• No results found

Satu sintesis terhadap reka bentuk dokumen kawalan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "Satu sintesis terhadap reka bentuk dokumen kawalan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO"

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)
(3)

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

JUDUL: SATU SINTESIS TERHADAP REKA BENTUK DOKUMEN KAWALAN KUALITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI K U I T T H O

mengaku membenarkan tesis (Sarjana) ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti beriknt:

1. Tesis adalali hak milik Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 2. Perpustakaan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn dibenarkan

membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja.

3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tcsis ini sebagai bahan pcrtukaran antara institusi pengajian tinggi.

4. Sila tandakan ( v ).

SESI P E N G A J I A N : 2002/2003

Saya ROZr BINTI KAMSI ( H U R U F B E S A R )

SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah

Keseiamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktubdi dalam AKTA RAIISIA RASMI 1972)

TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD vang telah ditentukan oleh organisasi.liadau di mana penyelidikan dijalankan)

(TAN! \ N PUNUL1S,)

m

TIDAK TERHAD

Alaitint Tetap:

Ku. Api-Api. Jalan Pcrmalang Tenjyili. Prof. Madya Or, frilkilli Bin Mohatncd Nama I'enyelia

4 5 7 0 0 Bukil Rotan. Selangor,

(4)

Ijazah Sarjana Pendidikan Teknikal Dan Vokasional".

Tandalangan :

Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Zulkifli 13. Mohamcd

(5)

S A T U S I N T E S I S T E R H A D A P R E K A B E N T U K D O K U M E N K A W A L A N K U A L I T I D A L A M P E N G A J A R A N D A N P E M B E L A . I A R A N DI K I T T T H O

ROZI BINTI KA.MSI

L a p o r a n projek ini d i k e m u k a k a n sebagai metnenuhi s e b n h a g i a n daripada syarat p e n g a n u g e r a h a n Ijazah S a r j a n a Pendidikan Teknikal D a n Vokasional.

Fakulti Teknologi K e j u r u t e r a a n Kolej Universiti T e k n o l o g i Tun H u s s e i n Onn.

(6)

"Saya akui karya ini adalah hasil kcrja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

tiap-tiap satnnya telah saya jelaskan sumbentya".

Tandatangan : / . „ . . .

Nama Penult's : ROZI BINTI KAMSI.

(7)

i i i

DEDIKASI

Al-l'atihah untuk arwah ibu.

(Hjh. Rapiah bt. Hj. Toha)

Teristimewa buat Ayah dan kakakyang tersayang...

(Ilj. Kamsi bin Hj. Salleh dan Rita Binti Ka nisi)

Jutaan terima kasih atas segala dorongan dan kasih sayangyang dicurah. Segala

pengorbanan dan jasa akan tetap dikenang. Berkat doa dan harapan yang diimpikan

semaga menjadi kenyataan.

Buat sahabat sejati,

Kasih sayang, nasihat dan pengorbananmu amat dihargai.

Buat sahabatku AinuI Haczali.

Terima kasih atas keikhlasan dan pertolonganmu.

Buat rakan-rakan seperjuangan

Nasihat, bimhingan dan dorongan kalian mcnguatkan scmangat dm ini tents mencapai

apa yang diimpikan. Segala pengorbanan. gclak Icnva. senda gitrau dan suka

dttka-menjadi memori dan rents bersemadi di dalam ingatan.

(8)

P E N G H A R G A A N

Alhamdulillah, syukur saya ke iiadrat lllahi kerana dengan limpah kumia dan

izin-Nya dapat saya menyempurnakan projek sarjana ini pada inasa yang telah ditctapkan.

Saya ingin mcngucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Prof. Madya I)r.

Zulkifli bin M o h a m c d selaku penyelia projek sarjana kerana telah banyak memberi pandangan dan bimbingan dalam menyiapkan kajian ini.

Ribuan terima kasih j u g a saya ucapkan kepada pensyarah-pensyarah yang sudi

bekcrjasama menjayakan projek ini iaitu Prof. Madya Dr. Mohd. Zarar, Prof. Madya

Nawawi dan Prof. M a d y a Ayob.

Penghargaan ini juga ditujukan kepada s e m u a pihak yang terlibat seenra langsung

atau tidak langsung dalam membantu menjayakan projek sarjana ini.

(9)

V

ABSTRAK

Kajian ini merupakan satu langkah awal ke arah perlaksanaan kawalan kualiti dalam proses pengajaran dan pembelajaran di KUiTTMO. Satu garis panduan telah didokumentasikan untuk mcmudahkan pensyarah melaksanakan pengajaran berkesan yang merujuk kepada kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah

penyelidikan secara kualitatif yang menggunakan temubual secara mendalam dan mengkaji dokumen yang telah scdia ada digunakan untuk mcmungut data. Seterusnya meminta pendapat daripada tiga orang ahli akademik mengenai

(10)

ABSTRACT

(11)

V I I

K A N D U N G A N

B A B P E R K A R A M U K A S U R A T

P E N G A K U A N P E N Y E L I D I K ii

D E D I K A D I iii P E N G I I A R G A A N iv A B S T R A K v A B S T R A C T vi K A N D U N G A N vii S E N A R A I J A D U A L xi S E N A R A I R A J A I I xii S E N A R A I L A M P I R A N xiii

B A B I P E N G E N A L A N

1.1 Pcndahuluan 1

1.2 Latar belakang masalah ~

1.3 Pcrnyataan masalah 4

1.4 Soalan kajian 5

1.5 Objektif kajian 6

1.6 Skop kajian 6

(12)

2.1 Pengenalan 11

2.2 Kualiti dan takrifannya 11

2.3 Konsep kualiti 12

2.4 Proses kualiti 13

2.5 Kawalan kualiti dan faedahnya 14

2.6 Dokumen kawalan kualiti 15

2.7 Kualiti dalam pendidikan 16

2.8 Kawalan kualiti dalam proses pengajaran

dan pembelajaran 17

2.8.1 Kompetensi pensyarah

dalam pengajaran 17

2.8.2 Keberkesanan pembelajaran pelajar 18

2.8.3 Keberkesanan kandungan kursus IS

2.9 Proses pengajaran 20

2.10 Pengajaran berkesan 21

B A B III M E T O D O I . O G I

3.1 Pengenalan 25

3.2 Reka bentuk kajian 26

3.3 Sumber dala 26

3.4 Instrumen kajian 27

3.4.1 Semakan dokumen 27

3.4.2 Temubual 27

3.4.3 Kajian rintis 28

3.5 Prosedur kajian 28

(13)

3.5.2 P r o s e d u r p e r s a m p e l a n 30 3.6 K a e d a h p u n g u t a n data 31 3.7 K a e d a h analisis d a t a 32

3.7.1 Interpretasi 32 3.8 K e s a h a n dan k e b o l e h p e r c a y a a n 33

3.9 K r o n o l o g i k a j i a n 33

B A B IV R E K A B E N T U K D O K U M E N

4.1 P e n g e n a l a n 35 4.2 Latar b e l a k a n g teori p e n g h a s i l a n d o k u m e n 36 4 . 3 R e k a b e n t u k D o k u m e n 36 4.3.1 R e k a b e n t u k d o k u m e n 37 4 . 3 . 2 P e n i l a i a n d o k u m e n 38

B A B V A N A L I S I S D A N P E N E M U A N

5.1 P e n d a h u l u a n 4 0 5.2 P e r s o a l a n k a j i a n p e r t a m a 4 0

5.2.1 S e n a r i o t e m u b u a l d e n g a n p e n s y a r a h A 41 5.2.2 S e n a r i o t e m u b u a l d e n g a n p e n s y a r a h D 4 3 5.2.3 S e n a r i o t e m u b u a l d e n g a n p e n s y a r a h C 45

(14)

BAB VI PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

6.1 Pendahuluan 57

6.2 Perbincangan 57

6.3 Kesimpulan 61

6.4 Cadangan 61

6.5 Cadangan kajian lanjutan 62

BIBLIOGRAFI

63

(15)

x i

SENARAI J A D U A L

J A D U A L TAJUK MUKA S U R A T

(16)

SENARAI RAJAII

NO. RAJAH TAJUK M U K A S U R A T

1.1 K O M P O N E N PENENTUAN KUALITI 3

1.2 RAJAH TULANG I KAN DOKUMEN

KAWALAN KUALITI 8

2.1 K O N S E P KUALITI 14

2.2 HIERARK1 D O K U M E N KAWALAN KUALITI 16

2.3 P R O S E S PENGAJARAN GLASSER 21

(17)

M i l

SENARAI LAMPIRAN

L A M P I R A N TAJ UK M U K A S U R A T

A SOALAN T E M U B U A L 67

B STRUKTUR SUSUNAN T E M U B U A L 6S

C CONTOH TRANSKRIP T E M U B U A L 69

D OBJEKTIF KUALITI KUITTHO 72

E JADUAL ANALISIS DATA TEMUBUAL 73

F CARTA K A N D U N G A N D O K U M E N 74

G D O K U M E N KAWALAN KUALITI (PROTAIP) 75

(18)

P E N G E N A L A N

1.1 P c n d a h u l u a n

Kolej Universiti Teknologi T u n Hussein O n n telah m e n e m p a satu s e j a r a h apabila b e r j a y a d i a n u g e r a h k a n persijilan M S ISO 9 0 0 0 p a d a 28 D i s c m b c r 2001 oleh S I R I M Q A S Sdn. Bhd. Berkat usaha dan k o m i t m e n yang tinggi serta s o k o n g a n daripada s e m u a warga K U i T T H O , hasrat murni yang telah l a m a d i i m p i k a n ini telah m e n j a d i satu kenyataan bertitik tolak dengan p e n u b u h a n M a j l i s Kualiti I T T H O p a d a 11 April 1998 (Risalah Kualiti, April 2000). Selaras d e n g a n hasrat K e m e n t e r i a n Pendidikan m e n e r a p k a n nilai kualiti dalam p e n d i d i k a n , K U i T T H O j u g a bcrhasrat untuk m e m a i n k a n peranan yang lebih aktif dan berkesan d a l a m p e m b a n g u n a n s u m b e r m a n u s i a untuk keperluan n e g a r a seiring dengan misi y a n g telah ditetapkan iaitu:

'Untuk Melcihir Dan Melatih Ahli Teknologi Dan I'rofcsional Yang

Kreatif, Inovatif, Kompeten Dan Bertanggungjawah Serta Mampu

Mengaptikcisi, Meneroka Dan Mencraju Teknologi Baru Melalui

Pengajaran Dan Penyelidikan Bcrtaraf Duma Yang Bcrtuiijangkan Konsep

Tauhid Untuk Kesejahtcraan Scjagat. '

(19)

Hasrat ini akan direalisasikan melalui peningkatan k e m u d a h a n dan infrastruktur, pengajaran dan p e m b e l a j a r a n , tenaga a k a d e m i k yang berkualiti dan p e n a w a r a n kursus-kursus baru yang berunsurkan Industry Oncntcd and Application

Based bagi m e m a n g k i n p e m b a n g u n a n industri dan e k o n o m i negara.

S e m u a persediaan tersebut m e n j a d i asas untuk melahirkan graduan-graduan yang berkualiti d a l a m pelbagai aspek rohani, j a s m a n i , intelek dan emosi. T i d a k dapat d i n a f i k a n b a h a w a k e b a n y a k a n pihak m e m a n d a n g kualiti sebagai sesuatu yang dapat m e m b e r i k e y ak i n an dan k e p u a s a n d a l a m m e m b u a t sesuatu pemilihan. Justeru itu, kualiti d a l a m p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n dapat dilihat sebagai salah satu proses yang perlu diberi k a w a l a n s a m a ada dalam bentuk garis p a n d u a n atau p e m a n t a u a n . D a l a m proses p e m a n t a u a n kualiti p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n , ia m e m e r l u k a n k h i d m a t p e m a n t a u atau penilai seperti peranan s e o r a n g nazir yang m e m a n t a u p e r j a l a n a n p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n di peringkat sckolah. C a r a ini k u r a n g b e r k e s a n k e r a n a m e m e r l u k a n penilaian dan m u n g k i n m e m b e r i t e k a n a n k e p a d a p e n s y a r a h . O l e h itu, d e n g a n m e m b e n t u k satu garis p a n d u a n m e n g e n a i k a w a l a n kualiti d a l a m p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n , s e k u r a n g - k u r a n g n v a ini dapat d i j a d i k a n satu p e n a n d a aras (b e n c h m a r k i n g ) y a n g paling m i n i m u m untuk m e w u j u d k a n proses p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n y a n g berkualiti.

1.2 L a t a r b c l a k a n g m a s a l a h

K e r a j a a n telah m c m p e r k e n a l k a n b e r b a g a i - b a g a i p r o g r a m p e n i n g k a t a n kualiti d a l a m p e r k h i d m a t a n a w a m . A n t a r a n y a ialah M a n u a l P r o s e d u r Kerja ( M I ' K ) . Fail M e j a ( F M ) , K u m p u l a n M e n i n g k a t M u t u K e r j a ( K M K ) , P e n g u n i s a n Kualiti

(20)

dilaksanakan secara berterusan di samping melakukan proses penambahbaikan untuk menjamin kualiti pendidikan di K U i T T H O setanding dengan kualiti pendidikan di institusi pengajian tinggi bertaraf dunia.

Menurut Stebbing (1990) penentuan kualiti adalah berdasarkan kepada aspek output, input dan proses. Output adalah merujuk kepada pelajar yang berkualiti selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara yang menekankan pendidikan bersifat holistik dan bersepadu bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. N a m u n begitu untuk menepati hasrat Falsafah

Pendidikan Negara, ia bergantung kepada input dan proses yang merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pensyarah terhadap pelajar di K U i T T H O . Rajah 1.1 menunjukkan ringkasan daripada penentuan kualiti yang dicadangkan.

R a j a h 1.1 : K o m p o n e n penentuan kualiti

(21)

4

kepada dokumentasi polisi dan proses keija yang teratur maka kos pembetulan dapat dijimatkan. Sudah jelas di sini, proses memainkan peranan penting dalam penjimatan kos selain kepentingannya melahirkan output yang berkualiti. Proses di sini merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pensyarah terhadap pelajar. Sekiranya pelajar gagal mencapai spesifikasi penilaian yang ditetapkan oleh KUiTTHO untuk menamatkan pengajian, ini merupakan satu kerugian bagi pelajar tersebut sendiri dan juga pelanggan yang merujuk kepada ibu bapa, majikan dan negara. Oleh itu untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, satu kawalan terhadap proses perlu dibentuk dan didokumentasikan seperti yang telah diperkatakan oleh Kevin (1996), kejayaan perlaksanaan kualiti adalah bergantung kepada perjalanan aktiviti yang telah didokumenkan.

1.3 Pernyataan masalah

Sekiranya pelajar, pensyarah dan kandungan kursus adalah berkualiti, apakah ini m e n j a m i n proses pengajaran dan pembelajaran di K U i T T H O dilaksanakan secara berkualiti? Jawapan kepada persoalan ini ialah K U i T T H O perlu menggarap satu garis panduan atau polisi bersabit dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Oleh yang demikian. kajian ini berusaha untuk menghasilkan satu d o k u m e n kawalan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun d o k u m e n kawalan kualiti yang dicadangkan perlu ditentusahkan oleh s e m u a yang terlibat dalam pembentukan polisi. Aspek-aspek yang akan dilihat secara mcndalam adalah :

1. Persekitaran pembelajaran 2. Penglibatan aktif pelajar

(22)

Persoalan pokok dalam kajian ini adalah "Apakah satu dokumen kawalan kualiti yang dihasilkan itu mampu meningkatkan proses belajar dan mengajar di K U i T T H O ? " Bagi menjawab persoalan tersebut beberapa soalan panduan dibina sebagai penunjuk tahap keberkesanan yang dihasilkan. Soalan-soalan panduan adalah seperti berikut:

1. Mengikut penilaian ahli akademik yang berpengalaman di KUiTTHO, apakah dokumen yang dihasilkan ini sudah cukup sempurna sehingga boleh diterima pakai di kalangan pensyarah di K U i T T H O ?

2. Sekira dokumen ini masih kurang sempurna, aspek (eras kompetensi atau indikator manakah di dalam dokumen ini yang masih perlu diperbaiki sehingga ianya boleh diterima pakai?

3. Dalam menilai lima teras kompetensi yang dikaitkan dengan indikator keberkesanan, kompetensi manakah yang dianggap (i) paling utama, (ii) paling tidak utama, dan (iii) paling sukar dilaksanakan?

(23)

1.5 O b j e k t i f K a j i a n

O b j e k t i f kajian ini adalah untuk :

1. M e n g h a s i l k a n satu d o k u m e n k a w a l a n kualiti dalam pengajaran dan p e m b e l a j a r a n di K U i T T H O .

2 M e n d a p a t k a n m a k l u m b a l a s daripada pensyarah b e r p e n g a l a m a n di K U i T T H O m e n g e n a i kesahan k a n d u n g a n d o k u m e n ini supaya boleh digunapakai oleh pensyarah ke arah perlaksanaan p e n g a j a r a n berkesan.

1.6 S k o p Kajian

S k o p kajian ini hanya m e n u m p u k a n k e p a d a tiga pensyarah di K U i T T H O s a h a j a . K a j i a n terhad pada j a n g k a m a s a y a n g telah d i t e t a p k a n iaitu dua semester.

1.7 K c p c n t i n g a n Kajian

P e n y e l i d i k a n yang akan d i j a l a n k a n ini adalah b e r t u j u a n untuk m e n g a w a l kualiti d a l a m p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n pensyarah di K l J i T T H O

(24)

ke atas pencapaian a k a d e m i k pelajar dan melahirkan pelajar yang berkualiti di K U i T T H O .

1.8 Kerangka Teori

Kerangka teori penyelidikan ini dibina berdasarkan rajah tulang ikan Ishikawa y a n g m e n u n j u k k a n objektif kajian, apa yang dikaji, kenapa ia diperlukan, siapa yang m e m e r l u k a n , di m a n a ia akan diperlukan, bila ia akan diperlukan dan b a g a i m a n a ia a k a n dihasilkan. R a j a h 1.2 di sebelah m e n u n j u k k a n kerangka teori bagi kajian y a n g dijalankan.

K a j i a n ini b e r t u j u a n untuk m e n g h a s i l k a n satu d o k u m e n m e n g e n a i k a w a l a n kualiti dalam p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n di K U i T T H O . D o k u m e n tersebut

m e r u p a k a n adaptasi daripada d o k u m e n yang bcrtajuk "A Competency Framework Oj

Infective Teaching" dari Universiti M u r d o c h , Australia. Kajian ini d i j a l a n k a n untuk

m e n d a p a t k a n m a k l u m b a l a s daripada tiga orang pensyarah b e r p e n g a l a m a n di K U i T T H O m e n g e n a i kesesuaian k a n d u n g a n d o k u m e n d e n g a n persekitaran p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n di K U i T T H O . Instrumen yang d i g u n a k a n untuk m e n g u m p u l m a k l u m a t ialah t e m u b u a l dan s e m a k a n d o k u m e n .

References

Related documents

We report new data in a murine model of thermal injury that demonstrate: (a) massive activation of the complement system in the initial two hours following injury; (b) the

A B S T R A C T F, hybrid offspring of New Zealand Black mothers and New Zealand White fathers [(NZB X NZW)F1] female mice develop antibodies to single- stranded (ss) and native

Sixty-one influenza A H1N1 isolates and 152 influenza A H3N2 iso- lates were randomly selected and subtyped by a hemagglutination inhibition (HI) assay with the World

None of the amino acids studied inhibited O- or H202 generation by the effector cells.2 In addition, neither ethanol nor 2,5-dimethylfuran had any effect on cell- mediated

It is concluded that (a) the splanchnic bed accounts for one-third of total body glucose uptake in the basal state in normal humans; (b) epinephrine markedly in- hibits the rise

Maternal administration of a thyroid analog 3,5-dimethyl-3'-isopropyl-L-thyronine (DIMIT) results in significant enhancement of fetal lung phospholipid synthesis and accelerated

OCEANS: A randomized, double-blind, placebo-controlled phase III trial of chemotherapy with or without bevacizumab in patients with platinum-sensitive recurrent

In studies of the renal metabolism of intact PTH, glomerular filtration rate was measured by exogenous creati- nine clearance and renal plasma flow was measured by the extraction