Το σκάνδαλο των προβληματικών

41  Download (0)

Full text

(1)

TtiiEKANOAAO

(2)
(3)

: Hecio6ix6 convoy

eeiuaToxX£oi>s 37 AOifra

(4)

EenoGXn.u.a npopXrjiiaTiKwv.

ISiwTiiconol-an° T0

KpdTO£. AnoKpaTiKonolrjori TOU eupOiepou

oiou TOII&CI: 5cv elvai anXd Kdnoie$ " nou 6<pepe n NA. AnoTeXouv paoiia^

oXiTiiote ins Kup6pvn.or|5 TOU MnTOOTdKrj

TWV ouu.(j>ep6vTwv TOU 6ie8vonoir|u.6vou Ke<pdXaiou aneVavTi OTqv eXXn.viKi^ oiKovou.ta. Ti aicpipw^

*

onualvouv 8a TO ouveiSr|Tonou^oouu.e OTOU^ au.6ows en6u.evou$ pinycs KaXCiTepa.

...

H

TOV loOvio TOU 1991 Ga npCnci va on.u.eiw0el on.u.avTiKi^ np6o5o?

anaoxoXTjon

Tou.ea unoXoYi?6|aevq (1)9 o api9-TCOV noXiTiKwv urtaXXi^Xcov OTFJV icev-CiolKrjarj, Tqv ToniKi^ auTo6iolKf|or|, TK;

TOU

KQI opyavi-KQI TOU OpyavioiaoO AvaouYKp6-Enixcip^ocwv (OAE) nou OTQ TCXn 1990 av6pxovTav oe 525.000 epya-6a aeiw9el KQT6 10% 6 l Ta TOU 1993... evai 01 EniTponi^q nou Mr|-TOOT6KH, npoxcope

TOU OAE KCU 6XXe^ E8viKT^q, Trig

ETBA,

A-KQI

TOU eupOTepou 6nu.6oiou TOp6a "xapTovpacpoOvTai" an6 TH SiunoupyiKi^ OUVTOVIOTIKT^ eniTponi^

ano-, u.e eu8uvn TOU u^unoupyoO Bio-urixavia B. MavT?ci)pn KQI TOU YpanMaT^a

I. nmtpoyXou, yia va npoa^epSoOv oe Tqv enonTeta TH^ oXrj^ SiaSiicaoias 6xei

TOU Tpane^tKoO ou.iXou P6TOiXvT nou

TaoTd8e! via TO OKon6 auT6 oro unoupyeto

OiKOvon'iaq. Ti^ KaTeu80voeig via TOU$ Tojaelq KXei-616 nou 8a nep6oouv OTOV 6Xeyx° TOU SUTIO-cupconaiKOU KC<p6Xaiou KaOopi^ouv TO EOKiK6 c-niTeXelo jae TOV eniTpono MnpiTdv.

Oi

BIONYA nouX^8r|Ke OTOV npwrjv iSiOKT^Trj THS Me

Xe^Td nou TOU 66veiae TO Ar)ji6oio, oxe66v 6TOKQ Via 5 xpovia. Tqv KOYF1AZ Tny nr^pe

noXue8viKi^ yia 644 GKOT., 6Tav r\

eKTijar|8et TouXdxiOTOV 5mX6oia KCU TH.V CKQVC Ta TOIU^VTO XAAY^P TO ni^pe

CTaipla |ae 6TOKO 66veio via 10

ZTIKA KABAAAI nouXioOvTai |ae Trj<j Bank of America, evci) u.e

6Ti: noT6 6ev

TOU Ta F1AA-|aeooX6pnon OTOV OAE r| <puoiK^ , noT6 6ev OIKO nap6

, T6Xo^ 01 SiaSiKaoteq KOI 01 6poi 6XXa^av oxe66v oe nepiouota^

n.u.ep^oiapaoT|....

H ne866eucnr| TP|<; XPewKon'ia<? Tn<> OAYMIIIAKHI

Via anoXOoei^ KOI ^enoOXripa 600 KI 600, r\ SiaXuorj EAZ KOI TO Moipaopa TWV Xewipopelwv

apiOTepd, 01 pe8o5cOoeiq OTqv AFET KOI TOU TOOTOOU an6 TO

6xi 6na>£ KOI an6 TO eXXnviKd, r\ "npooxpopd" TWV EA.II OTO vcpMaviKO Ke^dXaio KOI TH^ EKO OTO

a|JcpiKavo-aaou6apapiK6 Ke^pdXaio, K a 6(09 r\ eiaipia etvai ouoiaoTiKd x^P'1^ Siokrjari 20 pi^vcq icopa KQI

CKKpepoOv TO enevSuTiKd TTI^ ox66ia, 01 enioK6i|jei$ TOU M^xpi Twpa "e5a9avio^6vou" iKaXunrjpr) OTOV Mr|TooTdKr|, TP'ITOU KaTd oeipd npoTepai6TT|Ta$ peTd Touq flanav6p6ou KOI OXcopdKri, TO 100 CKOT. 6oX. nou rj Kup6pvn.oT| MrjTOOTdKn 66cooe oav "Sdveio" OTr|v EZZA KOI ouoiaoTiKd anoTeXoOv xpTmaT

°56-Tf\or\ -|ae TI K6oToq;~ Tnq CTaipta^ TWV

KupiaK6nou-Xou - HXi6nouKupiaK6nou-Xou, BOEITEZ HAPNAZOY, KOI jadXXioTa aq>oO eixav

KOI anoXuoeiq epyaTwv OTTIV OTTIV AEFI 6xi u.6vo via neTpeXaiou aXXd KOI via TTJV

pla, 01

OTOV TOU.6O TWV CpCUVWV KOI TO K6OTO$ TOU

e^onXiopoO... anoicaXunTouv

flapd TI^ "nXdTeq" nou KpaToOv 01 \itaa OTO K6Xno

KOI

(5)

Sec., 01 KaTOYYeAies, 01 napanrjoei£, TO ev5o-6eJ;ia u.axaipwu.aTa Sivouv Ka8r)Mepiv6 v6ec. ^•««TA««-I^

XAAYBAOYPfl-r\ an6q>aor|

empAr|8eiv£o npooTipo

KH, XWP1S va opljeiai 6u.wq TO Gipoc. TOU OTH 86orj

TOU aicupw86vToc, noAuou5n"rr|M^vou npooTijuou TWV

9 610., nepvoOv ora ipiAa...

To jiCYaAo OKdvSaAo TWV npopArjjuaTiKWV

emxeipelTai va KAeloei p

1

6va aK6nn mo

oKavSaAo nou pploKCTai oe

Tf|v anoKpaTiKonotnon -

iSiwTiiconot-Ta iSta noAiriKa KCH oiKOvoyiKa npoouna KOI nou eivai uneOduva yia rr)v

KCU nou

KOI TTJV anopiou.riXQviori Trj$xvpa$> av€Aapav rtipa unoxptuen va "anoKpariKonoifioouv" rrfv

emxc(p<*>VTa$ tva 5ixw$ npon.yoOu.evo TOU KOIVUVIKOU nAodrou CTOU$

evToAei$ TOU$, pe uovn, npoonriKr) r/7 avepyia.

Oi epYd?6|jevoi nou SouAeOouv

auTfcc, 6xouv TOV npwTO A6yo. Oi anepYiec, OTO MavTo05i KQI OTny fldTpa TO <|>9iv6nwpo TOU 1990 £5woav TQ npwTa 6e'iY|JaTa Yia Tiq 6ia06oei^ aAA6 KOI TO npopAi*ju.aTa nou un6pxouv.

To

ouvoAiKil 9ewpr|TiK^ KOI

avoyei

anoTiu.non TOU , u.£oa an6 "o6omopiK6 OTO np6o<paTO KOI anwTepo napeA86v",

6o8ei

va

OTO epwT^u.aTa n6TC KOI n TO "npopAr^jaaTa" TWV

oewv OUTWV KCU icuplwc, noioi ia 6r|MioOpYr|oav.

• O Ypau-MOTtac, TOU ow|aoTelou TWV McTaAAwpuxwv TOU MavTouSioG, Znupo$ OwTeiv6nouAo£, ava<(>6-peTai OTf|v nopeia TWV enixeipfjoewv TOU ZicaAi-OTi^pn, tny anepYia TWV epya^op^vwv KOI TH OT6or^ opiop^vwv...

H Nia, anoAuu.6vri epYQTpia TH^ fin KOI o Kupia-anoAujji^voq ouv6iKaAiOTT^9 , eKAeYMtvo^ OTO EKF1 nc TO ipn<po66ATio TOU ZYN uaAouv OTO ne-pio6u<6 Md9 oe pia ou^Tnoq nou opyavwoe r\

"Avap-H iSia ouaoa napaKaTw CKUCTCI TK;

TOV OYwva Trj^ fin OTqv F16Tpa.

O Mipnq Aipicp6TO£ enixeipci pia SiacpopCTiKi^ npoo^YYion OTO C^TTi|Jia TWV npopAriMQTiKwv, ava^e-p6|aevo^ OTO iSiaiTepa xapaKTr|pioTiK6 TOU eAAnvi-KOU KanuaAiajJou.

• T£Aoc, TO a^itpwpa KAetvei jj1 opiojatva dpeaa

noAiTiKd

AAA6, 5cv etvai nap6 p6vo ...

1990-ANOIEH 1991 CONVOY

(6)

nPOBAHMATIKEZ: H EIH6EZH

ENANTIA ZTH ZQNTANH EPFAZIA

Ta 8ecopT|Tixo-jroXiTixd JipopXY|LiaTa Jioi) 0dTei TO ?t'lTT|Lia Ttov npopXTjLiaTixcbv xaitiTaXi0Tixcbv

emxei-pt'ioecov Luiopet -locos- va LITIV avi'ixow OTTJV I6ia Td£r| LieYfc8oi)$ lie Ta avTl0TOixa xoivcovixd, not) avcfcs ^, aXXd -xaTd TTI YVcoLui Liag- elvai TO I6io xai oopapd.

Ki 6xi |i6vo p£paia YUXTI 6lxco^ Gecopla T) on

elvai TaxpXti -xai xditoTe LidTaiT|- aXXd x-oplco^

0Y|Liepa TO JtpcbTO t^TiTotiLievo elvai T| 8ecopT|Tixt|, i6eoXoYixi| xai opaiiaTixYi avao<6vTa£n TOV

2' ai>T6 Xowt6v TO aiVvTOLio 0x6X10, nov JipoxaXeoe TCOV vXixcov Luipoao'pag

va 66oo\)|ie opio^va epcoTViLiaTa yoga a^6 TO TCOV IlQopXTiLiaTixcov, xcopt^ va e3ii6icoxoi)Lie

va

HPOBAHMA lov

To JtQcbTO O^LICOQO acpopa axQipco^ airci) TTJV "6x-". OLioXoYO'OLie Jico^ JtpopXriLiaTixii ajc6ajiaa*n

, 6ev

AvT(6eTa airc6 Jioi) |dpo\)Lie elvai jca>£ xecpaXaio xai avdJiTD^ii etvai oxe66v TaircdariLie^ dwoieg.

Mia T^Toia TO3io6£TT|aT| toco^ cpavel imcppoXixV) V|/ xai jtQopoxaT6Qixti a1 6oo\)^ OTO JiaQeX66v p-O^a^av TO

TQiTo6ie8viOTix6 v«Xa..

IlQaYLiaTi, YI' avco^ Jtov avaTQdcptixav 0' ai>T6 TO GecopT|Tix6 vnitiaYCOYelo ai>T6 Jiov x«0«^^'lC1?^ T<>v

xa3tiTaXi0|jt6 ViTav TexvoXoYixi'i 0Ta0iLi6TT|Ta xai avagxta !!!

Tt] OTIYM aXQlpcb^ JIO1) -TO1)XdXl0TOV 0TT| LlCTa-xeDvoiavti eicoxV|- TI TexvoXoYixi'i (xai e3ii0Tn|iovixV|)

xai TO xpcmx6 0x^610 etvai Ta x\)Qia

«... 8a LUiocoi3oaLie va -Xoui6v- 01 60,01 . O xa-xajtiTaXi0Li65 xai avditTv^ri etvai

jiiTaXi0(i6g ^ei an6 xai tie TTJV jtQoaYcoYV) rns ovve-TCOV OIXOVOLUXCOV 6\)vaTOTi|Tcov, 6t-Liia 6lxco£ JiQOTiYolJLievo coOrioti OTTIV eJii0TV)LiT|

xai 0TT|v Texvixt), OTTJV

0TO

ejii0TV)LiTi5 xai

» H 0wex*iS ei0aYCOY»'| xaivo-Opicov Litixavcbv, t| Td0T| Yia 0*uvex(05 xaivo'Opie^ avaxaXityeis xai TTIV

etpap-xai

etvai, av ejiiTpdJieTai t| fcxcppaoTj, TI ovota Trig xajuTaXi0Tixti£ 6ia6ixa0tag». (BXejie P.

IlavTOi-: Tia TO NeoxajiiTaXi0Li6" , OTO

enavaoTartxt xtvrHia, ex6. KoiiLUxOva, 0eX. 31-32)

To YCYOv6$ 6(1(05 6Ti xecpdXaio xai 6ev 0T|tiatvei oiVce

(paivoiievo

0xe66v

TI xpt0T| etvai ^v Lie TO xaniTaXi0Tix6 0*60TT|Lia, oiVce 6Ti -yia. TO £nTT|Lia ajiaoxoXet e6co- TI xd0e

6ia6ixa0ta

xai vreTepLiivi0Tixd.

« Etvai aXV|6cia jcco^ TI xaiiiTaXi0TixV| ejt6xTa0T| 6ev an 6 TTIV t6ia xai O(ioi6|aopcpti 'i^ iwtepa^tag yw TO 0DvoXo TCOV ov cmxeipi|0ecov, aXXd aji6 Liia avio6-TT|Ta, an6 xetvo Jiov o Map£ ov6(jta?e Jiopeta jie

dXiiaTa.

» AXXoTe JipOTjYetTai 6va^ xXd6og, dXXoTe dXXo^, e^aiTtag TCOV xaivotipicov TCXVIXCOV

TiaTt, 6nco^ X£ei xai o ZtXo^ Aatuttvi, TI 6ia6ixa0la TVJiixd dpxioe Lie TTIV eioaYcoYi'i xai-vo-Opicov jjtTixavcov a«6 Liia tj Jicpioo6tcpc^

'Oao

01

^6Te x-uptapxeg

6iacpopd

Lieta-xai xoivcovix^^ a?tag TOD

va JiapdYO-uv Lie

*QOt6vTO£ xai 01 avavecoLidveg

Liia

Aev Xowi6v v' avaTp^o-utie OVTC

xaxo-6^ xamTaXi0T6£ (01 ojiotoi, exT6^ TCOV dXXcov,

avaYxa0Tixd -xi etvai TO

0opap6-Tepo- 0e xdjioiovs dXXoi)^ xaXo-0^), oirce 0TT| XT|0Teta xpaTixcov 6avetcov xai eJiixeipV|0ecov (jcov 6ev 0T||iatvei

6ev 0i>Lipalvo'uv) yw va xaTavoi|0o\)Lie TO np6-pXT|Lia .

Ta vJi6Xowia etvai jidXXov 06{ia xoivt'ig

eoet^ xditoia 6a)vaLiixi|, avOovoa,

(7)

6o(p6pa emxetQTiOTi

Jloa) TO

nco0comx6 ptT0io(;) TOD

i6ioxTY|TT| TTig va TTIV \itwiQtnti at

AvTt9eTa, 6Tav pia emxetcT|0T| Jtov e?axoXov9et va

TTI

- 0iYd

XOIVCOVIXT'I vjiepa^ta, nov "

TTIV ayopd etvai "xaTavoT(|T6" o i6ioxTY|TT|£ TTig va TTIV

{iCTaxeipt^eTai 6xi oav jiapaYcoYixii 6o(iT| aXXd aav

|i£0o evxoXov JtXovTi0|iov 61' dXXng 060-6...

ExT6g xi av T| xplat) TCOV xamTaXiOTixcov

cov etvai arcoT£Xe0|a,a TCOV ixavoTY|Tcov 6iolxT|0Ti5 TCOV

acpevTixebv xai 6iev9vv6vTcov. Avr6 6|icog 9dTav 0v|ipoXY| 0TT| 9ea>Qta

nov

Aired oe e*iljre6o emxelp,Tjai(i£. AXXd xai a

1

e3ttite6o

xoivcovixoti axTmaTiono-u, V) 2a)OTV|(jiaTo^ av

jtQOTi|id-TC, t| ajia|iojtotT)aif| TCOV CYxaTaaTdaecov xai

TOV OTaGepo-O xecpaXatov, oav fidoo (jtetcoaii^

TOD o-uvOeaii^ etvai OTevd 6e|ieVn (Jte Ttjv ODVoXixt)^ ava6ideGpcoa'ng xai (pvoixd 6ev atijjtalvei OVTC 6Ti t| aaTixt'i Td^il CYxaTaXetJiei TTI Ta Xe<pTd OTYIV EXpeTta), o-Ore 6Ti ajt6 THV Ta^ixt'i Ttig Qtat\ xai

AiacpOQCTixd 6dxa(ie rpv jrayx6ofjtia JCQCOTTI

jtoa) CYxaTaXetJiei TTIV Ta?ixV| tiY^lJiovta yw va ..xovo(j,V|oei!!

HPOBAHMA 2ov

Ilept

x a it

it aX

xai "X|iat

M

...

Ki av ptpaia *n 6ia(popd OTCQiopii^Tav oxig atxte^ xai otiiiaota xdjtoicov IlQopXTi(iaTixcbv xajiiTaXiOTixcov

TO ?V|Tt)(jta 6ev OdTav xai T6ao oopap6. T| JiQopXt)jJtaTix6T'r)Ta xdnoicov eXXiivixcov

va t\

yw

TOV

TOV eXXT|vixoi3

xamTa-j ovficpcovta (ie TTIV x -ae

jcaYdv6a- cog

O YCO|4i<xT^ag TOV oco|iaTeto'u TCOV MavTO\)6ioi3 xdnoi) X6ei Jico 01

etvai xai 6xi 01-Av aw6 iox"0ei [iia <popd Yia TO MavTov6i

yia TOV eXXiivix6 xajciTaXio|i6.

<I>avTd-xavetg itcog TO 3iQ6pXn[ia e6cb etvai XoYiaTix6;

Av (utoQo-Ooe TI at|(jteQivt| e^ovata, aXXd xai T) x9eaivY|, va 6ia|ioQ<pc60ei

6a vjiVipe JtX^ov xdnoio xoivcovixojroXiTixoi3$

XoYiaTix6 Jtc6pXir||jia; lopapd ai)T6 JTOD ejii6icoxeTai

xavetg etvai avdxa|ia|nr| xi 6xi t| oixovo|iixt| TOV xoivcovixov

6wd(iecov;

Acpi'ivovTag 6(icog OTTIV dxQti TOV i0Topix6 xapYd avdjieoa 0TOvg OiaocoTeg T*ng "xaOvoTepti^vtig" xai

"ifutepiaXiOTixVig" EXXddag, ag 6ov[jie 0TO

avrov TOV oxoXtov Ta OecoQ^Tixo-JioXiTixd JtQopXV|-Jiov

TOV eXXTivixov xaitiTaXi0(iov, nov

6v0Tv-etvai TI (Jt6vri (jtaxt|TixV|, aXXd 6xi xai avT6t|

Av Xoia6v xaniTaXiaM,6g (a Xa eXXtivixd)

xai t\

t|

«-

0vve-3ra>£ 0o0iaXi0|i6^ (jtdXi a Xa

eX-vdvai t) ejiavacpopd TTI^

OQOoXoYix6t

<

nTa^ xai Ttig

avd-etvai T) Xt)0Teta TCOV

TCOV xpaTixcov 6avetcov,

T6te,

Xtivixd)

AXXd TdToieg (juiapovtpeg (i6vo TO IIAIOK TOV 75 va X^ei xai.. va aetOei.

TiaTt pdpaia Jtoiog Odxave TTJ (paid TOV ov0ta YI<* va 6iOQ9co0ei Tig 6v0XeiTOVQY^g TOV eXXrivixov xairi-TaXi0(iov.

0TT|v EXXd6a 6ev

IldvTcog oe |iia TdToia JieptJiTco0T|, xaxcov xajti-TaXi0Tcov jcov 6ev ^ O V V TT 6ovXeid

jteptJiTco0T| 6T|Xa6i| |iiag xXtxag aoTcov Jiov

TO xpdTog, TI [i6vr| opOt'i JtoXiTixVi ajtdvTTj0T| OdTav evdvTia 0Tovg

aycovag TTig tQyatwi}$ , (Jie 6vo X6yia o

0(peTepi0T6g, xi 6xi o xai TOV

avTa-6ev . Aev

6T|Xa6t|, e6co,ajt6 TO £va |i6pog |iia "a|ji6XvvTT|" xoivcovta xi aic6 TO dXXo |iia xXtxa "100 01-xoYeveicov", JiovXeYe xdnoTe xai o najcav6p6ov..

Ki e6co 6ev etvai avdYXTj v' avaTQ6?ov(Jie OTTJ Gecopta, TI jtclpa xai TI efuicipta TCOV t6icov TCOV jtpcoTaYcovi0Tcov TOV aYcbva TCOV eQYa?°|i£vcov ^Tig IlQopXT||iaTix6g TO

fiapTvpd: 6iapd0Te Jtcog JiepiYOdcpei TO xvxXcojia e^ovota TI aitoXv|ji6vT| eQY^^O1^ IT\$ nn t| o YQ«^~

|iaT6ag TOV 0vv6ixdTov jjteTaXXcoQvxcov TOV MavTov-6iov. 2TT|v nn e^ovota 6ev VjTav (i6vo 01 2TpaTO-KaT0a|ucatoi, aXXd xai TO "xovT0apdxi" TTig

IIA2KE. Yn69vvoi yiu TTI 0Tf||ieQivV| xaTd0Ta0T| xaTd TOV YQa^^^^a too) 0co(iaTetov 6ev etvai (Jt6vo o 2xaXi0Ti'icT|5, aXXd xai 01 Tomx£g xXtxeg.

Me 6vo X6Yia, ejiei6i| xaJtiTaXi0|i6g 6ev etvai £va jidT0o XecpTd, ovre 01 Jtp,o0comx£s 6ia6po(ji^ xdicoicov "Xovjjutev xamTaXi0Tcov", TI e?ov0ta 6xei 6o|iV|0ei TTJV

(8)

xoivcovta, Tig xoivcovix£g avrdg xvptcog etvai xamTaXi0Tix£g) xat1 eix6va xai ojiotcoati Tng.

To xecpdXaio 6ev OTnptt^eTai Xoui6v -[i6vo- OTig jcpovo|juax£g ax^oeig too) jie ta xpaTixd 6pYava, aXXd

eJjovalag

xai OTO xoivcovixoJioXiTix6 oixooop/naei.

AXXd avr6 flag cpdpvei ato TptTo Jtp6pXii|j,a...

HPOBAHMA 3ov

Kecp&Xaio - KQdtog - Koivcovta

To xvptcog ?T|TOV|ievo an6 TKJV ' jCQopXii|i<mxt|" avTtXTn|nri TOV xamTaXiOjiov etvat axpipcog *n

xecpdXaiov - xpdTovg - xoivcovtag.

To xecpdXaio Xout6v, V| xaXvTepa 01 (encowfjUH) (!!) ejjupavt^ovTai e6co cog (iia 6pdxa JTOV fidoca JIQOOCOJIIXCOV 6co(Jia)v [ie ta

TO TOY

AVTTJ MlXXi-6xi Map?. AXXd <n>r6 etvai TO XiY6Tepo...

H OX£O*TI Xoui6v xecpdXaiov - xp^Tovg etvai yia

To

(iia axfc0*n epY^XeiaxVi xai poXo-xi opoXo-xi M-ia avTixei^ievixVi

e6a> 6ev elvai TO cruXXoYix6 6pYav°

avXXoYix6g i6avix6g xaJiiTaXiOTtig, o TCOV ovvOifixcbv avajiaQaYcoYi'ig TCOV xa-jiiTaXiOTixcov ox^oecov, aXXd o |jnixavio|i6cj e^aocpct-Xio*nc; 9aXaaoo6avetcov xai ... aTijicoptiotag !!

Ajc6 TKiv dXXii 11 xoivcovta, a|i6X\>vT'n xai a|i6Toxoc;, 9ecoQeUai aav o Jii9av6g x^Q0^ foQ^^nS tcov

avTa-Ycovioficbv!!

MV|Jicog Jtcxvco orn pda*n Ti9ixcbv XIVIITQCOV evdTia OTOVC; «<n 9ejJteXico6jncj avTlcpaoti TOV

xecpaXai-vaTTiiJiaTog, xaTd TOV Mag?, 6ev etvai xa96Xoaj nia avTtcpacrn avdfieaa OTOV xoivcovix6 TOV

xai OTOV i6icoTix6 oxon6 TO\) aXXd (iia avTlcpaot) av<i(icoa

xoivcovixojiotTfiaii TCOV JtapaYcoYixcov 6\)vct|jiecov xai OTOV MtXXi|mavr).

Ki ax6[ia, xdTi T^TOIO 9a oVj(iaive Jtcog o Ta?ix6cj aYcovac; etvai xvptcoc; i6eoXoYix6g xi 6xi avTi-xei(ievix6cj. An6 TTJ 9ecopta TTJC; "xXonVjc;" 6iacpe*6Y^1

evTeXcog TI (lOQiaxt'i dpOQcooti TTJC; exuetdXXevaiic; a1

6XO TOV XOIVCOVIX6 IOT6. AXXd T6TC Jicbg JtQOXVJlTei O avraYCOvioji6g, cog avrt9eairi OTOXCOV;

avTtXtii|ni TOV etvai TO YeY°v6g Jtcog TO

eacoTecixojioicbvTag T-Q 6iajieoo-xai to xajiiTaXiOTix6 ejiiTeXet jcQoo6eimxd Tt)v 6ia|i£ao-u , 6ao xi av xoivcovtag.

H 9ecopta TOV xa9voTepifi|i6vov

napd^cvo etvai Yv<rl0io T^XVO

9ecopta TOV xpaTixo|iovoJtcoXiaxov

TaXiO|iov nov Yto XQ°via xa9V|Xcooe TO enavaoTaTix6

xtvn|ia OTnv a6pdveia xai TO o6tiYti0e exet Jtov 6X01 (TO "OTaXivixVig" e6co 6ev fyei TTI ow7|9Tri aOTixi'i t|/ xai pecpooiiiOTixVi fcvvoia TOV xaxov Icooi'icp,

OTaXivixot 6ev e|jtetg

nott, jjutopovjie ax6|ia xai

jiov xai Jiov xajjtid [JtaTid ... )

H

evdvria

va TOV ptxvov(ie

etvai

OTO CnTtijia TCOV npopXtiiiaTixcbv va xaTavoi|Oov(ie 6Ti avT^g 6ev ajioTe-Xovv TO (xoipato 3ipoX6v |iiag xaxVig 6iaxetpT]OT)g, aXXd TO ovv6vaa[i6vo ajioTtXeojia T6ocov TCOV avTixei|ievixcov v6|icov TOV xecpaXatov, 6ao xai Tng aii|iepiviig OTpaT-nYixi'ig TOV. nio ovYxexpi|i6va, avnj

epYaoiaxVig aTetpcoatig, 6ia|jicoov Trig TOV OTa9epoa3 xecpdXaiov etvai aTpa-e£oX69pevaiig TT)g t;covTavtig epYaatag, TOV

xecpdXaiov. H 3teptcpti(jtTi Xowi6v aitopio-6ev etvai jrapatT^at] V| cpVYii, aXXd xoivco-vixt'i ejtl9eoii Y^ TTIV xaTaaTpocpVi T6ao TCOV 6ao xai V3ioxei|ievi-x6TT|Tag icovxei ovYxpoTt'iaei T) epYaTixVi Td^ii. A pa

e6co 6ev np6xeiTai anXd yw TO "6ixatco|ia 6ovXeid", aXXd yw 6iex6tx<no<n TCOV 6ixaico[idTcov

?covTavV|g epYaotag evdvTia OTOV xoivcovix6 9dvaTo nov ejti6icbxei i\ vexpVj epYaota xai 01 "i6ioxTV|Teg" rng...

O "ow6ixaXiOTix6g" xdicoicov eJiaYcoYcov xai

Mitpog Xowc6v ae (iia ejiixetptioii T^TOICOV 6iaoTdaecov xai OT6xcov etvai TOvXdxiOTOv jjttt;epo t\ 6X*n

va p,£vei o^o ejitice6o Tug XopriTovpag, 6iccog povv xdjioioi.

To t;ViTii|jia TCOV npopXii|iaTixcov etvai fcva o-n|jiavTix6 xoivcovix6 xai JioXiTix6 Jtp6pXr)|ia yia Tt)v

dpa,

: |jtetcoaii TOV avvoXixov Ttjg ciao6V|(iaTog, [letcooti tcov (jidxijicov 6vvd(iecov Tng, [letcooTi TOV

(9)

xe(pdXaiou

|ieTa(popixY|

oi>oia0TixV| xai

TOW

ep/ya-To xecpdXaio, jtovTdQovTag navco OTTIV \)JiapxtV|

ccvTtcpacrn Trig 860115 THS eQY^^1^ TdJ-iig: va (juiopet v1

ap.vclTai rnv ecwaota xai rnv exfieTdXevoTi, |i6vo xai TTIV exjjieTdXXewn, ao.oxaXel 0'

ejitJtc6o avTuiapaOcor^. £6co Jiia 6ev apxct 0rnv

to "6ixato)jjta '

E6oi>, TI 6iaXexTtXT| 0x6011 Ta^ixot

0c

To xt(pdXaio 6iex6ixet avTOvojita TOV (aji6 TTIV

Kai

noia JiQtnti vdvai Ta 0t))icQivd TH<; aiTV|(iaTa; AXXd xai, TO xvcioTeQO, t| OTQaTriYixt'i Tt|£;

Tia «60o 8a [itvti ax6(ia 0TO Yvc»)0T6 JtXatoio

xa-Kaip6g va 01 a\rc6v TOV

, xi

AXXa)0Te,

xi , va 6Ti

Yia Ttiv cQYaTixV) Td^il oii^atvei ati^Tioti TTI^ ex(jte TdXXeDOii^. Tia TO xetpdXaio 0Ta8epojiotr|0'n rng xv o.iac>xta£ TOD.

O 0o0iaXi0(Jt6^ etva aaoTcX0|jumx6Tco.o 0i

6ia66Tci aitOTcXe0|iaTix6TCQo oixovo(iix6 XOY10JA6, aXXd ywil JipopdXXei AAAE2

xai AAAE2 avdYxeg.

, va et-vai To*uXdxi0Tov 0o0iaXi0TixY|$ 8 va jioX-0 xai ov. To\)Xdxi0TOV 6XeYX°. xoiv(ovixojcoiT|0ei$

xai oxi yia Tig

Kai JidvTO) i« va X6ie Ta

6ev

xi av t|Tav TOD 2xaXi0Tticii ...

jie T' 6vo|id OTO '80, xai eXdxi0Toi etva i 6iaTe8ei(ji6voi va "pdXXovv JiXdTTi" (ie

|avaxdT0ow

eUe xdjioia "0o0iaXi0Tixd" a0jr6v6"oXa, etTe

xdaoioi ex0\)YXCOVi0T6g.

(10)

«.. . a p f / a HE TI<; npoansiEf; svpVTEpov £Kovy%po-TOV EkXj]viKov Tpans^iKOV ovoTf}naToc, sivai OKdni-va 8i£p£vvr]9ovv //£ VEO nvEvpa KOI opiayEOKdni-va OTOi%£ia teiTOVpyias TOV, nov EnijpEdfovv EKTOC, TCOV dkhcov KOI TJJV anoTEteonaTiKOTTiTa TCOV nETpcov avanw^iaKi]<;

noki-TOV Kpdnoki-TOVt;.

ovyxEKpinEva yia n/v Kdhvyri and EnnopiKEC, EVO<; no\v armavTiKov \iioovc, and TrjvEvdvvrj yia

TT]V niOTCOTlKlj £Vio%VOT] iSlCOTlKCOV £ni%£lpf}o ECOV //£/dAr/^

KoivcoviKO-oiKovomKijt; onov8aidTr]Ta<;, nov

avnuETconi-£oi>v oofiapd npofihrmaTaEiTE £vdoy£vov<; npoitevor\c, SITE

aavovvEnEia EKTETOLIEVCOV nETapokcdv onq ovv9iJK£<; £y%cb-piac, Kai 8i£0vov<; (iJTrforjq TCOV npoiovTCOv wv<;... 0a iJTav ovvEnax; OKdnino Kai eBviKd co(p£kiiio, TTJV vnoftoijOrjori npof}kr\naTiKcbv EniXEipijoscov TT]<; KaTriyopiac, avTfa, TCOV onoicov o pv0n6<; £v8£%ETai v' avfyOEi HE Ti]v EVTafy OTTJV EOK, va avaKdf$Ei Ei6iKO<; (pop£a<; nov 9a iSpvdsi and TO

Kpdw<;.,.»

npOTaoT] AffEkdnovkov KOTO TOV Andhoyioiid Xpf]ori<;

ETE yia TO 1978.

OPOBAHMATIKEE: DOE, DOTE, OOIOI TE AHMIOYPFHIAN

To 1979, o TOTE SioiKTiTfjc; TTIC EOviKiic TpdTtE^ac Ayy. AyyEXoTiouXoc Eixe TT|V i8sa yia TTJ ouoTaoii EVOC Kovoop-TOlOUjl E^lTlOplKCOV Kttl ETTEVSUTIKCOV TpaTlE^COV KOI) 0d OTT1PI-TIC «£7UYv£lpllO£l<; TtOU KXoVl^OVTttV», |1£ TT1

Kai naKpoTipoOEOncov 6av£i(ov. 'EvavTi auTiig TTIC EUVOIKTIC SavEiaiaic xpTlHOtToSoTTioTic, 01

0tt EKXCOpOUOaV OTO KOVOOpTOlOU^l TCOV TpttTlE-(; avTioToixtiQ ayac, nov 9a \ino-pouoav va TIQ ayopdaouv OTO (AEXXov, HETO and 5-10 Xpovia.

Eivai Eva rcpcoTO OTOIXEIO TCOU TtpooSiopi^Ei TOV xpovo Ka-Ttt TOV OTtOlO T| UTiap^Tl TtpOpXTlHaTlKCOV niE^E Yltt TT| )C[\\\fT\ HETpcov. H i6£a OIACOC TOU AYYeXoTiouXou 0a HEWEI i5£a. Oi KUPEPVTJOEIC TT]C NA ttTtOCpdoiOaV 7CCOC ETCpETCE Vtt

OTOUV TQ YvcooTd 5dv£ia Tipoc TTJV i8icoTiKTi

To UKO KpaTiKO EXsYX0 TpaTis^iKO auoTtma OUTE E^EYXO

a-OKOUOE OTT| 8ld0£OTl TCOV 8aV£lCOV ttUTCOV, OUTE TO UVj/OC Kttl 016pOl TOUC ElXCtV KdKOia OXEOT1 HE «aVTlK£lH£VlKd»

TpttTtE-KpiTfjpia.

Ta TipdY^aTa YptlYOpa dXXa^av SpanaTiKd. Oi

«£7tix£i-nov KXovi^ovTav» 7cXii0aivav, 8ivovTa<; jxia

TtpaY^a-I 8idoTaoT| TOO TcpopXrinaToc: TTTtpaY^a-IC nETaTroXEniKTJc avd-7CTU^T]C nOV 7lpOC00T|OaV HEplKEC OVKOYEVEIEC, TO KpCXTOC TT]C c Kai TO £EVO KEcpdXaio. H «Ypa(piKT|» SIEVED ApdKou

0a ouvExiCETai TtXsov oav naKpivo ovEipo TOU; OTioupYOu; TTIC NA — Kai TOTE Kai OTi^Ep

Yia Ta i8ia Tipoocona, \ir\ 8s TOU 7rpco0unoupYou vou, Kai EXEI HEYdXT] oTT,naoia auTO.

To npopXTina XOITCOV TCOV «£7iix£ipiio£cov TIOU

VTttl» ElVttl UTiapKTO TCpOTOU ttKO^Tl £K8TlXc000UV EVTOVEC 01 OUVE71EIEC TT|C 8£UT£pTlC TCETpEXttlKTlC KplOT^C Kai TOU

OTttOl-nou aKoXou0T^o£ OTTI 8i£0vri ouYKupia. KapSid OUTOU TOU KpopXTinaTOC ppiOKETai TT, OIKOVOHI-Kttl plOHTlXaVlKTl avaTtTU^KXKTl TtoXlTlKTl 7COU 0 KpaTlKOC HOVOTtCOXiaKOC KaJClTaXlOHOC aKoXoU0T|0£ HETd TOV £H(pU-Xio Kai iSiaiTEpa nETd TTI, ouv8£oii HE TTIV EOK TO 1960.

ATIO TIC apx^c TTK 8£Ka£Tiac TOU '601| KaniTaXiaTiKTi a-OTTIV EXXdSa xapaKTtipi^ETai ato TTJ OUYKEVTPCO-TOU VTOTUOU ^EYoXou K£(paXaiou, acp' EVOC HE TT|

XCOVEUOTl TOU ^£ TOV KpttTlKO HTlXdVlO|i Kttl TTI

ETtixEipTioEcov EUvoou^Evcov and TO KpdToc Kai,

a(p' ETEpOU, |1£ TT| 8ian6p(pCOOT| EVOC VEOU TU710U OXEOECOV

a-vdnEoa OTIC pionTixaviKEQ EKIXEIPTIOEIC Kai TIC TpdnE^EC, TTJ YVCOOTTI 8ia8iKaoia anoipaiac 8i£io8uoTic Kai OUYXCOVEUOTIC TOU pio^iixaviKou Kai EcponXioTiKou HE TO Tpans^iTiKO KE-cpdXaio Kai TO oxrinaTiono EVOC xpTmafioTiKou KEtpaXaiou O£ dUEOT) OX£OTl-E^dpTT|OT| HE TO 8l£0V£(; KECpdXaiO Kttl

UK£p£0VlKd

ITO paaiKd ormEia TTJC KpaTlKOC noXiTiKTJc TCOU aKoXou-0l£Tttl TldvCO OTTI PdOT| ttUTT] — \lO.(Ji ^l£ TTJV £71£V8UTIKT1-XaplOTlKTJ OTO ^£VO KECpdXaiO TIpaKTIKTl 6XCOV TCOV KUpEpVTJ-OECOV, TOV KpOUTtoXOYlOHO |1£ TIC KpttTlKEC SaTtdVEC Kttl TCpO-H110EIEC, TTI SianopcpcooTj Kai 8iavonfj TCOV Eioo^TindTcov (01

(pdpOl OTOUC H100COTOUC Kttl OUVTO^IOUXOUC, TIoXXaTtXttOlEQ

(popoXoYiKEC au^fjosic ano TT^V au^oTj TOU £0viKou EiooSfj-UttTOC, (popo8ia(pUYTi Kai (popoartaXXaYEC yia TO nEYdXo KE-(pdXaio) Kai Tig novojccoXiaKsc pu0n(o£ic — TtEpiXa^pdvETai KaiT] 7TIOTCOTIKT1 TCOXlTlKfj. To KpaTOC EXfiYXOVTttC TO TpttKE-£IKO ouoTtina Kai Ecpapno^ovTac auoTTipo EXEYXO OTT|V m-OTCOSOTIKTI TloXlTlKTl TCOV TpaiCE^COV, KpttTlKCOV Kttl

l8lCOTl-KCOV, aKoXou0T]O£ TTIV npaKTiKij TCOV ^icyaXcov Kai q>0i|v(bv

jrpoq TIC EUVOOU^VEC £niX£ipficT£ic Kai

. npaYHaT07toit|0TiK£ ETOI ma TEpdona

TCOV KaTa0£O£cov and TIC TPCXTCE^EC, OTIC TOETCEC TCOV EUVOOU-H£vcov£7ux£ipT|(iaTic6v. Mia «EniX£ipTioT|» OTT^V onoia K£p8i-6Xoi, KpdTOC, TpdTtE^EC, ETUXElpTlHaTlEC, HEOCO TOU \LT\-TCOV apvTijiKcov, OE OXEOT) UE TOV 7tXr|0copion6, E7CITOKICOV2.

Oi EYXWpisc ajioTajiiEUOEic, coc KOOOOTO TOU AEF1, au£r|-0TiKav ano 5,4% TO 1950 OE 15,5% TO 1955 Kai OE 20% TO

1977. H pOKfj auTT) Yia aKOTanfeuoTi Eivai

avTioToixa TtooooTd TCOV pio^TixaviKcov KpaTCOV, 17,7% TIC HIT A Kai 24% Yia TTI A- Tspnavia TO 1977, OTOV Ta K

K£(paXfjv EiaoSTinaTa Eivai TTJV (8ia xpovid: EXXd8a 2839 8oX., HI1A 8670 8oX., A. Fspnavia 8410 8oX. '£TOI 01 KaTa-0EOEIC TttHlEUTTlplOU aU^0T!KaV aTCO 141 EKttT. 8pX- TO 1953 OE 240 810. 8px« TO 1976, f| KaTd 1700%3. AUTTJ TI TEpdoTia

KttTEU0uvovTav ttjco TO TpaKE^iKO ouoTTjua oav

(11)

KEcpdXaia OE OUYKEKPIHEVEC, ETCIXEIPTJOEIC. Kai ETCI-EC., OTCCOC, TcpoavacpS'pOriKE. ME TI opouc,; Ta npay-ETcrcoKia TCOV naKpoTcp60£oncov 8av£icov Tcpoc. TTJ

a, 8iiXa6ii TI 5icupopa avdnsoa OTO HEOO ETTIOIO ETUTCE66 TOUC, Kai TT| 6iaKunavor| TOO SEIKTTI xovSpiKTJc. TCOV pionTixaviKcov TcpoiovTcov no\) aTcsu0uvovTai OTTIV sacoTEpi-KTJ ayopd, Tijav EvSEiKTiKd: 1973 : -9,6%, 1974 : -28,3%, 1975 : 2,4%, 1976 : -0,3%, 1977 : 2,0%, 1978 : 1,3%, 1979 : -6,1%, 1980 : -13,6%, 1981 : -6,2%.

ETCEI§TI, oncoc,, opiajiEvoi TCIOTEUOUV OTI

TCEpiaooTEpa an9 ooa TcapdyounE ac, SOU^IE TCCOC. TcspiypdcpEi

TIC. OUVETCEIEC auTfic TTI.C TCoXiTiKTJc o ATJU. iTEpyiou OTa NEA, 29.10.90.

Acpou avacpEpEi TTJV Spa^anKij dianiorcoot] on a' o

o%e86v TTJV TsfavTaia eiKooaeria foe skdxiOTS<;

01 anoranievtes SiamoTCovav evrponoi on sivai anpoord-TSVTOI, on 01 niKpoanoTanievoei<; roue yivovrav flopd TOO nhriOcopioiiov Kai TCOV voiiioiiawmorconKcbv mi

Srmooio-VOUIKCQV OKOm^lOTIJTCOV UTCOypaHHl^El OTI OTTIV TC£p(o8o

1973-1986 01 KaTa0£T£c sxaaav, e^amac. TCOV apvr|TiKc6v TcpaynaTiKcov ETUTOKICOV, ouvoXiKd (iia TCEpiouoia, TCOU a-v£px£Tai ere 2,5

TTJV EiKova OUHTC^TIPCOVOUV KQI opio^Eva dtAAa

• OUH(pCOVa (IE TIC. SiaTUOTCOOElC. HEJlETTig TtOU

KE yia Xoyapiaono TTI<; KupspviioTiQ TTIC, aXXayiic; Kai a<po-POUOE TI; «ITPATHriKEI EniAOFEI FIA THN

ANA-RTYEH THIEAAHNIKHI BIOMHXANIAI»4 a' 63ui

TC£pio5o 1960-1980, TO naKpOTcp60£O|j,a TpaTCE^iKd 8dv£ia

TCpOC TT|V (i£TaTCOlT|OTl aVTlTCpOOCOTCEUaV TO l/4 TCOV

ETCEVSUOE-cov OTOV To^iEa auTov. To TCOOOOTO auTO, arco 18% OTO 6id-1960-1973, 6iTcXaoidoTT]K£ (36,2%) OTO 610

1974-1980, EVCO KaTd TO 1978-1980 £i"x£ cpTdoEi TO 41%! H OXEOTJ (8iou K£(paXaiou KIVTIOTJC Tcpo<;

UTCOXPECOOEIC, ttTCO £Va TCOOOOTO, KOTtt ^l£OO OpO, 26,6% TO 1970, ETCEOE OTO 9,1% TO 1981.

To OUVOXo TOU TpttTCE^lKOU XPCO^C TCOV PlOM-TIXaVlKCOV

£-aTco 24,3% TOU AER TO 1970, au^f|0TiK£ OE 39,5% TO 1980.

auToxpTinaTo56TTioTj TTJC ETTioiac au^T]OTic TOU

aTca-ouvoXiKou K£(pdXaiou, aTco 35,2% KOTO \i£ opo, OTTIV TCEpioSo 1970-1974, ETCEOE OTO 26% yia TTJV

60 1975-1977 Kai OTO 14,8%(!!!) yia TO 1978-19805.

To 19810a EivaiT) Kpioi^T| xpovia yia TTJV aKoXou0oun£VT] T TCOU ouvTo^a TC£piypd\|/an£. Oi ETCITCTCOOEIC TTJC SIE-0vouc ouyKupiac yivovTai EVTOva aio0r|T£c, r| dvo8oc TOU SoXapiou Kai TO nEydXo Ariuooio XP£ocf V • * r ^y I ^J6, TCOU OTO E£TIC 0'

i TCEpiopiOTiKO TcapdyovTa, 0a UTCOVOHEUOOUV

ai-O0T]Td TT|V «£TClX£lpTmaTlKOTr|Ta» TT|C VTOTCUXg ttOTlKTlC Td-, TCOU OUVOVJ/l^ETai OTO 8lTCTUXO:

ETClTOKia XOpTlYTlOECOV + UTCEpTlHTJUEVTl

\LT\ Tcpoc TO 8oXdpio = TCoXXaTcXdoia K£p8ri.B 9

E.F. AAAOnOYAOY

Iun(pcova HE (isXETTi o^dSac. oiKovonoXoycov TTI<; EAA

TCOU EYIVE TQ TcpcoTa xpovia TTIC. |A£TaTCoXi'T£uan,c TCOU o cpiX£X£U0£poc A. IlaTcavSpoTcouXoc

(OiK. Tax. 14.1.1982) 8iaTcioTcov£Tai o oXiyoTccoXiaKoc x«-paKTTipac TOU onRou AaSoTcouXou TCOU oxi ^iovo SEV fJTav OE 0£OT| va ^Ecpuysi fi£ TIC 6iK£<; TOU 8uvdn£i<; aTco TOV aocpu-XTIKO EvayKaXiono TCOV SOVEIOTCOV TOU, aXXd 0a EI'XE TJ8T|

KaTttppEUOEl KttTCO OTCO TO PdpOC. TCOV Ka0UOT£pTm£VCOV

0-(pEiXcov TOU, Edv SEV (lEooXapouoE T| E0viKTi TpdTCE^a, ouyKE-VTpcbvovTa<; TO 85% Tcsputou TCOV av£^6(pXT|Tcov Xoyapia-ancov. AKOUTI Kai Ta xpovia 1973 Kai 1974 TCOU r) 8paoTT)pio-TOU oniXou EK^EIOE, Xoyco TT|<; GTinavTiKTig av68ou TCOV

TOU xapTlOU, HE K£p8T| 26 EKttT. Kttl 75 EKOT.

aVTlOTOl-, £^aKoXou0T|O£ va nsyaXcovEi o SavEianoc. TOU.

«...O 6^iXo<; xpovia Tcopa UTcoaTcaoxoXa TO TcapaycoyiKO TOU 5uvaniKo... O aKpipo<; urixavoXoyiKog s^OTcXianoc; TOU ouykpOTiiiiaTOQ EXEI TC£pi£X0£i OE Tcpo'iouoa (p0opd yiau 01 EpyaoiEC. ouvTTipTidEcog Eivai UTcoTUTcco8£i<;... H K. PEva

Aa-80TCOUXOU TCOU TCpOlOTttTai TOU TCpOOCOTClKOU OTCETUXE

TCaTO-ycoScoc, E^ aiTia<; TTJC; TcavT£Xou<; £M,£i\j/£coc. ETCIOTTIHOVIKOU UTc6pa0pou. ATCO Ta EpyooTdoid TT|<; TcapEXaoav Sifioipfeq VECOV Kai TcaXicov ETCIOTTIHOVCOV, Tcfjpav TO pdTCTiojia TOU TCU-po<; 01 VEOI Kai TcXaioicooav, E^TCEIPOI TC^EOV, dMsc, ETCIXEIPTI-OEK;. Kai auTO yiati TI oTm£pivf| SIOIKTIOII TcpooXa^pdvEi ETCI-OTTIHOVIKO TcpoocoTciKO (Aovo Kai ^iovo yia va TO xpTloino-TCOITIOEI cog EVIOXUVTIKO oToixEio yia TT|V E^aocpdXiori TOU

TCO-XUTC00T|TOU SaVElOU, £TC£l5Tl OKPIPCOC; O£ KOTl TETOIO TTJV

UTCO-XPECOVOUV 01 TcioToSoTiKoi opyavionoi...».

ITK; 7 louXiou 1977 HE ounpaor) avd^iEoa OTT|V E0viKTi TpdTCE^a Kai OTOV AaSoTcouXo, TCPOKEI^IEVOU va ^TI ^IEIVOUV 1000 oiKoy£V£i£<; x^P^ V^ni, OTCCO<; ETCioTina EiTcco0TiK£, 01

ETaipElEC, TOU OTTIV IldTpa Kttl TTj 0EO/K11 TE0T1KOV KOTCO OTCO ] 8101KT1OT1 (IE TT]V TpCXTCE^a VO EA.EYXEI TO A.I. KOI TOV

Aa86TcouXo va xei PETO OTa ormavTiKOTEpa 0£^aTa. Oi ou-voXiKEC. o(p£d£<; TOU KUpiou auTou UTcoXoyi^ovTav ETcicrma KovTd OTa 3 810. 8px« Kai EI'XE KaTaSiKaoTEi OE 353 xpovia cpuXaKTi, ouvoXiKd, yia Ta xpetj TOU auTd. To ETCITOKIO TCOV 8av£icov TOU TiTav 8%!!!

ITK; 15 louXiou 1980 HE Kaivoupyia aunpaori TI E0viKT] a, EVCO SEV EI'XE £KTcXTipco0£i oxsSov Kav£i<; opo; TTI; aTco TcXfiupdq AaSoTCOuXou, 6sv Tcpovoia yia va iKavoTcoiT]0£{ nEpoq TCOV

o-OTCO TT|V EKTCOIT1OT1 UTC00T1K£U(I£VCOV

E^COTCapttyCOyi-KCOV TCEpiouoiaKcov OTOixEicov u\|/ou<; 1,6 810.8px., Tcapa8i8£i TIC. novd8£c EFA (IldTpac) Kai MEA (0£o/Kr|q) OTO

Aa86-TCOUX.0 HE VEO SdVElO — 8c6pO 150 EKttT.

8pX-ME £pcoTT|OTi TTJC oTrj BOU^TI r\ B. ToouSEpou PCOTOUOE TO-TE: «...n6T££0(paX£T| E0VIKT], TO 1977 f} Tcopa; To 1977 EKTI-OTI HE opio^Eva 8paoTiKa ^lETpa 01 novd8£c 0a ^ITCO-pouoav va aTco5£ix0ouv anoSoTiKEc Kai va XEiToupyiioouv

0£ 6(p£XoC TTJC £0VIKT|C OlKOVOHiaC. IlOlOC ElVai 0 UTCaiTlOC

TCOU r) oTmEpivTi Touc oiKovoniKT] KaTdoTaor| £H(pavi^£Tai X£ipOT£pT| aTco TO 1977;

Edv EcpTai^av 016iax£ipiOT£c TTJC ETE yiaTi SEV KaXou-VTai OE aTcoXoyia; Edv, OTCCOC cpaivETai, KOT' E^OXTJV UTcai-TIOC sivai o Aa8oTcouXoc \ie TTJV Tcap£A,KuoTiKTi TCO^ITIKT] TCOU

aKoA,OU0T|O£, TCCOC TOU OTCOSlSETai r| 6iaX£iplOT] TCOV

ETClXElpTl-OECOV, acpou SEV fjp0£i KavEvac Xoyoc yia TOV OTCOIO TOU

a(pai-p£0T1K£ T] 6lOlKTlOT| TO 1977 KOI yia TOUC OTCOIOUC. EIXE

OUO-acoppEUOEi TcoivT) (puXttKioEcoc; 353 ETCOV;

To 1977 EIXE TcpopXr|0£i oav Kupio<; Xoyoc. KaXu\(/£coc; TOU Aa6oTcouXou TO KOIVCOVIKO 8pd^ia TCOU 0a £5rmioupy£iTO HE TTIV aTCoXuoT) 1.000 EpyaTcov. IfJuEpa T] OCOOTIKTI ETCIXEIPTIOT)

Ka0apd (paivETai OTI EYIVE yia TOV AaoonouXo KOI oxi yia TK; 1.000 oiKoy£V£i£<;...».

H £TC£pCOTT]OTl aTC£U0UVOVTOV TCpOC, TOUg UTCOUpyOU^

lU-VTOVIOHOU, EnTCopiou, BionTixaviac; Kai OIKOVO^IKCOV TT)<;

TOTE K U E V T O T C T.

(12)

UTt£pTi|ioX6yT|aTi eioaycoycbv Kai Eyxcopicov 8aTtavcov TinoXoyTiaTi E^aycoycbv = laoTtoaEC. KaTa0£0£ic. OTTJV EXpETia.

0 UTt£p8av£ian6c, 0a aTtoSaxTEi UTtou^iEpayK. To XaiKO £io68ima (payconEvo aTto TOV TtXTi0copian6 SEV cpTdvEi coq TIC.

TpttTtE^EC OTtCOC TtplV, 01 aVTiaUXlEC. TCOV TpaTtE^lTCOV yitt Ttt

xa^riXd TtXsov ETUTOKUX, aXXd Kai yia Ta 6dv£ia Ttou 0a xd-aouv, 6rmioupYouv EVTOVEC. TtiEOEic. OTTIV KupEpvTiaTi TTIC. NA.

H KUp£pVT|OT| TT|C, NA KttVEl Tto8aplKO OTO 1981 HE TO VEO

vojio 1116/81, Ttou YEVIKEUEI Kai ETIEKTEIVEI TIC. . To OIKOVO^IKO KXina Eivai «papu», TO

6oXd-plO ^ETlEpvd yia TtpCOTTf (pOpd TIC. 50 8p%. EVCO Ttt JlETpa yitt (plX£X£U0£pOTtOlT|aT| TTJC ttyOpdc TlpOKttXoUV aVTl7tapa0£O£lC HEOa OTTIV KUpEpVTlOTl Ka0COC 0 Tlndpl0^0C KaXTtd^El. TO

lU-VTOVIOTIKO lunPouXio TCOV opyavcooEcov TCOV Bio^xdvcov

TtOU OUVEpXETttl OTtt TEXTJ OXfipdpTl SuXTtlOTCOVEl OTl KttTtt TOUC 6UO TtpCOTOUC. HTT.VEC. TOU 1981 T| EOCOTEplKTl CTlTT|aT| Kttl

01 E^aycoyEC. Ttapa^Evouv OE xajATiXo ETtiTtsSo Kai OTI T| |i£ HEICO^EVTI xpT|oi|iOTtoiT|OT| TOU

KOU Suva^iKou TTIC;.

H EOCOTEPIKTI ayopd yia Ta EXXTiviKd pio|ATixaviK<x Ttpoio-VTa OTEVEUEI oTa0£pd, Ka0coc. o TtA,Ti0copian6(; IIEICOVEI OUVE-Xtoc. TTJV aYOpaoTiKTi SuvanTi EUpuTaTCOv Xai'Kcov oTpcoiid-TCOV. ATIO TT|V dXXri TtXsupd OTI<; ayopEc; TCOV jiEoaicov Kai avcoTEpcov EiooSrmaTiKcov Td^ECov, TI EXA.TIVIKTI pio^iTixavia Ka0coQ Ta TE^EUTaia xpovia 8sv EUTIXOUTIOTTIKE — Xoyco £X-XEI\J/TI(; £Tt£v6uo£COv — JIE VEOUQ KXd8ou<; Kai SEV Ttapouoia-OE v£a TtpoiovTa uvj/T|XTi(; TtoioniTac., xdvEi oTa0£pd £6a(po<;, TO OTIOIO (puoiKd KaTaXajApdvouv 01 ^EVOI avTaycovioTEC.. Iun(pcova |i£ TT|V TiyEoia TOU LuvSEonou EXA.TIVIKWV Bio|iT|-xavicbv 01 TtTCOTiKsc. TaoEiq TTIQ EocoTEpiKTiq ayopdq 0a

OUVE-XIOTOUV Kttl 0a £VTa00UV OUVETtEia TCOV ttU^f|O£COV OTIC. Tl^lEC OTIC OTtOlEQ TtpOXCOpOUV 01 ETtlXElpllOElC. JAETO T^V

ttTt£X£U0£-PCOOTI Touq. Oi au^f|0£i(; auT£<; 0a f|Tav (idXioTa Ttio EKTETO-IIEVEC. av T| «ayopd TK; of|Kcov£». H £XX£i\|/Ti oncoq iKavoTtoiTi-TIKTIC. ^TiTT|OTi(; avayKa^Ei TIQ BiojiTixaviEQ va Eivai ouvTT|pn-TIKE<; OTIC; au£f|O£ic. TCOV

FivETai 8Tj|i6oia YVCOOTO OTI Xoyco TTJQ ucpEOTiq T| SIOIKTJOTI TOU IEB avTinETcoTti^Ei TTIV Tt£pio8o auTTi TO TtpopXr^a

6ia-TCOV Epyaoicov piiac; oopapf|c.

(i£y£0ouc; aTto vEupaXyiKouQ KXd8ou<; TTI<;

TtoiT|OT|<;. Oi TtXripocpopiEg OTOV TUTIO ^iXouv yia 10. Oi EK-TtpoocoTtoi TCOV pio^iTixdvcov TtioTEuouv OTI T^v (8ia TU^T) 0a avTijiETcoTtioouv ouvTO|xa Kai dXXEQ pio^TixaviEg 01 OTtotec.

8l£TtlOTCOOaV Tl6Tl OTl «8£V UTtOpOUV Vtt OC00OUV» aKO|lT| Kttl

av wr\ai\JLono[r\ao\)v VEEC; ETtixEiprmaTiKEq nop(p£(; (ava-8iap0pcbaEi<;, OUYX^VEUOEK; K^TI). lu^cpcova us TOV IEB 01

OUVETtElEC. TTJC. OlKOVO^lKTl^ U(p£OT|(; yiVOVTttl

yia TK; £TtiX£ipT|O£i<; Ka0co<; aTto TTJV TtXEUpd TOU KpdToug SEV Kai ouvETtfj^ avanTU^iaKTi TtoXiTiKf). Ta

Kai 01 KpaiiKec. 7ipo^f|6£i£(; artOT£Xoi)v nq

5UO ai/H£s TWV 7ll£(T£(OV TOD LEB Ttpoq TTIV KDp£pVTl(TT|.

H OTEVT1 OXEOTj TOU KpdTOUQ TT1Q AE^ldq |A£ TOU<; «T|H£T£-POU<;» ETUXElpimaTlEC. HEOCO TT|<; TtoXlTlKTlQ TtpOHT10£lCOV KOI

TO dvoiyna TTIQ oiKovofiiag Ttou ETiipdXa TI EVTO^TI OTTIV E-OK, ETIITEIVOUV Ta TtpopXTi^aTa. lu^tpcova |i£ TO dp0po 39

TT1C. OUV0T1KT|(; TtpOOXCOpr|OTl(; OTT|V EOK, TtpopXETtETai

OTa-j KaTdpYT|aT| TOU TtpOTi^TioiaKou Ka0£OTCOTO<; YICX TTJV piojiTixavia OTI<; Ttponfi0£i£(; TOU KpaTiKou

Ttpo-, Ttou 01 pio^Tixavoi Eixav TIETUXEI ME TOU<; VOUOUQ 3215/55 Kai 4484/65. ETtioTmTi EK0EOT1 yia XoYapiaono TOU IEB8 8iaTtioTcov£i:

«...H E(papnoYTi T0v OSiiYicbv 77/62 Kai 80/767 aTto TTIV EXXdSa TtpoKEiTai va STIHIOUPYTIOEI TtpopXTi^aTa OTTJV

Oi-. Ta TtpoiovTa TCOV xcopcov TTI^ EOK 0a au^rj-oouv TTI OU^^ETOXTI TOUC; OTIC, Tiponr|0£i£c. TOU EXX^viKou ATI-noaiou EVCO avTi0£Ta Ta EXXTiviKd TtpoiovTa TtoXu 8uoKoXa 0a ouvaYCovioTouv TO avTioToixa supcoTtaiKd,

Eivai oacpTic; TI UTtspoxTJ TT|<; iaq OE TExvoXoyia Kai opYdvcooTi HE

TT|V KaXUTEpTl TtOlOTT|Ta TCOV TtpOlOVTCOV ^£ TO ^llKpOTEpO

KO-OTO<;. YTtdpxEi XOITIOV o Kiv8uvo<; va H£ico0£i 6paoTiKd TI EYXCOpiac. pio|XTixav(a(; Kai pioTEXviac; (TOU-KaTd TTI nETapaTiKTi Tt£pio6o), Ttou ofmspa

^£Tt£p-Vd TO 60% TT|C. OUVoXlKTlQ tt^ittg TCOV TtpO|lT|0£lCOV TOU

oiou, Ttou Eivai Ttdvco aTto 50 8i(; 6px. GE Kd0£

KpaTiKcov npo^Ti0£icov Ta TE^EUTaia xpovia... To npo

6a TO avi^tTtoTtigouv iSiaiupa 01 KXddoi nou r/OV)V

an TO K p t o q , orttoq

KCOV TtpOlOVTCOV, MTra(T^dTtOV, 50^K(OV, KSpa^lUKtOV Kai

TtU-p^axcov uXiKibv, TtpoiovTCov (Ti6f|poi), oximdTiov KOI 01 vai>-Tiny ocTiia K£ua<yTiK£<; . . . » .

FlEpa aTto TK; 8iaTtioTcoo£i(; OUTEC;, Ttou Ttpay^iaTiKd Ttpo-XEYOUV TtoXXd, TO oimavTiKo OTTIV £K0£OTi TCOV piojiTixdvcov Eivai OTI UTto8£iKvuouv Ttpog TTjv Kup£pvT)aT| 8idcpopouc; Tpo-Ttou<; (v6^l^ou(; f| oxi, OTtcoc. xapaKTT|pioTiKd 8i£UKpivi^ouv) Ttou TO dXXa KpdTTi TTIQ EOK xpTioijiOTtoiouv yia TtpooTaoia

TCOV EYXWPICOV TtpOHT|0£UTCOV KOI TtpOTElVOUV TT| \r\\\H\ ttTtO TT|V KUp£pVT|OT| TtttpOHOlCOV

«...Ev8£iKTiKd avacpEpovTai

— KaTdTHT|OTl TCOV SUXYCOVIOHCOV OE TtOOOTT|T£Q

KttTCOTE-p£<; aTto auTEQ yia TK; OTtoiEC. ETtipdXXETai TO 8iKaico|ia Koi-VOTIKOU AiaYCOVio|iou.

— TtXripEOTEpTl £VTl|I£pCOOT| TCOV EYX^OplCOV TtpO|IT10£UTCOV COOTE Va TtpOETOl^iaOTOUV

— Ttpo8iaYpa(p£<; ou^cpcovEg ^E Ta Eyxcopia TtapayojiEva

TtpOiOVTO

— UTtOKEl^lEVlKTl ETtlXoyTl TCOV TtpOOCpOpCOV, OTtCO<; HE TO

KpiTTjpio TT|<; TtoioTTjTac; TI TTJ<; TEXVIKTIQ a^iaq — aTtaiTT|OTi opcov TtapdSooTiq Kai 8id(pop£<;

aTtamioEK; Ttou 6uoKoX£uouv TOU<; aXXoSaTtouc. 0£UT£<;

— ETllXoyTl TtpOHT|0£lCOV OTtO KttTdXoyO SOKl^COV

KttTtt-aKEuaoTcov HE aTtEU0£iac; avd0£OT|...»

H £K0£OT| OUVEXlCsi OTl 01 EXXTjVlKEq KpttTlKEC, apXEQ

TtpE-TtEi va Xdpouv UTIOH/TI TK; Ttapandvco n£068ou(; 5ia(puyfic. aTto

TK; KOIVOTIKEQ ttTtaiTfjOEK; TtpOT£lVOVTa<; Kai ETtlTtXEOV

^£-Tpa, OTtcoc.:

KaTaXoyou SOKIJICOV KaTaoKEuaoTcov.

ATIO-TCOV ^T| KaTdXXTjXcOV |I£ aVTlKEl^lEVlKd KplTTJpia KaTaXXT|X6TT|Ta(; pdOEl TCOV aKOXoU00U|Ll£VCOV TtpOTUTtCOV Kttl TtpOyEVEOTEpCOV OU(A|1ETOXCOV.

— 01 Ttpoocpopsc EYxcopicov Kai aXXo8aTtcov OIKCOV va yi-vovTai OE 8pax^Eq, COOTE 01 'EXXTivEc KaTaoKsuaoTsc va UTIV OETOUV uvj/TiXd opia aocpaXsiac yia TTIV avTinETomioTi TU-xov ouvaXXayixaTiKCOv 8ia(popcbv...»

Fia va KaTaX^Ei Ttcoc Ta TtpopXfinaTa 0a Eivai TtoXu

oo-Papd Ktt0COC ^£ TT|V KaTdpyTlOT) TT)C TtOlKlX6^lOp(pTlC OTtO

Xpovia TtpooTaoiac, Ta EUpcoTtaiKd TtpoiovTa 0a EKTOTUOOUV OE GTinavTiKO Pa0^6 Ta avTioToixa £XXT|viKd HE oT||iavTiK£c ouv£Tt£i£c oxi IAOVO OE opion£vou<; KXd8ouQ TT|c. pio|XTixavia(; KOI TTIQ pioTExviaq, aXXd a' 6XT| TTIV OiKovoiiia.

Oi OUVTOVIOHEVEC. TIIEOEK; TCOV pionTixdvcov o8T)youv TOV avanXTipcoTTi unoupyo IUVTOVIO^OU I. IlaXaiOKpaood va a-vayvcopioEi 8Ti|i6oia OTI 01 ETIIXEIPTIOEK; Ttou EXOUV

TtpopXTi-sivai apK£T£<; Kai OTI ouvTO^a TI NonionaTiKii

(13)

Cf| TT|<; KUpEpVTjOTiq 0tt XdpEl HETpCt yitt TT|

JTTIPI^TI TCOV EniXElpTlOECOV ttUTCOV, nOU EXOUV KXOVIOTEI ttTCO

:TIV u<p£ar|. IuH(pcova H£ TOV unoupyo TI 8uax£pil<; 0£oil OTTIV

)no(a pplOKOVTttl 01 EniXElpTJOEK; ttUTEQ OCpElXfiTttl OTO 8ttV£l-3HO TOUQ OTO 7tap£X00V Kttl YEVlKd OTT1V KOKTJ OX£OT| l8lCOV

Kai £EVCOV KEcpaXaicov, nou EXOUV Tcopa oav anoTsXEona va ouv0XfpovTai 01 Hovd5£<; auT£<; uno TO pdpoc; TCOV xp£coXu-aicov Kai TauToxpova va TOUQ anoppocpouv Kd0£

luHcpcova H£ TOV OIK. Taxu8pono: «...IIap' on and KupEp-vi)TiKij<; nXeupaq KatapdXXgTai npocndOEia va nEpiopurOEi t| cninaeria TOV OEfiaToq, civai ysyovoq on 01 «KaKO/Ti(TH£v£q»

EXXi|viKe^ pio^xavieq nou SEV EXOUV uyid K£q>aXaiaKfj 8idp-0p(0(FT| KXovi^ovTai Tcbpa laxupd and TK; «<TEICTIUK£<; dovfj-<m<;» nou rrpOKdXd r\ napamapEvi) OIKOVOHIKTJ u<p£cn|. Tcb-pa anofciKvuETai noai\ a^ia EXOUV 01 aOpo£<; i5pu<r£i<;

Xavicbv nou x«>pi<; npoypapfia yivovtav ata xpovia Tt)<; ETia<; KOI 01 onoi£<; atTipi^ovtav gta 6dvEia TTOD E^acrcpd

EvavTi npo^OEiaq pepaia, 01 dvOpconoi ir\<; xouvTaq. Tcbpa KIV$UVEUOUV 6Xa va crcopiacrTOUv aav nupyoi and TpanouXo-XapTa...»

TTIV KEpioSo auTTi Eivai (pavEpii r\ 7tpoo7cd0£ia TOU IEB va pdXsi 0£^a «7tpopXTmaTiKcov £7iix£ipiio£cov» Kai nia anTi-xavia ano tr\ nspid TTIQ KupEpvTioTig TTIQ NA yia TO rcco<; 0a

TO 0£^a. npOKElTttl yitt EVO ^^11^10 7COU OUvSEETttl

TK; 8ia<pop07coiTio£i<; n£oa OTOU<; KoXTcout; TOU VTO-TUOU nsydXou KEcpdXaiou yia TO 7tco<; 0a yivsi o «£Kouyxpovi-ano<;» TCOV 8o^cov TTI<; x^paQ Kai TIOIOQ 0a (pspEi TTIV

noXm-KTl KOI KOIVCOVIKT1 EU0UVT1' EXEl ETUOTiq Va KaVEl HE KOtrtOlEQ «U7TOOX£O£ig» T! «8£O|l£UO£l(;» TOU 7tpO£8pOU TOU FIAIOK

ETCOXTI auTTi. O 7ipO£8po<; TOU EEB A. Kupia£il<; jiiXcovTai; OTOV 7tpco0U7ioupy6 F. PdXXri Kai TOU<;

OIKOVOHI-KOU<; UKOUpyOUq TOU, EVCO KOpWpCOVOVTaV Tl 8l£V£^Tl

IEB-KupEpvTioTig, TJTav ajtoKaXuTtTiKog yia TTI oTpaTTiyiKTi TOU liEyaXou KEcpdXaiou: «...T| Eiaodoq njq xwpa<; pac, atTjv EOK KOI yEviKd TI EnavEvcTb)fidTcocTi| TTJ<; <TTO SuTiKOEUpconaiKO ^6p(|)to^a cruvEndyETai TT| pTj^Tj ^E TO napEX66v...»n.

ITO HETa^u a TOV TUTIO 7tXii0aivouv 01 avacpop^Q OTTIV u-E7tix£ipTio£COV Tcou avTiHETcoTci^ouv 7tpopXfjnaTa12. O

10

i8io<; o 7tpoE8po(; TOU IEB, OTTI auv£8piaoTi TOU FEVIKOU pouXiou TCOV piOHTixdvcov OTK; 16 Mapnou, 0a

Ttio TioXu Kai 0a avacpspa:

«Oi pio|iTixavi£<; TIOU EXOUV TtpopXTi^aTa Kai OETOUV ixa ETcipicooEcoq avrJKouv OE Tp£i<; KaTTiyopiEg: a) OTTIV

yopia EKEIVCOV TCOU Eixav ajto TioXXd xpovia TrpopXTi^aTa Kai Eivai a£io aTtopiag yian SEV EXOUV aKo^Ti SIOKOVI/EI TTI

OTT|pl6TTlTd TOU<; P) OT^V KttTTiyOpia EKEIVCOV KOU

TtpopXiiHaTa Xoyco TTJQ ouyKup(a<; Kai Ta KpopXfjuaTa auTd TK; oSiiyouv as avayKaoTiKTi 8iaK07tTi TTJ<; XsiToupyiaq TOUQ Kai y) OTTIV KaTTiyopia EKEIVCOV KOU EXOUV TtpopXiinaTa Xoyco

Fia TtpcoTTj (popd, iaax;, 8iv£Tai ETOI jiia ouvoXiKt] siKova

TOU TtpopXlllAaTOC; TCOV TtpopXTmaUKCOV £7UX£lpl1.0£COV, Hltt

EiKOva KOU TTI ouHTtXTipcbvEi noXu xapaKTTipioTiKa o N. Ni-KoXdou:

...Av 0eXa^ tibpa va avacpEpOoupiE Kai dtov Tiapdyovta Piofifjxavoc;, Oa Xeya^c 6u ae apKEteq

anoTEXovv fiEioyi|(pia) 01 EnixEipimaTiE^ OUTOI

voi and TOV Kaipo TTJ*; OYNPA Kai ta jipoacpaTa SdvEia rr\c, Xouvtaq £pa0av va SouXeuouv ^E ^eva xptmata ^ 5iaKiv6u-veuovtaq OUTE ma ScKcipa SIKIJ TOU<;. AKO^TI £^ia0av va cruy-XEOUV TTJV T<rc7iT| TOU^ \it TO Ta^Eio TI|^ pio^t|xavia<;. H ayopd EXEI poufj^a TK; TEXEUTaiEq fi£p£<; ano ir\v TtEpirtTtodTj PIO^TJ-Xavoi) 5ia0ETOVTO<; tpaq picbcn^E<; EmxEipffaEi^ EK TCOV

o-nOlCOV EKXEICTE TJ6t| TT| ^O KOI anElXEl VO KXE19EI Kttl Tl) 8 CUT

8-pT| (IE a(pop^T| TO yEyovoq on i\ EOvncfj TpdnE^a 5ev TOU divEi vea SdvEia. LimEicoTEov OTI o i5io<; pio^xavo^, npiv ano Xi-youq HTJv£<; aydpacrE yicoT a^iaq 2,5 EKOT. SoXapicov Kai piXXa CTTK; LnETaE<;. Flioq va Em^fjaouv Xoinov 01 piofiiixaviE^ otav

X£i)XaTouv 01 18101 01 Biofrijxavoi;...13

ITO EOCOTEplKO TT|<; KUPEPVTIOT]*; Tl^ NA

aVTl7CapaTl0£-vTai 8uo ypann£<;. ^^i<; OKOVJ/EK; va H£ico0ouv Ta ETtiTdKia Kai va 8o0ouv VEa SdvEia yia KEcpdXaia KIVTIOECOC; OTOU<; PIO-HilXavou<; undpx£i o avTiXoyoc;, Kai Ta avu0£Ta oujicpEpo-vTa, no\) unooTTipi^ouv OTI 11611 Ta ETUTOKW Eivai Kai apvr|Ti-KCX OE OX^OTI HE TOV 7tXTi0copion6 Kai xcx^TiXd. O avTiXoyo<; ano TOU<; TpansCiT£<; Kai i8iaiT£pa an6 TTIV

Tpd-0PAKH A.E.

«...Anopi£(; npOKdXEOE TI EniXoyfj Kai 8av£io8oTTioTi TTI<; £Taip£ia(; 0pdKTi A.E. oav n6vri(; «iKavri<;»-Yia EioaycoyTi cp0Tivcov KpEdTcov ano Tiq X^PEC; TTI<; EOK. 'ETOI, EVCO TI NoiuoHaTiKTi EniTponii sniKaXfiiTai TO

unTi-anoppTiTO KOI 8sv ^aq yvcooTonoiEi TTI OXETIKTJ a-n<)(paoTi TOU avanXTipcoTTi unoupyou IUVTOVIO^OU I. IlaXaio-Kpaood, HE TTIV onoia 8av£io8oTTi0TiK£ TI OUYKEKPIHEVTI E-TcipEia HE 250 EKaT. yia va npaynaTononiO£i £ioaycoy£(;

(P0T1VCOV KpEttTCOV ttn6 Tiq XWp£<; TT1Q EOK, TOUXdXIOTOV OTT|V

KpsaTayopd TOU PEVTTI SEV ^x£l «HWEI» OUTE Eva KiX6

ano x^bp^ ""1Q EOK OTO ovo^ia TTIQ ©pdKTiq Kai (puoiKd Eivai... <p0TivoT£po.

AvTi0£Ta pidXioTa Kaioncoc; nXTipo(popTi0fiKaH£ OXETIKCI, EXEI npaynaTononioEi OTinavTiK^<; Eioaycoy^g xoipivcov Kai

Hooxapioicov KpEdTcov an6 A. TEpnavia, OXXavSia KXn. o K. TloTaHiav6<; (EK TCOV iSiOKTTiTcbv TT|<; ETaipsiaq) aXXd aav

Kai (puoiKd HE TK; TIHE<; TOU Ennopiou.

Oi EninTc6o£i<; ano TTIV Eioaycoyii Kup(co<; xoipwou Eivai i8iaiT£pa 8uon£V£i<; OTOU<; xoipOTpocpouq TTIQ n£pioxri<; A-ypiviou nou anEiXouvTai HE KaTaoTpocpTi. luncpcova H£

(pcoviK£<; KaTayy£Xi£<; ano TTIV nEpioxil auTfj, TI ayopd ano TK; Eioaycoyfiq H£ KpEaTa, H£

va HTIV H^opouv 01 xoipoTpocpoi HCK; va nouXiioouv Ta VTO-nia KpEaTa TI EKpid^ovTai ano Touq Ennopouq va Ta nouXii-oouv 10 8paxH£^ (p0riv6T£pa TO KiXo ano TTIV TpExouoa TIHTJ.

Flspa OHCO(; an6 TO OVE^TIYTITO TOU npaynaToq, onou 8a-VEio6oT£iTai Hia ETaipEia, TI onoia — otinqxova HE TOV 100X0-yion6 TT|<; — 8sv npaynaTonoiTioE OUTE

ano TTIV sunopia KpsaTO<; TO 1978 Kai TK; Eioaycoy^g TK; Kd-VEI Evaq ano TOUC; ISIOKTTITEQ TTJ<; oav «£nnopo<;», TI un60£OTi TT|<; «0pdKTi<;» napouoid^Ei KI dXXo Ev8iacp^pov. luyKEKpi-HEva, ouHcpcova ndvTa HE Ta OToixsia TCOV looXoyioHcbv TT|<;, TI ETaipEia «0pdKTi A.E. — napaycoyfi Kai Ennopia Kp^a-TO<;», TouXdxiOTOv TO 1978 EIXE: auvoXuai ^nia 157.408.885 6px« EVCO TO ouvoXo TCOV ndyicov K£(paXaicov TTJ<; TITOV HiKpo-TEpo ano TK; ppaxunp60£OH£Q Kai HdKponp60£OH£<; uno-XPECOOEK; TTI<;, nou OTinaivEi OTI HE TpanE^iKd KpiTrjpia 6sv EIXE TTIV anapaiTTiTT) nioToXTinTiKfj IKOVOTTITO Kai aocpd-XEIE<;.

ME dXXa Xoyia SiiXao'Ti, Kai 6nco<; EVTOva «KUKXo(pop£i» OTTIV ayopd, TO «HIOO nXa(pov» yia TK; EioaycoyEq (p0Tivcbv KpEdTcov, TO nrjpE H£ EVToXfj TOU unoupyou I. IlaXaiOKpao-ad Hia HOVO ETaipaa, TI onoia 8sv EioTiyayE OUTE sva KiXo Kp£a<; H£XPi Tcopa...».

OTOV OIKOVOHIKO TaxuSpOHO 19.2.1981).

(14)

TTIC EXXdSac. H avTi7capd0£OTi yivETai avoixTfj OTTJ FEV. luvEXsuoTj TTIC TpdTiE^ac TTJ<; EXXdSac, OTO TEXoc TOU

AnplXlOU. O SlOlKTlTTJC TTJC E£V. ZoXcOTttC KttVEl EKTEVT] ttVtt-(pOpd OTIC 8iap0pCOTlK£C OTPEPXCOOEIC TTJC £XXT|VlKfjC

OIKO-voniac Kai tjlTd TTJV auoTTjpTi Ecpapnoyii TtEpiopioTiKfjc

vom-OUttTlKTlC, STIHOOIOVOHIKTJC Kttl ElOOSTJUaTlKTIC TCOXlTlKfjC.

O TtpoESpoc TOU IEB A. KupiaCt)C TOV SiaSEXETai OTO UKoypanni^ovTac OTI «H avdyKi] yia HM OI^LKT\

OTT\V OIKOVOHIKT] ;roAiriK7J nov 9a eviaxvaei evwva Tijveaco-TepiKij npoayopd, KaOdaov wvhdxiawv acpopd TTI

xavia, yiverai nepiaadTepo nieoTiKT) idiox; ne TTJV

OTTJV EOK». ITO jiETa^u o A. nanavSpEou HE OUVEVTEU^TJ TOU OTO «Bfjna» TTjv KupiaKfj TOU ndaxa PIXVEI oa<p£ic y£(pu-psc Jtpoc TOV IEB Kai XEEI yia TIQ rcpopXTUiaTiKEc: «Oa sivai

avTO eva and TO npcoTa Oenara nov 6a anaaxo^aei TTJV

ri nac,. FIoM npiv OKecpwvue dAAa /icrpa OTT\ 0io-Oa npenei va avnueTconiaoviie TO npdfttTma eni-picbo£co<; avTcov T&V eTaipei&v. Eivai xpopkrma endows a-vdneoa oe KSIVS<; nov unopovv va anoS&aovv aw KOIV&VI-KO avvoko Kai TI<; onois<; npensi, va aTripi&vue maTmiKd, anaiTcovTas OUGX; Kai opianevsq ea&TepiKsq ava8iapOpa>-asit; KOI on<; aAAec 01 onoisq e%ovv Teteicbaei ovaiaanKd TI]V anoowXfi wvt; Kai 01 onoisq dev exovv nepiOcbpia sni-(Ho)ari<;».

ITIC 10 Matou TO «Bfjna» STIHOOIEUEI 7ipcoToo£Xi5o via Ta 320 810. 8px. XP^ T^v pionrixavicov Ttpoc TIC TpaKE^EC.

luncpcova HE TO SrinooiEUna «TO aoTpovoniKo nooo TCOV 320 SioEKaTOHnupicov Spaxjicov XP^OTOuoav, OTO TEXoc Anpi-Xiou 01 EXXi^viKEc piopiiixaviEC Tipoi; TTJV E0viKf| TpaKE^a,

TT|V ETBA KOU TIC dXXEC E^TlOplKEq TpttTlE^EC (170 OTTJV

E-TE, 65 OTTIV ETBA, 85 OTIC; XOIKEC). To nEyaXuTEpo nspoc TCOV 8io£KaTOHnupicov auTcov ocpEiXouv ov XEYOHEVEQ «?ipo-pXrinaTiK£C» pionTixotviEQ, nou ou^cpcova HE umJOuvouc u-TioXoyionouc, ^ETCEpvouv ofinEpa TIC 100, EVCO 01 XEYO^EVEC

«ZT1HIOYOV£C» 7lXT]Old^OUV TIC 1200 £KlX£lpTlO£lC...».

KaTd TO 8Tinooi£Una OTOV KaTaXoyo TCOV «7ipopXrmaTi-KCOV» TIOU avTi^ETConi^ouv To (pdojia TTIC XP£WKomac,

XanpdvovTai pionrixaviEC xdpTou, HETQXXEUTIKEC

VIEC, KXcooToucpavToupyiEC, pionrixaviEC ^uXou, KovoEppo-TtoiiEC Kai ETtE^Epyaoiac Y£copyiKcov TipoiovTcov.

ITIC 9 Matou ouv£8pid^Ei r\ NonianaTiKii EniTpOKfj UTIO TOV F. PdXXri KOI ou^Td TT^V npoTaoii yia HEICOOT) TCOV ETIITO-KICOV KaTd 1 E"COC 1,5 novdSa OTa 8dv£ia yia K£(pdXaia KIVTI-OTTI BionTixavia. O H. ZoXcoTac avTiSpd Kai avaKoivcb-OTI SEV 9a YIVEI Ka^id ^ETapoXii OTO uvj/oc TCOV

EKITO-KICOV. I' ttUTTI TT]V KUpEpV^TlKT) aKO(paOT| ttVTl8pd EVTOVO O

IEB TIOU ouv£8pid^£i an^ococ TTI AEUTSpa 11 Matou.

(FIpo-OE^TE TTI OElpd: IdPpttTO T| KUP£PVT|TIKT1 aTCOCpttOTl, KupiaKT|

ro 7cpcoToo^Xi8o OTO BTina, AEUTEpa TI ETCIOTIUTI avaKoivcooTi rou IEB). Tov TpayEXacpo TTJC 7toXiTiKf|c TCOV KupEpvfjoEcov AE^idc avaKaXuTCTEi ^acpviKd Kai o npaniv U7io8ioiKii-TTIC ETE riouXctKoc TCOU pcoTd OTa «IloXiTiKd 0£naTa»:

«.. ./Tore r\ Uohreia ijTav avv£nfi<; ne wv SOVTOV TTJ<;;

'O-rav, ftsxP1 npdTivoq, coOovas wvq pio^ijxavov<;

aesnevSvn-K£<; SpaaTTjpidTi]T£<;, us dAa Ta psaa, npoo(pepovTa<; tieao) wv Tpane^iKOV avaTrinawq d(pOovo SavsiaKd xpr^ia TI TCO-pa nov 01 SKnpdaconoi TT\<; fipioKovv n<; flionrixavfet; vnsp-6aveianev£<;; 'Orav r\ /ToAirem anedexew Kai 0£oiioO£wv-ae ctvaAoyi£<; idico v K£(pakaia)v npoq &va 15% £&<; 30% iSia r\ Tcopa nov 01 apudSioi ava<p£povTai OTIJV ayyAi^ OIKOVO-Hia, onov T\ ava^oyia eivai 50:50;...»

BEpaia KavEic SEV EpcoTd yia TIC EU0uv£(; TCOV

£7tix£ipTi.|ia-TICOV — KUplCOV (1ETOXCOV TCOV ETaipElCOV aUTCOV 7COU HE HT|8a-Livfj TCEplOUOiaKTj OUnpoXTl £0EOttV KttTCO OTCO TOV

TOUC |i£ydX€c ETcixEiptioEic. Tcov Kupicov auTcov KOU HE (popo-XoyiKsc ajcaXXayEQ OTa KEp8^ Kai OTa nspionaTa Kai xdpt| OTa cpTTivd 8dv£ia TtsTUxav va yivouv nsyaXoi Kai Tpavoi

ETCI-H FEVIKTI luvEXsuoTj TOU IEB 0a YIVEI Eva

E7C10EOT1 TCOV plO^TlxdvCOV OTT^V OIKOVOHIKT1 7COXlTlKT| TTJC

fipvrio^c. ITOV TuTto SiinooiEuovTai EKTinfjoEic yia ETta-cpEC TOU FIAIOK HE TOUC TEXvoKpdTEc TOU IEB Kai yia s^op-yionEVT] «oKXTipfj» ^Epi8a pio^Tixdvcov 01 ETCIXEIPTIOEIC TCOV

O7COICOV ttTCElXoUVTai |1E KOIVCOVIKOTIOITIOTI. H KUP£PVT|OT1 TT|C

NA 0a UTcoxcopTioEi OTIC KIEOEIC TCOV pio^iTixdvcov Kai OTIC apx£<; louvTi 0a HEICOOEI Ta ETCITOKIO xopTiyT\a£Cov KaTd 8uo novd8£c (ano 23,5% OE 21 %) OTa SdvEia yia KEcpdXaia KWTI-OECOC. TauToxpova ^EICOVEI Kai Ta ETUTOKUI 7ipo0£oniaKcbv

KaTa0£O£COV OTtt £7Cl7C£8a TOU 16% ECOC 20% Ji£Ta0£TOVTaC OTOUC KaTa0ET£C TO KOOTOQ ttTCO TTI XPTIHatoSOTTlOTl tCOV plOHT|XdVCOV. IllHElCOVOUHE 7CCOC TTI OTiynfj EKEIVT1 O

ETpEXE HE 25 %14.

Ttovnf.-0 ANAPEAL HA TIL nPOBAHMATIKEL

O A. IlaTiavSpEou HE VEO TOU OUVEVTEU^TI OTT^V «EAEY-0EPOTYniA» T07co0£T£iTai avaXuTiKd yia TO ^T|TTina TCOV

8ev ei-vai napd TI avanoTpenTi] avveneia TT]<; a^onpoaa^t; OIKO-VOUIKTIQ ffoAirifCffc TTIS defyd<; Kai eidiKOTepa Tj)<;*nioT(OTi-KT}<; n/c noXiTiKt}(;. TIoAu npiv^eondaei avoiXTd w np6f}\T\-avTO w nALOK eix£ £marmdv£i nov Oa o8i}yovoe TI ave-SidOeaTi T&V haiKcbv anoTaiiievaewv and TK; Tpd-ne&q. Ta ovfK£Kp^£va awi%eia Seixvovv KaOapd nax; o Kvpiot; ojKoq TCOV Tpane^niKcov niaTcbaecov KaTevOvvovTai a' evav niKpo apiOiio neydktov eni%eipfiaecov, xcopic,

Kave-vav ovaiaoTiKd

aTcoaecov OVTCOV Kai /idAiara ave^dprr/ra KOI and

££6(pA.TiaTi<; TO)V npoTtfoviievcov moTcoaecov. 'Hrotv eniaqc; (pavepo nco<; ^oAAec and TK; £mx£ipija£i<; avT£<;, yia va

naip-vovv dAo KOI n£YaA,VT£p£<; nioTCoaeic, %pT\ai^ionoiovaav w £nixeiprma nco<; %o)pi<; TIC, maTcoaeiq enpene va KOI va neTd&vv wvc, epydTeq aw Spdiio. To eni-X£ipT)na eniave Kai o (pavkos KVK&O<; avve%i^ovTav \ie ov-aiaoTiKri oviinaiyvia Tpanetyv Kai eni%eipfiaeo)v. And TTIV

dAAry \iepia. 01 niaT(boei<; npo<; TK; \iiKpo\ieo aiec,

em%eipf\-aei<; Kai wvq aypdTeq dev £(pTavav ome yia TT\V Kdhv\i/ri r<w awixeicoScbv maTCOTiKcbv avayKcbv wv<;. Yndpxovv owi-X£ia nov dei%vovv not; 01 nioTidoei<; n.% OTT\ froTExvia nov anoTekeiTai and %ikid8e<; niKpoemxeipijaeK; eivai XiydTepe^ and TIC, nioTcoo£i<; 10 iieydkwv emxeipTiaetov...

. . . Tcopa nov TI jcardaraar/ £<pTao£ aw anpoxcoprjw TI NA avayKdaTT]Ke va w napa8e%Tei Kai w nepiepyo \id\iota. eivai nco<; KaTr\yopei TK; Tpdne(,e<; aav nova8iK£<; vnevOvvei;

yia TTI \aQeiievT] nokiTiKij nov eydpnoaav...

Ti Oa Kdvei w TJALOK; Fia iia<; w Beya eivai Kpiai^r]

' UVTO TI Kvpepvj]OTi wv FJAZOK //dAtc

avaAd-TTive&vaia Oa npoxcopijaei OTTIV e(papnoyr} evd<; avyKe-Kpinevov axijuawt; £^vyiavaTi<; TCOV npo^rmaT

pijaecov. H e^nyiavat] avTij Oa aTt]pi(,eTai OTIC, 1. Oa 8iepevvt]Qei TI frcoawdTTiTa f\ \LT\ TCOV KCOV enix£ipija£cov, ave^dpr)Ta and

Opcoai] wv evepyT\TiKov wvq... 'H8r] w UAZOK

ovvonTiK£<; eKBeaeic, avrfc, TTI<; iiop(pii<; yia pia aeipd \ieyd-apx£<;:

j

8idp-2. ZTTJV nepinTcooTi nov TI KaTdaTaar] TTIC, £nix£ipriori<; o-a£paoiK£<; a8vvani£<; nov 8ev eivai 8vvaTdv va a-vTin£Tcomawvv, rj em%eipT\GT\ npenei va Kkeiaei Kai va nav-aei va anaTakd TTI AaiVrj anoTa^ievar]. TTJV npcowpovkia

(15)

yia nia TETOIO EKKaOdpiarj npinei va avahdpovv 01 Tpisg TpdxE&g. 0a %p£iaoT£i (pvaixd va

TO Tcpophrma TCOV aTcaaxohoviisvcov ang snixEipijoEig avTEg TCOV TI Kv$ipvr\ai\ npinei va SIOXETEVGEI o£ dMovg avanwo-3. 'Ofag 01 ETcixEipijoEig TCOV 9a KpiOovv fiicbaiiiEg 0a HTCOVV KOTCO anoxia SiaSiKaoia pi&Kijg avadiopydvcoorig. . .

4. H SiaSiKaaia o^icog avTij TcpovTcoOsTEi TOV avaymio steyxo. EX&OV a ' oteg Tig TcspiTCTcbasig o steyxog avTdg si-vai SvvaTog HE TT] usToxoTcoiTjori TCOV SavEiaxcov KE(paA,aicov TCOV TpaTcs£cbv... 'ETCH £%ao(paM&Tai o KoivcoviKog shsyxog TCOV ETCixEipijoECOv, acpov TO K£(pdhaia da avTJxovv OTO

KOI-VCOVIKOTCOITJ^VO TpOTCE^lKO OVOT^tt...

5. Eivai (pavspo Tccog TO npopkrma Trig SioiKijorig Eivai TcdvTa Kpiainrig orinaoiag... BaoiKdg TcapdyovTag ps^Tico-oijg TOV Oa sivai o vsog pcUoc TCOV Epyafrnsvcov. . .

6. Fia TO texTonEpEiaKO o%£8iaono Kai \)Konoir\oT\ Tt]g TCOV Tco^naTiKcov ETCIXEIPIJOECOV 0a

(popsa...».

Ol 8ltt(pOp£TlK£C ttTTOll/ElC VlCt TT1V OlKOVO^llKTl

Ott OTTIV KUp£pVT]OTl T. PaXXT], 7COU £K(pp<i£oUV Tiq 6ltt(pO-EKTIJITJOEIC Kttl Ttt OUyKpOU6n£Va OU^CpEpOVTa OTOUC KoXflOUC TTIC VTOTliag ttOTlKTlC Ttt^C, 0<X OUVEXIOTOUV.

TEXiKd o E. ApEpcocp avaXaupdvsi avTinpoESpoc Kai UTtspu-Koupyoc OIKOVOHIKCOV OTTIV KupEpvTioTi. AiajAOpcpcovovTai v&c laoppOTcfec Kai TfiXiKd OTIC 18 IouX,Ti avaKoivcovEi o A-Pspcocp SEO^TI ^ETpcov yia TT] «aTa6£po7touioTi TTIC OIKOVO-i'8ia auTTi 7C£pio8o 0a ouvTd^Ei ETU'OTIC Kai TTIV «EK0EIH ABEPQO»15 avacpopiKd HE TTIV

Tpayi-KaTdOTaOT] TTIC

Ol AnOOALEIE THE NA

01 VEEC looppojiisg OTTIV KupEpvrioTi 0a (pspouv KOI

UTt' apiOji. 323/16.7.1981

HE TTIV ojcoia Ka0opi'CovTai Ta nETpa yia Ti|

tiaxn) ii|c K8(paXaiaiciic SidpOpaxnic Kai cvicxuciic TT)C OIKO-ycviKct 6£<n)c pio^xaviKtov £Tti/apf|(it:cov

ME TTIV anocpaoTi auTT] TI NA ava0£T£i OTIC TpdTiECEQ va

OTT]V aU^OTl TOU

KE(paXaiOU TCOV TlpopXTlnaTlKCOV ETCIXEIPTIOECOV (A.E) ^

Kai KaTd 70% (Ecp' ooov E^Eyxouv TO 51 % TTIC; ETaipEiac)

I 5dv£ia Kai EKITOKIO 18,5%, auTo Ttou IOXUEI yia Tig £7C£v8uo£i(; OE TiayiEC EyKaTaoTdoEic. Pu0ni^ovTai ETCIOTJ^ 01

XTl^l7tp60£OH£<; OCpElXEC TCOV PlO^XaVlKCOV

OTIC; TpaTCECfiC, TCOU npoEpxovTai ano ppaxu7ip60EOH£(;

naTo8oTfjo£i(; TIOU «a7io8£6£iyn£va» 6iaT£0T|Kav coq TK; 31.6.1971 yia ndyiEC EyKOTaoTdoEK; Kai E^onXiojuo Kai (i£-TaTpEKOVTai OE ^aKpo7tp60£ona 6dv£ia 8 ETCOV HE ETIITOKIO

18,5%.

M£ TTIV a7l6(paOTl aUTTJ ETClpEpaiCOVETai J\ ETtlKpdT^OTl

OTT]V TiapaOKTlViaKT] aVTl7tapd0£OTl, TCOV aTCOlJ/ECOV EKEIVCOV TCOV TpttTCEClTCOV 7COU TJTttV aVTl0£TOl OE ^lETpa TiayCOHEVCOV 7UOTCOOECOV Kttl ETCESlCOKttV, KOI TCETUXaV, Vtt OVOTE0EI 1\ OCO-tt TCOV 7CpopA,TlHaTlKCOV EKlXElpTlOECOV OTl<; TpdTCE^EC, 01

EC Kai 0a aTiocpdai^av KOTCI Tpono T£X£oi8iKO noisq ano auTEc sivai PICOOIHEC* o' avTi0£OT| HE TIC a7iov|/£ic TIOU

oav va ouoTa0£i EiSiKoc (popEac TCOU HE TtupTJva

TpttTiE^cov 0a a7to(pdoi^£ KaTd TPOTCO KEpioooTEpo

OVTIKEI-HEVIKO yitt TT] plCOOlJIOTTlTa TCOV ETtlXElpTlOECOV OUTCOV.

IXoXid^ovTac Ta ^ETpa auTd o A. iTEpyiou OTIHEICOVEI 6-TI: «vo^fi07toiouvTai KI cmppapsuovTai TCKTTCOTIKEC; napapd-<i£i(; Kai ^ijtouvTai "aEpit^ijSEC K£(paXaiouxoi"» Kai OUVEXI-£EI: «MsMya hoyia ^TEI'TOI and TK; iSisq TpdTC£&<; 01

£v6£xon£vco<; KaTEOTTjoav «npo(lA,T]naTiK£<;» TK;

avTEg va Tig ocboovvnETd TTJV «vn£vdvvt]» SiamoTcooij

EAAHNIKH XAPTOOOIIA A.E.

«...IUV£XIOTT1K£ Kttl OTO 1978 T\ ^TlJllOyOVOC TCOpEl'a

A.E. EXXT]viKT]c XapTOTtoiiac HETd TTI ounpipaoTiKTi

TOKTO-7COIT1OT1 TCOV EKKpE^COV UTCOXpECOOCOV TTJC KttTtt TO 1977 KOI

TO 7cpoKU\|/av EKTttKTO Eoo8o TCOU TC£pi£X£Tai oTa Sidcpopa EOo8a TO 1977. '£TOI r\ ouoocopEUHEVT) ^^id ^ETCEpaoE Ta 357 EKttT. 8px. KaiTj Ka0r»p-i OEOT] Eivai aTinavTiKd apviiTuai Kai ouvTp^x^i TCEpiTCTcooTi TOU dp0pou 48 TOU v. 2190 yia

avd-OUOTCXOECOC TTig ETaipEiag. IldvTcoc aTco

TT| OUYKplOTl TCOV ^IKTCOV K£p8cOV Jl£ TO OUVOXo TCOV 5aTCttVCOV

TTIC xpTlOECoc 8iaTcioTcbv£Tai OTi Eivai TcoXu SuoKoXo av oxi a8uvaTO, va TCPOKUIJ/EI OETIKO aTCOTEXsona OTIC ETCOHEVEC;

XPT10£IC...».

(AT^ooiEuna OTOV OIKOVOHIKO TaxuSpojio 14.2.1980).

H TCEplTCTCOOT] TTiq EM,T1VIKT1<; XapTOTCOllOC A.E. TTIC

OIKO-yEVEiag KscpdXa Eivai xapctKTTipioTiKTi TCEPITCTCOOTI TCOV 8a-VEICOV TTI<; xouvTac.

nEIPAIKH-IIATPAJKH

ITTI yEviKTi OUVEXEUOT) TCOV HETOXCOV TTI<; ETaipEiac OTK; 26 IOUVTI 1981 yivovTaiyvcooTd TO aTcoTEXEonaTa XPTIOT]C yia TO 1980. lujAcpcova \i* auTd:

— Ta (8ia KEcpdXaia EcpTaoav Ta 3,1 610. 8px. (au^oTi 13,8% svavTi TOU 1979)

— TO ^£va KEcpdXaia, ppaxuTcp60£ona Kai naKpoTcp60£-ona, EcpTaoav TO 12,5 810. 8px. (au^oTi 52,3% EVOVTI TOU

1979). Ei8iKd 01 ppaxuTcp60£on£c UTCOXPECOOEIC 62,7%

T| OXEOTI iSicov Tcpog ^Eva K£(pdXaia, aav ouvsxEia TCOV E^EXi^scov, 8ianop(pcov£Tai OTO 25% (aTco 33,5% TO 1979)

— TO IIIKTCX K£p8Ti (jiETa TIC aTcoopEOEic) £(pTaaav TO 3,3 810. 8px. (au^T|OTi 31,8%) EVCO Ta Ka0apd K£p8Ti (X£ico0TiKav KaTd 13,4% Xoyco TCOV au^fiEvcov xptmaTooiKovoiiiKCOv

E-•

£68cov, TCOU EcpTaoav TO 1,5 610. 8px. (au^TjOT] 60,8%).

— Tcapd TT| nEicooTi TCOV Ka0apcov K£p8cov t| ETaipEia (xoi-paos yia TTI XPTIOTI TOU 1980 au^jiEvo ouvoXiKo jiEpiona Ka-Td 7,2%. IE ouvoXo Ka0apcov KEpScov 411,3 EKOT. 8px. TO ouvoXiKo nEpio^a yia TO 1980 aTcocpaoioTTjKE va Eivai 241,7

. 8px.

oxETiKd OTOV OiKov. TaxuSpono 13.8 Kai 3.9.1981).

'OTav TO niKTd KEp8r| au^dvovTai KaTd 31,8% ^E

au^-OTJ TOU EVEpyTlTlKOU J10VO KOTO 17,1% OE Tl XPEld^OVTOl

ttU-va 8av£iaKd KEcpdXaia KOTO 52,3%;

'OTav, EV TcdoTi TCEpiTCTcooEi, UTcdpxouv au^T^EVEg avd-8av£iaKcov K£(paXaicov, TCCOC KaiyiaTi aTcocpaoi^ETai va 8o0£i au^^Evo nEpiona OTCO Ta nEiconsva Ka0apd K£p8Ti; Iloioi KOI yiaTi aTcocpaoi^ouv au^oTi TCOV ppaxuTcp60E-o^icov 8av£iaKCov KscpaXaicov KOTO 62,7% OTav «TO u<poc TCOV ETCITOKICOV EXEI 8ianop(pco0£i EI<; £TciTC£8a ETCITPETCOVTO

8uva-TOTTlTtt aVTlHETCOTClOECOQ TCOV ^lOVO EIC ETClXElpTlOEIC EUKaipia-KOU f| HOVOTCCOXlttEUKaipia-KOU XapaKTTlpOC», OTCCOC A.££l T] EK0EOT] TOU

A.I. TTIC ETaipEiac;

H aTcdvTTioTi ppioKETai OTK; OIKOYEVEIEQ TCOV iTpaTOKa-cov, ETCicpavcov OTE^EXCOV TOU KP<XTOU<; TTiq As^idc.

(16)

ETAIPEIEE HOY EIXAN YIIAXSEI ETIE AIATA3EIE TOY N.1386/83

Kind TO 6idaTi||ia (pOivojiwpo 1983-dvoi^T] 1985

A/A EIMINYMIA KAAAOE AIIAEXOA. YIIOXP.

(EKttT. 8pX

1. OISA.E. BIOMHX. nOTON-TPO4>. 256 5.110 2. EAAHN. BIOMHX. ZY0OY » 150 4.984 3. OYZO TYPNABOY-KATIAPOY » 5 35 4. EAAHN. ZY00n.-OINOII. A.E » 150 1.392 5. BEKO A.E. » 200 3.007 EYNOAO 761 4.528 6. MIXAHAIAHI-TEETIAIA A.E KAQITOYOANTOYPFIEI 1.100 3.000 7. AOYPIAAIA.E » 634 1.200 8. BEAKAA.E » 800 4.153 9. BIOMHX. ENAYM. BOAOY » 600 531 10. IIEPOIA A.E » 470 2.490 11. nEIPAIKH-nATPAl'KH » 7.000 32.400 12. MEKKA-KAPAMAXAIPAI A.E » 240 857 13. APIITON » 90 984 14. BIONYAABEE » 210 1.285 15. IIOYPNAPAIA.E » 200 519 16. A0HNAA.E » 300 1.871 17. HAIOI-KQNIT/AHI A.E » 400 1.200 EYNOAO 12.044 50.490 18. ETOYAA A.E BIOMHX. YIIOAHM. 74 209 19. 0EIIAAIKHA.E BIOMHX. XAPTOY 160 11.275 20. A0HNAIKH XAPTOnOIIA A.E » 2.700 13.040 21. MEAA.E » 400 2.596 22. EFAA.E » 600 4.062 EYNOAO 3.860 30.973 23. EABIIIAK A.E BIOMHX. DAAITIKON 70 2.200 24. riAAITIKA KABAAAI A.E » 140 709 EYNOA0 210 2.909 25. IYFKP. IKAAIITHPH A.E. EDIX. METAAAEYTIKEI 7.700 26. MAKEAONIKOI AEYKOAI00I » 950 27. BQSITEIEAEYIINAI » 4.730 EYNOAO 4.846 13.380 28. BIOBAABA.E METAAAOYPFIKEI 117 480 29. IINAOI A.E » 30. OANEITPOnOYAOI » 10 1.422 31. MAKMETAAA.E » 160 1.341 32. IIPOOIAE AAOYMINIOY A.E » 180 2.018 EYNOAO 567 5.261

33. TEMEAA.E TEXN. KATAIKEYAIT. ;. 80 110

34. IKAOANEYIA.E » 33 13.192 35. OYPKAAA.E » 4.000 10.638 36. KOYnnAIA.E » 545 1.700 EYNOAO 4.658 26.360 37. MINION AEBE AOII1EI 600 3.262 38. NTAi'MIAEBE » 115 656 39. EAINTAA.E. » 1.800 7.966 40. KEPAOINA-ITAIINOnOYAO! » 170 456 41. SUNLIGHT » 180 322 42. EIIAZ-iaTHPOnOYAOI » 400 3.857 EYNOAO 3.265 16.519 FENIKO EYNOAO 30.285 158.649

Ta oToixeia eivai TOU OAE. Ta XPETI iiiav Kara TIIV unaycoyii TCOV ETaipsicov OTOV OAE. ArmooieoTTiKav OTO BHMA 20.10.1985.

(17)

OTI Tipiv ywouv auT£<; 01 avctKoivcooei<; KpoTiyr|0£i 01 6uo napaiTiio£i<; TOU 7tpoe8pou TOO OAE F. AvconEpiTTj, r\ a7io8oxii TT|<; 6£UT£pri<; Kai r\ EupEiag KXiua-Ka<; aXXay£<; nou npaynaTOTioiriaE o F. Htio6$ OTOV OAE Kai TI<; £7UX£ipilo£i<; Ttou auTO<; iiXsyxE. ETUOIK oTiq 2 Anpi-Xiou EIXE U7ioypa(p£i auncpcovia u£Ta£u TOU OAE KCU TTIQ City Bank yia va EKTIHTJOEI T| anspiKaviKfj TpdnE^a TTJV a£ia 22

va neooXapfjoei yia TO ^ErcouXrma TOU<;. yia TK; A0HNA, IOOTEH, APIITON, BEAKA, AOYPIAAI, EAINTA, EIIAI, 0EIIAAIKH, KEPAOI-NA, MAK-METAA, MEA, MINION, MIXAHAIAHI, RAAITIKA KABAAAI, ROYPNAPAI, TEMEA,

OYP-KAA, nEIPAIKH-nATPAi'KH, AFET, BQHITEI EAEY-IINAI, MAKEAONIKOI AEYKOAI0OI, O.B.E. NAYFIH-riKHI, TIOU anaaxoXouoav 28.500 £pyatou£vou<;21.

AKOUII TO Mdio 8iv£Tai OTTI StjuoaiOTTiTa and TO y.y. TTIQ OTOE, EiuoToXfj TCOV EKTcpoocoTceov Tt|<; City Bank MTKWTI;

Kttl I!. AODKOt OTOV T. IlETOO, HE TlU£pOUT|Via 15.5, 071OU TOV EUxapiOTouv yia TTJV EvSiacpEpouaa ou^TT(t5T| TCOU sixav

7.5 Kai OKOU 5t)Xcovouv OTI: «EinaoT£ npoGunoi va

KaTd TTJV ETiiOuuia oac; onoiaSfjnoTE uniipEoia yia 01-K£(paXaiouxiKfj

E-KOVOUIKTJ ava8idp6peoot|

7UX£IP11O£(OV».

HE TT|V 7C£plKT(DOr| TT|(;

£7ux£ipTiaT|<; Ttou ^ETtouXfjOriKE. npoKEuai yia FIPOOIAE AAOYMINOY OTTJV KOHOTTIVTI. Eunqxova E(pT]H£pi8a Trig TtoXrjc; EAEY0EPO BHMA 860T1KE

J TCOV 352 £KaT. oTav o HT|xavoXoyiKO<;

TTJQ, TO OIKO7CE8O Kttl 01 £YKaTaOTCta£l<; ^ETlE

oav OE a£ia TO 1 810. 8px. To KupiOTEpo o^ox; sivai T| avaKoivcooTi TOU ayopaoTii. AvaKoivco0T|K£ novo OTI

OTJKE OTTJV EXpETiKfj MAPI EXXdg, OTav, a<; orm£ia)0£i, HAPI Eivai Ta apxiKd TTJ<; ETaipEiag: Hellenic Aluminum Profile Industrial!!!

H ETaipEia EIXE i8pu0£i TO 1974 HE HETOXIKO KEcpdXaio 12

EKaT. 8pX- Kttl HETOXOUQ TOUQ F. FapdEVlCOTTI (51%) Kttl TT|V

EXpETiKT) TpavoEK. To 1977 yivETai au^Tjori TOU KscpaXaiou

KttTtt 161 EKttT. 8pX, EVCO TO 1980 TCOU TEXElCOVEl TO W\Ol\LO

TTIQ novd8a<;(!!!) yivETai v£a au^ori TOU ^ETOXIKOU K£(pa-Xaiou aTa 296 EKaT. (48 EKaT. n£Tpr|Td Kai 86 EKUT. ano> avaTipoaapnoyil TOU Tiayiou). Ta xpeil TTIQ eiaipeiag TO 1983

2 810. 65 £KaT., ano Ta onoia Ta 1,4 810. OTTIV EGviKii. 7tepio8o 1984-1987 7if|pe ano TOV OAE dXXo 1 810.!!! TioXoyiCeTai ne pdori TT| iieXeTT] picooinoTTiTag OTI TO

KO-KaTaOKEUTlQ TOU EpYOOTttOlOU fJTttV 200 £KttT. 8VCO

TOU-TOv TO 50% f|Tav 8copedv KpaTiKf) xopTJY^oii ne pdori vonou; 289/76, 849/78 Kai 268722. TeXiKd o odXo<; KOU

eyive, iSiauepa OTTIV KOHOTTIVTJ, ^aTaicoae TO ^ejcouXiina TTig I1POOIAE. H GTinepivfj KupepvTioii eXni^ei va TT^V TIOU-Xfjaei aKOnii (pOrjvoTepa. Fupco oTa 200 eicaT. £7ii8i(OK8i va

o OAE yia TTJV FIPOOIAE

Ta au|i7i£pdonaTa 8iKd aac;.

1. «...<t>aiverai va vndpxouv Sintevpet; fj,ovoncoA,iaK8<; o%s-oeiq nsraZv ipmiatiK&v Kai npay^ariKcov ayopcov,

vra<; ri]v u^fjArj ravroxpovr] ouyKEvrpcoori rrjq

Kai TTI<; fiionrixaviKiic; napaycorns- Teroiov eiSovq

novoxcoMcov Kai oXiyo7t(oXio)v

va TSKHTipicoOouvnovoenneoa. npcoro, 01 8vo

pe<; siinopiKSc, Tpans&q OVIIHETEXOUV oro USTOXIKO KS(pdXaio v smx^ipijoscov. Aevrspo, rj dneorj f\

i TCOV rpane^cov ora SievOvvriKd ovuPouha ohiyoTtcoMcov Kai TJ npori^irjoiaKr] neraxeipiori nepiKc

xsipijoscov and rrj nspid TCOV rpans^cov ...eivai napdyovret; nohv

yvcooroi. EninKiov vnoKeinsviKSS naprvpiec; Seixvovv on oico-nrip£<; ovunpd&it; vndpxovv nera^v TCOV neydhcov rpans^cov Kai

TCOV naXicbv fiiowxaviKcov novoncoMcov, ovn<pcova us TK; onois<; 8sv xoprjysiTai nioTcoor] as mQavovq avTaycovioT£<;. Oi ovunpd-%si<; avTsq exouv avTiKTvnou<; xdvco OTO puOno TT](; pionrjxaviKfjs avdnTvE>ri<;...» arjueicove o AnspiKavo<; oiKOvonohoycx; Howard S. Ellis OTTI nzteTTi TOV BIOMHXANIKO KE&AAA1O ZTHN EAAHNIKH ANAPITYEH, Ksvrpo OIKOVO^IIKCOV Epsuvcov,

a-. 8, A6fiva 1964a-.

2. «...OSioiKijTiKoq KaOopuTfio$ TOJVemroKiwv icai rovq 0€XaP*lM tnintda anor^dair\v ovma /iia lfif

and TOV KaraOerfj rov Aiyidmov xai TOV ISicoTiKov ropea KM zmrtivzi ri/v avuni Karavofifj TOV £iao6rinaTO$...» Sianiorcove

7j siorjyrioT] TTJC; EmTponijc; MsAernc TOV Tpane^iKov LvoTrj^,a-TO$, yvcooTfiq oav 'EK0eori Xapiooonovhov, nov ovoTrjOriKs TO 1978 and TOV TOTB vnovpyo LVVTOVIOHOV K.

3. And TT]V avdhvori yia rrj Soiirj TOV Tpane^iKov

TOV LT. Povooea, KaOrjyTjTfj TCOV OIKOVOHIKCOV OTO Vassar College, HI1A, OTO OIKONOMIA Kai KOINGNIA, Avy. —

1980.

4. OIKOV. TaxvSponot;, 10 lovviov 1982.

5. «FIco<; STjuiovpyijQijKav 01 FIpopA,rinaTiK£<;» OIKOV.

Taxv-, 11.8.1983.

6. Zvnqxova tie TTJV eioriyrjTiKT] eKOeorj TOV npovnokoyianov yia TO 19809 TO Armooio XP£O<; vn£pTpm^aoidoTrjKE OTTJV

nepio-So 1974-1979. OIKOV. Taxv8pono<;, 6 MapTiov 1980. 7. OIKOV. Taxv8poiio<;, 5 MapTiov 1981.

8. ZTO 1810.

9. OIKOV. Taxv8pono<;, 12 MapTiov 1981.

10. «MsTpa yia oTfipi^r] enixeipijoecov nov sxovv K^OVIOTEI and rrj oaQpfi KecpafaaKTJ (tdori. H v<peoi] o^vvs anhcix; TO npo-p&rina TT\<; smpi(ooT]<; TOV<;» TOV N. NiKohdov OTO 1810.

11. OIKOV. Taxv8pono<;, 19 MapTiov 1981.

12. H Ka&nnspivfi OTK; 15.3.1981 ypdcpei OTI 01 flionrixavie<; nov avTinsTcom(,ovv npophrma empicoorj<; Kai yia nj Sidocoor] TCOV onoicovSKxoveiTai o%s8io Sidocoorjt;, eivai TovhdxioTov 100. Exioris T] E£np£(;9 OTK; 18.3.1981, sniKaXovusvr} TOV npoeSpo TOV

LEB oTjusicovei: edv kdfioviis vn'oyi pa<; OTI XsiTovpyovv otfuepa 3.000 piopTixavtes einai Pefiaiot; (ev. o npoeSpoq TOV LEB) OTI SKsive<; nov avTi^sTconi^ovv Oe^a ovvexioeax; TTJC;

Tdt; TOV<; oxi]naTi£ovv oncooSfjnoTS TSTpayfupio 13. OIKOV. TaxvSponot;, 26.3.1981.

14. ZTOIXZIQ TOV OOLA OTOV OIKOV. TaxvSpo^o 18.6.1981. 15. H 6K0eoTi avTij Oa 8iappevoei OTOV Tvno eva nijva npiv n<; SK&oye<; TOV OKTCO&PIOV, ovyKBKpiiisva TTJV snoiievr\ TCOV s-yKaivicov rrj<; AE0 Kai TOV KaOispconsvo Adyo TOV npcoOvnovpyov F. PaAAr/ OTTJ ©eo/Kr], Kai 8ti%v£i TTJ ovyKpovorj OTOV<; Kdknov<; TT)<; aoTiKij<; TdE,T]<;. Eivai %apaKTi]pioTiK6 OTI rj «8iapporj» eyivs lieoco nia<; fipaxvpias £<pr]nspida<; TOV A. Bov8ovpr]9 nzTenziTa

8K86TT] TT]<; «naToafiovpa<;», TTIS EFNATIAZ.

16. OIKOV. TaxvSponot;, 3.9.1981. 17. OIKOV. TaxvSponos, 19.11.1981.

18. Eivai xapaKTTipioTiKO TO penopTd^ TOV F. Mapivov OTOV OIKOV. TaxvSpoiio, 11.3.1982, Tpei(; /idAi^ wvsc; iiSTd TK; ava-<p8pOeios<; Snlcdoeit; TOV vnovpyov LVVTOVIOHOV, OTO onoio en-(pavi&Tai T] Kvpspvrfori va npooavaToM&Tai OTO va jirjv ovoTa-Oei i6iaiTspo<; <popea<; yia TK; npofikrmaTiKet; Kai OTTIV avdOeorj TT]<; eKKaOdpioTjf; nia<; SKdoTrj^ OTOV moTCOTiKo (popsa nj£.

19. And TrjvsiorjyrioT] TT]<; O\ioonovdiac, Bio^rix^viKcdvEpya-Kcbv LconaTsicov ara UepKpepeiaKd Lenivdpia, Aai-Emiiop(pcooT]<;, ara «5 xpovia Apaai\q Ttj<; OBEL». AOfiva

1984.

20. XapaKTTjpioTiKO avTijt; TTJ<; noA,iTiKi]<; TCOV Kvpspvijoecov TOV fJALOK eivai Kai TO ysyovo<; OTI svcb yia TO 1986 sixav npo-ypamj,aTio?eianoTovOAEsn8v8voei<;v{i/ov<; l,96io. Spx., TeXi-Kd eyivav yovov v\f/ov(; 800 SKOT. To 1987 svcb o OTOXO(; rjTav 2,7810. Spx- TshiKd SiaTsOriKavnovo 900-1.000SKaT. Bhsns: 0a

K^ziaovv KOI 01 pubmfizt; npopkrjuaTiKZt;; TA NEA9 22.2.1988.

21. H nPQTH, 10.6.1987. 22. E0NOZ, 24.9.1987.

Figure

Updating...

References

Related subjects :