ALBTELECOM manuali klientit

24 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Manual i klientit

Udhëzues mbo vendosjen e “username” dhe “password” për çdo klient ADSL.

(2)

1-Konfigurimi i modemit ADSL ZTE 831 (me një portë)... 4 2-Konfigurimi i modemit ADSL ZTE ZXV10 W300831 (me 4 porta dhe wireless)... 14 3-Konfigurimi për disa tipe ADSL modem... 18

(3)

Pse shërben ky udhëzues

Ky dokument është një udhëzues për mënyrën e vendosjes së “username” dhe “pass-word” në modemat ADSL, që janë në përdorim nga klientët e ADSL-së të ALBtelecom-it.

Eshtë e detyrueshme që çdo klient i shërbimit ADSL, të konfigurojë modemin ADSL duke vendosur “username” dhe “password”. Në këtë mënyrë çdo klient i shërbimit ADSL është i identifikueshëm në rrjetin e ALBtelecom-it.

Në këtë dokument është përshkruar konfigurimi i modemave ADSL të prodhuesit ZTE dhe disa tipe të tjera.

Çfarë duhet të kemi Parasysh

Vendosja e “username” dhe “password” duhet të bëhet manualisht në çdo Modem ADSL.

Mënyra e vendosjes së “username” dhe “password” në çdo modem ADSL, të çfarëdo prodhuesi, është i njëjtë.

Username: Çdo klient ADSL do të ketë një emer/identifikim. Username për një klient ADSL është numri i tij i telefonit me prefiksin e qytetit.

Psh. Klienti me numër telefoni 234066 në qytetin e Tiranës do të ketë si username 04234066 (04 – prefiksi dhe 234066 është numri i telefonit).

Password: Eshtë fjalëkalimi që i jep të drejtën përdoruesit të shërbimit ADSL për për-dorimin e shërbimit. Në fillim password është 1. Me pas klientit të shërbimit ADSL i jepet mundësia për të vendosur ai vetë password-in që preferon. Kjo e fundit bëhet e mundur nëpërmjet faqes web të ALBtelecom-it.

1-Konfigurimi i modemit ADSL ZTE 831 (me një portë)... 4 2-Konfigurimi i modemit ADSL ZTE ZXV10 W300831 (me 4 porta dhe wireless)... 14 3-Konfigurimi për disa tipe ADSL modem... 18

(4)

Në vijim demostrohen hapat që duhet të kryhen për konfigurimin e modemit ADSL dhe vendosjes së “username” dhe “password”.

1) Lidhja e Modemit ADSL me PC

Në fillim vendosim manualisht adresën IP tek karta e rrjetit. Për të shkuar tek karta e rrjetit ndiqet kjo rrugë:

My Network Places > View network connections.

1

konfigurimi i modemit

(5)

Shfaqet dritarja e mëposhtme:

Klikojmë 2(dy) herë mbi kartën e rrjetit dhe më pas do të shfaqet dritarja vijuese.

Klikojme një herë mbi Prop-erties dhe shfaqet dritarja e

(6)

Më pas vendosim konfiguracionin e mësipërm siç tregohet IP address:192.168.1.2

Subnet 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.1.1 Më pas shtypin OK dhe përsëri OK.

Klikojme 2(dy) herë mbi Internet Protocol (TCP/IP) dhe shpaqet dritarja e mëposhme. Duhet të sigurohemi që të jetë i selektuar, Use the following IP address, siç tregohet në figurë.

(7)

Për modemin ADSL ZTE 831, përdorim

Username: admin Password: admin

2) Konfigurimi i Modemit ADSL nëpërmjet PC

Lidhim PC me Modemin ADSL, nëpërmjet kabllit të rrjetit. Hapim Internet Explorer dhe

tek vëndi që shkruhen adresat (psh. www.yahoo.com) vendosim IP e hyrjes në mode-min ADSL: 192.168.1.1 dhe do të shfaqet figura e mëposhtme.

(8)

Pasi lidhemi me modemin do të shfaqet dritarja e konfigurimit të modemit si me poshtë vijon.

(9)

Pasi kemi klikuar Quick Start do të na shfaqet dritarja e mëposhtme ku duhet të

përzgjedhim Quick Setup.

Shfaqet dritarja vijuese:

Në kete dritare do të vendosim parametrat e mëposhtëm

VPI: 8 VCI: 35

(10)

Në dritaren që na paraqitet në vijim duhet të sigurohemi që tek Protocol të jetë selektuar

opsioni PPP over Ethernet (PPPoE) dhe tek Encapsulation Mode të jetë selektuar opsioni LLC/SNAP siç tregohet në figurën e mëposhtme. Klikojmë në butonin NEXT.

(11)

Në dritaren që na paraqitet përzgjedhim Obtain an IP address automatically.

E aktivizojme NAT dhe shtypim NEXT.

Në dritaren që na shfaqet tek PPP User Name dhe PPP password shkruajmë:

PPP numer: username (numrin e telefonit me prefixin e qytetit) – 0xxxxxxxxx PPP password: 1

(12)

Para nesh shfaqet dritarja përmbledhëse e këtij konektimi në Internet. Në këtë dritare shohim nese gjithë parametrat i kemi futur saktë dhe klikojmë Finish.

Do të na shfaqet dritarja e DHCP serverit ku aktivizojme DHCP server on the LAN dhe klikojmë NEXT.

(13)

Në dritaren që shfaqet informoheni që do të ristartohet ruteri jonë ADSL.

Mbas ristartimit të modemit duhet të rihyjmë në kartën e rrjetit si vepruat në fillim. Klikojmë 2 here mbi Internet Protocol (TCP/IP) dhe në dritaren që shfaqet aktivizojmë Obtain an IP address automatically dhe Obtain a DNS server address automatically.

(14)

2

konfigurimi i modemit

ADSL ZTE ZXV10 W300831

(me 4 Porta dhe wireless)

Lidhim PC me Modemin ADSL, nëpërmjet kabllit të rrjetit. Hapim Internet Explorer dhe

tek vendi që shkruhen adresat (psh. www.yahoo.com) vendosim IP e hyrjes në modemin

ADSL: 192.168.1.1 dhe do të shfaqet figura e mëposhtme.

(15)

konfigurimi i modemit

ADSL ZTE ZXV10 W300831

(me 4 Porta dhe wireless)

Klikoni mbi Interface Setup

(16)

Plotësoni pjesën ATM VC si më poshtë:

Plotëso Encapsulation si më poshtë Klikoni mbi

(17)

Inter-Plotëso PPPoE. Duhet patur kujdes që tek pjesa e username dhe password të vendosim numrin e telefonit me prefiksin e zonës dhe password-in .

Service name: albtelecom

Username: username (numrin e telefonit me prefiksin e qytetit) – 0xxxxxxxxx

Password: 1

(18)

3

konfigurimi Per disa tiPe adsl modem

Për çdo tip ADSL modem duhet vendosur :

Username: username (numrin e telefonit me prefiksin e qytetit) – 0xxxxxxxxx

Password: 1

Në ato raste ku është vendosur albtelecom duhet zëvendësuar për sa më sipër.

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Për më shumë informacion

telefonini 133 ose www.albtelecom.al

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :