Indikator guru perdagangan cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah teknik

24  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSIEN ONN

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS·

JUDUL: INDIKATOR GURU PERDAGANGAN CEMERLANG DALAM

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

SESI PENGAJIAN: 2003/2004

S~a ________ ~R~O~HA==YU~~B~IN~TI~A~Z=AL~I~(~G~T~O~20~O~O~3)~ __________ _

(HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut

1. Projek Smjana adalah hakmilik Kolej Universiti Teknologi Tub Hussien Onn.

2. Perpustakaan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sah~ia.

3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan Projek Smjana ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi.

4. **Sila tandakan (~)

o

SULIT (Mengandungi maklumat yang berdmjah keselamatan atau

kepentingan Malaysia seperti yang tennaktub di dalam AKT A RAHSIARASMI 1972)

DTERHAD

(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasilbadan di mana penyelidikan dijalankan)

EI

TIDAK TERHAD

Disahl~an o]eh

~

~hlll

(TANDATANGAN PENULIS) (TA~AN PENYELIA)

EN.

lsru

BIN

~

SELAMA T

~an'ftr"T ~elia

Alamat Tetap: 25, JLN SUAKASIH lilA, BDR TUN HUSSEIN ONNl 43200 CHERAS, SELANGOR.

Tarikh:

CATATAN:

30 SEPTEMBER 2003 Tarikh: 30 SEPTEMBER 2003

*

Potong yang tidak berkenaan.

**

Jika lesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan suraL daripada pihak berkuasalorganisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

(4)

"SayaIKami* akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan

saya/kami* karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan

penganugerahan ijazah Smjana Pendidikan Teknik dan Vokasional".

Tandatangan

Nama Penyelia

(5)

I:\DIk:.\TOR Ct"IH· PERD.\(;.\:\(;.\ '\ CL'H:I{I..\ '\(;

1>\

L\

\1

PE:\(;.\.J..\R.\:\ D,\:\ PE'lBLI..\.J.\lt\'\ 1>( ~Lh.:()(

.. \lJ

, 1 E:\ E \. (

;.\

II T E

I~:\

I h

R ()

II A Y l·

B I :\ T

I .\ Z, \ 1.1

I.aporan proJck ini dikcl1lllkakan

sebagai Illcmcnllhi scbahagian darip;1da ~yaral pcng;1I111gcrah:lll

Ijazah Sa~iana Pendiclikan Teknik Dan V l)kasinnal

.1abatan Pcnclidikan Tcknik Dan VOKasion:t1

Faklllti Tcknologi Kejllrutcraan

Kolcj Univcrsiti Teknnlogi Tun Hussein ()r1Tl

(6)

" Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbemya."

Tandatangan :

Nama Penulis :

Tarikh

9d./)·a4.A~j~

...

~~~~~:

...

ROHA YU BINTI AZALI

30 September 2003

(7)

111

DEDIKASI

£JstiHleW4 Untuk ;4't4/' 13"n~4 ~J'dnUl,

'Segenap pengorbanan kahan, pembakar semangat Juang dl sanubanku'

'Silaturahlm kita kebanggaan keluarga, anugerah dan Yang Maha Esa'

'Dorongan yang dltltlpkan buatku pencetus i1ham yang membara'

1(/'4S p4~4

k4lum

t£JH4n-t£Hum seperyU4II(/411,

(8)

IV

PENGHARGAAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang serta selawat

dan salam atasjunjungan Nabi Muhammad S.A.W. Dengan izinNya, kekuatan diberikan

untuk saya menyiapkan laporan projek akhir ini.

Setinggi-tinggi penghargaan kepada En. Asri Bin Hj. Selamat selaku penyelia

projek Sarjana kerana tanpa bimbingan, dorongan, teguran dan bantuan yang diberikan

oleh beliau maka tidak mungkin projek ini akan berjaya. Kalungan terima kasih buat

panel penilai projek ini iaitu PM Haji Ayob Johari dan Tuan Haji Sapon Ibrahim di atas

komen dan cadangan yang diberikan untuk memantapkan lagi projek ini. Terima kasih

yang tidak terhingga kepada semua pengetua dan guru yang merupakan responden dari

kelima-lima buah sekolah menengah teknik yang dikaji di atas bantuan dan kerjasama

yang telah diberikan dalam menjayakan projek ini.

Juga, terima kasih kepada rakan-rakan dan sesiapa sahaja orang perseorangan

yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi membantu dalam menjayakan

projek ini. Buat keluarga tecinta, jasa dan pengorbanan kalian akanku kenang hingga ke

(9)

v

ABSTRAK

Glrru mempakan arkitek sosial yang memainkan peranan utama dalam

melaksanakan proses pendidikan secara berkesan bagi melahirkan pelajar yang

berkualiti. Sebagai agen pembahan tingkah laku pelajar, gum sememangnya tems

memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran mereka sehingga mencapai tahap

cemerlang. Namun demikian, ramai guru yang masih kabur di dalam

menginterpretasikan istilah cemerlang ekoran daripada ketiadaan indikator khusus

untuk mengukur tahap kecemerlangan gum dalam pengajaran dan pembelajaran.

Kajian kuantitatifini mempakan satu penyelidikan deskriptifuntuk melihat indikator

gum Perdagangan cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian yang

menggllnakan kaedah tinjauan ini menggunakan instrumen borang soal selidik dan

telah diedarkan ke lima buah sekolah menengah teknik terpilih. Sampel seramai 23

orang terdiri daripada gum-gum Perdagangan. Dapatan menunjukkan indikator gum

Perdagangan cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran dilihat dari dua aspek

iaitu personaliti dan kemahiran gum dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru

Perdagangan yang cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran ialah guru yang

memenuhi 28 indikator gum cemerlang. Hasil daripada dapatan kajian, sebuah

produk telah dibina iaitu Senarai Semak Penilaian Kendiri yang fleksibel dari aspek

(10)

Vi

ABSTRACT

Teacher is a social architects whom plays the major roles in implementation

of effective education process. This process is so important in order to produce a

quality shldent. As a shifter in shldent behavior, teacher is always keen with their job

in renewing the learning and teaching method to achieve the highest level of

education. However, many teachers still don't have enough effort on how to interpret

success though lack of particular indicator to detennine the teacher's level of success

in learning and teaching. This quantitative study was a descriptive research to

overlook the indicator of an excellent Perdagangan teacher in learning and teaching. The study that using tIns observation method aChtally used questionnaire that has

been distributed to five selected sekolah menengah teknik. Sample as large as 23

people consist of Perdagangan teacher. The result shows that the indicator of an excellent teacher in learning and teaching was observed from two aspects that are

personality and teacher's skills in learning and teaching. Perdagangan teachers whom excellent in learning and teaclnng must fulfill 28 indicators. From the Shldy's

(11)

BAB

BAB BABI

KANDUNGAN

PERKARA

PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN PERKARA PENDAHULUAN

1.1 Pen genal an

1.2 Latar Belakang Masalah 1.3 Penyataan Masalah

1.4 Matlamat Kajian

(12)

\ III

1.5 Ohjcktif kajian ~

1.6 Pcrsoalall Kajiall !\

1.7 Kcrangka Tcori l(i

1.8 Kcpcntingan Kajiall 11

1.9 Skop Kajian 11

1.10 J\ndaian 1:2

1. 1 I Batasan Kajian l'

1.12 Dcflnisi Istilah U

1.13 Dcflnisi Opcrasional 1--1

BAB II SOHOTAN KA.JIAN

2.1

Pcngcna Ian 1 '\

2.2

Guru dan Pcndidikan 16

') ...,

Pengaiaran dan Pembclaiaran

20

_

. ...,

~. .

2.3.1

Pengajaran :21

? ..., ')

-

.

...,.-

Pembelajaran

26

2.4

Pengajaran dan Pcmbelajaran Bcrkcsan

29

2.5

Kajian Terdahulu: Ciri-ciri Guru Cemerlang 37

2.5.1

Aspek Personaliti 38

2.5.2

Aspek Kemahiran Dalam

40

Pengajaran dan Pembelajaran

2.6

lsu Kecemerlangan Guru Dalam Pcngajaran ~ ~ .

44

dan Pembelajaran

BAB HI METODOLOGI KA.JIAN

3.1 Pcngcnalan

47

(13)

IX

3.3 Sumber Data 48

3.3.1 Data Primer 48

3.4 Persampe1an 49

3.5 Instrumentasi Kajian 50

3.6 Kesahan Instrumen 52

3.7 Kajian Rintis 52

3.8 Kebolehpercayaan 53

3.9 Proses Mendapatkan Data 54

3.9.1 Penyediaan Borang Selidik 54

3.9.2 Pengedaran dan Pemungutan 55

Soal Selidik

3.10 Kaedah Analisis Data 55

BABIV ANALISIS DATA

4.1 Pengena1an 57

4.2 Analisis Berdasarkan Min 58

4.2.1 Bahagian A: Indikator Persona1iti Guru

Perdagangan Cemerlang Dalam P & P 58

4.2.2 Bahagian B: Indikator Kemahiran Guru

Perdagangan Cemerlang Dalam P & P 59

4.3.2 Analisis Berdasarkan Peratusan 61

4.4 Bahagian C: Indikator Penting 65

Guru Perdagangan Cemerlang Da1am

(14)

x

BABV PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

5.1 Pengenalan 68

5.2 Perbincangan 69

5.2.1 Soalan Kajian 1: 69

Apakah Personaliti Guru Perdagangan

Yang Cemerlang Dalam Pengajaran Dan

Pembelajaran Di sekolah menengah

teknik?

5.2.2 Soalan Kajian 2: 71

Apakah Kemahiran Di Dalam

Pengajaran Dan Pembelajaran Yang

Perlu Ada Pada Seorang Guru

Perdagangan Yang Cemerlang

Di sekolah menengah teknik?

5.2.3 Soalan Kajian 3: 73

Apakah indikator yang penting

di dalam menentukan kecemerlangan

guru Perdagangan di

Sekolah Menengah Teknik?

5.3 Kesimpulan 74

5.3.1 Kesimpulan Dapatan 75

5.4 Cadangan 79

5.4.1 Pihak J abatan Pendidikan T eknikal 79

Dan Pengetua Sekolah Menengah

Teknik

5.4.2 Guru J abatan Perdagangan 80

(15)

BAB VI REKABENTUK PRODUK

6.1

Pengenalan

82

6.2

Latar Belakang Teori Penghasilan Produk

83

6.2.1

Penghasilan lndikator

83

6.2.2

Penghasilan Senarai Semak

83

Penilaian Kendiri

6.2.3

Objektif Senarai Semak Penilaian

84

Kendiri

6.3

Rekabentuk Produk

84

6.3.]

Bentuk dan Ciri Produk

84

6.3.2

Pennasalahan Dalam Membina Produk

86

6.3.3

Bahan, Kos dan Masa Membina

86

Produk

6.3.4

Dokumentasi Produk

87

6.4

Kronologi Pembinaan Produk

89

6.S Cadangan Pembaikan

89

RUJUKAN 90

LAMP IRAN A

LAlVlPIRAN B

LAMP IRAN C

LAM~PIRAN D

LAlVIPIRAN E

(16)

..

XII

SENARAI JADliAL

NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

3.1

Pemarkatan Item-item Skala Likert

50

4.1

Pengiraan Ukuran Serakan Menggunakan

60

Julat Min

4.2

Skor Min, Kriteria dan Sisihan Piawai Bagi

61

Setiap Indikator Guru Perdagangan Cemerlang

Aspek Personaliti

4.3

Skor Min, Kriteria dan Sisihan Piawai Bagi

61

Setiap lndikator Guru Perdagangan Cemerlang

Aspek Kemahiran Dalam P&P

4.4

Tafsiran Tahap Persetujuan Skala Likert

65

4.5

lndikator Penting Guru Perdagangan

66

(17)

NO. RAJAH

1.1

4.1

4.2

SENARAI RAJAH

TAJUK l\1UKA SURAT

Kerangka Teori 10

Taburan Kelcerapan Berhubung Indikator 66

Guru Perdagangan Cemerlang Dari

Aspek Personaliti

Taburan Kekerapan Berhubung Indikator

Guru Perdagangan Cemerlang Dalam Aspek

Pengajaran Dan Pembelajaran

67

(18)

P&P

ABBM

SPSS

FPK

FPN

KPM

JPA

SMT

JPTEK

KBSR

KBSM

KUiTTHO

SENARAI SINGKATAN

Pengajaran dan PembeJajaran

Alat dan Bahan Bantu Mengajar

Statistical Package for Sodal Science

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Falsafah Pendidikan Negara

Kementerian Pendidikan Malaysia

J abatan Perkhidmatan A warn

Sekolah Menengah Teknik

Jabatan Pendidikan Teknikal

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

(19)

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Guru adalah ibarat lilin yang membakar dirinya sendiri semata-mata untuk

menyinari hidup orang lain. Demikianlah sebaris kata-kata yang sudah lazim didengari.

Sememangnya tugas seorang guru ialah mendidik para pelajamya sehingga berjaya

dengan cemerlang. Berbanding dengan guru sedekad yang lalu, tugas guru pada hari ini

semakin besar dan lebih mencabar (Rohana, 2003). lni adalah disebabkan oleh

kepelbagaian program dan agenda pembangunan pendidikan ke arah yang lebih

berkualiti dan bersifat global yang dirancang oleh kerajaan melalui Kementerian

Pendidikan Malaysia. Tahun 2003 memperlihatkan banyak pembaharuan yang berlaku

dalam sistem pendidikan negara contohnya ialah semakan kurikulum tingkatan empat

dan tahun empat, perubahan-perubahan langsung yang melibatkan dasar seperti

perubahan pada medium bahasa pengajaran dan pengenalan mata pelajaran baru. Apa

yang pasti, impak besar daripada pembaharuan-pembaharuan ini menuntut komitmen

yang tidak berbelah bahagi daripada guru untuk memastikan kejayaan pelaksanaannya

(20)

Adalah menjadi tugas penting bagi seorang guru pad a hari ini mencari jalan

penyelesaian di dalam melaksanakan tugas-tugas berat tersebut dengan lancar dan

berkualiti sehingga mencapai tahap cemerlang. Tanggungjawab ini sepatutnya

dimulakan oleh guru di dalam bilik darjah di mana berlakunya proses pengajaran dan

pembelajaran (P&P). Ini berlaku kerana hubungan yang rapat antara guru dengan

pelajamya ketika proses pengajaran dan pembelajaran di mana berlangsung interaksi dua

hala antara guru dengan pelajar. Dalam erti kata lain, proses pengajaran dan

pembelajaran yang dikendalikan oleh guru perlu berkesan dengan melibatkan

pengaplikasian peranan guru bukan sahaja sebagai pengajar, tetapi juga sebagai

pembimbing, fasilitator, inovator dan pengurus (Kamarudin, ] 994).

Pengajaran merupakan aktiviti yang memerlukan penguasaan teknik dan

kemahiran. Untuk itu, guru perlu menggunakan kemahiran dan kaedah penyampaian

ilmu pengetahuan kepada pelajar mereka. Selain daripada itu, guru yang bersahsiah baik

dalam setiap aspek ketika di dalam bilik darjah dapat merealisasikan Falsafah

Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu

pengetahuan, berketerampilan, bersifat mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan

mencapai keyakinan diri serta memberi sokongan terhadap kehannonian dan

kemakmuran masyarakat dan negara. Daripada perbincangan di atas, jelas sekali

gambaran perkaitan yang sangat rapat yang wujud di antara guru dan aspek pengajaran

dan bukan semata-mata konsep pendidikan seperti yang diketahui umum.

Jika guru dilihat sebagai agen penggerak ataupun nadi utama proses pengajaran

dan pembelajaran, golongan pelajar pula adalah penerima maklumat yang setia. Setiap

apa yang diajarkan oleh guru dalam bentuk input akan membuahkan output dalarn

bentuk seorang pelajar. Sememangnya pembelajaran seseorang adalah berasaskan

kecerdasan pelajar secara individu yang perlu diperkaya dengan persekitaran yang baik

supaya asas kecerdasan itu dapat berkembang dengan baik. Justeru itu, pembelajaran

adalah perubahan tingkah laku hasil daripada pengalaman. Menurut Hanafiah (1993),

pengalaman seseorang adalah hasil daripada pengolahan pemikiran ke atas

(21)

pengajaran guru mempengaruhi dengan nyata pembelajaran seseorang pelajar. Kepada

seorang pelajar juga, peranan utama seorang guru ialah mengajar. Pada kebiasaannya,

pelajar memerlukan penerangan yangjelas dari guru, kenyataan yangjelas tentang

masalah pembelajaran serta bimbingan ke arah penyelesaian masalah (Zubedah,

Rusmina & Faizah, 1998). Di sini, sekali lagi dapat dibuktikan perkaitan yang sangat

rapat di antara pelajar dan pembelajaran.

Sebelum ini telah dibuktikan dua perkaitan yang tidak boleh dinafikan iaitu di

antara guru dengan pengajaran dan pel ajar dengan pembelajaran. Satu lagi perkaitan

yang wujud ialah di antara guru dengan pelajar. Guru mengajar dan pelajar belajar apa

yang diajarkan kepada mereka oleh guru. Justeru itu, guru sebagai input seharusnya

cemerlang terlebih dahulu sebelum menentukan output iaitu pelajar yang cemerlang

seperti yang dikehendaki oleh FPN (Hassan, 2000).

...

-'

J. Currie (1869) seperti yang dipetik daripada Zubedah, Rusmina & Faizah

(1998), berpendapat kualiti perhubungan antara guru dan rnurid mernpunyai kesan

terhadap kesediaan pelajar mengambil bahagian di dalam kelas. Beliau turut berpendapat

bahawa hubungan positifyang wujud antara guru dan murid akan membuat seseorang

itu berusaha dan bekerjasama dengan guru.

Hunter (1969) dalam bukunya yang bertajuk Teach More Faster seperti yang dipetik daripada Zubedah, Rusmina & Faizah (1998), berpendapat pengajaran yang

berkesan merupakan pengajaran yang boleh meningkatkan pembelajaran dalam diri

pelajar. Pembelajaran yang efektifhanya boleh berlaku dalam suasana yang sihat serta

bersemangat dan demokratik. Hasil pembelajaran ini akan mengubah tingkah laku

pelajar akibat penerimaan pengetahuan atau kepercayaan bam. Perkernbangan seseorang

pelajar itu merangkumijasmani, emosi dan intelek. Pendapat ini menunjukkan

keberkesanan dan kecemerlangan pengajaran seseorang guru sangat rnernpengaruhi

(22)

4

1.2 Latar Belakang Masalab

Segelintir para sarjana berpendapat bahawa ciri-ciri personaliti guru merupakan

salah satu pemboleh ubah yang akan memudahkan atau menyulitkan proses pengajaran

dan pembelajaran (Shahrir & Shahril, 1992). Pendapat ini turut disokong oleh Murry

(1972) seperti yang dipetik daripada Shahrir & Shahril (1992), yang berpendapat

bahawa personaliti mempengaruhi tingkah laku guru dalam pelbagai perkara seperti

interaksi dengan murid, kaedah pengajaran yang dipilih dan digunakan serta pengalaman

yang dipilih. Persoalannya ialah bagaimanakah aspek personaliti guru ini dapat

membentuk indikator-indikator kecemerlangan guru dalam pelaksanaan pengajaran dan

pembelajaran yang benar-benar berkesan?

Banyak pihak tampil memberikan pendapat mereka dalam menyenaraikan

ciri-ciri seorang guru yang cemerlang eli dalam bilik darjah. Pendapat Hassan (2000), dua

ciri penting guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah ialah,

pertama, menentukan isi kandungan pelajaran telah diajar kepada pelajar dengan

sempurna dan berkesan. Kedua, memastikan pelajar dapat menggunakan kemahiran

pelajaran tersebut dengan bennanfaat untuk memenuhi kriteria tenaga kerja yang

diperlukan apabila menceburi dunia pekerjaan.

Sementara itu, Zubedah, Rusmina & Faizah (1998) pula berpendapat faktor

personaliti menjadi ukuran utama. Mereka ini adalah sependapat dengan Shahrir &

Shahril (1992) yang turut mengatakan ciri personaliti dan pengajaran adalah dianggap

sebagai indikator terpenting seorang guru yang berkualiti ataupun cemerlang. Terdapat

banyak lagi pendapat berkenaan dengan ciri-ciri ataupun indikator pengajaran dan

pembelajaran berkesan seorang guru di dalam bilik darjah. Kepelbagaian pendapat ini

menyaksikan banyak kekeliruan dan keraguan pengkaji-pengkaji yang lalu walaupun

mungkin terdapat sedikit persamaan di dalam pendapat mereka. Inilah yang menjadi

persoalan sehingga kini setiap kali topik indikator guru cemerlang diperkatakan di

(23)

5

mengaplikasikan ciri-ciri guru cemerlang dalam proses pengajaran dan pembelajaran

mereka sementara pihak sekolah pula berkemungkinan tidak dapat menilai prestasi guru

mereka untuk tujuan pemantauan.

Sebenamya, satu sistem budaya kerja cemerlang telah digarapkan untuk

mencapai kualiti yang ditetapkan oleh Falsafah Pendidikan Negara, Falsafah Pendidikan

Guru dan Wawasan Pendidikan di dalam konteks pengajaran dan pembelajaran dalam

bilik darjah. Ukuran kecemerlangan budaya kerja pendidikan awam tersebut dinilai oleh

pelbagai pihak seperti pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Kementerian

Pendidikan Malaysia (KPM). Borang penilaian prestasi tahunan, JP A, sa saran keIja

tahunan (SKT) dan pemilihan guru pakar adalah antara usaha untuk melihat ciri-ciri

ataupun indikator guru cemerlang. Sungguhpun demikian, kriteria penilaian di atas tidak

langsung rnelibatkan penilaian terus kepada perlakuan guru dalam melaksanakan proses

pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik daIjah yang merupakan core business guru terbabit (Ismail, 2000). Hassan (2000) turut berpendapat indikator yang disenaraikan

oleh JP A dan KPM lebih rnenekankan penilaian prestasi seseorang guru biasa bagi

rnenentukan pergerakan gaji.

Ketiadaan sebuah indikator cemerlang seseorang guru secara khusus berfokuskan

kepada proses pengajaran dan pembelajaran ini rnendatangkan masalah kepada golongan

guru dan pihak sekolah selain menyukarkan proses penilaian sebenar kecemerlangan

guru oleh KPM. Ini kerana, guru adalah tidak ubah seperti seorang pengurus yang

melaksanakan beberapa fungsi pengurusan dalarn bilik darjah. Proses pengajaran dan

pembelajaran melibatkan interaksi guru dengan pelajar. Hasil perhubungan ini akan

rnenentukan sarna ada guru boleh rnengajar dan pelajar bersedia belajar. lni bermakna,

keberkesanan pengajaran guru bergantung kepada bagaimana seseorang guru itu dapat

menyesuaikan diri dan memaharni masalah pernbeJajaran pelajar (Zubedah, Rusmina &

Faizah, 1998). Oleh itu, indikator seorang guru cernerlang dalam konteks pengajaran

dan pembelajaran yang berjaya memaharni masalah pembelajaran pelajar perlu dikenal

(24)

1.3 Penyataan Masalah

Tumpuan proses P & P subjek teknikal ali ran perdagangan ialah mendedahkan

para pelajar dengan dunia sebenar bidang perdagangan seperti profesionalisme

seseorang akauntan, kepenggunaan, realiti hukum pemasaran. Oleh itu, adalah menjadi

keperluan kepada para guru untuk mengaitkan pengajaran dan pembelajaran

subjek-subjek tersebut dengan keadaan semasa supaya pelajar dapat memahaminya dengan

mudah (Gunasegaran, 1998).

6

Proses pengajaran dan pembelajaran seorang guru Perdaganganjuga perlulah

bersifat memberi satu pengalaman yang bermakna dan mencabar kepada para pelajar

supaya mereka dengan mudah dapat mengingati dan mengaplikasikan konsep dan

pengetahuan tentang apa yang diajar dan juga menguasai kemahiran-kemahiran yang

diperlukan. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran-mata pelajaran

ini hendaklah mempunyai versi yang bervariasi untuk memenuhi matlamat tersebut

(Shahril,1998). lni bermakna, seseorang guru itu perlu cemerlang di dalam peranannya

sebagai guru di dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan

keberkesanan proses tersebut.

lndikator bagi guru cemerlang di Malaysia masih belum mantap kerana masalah

kekurangan penyelidikan yang menyeluruh mengenainya (Maaris, 1995). Apa yang

diamalkan di Malaysia untuk menilai guru cemerlang adalah tertakluk kepada budi

bicara pihak Pengetua, Jemaah Nazir, Penyelia, Pengelola dan beberapa lagi pegawai di

Jabatan Pendidikan Negeri dan Daerah. Menurut Wan Fatimah (1995) pula, salah satu

instrumen yang mengandungi indikator guru cemerlang yang dibina oleh KPM untuk

pemilihan masters teachers tidak diumumkan perincian berkenaan dengannya. Keadaan

ini boleh mendatangkan masalah dan menimbulkan kekeliruan kita semua.

Sememangnya amat sukar untuk menentukan guru cemerlang, tetapi guru cemerlang

boleh diwujudkan. Persoalannya ialah, apakah indikator yang membentuk indikator guru

Figure

Updating...

References