PRETKLINICKA FIKSNA PROTETIKA

13 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

SVEUČILIŠTE U RIJECI Medicinski fakultet Studij dentalne medicine

Katedra za stomatološku protetiku Krešimirova 40

Akademska godina: 2013./2014.

PRETKLINIČKA FIKSNA PROTETIKA

Studij: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Broj predmeta:

Web stranica predmeta: ECTS bodovi: 6.5

Nastavno opterećenje: 90 sati (P30 + S15 + V60) Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Ivone Uhač, dr.med.dent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Studij dentalne medicine

Katedra za stomatološku protetiku Krešimirova 40

Vrijeme konzultacije: petak od 13-14 Telefon: 345-633

e-mail: ivone.uhac@medri.hr Web.stranica:

http://www.medri.uniri.hr/katedre/Protetika/

Suradnici:

Doc.dr.sc. Robert Antonić, dr.med.dent. e-mail: Robert.Antonic@medri.hr Sunčana Simonić-Kocijan, dr.med.dent. e-mail:

Tatjana Jović, dr.med.dent.

e-mail: tatjana.jovic.cro@gmail.com Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Studij dentalne medicine

Katedra za stomatološku protetiku Krešimirova 40

Vrijeme konzultacije: petak od 13-14 Telefon: 345-633

(2)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta:

Pretklinička fiskna protetika uključuje pružanje teoretskih temelja znanja o osnovnim tehničkim, tehnološkim i laboratorijskim postupcima izrade fiksno protetskih nadomjestaka. Cilj ovog kolegija je osposobiti studenta teorijski i praktično za početak kliničkog rada na Kolegiju Fiksna stomatološka protetika.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će znati i biti sposoban učiniti slijedeće: ZNANJA:

-opisati područje rada fiksne stomatološke protetike

-definirati materijale i instrumente, opremu i uređaje potrebne za izradu fiksno protetskih nadomjestaka -opisati kliničko-laboratorijski tijek izrade fiksoprotetskog rada

-opisati uzimanje situacionih otisaka te izlijevanje studijskih radnih modela

-opisati prijenos studijskih modela u artikulator I analizu međučeljusnih odnosa u artikulatoru - definirati vrste krunica te njihove indikacije I kontraindikacije

- opisati tijek laboratorijske izrade metalne ljevane nadogradnje - opisati tijek laboratorijske izrade potpune metalne krunice - opisati tijek laboratorijske izrade fasetirane krunice - opiati tijek laboratorijske izrade metal keramičke krunice

- analizirati vrste materijala za izradu estetske fasete te njihove prednosti I nedostatke - analizirati različite keramičke sustave te njihove prednosti I nedostatke

(3)

-student će u pretkliničkim uvijetima na fantomima napraviti osnovne laboratorijske faze izrade fiksno protetskih nadomjestaka

-student će napraviti plan protetske terapije djelomično i potpuno bezubih pacijenata -student će analizirati studijske modele

-student će odabrati žlice i pripremiti otisne materijale

- Izbrusiti zub na fantomu slijedeći osnovne principe preparacije - Izbrusiti vrat zuba na fantomu tangencijalno i na stepenicu -uzeti otisak prepariranog zuba na fantomu te izliti radni model

-pripremiti segmentirani radni model za izradu fiksno protetskog nadomjestka -montirati obrazni luk i definirati orijentaciju modela uporabom obraznog luka -prenijeti radne modele u artikulator

-izraditi vostani model ljevane metalne nadogradnje - izraditi vostani model za potpunu metalnu krunicu - izraditi vostani model za fasetiranu krunicu - izraditi vostani model za metal keramičku krunicu - izmodelirati ulivni sustav te uložiti u ulivnu kivetu - obraditi izliveni nadomjestak

- izvrsiti zavrsnu obradu I poliranje fiskno protetskog nadomjestka

Pristup učenju i poučavanju u predmetu:

Student na predavanjima treba obratiti pažnju na anatomske strukture stomatognatog sustava koristeći stečena predznanja iz anatomije. Također mora pratiti sve kliničke i laboratorijske faze pri izradi fiksnih protetski nadomjestaka. Na seminarima će studenti postupno povezivati pojmove vezane uz izradu fiksnih protetskih nadomjestaka. To će u konačnici dovesti do integracije teorijskih znanja i praktičnih vještina te osposobit studenta za rad na kliničkom kolegiju Fiksna protetika. Tijekom vježbi studenti trebaju

(4)

usvojiti osnovne ordinacijske i laboratorijske tehnike i metode vezane uz izradu svih vrsta fiksnih protetskih nadomjestaka.

Način izvođenja nastave:

Nastava će se izvoditi u obliku predavanja, seminara i vježbi. Pohađanje nastave:

Pohađanje svih oblika nastave je obvezno. Student mora redovito pohađati sve oblike nastave. Student koji ima četri ili manje opravdana izostanka sa seminara i/ili vježbi mora nadoknaditi propušteno gradivo kolokviranjem. Student koji izostane više od četri puta sa seminara i/ili vježbi mora ponovno upisati kolegij. Prisustvovanjem na predavanjima student mo ž e ostvariti

1-5

boda (70% 1 bod ; 71%-78% 2 boda ; 79%-85% 3 boda ; 86%-92% 4 boda , 93%-100% 5 bodova ). Provjera znanja:

Studenti će tijekom semestra i ispita moći sakupiti maksimalno 100 ocjenskih bodova (maksimalno 70 ocjenskih bodova tijekom semestra i maksimalno 30 ocjenskih bodova tijekom završnog ispita). Tijekom semestra student može sakupiti maksimalno 70 ocjenskih bodova (tablica 1.). Od toga 20 na parcijalnim testovima (tablica 2.), 40 tijekom vježbi, 5 na seminarskom radu i 5 boda redovitim pohađanjem predavanja, seminara i vježbi. Studentima koji ne polože neki od parcijalnih testova (manje od 40% riješenog testa) omogućit će se po jedan popravni test. Na popravnom parcijalnom testu moguće je sakupiti najviše 2 ocjenska boda bez obzira na postotak točno riješenih zadataka.

Studenti koji sakupe manje od 50 ocjenskih bodova tijekom semestra ocjenjuju se ocjenom F (neuspješan).

Završni ispit sastoji se od pismenog ispita, a obuhvaća gradivo određeno planom i programom kolegija. Na pisanom ispitu može se sakupiti najviše 30 ocjenskih bodova (tablica 3). Na završnom ispitu se dakle može sakupiti najviše 30 ocjenskih bodova. Konačna ocjena ispita oblikuje se prema ukupnoj aktivnosti studenta, tj. od ocjenskih bodova sakupljenih tijekom semestra i ocjenskih bodova na završnom ispitu.

Tablica 1: Vrednovanje obveza studenata studija Stomatologije za kolegij pretklinicka fiksna protetika Vrednovanje obveza studenata/studentica:

VREDNOVANJE Max. broj ocjenskih bodova

Parcijalni testovi I. Kolokvij - 20 pitanja (20 x 0,5 ocjenska boda) 10

II. Kolokvij

20 pitanja (20 x 0,5 ocjenska boda) 10

Ukupno 20

Vježbe Odrađena vjezba brusenje zuba bez stepenice (5x2 ocjenska boda)

(5)

Vježbe Odrađena vjezba brusenje zuba sa stepenicom (5x2 ocjenska boda) 10

Vježbe Odrađena vjezba modeliranje potpune krunice (5x2 ocjenska boda) 10

Vježbe Odrađena vjezba modeliranje ljevane nadogradnje (5x2 ocjenska boda)

10 Seminarski rad Pismeni oblik i usmeno izlaganje 5 Prisustvovanje na

predavanjima

(P+S+V)

5

UKUPNO 70

Tablica 2.: Vrednovanje međuispita s 10 ocjenskih bodova

Postotak točno riješenih zadataka (%) Ocjenski bodovi 0-39 0 40-49 2 50-60 7,5 61-75 9 76-100 10

Tablica 3.: Vrednovanje pisanog dijela završnog ispita Broj točno riješenih

zadataka

Ocjenski bodovi

Broj točno riješenih zadataka Ocjenski bodovi 15 2 23 18 16 4 24 20 17 6 25 22 18 8 26 24 19 10 27 26

(6)

20 12 28 28

21 14 29-30 30

22 16

Oblikovanje završne ocjene:

Ostvarenim ocjenskim bodovima tijekom semestra pridružuju se bodovi ostvareni na pismenom dijelu završnog ispita. Temeljem ukupnog zbroja bodova studenti se ocjenjuju na sljedeći način:

A (5) – 80-100 ocjenskih bodova B (4) – 70-79,99 ocjenskih bodova C (3) – 60-69,99 ocjenskih bodova D (2) – 50-59,99 ocjenskih bodova E (2) – 40-49,99 ocjenskih bodova

Brojčani sustav ocjenjivanja uspoređuje se s ECTS sustavom na sljedeći način: A - izvrstan (5), B – vrlo dobar (4), C – dobar (3), D i E – dovoljan (2).

Navedeni način ocjenjivanja vrijedi samo za prvi ispitni rok dok na sljedećem ispitnom roku (popravni ispit) student može biti ocjenjen samo ocjenom dovoljan (E) bez obzira na postignuće.

Literatura (izvori za učenje) 1. Obvezatno ispitno gradivo

Ćatović A. i sur. Klinička fiksna protetika. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Živko-Babić J., Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Zagreb: Školska knjiga, 2005.

Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003. 2. Dopunsko gradivo

Schillingburg TH., Hobo S., Whisett L., Jacobi R. Fundamentals of fixed prosthodontics, 3rd edition. Quintessence Publishing Co 1998

Rosentiel S., Land F., Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics, 3rd edition. Mosby inc. Publishing 2001.

DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU Pohađanje nastave

(7)

Pohađanje svih oblika nastave je obavezno. Student smije opravdano izostati ukupno 30% održane nastave. Nastava se održava u propisano vrijeme i nije moguće ulaziti nakon ulaska nastavnika. Na nastavu nije dozvoljeno unošenje jela i pića te nepotrebno ulaženje/izlaženje s nastave. Zabranjena je uporaba mobitela za vrijeme nastave kao i za vrijeme provjera znanja. Izostanci sa seminara i vježbi moraju se nadoknaditi u obliku usmenog kolokvija u dogovoru s asistentom – voditeljom grupe.

Pismeni radovi

Pismeni radovi i seminarski radovi moraju se napraviti uporabom računala (uz provjeru pravopisa – spelling and grammar) i predati najprije u elektronskom obliku. Tek nakon dogovora s asistentom - voditeljom grupe slijedi štampanje rada i/ili njegovo javno prezentiranje. Kopiranje tuđih radova nije dozvoljeno, ali je dozvoljena uporaba određenih dijelova uz ispravno navođenje citata.

Akademska čestitost

Poštivanje načela akademske čestitosti očekuju se i od nastavnika i od studenata u skladu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u Rijeci

(http://www.uniri.hr/hr/propisi_i_dokumenti/eticki_kodeks_svri.htm). Kontaktiranje s nastavnicama

Kontaktiranje s nastavnicima obavlja se u za to predviđenom vremenu (konzultacije). Sve obavijesti vezane uz nastavu studenti će dobiti u uvodnom predavanju te će ih moći naći na oglasnoj ploči i web stranicama Katedre za stomatolosku protetiku.

Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet

Naziv studija: INTEGRIRANI PREDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN IZ KOLEGIJA PRETKLINIČKA FIKSNA PROTETIKA

III.god. 2013./2014.

Voditelj kolegija: Prof.dr.sc. Ivone Uhač Datum Predavanja (vrijeme održavanja) Seminari-Vježbe (vrijeme održavanja) Nastavnik/suradnik 11.03.2014. S1 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V1C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 12.03.2014. P1(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P2(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S1(12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V1A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V1B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan,

dr.med.dent. 18.03.2014. S2 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač

V2C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 19.03.2014. P5(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač

(8)

P6(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S2 (12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V2A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V2B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. 25.03.2014. S3 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V3C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 26.03.2014. P7(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P8(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S3(12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V3A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V3B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. 01.04.2014. S4 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V4C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 02.04.2014. P9(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P10(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S4(12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V4A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V4B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. 08.04.2014. S5 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V5C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 09.04.2014. P11(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P12(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S5(12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V5A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V5B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. 15.04.2014. S6 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V6C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 16.04.2014. P13(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P14(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S6(12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V6A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V6B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. 22.04.2014. S7 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V7C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 23.04.2014. P15(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P16(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S7(12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V7A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V7B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. 29.04.2014. S8 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V8C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 30.04.2014. P17(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P18(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač

(9)

S8(12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V8A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V8B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. 06.05.2014. S9 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V9C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 07.05.2014. P19(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P20(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S9(12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V9A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V9B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. 13.05.2014. S10 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V10C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 14.05.2014. P21(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P22(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S10(12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V10A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V10B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. 20.05.2014. S11 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V11C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 21.05.2014. P23(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P24(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S11 (12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V11A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V11B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. 27.05.2014. S12 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V12C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 28.05.2014. P25(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P26(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S12 (12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V12A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V12B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. 03.06.2014. S13 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V13C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 04.06.2014. P27(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P28(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S13(12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V13A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V13B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. 10.06.2014. S14 (13.00-13.45) Prof.dr.sc.I. Uhač V14C(13.45-16.45) Prof.dr.sc.I. Uhač 11.06.2014. P29(11.00-11.45) Prof.dr.sc.I. Uhač P30(11.45-12.30) Prof.dr.sc.I. Uhač S14(12.30-13.15) Doc.dr.sc. R.Antonić

(10)

V14A(13.15-16.15) Doc.dr.sc. R.Antonić V14B(16.15-19.15) S.Simonić-Kocijan, dr.med.dent. ISPIT 19.06.2014. 10.07.2014. 18.09.2014.

(11)

Predavanja

Tema Broj sati

nastave

Mjesto održavanja

P1 Uvod u kolegij, definicija, svrha i djelokrug struke (upoznavanje s protetskom ordinacijom i područjem rada fiksne protetike)

1 Krešimirova 40 P2 Kliničko radno mjesto, oprema i instrumenti u

protetskoj ordinaciji

1 Krešimirova 40 P3 Prvi poregled, anamneza, klinički pregled 1 Krešimirova 40 P5 Predprotetska priprema 2 Krešimirova 40 P6 Krunice, podjela, indikacije i kontraindikacije 1 Krešimirova 40 P7 Osnove brušenja zuba u izradi potpunih krunica 1 Krešimirova 40 P8 Greške i komplikacije brušenja 1 Krešimirova 40 P9 Vrsta i podjela otisnih materijala 1 Krešimirova 40 P10 Otisni postupci i tehnike otiskivanja u fiksnoj

protetici

1 Krešimirova 40 P11 Zaštita brušenog zuba – privremeni nadomjesci 1 Krešimirova 40 P12 Individualna ljevana nadogradnja 1 Krešimirova 40 P13 Konfekcijske nadogradnje 1 Krešimirova 40 P14 Međučeljusni odnosi u u izradi fiksnoprotetskih

nadomjestaka

1 Krešimirova 40 P15 Laboratorij dentalne medicine, zubotehničko

radno mjesto, aparati i instrumentarij

1 Krešimirova 40 P16 Studijski, radni i kontrolni modeli. Materijali za

njihovu izradu

1 Krešimirova 40

P17 Artikulatori u fiksnoj protetici 1 Krešimirova 40 P18 Izrada voštanog modela nadoknade I ljevnog

sustava, voskovi

1 Krešimirova 40 P19 Ulaganje, materijali i postupci 1 Krešimirova 40 P21 Legure za izradu fiksnoprotetskih nadomjestaka 2 Krešimirova 40 P22 Ljevanje, svojstva izlivene nadoknade, obrada

odljevka, komplikacije

1 Krešimirova 40 P23 Spajanje istih i/ili različitih kovina 1 Krešimirova 40 P24 Laboratorijska izrada estetskog dijela

nadoknade – akrilatni materijali i tehnologija izrade

1 Krešimirova 40 P25 Laboratorijska izrada estetskog dijela 1 Krešimirova 40

(12)

nadoknade – keramički materijali i tehnologija izrade

P26 Staklom ojačani kompoziti u fiksnoj protetici 1 Krešimirova 40 P27 Potpunokeramički sustavi i tehnologija izrade 1 Krešimirova 40 P28 Prilagođavanje i provjera fiksnoprotetskog

nadomjestka u ustima

1 Krešimirova 40 P30 Cementi I načini pričvršćivanja fiksnoprotetskih

nadomjestaka

2 Krešimirova 40 P29 Trajnost, komplikacije fiksnoprotetskog

nadomjestka, kontrolni pregledi i održavanje higijene

1 Krešimirova 40 P30 Popravak i skidanje fiksnoprotetskog rada 1 Krešimirova 40

Vježbe

Tema Broj sati Mjesto održavanja

V1 Predkliničko radon mjesto, uređaji i instrumenti za rad.

3 Krešimirova 42 V2 Posjet zubotehničkom laboratoriju,

radon mjesto, uređaji i instrumenti za rad.

3 Krešimirova 42 V3 Izrada studijskog i radnog modela 3 Krešimirova 42 V4 Postavljanje modela u artikulator 3 Krešimirova 42 V5 Otisci i otisni postupci 3 Krešimirova 42 V6 Modeliranje potpune kovinske krunice

na molaru

3 Krešimirova 42 V7 Modeliranje fasetirane krunice na

očnjaku

3 Krešimirova 42 V8 Demonstracija rada na fantomu

Praktičan rad na fantomu-ergonomija rada

3 Krešimirova 42 V9 Modeliranje tijela mosta

Izrada lijevnog sustava, ulaganje Demonstracija lijevanja I lemljenja

3 Krešimirova 42 V10 Demonstracija nanošenja i modeliranja

estetskog materijala na kovinsku osnovu

3 Krešimirova 42 V11 Preparacija kutnjaka-tangecijalna

preparacija na vratu zuba

3 Krešimirova 42 V12 Preparacija -pravokutna stepenica 3 Krešimirova 42 V13 Preparacija -zaobljena stepenica 3 Krešimirova 42 V14 Direktna metoda izrade ljevane

nadogradnje

(13)

Seminari

Tema Broj sati Mjesto održavanja

S1 Uvodni seminar - Predkliničko radon mjesto, uređaji i instrumenti za rad.

1 Krešimirova 42 S2 Izrada studijskog i radnog modela,gips 1 Krešimirova 42

S3 Artikulatori 1 Krešimirova 42

S4 Instrumenti i sredstva za brušenje-praktična primjena (gipsani model, akrilatni zubi, prirodni zubi)

1 Krešimirova 42 S5 Modeliranje, ulaganje, lijevanje 1 Krešimirova 42

S6 Lemljenje 1 Krešimirova 42

S7 Tehnologija izrade potpuno kovinske krunice i fasetirane krunice

1 Krešimirova 42 S8 Demonstracija rada na fantomu

Praktičan rad na fantomu-ergonomija rada

1 Krešimirova 42 S9 Keramički sustavi 1 Krešimirova 42 S10 Mostovi – tehnologija izrade 1 Krešimirova 42 S11 Otisci, otisni postupci 1 Krešimirova 42

S12 Cementi 1 Krešimirova 42

S13 Legure za izradu fiksnoprotetskih nadomjestaka

1 Krešimirova 42 S14 Direktna metoda izrade ljevane

nadogradnje

Figure

Updating...

Related subjects :