHz

Formát nahrávání: WAV (32 kbps), ACT (8 kbps) MP3

WMA WMV ASF

Maximální výkon sluchátek: (L) 5 mW + (P) 5 mW (32 ohmů)

Bitová rychlost MP3: 8 kbps – 320 kbps

Bitová rychlost WMA, ASF: 5 kbps – 384 kbps Kmitočtová odezva: 20 Hz až 20 kHz

Hladina šumu: 85dB

Hudební formáty MP1, MP2, MP3, WMA, WAV Provozní teplota -5°C až 40°C

Zobrazení jazyka Jednoduchá Čeština, Slovenština, Angličtina Podporované operační

systémy Windows 98 SE, ME, 2000, XP

Příslušenství Návod k použití, sluchátka, nabíječka, kabel USB

Poznámka

Změna technické specifikace vyhrazena.

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní naříze

-ní týkající se nakládá-ní s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zaříze-ním.

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrob

-kem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektro

-nického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná mís

-ta pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevy

-hazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK-051447.

(14)

SK - 1

Blahoprajeme vám k zakúpeniu nášho nového MP3 prehrávača.

Pred použitím tohto produktu si prosím pozorne prečítajte návod, aby ste plne pochopili, ako správne tento produkt používať. Návod uschovajte na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti. Obsah návodu a technické špecifikácie môžu byť zmenené bez upozornenia. Zoznam funkcií

● Podpora formátov MP3, WMA a WAV. ● Možnosť ukladania dát

Tento produkt môže byť používaný ako prenosné zariadenie pre uloženie dát.

● Stereofónne rádio FM

Automatické alebo manuálne vyhľadanie vysielacej stanice. Je možné uložiť až 20 rôznych miestnych staníc s rôznymi frekvenciami.

● Režim nahrávania

Pomocou funkcie nahrávania z mikrofónu môžete ukladať hlasové súbory ACT a WAV.

● 7 režimov ekvalizéru

Neutrálny, rock, pop, klasická hudba, soft, džez a zvýraznenie basov (DBB).

● Režim opakovania

Normálny, opakovanie stopy, zložka, opakovanie zložky, opakovanie všetkého, náhodne a prehranie začiatkov.

● Funkcia šetrenia energiou

Tento produkt má časovač vypnutia pri zaspaní a časovač vypnutia pri nečinnosti, ktoré pomáhajú šetriť životnosť batérií.

BEZPEČNOSŤ:

Nevhadzujte tento produkt do smetných nádob s bežným domovým odpadom. Tento produkt obsahuje nabíjaciu batériu a je treba ho likvidovať spôsobom, ktorý je v súlade s vašimi miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.

Nepoužívajte slúchadlá v dopravných situáciách (napr. pri šoférovaní, bicyklovaní alebo v doprave alebo pri prechádzaní cesty).

Nedovoľte deťom, aby si hrali so slúchadlami alebo sa ich pokúšali prehltnúť. Nevystavujte tento produkt extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.

Nevystavujte tento produkt prašnému, vlhkému alebo náročnému prostrediu.

Nečistite produkt chemickými rozpúšťadlami ani brusnými čistiacimi prostriedkami. Na čistenie použite suchú tkaninu.

Neponárajte tento produkt do tekutín akéhokoľvek druhu.

Nepoužívajte tento produkt pri extrémnych úrovniach hlasitosti. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vášho sluchu.

Neodpojujte produkt od počítača, pokiaľ prebieha prenos dát. Inak môže dôjsť k strate alebo poškodeniu dát.

Dbajte, aby ste produkt neupustili, nepoškriabali a nevystavovali ho prudkým nárazom akéhokoľ

-vek druhu.

Nepokúšajte sa sami tento produkt rozobrať alebo opraviť. Poraďte sa s miestnym kvalifikovaným servisným technikom.

(15)

SK

SK - 1

Prehľad

● Štandardné príslušenstvo

Skontrolujte, či škatuľa vášho „digitálneho hudobného prehrávača“ obsahuje nasledujúce príslušenstvo:

Digitálny hudobný prehrávač Slúchadlá

Návod na použitie Nabíjačka

(16)

SK - 1

● Vzhľad a tlačidlá

● Ovládanie tlačidlami

● Definícia funkcií tlačidiel

1. Tlačidlo „“: ZAP./VYP./PREHRÁVANIE/PAUZA

2. Tlačidlo „M“: vstup do hlavného menu alebo vedľajšieho menu. 3. Tlačidlo „VOL“: vstup do rozhrania nastavenia hlasitosti.

4. Tlačidlo „ ”: ďalšia položka, rýchle vpred, HLAS. +, rýchle zvýšenie.

5. Tlačidlo „“: predchádzajúca položka, rýchle vzad, HLAS. –, rýchle zníženie

6. „USB “: port USB.

7. „ZAP./VYP.“: hlavný vypínač

8. „Otvor slúchadiel“: štandardný otvor pre slúchadlá. ● Definovanie manipulácie s tlačidlami

Krátke stlačenie: jedno stlačenie má jednorazový efekt.

Dlhé stlačenie: podržte tlačidlo dlhšie než 1,2 sekundy, efekt je jednorazový.

● Displej OLED ŠNÚRKA OTVOR SLÚCHADIEL ZAP./VYP. PRED./ HLAS. – HLAS ĎALŠÍ/ HLAS. + DISPLEJ PREHR./ PAUZA REŽIM USB MIKROFÓN

(17)

SK

SK - 17

● Batéria

Tento produkt je vyrobený so zabudovanou nabíjacou batériou. Životnosť batérie závisí

na úrovni hlasitosti, veľkosti súboru, miere používania prístroja a využívania tlačidiel. Uistite sa, že produkt vypnete, pokiaľ ho nepoužívate, a to hlavným vypínačom po strane produktu.

Indikácia stavu batérie sa zobrazuje na displeji nasledovne:

Nabitá Částečně vybitá Slabá Vybitá

● Základné funkcie Napájanie

Produkt môžete zapnúť použitím niektorého z nasledujúcich spôsobov:

Prepnite hlavný vypínač po strane produktu do polohy ON (Zapnuté) alebo pokiaľ je už vypínač v polohe ON, ale prístroj je v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo .

Vypnutie:

Stlačte a podržte tlačidlo  alebo prepnite hlavný vypínač do polohy OFF (Vypnuté) .

Ako vstúpiť do hlavného menu alebo vedľajších menu

V akomkoľvek režime stačí stlačiť a podržať tlačidlo M a vstúpite kedykoľvek do hlavného menu. V priebehu prehrávania, nahrávania alebo počúvanie rádia FM sa stlačením tlačidla M dostanete do vedľajšieho menu pre danú operáciu.

Rýchly posun vpred a vzad

Pri prehrávaní hudby aktivujete funkciu rýchleho posunu vzad stlačením a podržaním tlačidla .

Rovnako tak stlačením a podržaním tlačidla  spustíte rýchly posun vpred.

Ako vstúpiť do rôznych funkčných režimov

Hlavné menu zobrazuje radu funkcií. Požadovaný režim označte pomocou tlačidiel  a .

Tlačidlom M vstúpite do vybranej funkcie:

Hudobný režim Režim nahrávania

Hlasový režim Tel. zoznam

(18)

SK - 1

Čítanie textu Režim FM

Systémový režim

Na displeji MP3 sa po pripojení k počítaču cez USB zobrazí nasledujúce:

● Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlo VOL a potom:

Stlačením tlačidla  znížite hlasitosť.

Stlačením tlačidla  zvýšite hlasitosť.

● Ako prehrávať hudbu

Uistite sa, že máte v MP3 prehrávači nahrané MP3 súbory. Do otvoru slúchadiel zapojte slúchadlá.

Cez hlavné menu vstúpte do režimu HUDBA. Požadovanú skladbu vyberte tlačidlami  a .

Tlačidlom  prehrajte hudbu.

Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidla  a opäť obnovíte ďalším stlačením tlačidla .

Stlačením tlačidla VOL vstúpite do rozhrania hlasitosti.

Tlačidlami  a  nastavíte hlasitosť na požadovanú úroveň.

● Ako nahrávať

Cez hlavné menu vstúpte do režimu NAHRÁVANIA. Tlačidlom  spustíte nahrávanie.

V priebehu nahrávania ho môžete pozastaviť stlačením tlačidla . Opätovným stlačením

nahrávania obnovíte.

Stlačením a podržaním tlačidla  alebo M nahrávanie zastavíte a uložíte.

Pokiaľ displej zobrazí „Plná pamäť“, znamená to, že vnútorný pamäťový priestor je plný. Aby ste mohli ďalej nahrávať, uvoľnite pamäť vymazaním iných nepoužívaných súborov.

(19)

SK

SK - 1

● Režim ekvalizéru

1. V hudobnom režime:

2. Krátkym stlačením tlačidla M vstúpte do vedľajšieho menu. 3. Tlačidlom  označte menu „Režimu ekvalizéru“.

4. Krátkym stlačením tlačidla M vstúpte do menu voľby „Režimu ekvalizéru“. 5. K dispozícii sú nasledujúce nastavenia ekvalizéru:

NOR - Normálny Rock Pop Klasická hudba Soft Džez DBB (zvýraznenie basov)

6. Stlačením tlačidla  zvoľte požadovaný režim ekvalizéru a potvrďte krátkym stlačením

tlačidla M.

● Synchrónne zobrazenie textu piesne

Prehrávač podporuje súbory „*.LRC“. Názov súboru s textom sa musí presne zhodovať s názvom skladby. Inak nebude funkcia zobrazenia textu piesne správne fungovať.

● Ako rozpoznať, či funkcia zobrazenia textu piesne funguje

Pokiaľ súbory s hudbou a textom súhlasia, symbol vľavo hore na displeji „ ” sa zmení na „ ”.

1. Hneď ako vidíte, že sa symbol zmenil:

2. Aktivujte funkciu textu piesne dlhým stlačením (2 sekundy) tlačidla M. 3. Zobrazí sa text piesne.

4. Krátkym stlačením tlačidla M sa vrátite do normálneho hudobného režimu.

● Ako zmeniť režim nahrávania

1. Ak ste v režime nahrávania (pozastavenom alebo zastavenom),

2. krátkym stlačením tlačidla M vstúpte do vedľajšieho menu nahrávania.

3. Stlačením tlačidla  označte „Typ nahrávania“. Krátkym stlačením tlačidla M do tejto položky

vstúpte.

4. Krátkym stlačením tlačidla  zvoľte požadovaný režim nahrávania a potom krátkym

stlačením tlačidla M potvrďte (voľby sú: kvalitné nahrávanie, dlhé nahrávanie, kvalitné nahrávanie hlasu a dlhé nahrávanie hlasu).

Kvalitné nahrávanie = lepšia kvalita, ale viac využitej pamäte (WAV) Dlhé nahrávanie = nižšia kvalita, menej využitej pamäte (ACT) Kvalitné nahrávanie hlasu = dobrá kvalita, formát WAV

Dlhé nahrávanie hlasu = nižšia kvalita, formát ACT 5. Stlačením tlačidla  spustíte nahrávanie.

6. Dlhým stlačením tlačidla  nahrávanie zastavíte a uložíte.

● Ako prehrať nahrané súbory

1. Vstúpte do hlavného menu. 2. Tlačidlom  zvoľte režim hlasu.

3. Stlačením tlačidla M do režimu vstúpte.

4. Stlačením tlačidla  prehrajte nahraný súbor zobrazený na displeji. Opätovným stlačením

tlačidla  prehrávanie pozastavíte.

5. Voľba nahraných súborov.

: voľba predchádzajúceho nahraného súboru : voľba nasledujúceho nahraného súboru

6. Ovládanie hlasitosti: Krátkym stlačením tlačidla VOL vstúpite do rozhrania hlasitosti. Krátkymi stlačeniami tlačidla  alebo  znížite alebo zvýšite hlasitosť.

(20)

SK - 20

● Ako používať rádio FM ● Menu režimu FM

1. V hlavnom menu zvoľte tlačidlami  a  režim FM a krátkym stlačením tlačidla M do neho

vstúpte.

2. V režime FM môžete krátkym stlačením tlačidla M vstúpiť do vedľajšieho menu režimu FM. Vo vedľajšom menu je k dispozícii osem volieb, a to: Uložiť, Automatické vyhľadávanie, Vymazať, Vymazať všetko, Normálne pásmo, Japonské pásmo, Kvalitné nahrávanie a Opustiť.

3. Požadovanú stanicu vyhľadáte pomocou tlačidiel  a , ktorými sa môžete pohybovať

hore a dole po ladiacej stupnici v kroku po 100 kHz. Stlačením a podržaním tlačidiel  a 

môžete spustiť automatické vyhľadanie nasledujúcej dostupnej stanice.

4. Pokiaľ chcete vybranú stanicu uložiť do pamäte, stlačte po jej naladení tlačidlo M.

Tlačidlami  a  označte položku Uložiť. Stlačením tlačidla M uložíte stanicu pod nasleduj-

úcou voľnou predvoľbou.

5. Medzi predvoľbami sa môžete pohybovať pomocou tlačidla .

6. Pokiaľ chcete predvolenú stanicu vymazať, presuňte sa na predvolenú frekvenciu pomocou tlačidla  a stlačte tlačidlo M. Pomocou tlačidiel  a  označte položku VYMAZAŤ.

Stlačením tlačidla M predvoľbu vymažete. Všetky ostatné predvolené stanice sa upravia tak, aby boli v číselnej rade za sebou.

7. Pokiaľ chcete vymazať všetky predvolené stanice, zopakujte bod 6, ale zvoľte položku VYMAZAŤ VŠETKO.

● Ako nahrávať z rádia FM

Pri počúvaní požadovanej stanice vstúpte do vedľajšieho menu stlačením tlačidla M. Pomocou tlačidiel  a  označte KVALITNÉ NAHRÁVANIE a stlačením tlačidla M nahrávanie spusťte.

Stlačením tlačidla  nahrávanie pozastavíte. Stlačením a podržaním tlačidla M (alebo

tlačidla ) nahrávanie zastavíte a uložíte súbor. Prístroj sa vráti do normálneho režimu rádia.

Automatické vyhľadávanie

V režimu rádia vstúpte do vedľajšieho menu stlačením tlačidla M a pomocou tlačidiel  a 

označte ikonu AUTOMATICKÉ VYHĽADANIE. Stlačením tlačidla M voľbu potvrdíte a spustíte funkciu automatického vyhľadávania. Silné frekvencie sa postupne uložia pod jednotlivé predvolby.

Voľba PÁSMA

Vo vedľajšom menu rádia FM sú k dispozícii dve voľby pásma: Normálne pásmo a Japonské pás

-mo. Východiskové nastavenie je na NORMÁLNE PÁSMO. JAPONSKÉ PÁSMO nie je k dispozícii v Austrálii a nebude tu fungovať.

● Čítanie textu

Vstúpte do hlavného menu, tlačidlami  a  zvoľte Ostatné, krátkym stlačením tlačidla M

do tejto položky vstúpte, potom tlačidlami  a  zvoľte Čítanie textu a krátkym stlačením tlači-

dla M do neho vstúpte.

1. Voľba menu: zvoľte menu USB. Krátkym stlačením tlačidlá M vstúpte do rozhrania Voľba menu. Tlačidlami  a  zvoľte súbor, ktorý chcete čítať. Krátkym stlačením tlačidla M sa

vrátite do posledného menu.

(21)

SK

SK - 1

2. Tlačidlami  a  zvoľte „Čítanie textu“. Krátkym stlačením tlačidla M voľbu potvrďte

a potom môžete vybraný súbor čítať. Pri čítaní sa môžete v súbore pohybovať tlačidlami

 a .

● Telefónny zoznam

Vstúpte do hlavného menu, tlačidlami  a  zvoľte Ostatné, krátkym stlačením tlačidla M

do tejto položky vstúpte, potom tlačidlami  a  zvoľte Telefónny zoznam a krátkym stlačením

tlačidla M do neho vstúpte.

2. Zobrazí sa nasledujúce podrobné menu:

Prechádzanie zoznamu: prechádzanie celého importovaného telefónneho zoznamu. Importovať tel. zoznam: importuje editovaný telefónny zoznam do prehrávača.

Exportovať tel. zoznam: exportuje telefónny zoznam do počítača, kde ho užívateľ môže edito- vať pomocou nástrojov.

Opustiť

Nastavenie telefónneho zoznamu

Užívateľ môže upravovať telefónny zoznam pomocou priloženého nástroja. 1. Spusťte program „Telbook_ch”, kliknete na tlačidlo „Otvoriť” (Open).

2. Zadajte príslušné údaje podľa pokynov v dialógovom okne a potom stlačte tlačidlo pre zvýšenie.

3. Rovnakým postupom pridávajte ďalšie osobné položky.

4. Po stlačení tlačidla „Uložiť“ (Save) sa objaví súbor s názvom „TELBOOK”, čo znamená, že telefónny zoznam bol úspešne vyhľadaný.

(22)

SK -

Editácia telefónneho zoznamu

Pokiaľ chcete položku aktualizovať, môžete tak urobiť nasledujúcim postupom: 1. Kliknite na položku, ktorú chcete upraviť a položka sa objaví ako osobný údaj. 2. Po jej úprave kliknite na tlačidlo pre zvýšenie. Objaví sa ďalšie okno.

3. Potvrďte kliknutím na „Áno“ (Yes). Nahraná položka sa zobrazí ako dve položky s rovnakým názvom, pričom obsah je rovnaký. Pokiaľ bol názov upravený, zmení sa uložený názov.

Import súborov s tel. zoznamom

1. Vytvorte súbor tel. zoznamu pomocou nástroja „HKX.Telbook” a potom ho uložte ako súbor „Telbook.bin”.

2. Prepojte sa cez USB a skopírujte súbor do koreňového adresáru prehrávača.

3. Zapnite prístroj a prepnete na funkciu telefónneho zoznamu a potom vstúpte do importovaného súboru.

4. Po potvrdení je možné súbor „Telbook.bin” importovať do prehrávača.

Export súborov s tel. zoznamom

1. Zapnite prístroj a prepnite na funkciu telefónneho zoznamu a potom vstúpte do exportovaného súboru.

2. Po potvrdení je možné súbor „Telbook.bin” exportovať z prehrávača.

3. Prepojte sa cez USB a nájdite súbor „Telbook.bin” v koreňovom adresári. Ide o súbor telefónneho zoznamu. Skopírujte ho a môžete ho editovať.

● Nastavenie systému

● Ako sa dostať do položky menu nastavenia systému

V hlavnom menu označte tlačidlami  a  položku menu Nastavenia systému. Vstúpte do nej

stlačením tlačidla M. Režim Nastavenia systému má jedenásť položiek:

Čas nahrávania (dátum a čas): Pomocou tejto položky nastavte dátum a hodiny. Tlačidlami

 a  nastavte hodnotu blikajúcej položky. Pomocou tlačidla VOL môžete prepínať medzi jed-

notlivými sekciami.

Nastavenie šetriča displeja: Pomocou tejto položky zmeníte grafiku displeja obrazovky a tiež časovú prestávku, po ktorej sa šetrič displeju aktivuje.

Jazyk: Túto položku môžete použiť k zmene jazyka zobrazovaného textu. Dôrazne však odpo- rúčame nemeniť jazyk z východiskového nastavenia na angličtinu. Zmena jazyka zobrazenia môže skomplikovať použitie.

Vypínanie: Túto položku použite na nastavenie časovej prestávky, po ktorej sa prístroj automa- ticky vypne, pokiaľ na ňom nebola potvrdená nejaká operácia. Pomocou tejto položky môžete tiež nastaviť časovač pri zaspávaní. Je možné nastaviť časový úsek, po ktorom sa prístroj auto- maticky vypne pri vykonávaní funkcie.

Režim opakovania: Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť manuálne alebo automatické opako- vanie.

Kontrast: Nastavenie úrovne kontrastu displeju OLED.

Režim online: Iba pre pokročilých užívateľov. Táto funkcia slúži iba na formátovanie pamäti a jej rozdelenie. Nepoužíva sa pri normálnej prevádzke a ukladaní do pamäti.

Informácie o pamäti: Zobrazenie celkovej využiteľnej pamäti (okrem softwaru operačného sys- tému) a percenta jej momentálneho využitia.

Verzia firmware: Zobrazenie aktuálnej verzie firmware.

Upgrade firmware: Neplatí pre Austráliu. Táto funkcia sa nepoužíva.

Opustiť: Opustiť režim nastavenia systému.

● Prechádzanie zložky

● V ktoromkoľvek režime (prehrávanie alebo nahrávanie – stop) môžete prechádzať zložky v MP3 prehrávači stlačením tlačidla M a potom voľbou „Miestna zložka“. Získate tak prístup k súborom v rámci dostupných zložiek.

(23)

SK

SK - 23

Pokiaľ chcete vymazať súbor, zvoľte „Vymazať súbor“ a potom:

1. Tlačidlami  a  zvoľte v menu „Jeden súbor“ alebo „Všetky súbory“.

2. Krátkym stlačením tlačidla M vstúpite do rozhrania mazania. 3. Stlačením tlačidla  zmeníte „NIE“ na „ÁNO“.

4. Stlačením tlačidla M voľbu potvrdíte a spustíte mazanie.

● Režim opakovania (vedľajšie menu prehrávania)

Pri prehrávaní hudby alebo nahraných súborov môžete zvoliť režim prehrávanie z možnosti „Opakovanie“ vo vedľajšom menu prehrávania. Dostanete sa do neho stlačením tlačidla M pri prehrávaní a označením položky „Opakovanie“ pomocou tlačidiel  a . Do položky vstúpi

te stlačením tlačidla M. Tlačidlami  a  zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

● Opakovanie

Normálne: budú sa prehrávať všetky skladby až do konca poslednej skladby.

Opakovanie jedného: opakované prehrávaní jednej skladby.

Zložka: prehrá sa všetka hudba v jednej zložke.

Opakovanie zložky: opakované prehrávanie všetkej hudby vo vybranej zložke.

Opakovanie všetkého: opakované prehrávanie všetkých skladieb v prehrávači.

Náhodne: prehrávanie hudby v aktuálnej zložke v náhodnom poradí.

Prehranie začiatkov: prehrá sa prvých 10 sekúnd každej skladby v aktuálnej zložke.

● Rýchlosť prehrávania

Pri prehrávaní audio súboru môžete meniť rýchlosť skladby, ktorú prehrávate voľbou položky rýchlosti prehrávania a zmenou zobrazenej hodnoty pomocou tlačidiel  a .

Poznámka: Zmeny rýchlosti prehrávania sa na konci skladby neresetujú na nulu. Užívateľ musí rýchlosť prehrávania manuálne resetovať na stredovú hodnotu (0).

● Režim opakovania (vedľajšie menu prehrávania)

Prostredníctvom vedľajšieho menu vstúpite do nasledujúcich položiek:

● Opakovanie A-B

1. Prehráva hudobný alebo hlasový súbor

2. Krátkym stlačením tlačidlá M vstúpite do vedľajšieho menu prehrávania 3. Tlačidlami  a  zvolíte položku menu „Režim opakovania“.

4. Krátkym stlačením tlačidlá M vstúpite do „Režimu opakovania“.

Hore uprostred displeja začne blikať „A“. Stlačením tlačidla  nastavíte počiatočný bod

úseku hudby, ktorý si prajete opakovať. Začne blikať „B“. Stlačením tlačidla  nastavíte

koniec požadovaného úseku opakovania. Prehrávač začne opakovať nastavený úsek.

● Počet opakovaní (vedľajšie menu prehrávania)

1. Vo vedľajšom menu prehrávania označte „Počet opakovaní“.

2. Krátkym stlačením tlačidla M do tejto položky vstúpte. Tlačidlami  a  nastavte počet,

koľkokrát chcete vybraný úsek A-B zopakovať. 3. Tlačidlom M potvrďte a položku opusťte.

● Medzera medzi opakovanými (vedľajšie menu prehrávania)

Táto funkcia slúži na nastavenie časovej prestávky medzi jednotlivými opakovaniami.

● Ako používať USB

Prehrávač má štandardnú funkciu USB podporujúcu operačné systémy Windows 2000 a vyššie (nie je nutný ovládač), Mac 0S 10.3 a vyššie a Linux Redhat 8.0 a vyššie.

Stačí pripojiť prehrávač k počítaču pomocou priloženého káblu USB a nechať počítač, aby prehrávač rozpoznal.

(24)

SK -

Po pripojení prístroja k počítaču si môžete všimnúť, že sa na displeji zobrazí jeden z troch indikátorov režimu – prevádzkového stavu:

1. Stav nečinnosti

2. Sťahovanie dát

3. Načítanie dát

Pokiaľ chcete prenášať súbory, nájdete v zložke „Tento počítač“ ikonu „Odnímateľný disk“. Otvorte zvlášť zložku, ktorá obsahuje vašu hudbu alebo dáta a potom pomocou myši preneste požadova

-né súbory do ikony odnímateľ-ného disku.

NEPOKÚŠAJTE SA KOPÍROVAŤ HUDBU Z NAHRANÝCH CD. HUDBA NA TÝCHTO CD NIE JE VO FORMÁTE MP3 A PREHRÁVAČ JU NEROZPOZNÁ.

Často kladené dotazy

Prehrávač nie je možné zapnúť Uistite sa, že batéria je úplne nabitá. Uistite sa, že je zapnutý hlavný vypínač. Stlačte a podržte tlačidlo .

Nie je počuť zvuk Nastavte hlasitosť, skontrolujte pripojenie slúchadiel a uistite sa, že slúchadlá fungujú. Uistite sa, že súbor MP3 je funkčný.

Displej nesprávne zobrazuje Uistite sa, že je vybraný správny jazyk. Nie je možné sťahovať hudbu. Skontrolujte prepojenie USB.

(25)

SK

SK -

● Technológie a technické špecifikácie

Rozmery 76 mm × 34 mm × 13,5 mm Hmotnosť 25 g

Pripojenie k PC Plnorýchlostný USB2.0 FLASHOVÁ PAMÄŤ Flashová pamäť 1GB, 2GB Frekvenčný rozsah FM 88 MHz – 108 MHz

Napájanie Približná životnosť batérie je 10 hodín Nahrávanie Vzorkovací kmitočet: 8 kHz

Formát nahrávania: WAV (32 kbps), ACT (8 kbps) MP3

WMA WMV ASF

Maximálny výkon slúchadiel: (L) 5 mW + (P) 5 mW (32 ohm)

Bitová rýchlosť MP3: 8 kbps – 320 kbps

Bitová rýchlosť WMA, ASF: 5 kbps – 384 kbps Kmitočtová odozva: 20 Hz až 20 kHz

Hladina šumu: 85dB

Hudobné formáty MP1, MP2, MP3, WMA, WAV Prevádzková teplota -5°C až 40°C

Zobrazenie jazyka Jednoduchá Čeština, Slončina, Angličtina Podporované operačné

systémy Windows 98 SE, ME, 2000, XP

Príslušenstvo Návod na použitie, slúchadlá, nabíjačka, kábel USB

POZNÁMKA:

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny v rámci vylepšovania produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nar

-iadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrob

-kom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde bude recyklovaný ako elektrické a elektronické zaria

-denie. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzuj

-te staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ0000213.

(26)

EN - 26

Congratulations on purchasing our new MP3 player.

Please read the manual carefully using this product. This will ensure that you fully unders-tand how to operate this product correctly. It is advised that you keep this manual in a safe place for future reference. The contents and specifications may be modified without notice. Function summary

● Can support MP3, wma & wav file formats. ● Data Storage Ability

This product may be used as a portable data storage device. ● Stereo FM radio

Automatic or manual search broadcasting station. Can save 20 different frequency local stations.

● Record Mode

You can store WAV and ACT voice files via the MIC record function. ● 7 EQ Modes

nature, rock, popular, classic, soft, Jazz & DBB ● Repeat mode

Normal, repeat one , folder, repeat folder, repeat all, random and Intro. ● Power save functions

This product has a sleep timer and power off timer for assisting battery life.

SAFETY:

Do not dispose of this product in your normal household rubbish bin. This product contains a rechargeable battery and should be disposed of in a manner suitable to your local waste manage

-ment guidelines.

Do not use headphones in traffic conditions. (eg. While driving, riding in traffic or crossing the road)

Do not allow children to play with, or attempt to ingest, the earphones. Do not expose this product to extreme high or low temperatures.

Do not expose this product to dusty, humid, damp or rough environments.

Do not clean this product with chemical solvents or abrasive materials. Clean with a dry cloth. Do not immerse this product in liquids of any kind.

Do not use this product at excessively high volume levels. This may cause damage to your hea

-ring.

Do not disconnect this product from your PC while transferring data. This may result in data loss or corruption.

Do not drop, scratch or expose this product to high impacts of any kind.

Do not attempt to dis-assemble or repair this product yourself. Seek advice from your local quali

(27)

EN

EN - 27

Overview

● Standard accessories

Please check if the box of your “digital music player” has the following accessories:

Digital music player Earphone

user manual Charger

(28)

EN - 28

● Appearance and button

● Key operation

● Key function definition

1. “ ” button: ON/OFF/PLAY/PAUSE,

2. “M”: enter into main menu or submenu.

3. “VOL”: enter into volume adjustment interface. 4. “”: next item, fast forward, VOL+, fast increase.

5. “”: previous item, fast backward, VOL-, fast decrease.

6. “USB “: USB port.

7. “ON/OFF”: Power button.

8. “earphone hole”: earphone standard hole.

● Key movement definition

Short press: press the button once, having effect at once.

Long press: let go off after press the button over 1.2 seconds, having effect and only one time.

● OLED Display

(29)

EN

EN - 29

● Battery

This product is constructed with a built-in rechargeable battery. The battery life period will depend on volume levels, file size, the amount of use and button operation. Please ensure that you switch the MP3 player off using the power switch on the side of the product when the unit is not in use.

An indication of the battery status is shown on the display as follows:

Full Some be used A little Empty

● Basic functions Power

You may switch the product on by using either of the following methods: Move the power switch on the side of the product to the ON position or

If the switch is already in the ON position but the unit is in “standby” mode, simply press the “play/pause” button.

To switch off:

Press and hold the “play/pause” button or switch the power switch to the OFF position.

How to enter the Main Menu or Submenus

While in any mode, simply press and hold the M button to enter the Main Menu at any time. During playback, recording or listening to the FM Radio, pressing the M button will access the submenu for that operation.

FF or REW operation

When you are playing music, press and hold the PREV button to activate the fast rewind function. Alternatively, press and hold the NEXT button to Fast Forward

How to enter different function modes

The main menu displays a number of functions. To highlight your desired mode, press the NEXT or PREV buttons. Press the M button to enter the selected function:

Music mode Record mode

Voice mode TelBook

(30)

EN - 30

Text Read FM mode

System mode

The following is shown on the MP3 display when connected to a PC via the USB connection:

● Volume adjustment

Press the VOL button then:

Press the  button to decrease the volume.

Press the  button to increase the volume.

● How to play music

Ensure MP3 files are loaded into your MP3 player Insert the earphones into the earphone socket. Enter MUSIC mode via the main menu

Select the desired song by pressing  or .

Press the  button to play music.

Press  to pause and press again to resume.

Press VOL to enter into volume interface.

Press  or  to adjust volume to the desired level.

● How to Record

Enter RECORD mode via the main menu. Press the  button to start recording,

During a recording, Press . to pause. Press it again to resume.

Press and Hold the  or M button to stop and save the recording.

● If the display shows “full space”, this indicates that the internal memory space is full. To be able to make any more recordings, please delete other unused files to release space.

(31)

EN

EN - 31

● EQ mode

1. In music mode

2. Short press M to enter into submenu. 3. Press  to highlight the “EQ mode” menu.

4. Short press M to enter into “EQ mode” choosing menu. 5. Available EQ settings are:

NOR - Normal Rock Pop Classical Soft Jazz DBB

6. Press  to choose the desired EQ mode then short press M to confirm.

● Display lyric synchronously

The player supports “*.LRC” files. The Lyric files must match the file name of the song exactly. Otherwise the lyric function may not operate correctly

● How to recognise if the lyric function is working

If the song and lyric files match, the picture “ ” displayed in the top left of the OLED will change toa „ ”.

1. When you have confirmed that the logo has changed: 2. Long press M for 2 seconds to activate the lyric function 3. Lyric will be displayed

4. Short press M to return to normal music mode

● How to alter the record mode

1. While in record mode (Paused or stopped) 2. Short press M to enter the record submenu.

3. Press the  button to highlight “record type”. Short press M to enter into this item:

4. Short press  to choose your desired record mode, and then short press M to confirm

(either FINE REC, LONG REC, FINE VOR & LONG VOR). Fine record = Better quality but more memory used (WAV) Long record = Lower quality, less memory used (ACT) Fine voice = Good quality WAV Format.

Long voice = Lower quality ACT format. 5. Press  begin to record

6. Long press  to stop and save record

● How to play recorded files

1. Enter into the main menu. 2. Press  to select voice mode.

3. Press the M key to enter.

4. Press the  key to play the recorded file shown on the display. Press  again to pause.

5. Choose record files.

: choose previous record file : choose next record file

6. Control volume: Short press VOL to enter into volume interface. Short press  or 

(32)

EN - 32

● How to use FM radio ● FM mode menu

1. In main menu, press  or  to choose FM mode, short press M to enter.

2. In FM mode, you can short press M to enter the FM mode submenu. There are eight selections within the submenu. They are: Save, Auto Search, Delete, Delete All, Normal Band Japan Band, Fine REC & Exit.

3. To search for your desired station, simply press the  or , buttons to move up or down the

tuning indicator in 100kHz steps. Press and Hold the  or  buttons to auto search for the

next available station.

4. To save a selected station to memory, press the M button after you have found your desired frequency. Press the  or  buttons to highlight the “SAVE” option. Press M to save

the station into the next available preset location.

5. To move between saved preset locations, simply press the button.

6. To delete a preset station, Move to that preset frequency using the button and Press

the M button. Use the  or  buttons to highlight the DELETE option. Press M to delete

that preset location. All other preset stations will be modified to be in numerical order. 7. To delete all presets, simply repeat point 6 except choose DELETE ALL.

● How to REC FM

While listening to your desired station, Press M to enter the submenu. Use the k  or 

buttons to highlight FINE REC and press M to begin recording. Press the  button to Pause

Recording. Press and Hold the M button (or the button) to stop recording and save the file.

The product will return to normal radio mode.

Auto Search

While in Radio Mode, Press the M button to enter the submenu and use  or  button to high

-light the AUTO SEARCH icon. Press M to confirm and begin the auto search function. The strong frequencies will be saved in consecutive preset locations.

BAND Selections

There are two band choices within the FM Radio submenu: Normal Band and Japan Band. The default preset is NORMAL BAND. JAPAN BAND is not applicable to Australia and will not operate.

● Text Read

Enter into main menu, press  button or  button to choose”other” short press M to enter

,then press  button or  to select “ Text Read ” and short press M button to enter it.

1. Menu choose: choose the menu of USB Short press M button enter “menu choose” interface. Press  button or  button to choose the file which you will read. Short press M button to

return last menu.

(33)

EN

EN - 33

2. Press  button or  button to choose “Text Read” short press M button to confirm, then can

read the file which you select. During reading, press  button or  button to read.

● TelBook

1. Enter into main menu, press  button or  button to choose “other” ,short press M to enter,

then press  button or  to select “Tel book” and short press M button to enter it.

2. The detail menu as the following.

Browse Tel : check all all the Telbook file which imported. Input Tel file: import the telbook which user edit to player

Export Tel file : export the telbook file to computer, and user can edit the telbook with tool . Exit

Setting the Tel file

The player can setting the Tel file by the attached tool in the device. 1. Running“Telbook_ch”program,click“open” button.

2. Inputting the relative message according to the prompt of the dialogue box, then dial “increase” button.

3. Just repetition to increase the personal message.

4. Pressing “save” button, there will appear a file with the name of “TELBOOK”, that is show that the Tel file have founded successfully.

(34)

EN - 34

Edit the Tel file

You can operate modification as following when the message need to renew.

1. Click the recording sheet you want to modify, all the recording item will appear in the personal message.

2. After modification, click“ increase” button, you will be reminded:

3. Click“yes” to confirm. The recording item will appear two message of same name, and message is the same. if the name is modified, then will increase different name record .

Inputting the Tel files

1. Making Tel files by the tool of “HKX.Telbook”, then save as “Telbook.bin” file. 2. Connect with USB line, copy “Telbook.bin” file to root directory of the player. 3. Power on and enter into Tel book function, then enter to Import Tel file. 4. After Confirmation and the “Telbook.bin” file can import to the player.

Exporting of the Tel file

1. Power on and enter into Tel book function, then enter to export Tel file. 2. After Confirmation and the Tel file can export from the player.

3. Connect with USB line, find “Telbook.bin” file in root directory. It just the exported Tel file, copy it out and then you can edit it.

● System setting

● How to enter the System Settings menu option

While in the Main Menu, press  button or  button to highlight the System Settings Menu

option. Press M to enter. The Systems Settings mode has eleven options:

Record Time (Date & Time): Use this option to adjust the date and clock. Press  button or 

button to adjust the value of the flashing item and press the VOL button to switch between each section.

Screen Saver Set: Use this option to alter the screen saver graphics and also the time delay until the screen saver appears.

Language: You can use this option to alter the language of the display text. However, it is

highly advised that you do not alter the language from the default setting of English. Altering the display language may effect ease of use.

Power Off: Use this option to set the time delay for auto power off if there has been no opera tion activated on the product. You may also set the Sleep timer using this option. You can set the period of time you wish the product to auto switch off during an operating function.

Replay Mode: Set Manual or Auto Replay mode using this function.

Contrast: Set the contrast level of the OLED display.

Online Mode: For advanced users only. This function is only for memory storage formatting and partitioning. Not applicable for normal operation and storage.

Memory Info: View the total available memory (excluding operating system software) and the current percentage used.

Firmware Version: View the current firmware version.

Firmware Upgrade: Not applicable to Australia. This function is not to be used. Exit: Exit System setting mode

● Folder Browsing

● When in any mode (play or record – stop mode), you may browse folders within the MP3 player by pressing the M button and then selecting “local folder” to obtain access to files within

(35)

EN

EN - 35 To delete a file, choose “delete file” then:

1. Press  or  to choose “single file” or “ overall file” in menu.

2. Short press M to enter into delete interface. 3. Press to change “NO” into “YES”.

4. Press M to confirm and begin to delete.

● Repeat mode (play submenu)

When playing music or recorded files, you may choose a play mode from the “Repeat” option in the playback submenu. To access, simply press the M button during playback and highlight the “repeat” option using the  button or  button. Press M to enter. Use the  button or 

button to choose one of the following options:

● Repeat

Normal: All songs will be played until the end of the final song.

Repeat One: Play one song repeatedly.

Folder: Play all music in a single folder.

Repeat Folder: Repeat all music in a selected folder.

Repeat All: Repeat ALL songs in the player.

Random: play music in current file in random order.

Intro: play the first 10 seconds of each songs in the current file

● Tempo rate

When playing an audio file, you may alter the speed of the song you are playing by selecting the tempo rate option and altering the value of the display using the  button or  button.

Notice: Alterations to the tempo rate will not reset to zero at the end of the song. The user must manual reset the tempo rate back to the centre value (0).

● Replay mode(play submenu)

Through play submenu to enter:

● A-B replay

1. play a music or voice file

2. short press M to enter into play submenu

3. press  button or  button to choose “replay mode” menu item.

4. short press M to enter into “replay mode”

“A” will begin to flash in the centre top pf the display. Press the  button to set the beginning

of the section of music you wish to repeat. “B” will begin to flash. Press  to set the end of the

desired repeat section. The player will now repeat your set section.

● Replay times(play submenu)

1. Highlight “replay times” in the playback submenu.

2. Short press M button to enter, press  a  to adjust the amount of times you wish to repeat

the select A-B repeat section. 3. Press M to confirm and exit.

● Repeat gap(play submenu)

Set the time delay gap between each repeat using this function.

● How to use USB

The player contains a standard USB function supporting Windows above 2k (driver not required), Mac 0S above 10.3 and Linux Redhat above 8.0 operating systems.

Simply connect the player to your PC via the USB cable supplied and allow the computer to recognise it.

(36)

EN - 36

After the product has been connected to a PC, you may notice one of three mode/operation status indicators on the players display:

1. Idle status

2. Data downloading

3. Data uploading

To transfer files, simply look for the “removable disk” icon within your “My computer” icon. Sepa

-rately open the folder that contains your music/data, then drag and drop the desired files to the removable disk icon.

DO NOT ATTEMPT TO COPY MUSIC FROM PRE-RECORDED CD’s. THE MUSIC ON SUCH CD’s ARE NOT IN MP3 FORMAT AND WILL NOT BE RECOGNISED BY THIS PLAYER. FAQ

Can not power on Ensure the battery is fully charged. Ensure the mains switch is on. Press and hold play/pause

No sounds could be eard Adjust the volume, check the connection of the earphone and be sure the earphone can work properly

Ensure the MP3 file is operating

Screen display improperly Please select that the correct language is selected

Can not download music properly Check the USB connection Check the space of your device .

Figure

Updating...

References

Related subjects :