DLL for 8th Week

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

LEARNING AREAS

LESSON

REFERENC

ES

MATERIALS

REMARKS

OTHER

ACTIVITIES

No. of Learners Within Mastery Level No. of Learners Needing Remediation/ Reinforcement

EDUKASYON SA

PAGPAPAKATAO IV

(7:50 – 8:20)

Lesson/Objectives: Pagtitimpi, Pinahahalagahang

Ugali

Nakapagsasagawa nang may mapanuring pag-iisip

ng tamang pamamaraan/pamantayan sa pagtuklas

ng katotohanan

(Alamin Natin) CODE: EsP4PKP-Ih-i-26

TG p. 34

LM p. 62-64

kuwaderno

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

ENGLISH IV

(8:20 – 9:10)

Lesson/Objectives: Helping Around

Express one’s ideas and feelings clearly

Use pictures, context clues to find the meaning of

unfamiliar words CODE: EN4V-Ii-5

TG p. 91-94

LM p. 86

pictures/illustration

of foods and drinks

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

SCIENCE IV

(9:10 – 10:00)

Lesson/Objectives: Changes in the Materials That Are Useful or Harmful to One’s Environment

 Identify changes in the materials that are useful or harmful to the environment. (2. Prepare and conduct a performance assessment) CODE: S4MT-Ii-j-7

TG p. 66

LM p. 49-56

1 pc. manila paper, 1 pc. marking pen, illustrations

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

MATHEMATICS IV

(10:15 – 11:05)

Lesson/Objectives: Estimating the Quotient of 3- to 4- Digit Dividends by 1- to 2- Digit Divisors

 Estimate the quotient of 3- to 4- digit dividends by 1- to

2-digit divisors with reasonable results

CODE: M4NS-Ig-55.2

TG p. 77-81

LM p. 62-64

Flash cards of division by 10, 100 and 1000, charts of word problems and exercises, strips of cartolina

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

ARALING

PANLIPUNAN IV

(11:05 – 11:45)

Lesson/Objectives: Aralin 11: Ang Topograpiya ng Iba’t ibang Rehiyon ng Bansa

 Nasasabi ang kahulugan ng topograpiya

 Nailalarawan ang topograpiya ng sariling pamayanan at mga karatig pamayanan sa sariling rehiyon

CODE: AP4AAB-Ig-h-10

TG p. 35-38

LM p. 80-88

Mapa ng Pilipinas

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

FILIPINO IV

(1:00 – 1:50)

Lesson/Objectives:

Aralin 4: Paaralan Bilang

Pangalawang Tahanan

Nakausulat ng reaksyon sa napanood na pelikula

CODE: F4PDI-g-3

TG p. 77-78

LM p.

Prediction chart

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

EPP IV (ICT)

(1:50 – 2:40)

Lesson/Objectives: Paggawa ng Table at Tsart Gamit ang Spreadsheet Tool

 Nakagagamit ng spreadsheet application upang makagawa ng table at tsart.

Naisasaayos ang mga tsart sa pamamagitan ng design, layout at format properties ng mga ito CODE: EPP4IE-Odg-14

TG p. 43-45

LM p.

125-139

Powerpoint presentation, computer, word processing tool, picture puzzle, makukulay na kartolina

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

MAPEH IV (Health)

(2:40 – 3:20)

Lesson/Objectives: Ating Alamin at Unawain

 Natutukoy ang mga impormasyong nakikitasa food label.  Nakapagpapakita ng kakayahang bigyang pakahulugan

ang mga impormasyong nakikita sa food label.

TG p.

108-111

LM p.

249-Larawan ng mga

pagkaing nabibili na

nakakahon o naka-

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

(2)

CODE: H4N-Icde-24

256

lata, sampol ng

mga food labels

Prepared by:

Inspected by:

APOLLO SALAZAR MENDOZA

___________________________________

LEARNING AREAS

LESSON

REFERENC

ES

MATERIALS

REMARKS

OTHER

ACTIVITIES

No. of Learners Within Mastery Level No. of Learners Needing Remediation/ Reinforcement

EDUKASYON SA

PAGPAPAKATAO IV

(7:50 – 8:20)

Lesson/Objectives: Pagtitimpi, Pinahahalagahang

Ugali

Nakapagsasagawa nang may mapanuring pag-iisip

ng tamang pamamaraan/pamantayan sa pagtuklas

ng katotohanan

(Isagawa Natin) CODE: EsP4PKP-Ih-i-26

TG p. 34-35

LM p. 64-65

kuwaderno

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

ENGLISH IV

(8:20 – 9:10)

Lesson/Objectives: Helping Around

Express one’s ideas and feelings clearly

Infer the theme of the literary text

CODE: EN4RC-Ih-4

TG p. 94-95

LM p. 86

pictures/illustration

of foods and drinks

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

SCIENCE IV

(9:10 – 10:00)

Lesson/Objectives: Changes in the Materials That Are Useful or Harmful to One’s Environment

 Identify changes in the materials that are useful or harmful to the environment. (2. Prepare and conduct a performance assessment) CODE: S4MT-Ii-j-7

TG p. 66

LM p. 49-56

1 pc. manila paper, 1 pc. marking pen, illustrations

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

MATHEMATICS IV

(10:15 – 11:05)

Lesson/Objectives: Estimating the Quotient of 3- to 4- Digit Dividends by 1- to 2- Digit Divisors

 Estimate the quotient of 3- to 4- digit dividends by 1- to

2-digit divisors with reasonable results

CODE: M4NS-Ig-55.2

TG p. 77-81

LM p. 62-64

Flash cards of division by 10, 100 and 1000, charts of word problems and exercises, strips of cartolina

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

ARALING

PANLIPUNAN IV

(11:05 – 11:45)

Lesson/Objectives: Aralin 11: Ang Topograpiya ng Iba’t ibang Rehiyon ng Bansa

 Nasasabi ang kahulugan ng topograpiya

 Nailalarawan ang topograpiya ng sariling pamayanan at mga karatig pamayanan sa sariling rehiyon

CODE: AP4AAB-Ig-h-10

TG p. 35-38

LM p. 80-88

Mapa ng Pilipinas

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

FILIPINO IV

(1:00 – 1:50)

Lesson/Objectives: Aralin 5: Mabuting Pagkakaibigan

Naibibigay ang kasalungat na kahulugan ng salita

Natutukoy ang damdamin ng nagsasalita ayon sa

tono, diin, bilis at intonasyon

CODE: F4PN-Ib-i-16 /

F4PT-Ii-1.5

TG p. 80-81

LM p. 37-40

Larawan ng hipon,

biya, tsart ng awit,

papel, kuwaderno

at bolpen

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

EPP IV (ICT)

(1:50 – 2:40)

Lesson/Objectives: Paggawa ng Table at Tsart Gamit ang Spreadsheet Tool

 Nakagagamit ng spreadsheet application upang

TG p. 43-45

LM p.

125-Powerpoint presentation,

computer, word

___ out of___

___

(3)

makagawa ng table at tsart.

Naisasaayos ang mga tsart sa pamamagitan ng design, layout at format properties ng mga ito CODE: EPP4IE-Odg-14

139

processing tool, picture puzzle, makukulay na kartolina

(___%)

( ___%)

MAPEH IV (P.E.)

(2:40 – 3:20)

Lesson/Objectives: Paglinang ng Cardiovascular Endurance  Nasusunod ang kahalagahan ng paglinang sa mga

sangkap ng physical fitness gaya ng cardiovascular endurance

CODE: PE4PF-Ib-h-20

TG p. 15-17

LM p. 41-48

Tsinelas, lata ng gatas o kahit anong lata, yeso. Pinoy aerobics na tugtog at music player

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

Prepared by:

Inspected by:

APOLLO SALAZAR MENDOZA

____________________________

LEARNING AREAS

LESSON

REFERENC

ES

MATERIALS

REMARKS

OTHER

ACTIVITIES

No. of Learners Within Mastery Level No. of Learners Needing Remediation/ Reinforcement

EDUKASYON SA

PAGPAPAKATAO IV

(7:50 – 8:20)

Lesson/Objectives: Pagtitimpi, Pinahahalagahang

Ugali

Nakapagsasagawa nang may mapanuring pag-iisip

ng tamang pamamaraan/pamantayan sa pagtuklas

ng katotohanan

(Isapuso Natin) CODE: EsP4PKP-Ih-i-26

TG p. 35-36

LM p. 66-67

kuwaderno

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

ENGLISH IV

(8:20 – 9:10)

Lesson/Objectives: Helping Around

Recognize words with silent letter h and gh in

phrases, sentences and in a poem

Read words, phrases and sentences with the silent

letters h, gh

CODE: EN4F-Ih-i-9

TG p. 96-97

LM p. 86-89

pictures/illustration

of foods and drinks

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

SCIENCE IV

(9:10 – 10:00)

Lesson/Objectives: Changes in the Materials That Are Useful or Harmful to One’s Environment

 Identify changes in the materials that are useful or harmful to the environment. (2. Prepare and conduct a performance assessment) CODE: S4MT-Ii-j-7

TG p. 66

LM p. 49-56

1 pc. manila paper, 1 pc. marking pen, illustrations

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

MATHEMATICS IV

(10:15 – 11:05)

Lesson/Objectives: Dividing Mentally 2- to 3- Digit Numbers by 1- Digit Numbers Without Remainder

 Divide mentally 2- to 3- digit numbers by 1- digit numbers without remainder using appropriate strategies

CODE: M4NS-Ig-52.3

TG p. 81-85

LM p. 65-67

Flash cards of basic facts in multiplication and division, window cards, number cards, drill boards/show-me-boards

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

ARALING

PANLIPUNAN IV

(11:05 – 11:45)

Lesson/Objectives: Aralin 12: Ang Populasyon ng Bawat Rehiyon  Nasasabi ang kahulugan ng topograpiya

 Nailalarawan ang topograpiya ng sariling pamayanan at mga karatig pamayanan sa sariling rehiyon

TG p. 38-41

LM p. 89-94

Demographic map, mga

strip ng kartolina ___ out of___ (___%)

___ ( ___%)

(4)

CODE: AP4AAB-Ig-h-10

FILIPINO IV

(1:00 – 1:50)

Lesson/Objectives: Aralin 5: Mabuting Pagkakaibigan

Natutukoy ang bahagi ng binasang kuwento:

simula, kasukdulan at pagtatapos ng kuwento

CODE: F4PB-Ii-24

TG p. 82-83

LM p. 41

Larawan ng life

cycle ng hipon,

biya,

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

EPP IV (ICT)

(1:50 – 2:40)

Lesson/Objectives: Paggawa ng Table at Tsart Gamit ang Spreadsheet Tool

 Nakagagamit ng spreadsheet application upang makagawa ng table at tsart.

Naisasaayos ang mga tsart sa pamamagitan ng design, layout at format properties ng mga ito CODE: EPP4IE-Odg-14

TG p. 43-45

LM p.

125-139

Powerpoint presentation, computer, word processing tool, picture puzzle, makukulay na kartolina

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

MAPEH IV (Music)

(2:40 – 3:20)

Lesson/Objectives: Ang Pagtugon sa Musika Gamit

ang Kumpas

Nakatutugon sa pamamagitan ng angkop na

kumpas sa metric pulse ng tugtugin o awiting

napakinggan.

CODE: MU4RH-Ie-g-8

TG p. 31-35

LM p. 31-34

Tsart ng awitin

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

Prepared by:

Inspected by:

APOLLO SALAZAR MENDOZA

____________________________

LEARNING AREAS

LESSON

REFERENC

ES

MATERIALS

REMARKS

OTHER

ACTIVITIES

No. of Learners Within Mastery Level No. of Learners Needing Remediation/ Reinforcement

EDUKASYON SA

PAGPAPAKATAO IV

(7:50 – 8:20)

Lesson/Objectives: Pagtitimpi, Pinahahalagahang

Ugali

Nakapagsasagawa nang may mapanuring pag-iisip

ng tamang pamamaraan/pamantayan sa pagtuklas

ng katotohanan

(Isabuhay Natin) CODE: EsP4PKP-Ih-i-26

TG p. 36

LM p. 67-68

kuwaderno

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

ENGLISH IV

(8:20 – 9:10)

Lesson/Objectives: Helping Around

Identify the use of simple present tense of verbs in

sentences

Use the simple present tense of verbs in

sentences

CODE: EN4F-Ih-i-9

TG p. 97-98

LM p. 90-95

teaching

chart,

manila

paper,

pentel

pen,

notebook, paper,

ballpen

___ out of___ (___%) ___ ( ___%)

SCIENCE IV

(9:10 – 10:00)

Lesson/Objectives: Changes in the Materials That Are Useful or Harmful to One’s Environment

 Identify changes in the materials that are useful or harmful to the environment. (2. Prepare and conduct a performance assessment) CODE: S4MT-Ii-j-7

TG p. 66

LM p. 49-56

1 pc. manila paper, 1 pc. marking pen, illustrations

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

Thursday July 30,

(5)

MATHEMATICS IV

(10:15 – 11:05)

Lesson/Objectives: Solve Routine and Nonroutine Word Problems Involving Division

 Solve routine and nonroutine word problems involving division of 3- to 4- digit numbers by 1- to 2- digit numbers including mone using appropriate problem solving strategies and tools

CODE: M4NS-Ih-56.3

TG p. 86-91

LM p. 68-72

Division window cards, flash cards of basic division facts, charts of word problems, acitivity cards

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

ARALING

PANLIPUNAN IV

(11:05 – 11:45)

Lesson/Objectives: Aralin 12: Ang Populasyon ng Bawat Rehiyon  Nasasabi ang kahulugan ng topograpiya

 Nailalarawan ang topograpiya ng sariling pamayanan at mga karatig pamayanan sa sariling rehiyon CODE: AP4AAB-Ig-h-10

TG p. 38-41

LM p. 89-94

Demographic map, mga

strip ng kartolina ___ out of___ (___%)

___ ( ___%)

FILIPINO IV

(1:00 – 1:50)

Lesson/Objectives: Aralin 5: Mabuting Pagkakaibigan

Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip sa

usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan

CODE: F4WG-If-j-3

TG p. 84

LM p. 42

Papel, kuwaderno,

bolpen,

manila

paper at pentelpen

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

EPP IV (ICT)

(1:50 – 2:40)

Lesson/Objectives: Pag-sort at Pag-Filter ng Impormasyon  Naipaliliwanag ang proseso ng pag-sort at pag-filter ng

impormasyon

 Nakagagamit ng spreadsheet sa pag-sort at pag-filter ng impormasyon CODE: EPP4IE-Odg-15

TG p. 45-48

LM p.

140-151

Powerpoint presentation, mga computer, electronic spreadsheet tool, bakery.xlsx file, (TG p.46)

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

MAPEH IV (Arts)

(2:40 – 3:20)

Lesson/Objectives: Kagawian ng Iba’t Ibang Pamayanang Kultural

 Naibabahagi ang kaalaman tungkol sa mga kagawian ng mga iba’t ibang pamayanang kultural.

 Nakaguguhit ng disenyong etniko sa bookmark gamit ang element ng sining CODE: A4PR-Ie & If

TG p.

213-215

LM p.

166-168

Lapis, krayola,

gunting, ruler at

lumang karton o

cardboard

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

Prepared by:

Inspected by:

APOLLO SALAZAR MENDOZA

____________________________

LEARNING AREAS

LESSON

REFERENC

ES

MATERIALS

REMARKS

OTHER

ACTIVITIES

No. of Learners Within Mastery Level No. of Learners Needing Remediation/ Reinforcement

EDUKASYON SA

PAGPAPAKATAO IV

(7:50 – 8:20)

Lesson/Objectives: Pagtitimpi, Pinahahalagahang

Ugali

Nakapagsasagawa nang may mapanuring pag-iisip

ng tamang pamamaraan/pamantayan sa pagtuklas

ng katotohanan

(Subukin Natin) CODE: EsP4PKP-Ih-i-26

TG p. 36

LM p. 68-69

kuwaderno

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

ENGLISH IV

Lesson/Objectives: Helping Around

Write a five-sentence paragraph using the present

TG p. 99

LM p. 94-96

LM,

notebook, ballpen

paper,

___ out of___ ___

(6)

(8:20 – 9:10)

tense of verbs

CODE: EN4F-Ih-i-9

(___%) ( ___%)

SCIENCE IV

(9:10 – 10:00)

Lesson/Objectives: Changes in the Materials That Are Useful or Harmful to One’s Environment

 Identify changes in the materials that are useful or harmful to the environment. (2. Prepare and conduct a performance assessment) CODE: S4MT-Ii-j-7

TG p. 66

LM p. 49-56

1 pc. manila paper, 1 pc. marking pen, illustrations

___ out of___

(___%)

___

( ___%)

MATHEMATICS IV

(10:15 – 11:05)

Lesson/Objectives: Solve Routine and Nonroutine Word Problems Involving Division

 Solve routine and nonroutine word problems involving division of 3- to 4- digit numbers by 1- to 2- digit numbers including mone using appropriate problem solving strategies and tools

CODE: M4NS-Ih-56.3

TG p. 86-91

LM p. 68-72

Division window cards, flash cards of basic division facts, charts of word problems, acitivity cards

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

ARALING

PANLIPUNAN IV

(11:05 – 11:45)

Lesson/Objectives: Aralin 12: Ang Populasyon ng Bawat Rehiyon  Nasasabi ang kahulugan ng topograpiya

 Nailalarawan ang topograpiya ng sariling pamayanan at mga karatig pamayanan sa sariling rehiyon CODE: AP4AAB-Ig-h-10

TG p. 38-41

LM p. 89-94

Demographic map, mga

strip ng kartolina ___ out of___ (___%)

___ ( ___%)

FILIPINO IV

(1:00 – 1:50)

Lesson/Objectives: Aralin 5: Mabuting Pagkakaibigan

Nakasusulat ng liham ng pagbibigay ng hangarin sa

isang Gawain o karanasan.

CODE: F4PU-llh-i-2.3

TG p. 85-86

LM p. 40,42

Papel, kuwaderno,

bolpen,

manila

paper at pentelpen

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

EPP IV (ICT)

(1:50 – 2:40)

Lesson/Objectives: Pag-sort at Pag-Filter ng Impormasyon  Naipaliliwanag ang proseso ng pag-sort at pag-filter ng

impormasyon

 Nakagagamit ng spreadsheet sa pag-sort at pag-filter ng impormasyon CODE: EPP4IE-Odg-15

TG p. 45-48

LM p.

140-151

Powerpoint presentation, mga computer, electronic spreadsheet tool, bakery.xlsx file, (TG p.46)

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

MAPEH IV (Health)

(2:40 – 3:20)

Lesson/Objectives: Pagkain Tiyaking Tama at Ligtas Bago Kainin

 Nakapaglalarawan ng mga paraan upang mapanatiling malinis at ligtas ang pagkain

 Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling malinis at ligtas ang pagkain upang makaiwas sa sakit

CODE: H4N-Ifg-26

TG p.

111-114

LM p.

257-263

Larawan ng mga

pagkaing nabibili na

nakakahon o

naka-lata, sampol ng

mga food labels

___ out of___

(___%)

( ___%)

___

Prepared by:

Inspected by:

APOLLO SALZAR MENDOZA

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :