PRIMERJALNA ANALIZA GRAFIČNIH ZNAKOV ZA ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI IN POŽARNE REDE

27 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Izvajalec Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Aškerčeva ulica 5

1000 Ljubljana

Naročnik: Ministrstvo za obrambo

Uprava RS za zaščito in reševanje Kardeljeva ploščad 21

1000 Ljubljana

Številka pogodbe: 404-09-17/2002-1

Izdelek:

PRIMERJALNA ANALIZA GRAFI

Č

NIH ZNAKOV

ZA ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI IN POŽARNE

REDE

Zaklju

č

no poro

č

ilo

Izdelali:

mag.

Jože Šrekl,

univ. dipl. inž. mat. mag.

Aleš Jug,

univ. dipl. oec, var. inž.

(2)

VSEBINA

1. Uvod ... 3

2. Pregled stanja ... 4

2.1. Pregled stanja v Sloveniji ... 4

2.2. Pregled tujih predpisov... 5

2.2.1. Direktiva EU 92/58/EEC... 5

2.2.2. ISO 6309 - Fire protection – Safety signs... 7

2.2.3. BS 5499 - Fire safety signs, notices and graphic symbols ... 7

2.2.4. NFPA 170 - Standard for Fire Safety Symbols... 7

3. Merila za izbor znakov... 9

4. Pregled znakov... 10

4.1. Znaki, ki so v uporabi za označevanje poti, elementov pasivne in aktivne požarne varnosti po objektu in se uporabljajo v tehniških shemah in grafičnih načrtih – 1. skupina znakov... 10

4.1.1. Gradbene konstrukcije ... 10

4.1.2. Dvigala ... 11

4.1.3. Vertikalni kanali ... 11

4.1.4. Vrata, okna in pokrovi ... 12

4.1.5. Elementi za odvod dima ... 12

4.1.6. Steklene pregrade... 13

4.1.7. Kurišča ... 13

4.1.8. Električne instalacije, naprave, postrojenja ... 13

4.1.9. Rezervoarji ... 14

4.1.10. Cevovodi... 15

4.1.11. Oznake posebnih nevarnosti ... 16

4.1.12. Alarmiranje in javljanje požara... 16

4.1.13. Naprave in aparati za gašenje požara ... 17

4.1.14. Druga oprema za gašenje požara ... 19

4.1.15. Stacionarna sredstva za gašenje... 19

4.1.16. Naprave za avtomatsko gašenje ... 20

4.1.17. Evakuacija in reševanje ... 21

4.1.18. Znaki za gasilsko enoto ... 22

4.2. Javno razobešeni znaki – 2. skupina znakov ... 23

4.2.1. Znaki za evakuacijske poti in izhode ... 23

4.2.2. Znaki za označitev naprav za gašenje in ročnih javljalnikov požara.... 24

4.2.3. Posebni znaki... 25

5. Zaključek ... 26

(3)

1. Uvod

Raziskovalno razvojna naloga Primerjalna analiza grafičnih znakov za študije požarne varnosti in požarne rede je bila razpisana s strani Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo. Naloga temelji na pregledu obstoječih virov (standardi, pravilniki), ki v celoti ali deloma zajemajo znake, namenjene za

označevanje elementov aktivne in pasivne požarne varnosti. Osnovo za raziskovalno razvojno nalogo predstavlja Zakon o varstvu pred požarom, ki v Sloveniji obstaja že od decembra 1993.

Zakon predpisuje tako izdelavo študije požarne varnosti kot tudi izdelavo požarnega reda. Študija požarne varnosti se na osnovi 30. člena zakona o varstvu pred požarom izdela za načrtovanje ukrepov varstva pred požarom pri graditvi in rekonstrukcijah objektov. Na splošno študija vsebuje opis načrtovanega objekta, oceno požarnega tveganja in ogroženosti ter opis in oceno ustreznosti načrtovanih ukrepov varstva pred požarom in požarne varnosti. Grafične priloge študije morajo predstaviti rešitve predvidenih požarnovarnostnih ukrepov:

1. požarno odpornost nosilnih in predelnih konstrukcij ter mejnih in zapornih elementov,

2. meje požarnih in dimnih sektorjev,

3. območja, objekte ali dele objektov s povečano požarno ali eksplozijsko nevarnostjo,

4. evakuacijske in intervencijske poti in prostore za umik, 5. lokacijo opreme, naprav in sredstev za začetno gašenje,

6. objekte ali dele objektov z vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite in navedbo teh sistemov,

7. intervencijske površine,

8. legendo uporabljenih požarnovarnostnih simbolov.

Požarni red je v zakonu o varstvu pred požarom naveden v 35. členu. Dodatno ga obravnava Pravilnik o požarnem redu, ki navaja v 7. členu tudi požarni načrt. Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito. Požarni načrt je namenjen uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

Prav zaradi nazornosti in enostavnosti branja in razumevanja tako grafičnih prilog študij požarne varnosti in požarnega reda so v obeh primerih pomembni tudi

uporabljeni grafični simboli. Predvsem pomembna je njihova poenotenost ter splošna razumljivost.

Slovenski predpisi in standardi, ki določajo uporabo grafičnih znakov za izdelavo študij požarne varnosti in požarne rede so nepopolni ali pa jih ni.

Namen naloge je pripraviti prikaz obstoječega stanja uporabe grafičnih znakov v študijah požarne varnosti in požarnih redih v Sloveniji, narediti posnetek stanja nad obstoječimi tujimi predpisi, ki navajajo uporabo grafičnih znakov v tujini in na osnovi tega pripraviti predlog novega slovenskega pravilnika. Glavno vodilo pri izdelavi naloge je bilo poiskati primerne, logične in razumljive znake, ki bodo projektantom požarne varnosti kot orodje, uporabnikom objektov pa kot pripomoček za

(4)

2. Pregled

stanja

Med izdelavo naloge smo opravili pregled stanja nad uporabo predpisov doma in v tujini. Pregled domačega stanja je temeljil na veljavnih ali pogosto uporabljenih standardih in predpisih o uporabi grafičnih znakov v zakonodaji ter uporabljenih v praksi. Pregled tujega stanja je temeljil predvsem na osnovi izkušenj in zakonodaje na področju požarne varnosti v posameznih državah, ki so na področju požarne varnosti na vodilnih položajih.

2.1. Pregled stanja v Sloveniji

Uporaba grafičnih znakov je v Sloveniji predpisana predvsem v 9. členu Pravilnika o požarnem redu. Na osnovi omenjenega pravilnika je potrebno za označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom pri izdelavi požarnega načrta upoštevati slovenski standard SIST ISO 6790. Za objekte, kjer se lahko začasno zbere več kot 100 ljudi, mora biti v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zbirajo ljudje, izobešen načrt evakuacije. Načrt evakuacije mora biti izdelan v skladu s požarnim načrtom. V načrtu evakuacije mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščena ročna gasilna sredstva, in položaj ročnih javljalnikov požara.

Prikaz objekta v prostoru mora na podlagi Pravilnika o požarnem redu zajemati podatke o:

- legi in namembnosti vseh objektov na zemljišču, - stopnji požarne obremenitve,

- intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za gasilce in druge reševalce, - visoko in nizkonapetostnih elektrovodih in napravah,

- plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi,

- hidrantnih omrežjih in drugih vodnih virih za potrebe gašenja, - prisotnosti nevarnih snovi in eksplozijsko ogroženih prostorih, - gasilskih orodiščih.

Prikaz požarnovarnostne ureditve objekta mora v tlorisih posameznih etaž zajemati podatke o:

- mejah požarnih sektorjev,

- odprtinah v zidovih in stropovih z zaporami, - dostopnih poteh,

- poteh za evakuacijo in stopniščih, - posebno nevarnih prostorih,

- prostorih, kjer se ne sme gasiti z vodo, - prostorih, v katerih je prisotno sevanje,

- električnih transformatorjih in napravah za oskrbo z energijo ter stikalih za te naprave,

- tlačnih posodah,

- legi plinske požarne pipe,

- vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, ročnih in prevoznih gasilnih aparatih, hidrantih,

(5)

- lokacijah javljalnikov požara in naprav za alarmiranje, - možnosti notranjega napada.

Pravilnik o požarnem redu narekuje tudi, da je pri izdelavi požarnega reda, izvlečka iz požarnega reda ter navodil za posameznike smiselno uporabljajo slovenske

standarde SIST DIN 14096-1, SIST DIN 14096-2 in SIST DIN 14096-3.

Do sprejetja novega slovenskega standarda zakonodajalec omogoča, da se za oznake pri izdelavi požarnega načrta, ki niso določene v standardu SIST ISO 6790 uporablja tudi JUS. U.J1.220. Poleg omenjenega SIST ISO 6790 je v Sloveniji uporabnikom na voljo slovenski standard, pravilnik in nekaj prevzetih tujih standardov, ki se neposredno ali posredno nanašajo na grafične znake:

- SIST 1013 - Požarna zaščita - Varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javljalniki požara

- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.list RS, 89/1999) - SIST ISO 3864 - Opozorilne barve in opozorilni znaki.

V praksi projektanti požarne varnosti uporabljajo SIST ISO 6790 predvsem za podlago pri izbiri znakov v študijah požarne varnosti. Standard JUS.U.J1.220 služi kot dopolnilo omenjenega SIST ISO 6790 in predvsem kot vir znakov za označevanje pasivne požarne varnosti (požarna odpornost konstrukcijskih elementov). Uporabljen je predvsem pri grafičnih prilogah študije požarne varnosti.

2.2. Pregled tujih predpisov

Med izdelavo naloge so bili pregledani naslednji predpisi in standardi: 1. Direktiva EU 92/58/EEC - Safety Designs Directive,

2. Standard ISO 6309 - Fire protection – Safety signs,

3. Standard BS 5499 - Fire safety signs, notices and graphic symbols 4. Standard (smernica) NFPA 170 - Standard for Fire Safety Symbols

2.2.1. Direktiva EU 92/58/EEC

Krovna direktiva na področju grafičnih znakov v EU je direktiva št. 92/58 – EC Safety Designs Directive. Direktiva je bila sprejeta 24. junija 1992 in zagotavlja minimalne zahteve za uvajanje in uporabo znakov na področju varnosti in zdravja pri delu. Direktiva je osnovana na temelju 16. člena evropske direktive o varnosti in zdravju pri delu 89/391/EEC. Direktiva definira znake na področju varnosti in zdravja pri delu ter jih razdeli na nekaj splošnih področij:

- znaki za prepoved, - opozorilni znaki, - znaki zahtev,

- znaki za izhode in prvo pomoč,

- znaki za opremo za zagotavljanje požarne varnosti.

V direktivi so navedene tudi zahteve za uporabo barv pri znakih, velikost piktogramov ter verbalna in neverbalna komunikacija.

(6)

Znaki, definirani v direktivi 92/58/EEC so namenjeni predvsem vidnim obvestilom – navodilom delavcem za varno delo. Zaradi barvnih podlag so znaki razumljivi, logični in razumljivi (tabela 1).

Tabela 1: Znaki, definirani v direktivi 92/58/EEC

Tip Oblika Barva Namen Namen

Znaki za prepoved Znaki prepovedujejo dejavnosti, ki vplivajo na varnost

Okrogla Rdeča na beli podlagi z rdečim trakom ali križem.

Prepovedano kajenje Opozorilni znaki Opozarjajo na potencialno nevarnost

Trikotna Rumena s črnim simbolom ali tekstom Nevarnost za nastanek požara Znaki zahtev Narekujejo aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšanju varnosti

Okrogla Modra z belim simbolom ali tekstom Požarna vrata morajo biti zaprta Usmerjevalni znaki Znaki kažejo smeri izhodov in elemente evakuacijskih poti

Pravokotna Zelena z belim simbolom ali tekstom

Požarni izhod

Znaki za opremo Znaki kažejo lokacijo opreme za gašenje Pravokotna ali okrogla Rdeča z belim simbolom ali tekstom Priključek za gašenje z vodo z gibljivo cevjo na kolutu Dopolnilni znaki za

informiranje Pravokotna Zelena, rumena z belim ali rdeča, črnim simbolom ali tekstom

Usmerjevalna puščica

Nabor znakov, namenjenih elementom požarne varnosti in uporabljenih v direktivi 92/58/EEC je majhen. Namen direktive ni prikaz sistemov za zagotavljanje požarne varnosti temveč predvsem zagotavljanje večje varnosti delavcev ali uporabnikov objektov.

(7)

Znaki so zaradi logičnosti in dobre razumljivosti primerni za uporabo v slikovnih izvlečkih požarnega reda.

2.2.2. ISO 6309 - Fire protection – Safety signs

Standard ISO 6309 je bil izdan leta 1987. Zajema znake na področju varstva pred požarom in gasilstva. Področja, ki jih standard pokriva so:

- opozorila,

- umik v primeru požara, - gašenje,

- preprečitev širjenja požara,

- materiali, ki predstavljajo povečano tveganje Znaki so podobni znakom v EU direktivi št. 92/58.

2.2.3. BS 5499 - Fire safety signs, notices and graphic symbols

Standard BS 5499 sestavljajo štirje deli, med katerimi je prvi (Fire safety signs, notices and graphic symbols. Specification for fire safety signs) enak standardu ISO 6309, opisanem v poglavju 2.2.2. Posebnost BS 5499 je del 4 – Code of practice for escape route signing. Ta del opisuje načrtovanje označevanja poti za umik, znake na poteh za umik, vidnost znakov, konstrukcijo, trajnost ter uporabo znakov.

2.2.4. NFPA 170 - Standard for Fire Safety Symbols

Standard predstavlja požarno varnostne simbole in zajema: - simbole za splošno rabo,

- simbole za prikaz elementov za gašenje, - simbole za arhitekturne in inženirske risbe,

- simbole za načrtovanje ukrepov gašenja in reševanja.

Med simbole za splošno rabo po NFPA 170 spadajo simboli, ki označujejo elemente evakuacijskih poti (usmerjevalni znaki) in delno tudi simboli za prepoved. Za

primerjavo z ostalimi standardi definira NFPA 170 tudi znak za varno mesto v objektu (zbirališče).

Med simbole za prikaz elementov za gašenje prišteva NFPA 170 tiste simbole, ki v objektu ponazarjajo sredstva za gašenje, namenjena za gasilce ali uporabnike objekta. Sem spadajo tako glavni ventil za napajanje sprinklerja kot tudi ročni gasilniki.

Simboli za arhitekturne in inženirske risbe dobro pokrivajo vse elemente aktivne požarne varnosti. Delitev je podrobna, saj loči med drugim tudi med posameznimi vrstami toplotnih in dimnih javljalnikov.

Med simbole za načrtovanje ukrepov gašenja in reševanja spadajo po NFPA 170 simboli za dostope do objekta, simboli za ventile glavnih napeljav (voda, plin,

(8)

elektrika), splošni simboli za vgrajene naprave za gašenje ter simboli za požarno bolj ogrožene dele objekta (strojnica dvigala, transformatorska postaja itd.).

NFPA 170 je med pregledanimi tujimi standardi najbolj popoln. Predvsem ima dodelan izbor sistemov za zagotavljanje aktivne požarne varnosti. Dobro so zastopani tudi znaki za ponazoritev pasivne požarne varnosti. Nekateri znaki,

predvsem tisti primerni za požarne rede niso povsem usklajeni z znaki uporabljenimi v EU.

V standardu so zajeti tako simboli, ki so razobešeni po objektu in kažejo na opremo za gašenje, izhode itd, kot tudi simboli, ki jih projektanti požarne varnosti uporabljajo v grafičnih prilogah.

Standard vsebuje tudi veliko praktičnih zgledov uporabe simbolov na risbah. Velikost znakov je definirana.

(9)

3. Merila za izbor znakov

Osnovno vodilo pri uporabi in izboru znakov mora biti razpoznavnost in logična razumljivost prikazanih znakov. To je pomembno pri požarnem načrtu, izvlečku požarnega reda in oznakah po objektu. Izkušnje po svetu kažejo, da so za

označevanje poti umika, gasilnikov, hidrantnih omaric itd. po objektu samem najbolj primerni piktogrami, saj so jasni, razumljivi, enostavni in hitro prepoznavni.

Nekateri pregledani standardi opredeljujejo tudi splošne zahteve za barve. Med definicijami barv in pomena obstajajo med posameznemi standardi razlike. V

nadaljevanju je podana tabela z razlago namena posameznih barv po JUS.U.J1.220. Tabela 2: Osnovne barve za označevanje po JUS.U.J1.220

Barva Namen Opomba

Rdeča Za simbole, ki predstavljajo elemente tehnične zaščite pred požarom

npr. ročni gasilniki (začetno gašenje)

Oranžna Za objekte, ki predstavljajo

požarno nevarnost npr. skladištekočin če vnetljivih

Rumena Za objekte, ki so nevarni za

eksplozijo npr. nadzemni rezervoar eksplozivnega plina

Modra Za objekte, v katerih je voda

za gašenje npr. vodovodni rezervoar, reke, jezera

Zelena Za simbole in objekte, ki predstavljajo elemente evakuacije

npr. poti, hodniki, stopnišča itd.

V SIST ISO 3864 je določena tudi osnovna oblika znakov (tabela 3). Oblika znakov se nanaša predvsem na piktograme, torej znake uporabne na vidnih mestih.

Tabela 3: Pomen oblike znaka (SIST ISO 3864)

Geometrijska oblika znaka Pomen

Prepoved ali ukaz Opozorilo

(10)

4. Pregled znakov

Pregled znakov je podan tako, da so najprej podani znaki prve skupine, tj. znaki, ki so v uporabi za označevanje poti, elementov pasivne in aktivne požarne varnosti po objektu in se uporabljajo v tehniških shemaih in grafičnih načrtih.

Kot druga skupina znakov so prikazani tisti znaki, ki so razobešeni in po svoji namembnosti služijo uporabi v izvlečkih požarnih načrtov, načrtih evakuacije in označevanju elementov požarne varnosti po objektu.

4.1. Znaki, ki so v uporabi za ozna

č

evanje poti, elementov pasivne

in aktivne požarne varnosti po objektu in se uporabljajo v tehniških

shemah in grafi

č

nih na

č

rtih – 1. skupina znakov

4.1.1. Gradbene konstrukcije Stene in medstropne konstrukcije

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Opombe

Brez zahtev po odpornosti Odpornost se označuje s

krogom Z odpornostjo ¼ ure Z odpornostjo ½ ure Z odpornostjo 1 ure Z odpornostjo 1½ ure Z odpornostjo 2 ure Z odpornostjo 3 ure S konstrukcijo za sprostitev

eksplozije Pušsprostitve čica označuje smer

Stebri in grede

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Opombe Brez odpornosti

Z odpornostjo ¼ ure

(11)

Z odpornostjo 1 ure

Z odpornostjo 1 ½ ure

Z odpornostjo 2 ur

Z odpornostjo 3 ur

Stopnišča

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Opombe

Običajno stopnišče Odpornost se označuje kot

pri 4.1.1.

4.1.2. Dvigala

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Opombe

Varnostno dvigalo Odpornost se označuje kot

pri 4.1.1.

Gasilsko dvigalo Odpornost se označuje kot

pri 4.1.1.

4.1.3. Vertikalni kanali

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Opombe Dimnik

Prezračevalni kanal

Kanal za napeljave Lopute

(12)

4.1.4. Vrata, okna in pokrovi

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Opombe

Brez zahtev po odpornosti Odpornost se označuje kot

pri 4.1.1.

Z odpornostjo ¼ ure Črka ob vratih podaja

lastnosti požarne odpornosti vrat (oznake E ali EI) Z odpornostjo ½ ure

Z odpornostjo 1 ure Z odpornostjo 2 ur

S posebnimi zahtevami Prazen trikotniok označuje

prisilno zapiranje, poln avtomatsko.

Črka ob vratih podaja lastnosti požarne odpornosti vrat (oznake E ali EI) Dvojna nihajna vrata

Premična vrata

Pokrov za sprostitev eksplozije

Pokrov za odvod dima Odpornost se označuje kot

pri 4.1.1.

4.1.5. Elementi za odvod dima

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka

Naravno prezračevanje

Prisiljeno prezračevanje

Ročni nadzor nad loputami za naravno prezračevanje

(13)

Ventilator na strehi Stenski ventilator Nadtlak na stopnišču

4.1.6. Steklene pregrade

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Opombe

Navadno steklo Steklo brez požarne

odpornosti Požarno odporno steklo ¼

ure Čpožarne odpornosti stekla rka podaja lastnosti

(oznake E ali EI)

Odpornost se označuje kot pri 4.1.1.

Armirano steklo Stekleni bloki

4.1.7. Kurišča

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Opombe Kurišča na trdo gorivo

Kurišča na tekoče gorivo Kurišča na plinasto gorivo Električna peč

4.1.8. Električne instalacije, naprave, postrojenja

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Opombe Splošna oznaka električnih

instalacij

Električne instalacije v S izvedbi

Prostor z eksplozivnim metrialom

V trikotniku je vpisana tudi stopnja eksplozijske nevarnosti (0, 1 ali 2) Glavno stikalo

E

(14)

Transformator

Glavna stikalna plošča

Električna kabina s stikalno ploščo

Ozemljen objekt naprave

Kabelski kanal

Elektro motor

Varnostna razsvetljava Premična razsvetljava

4.1.9. Rezervoarji

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Opombe Ležeči nadzemni Stoječi nadzemni Podzemni ležeči Nadzemni s plavajočo streho Nadzemni kroglasti Bunkerji, silosi

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Opombe Nadzemni

(15)

Podzemni

Masivni rezervoar Če je rezervoar podzemni,

je obris prekinjena črta

4.1.10. Cevovodi

Pomen simbola ali

oznake Simbol ali oznaka Opombe

Cevovodi za tekočine Cevovodi za pline Ročni element za zapiranje Motorni element za zapiranje Element za zapiranje z zračnim motorjem Element za zapiranje z zračnim cilindrom Zračni membranski pogon zasuna Zračni dvojni pogon zasuna Varnostni ventil Redukcija Gibka cev Prirobnični spoj Cevna kapa

Cevni spoj – stabilna spojka

Slepa prirobnica Hitro razstavljivi spoj Atmosferski oddušnik

(16)

4.1.11. Oznake posebnih nevarnosti

Pomen simbola ali

oznake Simbol ali oznaka Opombe

Povečana nevarnost za nastanek požara Povečana nevarnost za nastanek eksplozije Nevarnost električnega toka

Nevarnost zaradi plinov

Nevarnost zaradi radioaktivnega sevanja Nevarnost zastrupitve s strupi

Nevarnost pri gašenju z vodo

4.1.12. Alarmiranje in javljanje požara

Pomen simbola ali

oznake Simbol ali oznaka Opombe

Telefonska centrala Telefon Ročni javljalnik požara Avtomatski javljalnik požara Centralna alarmna naprava Alarmni zvonec Signalna svetilka Zunanja sirena Avtomatska centrala za javljanje požara

(17)

Alarmna plošča Alarmna sirena z možnostjo prenosa govora Alarmna sirena s svetilko Alarmna sirena Sistem za avtomatsko javljanje eksplozivnosti Avtomatska centrala za javljanje eksplozivnosti Točkovni javljalnik dima Točkovni plinski javljalnik Linijski toplotni javljalnik Plamenski javljalnik Toplotni javljalnik - kombinacija termo diferencialnega in javljalnika s fiksno temperaturo Kompenzacijski toplotni javljalnik Javljalnik s fiksno temperaturo Termodiferencialni javljalnik Linijski toplotni javljalnik

4.1.13. Naprave in aparati za gašenje požara

Pomen simbola ali

oznake Simbol ali oznaka Opombe

Ročni gasilni aparat – splošna oznaka

Riše se na mestu postavljanja aparata. Za gašenje s posebno

tekočino Številka pod simbolom označuje kapaciteto

aparata. Za gašenje z vodo

(18)

Za gašenje s prahom Za gašenje s CO2 Specialni aparati Prevozni aparati – splošna oblika Za gašenje z vodo Za gašenje s prahom Za gašenje s peno Za gašenje s CO2 Specialni aparati

Znaki za prenosne gasilnike – primerjava Pomen simbola ali

oznake JUS.J1.220 SIST ISO 6790 NFPA 170

Voda

Pena

BC prašek ABC prašek

CO2

Halon ali drugo čisto gasilo

(19)

Gasilnik za gašenje s posebno tekočino

4.1.14. Druga oprema za gašenje požara

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Opombe Omara s požarno odejo

Zaboj s peskom

4.1.15. Stacionarna sredstva za gašenje

Pomen simbola ali

oznake Simbol ali oznaka Opombe

Tekoča voda

Stoječa voda Količina 4000 m3

Klasični vodnjak Količina je 500 m3,

globina črpanja je 5 m. Črpališče

Rezervoarji za vodo Pomen simbola ali oznake

Simbol ali oznaka Opombe

Rezervoar pod tlakom Vsebina 20 m3, tlak 7,5

bara

Vodni stolp (prerez) Vsebina 20 m3, 10 m

nad tlemi.

Vodni stolp (tloris)

Podzemni rezervoar Vsebina 100 m3, tlak

7,5 bara

Odprt rezervoar Vsebina 100 m3

(20)

Črpalke za vodo Pomen simbola ali

oznake Simbol ali oznaka Opombe

Stacionarna, na

električni pogon Kapaciteta 1,2 m

3/min, tlak 7 bar Stacionarna, na motor z notranjim izgorevanjem Vodi za vodo Pomen simbola ali

oznake Simbol ali oznaka Opombe

Hidrantno omrežje Premer cevi 100 mm

Zasun v omrežju Suhi vod

Vertikalni suhi vod s priklopom za gasilce Pitna voda Tehnična voda Priključek na suho notranje hidrantno omrežje Hidranti

Pomen simbola ali

oznake Simbol ali oznaka Opombe

Notranji hidrant brez opreme pod tlakom Notranji hidrant z opremo pod tlakom Notranji hidrant brez tlaka

Če je z opremo, je simbol v kvadratu Zunanji hidrant nadtalni

Zunanji hidrant podzemni

4.1.16. Naprave za avtomatsko gašenje

Pomen simbola ali

oznake Simbol ali oznaka Opombe

Mokri sistem z avtomatskim vklopom Mokri sistem z ročnim vklopom

Suhi sistem z

avtomatskim vklopom Suhi sistem z ročnim vklopom

(21)

Sistem s peno z avtomatskim vklopom Sistem s peno z ročnim vklopom

Sistem na vodno meglo z avtomatskim vklopom Sistem na vodno meglo z ročnim vklopom Naprava za avtomatsko gašenje Naprava za ročno gašenje Stacionarna naprava za gašenje Pokončni sprinkler Viseči sprinkler Vodna zavesa Postaja avtomatskega sistema za gašenje požara 4.1.17. Evakuacija in reševanje

Pomen simbola ali

oznake Simbol ali oznaka Opombe

Izhod iz področja

Smer evakuacije v

objektu Prva številka označtevilko poti evakuacije, čuje

druga dolžino poti v metrih

Zunanja gasilska pot Mesto vhodov oz. Izhodov iz objekta Mesto vodje evakuacije

Zbirno mesto Tretje zbirno mesto

Mesto štaba evakuacije in reševanja

(22)

4.1.18. Znaki za gasilsko enoto

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka

Dostop na streho Ključi za vstop v objekt

Požarna centrala povezana z ozvočenjem po objektu

Sprinklerski zvonec

Nadzorna plošča za dimne lopute Glavno stikalo za izklop elektrike Plinska požarna pipa

(23)

4.2. Javno razobešeni znaki – 2. skupina znakov

Javno razobešeni znaki so v Sloveniji podani v SIST 1013 ter Pravilniku o varnostnih znakih (Ur.list RS, 89/1999). Prvi, SIST 1013 temelji na zahtevah, ki se nanašajo na varnostne znake za evakuacijo, za naprave za gašenje in za ročne javljalnik požara, iz smernice 92/58/EEC ter iz predlogov evropskih standardov za zasilno razsvetljavo prEN 1838. Standard SIST 1013 sovpada s standardom SIST ISO 3864, kjer je predvidena oblika in barva znakov.

Pravilniku o varnostnih znakih določa obliko, barvo in velikost varnostnih znakov ter obveznosti delodajalcev v zvezi z uporabo varnostnih znakov. Pravilnik navaja tudi splošne zahteve za varnostne znake ter definira barve posameznih znakov.

Piktograme delno definirajo tudi: - Direktiva EU 92/58/EEC,

- ISO 6309 - Fire protection – Safety signs,

- BS 5499 - Fire safety signs, notices and graphic symbols.

4.2.1. Znaki za evakuacijske poti in izhode

Znaki so opredeljeni v SIST 1013. Opisujejo možnosti izhoda v vse smeri in so skladni z direktivo EU 92/58/EEC ter tako primerni za uporabo.

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Izhod naravnost in navzdol

Izhod levo

Izhod levo navzgor

Izhod levo navzdol

Izhod desno

(24)

Izhod desno navzdol

K do sedaj uporabljenim znakom predlagamo dodatne znake, ki opredeljujejo evakuacijske poti.

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Ni izhoda

Uporaba dvigala v primeru požara prepovedana

Varno mesto

4.2.2. Znaki za označitev naprav za gašenje in ročnih javljalnikov požara

Predlagamo zamenjavo sedanjega znaka za priključek za gašenje z vodo z gibljivo cevjo na kolutu z znakom, opredeljenim v spodnji tabeli. Znak št. 2, ki je objavljen v dodatku B – SIST 1013 naj služi za opis klasičnega priključka za gašenje z vodo z gasilsko tlačno C cevjo.

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Priključek za gašenje z vodo z gibljivo cevjo na

kolutu (notranji premer cevi od 1/2" do 1'')

Priključek za gašenje z vodo z klasično tlačno C cevjo na kolutu ali brez

(25)

Posebno področje so piktogrami namenjeni gasilsko reševalnim službam. NFPA 170 podaja nekatere piktograme za gasilce, ki v dosedanjih evropskih standardih in predpisih, ki narekujejo varnostne znake niso bili znani.

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Plinska pipa

Glavno stikalo

4.2.3. Posebni znaki

Pomen simbola ali oznake Simbol ali oznaka Prepovedano kurjenje odprtega ognja

(26)

5. Zaklju

č

ek

Namen raziskovalno razvojne naloge Primerjalna analiza grafičnih znakov za študije požarne varnosti in požarne rede je bil predvsem pregled stanja in s tem

razpoložljivosti in ustreznosti standardov, ki so izdelovalcem študij požarne varnosti ter požarnih redov v Sloveniji dandanes na voljo in se jih v praksi tudi uporablja. Dva zakonsko obvezujoča dokumenta vsebujeta grafične priloge, katerih simboli ne morejo biti povsem enaki. Študija požarne varnosti zahteva predvsem uporabo tehniško nedvoumnih in dovolj enostavnih simbolov, ki jih bo na načrte moč dokaj enostavno vnašati in kasneje tudi razbrati. Ti simboli morajo pokriti širok spekter elementov aktivne in pasivne požarne varnosti, kamor nenazadnje spadajo tudi elementi gasilske operacije, posamezne redko izvedene stabilne naprave za gašenje itd.

Požarni red predstavlja z grafičnimi prilogami dokument, ki je v primerjavo s študijo požarne varnosti veliko bolj na očeh laičnega uporabnika. Predvsem izvleček

požarnega reda in načrt evakuacije morajo imeti simbole, ki bodo bolj nazorni, logični in lahko berljivi. Biti morajo barvni in takšnih oblik, da bodo omogočali čim hitrejše reakcije uporabnikov objekta.

Naloga predstavlja nekatere primerjave med znaki, ki jih navajajo različni predpisi in standardi. Obstoječa ter osnovna standarda JUS.U.J1.220 ter SIST 1013 dopolnjuje tam, kjer sta sedaj pomanjkljiva. Narejen je okviren predlog uvedbe novih sklopov ali posameznih znakov. Deloma je podana tudi ocena ustreznosti sedanjih znakov, ki so na strokovnem področju že zakoreninjeni.

Končno poročilo vsebuje vse znake za elemente aktivne in pasivne požarne varnosti, ki so bili omenjeni v poročilu prve in druge faze. Kjer je simbolov za en element aktivne ali pasivne požarne varnosti več sp le ti vzporedno prikazani po področjih. Končno poročilo podaja izbor grafičnih znakov za študije požarne varnosti in požarne rede. Menimo, da s tem delo ne bo končano, saj bo potrebno opraviti še končni izbor predlaganih znakov, ki naj bi jih v Sloveniji uporabljali.

(27)

6. Literatura

a) Zakoni

• Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93)

• Zakon o varstvu pri delu (Ur.l. SRS, 25/86) b) Pravilniki in uredbe:

• Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur. list RS, št. 2/98)

• Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS, 39-3528/97)

• Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.list RS, 89/1999) c) Standardi:

• SIST ISO 3261: 1995 (sl) - Požarni preskusi - Slovar

• SIST ISO 8421-1: 1995 (sl) - Požarna zaščita - Slovar - 1. del: Splošni izrazi in pojavi pri požaru

• SIST ISO 8421-2: 1995 (sl) - Požarna zaščita - Slovar - 2. del: Požarna zaščita konstrukcij

• SIST ISO 8421-5: 1995 (sl) - Požarna zaščita - Slovar - 5. del: Nadzor dima

• SIST ISO 8421-6: 1995 (sl) - Požarna zaščita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za umik

• SIST 1013:1996 (sl) - Požarna zaščita - Varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javljalniki požara

• SIST ISO 3864:1995 (en) - Opozorilne barve in opozorilni znaki

• JUS U.J1.220 (Ur. l. SFRJ, 56/81) - Požarna zaščita - Simboli za tehnične risbe

• SIST ISO 6790:1995 (en) - Oprema za požarno zaščito - Grafični simboli za požarne načrte – Specifikacija

• SIST DIN 14096-1

• SIST DIN 14096-2

• SIST DIN 14096-3. d) Tuji predpisi in standardi:

• ISO 6309 Fire protection – Safety signs

• ISO 3461 – General principles for the creation of graphical symbols

• BS 5499 Fire safety signs, notices and graphic symbols

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :