^ _ а * В Д + к 2о 2 + +К Р п _ ^ де: СІ - м акси м ал ьн а о ц ін к а за н авчальн і д о сягн ен н я в у н іверси теті - 95;

Download (0)

Full text

(1)

РЕЙ ТИ Н Г У С П ІШ Н О С ТІ

студентів 6 курсу медичного факультету № 1 спеціальності «Л ікувальна справа»,

для призначення академічних стипендій за результатами

академічної успіш ності та навчальних досягнень в осінньом у семестрі 2020/2021 н.р.

Р о з р а х у н о к р е й т и н г у , у с п іш н о с т і п р о в о д и в с я в ід п о в ід н о д о П о с т а н о в и К а б ін е т у М ін іс т р ів

У к р а їн и від 28 гр у д н я 2 0 1 6 р. № 1050 « П р о д е я к і п и т а н н я с т и п е н д іа л ь н о г о з а б е зп е ч е н н я » , н а

п ід с т а в і П р а в и л п р и з н а ч е н н я а к а д е м іч н и х с т и п е н д ій у В и щ о м у д е р ж а в н о м у н а в ч а л ь н о м у за к л а д і

У к р а їн и

« Б у к о в и н с ь к и й

д е р ж а в н и й

м е д и ч н и й

у н ів е р с и т е т » ,

з а т в е р д ж е н и х

н а к а з о м

по

у н ів е р с и т е т у в ід 1 9 .0 1 .2 0 1 7 № 1 9 -А д м , П о р я д к у ф о р м у в а н н я р е й т и н г у у с п іш н о с т і с т у д е н т ів д л я

п р и з н а ч е н н я а к а д е м іч н и х с т и п е н д ій у В и щ о м у д е р ж а в н о м у н а в ч а л ь н о м у з а к л а д і У к р а їн и

« Б у к о в и н с ь к и й д е р ж а в н и й м е д и ч н и й у н ів е р с и т е т » .

Р е й т и н г о в и й б а л с т у д е н т ів 6 к у р с у м е д и ч н о г о ф а к у л ь т е т у № 1 с п е ц іа л ь н о с т і « Л ік у в а л ь н а

сп р а в а » р о з р а х о в у є т ь с я з а ф о р м у л о ю :

^ _

а

* В Д +

к 2 о 2

+ • • • +

К Р п _

| ^

І < * 0

д е:

СІ

- м а к с и м а л ь н а о ц ін к а з а н а в ч а л ь н і д о с я г н е н н я в у н ів е р с и т е т і - 95;

к , -

д о д а т н ій в а г о в и й к о е ф іц іє н т

І

-ї д и с ц и п л ін и (н а в ч а л ь н о г о п р е д м е т а ), п р а к т и к и , як и й

д о р ів н ю є к іл ь к о с т і к р е д и т ів Є К Т С ;

О , -

п ід с у м к о в а о ц ін к а с т у д е н т а з

І

-ї д и с ц и п л ін и (н а в ч а л ь н о г о п р е д м е т а ), п р а к т и к и за

п ’я т и б а л ь н о ю ш к а л о ю ;

К — ку

+

к 2

+ . . . +

к п

_ с у м а в а г о в и х к о е ф іц іє н т ів д и с ц и п л ін (н а в ч а л ь н и х п р е д м е т ів ), п р а к т и к ;

О

- м а к с и м а л ь н о м о ж л и в а о ц ін к а з д и с ц и п л ін и (п р е д м е т у ) з а п ’я т и б а л ь н о ю ш к а л о ю , я к а

д о р ів н ю є 5;

& = 1 0 0 —

СІ

- д о д а т к о в и й б а л з а у ч а с т ь у н а у к о в ій д ія л ь н о с т і, г р о м а д с ь к о м у ж и т т і та

с п о р т и в н и х д о с я г н е н н я х , м а к с и м а л ь н и й р о з м ір я к о го с т а н о в и т ь - 5. П е р е л ік о с н о в н и х д о с я г н е н ь ,

щ о в р а х о в у ю т ь с я в р е й т и н г у з в и з н а ч е н и м и б а л а м и н а в е д е н и й у П о р я д к у ф о р м у в а н н я р е й т и н г у

у с п іш н о с т і с т у д е н т ів д л я п р и з н а ч е н н я а к а д е м іч н и х с т и п е н д ій у В и щ о м у д е р ж а в н о м у н а в ч а л ь н о м у

з а к л а д і У к р а їн и « Б у к о в и н с ь к и й д е р ж а в н и й м е д и ч н и й у н ів е р с и т е т » .

Н а 6 к у р с і м е д и ч н о г о ф а к у л ь т е т у № 1 н а в ч а є т ь с я 89 о с іб за д е р ж а в н и м за м о в л е н н я м .

В ід п о в ід н о д о л ім іт у п р и з н а ч е н н я а к а д е м іч н и х с т и п е н д ій , в с т а н о в л е н о г о В ч е н о ю р а д о ю Б Д М У

2 4 гр у д н я 2 0 2 0 р о к у (45 % в ід з а г а л ь н о ї к іл ь к іс т і с т у д е н т ів д е р ж а в н о ї ф о р м и н а в ч а н н я н а к у р с і)

о т р и м у в а т и с т и п е н д ії м а ю т ь п р а в о 40 с т у д е н т ів .

Д о р е й т и н г у у с п іш н о с т і (та б л . 1) в к л ю ч е н і всі с т у д е н т и 6 к у р с у м е д и ч н о г о ф а к у л ь т е т у № 1

с п е ц іа л ь н о с т і « Л ік у в а л ь н а с п р а в а » , які н а в ч а ю т ь с я за д е р ж а в н и м з а м о в л е н н я м , к р ім о с іб , які

п р о т я г о м о с ін н ь о г о с е м е с т р у 2 0 2 0 /2 0 2 1 н а в ч а л ь н о г о р о к у :

- б у л и н е д о п у щ е н і д о с к л а д а н н я п ід с у м к о в о г о м о д у л ь н о г о к о н т р о л ю з б у д ь -я к о ї

д и с ц и п л ін и ;

- н е з ’я в и л и с я н а с к л а д а н н я п ід с у м к о в о г о м о д у л ь н о г о к о н т р о л ю б е з п о в а ж н о ї п р и ч и н и з

б у д ь -я к о ї д и с ц и п л ін и ;

- з а р е з у л ь т а т а м и п ід с у м к о в о г о м о д у л ь н о г о к о н т р о л ю о т р и м а л и о ц ін к у « н е з а д о в іл ь н о » з

б у д ь -я к о ї д и с ц и п л ін и (та б л . 1).

(2)

Т а б л и ц я

П

г

р

у

п

и

П р ізв и щ е , ім ’я т а по

б а т ь к о в і сту д ен та

С

е

р

е

д

н

ій

б

а

л

В

н

у

т

р

іш

н

я

мед

.

з

ін

ф

е

к

ц

.

х

в.

т

а

з

ф

т

и

з

іа

т

р

іє

ю

Хір

ург

ія

з

д

и

тя

ч

о

ю

х

ір

у

р

г

іє

ю

та

з

о

н

к

о

л

о

г

іє

ю

А

к

у

ш

е

р

с

т

в

о

і

г

ін

е

к

о

л

о

г

ія

П

е

ді

ат

р

ія

з

д

и

т

я

ч

и

м

и

ін

ф

е

к

ц

ій

н

и

м

и

х

в

о

р

о

б

а

м

и

С

о

ц

іа

л

ь

н

а

м

е

д

и

ц

и

н

а

,

О

О

З

т

а

Е

О

З

Гі

г

іє

на

та

е

к

о

л

о

г

ія

За

гал

ьн

а

п

ра

кти

ка

ім

е

й

н

а

м

е

д

и

ц

и

н

а

)

2

ю

1

.

13

М атяш ок А.А.

5,0

*

5

5

2,0

97,0000

1 2.

1

Тащ ук М .В.

5,0

5

5

95,0000

3.

2

Ф едорук В.О.

5,0

5

5

5

5

95,0000

4.

2

Ф ліківчук А.В.

5,0

5

5

5

5

95,0000

5.

3

П риймак К.В.

5,0

5

5

5

5

5

95,0000

6

.

7

Романчук Я.В.

5,0

5

5

95,0000

; 7.

7

Ш кондею к Я. О.

5,0

5

5

95,0000

8.

8

Т им оф ійчук 1.1.

5,0

5

5

95,0000

9.

14

П рокопчук М .В.

5,0

5

5

5

5

95,0000

10.

п3

Родич І.В.

4,8

5

4

5

5

5

91,2000

11.

2

Каш ул С.В.

4,8

4

5

5

5

90,2500

12.

5

А ндрусик А.І.

4,7

4

5

5

88,6667

13.

5

П олатайко Н.Т.

4,7

4

5

5

88,6667

14.

10

Д ивоняк Є.І.

4,6

88,0909*

15.

13

Л уківський А.С.

4,5

4

5

0,5

86,0000

16.

13

П русак І.М.

4,5

4

5

0,5

86,0000

17.

1

ІІІелудько Т.В.

4,5

5

4

85,5000

18.

2

К уш нір 0 .1 0 .

4,5

4

5

5

4

85,5000

19.

8

Зінчук Д.М .

4,5

4

5

85,5000

20.

12

С теф ак О. Я.

4,5

5

4

85,5000

21.

12

Тригуб К.Ю .

4,5

5

4

85,5000

22.

12

У рбанович Х.В.

4,5

5

4

85,5000

23.

13

В ітуш инська В.В.

4,5

4

5

85,5000

24.

3

Хвещ ук В.В.

4,4

4

4

5

5

4

83,6000

25.

5

В ербовецький А .11.

4,3

4

5

4

82,3333

26.

5

**Д убець О.В.

4,3

4

5

4

82,3333

27.

5

К іцак М.І.

4,3

4

5

4

82,3333

28.

5

П авленко 1 0 .Р.

4,3

4

5

4

82,3333

29.

5

**П альна А.Р.

4,3

4

5

4

82,3333

ЗО.

6

П авлю к Т.О.

4,3

4

5

4

82,3333

31.

2

Букало М .Я.

4,3

4

5

4

4

80,7500

32.

10

К исіль В.С.

4,1

77,4805*

33.

10

С толяр В.О.

4,1

77,4805*

34.

7

В ладичук В.Г.

4,0

4

4

0,5

76,5000

35.

14

С тецю к М.Р.

4,0

3

5

4

4

0,5

76,5000

36.

1

Беш лей Д.Л.

4,0

4

4

76,0000

37.

1

Білоус К.І.

4,0

4

4

76,0000

38.

1

В ірста О.Ю .

4,0

4

4

76,0000

(3)

39.

1

О стапчук В.С.

4,0

4

4

76,0000

40.

2

Зосим чук А.О.

4,0

4

4

4

4

76,0000

41.

4

К овалевська Е.В.

4,0

4

4

76,0000

42.

4

Л аврук М .П.

4,0

4

4

76,0000

43.

4

М ай стрю к Г.В.

4,0

4

4

76,0000

44.

6

Д ручук С.В.

4,0

3

5

4

76,0000

45.

6

Л итвин Ю .Р.

4,0

3

4

5

76,0000

46.

6

С кучинська Ю .В.

4,0

4

4

4

76,0000

47.

7

К олісник Д.Д.

4,0

4

4

76,0000

48.

7

К опитю к О.І.

4,0

4

4

76,0000

49.

7

Л укань М .М .

4,0

4

4

76,0000

50.

8

Д ем чук О.В.

4,0

4

4

76,0000

51.

8

Пічкур А.О.

4,0

4

4

76,0000

52.

8

С уш ик Р.Я.

4,0

4

4

76,0000

53.

9

А м аріуца М .В.

4,0

4

76,0000

54.

9

К араж бей І.С.

4,0

4

76,0000

55.

10

Ч онка М .М .

4,0

76,0000*

56.

11

Бабю к Д.В.

4,0

4

76,0000

57.

11

Борш ош М.І.

4,0

4

76,0000

58.

11

К ірницька М .М .

4,0

4

76,0000

59.

11

Л адані Н.В.

4,0

4

76,0000

60.

11

М ихайлю к І.М.

4,0

4

76,0000

61.

11

Ринж ук В.М .

4,0

4

76,0000

62.

12

Б азік Н.О.

4,0

4

4

76,0000

63.

12

С адовнік Д.Р.

4,0

4

4

76,0000

64.

13

О панасю к О.М .

4,0

4

4

76,0000

65.

14

К ум акш ева А.П.

4,0

3

5

4

4

76,0000

66.

6

Карпенко А.В.

3,7

3

4

4

69,6667

67.

6

Романиш ин О.М.

3,7

3

4

4

69,6667

68.

4

О щ епкова І.А.

3,5

3

4

66,5000

69.

12

Х имич Б.І.

3,5

3

4

66,5000

70.

13

М айданю к І.П.

3,5

3

4

66,5000

71.

13

П авленко В.О.

3,5

3

4

66,5000

72.

9

Д овганю к 1.1.

3,0

3

1,0

58,0000

73.

4

Галагуз А.І.

3,0

3

3

57,0000

74.

6

Н еруш ка А.А.

3,0

3

О .3

3

57,0000

75.

8

Ігнатчук В.В.

3,0

3

3

57,0000

76.

9

Кулеш а Х.А.

3,0

о

57,0000

77.

9

М арчук В.М.

3,0

->

57,0000

78.

9

П илипів І.В.

3,0

3

57,0000

79.

9

П рокопець О.В.

3,0

3

57,0000

80.

9

Щ орчук Д.М .

3,0

- )

57,0000

81.

11

А лександрю к В.В.

3,0

О

57,0000

82.

11

К овальський Д.М .

3,0

о 3

57,0000

83.

11

Л укиянова Д.М .

3,0

о

3

57,0000

Примітка: * відпо відно д о п. З розд іл у IV Поряд ку ф о р м у ван н я р е й ти н г у усп іш н ості студентів для призначе нн я а кадем ічни х стипендій у В и щ о м у д е р ж а в н о м у н а в ч а л ь н о м у закладі У країни « Б у к о в и н с ь к и й д е р ж а в н и й м е д и ч н и й університ ет » студе нтам 10 групи р ейти нгови й бал р о зр а х о в ан и й відповідно д о резу льт ат ів вес нян ого с ем естр о в о го ко н т р о л ю 2019 /2020 н.р. на підставі успіш нос ті з на вчальн и х д и с ц и п л ін з у р а х у ва н н я м участі у науковій діяльн ості, г р о м а д с ь к о м у ж итті та спорти вних дос ягн ен ь; ** заява про відм ову від при зн ачен н я а кадем ічн ої с тип ен дії у з в ’язку із о т р и м ан н я м с о ц іал ь н о ї стипендії.

(4)

В ід п о в ід н о

д о

р е з у л ь т а т ів

р а н ж у в а н н я

н а

п р и з н а ч е н н я

с т и п е н д ії

п р е т е н д у ю т ь

ЗО с т у д е н т ів з р е й т и н г о в и м м іс ц е м в ід 36 д о 65 з о д н а к о в и м р е й т и н г о в и м б а л о м (7 6 ,0 0 0 0 ).

В ід п о в ід н о д о П р а в и л п р и з н а ч е н н я а к а д е м іч н и х с т и п е н д ій у В и щ о м у д е р ж а в н о м у н а в ч а л ь н о м у

з а к л а д і У к р а їн и « Б у к о в и н с ь к и й д е р ж а в н и й м е д и ч н и й у н ів е р с и т е т » с е р е д з а з н а ч е н и х с т у д е н т ів

п р о в е д е н е д о д а т к о в е р е й т и н г у в а н н я із в р а х у в а н н я м у с п іш н о с т і с т у д е н т ів з д и с ц и п л ін за 2 0 0 -

б а л ь н о ю ш к а л о ю (та б л . 2):

Т а б л и ц я 2

с с % г р у п и П різвищ е, ім ’я та по батькові студента Р е й т и н г о в и й б а л Бали за 200-бальн ою ш калою В н у т р іш н я м ед . з ін ф е к ц . х в. та з ф т и з іа т р іє ю Х ір ур гія з д и тя ч о ю х ір у р гі єю т а 3 о н к о л о г іє ю А к у ш е р с т в о і і ін е к о л о ї ія П е д іа т р ія з д и т я ч и м и і н ф е к і іі й н и м и \ во р о б ам и С о ц іа л ь н а м е д и ц и н а . О О З т а П О З 1 'і гі тм а та е к о л о г ія З а га л ьн а пр ак ти к а (с ім е й н а м е д и ц и н а ) С е ре д н є зн а ч е н н я б а л ів 1

.

11 Л адані Н.В. 76.0000 175,250 175,250 2. 12 С адовнік Д.Р. 76,0000 177.000 158,000 167,500 3. 11 К ірницька М .М . 76,0000 166,630 166,630 4. 4 Л аврук МЛІ. 76,0000 164,130 167,700 165,915 5. 6 Д ручук С.В. 76,0000 148,130 187,000 161,000 165,377 6. 1 В ірста 0 .1 0 . 76.0000 164,000 166.500 165,250 7. 11 Б орш ош М.І. 76,0000 165,000 165,000 8. 1 Беш лей Д.Л. 76.0000 155.500 1 7 4 .3 7 5 164,938 9. 8 Д ем чук О.В. 76,0000 171,675 158,000 164,838 10. 11 М ихайлю к І.М. 76,0000 164,630 164,630 11. 11 Б абю к Д.В. 76,0000 164,250 164,250 12. 7 Л укань М .М . 76,0000 160,125 168,000 164,063 13. 6 Л итвин Ю .Р. 76,0000 143.880 162,000 186,000 163,960 14. 4 Ков алевсь ка Е.В. 76,0000 162,500 163,000 162,750 15. 8 С уш ик Р.Я. 76,0000 166,900 158,000 162,450 16. 11 Ринж ук В.М. 76,0000 162,250 162,250 17. 7 К олісник Д.Д. 76,0000 155,625 168,000 161,813 18. 10 Ч онка М .М . 76,0000 161,400* 19. 9 А м аріуца М.В. 76,0000 161,000 161,000 2 0 . 13 О панасю к О.М . 76,0000 154,000 168,000 161,000 21. 14 К у м акш ева А.П. 76,0000 144.880 187,000 154,000 157,000 160,720 2 2 . 6 С к у ч и н с ь к а 10.В. 76,0000 1 6 0 . 1 3 0 162,000 159,000 160,377 23. 7 К опитю к О.І. 76,0000 151,875 166,000 158,938 24. 2 Зосим чук А.О. 76,0000 154,380 174,500 154.000 152,000 158,720 25. 4 М айстрю к Г.В. 76,0000 152,880 159,900 156,390 26. 9 К араж бей І.С. 76,0000 156,000 156,000 27. 1 Білоус К.І. 76.0000 156,500 154,000 155,250 28. 8 П ічкур А.О. 76,0000 154,050 156,000 155,025 29. 1 О стапчук В.С. 76,0000 152,000 156,250 154,125 30. 12 Базік Н.О. 76,0000 152,000 154,000 153,000 Примітка: * відповідно до п. З розд ілу IV Поряд ку ф о р м у ван н я рей ти н гу усп іш н ості студе нт ів для призначе нн я акаде мічни х стип ен ді й у В и щ о м у д е р ж а в н о м у нав ч ал ьн о м у закладі У країн и « Б у к о в и н с ь к и й д е р ж а в н и й м ед ич ний унів ерсит ет » студе нт ам 10 групи с ер е д н є зн ач ен н я балів р о з р а х о в ан о відпо відно д о резу льт ат ів в еснян ого с ем естр о в о го контролю 2019 /2020 н.р. на підставі успішності з навчальни х ди сц и плін.

(5)

Т а к и м ч и н о м , за р е з у л ь т а т а м и р е й т и н г у у с п іш н о с т і р е к о м е н д у є т ь с я с т и п е н д іа л ь н ій к о м іс ії

за т в е р д и т и р е є с т р с т у д е н т ів 6 к у р с у м е д и ч н о г о ф а к у л ь т е т у № 1 с п е ц іа л ь н о с т і « Л ік у в а л ь н а

с п р а в а » , я к и м п р и з н а ч а є т ь с я а к а д е м іч н а с т и п е н д ія з 01 с іч н я 202 1 р. п о 30 ч е р в н я 2021 р. (т а б л . 3):

П

г

р

у

п

и

П р ізв и щ е , ім ’я т а по

б а т ь к о в і сту д ен та

С

е

р

е

д

н

ій

б

а

л

В

н

у

т

р

іш

н

я

мед

.

з

ін

ф

е

к

ц

.

х

в.

т

а

з

ф

т

и

зі

а

т

р

іє

ю

Хі

рур

гі

я

з

д

и

тя

ч

о

ю

х

ір

у

р

г

іє

ю

та

з

о

н

к

о

л

о

г

іє

ю

А

к

у

ш

е

р

с

т

в

о

і

г

ін

е

к

о

л

о

г

ія

Пе

ді

ат

рі

я

з

д

и

т

я

ч

и

м

и

ін

ф

е

к

ц

ій

н

и

м

и

х

в

о

р

о

б

а

м

и

С

о

ц

іа

л

ь

н

а

м

е

д

и

ц

и

н

а

,

О

О

З

т

а

Е

О

З

Г

іг

іє

н

а

та

е

к

о

л

о

г

ія

За

гал

ьн

а

п

ра

кти

ка

ім

е

й

н

а

м

е

д

и

ц

и

н

а

)

Д

о

д

а

т

к

о

в

і

б

а

л

и

Р

е

й

т

и

н

г

о

в

и

й

б

а

л

1.

13

М атяш ок А.А.

5,0

5

5

2,0

97,0000

2.

1

Тащ ук М.В.

5,0

5

5

95,0000

3.

2

Ф едорук В.О.

5,0

5

5

5

5

95,0000

4.

2

Ф ліківчук А.В.

5,0

5

5

5

5

95,0000

5.

О

П риймак К.В.

5,0

5

5

5

5

5

95,0000

6.

7

Романчук Я.В.

5,0

5

5

95,0000

7.

7

Ш кондею к Я.О.

5,0

5

5

95,0000

8.

8

Т им оф ійчук 1.1.

5,0

5

5

95,0000

9.

14

П рокопчук М .В.

5,0

5

5

5

5

95,0000

10.

3

Родич І.В.

4,8

5

4

5

5

5

91,2000

11.

2

Кашул С.В.

4,8

4

5

5

5

90,2500

12.

5

А ндрусик А.І.

4,7

4

5

5

88,6667

13.

5

П олатайко Н.Т.

4,7

4

5

5

88,6667

14.

10

Д ивоняк Є.І.

4,6

88,0909*

15.

13

Л уківський А.С.

4,5

4

5

0,5

86,0000

16.

13

П русак І.М.

4,5

4

5

0,5

86,0000

17.

1

Ш елудько Т.В.

4,5

5

4

85,5000

18.

2

Кушнір О.Ю .

4,5

4

5

5

4

85,5000

19.

8

Зінчук Д.М .

4,5

4

5

85,5000

20.

12

С тефак О.Я.

4,5

5

4

85,5000

21.

12

Тригуб К.Ю .

4,5

5

4

85,5000

22.

12

У рбанович Х.В.

4,5

5

4

85,5000

23.

13

В ітуш инська В.В.

4,5

4

5

85,5000

24.

3

Х вещ ук В.В.

4,4

4

4

5

5

4

83,6000

25.

5

В ербовецький А.П.

4,3

4

5

4

82,3333

26.

5

К іцак М.І.

4,3

4

5

4

82,3333

27.

5

П авленко Ю .Р.

4,3

4

5

4

82,3333

28.

6

П авлю к Т.О.

4,3

4

5

4

82,3333

29.

2

Букало М .Я.

4,3

4

5

4

4

80,7500

ЗО.

10

К исіль В.С.

4,1

77,4805*

31.

10

С толяр В.О.

4,1

77,4805*

32.

7

В ладичук В.Г.

4,0

4

4

0,5

76,5000

33.

14

С тецю к М.Р.

4,0

3

5

4

4

0,5

76,5000

34.

1

В ірста О.Ю .

4,0

4

4

76,0000

35.

4

Л аврук М.П.

4,0

4

4

76,0000

(6)

36.

6

Д ручук С.В.

4,0

д

5

4

76,0000

37.

11

Борш ош М.І.

4,0

4

76,0000

38.

11

К ірницька М .М .

4,0

4

76,0000

39.

11

Л адані Н.В.

4,0

4

76,0000

40.

12

С адовнік Д.Р.

4,0

4

4

76,0000

Примітка: * відповідно до п. З розд ілу IV Поряд ку ф о р м у ван н я рей ти н гу успішності студентів для пр и зн ачення акаде мічни х стип ен ді й у В и щ о м у д е р ж а в н о м у на вчальном у закладі У кра їн и « Б у к о в и н с ь к и й д е р ж а в н и й мед ичний університ ет » студе нт ам 10 групи р е й ти н го в и й бал р о зр а х о в ан и й відпо відно до резу льт ат ів в еснян ого сем естр о в о го контролю 201 9/2020 н.р. па підставі успіш но сті з навчал ьн и х д и сц и п л ін з у рахуванн ям участі у науковій ді яльн ості, гр о мад сько м у житті та спо р ти вн и х досягнень.

Д е к а н м е д и ч н о г о ф а к у л ь т е т у № 1,

у

п р о ф е с о р

— о ^

В а с и л ь М О С К А Л Ю К

С т у д е н т с ь к и й д е к а н

м е д и ч н о г о ф а к у л ь т е т у № 1

А н д р ій Л У К ІВ С Ь К И Й

Figure

Updating...

References

Related subjects :