Ш Е В Ч Е Н К ІВ С Ь К А РА Й О Н Н А В М ІС Т І К И Є В І Д Е РЖ А В Н А А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ У П РА В Л ІН Н Я О С В ІТ И

Download (0)

Full text

(1)

УК РАЇ НА

Ш Е В Ч Е Н К ІВ С Ь К А Р А Й О Н Н А В М ІС Т І К И Є В І

Д Е Р Ж А В Н А А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ

У П Р А В Л ІН Н Я О С В ІТ И

вул. Зо ол о гічн а , 6-А , м. Київ. 04119, тел. (044) 4 8 9 -0 2 -5 0 ,m e n ./ ф а к с 4 8 9 -0 2 -5 0 E -m a il: p riv o tn s h ev r itoi'a-.ukr. net, тг и - . s h e w по. kiev. иа. к о д Є Д Р П О У 3 7 4 7 0 0 8 6

X / / X

Ж

/ Х м

Я

/

г

'

у

' -

ї

/

ї ґ с

?

на N ° < ¥Я ~~

від

о

f / '

/ С К

М о то р ен к о О .

fo i+ req u est-2 5 6 7

4-9 b ffl 7 e4 @ d o stu p .p rav d a.co m .u a

«F O I req u ests at У п равлін н я

освіти Ш ев ч ен к ів сь к о ї р ай о н н о ї

в м істі К и єві д ерж ав н о ї

ад м ін істр ац ії

Ш ан о вн а пані О ксан о!

В у п р авл ін н і освіти Ш ев ч ен к івськ о ї р ай о н н о ї в м істі К и єві д ер ж ав н о ї

ад м ін істр ац ії р о згл я н у л и В аш ін ф о р м ац ій н и й за п и т від 2 1 .0 9 .2 0 1 7 № 78 (з) та

н адаєм о

н аступ н і до ку м ен ти :

1.

К о п ії б ю д ж етн и х зап и тів д о ш кіл ьн о го н ав ч ал ь н о го закл аду (я сел-сад ка)

№ 647 Ш ев ч ен ків сь к о го рай он у м. К и єва н а 2 017 та н а 2018 роки .

2.

К оп ію к о ш то р и су та р о зр ах у н о к д о кош то р и су д о ш к іл ь н о го н авч ал ьн ого

зак л ад у (я се л -сад к а) № 6 47 Ш евч ен ківськ о го р ай о н у м . К и єв а н а 2017 рік.

З п овагою

Н ач альн и к

/ / і' .X /

■ / х

/ 1

г * X / ! / ! х ; х V .- / X .

Є .Я рова

Лісник

(2)

П отреби Д Н З( ясла сад о к )№ 6 47 на 2 0 1 7рік

| № Назва потреби к о д Кільк ість Вартість Загальна

п/ п О Д И Н . за один. сума (грн.) :

1 бак з кришкою нерж авію ча сталь 22л 2210 2 1200 2400

2 к о мп лек т постільної 6ілизни(без

наволочок )112х147

2210 70 131,55 9208,5

з блендер 2210 1 1500 1500

_____ відро емальо ване з кришкою 10л 2210 2 250 500

5 Діелек трич ні килимк и 2210 2 500 100

М иючі засоби:

1 засіб мию чий для посуду «Бдж ілк а» 2210 130 j 20,00 2600

2 засіб для чистк и «Бдж ілк а» 2210 85 21 1785

3 засіб з хлором для миття туалетів «Бдж ілк а» 2210 85 25 2125

4 мило господарськ е 2210 100 9,60 960

5 мило туалетн е 2210 100 4,00 400

6 порошок пральний 2210 40 13,20 528

7 сода харчова 2210 50 4,74 237

8 мішк и для сміття (35л.) 2210 15 19 285

9 лампоч к и енергозберігаю чі 2210 50 60 3000

10 порошок гірчичний 2210 40 7 280

И засіб мию чий для вікон 2210 15 25 375

12 чистячий к ремоподїбний засіб «Бдж ілк а» 2210 15 25 375

13 білизна 2210 5 6 з о

14 дезак тін 2210 Зк г 250 750

15 хлорантеїн 2210 Зкг 250 750

Господарчі товари:

1 віники березові 2210 40 6 240

2 віники сорго 2210 20 з о 600

3 сапа 2210 3 70 210

4 тачка садово- будівельна 2210 2 275 550

і 5 шланг для поливу XHOSE (45м) 2210 40 10 400

: є ганчірки для підлоги 2210 35 20 700

7 лопата для снігу пластик ова з металевою 2210 2 600 1200

планк ою

8 дріль- шуруповерт Intertool Storm WT -0104 2210 1 2300 2300

9 інструмент для ремонту універсальний Intertool

ЕТ-6094

2210 1 1218,75 1278,75

10 соляна суміш 2210 400к г 300 300

11 губки для посуду 2210 20 17,50 350

12 бак для компосту 2210 1 3500 3500

Кэнцстовари

1 папір офісний А 4 (500 арк) 2210 20 100 2000

2 папір к ольоровий А 4 2210 1 100 100

3 папка скорозшивач 2210 20 5 100

4 файли (100шт) 2210 10 40 400

5 к ульк ові ручки (сині, чорні) 2210 40 4 200

до к ументація

1 Журнал щоденного відвідування дітьми

до шк ільного навчального зак ладу

2210 10 18 180

2 Журнал облік у робочого часу працівників 2210 2 45 90

(3)

4 Журнал аналізу норм харчування 2210 2 20 40 !

5 Журнал заявок на продукти харчування 2210 2 20 40

6 Журнал гнійничк ових захворю вань 2210 1 15 15

7 Журнал ск ладськ ого облік у 2210 2 50 100

8 Журнал брак ераж у сирих продук тів 2210 2

9 Книга облік у відходів 2210 А 20 40

10 Книга ск ладськ ого облік у матер іальних

цінностей

2210 2 15 ЗО

11 Журнал антропометрії 2210 2 17,50 35

12 книга облік у дітей дошк ільного зак ладу 2210 1 32 32

13 Підписк а: "Прак тик а управління дошк ільним зак ладо м "

2210

1 5100 5100 і

14 ""Д о шк ільне виховання" 2210 1 750 750

Ремонт

1 чистк а к аналізації 2240 1 4500 4500

2 зам іна змішувач а, труб холодного та тенлого

водо постачання

^ 2240 1 15000 15000

1

3 Заміна труб в п ідвально му приміщенні Г8п

таХВП

2240 6,36 1000 6300

4 к апитальний ремонт музично- спортивного залу Г~2240 1 30000 30000

5 Капітальний ремонт харчоблоку 2240 1 50000 50000

6 заміна приборів опалення в усіх приміщеннях 2240 92 1000 92000

меблі для харчоблок ів, технологічне для харчоблоків та пралень

1 Плита - комфорочна с ж арочною шафою ПЄ - 4Ш 3110 1 18900 18900

2 мийк а подвійна без полиці 1400x700x850 3110 1 6440 6440

3 блендер 3110 1 1500 1500

4 Встановлення витяж ної вентиляційної системи

на харчоблоці

3110 3 4500 13500

спортивне обладнання

1 мячі 10см 3110 25 3 00 7500

2 ігрове обладнання

3 пісочники з к ришками 3110 2 5500 11000

4 тіньові навіси 3110 3 14950 44850

; к омпю терна технік а

і_5 Ноутбук Asus X751SA (X751SA-TY095D) 3110 1 8898 8898

Ремонтні роботи

1 утеп лення фасаду з двох боків будови та балкон 3110

2 ремонт харчоблок у, заміна плитк и, відновлення

витяж ної вентиляції, фарбування стін та стелї

3110 44к в.м . 60000 60000

3 Заміна приборів опалення у всіх приміщеннях 3110 92 1000 92000

4 р емо нт в музич но му залі з цик лю ванням

паркету

3110 80к в.м 60000 60000

5 і________

Встановлення тіньового навісу з підлогою та лавк ам и (Н2800 *18000*\ Л/ 3000)

3110 | _

3 40000 120000

л /

(4)

Почреби Д НЗ(яела - садо к ) № 647 на 20!8р ік

№ Назва потреби код Кільк ість Вартість Загальна

п/ п один. за один. сума (грн.)

. і ______ Бак з кришкою нерж авію ча сталь 22л 2210 2 1200 2400

Комплек т п остільної білизни(без 2210 70 131,55 Г9208,5

наволочок ) 112x147

3 Блендер 2210 1 1500 1500

4 Відро ем альо ване з кришкою 10л 2210 2 250 500

М июч засоби:

1 засіб мию чий для посуду 2210 130 20,00 2600

|_±______ засіб для чистки 2210 85 21 1785

3 засіб для миття туалетів 2210 85 25 2125

4 мило господарське 2210 100 9,60 960

5 мило туалетне 2210 100 4,00 400

6 порошок пральний 2210 40 13,20 528

U7 _ сода харчова 2210 50 4,74 237

8 мішк и для сміття (35л.) 2210 25 19 285

9 лампоч к и енергозберігаю чі 2210 50 60 3000

10 порошок гірчичний 2210 40 7 280

11 засіб мию чий для вікон 2210 20 25 375

13 дезак тін 2210 6кг 250 750

14 хлораитеїн 2210 6к г 250 750

Господарчі товари:

1 віники березові 2210 40 6 240

2 віники сорго 2210 20 зо 600

3 сапа 2210 3 70 210

4 тачка садово- будівельна 2210 1 275 550

5 шланг для поливу XHOSE (60м) 2210 1 500 500

6 ганчірки для підлоги 2210 35 20 700

7 лопата для снігу пластикова з металевою 2210 2 200 400

планкою

8 дріль- шуруповерт Intertool Storm WT -0104 2210 1 2300 2300

9 інстр ум ент для ремонту універсальний intertool 2210 1 1218,75 1278,75

ЕТ-6094

10 соляна суміш 2210 400к г 300 300

І І губки для посуду 2210 -»і- * г-Л± / ,эи оэип гл

12 бак для к омпосту 2210 1 3500 3500

Канцтовари

1 папір офісний А 4 (500 арк) 2210 зо 100 3000

2 папір к ольоровий А 4 2210 1 100 100

з папка скорозшивач 2210 Г Т о 5 100

4 файли (100шт) 2210 10 40 400

5 кульк ові ручки (сині, чорні) 2210 40 4 200

Д ок ум ентація

1 Журнал щоденного відвідування дітьм и 2210 10 18 180

дошк ільно го навчального зак ладу

2 Журнал облік у робочого часу працівників 2210

45 90

3 Журнал брак ераж у готової продук ції 2210 5 50 250

4 Журнал аналізу норм харчування 2210 2 20 40

5 Журнал заявок на продукти харчування 2210 5 40 200

(5)

7 Журнал ск ладськ ого облік у 2210 3 ьо 150

8 Журнал бр ак ераж у сирих продук тів 2210 4 25 100

9 Книга облік у відходів 2210 5 ЗО 150

10 Книга ск ладськ ого облік у м атер іальних

цінностей

2210 2

15 зо

11 Журнал антропометрії 2210 2 17,50 35

12 книга облік у дітей дошк ільного зак ладу 2210 І 32 32

і 13 :

Підписк а; "Прак тик а управління до шк ільним 33 і//і 2 ДО ЛЛ,г

2210 І 5100 5100

14 ""Д ошк ільне виховання" 2210 І 750 750

15 Журнал «М едич на сестра» 2210 І 860 860

іб Жірнал «М етодич на скарбничка вихователя» 2210 і 900 900

Ремонт

1 чистка к аналізації 2240 І 4500 4500

2 заміна змішувач а, труб холодного та теплого

водо постачання

2240 1 15000 15000

3 Заміна труб в п ідвально му приміщенні ГВп

таХВП

2240 6,36 1000 6300

4 к апітальний р емонт музично- спортивного залу 2240 1 30000 30000

5 Капітальний ремонт харчоблоку 2240 1 50000 50000

6 заміна приборів опалення в усіх приміщеннях 2240 76 1500 114000

7 Фарба для підлоги червоно коричнева{3 кг) 2240 10 350 3500

8 Фарба біла ак р ило во (ІОя) 2240 15 600 9000

меблі для харчоблок ів, технологічне для харчоблоків та пралень

1 Плита - конфорочна с ж арочною шафою ПЄ -

3110 1 18900 18900

2 мийк а подвійна без полиці 1400x700x850 3110 ... ■ 1 6440 6440

; 3 блендер 3110 1 1500 1500

; 4 і

Встановлення витяж ної вентиляційної системи на харчоблоці

3110 3 4500 13500

5 Стіл виробничий 3110 3 3000 9000

6 Праска 3110 2 1500 3000 :

7 Конфорки для елек троплити 3110 5 1500 9Q00

8 Картопле чистка електрична 3110 1 19000 19000

9 М орозильний ларь з глухою кришкою 3110 1 10000 10000

спортивне обладнання

; 1 м'ячі 10см 3110 25 300 7500

2 пісочники з к ришками 3110 1 5500 11000

3 Столик «Дитинство» 3110 6 4600 27600

к омп'ю терна технік а

1 Ноутбук Asus X751SA < X751SA-Ty095D) 3110 1 8898 8898

2 Ск анеро-принтер Canon 3110 1

Ремонтні роботи

1 утеплення фасаду з двох боків будови та балкон 3110

і 2 ремонт харчоблок у, заміна плитк и, відновлення

витяж ної вентиляції, фарбування стін та стелї

3110 44к в.м . 60000 60000

• "і

] О Заміна приборів опалення у всіх приміщеннях гіл і лЗххи 76 1500 114000

4 р емо нт в музич ному залі з цик лю ванням

паркету

31Ю 80к в.м 60000 60000

5 Встановлення тіньового навісу з підлогою та

лавк ам и (Н2800 * 1 8 0 0 0 ^ 3 0 0 0 }

(6)

медик ам енти і

1 Серветк и стерильні 2210 15 9,45 141,75

2 Л ейк оп ластир 6x22см 2210 ПЇО 1,07 42,8

3 Бата стерильна (50 мл} 2210 10 10 100

5 Анальгін 2210 5 4,34 21,7

6 Бинт стер ильний(5х10) і н/ ст. 2210 6 3,95 23,7

7 Розчин брильянтового зеленого 2210 10 5,08 50,80

8 Валідол 2210 ^ 15 3,5 52,5

9 Вугілля ак тивоване 2210 1 п

-X

.

1,47 1 / 7

10 Гемостатична губка 2210 2 83,98 167,96

11 Розчин йоду 2210 6 9,1 54,6

12 Лоратодин 2210 3

13 Риназолін 2210 1 23,30 23,30

14 Пантенол 2210 2 47,00 94

16 Перекис водню 2210 15 3,18 47,7

17 Регідрон № 20 2210 Г20 12,50 250

18 Рук авичк и гум овИ іуп - 188,00гр н) 2210 1 188 188 і

19 Преднізалон 1,0 2210 1 15,81 15,81

20 Еуфелін 24 % - 1 мл 2210 1 26,06 26,06

21 М агнія сульфат 25 % 10 мл 2210 1_і_ 18,6 18,6

22 Ватні палички 2210 7 7,00 49,00

23 Зубні краплі 2210 5 1 1

25 М езим 2210 60

26 Сальбутамол - спрей 2210 2

27 Фурацилін (таблетк и) 2210 20

29 Напальник и 2210 50

И31 Панкреотин 2210 10

Ґ 38 Карглік он 0,06 % 1 мл 2210 1 І

39 Етиловий спирт 96 % (50 мл) 2210 3

40 Цитрамон форте 2210 15

41 Тр зум ель мазь, 50г 2210 7

42 бак тероцидна лампа (переносна)" 2210 є

І 43 _ Адр еналін 0,1 % - 1 мл 2210 і .

(7)

З а я в к а п а м е д и к а м е н т и т а в іт а м ін и Д Н З JV» 647 2 0 1 7 р .

л* п і і ІІ а іім сн у в а н іїи п р еп ар ату І і а р г і с і і , за о д н ії. К ' - іть оди н. {ш и л ьн а сум а

1 2 3 4 5

1 С е р н е ік и сте р и л ьн і 6 .4 5 4 7 ,2 5

•>

Л е й к о п л а сти р 6 х 2 2 с.м 1 .0 7 8 8 .5 6

з Ьо я р ш ш іік 0 0

В а т а с і ер. ( 5 0 м л) 5.1 1 ( I і 5 1 .1

•ч Во тч и н а м іа к у ( 4 0 м л) 3 .0 5

3 9 .1 5

6 АіШ Л М 'Ін ( 1 0 Ч1,|> 4 .3 4 5 2 1 .7

Н и н і с т.( 5 \ 1 0 ) 3 .9 5 о 2 3 .7

X Р о з ч и н б р и л ья н то в о г о зе л е н о ї 0 5 .0 8 3 5 .5 6

9 Ва л е р іа н к а е е ір . ( 3 0 ш т.) 2 2 .2 9 Н і 2 2 2 ,9

Н І Ва л ід о л і 10 к іт .і 5 .5 ї її 3 5

11 Ву г л я а к ти в о в а н е ( 1 0 ш і .) 1 .4 7 І!) 1 4 .7

12 1 е м о ста ти ч и а іл б к а 8 3 .9 8 1 7 8 3 .9 8

13 Р о з ч и н й о л \ (5 % . 2 0 м л) 9.1 ■> 1 8 .2

14 Л о р а го ди н ( 1 0 ш т .) 7 .0 0 А 1 4 .0 0

15 Г .іс у ч ер о к о к 2 5 О 0

16 І І а ш е н о л іа ср . 1 1 6 г ) 4 7 .0 0 9 4 .0 0

17 ГІ а р а ц сто м о д си р о п д / д ете й ! 1 0 0 м л) 1 9 .7 4 7 .3 9 .4 8

IX 1 І ср ск и с ПОЛІНО (3 " і,. 1 0 0 ЧІЛ) 3 .1 8 2 2 .2 6

19 Рої ід р о іі № 2 0 12.5 2 5 0

2 0 Р у к а в и ч к и гу м о в і (1 чаї. - 1 8 8. 0 0 г р и .) 1 8 8 .0 0 і 1 8 8 .0 0

21 Т е р м о м е тр и е л е к тр о н н і 9 9 .0 0 Н і 9 9 0 .0 0

2 2 Т е р м о м е тр р ту тн и й 1 7 .7 6 5 о 5 .3 2 .8 0

2 3 Гер м о м еч р б е з РІУТН И И 8 0 .2 4 10 8 0 2 .4 0

2 4 А д р е н а л ін 0 .1 “ и - 1 мл 2 6 .3 1 1 2 6 .3 t

2 5 П р е д н іч а д о н 1 .0 15.8 1 1 15.81

2 0 Г у ф сд ін 2 1 % - 1 м л 2 6 .0 6 1 2 6 .0 6

2 7 М а їн ія су л ь ф а т 2 5 % - 10 мл 1 8 .6 І 1 8 .6

В а ш і н ал и ч к и ( 2 0 0 м и .) 7 .0 0 "* 1 9 .0 0

2 0 Л е й к о п л а сти 1 .2 5 х 5 0 0 п о лім е р ( н а п е р сн і) 1 2 .0 0 2 і) 2 4 0 .0 0

ЗО Зу р н і к а п л і ( 1 0 м л і|іл.) 4 .2 5 3 1 2 .7 5

31 К у р в а д о д ( 4 0 м л) 1 4 .2 5 5 7 1 .2 5

О к е а л ін о в а м азі, ( 0 ,2 5 % 10 г і \ б . ) 1 0 .5 6 “V 2 1 .1 2

•> ч

Са л ь б у та м о л - си р е й ( 0 .1 м г/ І д о л а ф л , І О м .і) 7 4 .6 0 1 7 4 .6 0 34 Су л ьф а м ід н а їр ія ( к р а н . о ч . 2() % ф . і . 10 м л) ! 1 .5 9 ■) 2 3 .1 8

35 Ф \к о р і н н і ( р - н фд. 2 5 м л) 5 .2 9 2 6 .4 5

3 6 С е н т сф р и .і ( та б . 0 .0 0 0 2 ,N sl0 ) 3 .1 0 (!) 3 1 .0 0

37 1 І а н к р е о ін н їл и т д а н д . .N V20) 3 2 .9 7 П і 3 2 9 .7

3 8 1І о - и ш а ( іа б . 4 0 м і .V і 1 0 0 ) 1 9 5 .5 4 л 3 9 1 .0 8

з о І І І п а ч с.іі, д а р и ш о л . М ІН . п л а сти к о вы й 1 .4 7 Н І 1 4 .7

4 0 Й о д и ц е р и н ( р - н 2 5 м л) 1 4 .4 5 2 8 .9

41 О т ін а к е ( к р а н . п \ ш . фл. 10 і ) 9 0 .1 6 1 8 0 .3 2

Ш п р и ц і:

4 2 2 мл 2 .0 0 ІП 2 0 .0 0

4 3 10 м ;і .3.15 і 1) 3 1 .5 І

4 4 Іп іаліп і- еп р ей їлоро"я ф о р и з ром аш к ою існреі! д ' р о і. порой,' .50 ч .і у ф.чак.) 2 7 .8 0 1 2 7 .8

4 5 П іф у р о к е а з ід ( іа б .і.0 .2 г .4» 10) 3 2 .5 5 1 3 2 .5 5

16 Сл м р а е ги н 0 .2 5 6 5 .2 4 1 6 5 .2 4

4 7 К а р г.ч ік о н 0 .0 6 % 1 мл 1 0 .3 5 1 1 0 .3 5

4 8 1 ти ло ви й сп и р т % % ( 5 0 м л) 2 0 .7 4 3 6 2 .2 2

4 0 А сп ір и н ( га б . 5 о ( ! м г 5 2 2 0 ) 3 0 .1 8 10 3 0 1 .8 0

5 0 1 Іе и .іо - б а .ч ьіа м ( від у к у с і в к о м а х ) 8 5 .0 0 Ь 5 1 0 .0 0

52 " Р я тів н и к " 6 2 .1 1 6 3 7 2 .8 4

5 3 1 ІИ ТРОУІОН | \ » 6 ) 4 .9 2 in 4 9 .2 0

54 Лс в о м і і і и і я п ( гл а з, к ап 0 .2 5 і' <> 10 м л Л'*>! 1 1 2 .9 5 і) 0 .0 0

5 5 Т е р м о м е тр и .Ч.ТЯ ХОЛОД И ЛЬНИ КІВ 8 6 .0 0 10 8 6 0 .0 0

5 7 Р н и а з о .ііп д и тя ч и й ( к а п . 0 .0 1 1 « К.) м л) 2 3 .3 0 і 2 3 .3 0

5 8 М а ск и м е д и ч н і о д н о р а зо ві ( \ її. 5 0 н іч .) 5 9 .0 0 6 3 5 4 .0 0

5 0 Р о сто м ір з м е х а н іч н и м и вагам и 1 3 0 5 .0 0 0 .0 0

6 0 ( о .ік о н а лам п а 2 7 0 .0 0 X 8 1 0 .0 0

61 Л е ч а к ти н ( л е з. ч асі б 5 к т .) 2 7 0 .0 0 5 1 3 5 0 .0 0

6 2 К у ш е т к а д и тя ч а м е д и ч н а 1 6 6 3 .0 0 1.! 0 .0 0

6 3 б а к те р и ц и д н а л а м п а ( п е р е н о сн а ) 5 3 9 .0 0 і 3 3 9 .0 0

6 4 1 І ін ц е т ( 1 5 0 м м ) 3 2 .2 0 5 9 6 .6 0

6 5 П а їш л м ш ь н (1 п п .) 0 .5 5 5 0 2 7 .5

6 6 Т о н о м е тр Ш - 7 1 А ф о н е н д о ск о п в м о и т.в м а н ж .. Л и т т л Д о к то р .37.3.10 і 3 7 3 .1

6 7 Д и тяч а м а н ж е тк а н а то н о м е тр ] 6 .5 ,4 # і 1 6 3 .4 8

Всього : 1 0 9 6 6 ,0 5

Figure

Updating...

References

Related subjects :