LISTA E LEGJISLACIONIT RELEVANT PËR FUSHËN E NDËRTIMIT PUBLIKUAR NË GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Full text

(1)

Ministria

Departamenti

Nr. Emri i Ligjit/Emri i UA

Nr. Rendor i GZ Data publikimit në GZ Numri i LIgjit

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Kushtetuta_sh.pdf 313LIGJ PËR NDËRTIM DHE SHTOJCA

http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/Ligji_per_Ndertim_353573.pdf UA MBI TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LËSHIMIN E LEJËS SË NDËRTIMIT & DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKRURËS

http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/U.A._nr.22-

2012_mbi_Taksat_Administrative_per_Leshimin_e_Lejes_se_Ndertimit_607193.pd f

01_1 ANEKS-1- Tabela e Shpenzimeve për Kalkulimin e Taksës për Leje të Ndërtimit (Kategoria I & II)

01_2 ANEKS-2 Tabela e Shpenzimeve për Kalkulimin e Tarifave rregullative për rritjen e densitetit të infrastrukturës

01_3 ANEKS-3 Tabela e Shpenzimeve për Kalkulimin e Taksës për leje të ndërtimit (Kategoria III-Kalkulimi për metër katror)

01_4 ANEKS -4 Tabela e Shpenzimeve për Kalkulimin e Taksës për Lëshimin e Lejes së Ndërtimit

(Kategoria III – Kalkulimi i vlerës së përqindjes)

01_5 Forma Standarde e Marrëveshjes Zhvillimore për Përdorim kur Investitori Paguan Tarifën

Rregullative për Infrastrukturë

Përpos ligjeve të Zhvillimit Ekonomil-Energjetika ka ligje bazike për energjetikë,ligjet tjera të theksuara me ngjyrë të kuqe trajtohen vetëm në fushat që janë të ndërlidhura me fushat e më parë përmendura.

Legjislacioni themelor, i përdorur për nevoja të provimit profesional për Inxh.Elektros është i shënuar me ngyrë të gjelbert

Nr. 04/L- 110 Udhëzime

Administrative

22 Ministria e

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Banimi dhe Ndërtimi

Ndërtimi Ligji

18 03.07.2012

LISTA E LEGJISLACIONIT RELEVANT PËR FUSHËN E NDËRTIMIT PUBLIKUAR NË GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Vërejtje:

(2)

01_6 Forma Standarde e Marrëveshjes Zhvillimore për Ndërtimin e Infrastrukturës nga Investitori

02 U_A_për_kushtet teknike te objekteve me aftësi te kufizuara * (http://mmph.rks- gov.net/repository/docs/U_A_per_P_A_K.pdf)

03 UA._shkeljet-tjera-specifike-administrative-dhe -gjobat-përkatëse UA.58-05-për-mbajtjen-e-evidencës-se-inspektimit

UA.nr.03-06 lista e objekteve për të cilat-nuk kërkohet leja e ndërtimit * UA.Nr.64-05-për-nostrifikimin e projektit *

UA Kushtet e kualifikimit për inspektor ndërtimor të MMPH dhe inspektor ndërtimor komunal UA Për mbylljen e vend ndërtimit dhe mënyrën e rrethimit të tij nga inspektorati ndërtimor UA Për provimin profesional dhe licencimin e arkitektëvedhe inxhinierëve në fushën e ndërtimit

01 Ligji_Nr._03L-164_per_Financimin_e_programeve_te_vecanta_te_banimit- _shqip_685313

02 Ligji_për_shitjen_e_banesave_(shqip)_880347 Udhëzime

administrative 03 Ligji për shfrytëzimin administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesës në bashkëpronësi- 03-L- 091

Nr_03_2009-Rregullore teknike për kursimin e energjisë termike dhe mbrojtjen termike në ndërtesa

Rregullore_04_2011-për mënyren-e-llogaritjes-së-pagesës-për-kontrollin-teknik-të-objekteve- ndërtimore

LIGJI PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR 17 01.10.2007

http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2003_14_al.pdf

LIGJI PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR Nr. 2003-14 42 25.11.2008 03/L-106 http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2008_03-L-106_al.pdf

LIGJ PËR ZONAT E VEÇANTA TЁ MBROJTURA 28 01.06.2008 03/L-039

http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2008_03-L039_al.pdf 317 01_3 Ligji për Fshatin Hoçë e Madhe (shqip)

01_4 Ligji për Qendrën Historike te Prizrenit (shqip) Doracaku Doracak i Planifikimit dhe i ndërtimit

Për caktimin e objekteve me rëndësi për vendin për të cilat MMPH lëshon lejen urbane*

Për zbatimin e LPH mbi elementet them të PZHU*

Për zbatimin e LPH mbi elementet themelore PRRU * Për zbatimin e LPH mbi elementet themelore të PZHK * Planifikimi

Hapësinor

Ligjet

44

81

Udhëzime administrati

ve Udhëzime Administrative Ministria e

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Banimi dhe Ndërtimi

Ndërtimi

Banimi Ligjet

Rregullore

Planifikimi Hapësinor

(3)

Për zbatimin e LPH mbi elementet them të përmbajtjes Planit hapësinor KS Rregullimin e mbikëqyrjes të ndëshkimeve dhe marrjen e masave*

UA Mbi themelimin e IPH

UA procedurën e shqyrtimit publik për planet haps dhe plan urbanist

Zbatimin e LPH mbi procedurat e shqyrtimit publik për planet hapësinore dhe urbanistike 54- 2005

01 Plani_Hapësinor_i_Kosovës_2010_2020

01 Fusha_e_Mihjes_se_Re 02 Kleçke_dhe_Divjake

VBJ 316 01 Plani_i_Veprimit_për_Parandalimin_dhe_Rregullimin_e_VBJ-ve_1 20 18.07.2012

02 Raporti-29.12.2010-QERSHOR 03 udhëzuesi-_VBJ-shqip

04 Vendbanimet_joformale_Raport 2005 01 Ligji për mbeturina - 2005_02-L30_al *

http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/Ligji_per_mbeturina_983317.pdf 02 Ligji për mbrojtjen e Mjedisit - 2009_03-L-025_al *

http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2009_03-L-025_al.pdf

03 2010-214-Ligj Për Vlerësimin e Ndikimit Në Mjedis VNM 83 29.10.2010 03/L-214

210 04 2010-230-Ligj Për Vlerësimin Strategjik mjedisor VSM 83 29.10.2010 03/L-230

05 Ligji për mbrojtjen e natyrës - 2010-233-alb

http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2010-233-alb.pdf 06 Ligji për mbrojtjen nga zhurma - 2007_02-L102_al *

http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2007_02-L102_al.pdf 07 Ligji Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja - 03-L-144

http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2010-160-alb_388868.pdf 08 Projekt Ligji për Parkun Bjeshkët e Nemuna

03/L-160 85 09.11.2010 03/L-233 116

40 15.10.2008 02/L-102 04/L-060

145

50 06.04.2009 03-L-025 Planet

PH Zonat e veçanta

PH Zonat e veçanta

Mjedisi Ligjet

215

175 Planifikimi

Hapësinor

Udhëzime administrati

ve Ministria e

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Planifikimi Hapësinor

(4)

09 Projekt Ligji per Parkun Kombëtar Sharri 67 29.03.2010 01 UA Regjistri i Vlerave te Mbrojt te Natyrës_05.06.2012_259710

02-UA_Nr.08-2009 mbi vlerat e lejuara të emisioneve të zhurmës nga burimet e ndotjes

03 UA. 09-04-16 Për nivelin maksimal të lejuar të shkarkimit dhe te shpërndarjes të ndotësve në tokë

04 UA. Aplikacion për Pëlqim Mjedisor

05-UA_për_Lejen_Mjedisore 07.05. 2012_-_Miratim_348574

06 UA. Për Përmbajtjen dhe mënyrën e Regjistrit te Lejeve te Integruara 765192 10 UA_-_Vendkalimet_e_Shtazëve_-13._07_2012-_506220

11 UA_03-2011për formën,përmbajtjen dhe mënyrën e plotësimit të aplikacioneve për leje të integruar

14 UA_17kushtet e lejes për llojet specifike të operimeve dhe impianteve

15 UA_kriteret_për_vendosjen_e_panove

16 UA_nr_01_2009mbi kushtet për zgjedhjen e lokacionit dhe ndërtimin e deponisë së mbeturinave

18 UA_nr_65_05_Për dhënien e lejes ekologjike

19 UA_nr_2007Mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme te ndotjes

20 UA-për nivelet maksimale të lejuara të shkarkimit dhe shpërndarjes të ndotësve në tokë_16.01

Ligjet 49

01 Ligji për ujërat e Kosovës - 2004_24 * 18 01.11.2007 2004_24

01 UA Nr. 63-05-Mbi përmbajtjen formën kushtet dhe mënyrën e lëshimit dhe ruajtjes së lejes ujore

02 UA Nr. 32_07-Për Përmbajtjen e Infrastrukturës Ujore Udhëzimet

Administrative

Ujërat

Udhëzimet Administrative

Mjedisi Ligjet

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

(5)

03 UA.13.2008 Vlerat Kufizuese të Efluentit që Shkarkohet në Trup Ujor dhe në Rrjetin e Kanalizimit Publik

01 Ligji_për_kadastër_229561

http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/Ligji_per_kadaster_229561.pdf

101 Ligji nr. 2002/5 për Themelimin e Regjistrave për drejtën Pronës së Paluajtshme 34 01.08.2008 2002/5 Ligji nr. 2003/13 për ndryshim plotësimin e Ligjit 2002/5 Themelimin e Regjistrave për drejtën

Pronës së Paluajtshme

34 01.08.2008

Ligji nr. 04/L-009 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 2002/ 5 për Themelimin e Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

7 10.08.2011

149 01 Ligji Për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme 464362 52 08.05.2009 03/L-139

Ligji nr. 03/L-205 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së

91 10.12.2010 03/L-205

Paluajtshme

01 Ligji mbi rrugët dhe plotësimi

http://mi-ks.net/data/documents/ligji%20mbi%20rruget%20shqip.pdf http://mi-

ks.net/data/documents/PËR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOTËSIMIN%20E

%20LIGJIT%20PËR%20RRUGË%20NR_3545.pdf 02 Ligji për transport (rrugor apo te mallrave) - 2004_1_al

02_1 Ligji-per-ndryshimin-e-ligjit-per-transportin-rrugor-Nr-2004-1_02_L127 03 Ligji-për-sigurinë-në-komunikacionin-rrugor

277 04 Ligji Për Hekurudhat e Kosovës -Nr. 04-L-063 28 16.12.2011

01 U.A._Nr.2004_-_1_Mbi_organin_e_inspektoratit 02 UA Nr.2005-13 per ndryshimin e UA 2004-5 04 UA_2008-4_kriteret_për_vendosjen_e_panove

UA 2004-5 Mbi caktimin e tarifave për kyçje ne rruge...magjistrale dhe regjionale UA nr 2008 3 për mbikëqyrjen pranimin teknik dhe kolaudimin e punëve të kryera në infrastrukturën rrugore

Ministria e infrastrukturës Ligjet

42 16 01.09.2007

Udhëzimet Administrative

Agjencia Kadastrale 248

13 01.09.2011 04/-L-013

Shpronësimi Ligji

Ujërat

Udhëzimet Administrative Ministria e

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

(6)

UA për vendosjen, formën, ngjyrën dhe dimensionet e shenjave dhe sinjalizimi të pajisjeve në komunikacionin rrugor

8 2008/6 Mbi rregullat e përbashkëta për alokimin e slloteve ne aeroportet e vendosura në Kosovë

Rregullore_2008/3 Mbi kriteriumet e sigurimit per transportuesit ajror dhe operatoret e avionëve

Ligji për Trashëgiminë Kulturore - 2006_02-L88_al*

Ligji për te Drejtat e Autorit (shqip)

Udhëzuesi për Trashëgimi Kulturore (TK)- Mjete teknike për Konservimin dhe Menaxhimin e TK

UA. Nr. 2a -Udhëzuesi mbi gërmimet arkeologjike

UA.Nr. 3 Aktivitetet Konservuese dhe Restauruese të Trashëgimisë Kulturore UA.Nr. 4- Autorizimet dhe Kompetencat e Inspeksionit për Trashëgimi Kulturore UA.Nr. 5 - Regjistrimin Dokumentimin Vlerësimin dhe Përzgjedhjen e Trashëgimisë Kulturore për Mbrojtje

UA. Masat e sigurisë për trashëgiminë e luajtshme

UA. Procedurat e licencimit të tregtarëve të objekteve të trashëgimisë së luajtshme Regulation Procedures for excavations / investigation

Udhëzues mbi përmbajtjen dhe metodologjinë e bazave te konservimit Integrated Conservation in Kosovo – Policy Planning Guidance Paper 2009

Council of Europe - ETS no_ 119 - European Convention on Offences relating to Cultural Property

Council of Europe - ETS no_ 121 - Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe

Council of Europe - ETS no_ 143 - European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage

(Revised)

Council of Europe - ETS No_ 176 - European Landscape Convention

Council of Europe Framework Convention on the Value of the Cultural Heritage for Society

Ligjet Ligji i Punës - 2010-212 *

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2010-212-alb.pdf Udhëzimet

Administrative

UA Për Planifikimin e Hapësirave për Ndërtesat e Qeverisë së Kosovës Komponenti 2 Ligjet 02 Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve

01 Ligji për pyjet e Kosovës - 2003_3

01_1 Ligji për ndryshimin e ligjit për pyjet e Kosovës Nr. 2003-3- 2004_29_al

18.11.2010 03/L-212

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Bujqësis dhe zhvillimit Rural

Ligjet Ministria e Kulturës Rinise dhe Sportit Ligjet

Udhëzimet Administrative

Konventat e Trashëgimisë Kulturore Evropiane

Ministria e Administratës Publike Ministria e infrastrukturës

Udhëzimet Administrative

Rregullore

(7)

02 Ligji për Tokat Bujqësore - 2005_02-L26_al

292 03 Ligji për Rregullimin e Tokës 3 22.02.2012

01 Ligji për energjinë 86 15.11.2010 03/L-184

http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/Ligji_per_energjine_(shqip)_dhjetor.pdf

Ligji për energjinë elektrike 86 15.11.2010 03/L-201

http://mzhe.rks-

gov.net/repository/docs/Ligji_per_energjine_elektrike_(shqip)_dhjetor.pdf

Ligji për Rregullatorin e energjisë 86 15.11.2010 03/L-185

http://mzhe.rks-

gov.net/repository/docs/Ligji_per_rregullatorin_e_energjise_(shqip)_dhjetor.pdf

Ligji për efiçiencën e energjisë 6 22.07.2011 04/L-016

http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/ligji_per_eficencen_e_energjise_(shqip).pdf U.A. caqet e burimeve të ripërtritshme të energjisë

http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/Udhezim_Administrativ_Nr_01- 2013_Per_caqet_e_burimeve_te_riperterieshme_te_energjise.pdf

U.A. PËR PROMOVIMIN E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË TE PËRDORUESIT FUNDOR DHE SHËRBIMET ENERGJETIKE

http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/Udhezim_Administrativ_Nr_14-

2012__per_promovimin_e_eficiences_se_energjise_te_perdoruesit_fundor_dhe_she rbimet_energjetike.pdf

Shtojcat e UA 14/2012 për promovimin e efiçiencës http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/Shtojcat- UA_14_2012_per_promovimin_e_eficiences.pdf U.A. për etuketimin e paisjeve që shfrytzojnë energjinë http://mzhe.rks-

gov.net/repository/docs/udhzimi_administrativ_per_etiketimin_e_pajisjeve_energjet ike_09-2012.pdf

U.A. për auditimin e energjisë

http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/U.A_i_energjise__nr.01-2012.pdf U.A. Mbi rregullat për balancet e energjisë

http://mzhe.rks-

gov.net/repository/docs/Udhezim_Administrativ_Nr._07_2011_mbi_Rregullat_per_

Balancat_e_Energjise.pdf

U.A.mbi përshkrimin e kushteve pë caktimin e konsumatorëve të privilegjuar

http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/ua-konsumatoret_e_privilegjuar_2009.pdf U.A. mbi ndryshimin dhe plotësimin e U.A. NR. 01/2009 mbi përshkrimin e kushteve për caktimin e konsumatorëve të privilegjuar

XX.01.2009 03/L-184

12.05.2009

04/L-016

30.01.2012 04/L-016

XX.12.2011 03/L-184 03/L-184

14 31.10.2012 04/L-016

01.11.2011 Ministria e

Zhvillimit Ekonomik

Ligjet

Udhëzimet

Administrative 31.01.2013

9

27.06.2012 Ministria e Bujqësis dhe zhvillimit

Rural

Ligjet

(8)

http://mzhe.rks-

gov.net/repository/docs/udhezim_administrativ_konsumatoret_e_privilegjuar_eng.p df

UA NR. 04/2009 për hapjen e tregut të energjisë elektrike për të gjithë konsumatorët jo-familjarë

http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/UAnr_04-

2009_Mbi_per_Hapjen_e_Tregut_per_konsumatoret_jo-familjare- _i_nenshkruar_pranuar_nga_SP_(2).pdf

Caqet indikative për prodhimin e energjisë elektrike dhe termike nga burimet e ripërtritshm të energjisë dhe bashkprodhimi

http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/ua-caqet_indikative-6-2007.pdf Mbi rregullat për zonat e sigurisë

http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/UA-7alb_345.pdf UA Mbi inspektoratin e energjisë

http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/UA-1.1alb.pdf

UA mbi rregullat për të drejtën e kalimit dhe të qasjes në tokën private: Kriteret dhe kushtet për kompenzim

http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/UA-3alb_1234.pdf

UA mbi përcaktimin e rregullave për të drejtën e ndërtimit apo të zgjerimit të stabilimenteve egzistuese energjetike për bartjen dhe shpërndarjen e energjisë elektrike, ngrohjes apo gazit natyror në tokënjo-private

http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/UA-2alb.pdf 02 Ligji-për-Vetëqeverisje-Lokale

71 03 T-Ligji për Kufijtë Administrativë te Komunave 26 02.06.2008 03/L-041

Ligji nr.03/L-089 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Kufijtë Administrativ të Komunave 32 15.06.2008 03/L-089

Udhëzues për Normat dhe Standardet e ndërtesave Shkollore - Udhëzimet e Përgjithshme

Udhëzues për Normat dhe Standardet e ndërtesave Shkollore - Udhëzimet Specifike

Ligji 02-l-14 Siguria në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientit të punës *

Ligji për standardizimin http://www.mti-

ks.org/repository/docs/Ligji%20per%20standardizimin,%20dt.%2019.10.2009.pdf

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 164

60 05.11.2009

03/L-144 Administrimit të Pushtetit Lokal Ligjet

Ministria e Shëndetësisë Ministria e

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Ministria e Punë dhe Mireqenjes Sociale Punës dhe

Mirëqenies

19.07.2005 4

XX.08.2009

26.11.2008 12.05.2009 Ministria e

Zhvillimit Ekonomik

Udhëzimet Administrative

(9)

150 Ligji për zonat ekonomike,Ligji Nr_03_L-129 për zonat ekonomike dt. 18_05_2009 53 01.06.2009 UA PËR KËSHILLIN PROFESIONAL TË STANDARDIZIMIT

18 Ligji nr. 02/L-14 për produktet e ndërtimit 8 15.12.2006

Ligji për zjarrfikeje dhe shpëtim http://www.mpb-

ks.org/repository/docs/Ligji%20per%20Zjarrefikje%20dhe%20Shpetim%20(shqip).

pdf

Ligji për mbrojtje nga zjarri http://www.mpb-

ks.org/repository/docs/Ligji%20per%20Mbrojtje%20nga%20Zjarri%20(shqip).pdf Ligji për rendin dhe qetësinë publike

264 http://www.mpb-

ks.org/repository/docs/Ligji%20per%20Rendin%20dhe%20Qetesine%20Publike%2 0shqip.pdf

Rregulla për vendosjen e çmimeve të furnizuesit publik të energjisë elektrike (Rregulla për Çmimet e FPEE -së)

Rregulla për vendosjen e çmimeve të gjenerimit (Rregulla për Çmimet e Gjenerimit)

Rregulla për vendosjen e çmimeve të operatorit të sistemit të shpërndarjes (Rregulla për Çmimet e OSSH -së)

Rregulla për vendosjen e çmimeve të operatorit të sistemit të transmisionit dhe të tregut (Rregulla për Çmimet

Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, 29.08.2011

Rregulla për Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë, 29.08.2011 Rregulla për Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja, 29.08.2011 Rregulla për Organizimin dhe Funksionimin e Zyrës së Rregullatorit për Energji, 29.08.2011

Rregulla për Taksat, 17.06.2011 Kodi i Etikës Profesionale, 17.06.2011

Rregulla për Informatat Konfidencionale, 17.06.2011 Rregulla për Masat Administrative dhe Gjobat, 17.06.2011

Rregulla për Përdorimin e Automjeteve të Zyrës së Rregullatorit për Energji, 17.06.2011 Rregulla për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë, 29.08.2011

59 29.10.2009 03/L-142

Rregullat dhe kodet që zbatohen në lëminë e elektroteknikës ZRRE

Rregulla për vendosjen e çmimeve të furnizuesit publik të energjisë elektrike (Rregulla për Çmimet e FPEE -së)

Rregulla për vendosjen e çmimeve të gjenerimit (Rregulla për Çmimet e Gjenerimit) Rregulla për vendosjen e çmimeve të operatorit të sistemit të shpërndarjes (Rregulla për Çmimet e OSSH -së)

Rregulla për vendosjen e çmimeve të operatorit të sistemit të transmisionit dhe të tregut (Rregulla për Çmimet e OST/OT -së)

Ministria e Punëve të Brendshme

266

23 26.10.2011 04/-L-049

237

7 10.08.2011 04/L-012 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

(10)

Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard security of natural gas supply.

Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 The Acquis on Environment

Commission Decision 2006/770/EC on Guidelines on the management and allocation of available transfer capacity of interconnections between nacional.

Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure European Community Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity.

European Community Regulation 1228/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 on conditions for access to the network for cross-border

The Acquis on Gas

Regulation (EC) No 1775/2005 of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 on conditions for access to the natural gas transmission networks.

Directive 97/17/EC implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household dishwashers.

Directive 96/60/EC on energy labeling of household combined washer-driers.

Directive 95/12/EC implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household washing machines.

Directive 95/13/EC on energy labeling of household electric tumble driers.

Directive 94/2/EC implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric refrigerators, freezers and their combinations.

The Acquis on Electricity

Directive 2010/30/EU on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products.

Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings.

Directive 2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC.

Directive 2002/40/EC on energy labeling of household electric ovens.

Directive 2002/31/EC on energy labeling of household air-conditioners.

Directive 98/11/EC on energy labeling of household lamps.

Procedura e Menaxhimit të KodeveTeknike/Operacionale (KQKO)

Rregullat për Krijimin e Sistemit të Certifikatave të Origjinës për Energjinë Elektrike të Prodhuar nga Burimet e Ripërtëritshme ...

Rregullat për Mbështetjen e Energjisë Elektrike për të cilën është lëshuar Certifikata e Origjinës dhe procedurat për Pranim në Skemen Mbështetëse

Legjislacion EU

EU ACQUIS COMMUNAUTAIRE

The Acquis on Energy Efficiency

Rregulla për Shkyçje dhe Rikyçje të Konsumatorëve në Sektor të Energjisë në Kosovë, 29.08.2011

Doracaku i Raportimit për Sektorin e Energjisë

(11)

Kodi i Matjes së NQ Gjakova

Kodi i Qasjes në Tokë dhe Ndërtesa - NQ Termokos Kodi i Qasjes në Tokë dhe Ndërtesa - NQ Gjakova Kodi i Rrjetit - Përcaktimi i Termave - KOSTT

Kodi i Shpërndarjes - KOSTT, KEK Kodi i Matjes së NQ Termokos Kodi i Matjes së OSSh-së - KOSTT

Kodi i Rrjetit - Kodi i Kushteve të Përgjithshme - KOSTT Kodi i Rrjetit - Kodi i Planifikimit - KOSTT

Kodi i Rrjetit - Kodi i Balancit - KOSTT Kodi i Rrjetit - Kodi i Kyçjes - KOSTT

Kodi i Rrjetit- Kodi i Planifikimit Operativ - KOSTT

Kodet Teknike

Kodi i Rjetiti - Kodi për Stacionet Gjeneruese të Energjisë me Erë Kodi i Matjes - KOSTT

Kodi i Rrjetit - KOSTT

Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.

Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environmen.

Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birës.

The Acquis on Renewables

Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transports.

Directive 2001/77/EC on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market.

Directive 2003/35/EC providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment.

Directive 2001/80/EC on the limitation of emmissions of certain pollutants into the air from large combustion plants.

Directive 1999/32/ec relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC.

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Figure

Updating...

References

 1. http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Kushtetuta_sh.pdf
 2. http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/Ligji_per_Ndertim_353573.pdf
 3. http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/U.A._nr.22-2012_mbi_Taksat_Administrative_per_Leshimin_e_Lejes_se_Ndertimit_607193.pd
 4. http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2003_14_al.pdf
 5. http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2008_03-L-106_al.pdf
 6. http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2008_03-L039_al.pdf
 7. http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/Ligji_per_mbeturina_983317.pdf
 8. http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2009_03-L-025_al.pdf
 9. http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2010-233-alb.pdf
 10. http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2007_02-L102_al.pdf
 11. http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/2010-160-alb_388868.pdf
 12. http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/Ligji_per_kadaster_229561.pdf
 13. http://mi-ks.net/data/documents/ligji%20mbi%20rruget%20shqip.pdf
 14. http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2010-212-alb.pdf
 15. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/Ligji_per_energjine_(shqip)_dhjetor.pdf
 16. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/Ligji_per_energjine_elektrike_(shqip)_dhjetor.pdf
 17. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/Ligji_per_rregullatorin_e_energjise_(shqip)_dhjetor.pdf
 18. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/ligji_per_eficencen_e_energjise_(shqip).pdf
 19. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/Udhezim_Administrativ_Nr_01-2013_Per_caqet_e_burimeve_te_riperterieshme_te_energjise.pdf
 20. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/Udhezim_Administrativ_Nr_14-2012__per_promovimin_e_eficiences_se_energjise_te_perdoruesit_fundor_dhe_she
 21. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/U.A_i_energjise__nr.01-2012.pdf
 22. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/Udhezim_Administrativ_Nr._07_2011_mbi_Rregullat_per_
 23. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/ua-konsumatoret_e_privilegjuar_2009.pdf
 24. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/udhezim_administrativ_konsumatoret_e_privilegjuar_eng.p
 25. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/UAnr_04-2009_Mbi_per_Hapjen_e_Tregut_per_konsumatoret_jo-familjare-
 26. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/ua-caqet_indikative-6-2007.pdf
 27. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/UA-7alb_345.pdf
 28. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/UA-1.1alb.pdf
 29. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/UA-3alb_1234.pdf
 30. http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/UA-2alb.pdf
Related subjects :