Kajian terhadap faktor faktor yang mempengaruhi penggunaan bahan media elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO

Full text

(1)
(2)
(3)

1NSTITUT TEKNOLOGI TUN IIUSSEIN ONN

(UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA)

! BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

t

\ JUDUL: KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG ! MEMPENGARUHI PENGGUNAAN BAHAN MEDIA

• ELEKTRONIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KUiTTHO.

SESI PENGAJIAN: 2001/2002 P

|i Saya SYLVESTER G1NDAN |J (HURUF BESAR)

) mengaku membenarkan tesis (PSM/Saijana/Dekter-Falsafah-)* ini disimpan di l' Perpustakaan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn dengan syarat-syarat | kegunaan seperti berikut:

| 1. Tesis adalah hakmilik Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

j 2. Perpustakaan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn dibenarkan membuat ] salinan untuk tujuan pengajian sahaja.

| 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran j antara institusi pengajian tinggi.

j 4. **Sila tandakan (V )

! | ] SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan 1 atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di

1 dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

! | ] TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah di-! tentukan oleh organisasi/badan dimana penyelidikan [ dijalankan)

vA

TIDAK TERHAD

U.1 r

- t r

(TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap:

d/a Ladium Dangkat Telekom Malaysia Berhad W.D.T No. 6

89259 Tamparuli. Sabah.

Tarikh: ^ -0^}- 3-OOI

Disahkan oleh

(•TANDATANGAN PENYELIA)

Puan Anizam binti Mohamed Yusof Nama Penyelia

CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan.

** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali scbab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. o Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi IjaTah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau

(4)

"Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan

penganugcrahan Ijazali Sarjana Pendidikan (Teknikal)".

Tandatantian

(5)

KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR

YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN BAHAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KUiTTHO

SYLVESTER GINDAN

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Saijana Pendidikan (Teknikal)

Pusat Pengajian Siswazah Institut Teknologi Tun Hussein Onn

(Universiti Teknologi Malaysia)

(6)

akui karya ini adalah hasil keija saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya".

Tandatangan

(7)

Untuk ayah, emak dan keluarga tersayang, Kejayaan ini adalah hasil doa berkat kalian selama ini,

(8)

IV

PENGHARGAAN

Penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada pembimbing kajian kes, Puan Anizam binti Mohamed Yusof atas bimbingan dan dorongan yang diberikan sepanjang tempoh kajian kes ini dibuat. Tidak lupa juga kepada Tn. Hj. Ali bin Suradin selaku penilai bagi kajian kes ini kerana banyak memberikan komen dan panduan kepada penulis mengenai penulisan laporan kajian.

Kerjasama daripada pihak pengurusan Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Teknologi Kejuruteraan KUiTTHO amatlah dihargai kerana banyak memberikan kerjasama semasa pengedaran borang soal selidik dilakukan di kedua-dua fakulti tersebut.

(9)

V

ABSTRAK

Kajian kes ini dijalankan untuk mengenai pasti faktor dalaman utama yang mempengaruhi penggunaan bahan media elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. Faktor-faktor dalaman yang dimaksudkan ialah sikap dan minat; pendedahan dan kemahiran; dan beban tugas. Kaedah soal selidik telah digunakan bagi mendapatkan data kajian. Responden yang terlibat dalam kajian ini ialah pensyarah dan pengajar yang berkhidmat di Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Teknologi Kejuruteraan, KUiTTHO. Jumlah responden yang terlibat ialah seramai

111 orang iaitu 51 orang atau 45.9% dari Fakulti Kejuruteraan dan 60 orang atau 54.1% dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Data kajian telah dianalisis

(10)

ABSTRACT

(11)

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

JUDUL i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xi

SENARAI RAJAH xii

SENARAI TATANAMA xiii

SENARAI LAMPIRAN xiv

BAHAGIAN SATU

PENGENALAN

BAB I PENGENALAN 1

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 2

1.3 Pernyataan Masalah 3

1.4 Persoalan Kajian 4

1.5 Tujuan Penyelidikan 5

(12)

1.7 Kepentingan Kajian 7

1.8 Skop Kajian 8

1.9 Definisi Istilah 8

1.9.1 Bahan Media Elektronik 8

1.9.2 Pengajaran 9

1.9.3 Pembelajaran 10

BAHAGIAN DUA

SOROTAN PENULISAN

BAB H SOROTAN PENULISAN 11

2.1 Pengajaran Dan Pembelajaran Kontekstual 11

2.2 Cabaran Guru Abad Ke 21 12

2.3 Bahan Media Elektronik 13

2.4 Kelebihan Bahan Media Elektronik 14

2.5 Penggunaan Bahan Media Elektronik

Senario Sekarang 15

2.6 Perkembangan Dan Penggunaan Bahan

Media Elektronik Di Dalam Pengajaran

Dan Pembelajaran 19

2.7 Keberkesanan Penggunaan Bahan Media

Elektronik Di Dalam Pengajaran Dan

(13)

ix

BAHAGIAN TIGA

METODOLOGIPENYELIDIKAN

BAB m METODOLOGI PENYELIDIKAN 24

3.1 Reka Bentuk Kajian 24

3.2 Responden Atau Sumber Data 25

3.3 Instrumentasi 25

3.4 Kaedah Analisis Data 26

3.5 Kajian Rintis 26

3.6 Batasan Kajian 27

3.7 Andaian 27

BAHAGIAN EMPAT

ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN

BAB IV ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN 28

4.1 Pendahuluan 28

4.2 Sampel Yang Diperolehi 29

4.3 Nilai Min Dan Nilai Sisihan Piawai 30

4.3.1 Faktor Sikap Dan Minat 30

4.3.2 Faktor Pendedahan Dan Kemahiran 32

4.3.3 Faktor Beban Tugas 33

4.4 Interpretasi Tahap 34

4.4.1 Nilai Min Tertinggi 35

(14)

cdlxxxvi

BAHAGIAN LIMA

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

BAB V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 37

5.1 Pendahuluan 37

5.2 Perbincangan 38

5.3 Rumusan 40

5.4 Cadangan 40

BAHAGIAN ENAM

BIBLIOGRAFI

BIBLIOGRAFI 42

BAHAGIAN TUJUH

LAMPIRAN

LAMPIRAN

(15)

cdlxxxvii

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

3. 1 Nilai min dan interpretasi tahap (Kamal Basha dan

Kamariah Hj. Abu Bakar, 1989) 26 4.1 Kekerapan responden berdasarkan jantina, jawatan

dan fakulti 29 4.2 Nilai min dan nilai sisihan piawai untuk faktor sikap

dan minat 30 4.3 Nilai min dan nilai sisihan piawai untuk faktor

pendedahan dan kemahiran 32 4.4 Nilai min dan nilai sisihan piawai untuk faktor

beban tugas 33 4.5 Interpretasi tahap untuk faktor sikap dan minat,

pendedahan dan kemahiran; dan beban tugas 34 4.6 Faktor utama yang mempengaruhi penggunaan

bahan media elektronik berdasarkan nilai tertinggi

(16)

xii

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT

(17)

xiii

SENARAI TATANAMA

Statistical Package for Social Science Series Version

10.0

Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

Pengajaran dan pembelajaran

Over Head Projector

United Nation's Children's Fund

(18)

x i v

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

A Borang soal selidik 48 B(a) Nilai min dan sisihan piawai untuk keseluruhan

pernyataan 52 B(b) Turutan nilai min daripada nilai terendah ke nilai

tertinggi 53 C Penilaian yang diberikan oleh responden dalam bentuk

peratus bagi setiap pernyataan dalam borang soal selidik 54 D Jumlah peratus responden berdasarkan jantina, jawatan

dan fakulti 62 E Kekerapan responden berdasarkan jantina, jawatan dan

(19)

BAB I

PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Senario pendidikan di rantau Asia-Pasifik khususnya negara-negara di rantau

ini telah mengalami arus perabahan yang menarik sejak dekad 80-an lagi.

Kebanyakan negara-negara ini telah mengambil keputusan untuk mengkaji semula

sistem pendidikan masing-masing dan melancarkan reformasi pendidikan. Selaras

dengan Wawasan 2020 yang bermatlamat ke arah sebuah negara maju, para pendidik

di Malaysia perlu mengorak langkah untuk memasuki era baru ini bagi memastikan

generasi pelajar akan datang dapat mencapai tahap yang setara dengan negara-negara

maju yang lain.

Pelbagai cara, idea pemikiran dan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan

mutu pendidikan di negara ini. Salah satu usaha yang dilakukan ialah program

meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran melalui teknologi pendidikan.

Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang asalnya dikenali

sebagai Institut Teknologi Tun Hussein Onn dan sebelum ini merupakan Pusat

Latihan Staf Politeknik giat melakukan program tersebut. Antara usaha yang

(20)

2

teknologi maklumat, pameran dan sebagainya. Sumbangan teknologi pendidikan

khususnya penggunaan bahan media bagi membantu kegiatan dan keperluan

pendidikan telah pun diketahui dan diperakui oleh negara-negara maju (Sumilah,

1997).

1.2 Latar Belakang Masalah

Suasana pendidikan di negara ini telah banyak mengalami arus perubahan.

Sejajar dengan perubahan arus kepimpinan yang menerajui Kementerian Pendidikan,

pelbagai idea telah diketengahkan, antaranya mewujudkan sekolah bestari, guru

bestari, sekolah wawasan dan pengenalan mata pelajaran sains kepada murid-murid

tahun satu di sekolah rendah. Pendekatan pedagogi guru juga diharap akan berubah.

Begitu juga dengan pengajaran dan pembelajaran (P&P) perlu juga berubah selaras

dengan kehendak falsafah pendidikan negara. Perubahan kandungan sukatan mata

pelajaran sahaja tanpa sebarang perubahan terhadap cara pengajaran dan

pembelajaran tidak akan dapat mencapai matlamat pendidikan yang diharapkan.

Menurut Herrington dan Oliver (1997), bahan media adalah pembaharuan

dalam pendidikan yang terkini bagi sekolah rendah, menengah dan peringkat yang

lebih tinggi. Penggunaan bahan media dalam pengajaran adalah penting kerana ia

dapat memberikan pengajaran yang menarik, sesuai bagi pelajar yang mempunyai

keupayaan pembelajaran yang berbeza-beza dan pelajar berapaya membuat kerjanya

sendiri (Nicholson & Ngai, 1996).

Penggunaan bahan media diharap berupaya merealisasikan harapan yang

dinyatakan di samping menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih

berkesan dan beijaya. Hasrat ini adalah selaras dengan falsafah Bahagian Teknologi

(21)

penggunaan pelbagai jenis media secara terancang boleh mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran Menurut Md. Yusof b Ayob, 1493 dalam laporan kajian yang ditulis oleh Sumilah (1997) menyatakan penggunaan pelbagai jenis media juga memberi peluang kepada setiap pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan sejajar dengan falsafah pendidikan negara yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu.

Di Malaysia, ramai pelajar sudah biasa dengan alat-alat elektronik seperti radio, perakam kaset, televisyen, perakam video dan mesin kira Scjak beberapa tahun kebelakangan ini, pihak Kementerian Pendidikan telah membelanjakan sejumlah peruntukan untuk memberi kursus kepada guru-guru dalam bidang media pendidikan (Bahagian Teknologi Pendidikan, 1987).

Walau bagaimanapun, di sebalik pertambahan alat dan bahan media, Jemaah Nazir dan Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan telah

melaporkan bahawa penggunaan sebenar alat dan bahan media dalam bilik darjah adalah kurang dan tidak memadai (Bahagian Teknologi Pendidikan, 1987). Kajian-kajian yang telah dijalankan ke atas penggunaannya di sekolah atau di institusi pengajian tinggi didapati masih lagi rendah dan tidak memuaskan.

1.3 Pernyataan Masalah

Penggunaan bahan media di dalam pengajaran perlu dititikberatkan oleh golongan pendidik Ini kerana ia membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Tetapi, bagaimana dengan penggunaan bahan tersebut7. Adakah golongan pendidik ini menggunakan sepenuhnya bahan media di

(22)

daripada menggunakan kemudahan m i1 I V r m a t a a n mavilah bayi ka|ian ke*- mi ialah

mengkaji terhadap laktor-faktor dalaman vang mempengaruhi penggunaan bahan

media elektronik dalam pengajaran dan pemhelaiaran di k i l l I IK >

1.4 P e r s o a l a n K a j i a n

Pengkaji menyenaraikan tujuh faktor vang mungkin mempengaruhi penggunaan bahan media elektronik. Faktor-faktor tersebut adalah seperti berikut (1) Sikap dan minat

( 2 ) K e m u d a h a n f i z i k a l dan i n f r a s t r u k t u r

(3) Koleksi sumber

(4) Pendedahan dan kemahiran (5) Pengurusan pusat sumber (6) Beban tugas

(7) Bimbingan dan penyeltaan

Untuk kajian kes ini, pengkaji hanya menumpukan terhadap faktor-faktor dalaman seperti sikap dan minat, pendedahan dan kemahiran serta beban tugas Sesuai dengan faktor-faktor dalaman ini, pengkaji menyenaraikan persoalan kajian seperti berikut:

(1) Adakah sikap dan minat pensyarah atau pengajar sebagai faktor utama yang mempengaruhi penggunaan bahan media elektronik ?

(2) Adakah beban tugas sebagai seorang pensyarah atau pengajar sebagai faktor utama yang mempengaruhi penggunaan bahan media elektronik ?

(23)

1.5 I u j u n n I ' l n v i l i d i k a n

I u|tian k a | i a n kes ini s e l a i n mcn|a\\ab p e r s o a l a n k a p a n a d a l a h u n t u k

m e n g e n a i p a s h l a k t o r m a m a \ang m c m p e n g a i u h i p e n u g u n a a n b a h a n m e d i a

e l e k t r o n i k di k a l a n g a n p e n s \ a r a h a t a u p e n g a i a r di f a k u l t i k e i u r u t e r a a n d a n I a k u l t i

I e k n o l o g i K e i u r u t e r a a n

1 . 6 K e r a n g k a T e o r i

P e n g k a j i t e l a h m e m b u a t s a t u b e n t u k k e r a n g k a b a g a i m a n a p r o s e d u r k a j i a n

k a j i a n k e s i n i d i b u a t K e r a n g k a t e r s e b u t d i t u n j u k k a n p a d a R a i a h 1 I I ' e n g k a p

t e r l e b i h d a h u l u m e m b u a t k a j i a n l i t e r a t u r m e n g e n a i p e n g g u n a a n b a h a n m e d i a d i

k a l a n g a n p e n d i d i k d i n e g a r a i n i M e n u r u t S u m i l a h ( l . a p o r a n J e m a a h N u / i r S e k o l a h .

1 9 8 4 , 2 4 ) a d a m e n y e b u t t a h a p p e n g g u n a a n s u m b e r - s u m b e r p e n d i d i k a n m a s i h b e r a d a

p a d a t a h a p y a n g r e n d a h B e g i t u j u g a d e n g a n k a j i a n - k a j i a n t e r d a h u l u s e p e r t i y a n g

d i b u a t o l e h ( a ) S u m i l a h ( 1 9 9 7 ) d i M a k t a b P e r g u r u a n T e m e n g g u n g I b r a h i m , J o h o r

B a h a r u d a n ( b ) H a s y a m u d d i n . A h m a d Z a i l a n i d a n I s m a i l ( 1 9 4 8 ) d i K o l e j U n i v e r s i t i

T e k n o l o g i T u n H u s s e i n O n n P e n g k a j i m e r u m u s k a n s e m u a i n i s e b a g a i b a h a n

s o k o n g a n u n t u k m e n d a p a t k a n b i d a n g t u j a h a n y a n g d i t e t a p k a n

P e n g k a j i t e l a h m e n e t a p k a n b i d a n g t u j a h a n u n t u k k a j i a n k e s i n i i a l a h " K a j i a n

T e r h a d a p F a k t o r - f a k t o r Y a n g M e m p e n g a r u h i P e n g g u n a a n B a h a n M e d i a E l e k t r o n i k

D a l a m P e n g a j a r a n D a n P e m b e l a j a r a n D i K U i T T H O " . P e n g k a j i m e n y e n a r a i k a n t u j u h

f a k t o r t e r s e b u t d a n m e n g k a t e g o r i k a n s e t i a p f a k t o r t e r s e b u t s e b a g a i f a k t o r d a l a m a n

d a n f a k t o r l u a r a n . K a j i a n y a n g d i b u a t o l e h H a s y a m u d d i n , A h m a d Z a i l a n i d a n I s m a i l

( 1 9 9 8 ) d i K o l e j U n i v e r s i t i T e k n o l o g i T u n H u s s e i n O n n l e b i h t e r t u m p u k e p a d a t a h a p

p e n g g u n a a n k o m p u t e r d a n m u l t i m e d i a b e r d a s a r k a n f a k t o r - f a k t o r l u a r a n O l e h i t u ,

(24)

6

•c o 10

•X

O) c ra a 2C

(0

<5'

Figure

Updating...

References

Updating...