MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

36 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

-MXM937FM

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD NA POUŽITIE

USER MANUAL

MP3 přehrávač

MP3 prehrávač

MP3 player

(2)

CZ-Děkujeme vám, že jste si vybrali náš digitální MP3 přehrávač. Tento přehrávač přináší řadu výhod, včetně radosti z poslechu hudby, tuneru FM, nahrávání, procházení fotografií, elektronické knihy a přehrávání videa. Tento návod k použití je vám k dispozici, aby vám napomohl k bezpečnému používání produktu. Před použitím přístroje si proto návod pozorně přečtěte.

Bezpečnostní pokyny 2 Příslušenství 3 Funkce produktu 3 Vnější vzhled a tlačítka 3 Zdroj napájení 3 Stav baterie 3 Nabíjení baterie 3 Základní provoz 4 Zapnutí /vypnutí 4 Nastavení hlasitosti 4

Režim hlavního menu 4

Vstup do hlavního menu 4

Hudební režim 4

Video režim 6

Režim nahrávání 7

Hlasový režim 7

Režim tuneru FM 7

Režim nastavení systému 8

Foto režim 9

Režim elektronické knihy 9

Režim informací 10

Další funkce 10

Funkce opakování A-B 10

Připojení k PC 10

Fukce HOLD (Zablokování tlačítek) 10 Používání nástroje pro konverzi videa 11

Bezpečnostní pokyny:

• Nevhazujte produkt do ohně, aby nedošlo k explozi.

• Neponořujte přístroj do vody a zabraňte jeho styku s vodou, jinak dojde ke ztrátě funkce nabíje

-ní baterie.

• Nenabíjejte nabíjecí baterii déle, než je uvedeno, aby nedošlo k nebezpečí požáru. • Životnost baterie prodloužíte, pokud ji budete nabíjet až po úplném vybití.

• Baterii nabijte, pokud dojde k následujícím situacím: - Zobrazí se ikona baterie

- Systém se sám vypíná. - Ovládací tlačítka nefungují.

• Pokud se na počítači zobrazí okno „Kopíruji soubory“, neodpojujte USB od počítače.

• Při stahování souborů neodpojujte kabel USB, mohlo by to způsobit nefunkčnost PC a přehrá

-vače.

• Pořadí hudebních souborů zobrazené ve Windows Explorer není pořadím skutečného přehrá

-vání hudby.

• Po připojení k počítači začne nabíjení přehrávače.

• Nepokoušejte se přístroj rozebírat, opravovat ani upravovat. V případě dotazů kontaktuje svého prodejce.

(3)

CZ CZ - 3

příslušenství:

• 1 x digitální MP3 přehrávač • 1 x sluchátka • 1 x kabel USB • 1 x návod k použití

Funkce produktu:

• Unikátní funkce video filmů, podpora filmového formátu SMV. • Funkce procházení fotografií (k dispozici pouze formát JPEG). • Elegantní vzhled a pohodlný úchop.

• Podpora hudebních formátů MP3 a WMA. • Rádio FM stereo.

• Výkonné automatické nebo manuální vyhledávání stanic, celkem lze uložit 30 stanic. • Nahrávání oblíbeného program FM.

• 6 přednastavených režimů ekvalizéru: neutrální, rock, klasická hudba, pop, džez a zvýraznění basů.

• 5 režimů přehrávání: normální, opakování jednoho, opakování všeho, náhodně a náhodně vše. • Podpora zobrazení v několika jazycích.

• Plnorychlostní USB 2.0.

vnější vzhled a tlačítka:

MENU: Procházení systému nebo vstup do zob razení vedlejšího menu nebo návrat do hlavního menu.

eQ :Volba režimu ekvalizéru.

: Tlačítko nahrávání nebo opakování A-B. : Tlačítko mazání souboru

+ : Zvýšení systémové hlasitosti nebo volba předchozí položky nebo opuštění režimu mazání

- : Snížení systémové hlasitosti nebo volba následující položky nebo opuštění režimu mazání

: : Volba další stopy nebo rychlý posun vpřed 9: Volba předchozí stopy nebo rychlý posun vzad 4;: Přehrávání nebo pauza nebo stop/zapnutí nebo

vypnutí

hold :Zamknutí klávesnice a zablokování funkcí tlačítek

zdroj napájení:

1. Stav baterie: Pomocí indikátoru baterie zjistíte její stav nabití a můžete ji včas dobít.

Ikona zcela nabité baterie. Při dalším používání se bude ukazatel snižovat.

Když se baterie dostane do stavu blízkého vybití, vnitřek symbolu baterie bude prázdný. Je třeba baterii včas dobít. Pokud v tomto stavu přehrávač zapnete, automaticky se vypne po zobrazení zprávy „Pozor, vybitá baterie. Vypínám!“.

2. nabíjení baterie:

Nabíjejte za následujících podmínek:

a. Ikona nabití baterie ukazuje vybití (vnitřek ikony je prázdný). b. Přehrávač funguje normálně, ale rychle se sám vypíná. c. Po zapnutí přehrávače není žádná odezva.

Připojte přístroj k počítači pomocí kabelu USB. Během nabíjení se indikátor baterie na obrazov

(4)

CZ - 4

základní provoz:

1. Zapnutí/Vypnutí

zapnutí:

Tlačítkem 4; zapněte přehrávač. Poté se na displeji zobrazí hlavní menu.

vypnutí:

Když je přehrávání zapnutý, stisknutím a podržením tlačítka 4; po dobu asi 3 vteřiny přehrá

-vač vypnete.

2. Nastavení hlasitosti:

• Systémovou hlasitost můžete zvyšovat a snižovat tlačítky + a –.

• Systém má celkem 29 úrovní hlasitosti (0 – 28). Přednastavena je úroveň 18.

režim hlavního menu:

1. vstup do hlavního menu

Zapněte přehrávač a systém zobrazí hlavní menu. Pomocí tlačítek 9 a : se můžete v hlav

-ním menu pohybovat a vybrat požadovaný režim a poté do něj vstoupit tlačítkem 4;. Stisknu

-tím a podržením tlačítka MENU se vrátíte do hlavního menu z kteréhokoliv režimu, ve kterém se právě nacházíte.

2. hudební režim:

-- Přehrávač podporuje soubory *.LRC. Skladby se přehrávají spolu s textem písně rolujícím přes LCD displej.

2.1 přehrávání / pauza / stop

Zapněte přehrávač. Zastaví se na poslední stopě před posledním vypnutím. Stisknutím tlačítka

4; spustíte přehrávání a ikona 4 nahradí na displeji ikonu . Opětovným stisknutím tlačítka 4; pozastavíte stopu a ikona ; nahradí ikonu 4. Opětovným stisknutím tlačítka 4;

přehrává-ní obnovíte. Při přehrávápřehrává-ní můžete přehrávápřehrává-ní zastavit podržepřehrává-ním tlačítka 4; po dobu 2 vteřin.

Dalším jedním stisknutím tlačítka 4; spustíte přehrávání od začátku.

2.2 další nebo předchozí stopa

V hudebním režimu se můžete pohybovat mezi předchozími nebo následujícími stopami tlačítky Předchozí 9 a : Další.

V režimu Seznamu souborů můžete předchozí nebo následující stopu vybrat tlačítky + a –.

2.3 rychlý posun vpřed/vzad

V hudebním režimu se můžete rychle pohybovat v aktuální stopě podržením tlačítek Předchozí 9 : a Další.

2.4 položka hudebního vedlejšího menu

V hudebním režimu vstoupíte stisknutím tlačítka MENU do režimu vedlejšího hudebního menu. Seznam souborů Seznam hudebních souborů

Nastavení ekvalizéru Neutrální Rock

Klasická hudba Pop

Džez Basy

(5)

CZ

CZ-Nastavení režimu přehrávače Normální

Opakování jednoho Opakování všeho Náhodně

Náhodně vše

Mazání souborů Mazání hudebních souborů Návrat Návrat do hudebního režimu Tlačítky + a – zvolte požadovanou položku a poté ji proveďte tlačítkem 4;.

1. seznam souborů:

Zvolte možnost „Seznam souborů“. Stisknutím tlačítka 4; vstoupíte do seznamu veškeré

hudby. Poté pomocí tlačítek + a – zvolte hudbu a tlačítkem 4; ji potvrďte a přehrajte. Pokud

jsou v adresáři „\MP3“ uloženy hudební soubory, vstoupíte stisknutím tlačítka : do adresáře

„\MP3“, kde můžete najít hudební soubory.

poznámka: Můžete nastavit seznam oblíbených a přehrávat oblíbené skladby následujícími způsoby:

1. Vstupte do seznamu souborů a tlačítky + a – vyberte oblíbenou skladbu. 2. Tlačítkem EQ označte skladbu jako oblíbenou.

3. Stisknutím tlačítka MENU v menu seznamu souborů vstoupíte do vedlejšího menu seznamu souborů, kde lze vybrat ze čtyř možností. Tlačítky + a – z těchto možností vyberte a poté tlačít

-kem 4; volbu potvrďte.

Normální přehrávání: Přehrávání hudebních skladeb v normálním režimu.

Přehrávání oblíbených: Přehrávání hudebních skladeb, které jste vybrali na seznam oblíbených. Vymazat oblíbené: Zrušení nastavení oblíbené skladby

Návrat: Návrat do předchozího menu, tj. do režimu seznamu souborů.

Pokud jste jako oblíbené neoznačili žádné skladby, vrátíte se po stisknutí tlačítka MENU do režimu přehrávání hudby. Vedlejší menu seznamu souborů lze zobrazit pouze poté, co byly označeny oblíbené skladby.

2. režim ekvalizéru

Vstupte do volby nastavení ekvalizéru, kde lze vybírat ze šesti režimů ekvalizéru: normální, rock, klasická hudba, pop, džez a zvýraznění basů. Volbu proveďte tlačítky + a – a tlačítkem 4; ji

potvrďte.

poznámka: Režimy ekvalizéru lze také nastavit přímo ve stavu přehrávání hudebního režimu. Během přehrávání vyberte položku ekvalizéru stisknutím tlačítka EQ. Při každém stisknutí tlačítka EQ se režim ekvalizéru změní v následující posloupnosti: normální, rock, klasická hudba, pop, džez a basy.

3. nastavení režimu přehrávání

Vstupte do volby nastavení režimu přehrávání, kde lze vybírat z pěti možností: normální, opako vání jednoho, opakování všeho, náhodně a náhodně vše. Volbu proveďte tlačítky + a – a tlačítkem

(6)

CZ - 6

4. mazání souborů

Zvolte režim „Mazání souborů“ a stisknutím tlačítka 4; proveďte vymazání. Displej zobrazí

následující:

Tlačítky Předchozí 9 a : Další zvolte hudební soubor, který chcete vymazat. Stisknutím

MENU

zvolte „ANO“ nebo „NE“. Po volbě „ANO“ soubor vymažete stisknutím tlačítka 4;. Na displeji se

na 1 vteřinu objeví „Vymazání úspěšné“. Tlačítky + a – volbu opustíte.

poznámka: Soubory lze také mazat přímo v hudebním, hlasovém nebo video režimu. V hudebním, hlasovém nebo video režimu provedete funkci mazání stisknutím tlačítka .

5. návrat

Volbu „Návrat“ potvrdíte tlačítkem 4; a vrátíte se do hudebního režimu.

3. video režim:

-- Tento přehrávač podporuje formát SMV.

3.1 přehrávání/pauza/stop

Vstupte do video režimu, tlačítky 9 a : zvolte video soubor a stisknutím tlačítka 4; jej

hrajte.

Při přehrávání video souboru můžete přehrávání pozastavit stisknutím tlačítka 4;. Po

ném stisknutí tlačítka 4; bude přehrávání pokračovat. Pokud chcete přehrávání video soubo

-ru zcela zastavit, stiskněte a podržte tlačítko 4; po dobu 2 vteřin.

3.2 předchozí/další film

Při přehrávání filmu nebo v režimu pauzy můžete pomocí tlačítek Předchozí 9 nebo :Další

přepínat mezi jednotlivými video soubory.

3.3 rychlý posun vpřed/ rychlý posun vzad

V režimu přehrávání nebo pauzy můžete rychle převíjet film podržením tlačítek Předchozí nebo Další .

3.4 nastavení hlasitosti

V režimu přehrávání filmu nebo pauzy můžete tlačítky + a - zvyšovat a snižovat hlasitost.

3.5 seznam souborů

V režimu přehrávání, pauzy nebo stop filmu se po stisknutí tlačítka MENU zobrazí tři volby: Seznam souborů, Vymazat soubor a Návrat.

Zvolte možnost „Seznam souborů“. Tlačítkem 4; vstupte do seznamu všech video souborů

a poté tlačítky + a – zvolte požadovaný video soubor. Stisknutím tlačítka 4; potvrďte a pře

-hrajte video. Pokud jsou v adresáři „\MVIDEO“ uloženy hudební soubory, vstoupíte stisknutím tlačítka : do adresáře „\MVIDEO“, kde můžete najít hudební soubory.

3.6 vymazání videa

Tlačítky + a – zvolte možnost „Vymazat soubor“ a poté stisknutím tlačítka 4; vymazání pro

-veďte. Tlačítky 9 a : zvolte soubor, který chcete vymazat. Stisknutím tlačítka MENU zvolte

„ANO“ nebo „NE“. Pokud zvolíte „Ano“, stisknutím 4; vymazání potvrdíte. Tlačítkem + nebo

– volbu opustíte.

poznámka: 1. Pokud není v paměti uložen žádný video soubor, zobrazí se na displeji při vstu

(7)

CZ

CZ - 7

2. Je třeba zkopírovat soubory do složky pod názvem „MVIDEO“. Lze přehrávat pouze soubory z této složky.

3. Můžete také video soubor vymazat přímo ve video režimu. Funkci mazání provedete tlačít

-kem .

4. režim nahrávání:

• V hlavním režimu zvolte režim nahrávání a spusťte jej tlačítkem .

• Během nahrávání stiskněte 4; pro pauzu. Opětovným stisknutím tlačítka 4; bude nahrává

-ní pokračovat.

• Nahrávání zastavíte tlačítkem MENU a na displeji se na 1 vteřinu zobrazí oznámení „Nahrávání úspěšné!“ a vrátíte se do hlavního menu.

poznámka:

1. Pokud se během procesu nahrávání zaplní paměť disku, objeví se na 2 vteřiny upozornění „Disk je plný“. Pokud budete chtít spustit nahrávání tlačítkem při plném disku, objeví se na 2 vteřiny upozornění „Disk je plný“.

2. Pokud se během procesu nahrávání změní stav baterie tak, že je baterie příliš slabá, než aby mohlo nahrávání pokračovat, zobrazí se na 2 vteřiny upozornění „Pozor, slabá baterie, vypí

-nám“ a systém automaticky uloží hlas.

5. hlasový režim

Zvolte hlasový režim a poté stisknutím tlačítka 4; vstupte do stavu zastaveného přehrávání

hla-su, který byl posledně aktivní.

-- Soubor přehrajete stisknutím tlačítka 4;. Opětovným stisknutím 4; přehrávání pozastavíte.

-- Přehrávání zastavíte podržením tlačítka 4; na 2 vteřiny. Stisknutím a podržením tlačítka 4;

po dobu 3 vteřin přehrávač vypnete.

-- V režimu přehrávání, pauzy nebo zastavení můžete tlačítky Předchozí 9 a Další : přepínat

mezi nahranými soubory. Tlačítky + a – můžete zvyšovat a snižovat hlasitost.

-- Stisknutím tlačítka MENU vstupte do vedlejšího menu v hlasovém režimu. Do hlavního menu se vrátíte stisknutím tlačítka MENU.

Seznam souborů Seznam hlasových souborů Nastavení režimu přehrávání Normální

Opakování jednoho Opakování všeho

Vymazat soubor Mazání hlasových souborů

Návrat Návrat zpět do menu

Práce s těmito položkami je stejná jako v hudebním režimu. Viz popis v kapitole 2.4.

6. režim tuneru Fm

Zvolte režim tuneru FM a tlačítkem 4; do něj vstupte.

Poté můžete pomocí tlačítka MENU procházet vedlejší menu FM: Rádio, Vyhledávání, Uložení, Nahrávání, Mazání a Návrat.

6.1 režim rádia

Zapněte přehrávač, zvolte tuner FM a stisknutím tlačítka 4; vstupte do režimu rádia. V tomto

režimu můžete pomocí tlačítek 9 a : zvolit stanici, kterou chcete poslouchat a kterou jste již

dříve uložili.

6.2 režim vyhledávání

V režimu rádia FM zvolte tlačítkem MENU položku Vyhledávání.

1. jemné doladění

Po stisknutí tlačítka MENU pro výběr položky vyhledávání v režimu rádia FM můžete pomocí tlačítek 9 a : jemně doladit frekvenci směrem vzad nebo vpřed v kroku 100 kHz.

(8)

CZ - 8

2. automatické vyhledávání

a. V položce „Vyhledávání“ ve vedlejším menu FM můžete podržením tlačítek 9 a : automa

-ticky prohledávat frekvenci směrem vzad nebo vpřed po 100 kHz. Systém se zastaví na nale

-zené silné stanici.

b. V položce „Vyhledávání“ ve vedlejším menu FM můžete stisknutím tlačítka 4; spustit auto

-matické vyhledávání stanic od frekvence 87,5 MHz do 108 MHz. Nalezené kanály se automa

-ticky uloží a přepíší původně uložené stanice.

poznámka: Pokud přehrávač prohledává frekvenci, bude se podle toho měnit hodnota frekvence a ukazatel frekvence.

6.3 uložení frekvence

V tomto přehrávači lze uložit maximálně 30 stanic.

Požadovanou stanici můžete uložit manuálně. V režimu Vyhledávání vyberte kanál a poté vstupte stisknutím tlačítka MENU do režimu „Ukládání“. Poté pomocí tlačítek 9 a : zvolte

číslo kanálu od 01 do 30 a stisknutím tlačítka 4; uložte aktuální kanál pod vybrané číslo sta

-nice. Na 1 vteřinu se objeví oznámení „Úspěch“ a vrátíte se do režimu rádia.

6.4 režim nahrávání

Během poslechu rádia FM vyberte tlačítkem MENU položku „Nahrávání“. Položku potvrdíte a nahrávání spustíte stisknutím tlačítka 4;.

Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka MENU. Na displeji se na 2 vteřiny objeví „Uložení úspěšné!“ a vrátíte se do režimu nahrávání.

6.5 mazání

Vyberte stanici, kterou chcete vymazat v režimu rádia a poté tuto stanici vymažte stisknutím tlačítka .

6.6 návrat

Ve vedlejším menu FM vyberte položku „Návrat“. Potvrďte tlačítkem4; a systém se vrátí

do režimu hlavního menu.

7. režim nastavení systému

-- V režimu nastavení systém lze vybírat z pěti možností: Jazyk, Nastavení napájení, Šetření energií, Nastavení nahrávání a Návrat.

-- Tlačítky Předchozí 9 a Další : zvolte režim Nastavení systému a poté do něj vstupte tlačít

-kem 4;.

-- Pokud po vstupu do režimu Nastavení systému neprovedete asi 30 vteřin žádný úkon, displej tento režim opustí a vrátí se do hlavního menu.

-- Tlačítky + a - poté zvolte požadovanou možnost a tlačítkem 4; vstupte do jejího vedlejšího

menu.

7.1 jazyk

• Vstupte do menu nastavení, zvolte režim Jazyka a vstupte do něj tlačítkem 4;.

• Lze vybírat z 10 jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, portugalština, italština, holandština, ruština, tradiční čínština a japonština. Poté tlačítky VOL+ a VOL- zvolte požadova

-ný jazyk a potvrďte tlačítkem 4;. Displej se vrátí do režimu menu nastavení. 7.2 nastavení napájení

• Vstupte do menu Nastavení systému, tlačítky + a – zvolte možnost Nastavení napájení a vstup

-te do něj tlačítkem 4;. Tato možnost je k dispozici k nastavení doby, po které se má přehrá

-vač automaticky vypnout.

• Lze vybírat ze čtyř možností: Vypnuto, 2 min., 5 min. a 10 min. Přednastaveny jsou 2 minuty. Tlačítky + a – zvolte požadovanou položku a potvrďte tlačítkem 4;.

7.3 šetření energií

• Vstupte do menu Nastavení systému, tlačítky + a – zvolte možnost Šetření energií a vstupte do ní tlačítkem 4;. Tato možnost je k dispozici k nastavení doby, po které se má přehrávač

automaticky vypnout.

• Lze vybírat z pěti možností: Vypnuto, 5 vteřin, 20 vteřin, 30 vteřin a 60 vteřin . Přednastavená systémová hodnota šetření energií je 30 vteřin. Tlačítky + a – zvolte požadovanou položku

(9)

CZ

CZ - 9 a potvrďte tlačítkem 4;.

7.4 nastavení nahrávání

• Vstupte do menu Nastavení systému, tlačítky + a – zvolte Nastavení nahrávání a vstupte do něj tlačítkem 4;. Lze vybírat ze čtyř parametrů: Zdroj, Kódování, Vzorkovací rychlost a Kanál.

1. Zdroj: Zdrojem nahrávání je mikrofon (MIC), tento parametr nelze změnit.

2. Kódování: K dispozici jsou tři režimy kódování: IMADPCM, MSADPCM a PCM. Volbu pro

-veďte tlačítkem MENU.

3. Vzorkovací rychlost: Tlačítkem MENU proveďte volbu rychlosti: 8000 Hz, 11025 Hz nebo16000 Hz. Má vliv na nahrávací kvalitu zvuku.

4. Kanál: Nahrávací kanál podporovaný přehrávačem je v mono, tento parametr nelze změnit. • Tlačítky + a – můžete vybrané parametry upravovat. Po dokončení nastavení zvolte režim

Návrat. Stisknutím tlačítka 4; režim opustíte a vrátíte se do režimu Nastavení systému.

7.5 návrat

Pokud se chcete vrátit do hlavního menu, zvolte tuto položku a stiskněte tlačítko 4;.

8. Foto režim

Tento přehrávač podporuje formát fotografií „JPG“.

• Po vstupu do tohoto režimu lze vybírat ze tří položek“ Manuální zobrazení, Automatické zobra

-zení a Návrat.

• Tlačítky + a – zvolte požadovanou položku a tlačítkem 4; ji potvrďte.

1. Manuální prohlížení: Zvolte možnost Manuální prohlížení a stisknutím tlačítka 4; do ní vstup

-te. Poté můžete obrázky manuálně procházet tlačítky 9 a :.

2. Automatické prohlížení: Zvolte možnost Automatické prohlížení a stisknutím tlačítka 4;

do ní vstupte. Obrázky uložené v paměti se budou automaticky přehrávat. Návrat: Zvolte polož

-ku Návrat a stisknutím tlačítka 4; se vrátíte do hlavního menu.

3. Krátkým stiskem tlačítka MENU v Manuálním nebo Automatickém prohlížení se vrátíte do menu režimu „Foto“. Stisknutím a podržením tlačítka MENU se vrátíte přímo do hlavního menu.

poznámka:

Je třeba zkopírovat obrázky do složky pod názvem „PHOTO“ přehrávače. Lze přehrávat pouze obrázky z této složky.

9. režim elektronické knihy

-- Vytvořte v počítači soubor „.TXT” a poté jej zkopírujte do přehrávače.

• Zvolte tento režim pod režimem hlavního menu. Poté vstupte do seznamu souborů elektronické knihy tlačítkem 4;. Tlačítky + a – zvolte požadovanou položku a tlačítkem4; si prohlédněte

její obsah. Pokud jsou v adresáři „\E-book“ uloženy soubory TXT, vstoupíte stisknutím tlačítka do adresáře „\E-book“, kde můžete najít soubory TXT.

poznámka: Pokud v režimu elektronické knihy nejsou žádné soubory, zobrazí se na 2 vteřiny oznámení „Žádné soubory!“ a poté se vrátíte do hlavního menu.

9.1 vedlejší menu:

Během čtení souboru se vrátíte do menu seznamu souborů stisknutím tlačítka MENU. Opětov

-ným stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do vedlejšího menu funkce elektronické knihy. V tomto vedlejším menu jsou 3 možnosti: Seznam souborů, Mazání souborů a Návrat.

1. Seznam souborů: Zvolte tento režim pod režimem hlavního menu, poté vstupte stisknutím tlačítka 4; do režimu seznamu souborů elektronické knihy. Poté tlačítky + a – zvolte soubor a

tlačítkem 4; si prohlédněte obsah.

2. Vymazání souboru: Vstupte do režimu seznamu souborů a tlačítky + a – zvolte cílový soubor. Poté tlačítkem MENU vstupte do režimu vedlejšího menu.

Pomocí tlačítek + a – zvolte možnost „Vymazat soubor“ a tlačítkem 4; ji proveďte. Poté tlačít

(10)

CZ - 10

Pokud zvolíte „ANO“, pak vymazání soubor potvrdíte tlačítkem 4;. Na displeji se na 1 vteřinu

zobrazí následující oznámení a vrátíte se do režimu seznamu souborů.

Pozor

Vymazání úspěšné!

3. Návrat: Zvolte možnost Návrat. Tlačítkem 4; volbu potvrdíte a vrátíte se do hlavního

menu.

9.2 nastavení automatického obracení stránek:

Během čtení souboru stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka nastavení automatického obra

-cení stránek. Viz níže:

Nastavení obracení

Rychlost úroveň00

Tlačítky 9 a : zvolte mezi hodnotami 00 až 10 a poté potvrďte tlačítkem MENU. Pokud je

nastaveno 00, je automatického obracení stránek deaktivováno. Pokud nastavíte hodnotu mezi 01 až 10, funkce automatického obracení stránek se aktivuje a vybrané číslo bude udávat, že na další stránku se přejde po XX vteřinách. (Např. 05 znamená po 5 vteřinách).

Funkce automatického obracení stránek je k dispozici, pokud je obsah souboru TXT delší, než lze zobrazit na jednom displeji.

10. režim informací

Zvolte režim Informace a tlačítkem 4; do něj vstupte. Displej zobrazí Verzi softwaru, Vnitřní

paměť a Volnou paměť tohoto přehrávače.

další Funkce:

Funkce opakování a-B:

Ve stavu přehrávání hudebních souborů nebo nahraných souborů můžete pomocí tlačítka

nastavit konkrétní interval, který se má opakovaně přehrávat.

• Prvním stisknutím tlačítka určíte počáteční bod intervalu. Zobrazí se „A“. • Dalším stisknutím tlačítka určíte koncový bod intervalu. Zobrazí se „A-B“.

• Systém začne opakovaně přehrávat definovaný interval, dokud funkci opakování nezrušíte. • Dalším stisknutím tlačítka rec/a-Ba-B funkci opakování zrušíte a přehrávač se vrátí do nor

-málního přehrávání.

připojení k pc:

• Pokud přehrávač připojíte k portu USB počítače, přepne se do pohotovostního režimu USB. • Po bezpečném odpojení od počítače se přehrávač automaticky zapne.

poznámka:

• Pokud je přehrávač připojen k počítači, všechna tlačítka jsou nefunkční. • Během přenosu dat přehrávač neodpojujte.

Funkce hold (Blokování tlačítek)

• Aby nedošlo k náhodným úkonům, které by mohly změnit aktuální nastavení, stačí přepnout tlačítko HOLD do polohy „HOLD“, Tím se aktivuje funkce HOLD (Blokování tlačítek).

(11)

CZ

CZ-• Pokud je aktivována funkce HOLD, tlačítka nefungují.

• Pokud chcete všechna tlačítka přehrávače odblokovat, přesuňte přepínač HOLD opačným směrem.

poznámka: Pokud jste v hudebním, hlasovém nebo FM režimu, zobrazí se na displeji po akti

-vaci funkce blokování symbol „ ”.

používání nástroje ke konverzi videa

Ve video režimu tohoto přehrávače lze přehrávat soubory formátu SMV. Před jejich použitím si nejprve několik těchto souborů stáhněte. Ke konverzi souborů jiných formátů do formátu SMV můžete v počítači využít nástroj ke konverzi.

Použití „Nástroje ke konverzi videa“:

1. Vložte do počítače instalační CD a spusťte program Video2SMV (dvakrát na tento nástroj klik

-něte). Zobrazí se následující rozhraní:

2. Klikněte na ikonu u položky „Input video“ (Vstupní video). Zobrazí se nabídka, ze které vyberte soubor, který chcete konvertovat.

(12)

CZ-3. Zvolte příslušnou úroveň kvality (Quality Level) a požadované rozměry (Dimensions). Konverzi spustíte kliknutím na tlačítko Convert (Zkonvertovat).

4. Konverzi můžete v jejím průběhu zrušit tlačítkem „Cancel“ (Zrušit). 5. Po dokončení konverze může pokračovat s konverzí dalších souborů.

poznámka

Změna technické specifikace vyhrazena.

informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní naříze

-ní týkající se nakládá-ní s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zaříze-ním.

likvidace starého elektrického a elektronického zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrob

-kem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektro

-nického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná mís

-ta pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevy

-hazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Firma hp tronic Ústí nad labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem

(13)

SK

SK - 13

Ďakujeme vám, že ste si vybrali náš digitálny MP3 prehrávač. Tento prehrávač prináša mnoho výhod, vrátane radosti z počúvania hudby, tuneru FM, nahrávania, prehliadania fotografií, elektro-nickej knihy a prehrávania videa. Tento návod na použitie je vám k dispozícii, aby vám napomohol k bezpečnému používaniu produktu. Pred použitím prístroja si preto návod pozorne prečítajte.

Bezpečnostné pokyny 13

Príslušenstvo 14

Funkcie produktu 14

Vonkajší vzhľad a tlačidlá 14

Zdroj napájania 14 Stav batérie 14 Nabíjanie batérie 14 Základná prevádzka 15 Zapnutie /vypnutie 15 Nastavenie hlasitosti 15

Režim hlavného menu 15

Vstup do hlavného režimu 15

Hudobný režim 15

Video režim 17

Režim nahrávania 18

Hlasový režim 18

Režim tuneru FM 18

Režim nastavenia systému 19

Foto režim 20

Režim elektronickej knihy 20

Režim informácií 21

Ďalšie funkcie 21

Funkcie opakovania A-B 21

Pripojenie k PC 21

Fukcia HOLD (Zablokovania tlačidiel) 22 Používanie nástroja pre konverziu videa 22

Bezpečnostné pokyny:

• Nevhadzujte produkt do ohňa, aby nedošlo k explózii.

• Neponárajte prístroj do vody a zabráňte jeho styku s vodou, inak dôjde k strateniu funkcie nabí

-jania batérie.

• Nenabíjajte nabíjaciu batériu dlhšie, než je uvedené, aby nedošlo k nebezpečenstvu požiaru. • Životnosť batérie predĺžite, pokiaľ ju budete nabíjať až po úplnom vybití.

• Batériu nabite, pokiaľ dôjde k nasledujúcim situáciám: - Zobrazí sa ikona batérie

- Systém sa sám vypína. - Ovládacie tlačidlá nefungujú.

• Pokiaľ sa na počítači zobrazí okno „Kopírujem súbory“, neodpojujte USB od počítača.

• Pri sťahovaní súborov neodpojujte kábel USB, mohlo by to spôsobiť nefunkčnosť PC a prehrá

-vača.

• Poradie hudobných súborov zobrazené vo Windows Explorer nie je poradím skutočného pre

-hrávania hudby.

• Po pripojení k počítaču začne nabíjanie prehrávača.

• Nepokúšajte sa prístroj rozoberať, opravovať ani upravovať. V prípade otázok kontaktuje svoj

(14)

SK - 14

príslušenstvo:

• 1 x digitálny MP3 prehrávač • 1 x sluchátka • 1 x kábel USB • 1 x návod na použitie

Funkcia produktu:

• Unikátne funkcie video filmov, podpora filmového formátu SMV. • Funkcia prehliadania fotografií (k dispozícii iba formát JPEG). • Elegantný vzhľad a pohodlné držanie.

• Podpora hudobných formátov MP3 a WMA. • Rádio FM stereo.

• Výkonné automatické alebo manuálne vyhľadávanie staníc, celkom je možné uložiť 30 staníc. • Nahrávanie obľúbeného programu FM.

• 6 prednastavených režimov ekvalizéru: neutrálny, rock, klasická hudba, pop, džez a zvýrazne

-nie basov.

• 5 režimov prehrávania: normálny, opakovanie jedného, opakovanie všetkého, náhodne a náhodne všetko.

• Podpora zobrazenia v niekoľkých jazykoch. • Vysokorýchlostný USB 2.0.

vonkajší vzhľad a tlačidlá:

menu: Prechádzanie systému alebo vstúp do zobraze nia vedľajšieho menu alebo návrat do hlavného menu.

eQ : Voľba režimu ekvalizéru.

: Tlačidlo nahrávania alebo opakovania A-B. : Tlačidlo mazania súboru

+ : Zvýšenie systémovej hlasitosti alebo voľba pred chádzajúcej položky alebo opustenie režimu mazania - : Zníženie systémovej hlasitosti alebo voľba nasledujú-

cej položky alebo opustenie režimu mazania

: : Voľba ďalšej stopy alebo rýchly posun vpred 9 : Voľba predchádzajúcej stopy alebo rýchly posun

vzad

4;: Prehrávanie alebo pauza alebo stop/zapnutie alebo

vypnutie

hold :Zamknutie klávesnice a zablokovanie funkciu tlačidiel

zdroj napájania:

1. Stav batérie: Pomocou indikátoru batérie zistíte jej stav nabitia a môžete ju včas dobiť.

Ikona úplne nabitej batérie. Pri ďalšom používaní sa bude ukazovateľ znižovať.

Keď sa batéria dostane do stavu blízkeho vybitia, symbolu batérie bude vnútri prázdny. Je treba batériu včas dobiť. Pokiaľ v tomto stave prehrávač zapnete, automaticky sa vypne po zobrazení správy „Pozor, vybitá batéria. Vypínam!“.

2. nabíjanie batérie:

Nabíjajte za nasledujúcich podmienok:

a. Ikona nabitia batérie ukazuje vybitie (vnútrajšok ikony je prázdny). b. Prehrávač funguje normálne, ale rýchle sa sám vypína.

(15)

SK

Pripojte prístroj k počítaču pomocou káblu USB. V priebehu nabíjania sa indikátor batérie na obrazovke pohybuje. Po dokončení nabitia bude indikátor na obrazovke blikať.

základná prevádzka:

1. Zapnutie/Vypnutie

zapnutie:

Tlačidlom4; zapnete prehrávač. Potom sa na displeji zobrazí hlavné menu.

vypnutie:

Keď je prehrávanie zapnuté, stlačením a podržaním tlačidla 4; asi na 3 sekundy prehrávač

vypnite.

2. Nastavenie hlasitosti:

• Systémovú hlasitosť môžete zvyšovať a znižovať tlačidlami + a –.

• Systém má celkom 29 úrovní hlasitosti (0 – 28). Prednastavená je úroveň 18.

režim hlavného menu:

1. vstúp do hlavného menu

Zapnite prehrávač a systém zobrazí hlavné menu. Pomocou tlačidiel 9 a : sa môžete v

hlavnom menu pohybovať a vybrať požadovaný režim a potom do neho vstúpiť tlačidlom 4;.

Stlačením a podržaním tlačidla MENU sa vrátite do hlavného menu z ktoréhokoľvek režimu, v ktorom sa práve nachádzate.

2. hudobný režim:

-- Prehrávač podporuje súbory *.LRC. Skladby sa prehrávajú spolu s textom piesne rolujúcim cez LCD displej.

2.1 prehrávanie / pauza / stop

Zapnite prehrávač. Zastaví sa na poslednej stope pred posledným vypnutím. Stlačením tlačidla

4; spustíte prehrávanie a ikona 4 nahradí na displeji ikonu . Opätovným stlačením tlačidla 4; pozastavíte stopu a ikona ; nahradí ikonu 4. Opätovným stlačením tlačidla 4;

prehráva-nie obnovíte. Pri prehrávaní môžete prehrávaprehráva-nie zastaviť podržaním tlačidla 4; na 2 sekundy.

Ďalším jedným stlačením tlačidla 4; spustíte prehrávanie od začiatku.

2.2 Ďalšia alebo predchádzajúca stopa

V hudobnom režime sa môžete pohybovať medzi predchádzajúcimi alebo nasledujúcimi stopami tlačidlami Predchádzajúci 9 a Ďalší :

V režime Zoznamu súborov môžete predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu vybrať tlačidlami + a –.

2.3 rýchly posun vpred/vzad

V hudobnom režime sa môžete rýchle pohybovať v aktuálnej stope podržaním tlačidiel Pred-chádzajúci 9 a Ďalší :.

2.4 položka hudobného vedľajšieho menu

V hudobnom režime vstúpite stlačením tlačidla MENU do režimu vedľajšieho hudobného menu. Zoznam súborov Zoznam hudobných súborov

Nastavenie ekvalizéru Neutrálny Rock

Klasická hudba Pop

Džez Basy

(16)

SK - 16 Nastavenie režimu prehrávača Normálny

Opakovanie jedného Opakovanie všetkého Náhodne

Náhodne všetko

Mazanie súborov Mazanie hudobných súborov Návrat Návrat do hudobného režimu Tlačidlami + a – zvoľte požadovanú položku a potom ju potvrďte tlačidlom 4;.

1. zoznam súborov:

Zvoľte možnosť „Zoznam súborov“. Stlačením tlačidla 4; vstúpite do zoznamu všetkej hudby.

Potom pomocou tlačidiel + a – zvoľte hudbu a tlačidlom 4; ju potvrďte a prehrajte. Pokiaľ sú

v adresári „\MP3“ uložené hudobné súbory, vstúpite stlačením tlačidla do adresára „\MP3“, kde môžete nájsť hudobné súbory.

poznámka: Môžete nastaviť zoznam obľúbených a prehrávať obľúbené skladby nasledujúcimi spôsobmi:

1. Vstúpte do zoznamu súborov a tlačidlami + a – vyberte obľúbenú skladbu. 2. Tlačidlom EQ označte skladbu ako obľúbenú.

3. Stlačením tlačidla MENU v menu zoznamu súborov vstúpite do vedľajšieho menu zoznamu súborov, kde je možné vybrať zo štyroch možností. Tlačidlami + a – z týchto možností vyberte a potom tlačidlom 4; voľbu potvrďte.

Normálne prehrávanie: Prehrávanie hudobných skladieb v normálnom režime.

Prehrávanie obľúbených: Prehrávanie hudobných skladieb, ktoré ste vybrali na zoznam obľúbených.

Vymazať obľúbené: Zrušenie nastavenia obľúbenej skladby

Návrat: Návrat do predchádzajúceho menu, tj. do režimu zoznamu súborov.

Pokiaľ ste ako obľúbené neoznačili žiadne skladby, vrátite sa po stlačení tlačidla MENU do režimu prehrávania hudby. Vedľajšie menu zoznamu súborov je možné zobraziť iba potom, čo boli označené obľúbené skladby.

2. režim ekvalizéru

Vstúpte do voľby nastavenia ekvalizéru, kde je možné vyberať zo šiestich režimov ekvalizéru: normálny, rock, klasická hudba, pop, džez a zvýraznenie basov. Voľbu vyberiete tlačidlami + a – a tlačidlom 4; ju potvrďte.

poznámka: Režimy ekvalizéru je možné tiež nastaviť priamo v stave prehrávania hudobného režimu. V priebehu prehrávania vyberte položku ekvalizéru stlačením tlačidla EQ. Pri každom

stlačení tlačidla EQ sa režim ekvalizéru zmení v nasledujúcej postupnosti: normálny, rock, kla

-sická hudba, pop, džez a basy.

3. nastavenie režimu prehrávania

Vstúpte do voľby nastavenia režimu prehrávania, kde je možné vyberať z piatich možností: normálny, opakovanie jedného, opakovanie všetkého, náhodne a náhodne všetko. Voľbu vybe

(17)

SK

SK - 17

4. mazanie súborov

Zvoľte režim „Mazanie súborov“ a stlačením tlačidla 4; vyberte vymazanie. Displej zobrazí

nasledujúce:

Tlačidlami Predchádzajúci 9 a Ďalší : zvoľte hudobný súbor, ktorý chcete vymazať. Stlačením

MENU zvoľte „ÁNO“ alebo „NIE“. Po voľbe „ÁNO“ súbor vymažete stlačením tlačidla 4;. Na

dis-pleji sa na 1 sekundu objaví „Vymazanie úspešné“. Tlačidlami + a – voľbu opustíte.

poznámka: Súbory je tiež možné mazať priamo v hudobnom, hlasovom alebo video režime. V hudobnom, hlasovom alebo video režime vyberte funkciu mazania stlačením tlačidla .

5. návrat

Voľbu „Návrat“ potvrdíte tlačidlom 4; a vrátite sa do hudobného režimu.

3. video režim:

-- Tento prehrávač podporuje formát SMV.

3.1 prehrávanie/pauza/stop

Vstúpte do video režimu, tlačidlami 9 a : zvoľte video súbor a stlačením tlačidla 4; ho

prehrajte.

Pri prehrávaní video súboru môžete prehrávanie pozastaviť stlačením tlačidla 4;. Po opä

-tovnom stlačení tlačidla 4; bude prehrávanie pokračovať. Pokiaľ chcete prehrávanie video

súboru úplne zastaviť, stlačte a podržte tlačidlo 4; na 2 sekundy.

3.2 predchádzajúci/Ďalší film

Pri prehrávaní filmu alebo v režime pauzy môžete pomocou tlačidiel Predchádzajúci 9 alebo

Ďalší : prepínať medzi jednotlivými video súbormi. 3.3 rýchly posun vpred/ rýchly posun vzad

V režime prehrávania alebo pauzy môžete rýchle prevíjať film podržaním tlačidiel Predchádza

-júci 9 alebo Ďalší : . 3.4 nastavenie hlasitosti

V režime prehrávania filmu alebo pauzy môžete tlačidlami + a - zvyšovať a znižovať hlasitosť.

3.5 zoznam súborov

V režime prehrávania, pauzy alebo stop filmu sa po stlačení tlačidla MENU zobrazia tri voľby: Zoznam súborov, Vymazať súbor a Návrat.

Zvoľte možnosť „Zoznam súborov“. Tlačidlom 4; vstúpte do zoznamu všetkých video súbo

-rov a potom tlačidlami + a – zvoľte požadovaný video súbor. Stlačením tlačidla 4; potvrďte

a prehrajte video. Pokiaľ sú v adresári „\MVIDEO“ uložené hudobné súbory, vstúpite stlačením tlačidla : do adresára „\MVIDEO“, kde môžete nájsť hudobné súbory, do adresáře „\MVIDEO“,

kde můžete najít hudební soubory.

3.6 vymazanie videa

Tlačidlami + a – zvoľte možnosť „Vymazať súbor“ a potom stlačením tlačidla 4; vymazanie

potvrďte. Tlačidlami 9 a : zvoľte súbor, ktorý chcete vymazať. Stlačením tlačidla MENU

zvoľte „ÁNO“ alebo „NIE“. Pokiaľ zvolíte „Áno“, stlačením 4; vymazanie potvrdíte. Tlačidlom

+ alebo – voľbu opustíte.

(18)

SK - 18 vstúpte do tohto režimu „Žiadny súbor!“.

2. Je treba skopírovať súbory do zložky pod názvom „MVIDEO“. Je možné prehrávať iba súbo ry z tejto zložky.

3. Môžete tiež video súbor vymazať priamo vo video režime. Funkciu mazania potvrdíte tlači

-dlom .

4. režim nahrávania:

• V hlavnom režime zvoľte režim nahrávania a spustite ho tlačidlom .

• V priebehu nahrávania stlačte 4; pre pauzu. Opätovným stlačením tlačidla 4; bude nahrá

-vanie pokračovať.

• Nahrávanie zastavíte tlačidlom MENU a na displeji sa na 1 sekundu zobrazí oznámenie „Nahrávanie úspešné!“ a vrátite sa do hlavného menu.

poznámka:

1. Pokiaľ sa v priebehu procesu nahrávania zaplní pamäť disku, objaví sa na 2 sekundy upo

-zornenie „Disk je plný“. Pokiaľ budete chcieť spustiť nahrávanie tlačidlom pri plnom disku, objaví sa na 2 sekundy upozornenie „Disk je plný“.

2. Pokiaľ sa v priebehu procesu nahrávania zmení stav batérie tak, že je batéria príliš slabá, než aby mohlo nahrávanie pokračovať, zobrazí sa na 2 sekundy upozornenie „Pozor, slabá batéria, vypínam“ a systém automaticky uloží hlas.

5. hlasový režim

Zvoľte hlasový režim a potom stlačením tlačidla 4; vstúpte do stavu zastaveného prehráva

-nia hlasu, ktorý bol posledne aktívny.

-- Súbor prehráte stlačením tlačidla 4;. Opätovným stlačením 4; prehrávanie pozastavíte.

-- Prehrávanie zastavíte podržaním tlačidla 4; na 2 sekundy. Stlačením a podržaním tlačidla 4; na 3 sekundy prehrávač vypnete.

-- V režime prehrávania, pauzy alebo zastavenia môžete tlačidlami Predchádzajúci 9 a Ďalší :

prepínať medzi nahranými súbormi. Tlačidlami + a – môžete zvyšovať a znižovať hlasitosť. -- Stlačením tlačidla MENU vstúpte do vedľajšieho menu v hlasovom režime. Do hlavného menu

sa vrátite stlačením tlačidla MENU.

položky hlasového vedľajšieho menu

Zoznam súborov Zoznam hlasových súborov Nastavenie režimu prehrávania Normálny

Opakovanie jedného Opakovanie všetkého Vymazať súbor Mazanie hlasových súborov

Návrat Návrat späť do menu

Práca s týmito položkami je rovnaká ako v hudobnom režime. Viď popis v kapitole 2.4.

6. režim tuneru Fm

Zvoľte režim tuneru FM a tlačidlom 4; do neho vstúpte.

Potom môžete pomocou tlačidla MENU prechádzať vedľajším menu FM: Rádio, Vyhľadávanie, Uloženie, Nahrávanie, Mazanie a Návrat.

6.1 režim rádia

Zapnite prehrávač, zvoľte tuner FM a stlačením tlačidla4; vstúpte do režimu rádia. V tomto

režime môžete pomocou tlačidiel 9 a : zvoliť stanicu, ktorú chcete počúvať a ktorú ste už

(19)

SK

SK - 19

6.2 režim vyhľadávania

V režime rádia FM zvoľte tlačidlom MENU položku Vyhľadávanie.

1. jemné doladenie

Po stlačení tlačidla MENU pre výber položky vyhľadávania v režime rádia FM môžete pomocou tlačidiel 9 a : jemne doladiť frekvenciu smerom vzad alebo vpred v kroku 100 kHz.

2. automatické vyhľadávanie

a. V položke „Vyhľadávanie“ vo vedľajšom menu FM môžete podržaním tlačidiel 9 a : auto

maticky prehľadávať frekvencie smerom vzad alebo vpred po 100 kHz. Systém sa zastaví na vyhľadanej silnej stanici.

b. V položke „Vyhľadávanie“ vo vedľajšom menu FM môžete stlačením tlačidla 4;spustiť

automatické vyhľadávanie staníc od frekvencie 87,5 MHz do 108 MHz. Vyhľadané kanály sa automaticky uložia a prepíšu pôvodne uložené stanice.

poznámka: Pokiaľ prehrávač prehľadáva frekvencie, bude sa podľa toho meniť hodnota frekvencie a ukazovateľ frekvencie.

6.3 uloženie frekvencie

V tomto prehrávači je možné uložiť maximálne 30 staníc.

Požadovanú stanicu môžete uložiť manuálne. V režime Vyhľadávania vyberte kanál a potom vstúpte stlačením tlačidla MENU do režimu „Ukladanie“. Potom pomocou tlačidiel 9 a :

zvoľte číslo kanálu od 01 do 30 a stlačením tlačidla 4; uložte aktuálny kanál pod vybrané

číslo stanice. Na 1 sekundu sa objaví oznámenie „Úspech“ a vrátite sa do režimu rádia.

6.4 režim nahrávania

V priebehu počúvania rádia FM vyberte tlačidlom MENU položku „Nahrávanie“. Položku potvr

-díte a nahrávanie spustíte stlačením tlačidla 4;.

Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla MENU. Na displeji sa na 2 sekundy objaví „Uloženie úspešné!“ a vrátite sa do režimu nahrávania.

6.5 mazanie

Vyberte stanicu, ktorú chcete vymazať v režime rádia a potom túto stanicu vymažte stlačením tlačidla .

6.6 návrat

Vo vedľajšom menu FM vyberte položku „Návrat“. Potvrďte tlačidlom 4; a systém sa vráti do

režimu hlavného menu.

7. režim nastavenia systému

-- V režime nastavenia systému je možné vyberať z piatich možností: Jazyk, Nastavenie napá

-janie, Šetrenie energie, Nastavenie nahrávanie a Návrat.

-- Tlačidlami Predchádzajúci 9 a Další : zvoľte režim Nastavenie systému a potom do neho

vstúpte tlačidlom 4;.

-- Pokiaľ po vstupe do režimu Nastavenia systému nepotvrdíte asi 30 sekúnd žiadny úkon, displej tento režim opustí a vráti sa do hlavného menu.

-- Tlačidlami + a - potom zvoľte požadovanú možnosť a tlačidlom 4; vstúpte do jej vedľajšieho

menu.

7.1 jazyk

• Vstúpte do menu nastavenia, zvoľte režim Jazyka a vstúpte do neho tlačidlom 4;.

• Je možné vyberať z 10 jazykov: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, portugalčina, taliančina, holandčina, ruština, tradičná čínština a japončina. Potom tlačidlami VOL+ a VOL- zvoľte požadovaný jazyk a potvrďte tlačidlom 4;. Displej sa vráti do režimu menu nastavenia. 7.2 nastavenie napájania

• Vstúpte do menu Nastavenia systému, tlačidlami + a – zvoľte možnosť Nastavenie napájania a vstúpte do neho tlačidlom 4;. Táto možnosť je k dispozícii na nastavenie doby, po ktorej sa

má prehrávač automaticky vypnúť.

• Je možné vyberať zo štyroch možností: Vypnuté, 2 min., 5 min. a 10 min. Prednastavené sú 2 minúty. Tlačidlami + a – zvoľte požadovanú položku a potvrďte tlačidlom 4;.

(20)

SK - 20

• Vstúpte do menu Nastavenie systému, tlačidlami + a – zvoľte možnosť Šetrenie energií a vstúpte do nej tlačidlom 4;. Táto možnosť je k dispozícii na nastavenie doby, po ktorej sa má

prehrávač automaticky vypnúť.

• Je možné vyberať z piatich možností: Vypnuté, 5 sekúnd, 20 sekúnd, 30 sekúnd a 60 sekúnd. Prednastavená systémová hodnota šetrenia energie je 30 sekúnd. Tlačidlami + a – zvoľte požadovanú položku a potvrďte tlačidlom 4;.

7.4 nastavenie nahrávania

• Vstúpte do menu Nastavenie systému, tlačidlami + a – zvoľte Nastavenie nahrávania a vstúpte do neho tlačidlom 4;. Je možné vyberať zo štyroch parametrov: Zdroj, Kódovanie, Vzorkova

-cia rýchlosť a Kanál.

1. Zdroj: Zdrojom nahrávania je mikrofón (MIC), tento parameter nie je možné zmeniť. 2. Kódovanie: K dispozícii sú tri režimy kódovania: IMADPCM, MSADPCM a PCM. Voľbu

potvrďte tlačidlom MENU.

3. Vzorkovacia rýchlosť: Tlačidlom MENU potvrďte voľbu rýchlosti: 8000 Hz, 11025 Hz alebo 16000 Hz. Má vplyv na nahrávaciu kvalitu zvuku.

4. Kanál: Nahrávací kanál podporovaný prehrávačom je v mono, tento parameter nie je možné zmeniť.

• Tlačidlami + a – môžete vybrané parametre upravovať. Po dokončení nastavenia zvoľte režim Návrat. Stlačením tlačidla 4; režim opustíte a vrátite sa do režimu Nastavenia systému.

7.5 návrat

Pokiaľ sa chcete vrátiť do hlavného menu, zvoľte túto položku a stlačte tlačidlo 4;.

8. Foto režim

Tento prehrávač podporuje formát fotografií „JPG“.

• Po vstupe do tohto režimu je možné vyberať z troch položiek“ Manuálne zobrazenie, Automa

-tické zobrazenie a Návrat.

• Tlačidlami + a – zvoľte požadovanú položku a tlačidlom 4; ju potvrďte.

1. Manuálne prehliadanie: Zvoľte možnosť Manuálne prehliadanie a stlačením tlačidla 4; do nej

vstúpte. Potom môžete obrázky manuálne prechádzať tlačidlami 9 a :.

2. Automatické prehliadanie: Zvoľte možnosť Automatické prehliadanie a stlačením tlačidla 4;

do nej vstúpte. Obrázky uložené v pamäti sa budú automaticky prehrávať. Návrat: Zvoľte polož

-ku Návrat a stlačením tlačidla 4; sa vrátite do hlavného menu.

3. Krátkym stlačením tlačidla MENU v Manuálnom alebo Automatickom prehliadaní sa vrátite do menu režimu „Foto“. Stlačením a podržaním tlačidla MENU sa vrátite priamo do hlavného menu.

poznámka:

Je treba skopírovať obrázky do zložky pod názvom „PHOTO“ prehrávača. Je možné prehrávať iba obrázky z tejto zložky.

9. režim elektronickej knihy

-- Vytvorte v počítači súbor „.TXT” a potom ho skopírujte do prehrávača.

• Zvoľte tento režim pod režimom hlavného menu. Potom vstúpte do zoznamu súborov elek

-tronickej knihy tlačidlom 4;. Tlačidlami + a – zvoľte požadovanú položku a tlačidlom 4; si

prehliadnite jej obsah. Pokiaľ sú v adresári „\E-book“ uložené súbory TXT, vstúpite stlačením tlačidla : do adresáru „\E-book“, kde môžete nájsť súbory TXT.

poznámka: Pokiaľ v režime elektronickej knihy nie sú žiadne súbory, zobrazí sa na 2 sekundy oznámenie „Žiadne súbory!“ a potom sa vrátite do hlavného menu.

9.1 vedľajšie menu:

V priebehu čítania súboru sa vrátite do menu zoznamu súborov stlačením tlačidla MENU. Opä

-tovným stlačením tlačidla MENU vstúpite do vedľajšieho menu funkcie elektronickej knihy. V tomto vedľajšom menu sú 3 možnosti: Zoznam súborov, Mazanie súborov a Návrat.

(21)

SK

SK-tlačidla 4; do režimu zoznamu súborov elektronickej knihy. Potom tlačidlami + a – zvoľte

súbor a tlačidlom 4; si prehliadnite obsah.

2. Vymazanie súboru: Vstúpte do režimu zoznamu súborov a tlačidlami + a – zvoľte cieľový súbor. Potom tlačidlom MENU vstúpte do režimu vedľajšieho menu.

Pomocou tlačidiel + a – zvoľte možnosť „Vymazať súbor“ a tlačidlom 4; ju potvrďte. Potom

tlačidlami 9 a : zvoľte súbor, ktorý chcete vymazať a tlačidlom MENU zvoľte „ÁNO“ alebo

„NIE“. Pokiaľ zvolíte „ÁNO“, potom vymazanie súboru potvrdíte tlačidlom 4;. Na displeji sa

na 1 sekundu zobrazí nasledujúce oznámenie a vrátite sa do režimu zoznamu súborov.

Pozor

Vymazanie úspešné!

3. Návrat: Zvoľte možnosť Návrat. Tlačidlom4; voľbu potvrdíte a vrátite sa do hlavného

menu.

9.2 nastavenie automatického obracania stránok:

V priebehu čítania súboru stlačte tlačidlo . Objaví sa obrazovka nastavenia automatického obracania stránok. Viď nižšie:

Nastavenie obracania

Rýchlosť úroveň00

Tlačidlami 9 a : zvoľte medzi hodnotami 00 až 10 a potom potvrďte tlačidlom MENU. Poki

-aľ je nastavené 00, je automatické obracanie stránok deaktivované. Poki-aľ nastavíte hodnotu medzi 01 až 10, funkcia automatického obracania stránok sa aktivuje a vybrané číslo bude udávať, že na ďalšiu stránku sa prejde po XX sekundách. (Napr. 05 znamená po 5 sekundách). Funkcia automatického obracania stránok je k dispozícii, pokiaľ je obsah súboru TXT dlhší, než

je možné zobraziť na jednom displeji.

10. režim informácií

Zvoľte režim Informácie a tlačidlom 4; do neho vstúpte. Displej zobrazí Verziu softwaru, Vnú

-tornú pamäť a Voľnú pamäť tohto prehrávača.

Ďalšie Funkcie:

Funkcia opakovania a-B:

V stave prehrávania hudobných súborov alebo nahraných súborov môžete pomocou tlačidla

nastaviť konkrétny interval, ktorý sa má opakovane prehrávať.

• Prvým stlačením tlačidla určíte počiatočný bod intervalu. Zobrazí sa „A“. • Ďalším stlačením tlačidla určíte koncový bod intervalu. Zobrazí sa „A-B“.

• Systém začne opakovane prehrávať definovaný interval, dokiaľ funkciu opakovania nezrušíte. • Ďalším stlačením tlačidla rec/a-Ba-B funkciu opakovania zrušíte a prehrávač sa vráti do

normálneho prehrávania.

pripojenie k pc:

• Pokiaľ prehrávač pripojíte k portu USB počítača, prepne sa do pohotovostného režimu USB. • Po bezpečnom odpojení od počítača sa prehrávač automaticky zapne.

(22)

poznámka:

• Pokiaľ je prehrávač pripojený k počítaču, všetky tlačidlá sú nefunkčné. • V priebehu prenosu dát prehrávač neodpojujte.

Funkcia hold (Blokovanie tlačidiel)

• Aby nedošlo k náhodným úkonom, ktoré by mohli zmeniť aktuálne nastavenie, stačí prepnúť tlačidlo HOLD do polohy „HOLD“, Tým sa aktivuje funkcia HOLD (Blokovanie tlačidiel).

• Pokiaľ je aktivovaná funkcia HOLD, tlačidlá nefungujú.

• Pokiaľ chcete všetky tlačidlá prehrávača odblokovať, presuňte prepínač HOLD opačným sme

-rom.

poznámka: Pokiaľ ste v hudobnom, hlasovom alebo FM režime, zobrazí sa na displeji po akti

-vácii funkcie blokovania symbol „ ”.

používanie nástroja na konverziu videa

Vo video režime tohto prehrávača je možné prehrávať súbory formátu SMV. Pred ich použitím si najprv niekoľko týchto súborov stiahnite. Na konverziu súborov iných formátov do formátu SMV môžete v počítači využiť nástroj na konverziu.

Použitie „Nástroje ku konverzii videa“:

1. Vložte do počítača inštalačné CD a spusťte program Video2SMV (dvakrát na tento nástroj klik

-nite). Zobrazí sa nasledujúce rozhranie:

2. Kliknite na ikonu u položky „Input video“ (Vstupné video). Zobrazí sa ponuka, z ktorej vybe

(23)

SK

SK - 23

3. Zvoľte príslušnú úroveň kvality (Quality Level) a požadované rozmery (Dimensions). Konverziu spustíte kliknutím na tlačidlo Convert (Skonvertovať).

4. Konverziu môžete v jej priebehu zrušiť tlačidlom „Cancel“ (Zrušiť).

5. Po dokončení konverzie môže pokračovať s konverziou ďalších súborov.

poznámka:

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny v rámci vylepšovania produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nar

-iadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrob

-kom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde bude recyklovaný ako elektrické a elektronické zaria

-denie. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzuj

-te staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Firma hp tronic Ústí nad labem s.r.o. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ0000213.

(24)

EN - 24

Thanks for your selection of our digital MP3 player. This player brings you a lot of conveniences, including music enjoy, FM tuner, recording, browsing photos, E-Book and video playing etc. This user’s manual is provided to help you safely use the product. Please read this manual carefully before use!

Safety Instruction 24

Accessories 25

Product Feature 25

Exterior and keys 25

Power Source 25

Battery Level 25

Battery Charging 25

Basic Operation 25

Power ON/OFF 26

Adjust the volume 26

Main Menu mode 26

Enter Main mode 26

Music Mode 26

Video Mode 28

Record Mode 28

Voice Mode 28

FM Tuner Mode 29

System Set mode 30

Photo Mode 30

E-Book Mode 31

About Mode 31

Other Operation 32

A-B REPEAT function 32

PC-Link 32

HOLD function 32

Using Video Convert tool 32

saFety instruction:

• Do not throw the product into fire to avoid danger of explosion.

• Do not immerse into water or get soaked since the battery charging function will be lost. • Do not charge rechargeable battery longer than specified to prevent danger of fire.

• To prolong the life of a rechargeable battery, completely discharge it before fully charging it again.

• Recharge battery with below status: - Battery icon displays EMPTY status . - System auto off.

- Operation key not working.

• The „copying Files“ windows appears on your PC please don‘t Remove USB from computer. • Do not unplug the USB cable during file downloading, it may cause malfunction to your PC and

player.

• The order of music files displayed on the Windows Explorer is not the order of actual music playback.

• When it is connected with PC, the player start charging.

(25)

EN EN - 25

accessories:

• Digital MP3 player * 1 • Earphone * 1 • USB Cable * 1 • Users’ Manual * 1

product Feature:

• Unique video function, support SMV film format.

• Browsing picture function (only JPEG format is available). • Exquisite appearance design and comfortable handle. • Support MP3 & WMA music formats.

• FM stereo radio.

• Powerful of automatically search station or manually search station, 30 stations can be stored in all.

• Record the favorite FM radio program.

• 6 preset EQ modes: Normal, Rock, Classic, Pop, Jazz & Bass. • 5 play modes: Normal, Repeat One, Repeat All, Shuffle & Shuffle All. • Support Multi-Language display.

• USB 2.0 full speed.

exterior and keys:

menu: System browse or enter into sub-menu display or back to main menu.

eQ : Select EQ mode.

: Record key or A-B repeat key : Delete file key

+ : Increase system volume or select previous item or exit delete mode

- : Decrease system volume or select next item or exit delete mode

: : Select next track or FF

9 : Select previous track or FR

4;: Play or Pause or Stop/Power on or Power off

hold :Lock the key pad to inhibit the key operation.

power source:

1. Battery Level: Through battery indicator to look over the battery level and to charge the unit in time.

The battery capacity is full.

The battery icon will become hollow when its power is almost run out. You should charge your battery in time. If you turn on the player at this moment, the player will auto power off after prompt “Low Battery, Shut Down Now!”.

2. Battery charging:

Please recharge in the following conditions:

a. Battery icon displays no electricity (icon becomes hollow).

b. Player functions normally, but it quickly powers off automatically. c. There is no response when power on the player.

Connect the unit with the PC using the USB cable. During charging, the battery indicator bar will scroll on the screen. When the unit charging finished, the battery indicator will flashed on the screen.

(26)

EN - 26

Basic operation:

1. Power ON/OFF

power on:

Press and hold 4; key to turn on the player, then shows the main menu on the screen.

power oFF:

When the player is turned on, press and hold 4; key about 3 sec. to turn off the player.

2. Adjust the volume:

• Press or key to increase or decrease the system volume.

• System has totally 29 levels for volume setting (0-28). The default value is 18.

main menu mode:

1. enter main mode

Turn on the player, the system shows the main menu. Scroll through the main menu by press

9 or : key in order to select the desired mode, then press 4; key to enter it into. Press and

hold menu key to return main menu in every modes you stayed.

2. music mode:

-- Player supports ‘*.LRC’ files. Songs will play with lyrics scrolling through the LCD.

2.1 play/ pause/ stop

Press 4; key to start play the track,4 icon will replace  on the screen. Press “ ” key again

to pause the track, and icon will replace 4 icon, press 4; key again to resume.

During playing, press 4; key for 2 seconds to stop playback. Press key once again to start

playing from beginning.

2.2 next or previous track

In music mode, press Previous key 9 or Next key : to switch between each tracks.

In Files list mode, press + or key to select next or previous track.

2.3 Fast-forward/rewind

In music playing mode, press and hold Previous 9 or Next : key to rewind or fast-forward

current track.

2.4 music submenu item

Under music mode, press MENU key to enter into music submenu. Files list List the music files

EQ set Normal Rock Classic Pop Jazz Bass

Play mode set Normal

Repeat One Repeat All Shuffle Shuffle All

Delete File Delete music files

Return Return back menu

(27)

EN

EN - 27

1. Files list:

Select “Files List” option, and press 4; key to enter into the all music list, then press + or

– key to choose music, press4; key to confirm and play the music. If there are some music

files stored in “\MP3” directory, press : to enter “\MP3” directory, you can find the music files

inside the “\MP3” directory.

note: You can set favorites list and play you favorite songs in below ways: 1. Enter into Files list, press + or – key to select you favorite song.

2. Press EQ key to mark as favorite song.

3. Press MENU key in file list menu to enter into submenu of files list, there have four options can be selected. Press + a – key to select these options, then press4; key to confirm your

selection.

Normal Play: Play music songs in normal mode.

Favorite Play: Play the music songs which you have set in favorite list. Favorite Clear: Cancel your favorite song setting.

Return: Return to last menu, that is files list mode.

If you did not mark any songs as favorite songs, it returns to music playing mode after press

menu key. The submenu of files list can only be displayed after favorite songs are marked.

2. eQ mode

Enter into EQ Set option, there have six EQ modes can be selected: Normal, Rock, Classic, Pop, Jazz & Bass. Press + or – key to select and press 4; key to confirm.

note: EQ modes also can be set directly in play status of Music mode. During playing, press

EQ key to select EQ item. Every time the EQ key is pressed, EQ mode changes once in sequential order: Normal, Rock, Classic, Pop, Jazz & Bass.

3. play mode set

Enter into Play Mode Set option, there have five options can be selected: Normal, Repeat One, Repeat All, Shuffle & Shuffle All. Press + or – key to select and press 4; key to confirm.

4. delete File

Select “Delete File” function, and press4; key to perform deletion, the screen will display as

below:

Press Previous 9 or Next : key to select the music file to delete, press menu key to choose

“YES” or “NO”, when select “YES”, press 4;key to confirm deletion, then “Delete Success” will

be displayed. Press + or – key to exit

note: Files also can be deleted directly in Music/Voice/Video mode. Under Music/Voice/Video mode, press key to execute delete function.

5. return

(28)

EN - 28

3. video mode:

-- This player support SMV format.

3.1 play/pause

Enter into Video mode, press 9 or Next : key to select a Video file, and press4; key to play

this file. During playing the Video file, press 4;key to pause, press 4; key again to continue

playing. Press and hold4;key for 2 seconds to stop the video file.

3.2 previous/next movie

In movie playing or pause mode, press Previous 9 or Next : key to switch between each

video files.

3.3 Fast-forward/rewind

Hold Previous 9 or Next : key to rewind or fast-forward current movie in video playing or

pause mode.

3.4 volume adjust

In video playing or pause mode, press + or - key to increase or decrease volume

3.5 Files list

In video file play/pause/stop mode, press menu key, then the screen will display three options: Files List, Delete File & Return.

Select “Files List” option, and press 4; key to enter into the all video list, then press VOL+ or

VOL- key to choose your desired video file, press 4; key to confirm and play the video. If the

-re a-re some music files sto-red in “\MVIDEO” di-rectory, p-ress : to enter “\MVIDEO” directory,

you can find the video files inside the “\MVIDEO” directory.

3.6 delete video

Using + or – key to select “Delete File” options, then press4; key to perform deletion, then

press 9 or : key to select the file which you want to delete, press menu key to select “YES”

or “NO”, when select “Yes”, press4; key to confirm deletion. Press + or – key to exit. note: 1. If there is no video file stored in memory, “No file!” will display on the screen while

entering into this mode.

2. You must copy the files into the folder named “MVIDEO” on your player, only the files on this folder can be played.

3. You also can delete video file directly in Video mode, press key to execute delete function.

4. record mode:

• Select Record mode in main mode, then press 4; or key to start recording.

• During recording, press4; key to pause, press 4; key again to continue recording.

• Press menu key to stop recording, and the screen will display “Record Success!” for 1 second and return to main menu.

note:

1. During recording process, when the disk gets memory full, “Disk Full” appears for 2 seconds. If you press key to want to start recording under condition that the disk is full, “Disk Full” will prompt for 2 seconds.

2. During recording process, when the battery changes too low to maintain recording, ‘Low Battery, Shut Down Now!’ will prompt for 2 seconds and system will store the voice automatically.

5. voice mode

Select Voice mode, then press4; key to enter into the voice mode.

-- Press 4;key to play the file, and press4; key again to pause.

-- Press 4; key for 2 seconds to stop playing. Press and hold4; key for 3 seconds to turn off

the player.

-- In music play/pause/stop mode, press Previous 9 or Next : key to switch between each

recorded files, press + or – key to increase or decrease the volume.

-- Press menu key to enter into the submenu in voice mode, press and hold menu key to return to main menu.

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :