E Drejta Detyrimore - Pyetje & Pergjegjie Edhe Padi

10  Download (0)

Full text

(1)
(2)

5. KONTRAT PER KREDI E lidhur më _______,

ne_____________,

ndermjet palve kontraktuese:

Bankes kreditore,te cilen e perfaqeson ____________dhe

Ndermarrjes________________te cilen e perfaqeson_____________ Palet kontraktuese u moren vesh si vijon:

Neni 1

Shfrytzuesit te kredis banka I lejon kredin ne shum prej __________(me shkronja____________). Neni 2

Per sigurimin e kthimit te kredis ,shfrytezusi I kredis I jep bankes kambialin e avaluar. Neni 3

Kredia I lejohet per kohen prej________ e do to paguhet shfrytezusit________. Neni 4

Shfrytezusi eshte I detyruar ta kthej kredin ne kestet mujore ne shum prej_________, çdo muaj gjer me 5 te muajit te kaluar.

Neni 5

Shfrytezusi eshte I detyruar ti paguaj bankes kamaten ne Shumen e kredis sipas kamates prej ______ % ne vit. Nese shfrytezusi I kredis nuk e paguan kestin e arritur,

ai eshte I detyruar te paguaj, edhe kamaten vonuese sipas % prej __________. Neni 6

Ne rast se shfrytzuesi nuk paguan 3 rata te arritura mujore, banka mund ta denoncoj kontraten dhe te kerkoj pagimin jo vetem per shumat e arritura por edhe ato te pa arritura.

Neni 7

Shfrytezusi I kredis detyrohet qe kredin e lejuar ta shfrytezoj vetem me qellim

__________________________. Ne rast se shfrytezusi I kredis pushon se shfrytezuari kredin me qellimin e percaktuar ne nenin 1 te kesaj kontrate, banka mund ta shkeput kete kontrat.

Neni 8

Banka mund ta shkeput kontraten per keto

arsye:___________________________________________________________________-. Neni 9

Shfrytezusi I kredis mund ta kthej kredin para afatit te caktuar per kthim, por eshte I detyruar per kete banken qe ma perpara ta njoftoj banken.

Neni 10

Per qeshtje qe nuk jan parapar me kete kontrat zbatohen dispozitat perkatese te ligjit mbi mardhenjet detyrimore. Neni 11

Kjo kontrat quhet e lidhur diten e nenshkrimit te saj nga palet kontraktuese . Neni 12

Kjo kontrat eshte lidhur ne ___ kopje identike prej te cilave secila pal mban nga ____ kopje. PALET KONTRAKTUESE

BANKA: SHFRYTEZUESI I KREDIS

(3)
(4)

5.Formularë i padisë lidhur me dorëzaninë ?

Formularë i padisë lidhur me dorëzaninë

Padi per permbushjen e detyrimit nga kontrata e dorzanis (neni 997 I ligjit mbi mardhenjet e detyrimeve)

Gjykates ekonomike te qarkut Prishtinë

Paditësi: Ndermarrja ekonomike “Festimi” nga Prishtina, rruga “Nëna Terez” nr 2 I padituri: Ndermarrja ekonomike “Fitorja” nga Prishtina, rruga “Deshmoret” nr 13

PADI

Për pagimin e shumes prej 15.000 euro Vlera:___________

1. Me kontraten e dorzanis nr.442. Te dates 19.x.2000, I padituri si dorzan eshte detyruar qe paditesit si kreditor do t’ia permbush detyrimin e debitorit kryesor, ndermarrjes ekonomike “Festimi” ne Prishtin

per pagimin e shumes prej 15.000 euro nga kontrata e shitblerjes e lidhur ndermjet paditesit dhe debitorit kryesor me 19.x.2000.

Provë:-kontrata e dorzanis nr 442 e dates 19.x.2000 ne aneksin A

2. Detyrimin e arritur per pages debitori krysor nuk e ka permbushur, ashtu qe paditsi propozon qe gjykata ne mbeshtetje te nenit 1004 te ligjit mbi mardhenjet e detyrimeve te nxjerrë.

AKTGJYKIM

I padituri eshte i detyruar tia paguaj paditesit Shumen prej 15.000 euro me kamat 8% nga data e lidhjes se kontrates gjer ne pagesen definitive dhe t’ia kompenzoj paditsit shpenzimet e kontestit

ne afat prej 15 ditesh me kercnim ekzekutimi te dhunshem.

Prishtinë, më___________ PADITESI _________________

(5)
(6)

KONTRAT PER SHITJEN E BANESES

E lidhur ndermjet _________________, nga __________________,rruga_____________,si shites, ne njeren ane, dhe _________________ nga ________________,rruga______________,si bleres ne anen tjeter.

Neni 1

________________________shet, ndersa______________________blen paluajtshmerin e regjistruar ne L.K.rruga nr._______________________, komuna_____________, e cila perbehet

nga_________________________________________________________________________. Neni 2

Qmimi I shitblerjes eshte kontraktuar ne shum prej ___________( me shkronja__________________) , kopjen te cilen shitesi e verteton me nenshkrimin e kesaj kontrate. Pjesen e mbetur te qmimit ne

shum prej _____ blersi eshte I detyruar tia paguaj shitsit ________________________________________ Neni 3

Shitesi e autorizon blersin qe ne baz te kesaj kontrate ta regjistroj ne emer te tij te drejten e shfrytezimit te paluajtshmeris se cekur.

Neni 4

Shitesi dorezanon se paluajtshmeria e shitur eshte pron ekskluzive e tij dhe se ajo nuk eshte e ngarkuar me kurfar ngarkese.

Neni 5

Blersi merr ne shfrytezim dhe posedim te pa penguar paluajtshmerin e bler qe nga data _____________. Neni 6

Taksat dhe tatimin, lidhur me paluajtshmerin e bler e heq blersi ne shume prej ____________________. Neni 7

Shpenzimet lidhur me lidhjen e kesaj kontrate si dhe bartjen e se drejtes se pronsis se paluajtshmeris se shitur I heq blersi,perveq tatimit ne qarkullim per bartjen e pronsis se paluajtshmeris se shitur te cilat I heq blersi.

Neni 8

Palet kontraktuese njezeri deklarojn se heqin dor qe ta kontestojn kete kontrat per qfardo shkaku, e po qe se lind kontesti per vendosjen e saj caktohet si gjykat kompetente gjykata komunale ne ___________________.

Neni 9

Kjo kontrat eshte perpiluar ne ekzemplar te mjaftueshum, si per gjykaten ashtu edhe per palet kontraktuese, dhe pasi qe iu lexohet me ze, palet kontraktuese njezeri deklarojn se e pranojn sit e veten dhe e nenshkruajn pa verejtje, me qrast edhe u jepen ekzemplar te mjaftushum te saj.

PALET KONTRAKTUESE

SHITSI BLERSI

_____________ ___________ Data______________

(7)
(8)

PADI PER VERTETIMIN E SE DREJTES SE PENGUT Gjykates komunale ne Prishtinë

Paditsi:N.N. nga Prishtina .rr._____________ I padituri:S.S. nga Prishtina rr._____________

PADI

Per vertetimin e se drejtes se pengut Vlera____________

1.Paditesi,me 1 janar 1999 ia ka huazuar te paditurit Shumen prej 30.000 dm me kusht qe kete shum ta kthej ne afat prej 2 vjetesh. Me 1 janar 2001. Per sigurimin e pageses se borgjit I padituri ia ka dorzuar

paditesit kompjuterin “Pentium 1”. Me qense paditsi ka pasur njohuri te punoj me kompjuter I padituri eshte pajtuar qe paditesi mund ta shfrytezoj kompjuterin gjer ne qastin e kthimit te borgjit dhe shuarjes se pengut.

Prov:-degjimi I paleve 1.______________ 2.______________

2.Perkunder marrveshjes se pershkruar ne 1 te kesaj padie, pranimit te shumes se plot te huas , I padituri duke shfrytezuar situatene mungeses se dokumenteve mbi huan dhe pengun, ka filluar te vertetoj se paditesit ia ka dorzuar kompjuterin ne sherbim per nje koh te shkurter dhe I ka ber verejtje paditesit qe te jet I pergaditur qe kompjuterin ta kthej me 13.5.1999

Prove:-shkresa e te paditurit e cila do te paraqitet ne shqyrtim kryesor

3.Me qense I padituri haptazi e mohon ekzistimin e se drejtes se pengut per kompjuterin e pershkruar te paditesit, paditesit I eshte imponuar mbrojtja e se drejtes se vet te paraqes kete padi dhe te propozoj qe gjykata komunale ne Prishtin pas administrimit te provave te nxjerr aktgjykimin ne vijim.

AKTGJYKIM

Vertetohet se paditesi per sigurimin e kerkeses se vet nga I padituri ne vler prej 30.000 dm ne baz te huas ka te drejt pengu kompjuterin e te paditurit “Pentium 1”. I padituri eshte I detyruar t’ia kompenzoj paditesit shpenzimet e kontestit ne afat prej 15 ditesh me kercnim ekzekutimi te dhunshem.

Prishtinë, më __________ PADITESI ________________

(9)
(10)

5. FORMULAR TE KONTRATAVE PER AUTORIZIM 1.KONTRAT PER AUTORIZIM

Ndermarrja ekonomike ____________, nga____________ dhe avokati________________nga ________________________, me daten______________________, jan marr vesh si vijon:

Neni1

Avokati___________________,detyrohet qe ne emer dhe llogari te kontraktuesit_________________, si I autorizuar ta perfaqesoj ne t e gjitha kontestet para gjykates se rregullt dhe ekonomike net e cilat kontraktuesi______________,paraqitet si pal paditese ose e paditur.

Neni 2

I autorizuari eshte I detyruar qe ne baz te kesaj kontrate te kryej edhe veprime te tjera juridike ne lidhje me kontestet ekonomike net e cilat __________________________________ paraqitet si pal (perpilimi I padis, ankeses dhe parashtresave te tjera) , e te gjitha per shkak te mbrojtjes se te drejtave dhe

interesave te kontraktuesve para gjykates ekonomike. Neni 3

Pala kontraktuese- autorizuesi eshte I detyruar qe te autorizuarit tia shperblej te gjitha shpenzimet e nevojshme dhe te domosdoshme te cilat ky I ben lidhur me kryerjen e puneve te autorizuesit, si dhe tia paguaj shperblimin sipas tarifes se advokateve.

Neni 4

Autorizuesi eshte I pajtimit qe ne rast te mungesave dhe pengesave te te autorizuarit, zevendsi I autorizuarit te jet_____________

Neni 5

Per te gjitha ato qe I autorizuari vepron per autorizuesin________________ si dhe per te gjitha punet e bera, I autorizuari eshte I detyruar qe me shkrim ta njoftoj autorizuesin dhe net e njejten koh ne raport tia

bashkangjes shpenzimet.

Neni 6

Pagesen sipas kesaj kontrate palet kontraktuese do ta bejne me ane te xhirollogaris se tyre ne bank. Neni 7

Palet kontraktuese ne tersi I pranojn dispozitat e kesaj kontrate dhe heqin dor nga kundershtimi per qfardo shkaku.

Neni 8

Per qeshtje qe nuk jan parapar me kete kontrat zbatohen dispozitat perkatese te ligjit mbi mardhenjet detyrimore. Neni 9

Kjo kontrat quhet e lidhur diten e nenshkrimit te saj nga palet kontraktuese . Neni 10

Kjo kontrat eshte lidhur ne ____kopje identike prej te cilave secila pal mban nga ______ kopje.

PALET KONTRAKTUESE

Figure

Updating...

References