• No results found

we take pride in every detail

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "we take pride in every detail"

Copied!
116
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

p a n t h e r c o r i a n s c a n d i n a v i a n p l e a s u r e d e s i g n w o o d s t e e l m i n i m a l i s m i n n o v a t i o n t r a c k l i v i n g a r t e x p r e s s i o n b r e a t h t a k i n g p o i n t p u m a h a n d c r a f t t r a d i t i o n l u x u r y g u e s t s h a r m o n y d e s i g n r a c k

(2)

c r e d i t s

tak til ejendomsselskabet Bertel nielsen a/S for lån af Bølgen, vejle til brug for location optagelser og til forhandler ingvard Christensen, vejle for lån af regi og accessories.

Our thanks go to ejendomsselskabet Bertel nielsen a/S for access to Bølgen, vejle for the location shots and to ingvard Christensen, vejle, for facilities and accessories.

vielen dank an die immobiliengesellschaft Bertel nielsen a/S für das ausleihen von Bølgen, vejle, für die katalogaufnahmen und an Möbelhändler ingvard Christensen, vejle für das ausleihen von regie und accessories.

(3)

i e t t æ t S a M a r B e j d e M e l l e M a k S e l k j e r S g a a r d O g g r a M r O d e M ø B e l f a B r i k S a M t e t k r e a t i v t S a M -S p i l M e l l e M d e -S i g n e r e O g -S a l g -S k a B e r v i n u t i d e n -S O g f r e M t i d e n -S M ø B l e r . v O r e -S -S n e d k e r e k a n d e r e S h å n d v æ r k O g h O l d e r f O r t S a t S n e d k e r f a g e t S O g n a v e r n e S f i n e h å n d v æ r k S t r a d i t i O n e r i h æ v d . d e r f O r k a l d e r v i k O l l e k t i O n e n n a v e r C O l l e C t i O n . w e C r e a t e t h e f u r n i t u r e O f t h e f u t u r e t h a n k S t O a C l O S e p a r t n e r S h i p B e t w e e n a k S e l k j e r S -g a a r d a n d -g r a M r O d e f u r n i t u r e , S u p p l e M e n t e d B y C r e a t i v e i n t e r p l a y B e t w e e n d e S i -g n e r S a n d S a l e S p e r S O n n e l . O u r C a r p e n t e r S a r e h i g h l y S k i l l e d C r a f t S M e n w h O C O n t i n u e t O u p h O l d t h e t r a d i t i O n S O f n a v e r a n d t h e i r t r a d e . t h a t ’ S w h y w e C a l l t h e C O l l e C t i O n t h e n a v e r C O l l e C t i O n . i n e i n e r e n g e n Z u S a M M e n a r B e i t Z w i S C h e n a k S e l k j e r S g a a r d u n d g r a M r O d e M ø B e l f a B r i k , S O w i e e i n k r e a t i v e S Z u S a M M e n S p i e l Z w i S C h e n d e S i g n e r n u n d v e r t r i e B , k r e i e r e n w i r d i e M ö B e l d e r g e g e n w a r t u n d d e r Z u k u n f t . u n S e r e S C h r e i n e r v e r S t e h e n i h r h a n d w e r k O g h a l t e n f O r t a n d i e f e i n e n h a n d w e r k S t r a d i t i O n e n d e S S C h r e i n e r f a C h e S u n d d e r n a v e r i n e h r e n . d e S h a l B n e n n e n w i r d i e k O l l e k t i O n n a v e r C O l l e C t i O n .

naver collection

/3

_2

(4)
(5)

design

e b b e g e h l , d e s i g n e r m d d . i n S p i r a t i O n e n t i l M i n e d e S i g n S i n a v e r C O l l e C t i O n u d S p r i n g e r a f O p l e v e l S e r O g t i n g , j e g g l æ d e S v e d . i M i n e a r B e j d e r p r ø v e r j e g M e d h j e r t e O g S j æ l , a t g e n f O r t æ l l e O g u d f O r d r e d e n d a n S k e d e S i g n t r a d i t i O n i e t f O r M S p r O g , d e r e r M i t. t h e i n S p i r a t i O n f O r M y d e S i g n S i n t h e n a v e r C O l l e C t i O n C O M e f r O M p e r C e p t i O n S O f t h i n g S w h i C h p l e a S e M e . i t r y t O r e i n t e r p r e t a n d C h a l l e n g e t h e d a n i S h d e S i g n t r a d i t i O n i n t h e h e a r t a n d S O u l O f M y w O r k , t O p r O d u C e a n e x p r e S S i O n w h i C h i S M i n e a l O n e . d i e i n S p i r a t i O n f ü r M e i n d e S i g n f ü r n a v e r C O l l e C t i O n , e n t S p r i n g t a u S e r l e B n i S S e n u n d d i n g e a n d e r i C h f r e u d e f i n d e . i n M e i n e r a r B e i t, v e r S u C h e i C h M i t h e r Z u n d S e e l e , d i e d ä n i S C h e d e S i g n t r a -d i t i O n h e r a u S Z u f O r -d e r n u n -d i n M e i n e r e i g e n e n f O r M S p r a C h e w i e -d e r Z u g e B e n . S ø r e n N i s s e n , d e s i g n e r m d d . d y B r e S p e k t O g k e n d S k a B t i l t r æ e t O g a l l e d e ø v r i g e M a t e r i a l e r g i v e r f O r M t i l e t g O d t M ø B e l -d e S i g n i n a v e r C O l l e C t i O n . -d e t g æ l -d e r O M a t f i n -d e -d e M u l i g h e -d e r h v e r t M a t e r i a l e h a r . d e e p r e S p e C t f O r a n d a n u n d e r S t a n d i n g O f t h e w O O d a n d a l l t h e O t h e r M a t e r i a l S B r i n g f O r M t O t O p f u r n i t u r e d e S i g n i n t h e n a v e r C O l l e C t i O n . t h e i M p O r t a n t t h i n g i S t O f i n d a n d e x p l O i t w h a t e a C h O f t h O S e M a t e r i a l S h a S t O O f f e r . t i e f e r r e S p e k t u n d e i n w i S S e n ü B e r d a S h O l Z u n d a l l e a n d e r e n M a t e r i a l i e n S C h a f f t d i e f O r M g e -B u n g f ü r g u t e S M ö -B e l d e S i g n f ü r d i e n a v e r C O l l e C t i O n . e S g e h t d a r u M d i e M ö g l i C h k e i t e n j e d e S M a t e r i a l S h e r a u S Z u f i n d e n . H e n r i k L e h m , d e s i g n e r a t d e S i g n e e t n y t M ø B e l f r a i d e t i l v i r k e l i g h e d , e r e n l æ n g e r e p r O C e S M e d M a n g e v a l g . j e g ø n -S k e r i k k e a t g å p å k O M p r O M i -S M e d d e -S i g n , f u n k t i O n O g k O M f O r t, -S O M f O r M e r O g M O d n e r e t h v e r t p r O d u k t. d e n i n d B y r d e S v æ g t n i n g v i l k u n n e a f S p e j l e S i p r O d u k t e t S f O r M å l . d e S i g n i n g a n e w p i e C e O f f u r n i t u r e f r O M i d e a t O f i n i S h e d p r O d u C t i S a l O n g p r O C e S S , w i t h a l O t O f C h O i C e S t O B e M a d e a l O n g t h e w a y. i d O n O t w a n t t O C O M p r O M i S e d e S i g n , f u n C t i O n a n d C O M -f O r t, t h e -f a C t O r S w h i C h S h a p e a n d M a t u r e a n y p r O d u C t. t h e C h O i C e S M a d e w i l l B e r e -f l e C t e d i n t h e p r O d u C t ’ S p u r p O S e . e i n p r O d u k t v O n d e r i d e e Z u M f e r t i g e n p r O d u k t Z u d e S i g n e n , i S t e i n l ä n g e r e r p r O Z e S S , M i t v i e l e n w a h l M ö g l i C h k e i t e n . i C h M ö C h t e k e i n k O M p r O M i S S M i t d e S i g n , f u n k t i O n O d e r C O M f O r t e i n g e h e n , d i e j e d e S p r O d u k t f O r M t u n d r e i f t. d i e i n t e r n e g e w i C h t u n g w i r d S i C h i M Z w e C k d e S p r O d u k t e S a B Z e i C h n e n .

_4 /5

(6)
(7)

/7

_6

(8)

po in t a k 2 42 0 c he st o f d ra w er s

(9)

po in t a k 1 33 0 d es k _ po in t a k 2 42 0 c he st o f d ra w er s _ st ic k g m 9 91 5 c ha ir

/9

_8

(10)

t rack ak 192-20-10-50 & ak 192-10-10-50 shelving u nits _ s tick gm 9905 c hair _ b utterfly gm 8814 table

(11)

st ic k g m 9 90 5 c ha ir

/11

_10

(12)

b

utterfly

gm

8814

(13)

stick gm 9905 c hair _ b utterfly gm 8814 table

/13

_12

(14)
(15)

stick gm 9915 c hair _ p oint gm 9970 table

/15

_14

(16)

ak

1750

(17)

stick gm 9905 c hair _ p oint gm 9970 table

/17

_16

(18)

stick gm 9905 c hair _ p oint gm 9924 table _ t rack ak 192-10-10-50 shelving u nit

(19)

stick gm 9915 c hair _ p oint gm 9924 table

/19

_18

(20)

t iger gm 4106 c hair _ gm 2114 table

(21)

/21

_20

(22)

t iger gm 4106 c hair

(23)

t iger gm 4106 c hair _ gm 2152 table t iger gm 4106 c hair

/23

_22

(24)

t iger gm 4106 c hair _ gm 2182 table

(25)

t iger gm 4106 c hair _ gm 2152 table

/25

_24

(26)

pa nt he r g m 4 12 5 c ha ir _ gm 2115 table

(27)

c o r i a n

®

/27

_26

(28)

a k 1 25 0 si de bo ar d

(29)

p u m a g m 4 21 5 c ha ir _ b utterfly gm 8812 table

/29

_28

(30)

b

utterfly

gm

8812

(31)

/31

_30

(32)

p u m a g m 4 22 5 c ha ir

(33)

p u m a g m 4 21 5 & g m 4 22 5 c ha irs

/33

_32

(34)

st on e g m 6 66 c ha ir _ g m 6 66 0 t ab le

(35)

st on e g m 6 66 c ha ir _ g m 6 69 3 t ab le

/35

_34

(36)

a k 1 81 0 & a k 1 86 1 c of fe e t ab le s

(37)

a k 1 86 0 c of fe e t ab le

/37

_36

(38)

stick gm 9905 c hair _ g m 6 74 0 t ab le

(39)

st on e g m 6 66 c ha ir _ g m 6 65 2 t ab le

/39

_38

(40)

l eo pa rd gm 4165 c ha ir

(41)

/41

_40

(42)

l eopard gm 4167 b ar stool

(43)

l eopard gm 4167 b ar stool

/43

_42

(44)

pa nt he r g m 4 12 5 c ha ir _ gm 7714 & gm 7724 tables

(45)

c o r i a n

®

/45

_44

(46)

gm

7714 &

gm

7724

(47)

gm 7714 & gm 7724 tables

/47

_46

(48)

pa nt he r gm 4125 c hair _ g m l in e g m 3 52 t ab le

(49)

/49

_48

(50)

sesam

gm

400

(51)

t iger gm 4106 c hair _ s esam gm 400 table

/51

_50

(52)

pa nt he r gm 4125 & gm 4126 c hairs

(53)

pa nt he r gm 4115 & gm 4116 c hairs

/53

_52

(54)

st ra w be rr y a k 2 56 0 c of fe e t ab le

(55)

/55

_54

(56)

st ra w be rr y a k 2 56 0 c of fe e t ab le

(57)
(58)

i n n o v a t i o n c o f f e e t a b l e s s t e e l w a l n u t d e s i g n l u x u r y w o o d m i n i m a l i s m c o s m o p o l i t a n p o i n t l i v i n g h a n d c r a f t p l e a s u r e c h e s t s p e a c e f u l c h e r r y h a p p y n e s s c o r i a n e x c l u s i v e c h a i r s t v - u n i t s

stick gm 9905 chair

(59)

i n n o v a t i o n c o f f e e t a b l e s s t e e l w a l n u t d e s i g n l u x u r y w o o d m i n i m a l i s m c o s m o p o l i t a n p o i n t l i v i n g h a n d c r a f t p l e a s u r e c h e s t s p e a c e f u l c h e r r y h a p p y n e s s c o r i a n e x c l u s i v e c h a i r s t v - u n i t s

_58

ak 920 coffee table ak 1840 coffee table

/59

(60)
(61)

st ra w be rr y a k 2 56 2 c of fe e t ab le

/61

_60

(62)

a k 1 81 1 & a k 1 85 1 c of fe e t ab le s _ t ra ck a k 1 92 -1 0 & a k 1 92 -2 0 sh elv in g u nit s

(63)

sh ar k a k 1 88 1 c of fe e t ab le

/63

_62

(64)

a k 1 83 1 c of fe e t ab le _ t ra ck a k 1 28 -1 0 sh elv in g u nit

(65)

/65

_64

(66)

a k 9 72 c of fe e t ab le

(67)

a k 9 82 c of fe e t ab le

/67

_66

(68)

ak 1550 coffee table ak 2520 & ak 2550 coffee tables

ak 942 coffee table

c h e s t s r e l a x a t i o n e l e g a n t c o f e e t a b l e s a r t c o r i a n s c a n d i n a v i a n s i d e b o a r d s n a t u r e f i r s t c l a s s s t e e l e x p e r i e n c e g l a s s k n o w h o w o r i g i n a l g a d e t s s u p e r i o r

(69)

c h e s t s r e l a x a t i o n e l e g a n t c o f e e t a b l e s a r t c o r i a n s c a n d i n a v i a n s i d e b o a r d s n a t u r e f i r s t c l a s s s t e e l e x p e r i e n c e g l a s s k n o w h o w o r i g i n a l g a d e t s s u p e r i o r ak 950 coffee table ak 2410 chest of drawers ak 972 coffee table

_68/69

(70)

point ak 2520 & ak 2550 c offee tables

(71)

point ak 2530 c offee table point ak 2510 side table

/71

_70

(72)

po in t a k 2 41 0 c he st o f d ra w er s

(73)

po in t a k 2 42 0 c he st o f d ra w er s

/73

_72

(74)

po in t a k 2 53 0 c of fe e t ab le _ a k 1 62 0 t v u nit

(75)

/75

_74

(76)

a k 1 62 0 t v u nit

(77)

a k 1 65 0 sid eb oa rd a k 1 65 0 sid eb oa rd

/77

_76

(78)

a k 1 28 0 v it ri ne

(79)

ak 1220, ak 1230 & ak 1260 sideboards

/79

_78

(80)

a k 1 79 0 c up bo ar d

(81)

a k 1 75 0 sid eb oa rd

/81

_80

(82)

a k 1 36 5 si de bo ar d

(83)

a k 1 35 0 t v u nit a k 1 35 0 t v u nit

/83

_82

(84)

a k 1 30 0 si de bo ar d

(85)

/85

_84

(86)

p o i n t o f f i c e d e s k m i n i m a l i s m s i l e n c e o r d e r w a l n u t i n n o v a t i o n b e s t p r a c t i s e d e s i g n k n o w l e d g e o u t s t a n d i n g e x p r e s s i o n s p a c e s t o r a g e p l e a s u r e b u s i n e s s t a s t e f u l s e n s a t i o n a l w o r k c h a i r s ak 1340 desk

(87)

p o i n t o f f i c e d e s k m i n i m a l i s m s i l e n c e o r d e r w a l n u t i n n o v a t i o n b e s t p r a c t i s e d e s i g n k n o w l e d g e o u t s t a n d i n g e x p r e s s i o n s p a c e s t o r a g e p l e a s u r e b u s i n e s s t a s t e f u l s e n s a t i o n a l w o r k c h a i r s

ak 1320 desk

track ak 208-30 tv unit _ track ak 128-10 shelving unit _ ak 1811 coffee table

/87

_86

(88)

po in t a k 1 33 0 d es k _ t rack ak 192-20-10-50 & ak 192-10-10-50 shelving u nits _ s ti ck g m 9 90 5 c ha ir

(89)

/89

_88

(90)

- track’s lette og elegante linjer, understreges effektfuldt af de transparente acrylhylder som fanger lyset i rummet, der giver ethvert rum et flot grafisk og personligt udtryk. - track’s light and elegant lines are enhanced by the transparent acrylic shelves which capture the light, bringing an attractive and personal look to any room. - die leichten und eleganten linien von track, werden effektvoll von den tranasparenten acrylböden verdeutlicht, die das licht im raum einfängt und jeden raum einen schönen graphischen und persönlichen ausdruck verleiht.

Ebbe Gehl, designer mdd.

t r a C k e r a n d e r l e d e S O g i n n O v a t i v t t æ n k t. r e O l e n k a n M O n t e r e S B å d e v a n d r e t O g l O d r e t. k O M B i n a t i O n S M u l i g h e d e r n e e r u t a l l i g e M e d 3 B r e d d e r , 3 d y B d e r O g 7 f O r S k e l l i g e h ø j d e r O g 7 l æ n g d e r . t r a C k e r f O r a r B e j d e t i h å r d t h v i d e l l e r S O r t k O M p a C t l a M i n a t S a M t i a S k , e g O g v a l n ø d . h y l d e r i t r a n S p a r e n t a k r y l M e d M u l i g h e d f O r a t i n d B y g g e l e d ly S . S k u f f e r O g S k y d e l å g e r f å S i S a t i n e r e t a k r y l i 7 a k t u e l l e f a r v e r . a k r y l e n f a n g e r O g r e f l e k t e r e r ly S e t i r u M M e t, d e r S k a B e r e l e g a n C e O g e t l u f t i g t u d t r y k . t r a C k i S d i f f e r e n t - w i t h a n i n n O v a t i v e a p p r O a C h a S h e l f u n i t w h i C h C a n B e h u n g h O r i Z O n t a l l y O r v e r t i C a l l y a n d w i t h a h O S t O f C O M B i n a t i O n S t h a n k S t O 3 w i d t h S , 3 d e p t h S , 7 h e i g h t S a n d 7 l e n g t h S . t r a C k i S M a d e O f h a r d w h i t e O r B l a C k C O M p a C t l a M i n a t e , a n d i n a S h , O a k O r w a l n u t . t h e S h e l v e S i n t r a n S p a r e n t a C r y l i C p l a S t i C C a n B e e n h a n C e d B y B u i l t - i n l e d l i g h t S . d r a w e r S a n d S l i d i n g d O O r S C O M e i n f r O S t e d a C r y l i C p l a S t i C i n 7 u p t O t h e M i -n u t e C O l O u r S . t h e u S e O f a C r y l i C M a t e r i a l S C a p t u r e S a n d r e f l e C t S t h e l i g h t i n t h e r O O M , C r e a t i n g e l e g a n C e a n d a S p a C i O u S l O O k . t r a C k i S t a n d e r S u n d i n n O v a t i v g e d a C h t . d a S r e g a l k a n n S O w O h l w a a g e r e C h t a l S a u C h S e n k r e C h t M O n t i e r t w e r d e n . d i e k O M B i n a t i O n S -M ö g l i C h k e i t e n S i n d -M i t 3 B r e i t e n , 3 t i e f e n u n d 7 v e r S C h i e d e n e h ö h e n u n d 7 l ä n g e n , u n Z ä h -l i g . t r a C k i S t i n e i n e M h a r t e n , w e i S S e n O d e r S C h w a r Z e n k O M p a k t l a M i n a t v e r a r B e i t e t, S O w i e i n e S C h e , e i C h e u n d w a l n u S S . d i e B ö d e n S i n d a u S t r a n S p a r e n t e M a C r y l . d i e S C h u B l ä d e n u n d S C h i e B e t ü r e n S i n d i n S a t i n i e r t e M a C r y l i n 7 a k t u e l l e n f a r B e n e r h ä l t l i C h . d a S a C r y l f ä n g t d a S l i C h t e i n u n d r e f l e k t i e r t e S i M r a u M . d a S S C h a f f t e l e g a n Z u n d e i n e n l u f t i g e n e i n d r u C k .

track

(91)

t ra ck a k 2 08 -3 0 t v u nit _ t ra ck a k 1 28 -1 0 sh elv in g u nit

/91

_90

(92)

t ra ck a k 1 92 -1 0 & a k 1 92 -2 0 sh elv in g u nit s _ a k 1 81 1 & a k 1 85 1 c of fe e t ab le s

(93)

/93

_92

(94)

t ra ck a k 2 08 -3 0 t v u nit

(95)

t ra ck a k 1 28 -1 0 sh elv in g u nit _ a k 1 81 1 c of fe e t ab le

/95

_94

(96)

t rack ak 192-20-10-50 & ak 192-10-10-50 shelving u nits _ s tick gm 9905 c hair _ b utterfly gm 8814 table

(97)

/97

_96

(98)

t ra ck a k 1 92 -4 0, a k 1 92 -5 0 & a k 1 92 -9 0 sh elv in g u nit s _ t ig er g m 4 10 5 c ha ir _ g m 6 67 3 t ab le

(99)

t ra ck a k 1 4 4 -1 0 sh elv in g u nit

/99

_98

(100)

t ra ck a k 2 08 -3 0 t v u nit _ t ra ck a k 1 28 -1 0 sh elv in g u nit

(101)

t ra ck a k 1 28 -1 0 sh elv in g u nit _ a k 1 83 1 c of fe e t ab le

/101

_100

(102)

t rack ak 192-20-10-50 & ak 192-10-10-50 shelving u nits _ s tick gm 9905 c hair _ b utterfly gm 8814 table

(103)

t rack ak 192-10-10-50 shelving u nit _ s tick gm 9905 c hair _ p oint gm 9924 table

/103

_102

(104)

po in t a k 2 63 0 si de bo ar d po in t a k 2 66 0 si de bo ar d

(105)

t r æpr ø v er h O l ZM uSt er

wood samples

eg h v i d O l i e Oa k w h i t eO i l ei Ch e w eiSSö l eg SæB e Oa k SOa p ei Ch e S ei f e k i rS eBær O l i e Ch er ry O i l k i rSCh e ö l eg l a k Oa k l aC q. ei Ch e l aCk. k er n eB ø g O l i e red he art BeeCh O i l

k er n B uCh e ö l va l n ø d O l i e wa l n u t O i l wa l n uSS ö l eg O l i e Oa k O i l ei Ch e ö l k i rS eBær l a k Cherry l aCq. k i rSCh e l aCk. aS k h v i d O l i e aS h w h i t eO i l eSCh e w eiSSö l aS k SæB e aS h SOa p eSCh e S ei f e B ø g l a k B eeCh l aC q. B uCh e l aCk. aS k l a k aS h l aC q. eSCh e l aCk. aS k SO rt B ej dS e t aS h B l aCk Sta i n ed eSCh e SCh wa r Z g eB ei Z t B ø g O l i e B eeCh O i l B uCh e ö l aS k O l i e aS h O i l eSCh e ö l B ø g h v i d O l i e B eeCh w h i t eO i l B uCh e w eiSö l B ø g SæB e B eeCh SOa p B uCh e S ei f e k er n e aS k O l i e aS h h e a rt wO O d O i l k er n eSCh e ö l

(106)
(107)

/107

_106

(108)
(109)

f O k u S p å d e t a l j e n l i g g e r n a t u r l i g t f O r O S . v i e l S k e r h å n d v æ r k e t O g u d f O r d r i n g e n i a t u d -v æ l g e O g a r B e j d e M e d t r æ e t . a k S e l k j e r S g a a r d O g g r a M r O d e M ø B e l f a B r i k h a r g j O r t d e t i g e n e r a t i O n e r O g M e r e e n d d e t . a l l e v O r e S p r O d u k t e r e r f O r a r B e j d e t M e d O M h u O g M e d r e S p e k t f O r n a t u r e n . h v e r e n S t a v e r O M h y g g e l i g t u d v a l g t O g B l i v e r f O r a r B e j d e t i e t S a M S p i l M e l l e M h ø j t e k n O l O g i S k e M a S k i n e r O g f i n t h å n d a r B e j d e . a f S l u t n i n g S v i S B l i v e r h v e r d e t a l j e p u d S e t i h å n d e n O g f æ r d i g B e h a n d l e t . d e S i g n e t O g h å n d v æ r k e t e r u d v i k l e t f r e M a d r e t t e t . v i f i n d e r d e t u d f O r d r e n d e a t k O M B i n e r e O g f å M a t e r i a l e r , f O r M O g f u n k t i O n t i l a t S p i l l e S a M M e n i e t u n i k p r O d u k t . S å d a n e r n a v e r C O l l e C t i O n S k a B t O g t æ n k t . w e t a k e p r i d e i n e v e r y d e t a i l . f O C u S O n d e t a i l C O M e S n a t u r a l t O u S . w e l O v e C r a f t S M a n S h i p a n d t h e C h a l l e n g e O f S e l e C t i n g a n d w O r k i n g w i t h w O O d . a k S e l k j e r S g a a r d a n d g r a M r O d e f u r n i t u r e h a v e g e n e r a t i O n S O f e x p e -r i e n C e , a n d a l l O u -r p -r O d u C t S a -r e p -r O d u C e d w i t h C a -r e a n d -r e S p e C t f O -r n a t u -r e . e a C h l e n g t h O f w O O d i S C a r e f u l l y S e l e C t e d a n d p r O C e S S e d i n a d e l i C a t e B a l a n C e B e t w e e n t h e u S e O f h i g h - t e C h M a C h i n e r y a n d f i n e C r a f t S M a n S h i p. f i n a l l y, e v e r y S i n g l e p i e C e i S p O l i S h e d a n d f i n i S h e d B y h a n d . w e S t r i v e t O a p p l y d e S i g n a n d C r a f t S M a n S h i p w h i C h w i l l a l S O t a k e O u r f u r n i t u r e i n t O t h e f u -t u r e . w e e n j O y -t h e C h a l l e n g e O f C O M B i n i n g M a -t e r i a l S , f O r M a n d f u n C -t i O n -t O C r e a -t e a u n i q u e p r O d u C t . t h a t ’ S h O w t h e n a v e r C O l l e C t i O n i S C r e a t e d . w e t a k e p r i d e i n e v e r y d e t a i l . d a S f O k u S a u f S d e t a i l , l i e g t i n u n S e r e r n a t u r . w i r l i e B e n d a S h a n d w e r k u n d d i e h e r a u S f O r -d e r u n g i n -d e r a u S w a h l u n -d i n -d e r a r B e i t M i t -d e M h O l Z . a k S e l k j e r S g a a r -d u n -d g r a M r O -d e M ø B e l f a B r i k M a C h e n M e h r a l S d a S , u n d d a S S e i t g e n e r a t i O n e n . a l l e u n S e r e p r O d u k t e w e r d e n M i t S O r g f a l t u n d r e S p e k t v O r d e r n a t u r v e r a r B e i t e t . j e d e r S t a B w i r d S O r g f ä l t i g a u S e r w ä h l t u n d i n e i n Z u S a M M e n S p i e l Z w i S C h e n h O C h t e C h n O l O g i S C h e n M a S C h i n e n u n d f e i n S t e r h a n d a r B e i t v e r a r B e i t e t . a B S C h l i e S S e n d w i r d j e d e S d e t a i l p e r h a n d n a C h g e S C h l i f f e n u n d f e r t i g v e r a r B e i t e t . d a S d e S i g n u n d d a S h a n d w e r k i S t a u f Z u k u n f t S f ä h i g k e i t a u S g e r i C h t e t . w i r l i e B e n e S M a t e -r i a l i e n , f O -r M u n d f u n k t i O n Z u k O M B i n i e -r e n , u n d i n e i n e i n Z i g a -r t i g e S p -r O d u k t Z u v e -r e i n e n . S O i S t n a v e r C O l l e C t i O n g e M a C h t u n d g e d a C h t . w e t a k e p r i d e i n e v e r y d e t a i l .

we take pride

in every detail

/109

_108

(110)

BO r de t iSCh e

tables

gM 352 Solid top 16 0 x 95x74 c m 18 0 x 95x74 c m 20 0 x 95x74 c m 220 x 95x74 c m 240 x 95x74 c m gM 400-90 Solid top 16 0 x 9 0 x74 c m 18 0 x 9 0 x74 c m 20 0 x 9 0 x74 c m 220 x 9 0 x74 c m 240 x 9 0 x74 c m leaves: gM 403 Solid 50 x 9 0 c m gM 405 Mdf, black 50 x 9 0 c m gM 400-100 Solid top 16 0 x10 0 x74 c m 18 0 x10 0 x74 c m 20 0 x10 0 x74 c m 220 x10 0 x74 c m 240 x10 0 x74 c m leaves: gM 404 Solid 50 x10 0 c m gM 406 Mdf, black 50 x10 0 c m gM 2110 Solid top 170 x10 0 x74 c m gM 2112 Solid top 20 0 x10 0 x74 c m gM 2114 Solid top 23 0 x10 0 x74 c m leaves: gM 2118 Solid 50 x10 0 c m gM 2119 Mdf, black 50 x10 0 c m gM 2111 Corian top 170 x10 0 x74 c m gM 2113 Corian top 20 0 x10 0 x74 c m gM 2115 Corian top 23 0 x10 0 x74 c m leaves: gM 2117 white Corian 45x10 0 c m gM 2118 Solid 50 x10 0 c m gM 2119 Mdf, black 50 x10 0 c m gM 2124 Solid top 120 x120 x74 c m gM 2142 Solid top 20 0 x10 0 x74 c m gM 2143 Corian top 20 0 x10 0 x74 c m leaves: gM 2144 white Corian 45x10 0 c m gM 2145 Solid 50 x10 0 c m gM 2146 Mdf, black 50 x10 0 c m gM 2147 extendable up to 4 leaves gM 2148 extendable up to 6 leaves gM 2149 extendable up to 8 leaves gM 2152 Solid top 23 0 x120 x74 c m gM 2153 Corian top 23 0 x120 x74 c m leaves: gM 2154 white Corian 45x120 c m gM 2155 Solid 50 x120 c m gM 2156 Mdf, black 50 x120 c m gM 2157 extendable up to 4 leaves gM 2158 extendable up to 6 leaves gM 2159 extendable up to 8 leaves gM 2130 Solid top 16 0 x85x74 c m gM 2140 Solid top 20 0 x10 0 x74 c m gM 2150 Solid top 23 0 x120 x74 c m gM 2180 Solid top ø120 x74 c m gM 2190 Solid top ø140 x74 c m gM 2182 Solid top ø120 x74 c m gM 2183 Corian top ø120 x74 c m leaves: gM 2184 white Corian 45x120 c m gM 2185 Solid 50 x120 c m gM 2187 Mdf, black 50 x120 c m gM 2186 extendable up to 4 leaves

(111)

/111

_110

ø140 x74 c m Solid top gM 2192 ø140 x74 c m Corian top gM 2193 leaves: 45x140 c m white Corian gM 2194 50 x140 c m Solid gM 2195 50 x140 c m Mdf, black gM 2197 extendable up to 4 leaves gM 2196 20 0 x10 0 x74 c m Solid top gM 6640 240 x120 x74 c m Solid top gM 6650 20 0 x10 0 x74 c m Solid top gM 6642 20 0 x10 0 x74 c m Corian top gM 6643 leaves: 45x10 0 c m white Corian gM 6644 50 x10 0 c m Solid gM 6645 50 x10 0 c m Mdf, black gM 6646 extendable up to 4 leaves gM 6647 240 x120 x74 c m Solid top gM 6652 240 x120 x74 c m Corian top gM 6653 leaves: 45x120 c m white Corian gM 6654 50 x120 c m Solid gM 6655 50 x120 c m Mdf, black gM 6656 extendable up to 4 leaves gM 6657 extendable up to 6 leaves gM 6658 extendable up to 8 leaves gM 6659 ø10 0 x74 c m Solid top gM 6660 Corian top gM 6661 ø120 x74 c m Solid top gM 6672 ø120 x74 c m Corian top gM 6673 leaves: 50 x120 c m white Corian gM 6674 50 x120 c m Solid gM 6675 50 x120 c m Mdf, black gM 6676 extendable up to 4 leaves gM 6677 ø140 x74 c m Solid top gM 6682 ø140 x74 c m Corian top gM 6683 leaves: 45x140 c m white Corian gM 6684 50 x140 c m Solid gM 6685 50 x140 c m Mdf, black gM 6686 extendable up to 4 leaves gM 6687 extendable up to 6 leaves gM 6688 ø16 0 x74 c m Solid top gM 6692 ø16 0 x74 c m Corian top gM 6693 leaves: 45x16 0 c m white Corian gM 6694 50 x16 0 c m Solid gM 6695 50 x16 0 c m Mdf, black gM 6696 extendable up to 4 leaves gM 6697 extendable up to 6 leaves gM 6698 extendable up to 8 leaves gM 6699 16 0 x 92 x74 c m Corian top gM 7706 18 0 x 92 x74 c m Corian top gM 7708 20 0 x 92 x74 c m Corian top gM 7710 220 x 92 x74 c m Corian top gM 7712 240 x 92 x74 c m Corian top gM 7714 16 0 x 92 x74 c m Corian top gM 7716 18 0 x 92 x74 c m Corian top gM 7718 20 0 x 92 x74 c m Corian top gM 7720 220 x 92 x74 c m Corian top gM 7722 240 x 92 x74 c m Corian top gM 7724

(112)

StO l e St ü h l e

chairs

BO r de t iSCh e

tables

gM 6740 laminate top 20 0 x10 0 x74 c m gM 6750 laminate top 240 x120 x74 c m gM 6742 laminate top 20 0 x10 0 x74 c m leaves: gM 6746 laminate 50 x10 0 c m gM 6747 Mdf, black 50 x10 0 c m gM 6752 laminate top 240 x120 x74 c m leaves: gM 6756 laminate 50 x120 c m gM 6757 Mdf, black 50 x120 c m gM 6760 laminate top ø10 0 x74 c m gM 6770 laminate top ø120 x74 c m gM 6772 laminate top ø120 x74 c m leaves: gM 6776 laminate 50 x120 c m gM 6777 Mdf, black 50 x120 c m

gM 9920 Solid or laminate top 20 0 x10 0 x74 c m

gM 9924 Solid or laminate top 240 x10 0 x74 c m

gM 9960 Solid or laminate top ø10 0 x74 c m

gM 9970 Solid or laminate top ø120 x74 c m

gM 8810 Solid or laminate top 18 0 x10 0 x74 c m

gM 8812 Solid or laminate top 210 x10 0 x74 c m

gM 8814 Solid or laminate top 240 x10 0 x74 c m

leaves: gM 8817 laminate 50 x10 0 c m gM 8818 Solid 50 x10 0 c m gM 8819 Mdf, black 50 x10 0 c m tiger gM 4105 Chair 47x54x8 0 c m gM 4106 arm chair 54x54x8 0 c m panther gM 4115 upholstered back 47x54x8 0 c m gM 4116 upholstered back 54x54x8 0 c m panther gM 4125 Back w/ mesh 47x54x8 0 c m gM 4126 Back w/ mesh 54x54x8 0 c m puMa gM 4215 upholstered back 4 4x50 x8 0 c m gM 4225 Back w/ mesh 4 4x50 x8 0 c m leOpard 52 x54x82 c m gM 4165 Chair gM 4165l Seat cushion leOpard 57x50 x 95 c m gM 4167 Bar stool gM 4165l Seat cushion StOne Chair 47x56 x79 c m gM 666 StiCk gM 9905 Chair 47x50 x83 c m gM 9915 upholstered 47x50 x83 c m

(113)

Sk æn k e a n r iCh t e

sideboards & chests of drawers

Sk r i v eBO r de SCh r ei Bt iSCh e

desks

/113

_112

20 0 x53x78 c m Sideboard ak 1300 150 x47x51 c m tv-unit ak 1350 72 x 35x51 c m Side table ak 1360 72 x 35x71 c m Cabinet ak 1365 16 0 x50 x77 c m Sideboard ak 2630 210 x50 x77 c m Sideboard ak 2660 45x 37x65 c m Chest of drawers ak 2410 45x 37x103 c m Chest of drawers ak 2420 8 0 x 37x89 c m Chest of drawers ak 2430 91x6 8x88 c m desk ak 1320 170 x8 0 x72 c m desk ak 1340 124x70 x73 c m desk ak 1330 160x54x76 cm glass doors ak 1720 160x54x76 cm wooden doors ak 1730 213x54x76 cm glass doors ak 1750 213x54x76 cm wooden doors ak 1760 130x54x128 cm glass doors ak 1780 130x54x128 cm wooden doors ak 1790 137x46 x45 c m tv-unit ak 1610 203x46 x45 c m tv-unit ak 1620 203x46 x45 c m tv-unit ak 1625 211x51x77 c m Sideboard ak 1650 156 x48x74 c m Sideboard ak 1220 156 x48x74 c m Sideboard ak 1230 156 x 32 x40 c m vitrine ak 1240 214x48x74 c m Sideboard ak 1250 214x48x74 c m Sideboard ak 1260 214x 32 x40 c m vitrine ak 1270 120 x48x170 c m vitrine ak 1280

(114)

SO fa BO r de COuCh t iSCh e

coffee tables

ak 1810 Soli d top ø70 x 36 c m ak 1811 C o r ia n top ø70 x 36 c m ak 1850 Soli d top ø10 0 x42 c m ak 1851 C o r ia n top ø10 0 x42 c m ak 1830 Soli d top 137x65x42 c m ak 1831 C o r ia n top 137x65x42 c m ak 1840 Soli d top 10 0 x10 0 x42 c m ak 1841 C o r ia n top 10 0 x10 0 x42 c m ak 1860 Soli d top 124x 92 x42 c m ak 1861 C o r ia n top 124x 92 x42 c m ak 1880 Soli d top 19 0 x6 0 x42 c m ak 1881 C o r ia n top 19 0 x6 0 x42 c m ak 910 Coffee table ø 65x45 c m ak 912 w/ glass shelf ø 65x45 c m ak 950 Coffee table ø10 0 x45 c m ak 952 w/ glass shelf ø10 0 x45 c m ak 920 Coffee table 70 x70 x45 c m ak 922 w/ glass shelf 70 x70 x45 c m ak 930 Coffee table 13 0 x70 x45 c m ak 932 w/ glass shelf 13 0 x70 x45 c m ak 940 Coffee table 10 0 x10 0 x45 c m ak 942 w/ glass shelf 10 0 x10 0 x45 c m ak 960 Coffee table 9 0 x50 x45 c m ak 962 w/ glass shelf 9 0 x50 x45 c m ak 970 Coffee table 137x70 x45 c m ak 972 w/ glass shelf 137x70 x45 c m ak 980 Coffee table 170 x50 x45 c m ak 982 w/ glass shelf 170 x50 x45 c m ak 1510 Coffee table ø 65x50 c m ak 1550 Coffee table ø10 0 x41 c m ak 1540 Coffee table 10 0 x10 0 x41 c m ak 1520 Coffee table 120 x55x41 c m ak 1530 Coffee table 150 x55x41 c m ak 2510 Soli d top ø 50 x51 c m

ak 2512 l a min ate top ø 50 x51 c m

ak 2520 Soli d top ø 65x46 c m

ak 2522 l a min ate top ø 62,5x46 c m

ak 2530 Soli d top 140 x65x46 c m

ak 2532 l a min ate top 140 x62,5x46 c m

ak 2550 Soli d top ø10 0 x46 c m

ak 2552 l a min ate top ø10 0 x46 c m

ak 2560 Soli d top 84x73x46 c m

(115)

r eO l t i l B eh ø r r eO l Zu B eh ö r

accessories

track

_114

/115

9 6 x 36 x 33,2 c m Basic unit ak 96-80 128x 36 x 33,2 c m ak 128-80 14 4x 36 x 33,2 c m ak 144-80 192 x 36 x 33,2 c m ak 192-80 20 8x 36 x 33,2 c m ak 208-80

14 4x 36 x 33,2 c m Sliding door unit ak 144-90

192 x 36 x 33,2 c m ak 192-90 20 8x 36 x 33,2 c m ak 208-90 20 0 x59,1x 26,2 c m Shelving unit ak 192-10-10-50 20 0 x59,1x 26,2 c m ak 192-20-10-50 20 0 x59,1x 26,2 c m ak 192-10-10-60 20 0 x59,1x 26,2 c m ak 192-20-10-60 48x16,8x 26,2 c m Basic unit ak 48-10 8 0 x16,8x 26,2 c m ak 80-10 9 6 x16,8x 26,2 c m ak 96-10 128x16,8x 26,2 c m ak 128-10 14 4x16,8x 26,2 c m ak 144-10 192 x16,8x 26,2 c m ak 192-10 20 8x16,8x 26,2 c m ak 208-10

128x16,8x 26,2 c m Sliding door unit ak 128-20

14 4x16,8x 26,2 c m ak 144-20 192 x16,8x 26,2 c m ak 192-20 20 8x16,8x 26,2 c m ak 208-20 128x16,8x43 c m tv-unit ak 128-30 14 4x16,8x43 c m ak 144-30 20 8x16,8x43 c m ak 208-30 128x 27,1x 26,2 c m Magazine unit ak 128-40 192 x 27,1x 26,2 c m ak 192-40 20 8x 27,1x 26,2 c m ak 208-40 8 0 x 27,1x 26,2 c m Basic unit ak 80-50 9 6 x 27,1x 26,2 c m ak 96-50 128x 27,1x 26,2 c m ak 128-50 14 4x 27,1x 26,2 c m ak 144-50 192 x 27,1x 26,2 c m ak 192-50 20 8x 27,1x 26,2 c m ak 208-50

128x 27,1x 26,2 c m Sliding door unit ak 128-60

14 4x 27,1x 26,2 c m ak 144-60

192 x 27,1x 26,2 c m ak 192-60

20 8x 27,1x 26,2 c m ak 208-60

x x x x x 10-10-50 shelving units

x x x x x x 10 basic units

x x x x x x 20 sliding door units

x x x x 30 t v-units

x x x x x 40 maga zine units

x x x x x 50 basic units

x x x x x x 60 sliding door units

x x x x x 80 basic units

x x x x x x 90 sliding door units

She lf She lf w / le d l ight Cas sett e ho rizo ntal m oun tin g vert ical mo untin g Slid ing do or Mag azin e sh elf ak 970 Coffee table 137x70 x45 c m ak 972 w/ glass shelf 137x70 x45 c m ak 980 Coffee table 170 x50 x45 c m ak 982 w/ glass shelf 170 x50 x45 c m ak 1510 Coffee table ø 65x50 c m ak 1550 Coffee table ø10 0 x41 c m ak 1540 Coffee table 10 0 x10 0 x41 c m ak 1520 Coffee table 120 x55x41 c m ak 1530 Coffee table 150 x55x41 c m ak 2510 Soli d top ø 50 x51 c m

ak 2512 l a min ate top ø 50 x51 c m

ak 2520 Soli d top ø 65x46 c m

ak 2522 l a min ate top ø 62,5x46 c m

ak 2530 Soli d top 140 x65x46 c m

ak 2532 l a min ate top 140 x62,5x46 c m

ak 2550 Soli d top ø10 0 x46 c m

ak 2552 l a min ate top ø10 0 x46 c m

ak 2560 Soli d top 84x73x46 c m

(116)

n av e r c o l l e c t i o n . d k S e h e l e v o r e S k o l l e k t i o n a f m o d e r n e k l a S S i k e r e på

m o d e r n e k l a S S i k e r e

g m 2 1 5 2 | d e S i g n : n i S S e n & g e h l , m d d t i g e r | d e S i g n : h e n r i k l e h m

naver collection produceres i danmark af aksel kjersgaard og gramrode møbelfabrik. to møbelproducenter, der er kendt for klassisk håndværk kombineret med nytænkt design.

forhandlere: Billund: Bo deSign, Birkerød: olSSon møBler, Brønderslev: haungaard møBler a/S, Brønshøj: Brdr. friiS møBler, egå: tendenS, esBjerg: ingvard chriStenSen,

FrederiksBerg C: aiSenS ønSkeSkaBe, glumsø: WengBergS møBler, haderslev: indBo, hadsten: roSBorg møBler, herning: hauS a/S, hillerød: SvendSen & Søn, hjørring: haun-gaard møBler, holBæk: veStergård møBler, horsens: JacoBSen pluS, kolding: indBo, kruså: kollund møBler, køBenhavn k: veStergård møBler, køBenhavn k: olSSon møBler a/S, køge: hJelmS BolighuS, lem: a. Slot’S møBler, lyngBy: veStergård møBler, løsning: interiør, niBe: Bruno SørenSen møBler, nykøBing F.: art of deSign Studio

næstved: veStergård møBler, odder: lund møBler, odense sv: central møBler, odense sø: p. lindegaard poulSen, randers: entre living, randers: timm møBler, roskilde:

Jørgen c. nielSen møBler, silkeBorg: møBelhuSet SilkeBorg, skive: houmøllerS møBler, slagelse: møBelhuSet, smørum: BuehøJgård møBler, suldrup: Sønderup Boligmon-tering, svendBorg: kadec.dk, søBorg: Brdr. friiS møBler, sønderBorg: JuhlS BolighuS, tønder: møBelhuSet 2, vejle: ingvard chriStenSen, viBorg: Selta møBler, vodskov:

vodSkov BolighuS, åByBro: SvanekJær møBler, aalBorg: Brdr. SørenSen møBler, aalBorg: høgh møBler, aalBorg sv: ulf BolighuS, århus C: tidenS møBler W e ta k e p r i d e i n e v e r y d e ta i l

h å n d væ r k t i l f o r S k e l

hos naver collection har vi tradition for at skabe design-møbler af høj håndværksmæssig kvalitet. en tradition vi har holdt i hævd, siden vi grundlagde naver collection. vi ud- fører hvert eneste møbel omhyggeligt ned til mindste detalje og pudser alle dele efter med hånd. vores respekt for materialernes egenskaber og vores glæde ved at arbejde med detaljer betyder, at håndværket træder tydeligt frem. med andre ord er naver collection et udtryk for møbler i gennemført kvalitet fra inderst til yderst.

23740_BoBedre_ann_2152+4106_217x280_dob.indd 1-2 25/06/09 10:00:38

design: nissen & gehl mdd. i henrik lehm naver Collection is produced in denmark by gramrode Møbelfabrik and aksel kjersgaard two furniture factories, which are known for classic workmanship combined with new design

© graphite.as

www.navercollection.dk

References

Related documents

We frame the image recognition problem not as one of finding the single template that best matches the current image (global best-match), but rather as one of finding all

Our results indicate that when correlation among forecasts of individual models is low, simple and Bayesian averaging strategies using marginal likelihoods perform poorly,

The magnetic structures used for HSE calculations and all analysis across all functionals are given in Figure 2-1 and are the ground state magnetic orderings for PBE, PBEsol, and

At the time of printing the 1996 ‘Improving Compulsory Breath Testing in New Zealand’ document, the Victorian Police peer review of the New Zealand Police Traffic Enforcement

Outside mount, 3” Ridge Deco frame with insert, 4 ½” louvers, hidden tilt rod in Silk White.. Woodlore panels − Inside mount with existing molding, 3 ½” louvers, hidden tilt rod

Presently, Eurofer database contains strain controlled and thermal fatigue tests performed on unirradiated materials with hold times up to 1 h, in tension or in compression or in

This group is in particular need of theoretically-driven educational materials as evidence suggests they have little knowledge of their condition or treatment [ 6 – 8 ], poor

In programmable automation, the production equipment is designed with the capability to change the sequence of operations to accommodate different