• No results found

Section 4 - First Aid Measures Exposure Route Symptom Treatment Inhalation: Sore throat, shortness of breath Remove from exposure to fresh air. Seek c

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Section 4 - First Aid Measures Exposure Route Symptom Treatment Inhalation: Sore throat, shortness of breath Remove from exposure to fresh air. Seek c"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

S

Se

e

ct

c

ti

io

on

n

1

1

-

-

C

Ch

he

e

m

m

ic

i

c

al

a

l

P

Pr

ro

od

du

u

ct

c

t

a

a

nd

n

d

C

Co

om

m

p

p

a

a

ny

n

y

I

Id

de

e

n

n

ti

t

if

fi

ic

ca

at

ti

io

o

n

n

P Prroodduucctt//ChCheemmiicacal l NNaammee: : SoSoddiiumum MMetetababiissululffiitte e C Chheemmicicaall FFoorrmmuullaa: : NaNa22SS22OO55 C CAASS NNuummbeber:r: 000077668811--5577--44 O Oththeer r DDeesisiggnnaatitioonns:s: SoSoddiiumum PPyyrorossululfifitte,e, DDiissododiiuumm PPyyrorossululfifitte,e, PPyyrorossululffuurroouuss AAcciid,d, DDiissododiiumum SSaalltt,, S Sooddiiumum DDiissululphphiitte.e. G Geenneerarall UUssee: : FoFooodd aanndd pphhaarrmmaacceueutticicalal pprreesserervvaattiiveve,, wwaasstte e wwaatterer ddeecchlhloorriinnaattiingng aaggeenntt,, l labab rreeaaggeenntt.. M Maanunuffaactctuurerer:r: CaCallababrriiaann CCoorrppoorraattioionn TeTell:: 404099 // 772277--11447711 5 5550000 HHwwyy.. 336666 FaFaxx:: 404099 // 772277--55880033 P Poorrtt NNeecchehess,, TTeexxasas 7777665511 CHCHEEMMTRTREECC EEmmeergrgeencncyy NNoo.. 880000 // 442244--99330000

S

Se

e

ct

c

ti

io

o

n

n

2

2

-

-

C

Co

om

m

p

p

o

o

si

s

it

ti

io

o

n

n

/

/

I

In

n

fo

f

o

rm

r

m

at

a

ti

io

o

n

n

o

on

n

I

In

ng

g

re

r

e

di

d

ie

e

n

n

ts

t

s

C Coommpopossiittiioonn TWTWA A STSTEELL IIDLDLHH CACASS NNuummbeber r % % wwt t oorr vvooll S Sooddiiumum MMetetababiissululffiitte e 5 5 mmgg//mm33 * * * * 000077668811--5577--44 9988 %% S Sooddiiumum SSuullfifitte e * * * * * * 000077775577--8833--77 11 %% S Sooddiiumum SSuullfafattee * * * * * * 000077775577--8822--66 11 %% * * nnoonnee eesstatabblliisshehedd..

S

Se

e

c

c

ti

t

io

on

n

3

3

-

-

H

Ha

az

z

a

a

rd

r

ds

s

I

Id

d

e

e

n

n

ti

t

if

fi

ic

c

at

a

ti

io

o

n

n

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

E

E

m

m

e

e

r

r

g

g

e

e

n

n

c

c

y

y

O

O

v

v

e

e

r

r

v

v

i

i

e

e

w

w

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

W Waarnrniingng SStatatetemementnt:: NoNonnee H Haazzaardrd RRaatitinngg: : HeHeaalltth h == 22,, FFiirree == 00,, RReeaaccttiviviittyy == 00,, PPPPEE -- SSeecc.. 88 P Prriimmaaryry EEnnttrryy RRoouuttees:s: InInhhaallatatioionn T Taargrgeet t OOrrggaansns:: ReResspipirraattoorryy ssyysstetemm,, eeyyeses, , sskkinin A Accuuttee EEffffeectctss:: AcAcutute e eeffffeeccttss tto o eexxpopossururee ooff ssododiiuumm mmeettababiissululfifitte e iincncllududeess eeyye e aanndd mmucucououss m memembrbraannee iirrrriittatatioionn.. DDeeccomompopossiititionon ooff SSooddiiumum MMeettaabbiissululfifitte e ((aanndd ssololuuttiiononss) ) m mayay rreelleaeasse e ttooxxicic aanndd hhaazzararddoouuss ffuummeess ooff ssululfufurr ooxxiidedess,, iincncluluddiinngg ssululfufurr d diioxoxiidede.. AAccututee ppooiissononiingng ffrroomm ssululfufurr ddiiooxxididee iiss rraarree bbeeccauausse e tthehe ggaass iiss eeaassiilyly d deettecectteded.. IItt iiss sso o iirrrriittatatiningg tthhaatt ccononttacact t ccanannnoott bbee ttololeerraatteded.. SSyymmptptomomss i incncllududee ccouougghhiingng,, hhooaarrsseneneessss, , ssneneeezziingng,, tteaearriinngg,, aanndd bbrreeaatthihinngg ddiiffffiicculultyty.. H Hoowweevveerr,, wwoorrkkererss wwhhoo ccanannnoott eessccapapee eexxpopossururee mmaayy ssufufffeerr sseveveerree ppuullmmononaarryy d daammaaggee wwhhiicch h ccanan bbee ffaattaall.. I Inhnhaalalatitioonn:: IrIrrriittanantt E Eyyee: : IrIrrriittanantt S Skkiin:n: IrIrrriittanantt I Ingngeeststiioonn: : NoNott llikikelelyy tto o ooccccurur C Caarcrciinnooggeeninicicittyy:: IAIARRCC,, NNTTPP,, aanndd OOSSHAHA ddoo nnoott llisistt ssododiiuumm mmeettababiissululfifitte e aass aa ccararcciinonoggeenn.. C Chhrroonniic c EEffffeectctss:: PrProolloonnggeedd oorr rreeppeeaatteedd eexxpopossururee mmaayy ccauausse e ddeerrmmatatiititiss,, aanndd ssenenssititizizatatiionon r reeaaccttioionnss. . M Meedidiccaall CCoonnddiititiononss AAggggrraavavateted d bby y LLoonngg--TTeermrm EExxpopossuurree: : CCaappaabbllee ooff pprroovvookkiingng bbrroonncchohosspapassm m iinn s sululffiitte-e-ssenenssiititiveve iinnddiivviidduuaallss wwhhoo hhaavvee aasstthmhmaa..

(2)

S

Se

e

ct

c

ti

io

o

n

n

4

4

-

-

F

F

ir

i

rs

st

t

A

Ai

id

d

M

Me

e

as

a

s

ur

u

re

e

s

s

E Exxppoossuurree R Roouuttee SSyymmppttoomm TTrreeaattmmeenntt I Innhhaallaattiioonn:: SSoorreetthhrrooaatt,,sshhoorrttnneessssooffbbrreeaatthh RReemmoovveeffrroommeexxppoossuurreettooffrreesshhaaiirr.. SSeeeekk c coouugghhiinngg,,aannddccoonnggeessttiioonn.. mmeeddiiccaallaatttteennttiioonniinnsseevveerreeccaasseessoorriiffrreeccoovveerryy i issnnoottrraappiidd.. E EyyeeCCoonnttaacctt:: IIrrrriittaattiioonnttooeeyyeessaannddmmuuccoouuss IIrrrriiggaatteewwiitthhwwaatteerruunnttiillnnooeevviiddeenncceeooff m meemmbbrraanneess.. cchheemmiiccaallrreemmaaiinnss..OObbttaaiinnmmeeddiiccaall a atttteennttiioonn.. R Roouuttee SSyymmppttoomm TTrreeaattmmeenntt S SkkiinnCCoonnttaacctt:: IIrrrriittaattiioonn,,iittcchhiinngg,,ddeerrmmaattiittiiss WWaasshhwwiitthhssooaappaannddddrreenncchhwwiitthhwwaatteerr.. R Reemmoovveeccoonnttaammiinnaatteeddccllootthhiinnggaanndd w waasshhbbeeffoorreerreeuussee.. I Innggeessttiioonn:: IIrrrriittaattiioonnttoommuuccoouussmmeemmbbrraanneess.. GGiivveellaarrggeeqquuaannttiittiieessooffwwaatteerroorrmmiillkk i immmmeeddiiaatteellyy.. OObbttaaiinnmmeeddiiccaallaatttteennttiioonn..

A

A

ft

f

te

er

r

f

fi

i

rs

r

s

t

t

a

a

id

i

d,

,

g

ge

e

t

t

a

a

pp

p

pr

ro

o

pr

p

ri

i

at

a

te

e

m

m

ed

e

di

i

ca

c

al

l

a

at

tt

te

en

nt

ti

io

on

n.

.

N Noottee ttoo pphhyyssiiciciaan:n: ExExpopossururee mmaayy aaggggrraavvaattee aaccutute e oorr cchrhroonniicc aasstthmhmaa,, eemmpphhyyssememaa aanndd b brroonncchihittisis.. S Sppeeciciaal l PPrreecacaututiioonnss//PrProocceedudurrees:s: NoNonnee iindndiiccatateedd..

S

Se

e

c

c

ti

t

io

o

n

n

5

5

-

-

F

Fi

ir

re

e

-F

-

Fi

ig

gh

h

ti

t

in

ng

g

M

Me

e

a

a

su

s

ur

re

e

s

s

F FllaasshhPPooiinntt:: NNoottccoommbbuussttiibbllee.. F FllaasshhPPooiinnttMMeetthhoodd:: NNoottAApppplliiccaabbllee.. B BuurrnniinnggRRaattee:: NNoottAApppplliiccaabbllee.. A AuuttooiiggnniittiioonnTTeemmppeerraattuurree:: NNoottAApppplliiccaabbllee.. L LEELL:: NNoottAApppplliiccaabbllee.. U UEELL:: NNoottAApppplliiccaabbllee.. F FllaammmmaabbiilliittyyCCllaassssiiffiiccaattiioonn:: NNoottFFllaammmmaabbllee.. E ExxttiinngguuiisshhiinnggMMeeddiiaa:: UUsseeeexxttiinngguuiisshhiinnggaaggeennttaapppprroopprriiaatteeffoorrssuurrrroouunnddiinnggffiirreeccoonnddiittiioonnss.. U UnnuussuuaallFFiirreeoorrEExxpplloossiioonnHHaazzaarrddss:: NNoonneeiinnddiiccaatteedd.. H HaazzaarrddoouussCCoommbbuussttiioonnPPrroodduuccttss:: MMaayyrreelleeaasseehhaazzaarrddoouussggaass.. F Fiirree--FFiigghhttiinnggIInnssttrruuccttiioonnss:: DDoonnoottrreelleeaasseerruunnooffffffrroommffiirreeccoonnttrroollmmeetthhooddssttoosseewweerrssoorr w waatteerrwwaayyss.. F Fiirree--FFiigghhttiinnggEEqquuiippmmeenntt:: BBeeccaauusseeffiirreemmaayypprroodduucceettooxxiicctthheerrmmaallddeeccoommppoossiittiioonnpprroodduuccttss,, w weeaarraasseellff--ccoonnttaaiinneeddbbrreeaatthhiinnggaappppaarraattuuss((SSCCBBAA))wwiitthhaaffuullllffaaccee p piieecceeooppeerraatteeddiinnpprreessssuurree--ddeemmaannddoorrppoossiittiivvee--pprreessssuurreemmooddee..

S

Se

e

ct

c

ti

io

o

n

n

6

6

-

-

A

Ac

cc

ci

id

de

e

nt

n

ta

al

l

R

Re

e

le

l

e

a

a

s

s

e

e

M

Me

e

as

a

s

u

u

re

r

e

s

s

S Sppiillll // LLeeaak k PPrroocecedudurrees:s: WWeaearr aapppprroopprriiaatte e PPPPEE -- SSeeee SSececttioionn 88.. S Smmaallll SSppiilllls s // LLeeaaksks:: SpSpiillllss ccanan bbee nneeuuttrraalliizzeded wwiitth h aann aallkkalaliinene mmatatereriialal ssucuch h aass ccauausstticic s sododaa.. LLeeaakkss mmayay bbee llooccatateded bbyy ssprpraayyiningg tthhee aarreeaa wwiitth h aammmomonniiuumm h hyydrdrooxxiidede ssololututiionon wwhhiicch h ffoorrmmss aa wwhhiitete ffuummee iinn tthehe pprreessenencce e ooff ssululffuurr d diioxoxiidede.. L Laargrgee SSppiilllls s // LLeeaaksks:: LaLarrggee sspipillllss sshohouulld d bbee hhaannddlleedd aaccccororddiingng tto o aa pprreeddeetterermminineedd ppllaann.. C Coonnttaaininmmeentnt:: FoForr llararggee sspipilllsls, , ddiikke e ffaarr aahheeaadd ooff ccononttaammininaatteedd rruunnooffff ffoorr llataterer

(3)

d diisspopossalal..

S

Se

e

c

c

ti

t

io

on

n

7

7

-

-

H

Ha

a

n

n

dl

d

li

in

n

g

g

a

an

n

d

d

S

St

to

or

ra

ag

g

e

e

H Haandndlliningg PPrreecacauutitioonns:s: AvAvooiidd ccononttacactt wwiitth h pprroodduucct.t. DDoo nnoott bbrreeaatth h dduusst t oorr vvaappoorr.. S Sttoorraaggee RReeququiireremmeentntss:: AvAvooiidd hheeaatt oorr mmoioisstuturree.. SSttororee iin n aarreeaass,, aawwaayy ffrroomm hheeaatt aanndd mmooiissttururee a anndd pprrootteecctetedd ffrroomm pphhyyssicicalal ddaammagagee.. SSeeggrreeggaatte e ffrroomm aacciidsds aanndd o oxxididiizzererss..

S

Se

e

ct

c

ti

io

on

n

8

8

-

-

E

Ex

x

p

p

os

o

su

u

re

r

e

C

Co

o

n

n

tr

t

ro

o

ls

l

s

/

/

P

Pe

e

rs

r

s

on

o

na

a

l

l

P

Pr

ro

o

te

t

e

ct

c

ti

io

o

n

n

V Veennttiillaattiioonn:: PPrroovviiddeeggeenneerraalloorrllooccaalleexxhhaauussttvveennttiillaattiioonnssyysstteemmssttoommaaiinnttaaiinn A AiirrbboorrnneeccoonncceennttrraattiioonnssbbeelloowwOOSSHHAAlliimmiittss((SSeecc..22)).. LLooccaalleexxhhaauusstt v veennttiillaattiioonniisspprreeffeerrrreedd bbeeccaauusseeiittpprreevveennttssccoonnttaammiinnaannttddiissppeerrssiioonn i innttootthheewwoorrkkaarreeaabbyyccoonnttrroolllliinnggiittaatttthheessoouurrccee.. R ReessppiirraattoorryyPPrrootteeccttiioonn:: FFoolllloowwOOSSHHAArreessppiirraattoorrrreegguullaattiioonnss((2299CCFFRR11991100..113344))aanndd,,iiff n neecceessssaarryy,,wweeaarraaMMSSHHAA//NNIIOOSSHH--aapppprroovveeddrreessppiirraattoorr.. SSeelleecctt r reessppiirraattoorrbbaasseeddoonniittssssuuiittaabbiilliittyyttoopprroovviiddeeaaddeeqquuaatteewwoorrkkeerr p prrootteeccttiioonnffoorrggiivveennwwoorrkkiinnggccoonnddiittiioonnss,,lleevveellooffaaiirrbboorrnnee c coonnttaammiinnaattiioonn,,aannddpprreesseenncceeooffssuuffffiicciieennttooxxyyggeenn.. FFoorreemmeerrggeennccyyoorr o onn--rroouuttiinneeooppeerraattiioonnss((cclleeaanniinnggssppiillllss,,rreeaaccttoorrvveesssseellss,,oorrssttoorraaggee t taannkkss)),,wweeaarraaSSCCBBAA.. WWaarrnniinngg!! AAiirr--ppuurriiffyyiinnggrreessppiirraattoorrssddoonnoottpprrootteecctt w woorrkkeerrssiinnooxxyyggeenn--ddeeffiicciieennttaattmmoosspphheerreess.. P PrrootteeccttiivveeCCllootthhiinngg//EEqquuiippmmeenntt:: WWeeaarrpprrootteeccttiivveegglloovveess,,bboooottss,,aannddccllootthhiinnggwwhheennnneecceessssaarryyttoo p prreevveenntteexxcceessssiivveesskkiinnccoonnttaacctt.. WWeeaarrpprrootteeccttiivveeeeyyeeggllaasssseessoorr g googggglleess,,ppeerrOOSSHHAAeeyyee--aannddffaaccee--pprrootteeccttiioonnrreegguullaattiioonnss((2299 C CFFRR11991100..113333)).. S SaaffeettyySSttaattiioonnss:: MMaakkeeeemmeerrggeennccyyeeyyeewwaasshhssttaattiioonnss,,sshhoowweerrss,,aannddwwaasshhiinnggffaacciilliittiieess A Avvaaiillaabblleeiinntthheewwoorrkkaarreeaa.. C CoonnttaammiinnaatteeddEEqquuiippmmeenntt:: RReemmoovveetthhiissmmaatteerriiaallffrroommppeerrssoonnaallpprrootteeccttiivveeeeqquuiippmmeennttaassnneeeeddeedd.. C Coommmmeennttss:: DDoonnootteeaatt,,ddrriinnkk,,oorrssmmookkeeiinnwwoorrkkaarreeaass.. PPrraaccttiicceeggooooddppeerrssoonnaall h hyyggiieenneeaafftteerruussiinnggtthhiissmmaatteerriiaall,,eessppeecciiaallllyybbeeffoorreeffooooddoorrbbeevveerraaggee c coonnssuummppttiioonn..

S

Se

e

ct

c

ti

io

o

n

n

9

9

-

-

P

Ph

h

y

y

si

s

ic

ca

a

l

l

a

an

nd

d

C

Ch

he

e

m

m

ic

i

c

al

a

l

P

Pr

ro

op

pe

e

rt

r

ti

ie

e

s

s

P Phhyyssiicacall SStatatete: : SoSollidid ccryryssttalal WWaateter r SSololuubbiililityty:: 4545 %% @@ 220000 CC A Appppeeaararancncee: : WWhihitte e OOththeer r SSoollububiillititiiees:s: NANA O Oddoor r TThhrreeshshoolldd: : pupunnggeenntt SSOO22 ooddoorr BoBoiililingng PPooiintnt:: V Vaapoporr PPreressssuurree: : FrFreeeezziningg PPooiinntt:: V Vaapoporr DDeensnsiityty ((AAiir=r=11)):: MMeeltltiinngg PPooiinntt:: 151500 00C C F Foorrmmuullaa WWeeiigghht:t: 191900..1111 EvEvaapoporraatitionon RRaatete: : NoNorrmmaall.. D Deensnsiityty:: NANA pHpH:: AcAciididicc. . S Sppeecicifific c GGrraavivittyy ((HH22O=O=11)):: 11..5 5 % % VVoollaatitilele: : NANA

(4)

S

Se

e

ct

c

ti

io

on

n

1

10

0

-

-

S

St

ta

ab

bi

il

li

it

ty

y

&

&

R

Re

e

a

a

c

c

ti

t

iv

v

it

i

ty

y

S Sttaabibillitityy:: StStababllee uunnddeerr nnoorrmmalal ccononddiittioionnss. . P Poollymymeeririzzaatitioonn:: HaHazzararddoouuss ppoollyymmereriizzatatioionn wwiillll nnoott ooccccurur.. C Chheemmicicaall IIncncoommppaatitibbiililititiees:s: IInn tthehe pprreessenencce e ooff wwaatteerr,, oorr aacciid,d, SSododiiumum MMetetaabbiissululfifitte e ((aanndd s sololuuttioionnss) ) mmaayy rreelleeaasse e ttoxoxiicc aanndd hhaazzararddoouuss ffuummeses ooff ssululffuurr ooxxidideess,, i incncllududiingng ssululffuurr ddiioxoxiidede.. AAccutute e ppooiissononiinngg ffrroomm ssululffuurr ddiioxoxiidede iiss rraarree b beeccauausse e tthhee ggaass iiss eeaassiillyy ddeettecectteded.. IItt iiss sso o iirrrriittatatiningg tthhaatt ccononttacact t c canannnoott bbee ttoollereraatteedd.. SSyympmpttoommss iinnccllududee ccouougghhiinngg,, hhooaarrsseneneessss,, s sneneeezziningg,, tteeaarriingng,, aanndd bbrreeaatthhiingng ddiiffffiiccululttyy. . HHoowweevveerr,, wwoorrkkererss wwhhoo c canannnoott eessccapapee hhiighgh aacccciidedennttalal eexxpopossururee mmaayy ssufufffeerr sseveveerree ppuullmmononaarryy d daammaaggee wwhhiicch h ccanan bbee ffaattaall.. CCoonnttaacctt wwiithth ppoowwddeerreedd ppoottaassssiuiumm,, s sododiiuumm mmeettalalss, , aallkkalalii, , aanndd ooxxiididizziningg aaggeennttss pprroodduucce e vviioollenentt rreeaaccttioionnss. . R Reeaaccttss wwiitth h wwaatterer aanndd ssteteaamm ttoo ffoorrmm ccororrroossivivee ssululffuurroouuss aaccidid.. RReeaaccttss w wiithth cchlhlororaatteses ttoo ffoorrmm uunnsstatabblle e cchlhloorriinene ddiiooxxididee.. C Coonnddiititiononss ttoo AAvvooiid:d: AvAvooiidd eexxccesesssivivee hheeaatt,, oorr ooppeenn ffllaammee,, aanndd mmoioisstuturree.. H Haazzaardrdoouuss DDeecocommpopossiititionon PProrodduuccttss:: MMayay rreelleaeasse e hhaazzararddoouuss ssululfufurr ddiiooxxididee ggaass..

S

Se

e

ct

c

ti

io

o

n

n

1

11

1

-

-

T

T

o

o

x

x

ic

i

co

o

lo

l

o

g

g

ic

i

c

al

a

l

I

In

nf

fo

or

rm

m

a

a

ti

t

io

on

n

E Eyyee EEffffeectctss ((rraabbbbiit)t):: NoNott aavvaaiillaabblle.e. AcAcuuttee IInhnhaalalatitioonn EEffffeectctss ((rraat)t):: NNoott aavvaaiillabablle.e. S Skkiin n EEffffeectctss ((rraabbbbiit)t):: NNoonn--ccororrroossiiveve.. AcAcuuttee OOrarall EEffffeectctss ((rraat)t):: LLDD5050 == 111155 mmgg//kkg g C Caarcrciinnooggeeninicicittyy:: IAIARRCC,, NNTTPP,, aanndd OOSSHAHA ddoo nnoott llisistt SSooddiiuumm MMeettababiissululffiitete aass aa ccararcciinonoggeenn.. C Chhrroonniic c EEffffeectctss:: PrProolloonnggeedd oorr rreeppeeaatteedd eexxpopossururee mmaayy ccauausse e ddeerrmmatatiititiss,, aanndd ssenenssititizizatatiionon r reeaaccttioionnss. . EExxpopossururee ttoo aasstthmhmaattiicc, , aattooppiicc aanndd ssululfifitete ssenenssititivivee iindndiivividuduaallss mmayay r reessulult t iinn sseveveerree bbrroonncchohoccononsstrtriiccttioionn aanndd rreedduucceded lleevveellss iin n ffoorrcceded eexxpipirarattororyy v voolluummee.. DDeeccomompopossiititionon ooff ssododiiumum mmetetaabbiissululfifitte e ((aanndd ssololututiiononss) ) mmayay rreelleaeasse e t toxoxiicc aanndd hhaazzararddoouuss ffuummeess ooff ssululffuurr ooxxiidedess,, iincncllududiingng ssululffuurr ddiioxoxiidede,, wwhhiicch h m mayay ccauauss ppeerrmmananeenntt ppuullmmononaarryy iimmpapaiirmrmenenttss ffrroomm aaccututee aanndd cchrhroonniicc e exxpopossururee.. TThhee IImmmmedediiatateellyy DDaannggeerroouuss tto o LLiiffee oorr HHeeaalltth h ((IIDDLLHH)) lleevveell ffoorr SSOO22 i iss 110000 ppppmm..

S

Se

e

c

c

ti

t

io

on

n

1

1

2

2

-

-

E

Ec

c

o

o

lo

l

o

gi

g

ic

ca

al

l

I

In

n

fo

f

o

rm

r

m

at

a

ti

io

o

n

n

E Eccoottooxxiicciittyy:: SSooddiiuummMMeettaabbiissuullffiitteeiissaannoonnhhaazzaarrddoouussssoolliiddccoommmmoonnllyyuusseeddaassaa w waasstteewwaatteerrddeecchhlloorriinnaattiinnggaaggeenntt.. HHiigghhccoonncceennttrraattiioonnsswwiillllccoonnttrriibbuuttee t tooeelleevvaatteeddcchheemmiiccaallooxxyyggeennddeemmaannddiinnaaqquuaattiicceennvviirroonnmmeennttss.. E EnnvviirroonnmmeennttaallTTrraannssppoorrtt:: SSoolluubblleeiinnwwaatteerr.. E EnnvviirroonnmmeennttaallDDeeggrraaddaattiioonn:: RRaappiiddbbiioollooggiiccaallddeeccoommppoossiittiioonn.. S SooiillAAbbssoorrppttiioonn//MMoobbiilliittyy:: SSlliigghhtt..

(5)

S

Se

e

ct

c

ti

io

on

n

1

13

3

-

-

D

Di

is

sp

p

o

o

sa

s

al

l

C

Co

o

ns

n

si

id

de

e

ra

r

a

ti

t

io

o

n

n

s

s

D Diispspoossaall: : WWasastete ddeetterermmiinanattiiononss ttyypipiccalalllyy ccononssidideerr SSooddiiuumm MMeettababiissululfifitte e ccononttamamininaatteedd M Matatereriialalss tto o bbee nnoonn--hhaazzararddoouuss.. D Diispspoossaall RReegguullaatotoryry RReeququiirreemementntss:: FoFollllowow aapppplliiccabablle e FFeeddeerraall,, ssttatatee aanndd llooccalal rreegguullaattiiononss.. C Coonnttaainineer r CClleeaaniningng aandnd DDiissppoossaal:l: FoFollllowow aapppplliiccabablle e FFeeddeerraall,, ssttatatee aanndd llooccalal rreegguullaattiiononss..

S

Se

e

ct

c

ti

io

o

n

n

1

14

4

-

-

T

T

ra

r

a

ns

n

sp

p

or

o

rt

t

I

In

nf

fo

or

rm

m

a

a

ti

t

io

on

n

D

D

O

O

T

T

T

T

r

r

a

a

n

n

s

s

p

p

o

o

r

r

t

t

a

a

t

t

i

i

o

o

n

n

D

D

a

a

t

t

a

a

(

(

4

4

9

9

C

C

F

F

R

R

1

1

7

7

2

2

.

.

1

1

0

0

1

1

)

)

:

:

S Shhiippppiinngg NNaammee: : SoSoddiiumum MMetetababiissululffiitte,e, nnoonn--rreegguullaatteedd mmaatteerriiaall S Shhiippppiinngg SSyymmbboolls:s: NANA H Haazzaardrd CCllaassss:: NANA S Suubbssiididiaaryry HHaazzaardrd:: NANA I ID D NNoo..: : NANA P Paackckiingng GGrroouupp:: NANA L Laabebell: : NANA S Sppeeciciaal l PPrroovivisisioonnss:: NANA

S

Se

e

ct

c

ti

io

o

n

n

1

15

5

-

-

R

Re

e

g

g

ul

u

la

at

to

or

ry

y

I

In

nf

fo

or

rm

m

at

a

ti

io

on

n

E EPPAA RReegugullaatitiononss:: R RCCRRAA HHaazzararddoouuss WWasastete CCllaassssififiiccatatiionon ((4400 CCFFRR 226611)):: NoNott llisistetedd.. R RCCRRAA HHaazzararddoouuss WWasastete NNuummbbeerr ((4400 CCFFRR 226611)):: NoNott llisistetedd.. C CEERCRCLLAA HHaazzararddoouuss SSububssttanancce e ((4400 CCFFRR 330022..44)):: NoNott llisistetedd.. C CEERCRCLLAA RReeppoorrttababllee QQuauannttitityy ((RRQQ)):: NANA S SAARARA TTiittlele IIIIII:: SeSeccttioionn 330022 EExxttreremmelelyy HHaazzararddoouuss SSububssttanancce:e: NNoott llisistetedd.. S Seeccttioionn 331133 TTooxxicic CChheemmiiccalal:: NoNott llisistetedd.. F FIIFFRRAA:: NoNott rreegguullatateedd.. T TSSCCAA:: InInvveennttoorryy lliisstetedd cchehemmiiccalal;; PPAIAIRR RReeppoorrttabablle;e; N Noott llisistetedd iinn TTooxxicic SSuubbssttanancceses CChheemmiiccalal IInnddeexx O OSSHAHA RReegguullaatitiononss:: A Aiir r CCoonnttaammiinananntt ((2299 CCFFRR 11991100..10100000)):: NoNott llisistetedd.. O OSSHAHA SSpepecciifificcalalllyy RReegguullaatteded SSuubbsstatanncce:e: NoNott llisistetedd.. O Oththeer r RReegugullaatitiononss:: F FDDAA:: ReRegguullaatteded wwhheenn uusseded aass aa ffoooodd pprreesserervvaattivivee..

S

Se

e

ct

c

ti

io

o

n

n

1

16

6

-

-

O

Ot

th

he

e

r

r

I

In

nf

fo

or

rm

m

at

a

ti

io

on

n

T Thheeiinnffoorrmmaattiioonnhheerreeiinniissbbeelliieevveeddttoobbeerreelliiaabbllee.. HHoowweevveerr,,nnoowwaarrrraannttyy,,eexxpprreesssseeddoorriimmpplliieedd,,iissmmaaddeeaassttoo i ittssaaccccuurraaccyyoorrccoommpplleetteenneessssaannddnnoonneeiissmmaaddeeaassttootthheeffiittnneessssoofftthhiissmmaatteerriiaallffoorraannyyppuurrppoossee.. TThhee

(6)

m

mananuuffaacctturureerr sshahallll nnoott bbee lliiabablle e ffoorr ddaammagageess ttoo ppeerrssonon oorr pprrooppeerrttyy rreessulultitingng ffrroomm iitsts uusse.e. NNootthhiingng hheerreeiinn s

References

Related documents

Application Route: Inhalation Exposure time: (4 Weeks) NOEL: 50000 ppm Subchronic toxicity Difluoromethane : Species: Rat. Application Route: Inhalation Exposure time: (90 d)

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep

Health Administration Permissible Exposure Limits; TWA – Time Weighted Average; HSIS – Hazardous Substances Information System; STEL – Short Term Exposure Limit; AIHA WEEL –

May cause irritation of the upper respiratory tract (nose, mouth and/or throat), resulting in sneezing coughing and sore throat.. Long-term respiratory

Repeated or prolonged contact with spray mist may produce chronic eye irritation and severe skin irritation.. Repeated or prolonged exposure to spray mist may produce respiratory

If you begin to feel unwell, and have a fever or a cough, sore throat, shortness of breath or respiratory illness you should get tested for coronavirus (COVID-19). Contact the

• 1,500 deaths/ year • 20,000 hospital visits • 10-20 yr latency period • Shortness of breath common symptom • Dose-response relationship Time of Exposure Amount of

After skin contact: Rinse affected area with large amounts of water until no evidence of product remains.. After inhalation: Remove from exposure area to