Ë1412-A-AET-JE02 Î JUNIE-EKSAMEN 2014 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 2/3 GRAAD 12 %

15 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

JUNIE-EKSAMEN 2014

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE

TAAL 2/3

GRAAD 12

%

Leerder naam & van: _____________________________________ Kliëntenommer: _____________________________________ Adres: _____________________________________ _____________________________________ Ouer/voog/sentrum: _____________________________________ Telefoonnommer: _____________________________________ Toesighouer: Naam en van: _____________________________________

Hiermee verklaar en bevestig ek dat ek die toesighouer van hierdie eksamen was. Ek verklaar en bevestig dat die antwoordstelle ’n ware en getroue produk van die leerder se eie werk is.

_____________________ Tel. nr.: ____________________ Handtekening

Stuur na : Impak Onderwysdiens (Edms) Bpk

Posbus 15132

Lyttelton

0140

E-pos

: assessment@impak.co.za

Tel. nr. : 087 150 2233

Faks

: 086 556 8595

(2)
(3)

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

VRAESTEL 2/3: LETTERKUNDE

GRAAD 12

JUNIE-EKSAMEN 2014

EKSAMINATOR: A. Maritz TOTAAL:

70

MODERATOR: E. Henn

TYD: 2 ure

INSTRUKSIES:

1. Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings:

1.1 Afdeling A: Kortverhale (35). Beantwoord EEN vraag. 1.2 Afdeling B: Poësie (35). Beantwoord TWEE vrae. 2. Lees deur die vraestel voordat jy dit beantwoord.

3. Nommer elke antwoord in ooreenstemming met die vraag. 4. Dit is in jou eie belang om leesbaar te skryf.

5. Trek ’n lyn na elke vraag.

(4)
(5)

AFDELING A

KORTVERHALE

BEANTWOORD EEN VAN DIE VOLGENDE VRAE.

VRAAG 1

Tot Siens Stan Harrison – Stephan Bouwer

Lees die volgende uittreksel deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.

1 Brenda Wessels het eerste daarvan geweet. Dit was speeltyd en ek en sy en 2 Marie Liebenberg het op die grasperk voor die saal sit en gesels.

3 “Raai wat,” het sy gesê en haar hare om haar vinger gedraai soos sy altyd 4 maak. Ons kon sien dat sy groot nuus het en dat ons tog verkeerd sou raai. 5 “Weet nie. Sê.” Marie het haar reggeskuif om die jongste skinderstorie van 6 juffrou Bekker te hoor. Juffrou Bekker is Brenda se broer se nooi en Brenda 7 mag vir haar Valery sê by die huis.

8 “Nee, julle moet raai.”

9 “Ag, dis seker maar weer iets van juffrou Bekker,” het ek gesê. 10 “Nee, dis iets oor ons held.”

1.1 Wie is die tienermeisies se held? (1) 1.2 Wat is die nuus wat Brenda oor hulle held het? (1) 1.3 Erma voel dat haar twee vriendinne haar niks van hulle held kan vertel nie.

Hoekom voel sy so? Gee TWEE feite. (2) 1.4 In die verhaal word gesê dat Erma haar “duime styf vashou” toe sy haar pa van

die konsert vertel.

1.4.1 Wat beteken hierdie uitdrukking? Kies die regte antwoord. A Jy hou aan iets vas om jou te help.

B Jy hoop baie ernstig dat iets goed sal gaan. C Jou duime is die simbool van iets goed.

D As jy jou duime styf vashou, sal dit goed gaan. (1) 1.4.2 Waarom het Erma haar duime styf vasgehou? (1) 1.5 Erma se ouers reageer verskillend toe sy hulle van die konsert vertel.

1.5.1 Hoe verskil haar ouers se reaksie van mekaar? (2) 1.6 Stem jy saam met Erma se ma se siening? Motiveer jou antwoord. (2)

(6)

1 Die volgende dag voor skool het ek Brenda en Marie my nuus laat raai. “O, 2 jy’s gelukkig,” het Brenda gesê. “Waar sit jy?”

3 “Ek weet nog nie.” En ek sê vir hulle hoeveel geld ek het vir ’n kaartjie. 4 “Dit sal seker taamlik agter wees, want Ben het baie meer vir ons kaartjies 5 betaal en dis in die middel.”

1.7 Watter gesindheid of houding, dink jy, word deur Brenda geopenbaar in reël 4 en 5? Kies een van die volgende:

A. Sarkasme. B. Simpatie. C. Vriendelikheid.

D. Snipperigheid. (1)

1.8 Hoe probeer Marie vir Erma jaloers maak? (1) 1.9 Wat is die verskil tussen die meisies se foto’s volgens Erma? (1) 1.10 Hoekom het Brenda en Marie toe nie lughawe toe gegaan nie? (1) 1 Ek wou my oë toemaak, maar was bang hy sou dalk weg wees

2 as ek weer kyk. Hy het die een liedjie na die ander gesing sonder 3 om asem te skep en ek het ook skaars asem gehaal. Party liedjies 4 het ek geken en ek het soms gewonder of ek nie maar net by die 5 huis voor die CD-speler sit en luister nie.

6 Die verhoog het skielik weer donker geword. Maar die mense wou 7 hom nie so maklik laat gaan nie. Hulle het geskree en gefluit en 8 hande geklap. Die ligte het weer aangegaan en hy het ’n tree

9 vorentoe gestap, sy een hand in die lug. Toe het hy ’n stukkie papier 10 uit sy baadjiesak gehaal. Die applous het bedaar.

11 “Will the person in seat DD15 please come to the stage.” 12 Ek het my dood geskrik.

1.11 Watter aand het Erma na die konsert gaan kyk? (1) 1.12 Dit was vir die plaaslike kunstenaars ’n groot voorreg om saam met Stan

op te tree.

1.12.1 Is hierdie stelling WAAR of ONWAAR? (1) 1.12.2 Motiveer jou antwoord op VRAAG 1.12.1. (1) 1.13 Hoekom voel dit vir Erma of sy maar net by die huis sit en na haar CD luister? (1) 1.14 Hoekom skrik sy so groot toe hy die sitpleknommer uitlees? (1) 1.15 “Come on. Is it male or female”?

1.15.1 Wat sê hierdie woorde vir die leser? (1) 1.15.2 Hoe dink jy het Erma hierdie woorde geïnterpreteer? (1) 1.16 Toe Erma opstaan om na die verhoog te stap, gloei haar wange en ore.

Dit beteken dat sy ... (kies die regte een): A baie kwaad was.

B skaam gekry het. C koorsig gevoel het.

(7)

1.17 Noem TWEE dinge wat Stan Harrison op die verhoog gedoen het wat vir Erma laat voel het hy sing spesiaal vir haar. (2) 1.18 Waarom dink jy is Brenda en Marie nou trots dat Erma hulle vriendin is? (1) 1.19 Watter eienaardige besluit neem Erma die volgende dag? (1) 1.20 Hoekom dink jy neem sy hierdie besluit? (1) 1.21 Voltooi die paragraaf. Gebruik die woorde in die lys hieronder. Skryf slegs die

vraagnommer (1.21.1 – 1.21.2) en die antwoord neer.

Erma het na die verhoogdeur gestap, maar ’n man in uniform het aan ander meisies gesê dat niemand agter die verhoog toegelaat word nie. Erma glo dat dit nie vir haar geld nie en het 1.21.1 ... Toe Stan Harrison haar sien, het hy vir haar

1.21.2 ... (2)

1.22 Hoekom het sy by die huis gesê dat sy ’n hartseer film gekyk het? (1) 1.23 Dink jy Erma het reg opgetree toe sy al die foto’s en die CD van hom

vernietig het? Motiveer jou antwoord. (2) 1.24 Waarom kan die volgende woorde van sy liedjie as ironies beskou

word? “Be gentle with me, new love. Treat me tenderly ...” (1)

1.25 Watter les dink jy kan jongmense uit hierdie verhaal leer? (2)

[35]

OF

VRAAG 2

Kaptein Duiwel – Dana Snyman

Lees die volgende uittreksel deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.

1 Ouma wys met haar kierietjie na die battery. “Is dit nie die fênbelt nie, hê?” 2 “Nee, Mammie, dis nie die fênbelt nie.”

3 Oupa stap tot in die middel van die pad, sy hemp natgesweet tussen sy 4 blaaie. “As die son jou vandag hier alleen kry, brand hy jou dood,” sê hy 5 en kyk met skrefiesoë oor die kaal vlakte rondom ons uit. Daar is nie ’n 6 kar in sig nie, net stilte en klippe en telefoonpale en tolbosse wat in die warm 7 wind rol.

8 Pa skud sy kop en sê: “Ons sal maar moet wag vir hulp. Ek dink sy het 9 bearings geslaat.”

10 ’n Halfuur tik verby op die dashboard se horlosie. ’n Uur.

2.1 Watter tipe motor ry hierdie gesin? (1) 2.2 Waarheen is hulle op pad? (1)

geskree; ingehardloop; ingeglip; gesing

(8)

2.3 Haal ’n SIN uit die uittreksel aan wat aandui dat hulle nie self die motor kan

regmaak nie. (1)

2.4 Wie is die verteller in hierdie verhaal? (1) 2.5 Ouma vra twee keer of dit nie die “fênbelt” is nie. Wat sê dit vir ons

van haar? Noem TWEE feite. (2) 2.6 In die verhaal word gesê dat Pa op “sy tande byt”.

2.6.1 Wat beteken hierdie uitdrukking? Kies die regte antwoord. A Jy het tandpyn.

B Jy beheer jouself en sê niks nie. C Dit is ’n manier om stres te hanteer.

D As jy op jou tande byt, sal dit goed gaan. (1) 2.6.2 Waarom dink jy het Pa op sy tande gebyt? (1) 2.7 Noem TWEE verskille tussen die familie se motor en moderne motors. (2) 2.8 Hoe weet ons dat Pa en Oupa benoud begin raak? (1) 1 “Wag, wag, hier kom nou iets.” Oupa beduie na ’n beweging in die verte.

2 Eers lyk dit na ’n trein, maar dit word ’n tamaaie lorrie wat oor die vlakte 3 aangebewe kom. En hy gewaar ons, want hy toet. Toe grom hy in ’n laer rat in 4 en kom bewend en blasend langs ons tot stilstand. Die deur swaai oop.

2.9 Ma vertel van die rugbyspelers wat in die Andesgebergtes aan die dooies begin eet het om te oorleef. Dink jy dit is ’n gepaste onderwerp om oor te gesels?

Bespreek jou antwoord. (2) 2.10 Kies die regte antwoord. Die woord “tamaaie” (reël 2) impliseer dat die lorrie ... is.

A vet

B betroubaar C vinnig

D groot (1)

2.11 Haal twee woorde aan uit die leesstuk waar die lorrie met ’n dier vergelyk

word. (2)

2.12 Is die bestuurder van die vragmotor nugter? Motiveer jou antwoord. (1) 2.13 Wat is die lorriebestuurder se naam? (1) 2.14 “En dis Nuwejaar. Jy sal nie nou ’n nugter mechanic kry nie.”

Waarom is hierdie woorde van die lorriebestuurder ironies? (1) 1 Pa kyk na Kaptein Duiwel, toe na die gebreekte bottel in die

2 pad en toe die verte in. Hy knik. “Dit sal gaaf wees. Jy 3 verongeluk ons net nie.”

4 Kaptein Duiwel bring ’n dik tou en bind dit eers aan die lorrie 5 se agterkant, toe aan die Hillman se stamper. Nie lank nie, 6 toe pluk daai tou styf. En daar gaat ons, al agter die lorrie 7 aan.

8 “Stadig!” roep Pa en gryp die stuurwiel met albei hande 9 vas. “Hô!”

(9)

10 Maar die lorrie gee net ’n brul en spoeg ’n donker rookwolk 11 onder sy maag uit.

2.15 Watter beeldspraak vind ons in reëls 10 en 11? Kies die regte antwoord. A Vergelyking.

B Metafoor. C Personifikasie.

D Hiperbool. (1)

2.16 Voltooi die paragraaf. Gebruik die woorde in die lys hieronder. Skryf slegs die vraagnomer (2.16.1 – 2.16.3) en die antwoord neer.

Oupa dink die bestuurder van die lorrie is 2.16.1 ... en sê Pa moet vir hom toet. Hy ry egter so vinnig dat dit soos ’n rit in ’n 2.16.2 ... voel. Ma is egter nie

bekommerd nie en 2.16.3 ... (3) 2.17 Hoekom dink jy begin Oupa ’n psalm te sing? (1) 2.18 Hoe weet ons dat Kaptein Duiwel heeltemal van hulle vergeet het? (1) 2.19 Pa besluit om hulle te “ontset”.

2.19.1 Hoe doen hy dit? (1) 2.19.2 In watter situasie word die woord “ontset” gewoonlik gebruik? (1) 2.20 Verduidelik die kontras in die naam Kaptein Duiwel. (2) 2.21 Kies elke keer die Afrikaanse woord uit KOLOM B vir die Engelse woord in

KOLOM A. Skryf net die vraagnommer (2.21.1 en 2.21.2) en die letter (A – E) neer.

KOLOM A KOLOM B 2.21.1 “fênbelt” 2.21.2 “dashboard” A Verkoeler. B Waaierband. C Spaarwiel. D Motorwerktuigkundige. E Paneelbord. (2) 2.22 Het jy die verhaal humoristies gevind? Motiveer jou antwoord. (2) 2.23 Met watter karakter in die verhaal kan jy assosieer? Motiveer jou antwoord. (2)

[35]

TOTAAL AFDELING A: 35

renbaan; pretpark; lees ’n liefdesverhaal; slaap rustig voort; vrolik; mal

(10)

AFDELING B

POËSIE

BEANTWOORD TWEE VAN DIE VOLGENDE VRAE.

VRAAG 3

My siel, Pa – Marie van Rensburg

1 Hoeveel ekstra vakke, Pa? 2 Dux-leerling? Is dit wat Pa vra? 3 Die prestasies, Pa, al is dit top, 4 galgtou oor my kop.

5 En my siel, Pa ...

6 kan ek ’n klein-klein stukkie terugvra? 7 Pa, hoeveel eerstes by die wenpaal, 8 rekords moet ek nog behaal?

9 Hoeveel keer op die rostrum, Pa? 10 met ’n Achilleshiel wat pla?

11 Maar my siel, Pa...

12 kan ek ’n klein-klein stukkie terugvra? 13 Pa, S.A.-skolespan speel ek al twee jaar, 14 Pa se Cravenweek is geëwenaar.

15 Hoe hoog moet die turksvy-kind in die lynstaan spring 16 om Pa eer te bring?

17 Maar my siel, Pa ...

18 kan ek ’n klein-klein stukkie terugvra? 19 Pa, is Pa nooit tevrede met die ewebeeld, 20 wat oor my vou soos ’n donker kleed? 21 Pa is mos my proto,

22 ek maar net Pa se foto! 23 Maar my siel, Pa ...

24 kan ek ’n klein-klein stukkie terugvra?

3.1 Kies die korrekte antwoord. Die gedig handel oor (’n seun-pa-verhouding/’n seun se poging om op sy eie bene te staan). (½) 3.2 Wie is aan die woord in die gedig? (1)

(11)

3.3 Kies telkens die woord uit KOLOM B wat by die verduideliking in KOLOM A pas. Skryf slegs die vraagnommer (3.3.1. – 3.3.3) en die letter (A – D) neer.

KOLOM A KOLOM B

3.3.1 Die hoogste akademiese prestasie. 3.3.2 Die hoogste prestasie wat ’n leerder

in rugby op skoolvlak kan behaal. 3.3.3 Swak plek. A Achilleshiel. B Cravenweek. C SA-skolespan. D Dux-leerling. (3 x 1) = (3) 3.4 “Maar my siel, Pa... kan ek ’n klein-klein stukkie terugvra?”

3.4.1 Waarom word die vraag telkens herhaal? (1)

3.4.2 Wat noem ons só ’n herhaling in ’n gedig? (1) 3.5 Die seun se pa het nie rugby gespeel toe hy op skool was nie.

3.5.1 Is hierdie stelling WAAR of ONWAAR? (1) 3.5.2 Bewys jou antwoord op VRAAG 3.5.1 deur uit die gedig aan te haal. (1) 3.6 Hoe verskil die seun en die pa se rugbyprestasies? (2) 3.7 Kies telkens die korrekte antwoord.

“Die prestasies, Pa, al is dit top, galgtou oor my kop” is ’n voorbeeld van ’n: 3.7.1 (vergelyking/metafoor) en die spreker bedoel hiermee

3.7.2 (dat hy soos ’n moordenaar voel/sy pa se eise hom bang en gespanne

maak.) (2) 3.8 Wat bedoel die seun wanneer hy sê: “Pa is mos my proto ...” (reël 21). (1)

3.9 Kies die regte een:

Die digter maak gebruik van (kruisrym/gebroke rym/paarrym). (1) 3.10 Hoe dink jy voel die seun oor die verhouding tussen hom en sy pa? (1) 3.11 Waarom word daar na ’n “Achilleshiel wat pla” verwys? (1) 3.12 Watter les kan uit hierdie gedig geleer word? (1)

[17½]

OF

VRAAG 4

Brief – R Fernel Abrahams

1 Mammie, ek skryf ook vir Ma ’n kaalvoet gedig 2 sommer so, nes Antjie

3 maar ek gebruik soms leestekens 4 en ek sal nie vir Mamma “jy” sê nie 5 want dit hoort vir my

6 nes plastiekblomme en wit skoene 7 nie by Ma nie.

(12)

8 Ek het grootgeword, weet Ma – 9 ek skrik soms vir myself

10 want my skoolbaadjie pas nie meer nie 11 my hare is lank

12 ek wil ’n oorring dra 13 ek bid byna nooit nie

14 en ek glo nie sommer net in God nie 15 ek dink, praat, skryf selfs oor die dood 16 – ek wonder of Ma van my verse sal hou – 17 Ek weet Ma sou wou hê ek moes klein bly – 18 en ek het nie

19 kon nie

20 ‘skuus Mammie

21 maar ek is nog Ma se kind

22 grootmenskind 23 anderste kind

4.1 Hoekom skryf die spreker die brief aan sy ma? (½) 4.2 Kies die korrekte antwoord. “Kaalvoet gedig” is ’n voorbeeld van ...

A ironie en vergelyking. B personifikasie en ironie. C vergelyking en metafoor.

D personifikasie en metafoor. (1) 4.3 Wat bedoel die spreker met “kaalvoet gedig” (reël 1)? (1) 4.4 Die spreker is nie die eerste persoon om ’n “kaalvoet gedig” te skryf nie.

4.4.1 Watter woord in reël 1 sê dit vir ons? (1) 4.4.2 Wie anders het ook ’n “kaalvoet gedig” geskryf? (1) 4.5 Hoekom noem die spreker nie sy ma “jy” nie? (1) 4.6 Hoe weet ons dat die spreker fisies grootgeword het? (1) 4.7 Kies die regte antwoord. Die feit dat sy hare lank is en hy ’n oorring wil dra, dui

daarop dat die spreker ... is. A ongehoorsaam B siek

C rebels

D agterlosig (1)

4.8 Dink jy dit is goed dat die spreker sy gevoelens met sy ma deel? Motiveer jou antwoord. (1) 4.9 Die spreker het nie geweet of sy ma van sy verse sal hou nie.

4.9.1 Is hierdie stelling WAAR of ONWAAR? (1) 4.9.2 Motiveer jou antwoord op VRAAG 4.9.1 deur EEN WOORD te haal. (1)

(13)

4.10 Kies telkens die woord uit KOLOM B wat by die verduideliking in KOLOM A pas. Skryf slegs die vraagnommer (4.10.1 – 4.10.3) en die letter (A – D) neer.

KOLOM A KOLOM B

4.10.1 Hy skryf gedigte hieroor. 4.10.2 Sy ma se wens.

4.10.3 So het sy siening oor godsdiens verander.

A Bid byna nooit nie. B Sy hare is lank. C Hy moes klein bly. D Die dood.

(3 x 1) = (3) 4.11 Watter WOORD in strofe 3 beteken dieselfde as “jammer”? (1) 4.12 Waarvoor vra die spreker om verskoning? (1) 4.13 Waarom dink jy herhaal die spreker die woord “kind” in die laaste strofe? (1) 4.14 Dink jy die spreker in die gedig is lief vir sy ma? Motiveer jou opinie. (1)

[17½]

OF

VRAAG 5

Melkkantien – Elisabeth Eybers

1 Wat soek sy hier waar alles glim, die vrou, 2 verweer en afgewater, kneukels rooi, 3 soos die tamatiesap waarom hul klou? 4 Tussen die kelnerinne, opgetooi, 5 met jong gesigte, almal leeg en hard, 6 wat soek sy hier, so afgesloof en stroef 7 in haar verrimpelde gelaat die smart

8 van anders en alleen wees saamgeskroef? 9 Vir sóveel powerheid is daar geen troos: 10 ek vat die vol glas lomp en sê, ek soek 11 na ’n apteker, dalk kan sy my help?

12 Sy stoot die vaal haartoutjies terug, oorstelp 13 van vriendelikheid, beduie tandeloos:

14 Jy meen ’n kemmis? Ja, net om die hoek.

5.1 Wat impliseer die woorde: “wat soek sy hier”? (½) 5.2 Wie is die “sy” in reël 1? (1) 5.3 Haal TWEE OPEENVOLGENDE woorde aan wat aandui dat die melkkantien ’n

skoon plek is. (1)

5.4 Wie is die spreker in hierdie gedig? (1) 5.5 Die kelnerin voel ongemaklik in hierdie omgewing.

(14)

5.5.2 Motiveer jou antwoord op VRAAG 5.5.1 deur ’n reël uit strofe 1 aan te

haal. (1)

5.6 Haal EEN WOORD aan wat die voorkoms van die jong kelnerinne beskryf. (1) 5.7 Hoe verskil die voorkoms van die ou kelnerin met die van die jong kelnerinne? (2) 5.8 Wat is die oorsake van haar “smart”? (1) 5.9 Kies die korrekte antwoord. “Powerheid” (reël 9) dui op ...

A onhandigheid.

B swaarkry en seerkry. C verwaarloosheid.

D ongeletterdheid. (1) 5.10 Dink jy die spreker reageer emosioneel op die kelnerin se “powerheid”?

Motiveer jou antwoord. (1) 5.11 Hoe reik die spreker uit na die kelnerin? (1) 5.12 Kies telkens die woord uit KOLOM B wat by die verduideliking in KOLOM A pas.

Skryf slegs die vraagnommer (5.12.1 – 5.12.3) en die letter (A – D) neer.

KOLOM A KOLOM B

5.12.1 ’n Gedig wat uit 14 reëls bestaan. 5.12.2 ’n Strofe wat uit agt versreëls bestaan. 5.12.3 ’n Strofe wat uit ses versreëls bestaan.

A Kwatryn B Sonnet C Oktaaf D Sekstet

(3 x 1) = (3) 5.13 Dink jy die spreker slaag daarin om die vrou te troos? Motiveer jou antwoord. (1) 5.14 Watter les het die spreker hier geleer? (1)

[17½]

OF

VRAAG 6

Eksamenlokaal – Suzaan Laing

1 Haar skoene klik hard op die houtvloer 2 soos sy op en af stap

3 tussen rye tjoepstil banke

4 Nou en dan kraak die blaai van ’n blad 5 die Septembereksamenlug.

6 hande bewe met rukke oor skoon wit velle 7 los ’n inkwarboel agter.

(15)

9 Sy stap stadig en oes die stelle een vir een 10 Blou op wit:

11 Ryp met gistermiddag se kennis.

6.1 Die gedig gaan oor die angservaring van ’n leerder tydens eksamentyd.

6.1.1 Is hierdie stelling WAAR of ONWAAR? (½) 6.1.2 Motiveer jou antwoord op VRAAG 6.1.1 deur TWEE OPEENVOLGENDE

WOORDE uit strofe 3 aan te haal. (1) 6.2 Wie is die “haar” in reël 1? (1) 6.3 Kies die korrekte antwoord. “tjoepstil banke” (reël 3) is ’n voorbeeld van ...

A ʼn vergelyking. B ʼn hiperbool.

C personifikasie.

D ironie. (1)

6.4 Wanneer word hierdie eksamen geskryf? (1) 6.5 Wat is die enigste geluide wat in die lokaal gehoor kan word? (2) 6.6 Watter TWEE woorde in strofe 3 staan in direkte kontras met mekaar? (2) 6.7 Dink jy die horlosie dra by tot die leerders se spanning? Motiveer. (1) 6.8 Kies telkens die letterkundige begrip uit KOLOM B wat by die woord/omskrywing

in KOLOM A pas. Skryf slegs die vraagnommer (6.8.1 – 6.8.3) en die letter (A – D) neer.

KOLOM A KOLOM B

6.8.1 “klik”

6.8.2 “Septembereksamenlug” 6.8.3 “Die horlosie tel twee ure af”

A Metafoor B Personifikasie C Vergelyking D Onomatopee

(3 x 1) = (3) 6.9 “Blou op wit” (reël 10).

6.9.1 Waarom is hierdie versreël opvallend? (1) 6.9.2 Kies telkens die korrekte woord.

Die tegniek wat die digter in hierdie geval gebruik word, word

6.9.2.1 (apostroof/alleenplasing) genoem en dit word gebruik om iets te 6.9.2.2 (beklemtoon/kontrasteer). (2) 6.10 Dink jy die leerders het lank voor die tyd voorberei vir die eksamen?

Motiveer jou antwoord uit die gedig. (1) 6.11 Wat dink jy kan leerders doen om minder spanning tydens eksamentyd te

ervaar? (1)

[17½]

TOTAAL

AFDELING

B:

35

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :