Logistics technologies in the special goods transport branch of Adria Airways,d. d.

87 

Full text

(1)UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA LOGISTIKO. Doris Đelagić. LOGISTIČNA TEHNOLOGIJA V SEGMENTU PREVOZA POSEBNIH VRST BLAGA V PODJETJU ADRIA AIRWAYS, D. D. diplomsko delo. Celje, avgust 2010.

(2) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA LOGISTIKO. Doris Đelagić. LOGISTIČNA TEHNOLOGIJA V SEGMENTU PREVOZA POSEBNIH VRST BLAGA V PODJETJU ADRIA AIRWAYS, D. D. diplomsko delo. Mentor: mag. Andrej Rihter. Somentorica: mag. Brigita Gajšek. Celje, avgust 2010 Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. vi.

(3) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. IZJAVA O AVTORSTVU diplomskega dela Spodaj podpisan/a Doris Đelagić, študent/ka. Fakultete za logistiko Univerze v. Mariboru, visokošolski strokovni študijski program: gospodarska in tehniška logistika, z vpisno številko 20002220, sem avtor/ica diplomskega dela z naslovom: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d. d. S svojim podpisom zagotavljam, da: • je predloţeno delo rezultat izključno mojega lastnega raziskovalnega dela; • sem poskrbel/a, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v diplomskem delu, navedena oz. citirana v skladu z navodili Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; • sem poskrbel/a, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu virov, ki je sestavni del diplomskega dela in je zapisan v skladu z navodili Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; • sem pridobil/a vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v diplomsko delo in sem to tudi jasno zapisal/a v diplomskem delu; • se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95), prekršek pa podleţe tudi ukrepom Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v skladu z njenimi pravili; • se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno delo in za moj status na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru; • je diplomsko delo jezikovno korektno in da je delo lektoriral/a Amalija Koţuh, predm. učiteljica slovenščine.. V Celju, dne 30. 7. 2010. Podpis avtorja/-ice:__________________. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. vii.

(4) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. ZAHVALA Rada bi se zahvalila mentorju mag. Andreju Rihterju za vso pomoč in usmerjanje pri pripravi ter pisanju diplomskega dela. Zahvaljujem se tudi zaposlenim v oddelku Cargo operative podjetja Adria Airways za koristne podatke, za dano literarno in strokovno podporo, še posebej g. Justinu Peruciju za njegovo strokovno pomoč.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. viii.

(5) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. LOGISTIČNA TEHNOLOGIJA V SEGMENTU PREVOZA POSEBNIH VRST BLAGA V PODJETJU ADRIA AIRWAYS, D. D. Hitrost je vrednota, ki je zaţelena in pogosto nujna prav na vsaki točki poslovnega procesa ter vsakdanjega ţivljenja, zato je temu primerno prilagojen tudi transport posebnih vrst blaga, ki z uporabo letalskega prevoza omogoča kar najhitrejšo izvedbo storitve. Prikazati ţelimo, kako mora biti podjetje logistično organizirano, da zadovolji potrebe strank po najhitrejšem moţnem prenosu blaga v širni svet. Sinonim za to zvrst dejavnosti je podjetje Adria Airways, katerega organiziranost logističnega sistema in logistična tehnologija prevoza blaga bosta podrobneje predstavljena v diplomski nalogi. Problem, ki smo ga izpostavili v diplomski nalogi, je pomanjkanje prostora za natovarjanje blaga oz. tovora v letalo in pa celoten sistem prevoza nekaterih posebnih vrst blaga. Za dani problem smo na koncu diplomskega dela podali tudi rešitev, ki smo jo pridobili s pomočjo preučevanja in analize, literature in empiričnih podatkov. KLJUČNE BESEDE: transport, posebne vrste blaga, Adria Airways, logistični sistem, odprema.. LOGISTICS TECHNOLOGIES IN THE SPECIAL GOODS TRANSPORT BRANCH OF ADRIA AIRWAYS, D. D. When it comes to a business process or everyday life, speed is not only welcome, but also necessary at every single point of time. This is the reason why a special goods transport is suitably adapted to various needs and demands and can employ air transportation for the fastest possible service. I would like to show how a company has to be organized when it comes to logistics, to meet the customer’s needs for quickest possible transport of goods throughout the world. Adria Airways is synonymous with such services. Its logistics system organization and logistics technologies for transport of goods are thoroughly elaborated in the thesis. The problem I elaborated on in my graduation thesis was the lack of space for cargo goods, i.e. a cargo airplane, and for the entire system when it comes to the transportation of some types of special goods. At the end of the thesis, I also offered a solution for the aforementioned problem, which I came to by studying and analysing the reference material and empirical data.. KEYWORDS: transport, special goods, Adria Airways, logistics system, dispatch.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. ix.

(6) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. KAZALO. UVOD ..................................................................................................................... 1 1. IZHODIŠČA PRAKTIČNEGA DELA DIPLOMSKE NALOGE ............... 3 1.1 1.2 1.3 1.4. 2. OPIS PROBLEMA ........................................................................................................................ 3 DOLOČITEV NAMENA IN CILJA DIPLOMSKE NALOGE .................................................................... 5 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE ..................................................................................................... 6 METODE RAZISKOVANJA ........................................................................................................... 7. PREDSTAVITEV PODJETJA ADRIA AIRWAYS, D. D............................ 8 2.1 ZGODOVINA .............................................................................................................................. 9 2.2 ADRIA CARGO ........................................................................................................................ 10 2.3 GLAVNE DEJAVNOSTI ADRIE AIRWAYS .................................................................................... 11 2.4 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA .................................................................................. 13 2.5 VIZIJA, POSLANSTVO IN CILJI ................................................................................................... 15 2.6 KOLIČINA PREPELJANEGA TOVORA .......................................................................................... 16 2.7 FLOTA .................................................................................................................................... 17 2.7.1 Airbus A320 .................................................................................................................. 17 2.7.2 Canadair Regional Jet................................................................................................... 18 2.7.3 Boeing 737 – 500 .......................................................................................................... 18. 3. PREVOZ POSEBNIH VRST BLAGA ........................................................ 19 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7. 4. ŢIVALI .................................................................................................................................... 19 POKVARLJIVO BLAGO .............................................................................................................. 20 NEVARNO BLAGO .................................................................................................................... 21 VREDNOSTNO BLAGO .............................................................................................................. 21 POSMRTNI OSTANKI ................................................................................................................ 22 OROŢJE IN STRELIVO ............................................................................................................... 22 VAROVANO BLAGO ................................................................................................................. 23. POSEBNOSTI LETALSKEGA PREVOZA ŢIVIH ŢIVALI .................... 24 4.1 DEFINICIJA ............................................................................................................................. 24 4.2 RAZVRSTITEV IN KLASIFIKACIJA POSEBNIH VRST BLAGA ........................................................... 24 4.3 PRIPRAVA NA PREVOZ ............................................................................................................. 25 4.3.1 Rezervacija prostora ..................................................................................................... 25 4.4 PAKIRANJE (KONTEJNERJEV ZA PREVOZ ŢIVIH ŢIVALI) .............................................................. 26 4.4.1 Označevanje kontejnerjev .............................................................................................. 27 4.5 DOKUMENTACIJA .................................................................................................................... 28 4.5.1 Letalski tovorni list ........................................................................................................ 28 4.5.2 Pošiljateljevo spričevalo za ţive ţivali ........................................................................... 29 4.6 NATOVARJANJE IN TRANSPORT ................................................................................................ 30 4.6.1 Zemeljska oskrba........................................................................................................... 30 4.6.2 Natovarjanje ................................................................................................................. 31 4.6.3 Zahteve po ločevanju ..................................................................................................... 32 4.7 PREDAJA POŠILJKE PREJEMNIKU............................................................................................... 33. 5. LOGISTIKA ADRIE AIRWAYS ................................................................ 34 5.1 UVOZNO – IZVOZNI ODDELEK (GATEWAY)................................................................................ 34 5.1.1 Organizacijska struktura ............................................................................................... 35 5.1.2 Špedicija ....................................................................................................................... 35 5.1.3 Vnaprejšnje urejanje carinske dokumentacije................................................................. 37 5.2 ODDELEK LETALSKIH OPERACIJ ............................................................................................... 37. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. x.

(7) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 5.3 ODDELEK ZA ZRAČNI TRANSPORT ............................................................................................ 38 5.3.1 Transportni pripomočki ................................................................................................. 39 5.3.2 Natovarjanje letala........................................................................................................ 41 5.3.3 Platformno - ploščadno nakladanje ............................................................................... 41 5.4 ZAŠČITA IN VAROVANJE BLAGA ............................................................................................... 42 5.5 POVRŠINSKA NOSILNOST TOVORNEGA PROSTORA ..................................................................... 43 5.6 PRETOVORNA MEHANIZACIJA .................................................................................................. 44 5.7 LOGISTIČNA VERIGA ADRIE AIRWAYS ..................................................................................... 47 5.7.1 Naročilo........................................................................................................................ 47 5.7.2 Prevzem blaga............................................................................................................... 48 5.7.3 Transport blaga ............................................................................................................ 49 5.7.4 Dostava blaga ............................................................................................................... 50. 6. EMPIRIČNI DEL ......................................................................................... 51 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6. 7. OPREDELITEV IN OMEJITEV DIPLOMSKEGA DELA ...................................................................... 51 OBLIKOVANJE HIPOTEZ ........................................................................................................... 51 NAČIN IN POTEK RAZISKAVE .................................................................................................... 52 REZULTATI RAZISKAVE IN NJIHOVA INTERPRETACIJA................................................................ 52 OVREDNOTENJE HIPOTEZ ......................................................................................................... 67 UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA ............................................................................................ 69. PREDLOG IZBOLJŠANJA OBSTOJEČEGA STANJA ........................... 70 7.1 7.2 7.3 7.4. OCENA UČINKOV..................................................................................................................... 70 POGOJI ZA UVEDBO ................................................................................................................. 70 MOŢNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA ......................................................................................... 71 PREDLOG REŠITVE ................................................................................................................... 72. ZAKLJUČEK ....................................................................................................... 73 LITERATURA IN VIRI ...................................................................................... 74. KAZALO SLIK. SLIKA 1: BOING 747-200...................................................................................................................... 4 SLIKA 2: RAZTOVARJANJE TOVORNEGA LETALA ADRIE AIRWAYS .............................................. 11 SLIKA 3: STRUKTURNI DELEŢ POSAMEZNIH DEJAVNOSTI ADRIE AIRWAYS .............................. 13 SLIKA 4: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA ADRIA AIRWAYS, D. D. ............................... 14 SLIKA 5: GRAFIČNI PRIKAZ KOLIČINE PREPELJANEGA TOVORA V PODJETJU ADRIA AIRWAYS GLEDE NA POSAMEZNA LETA ................................................................................................ 16 SLIKA 6: AIRBUS A320 ....................................................................................................................... 17 SLIKA 7: CANADAIR REGIONAL JET ................................................................................................ 18 SLIKA 8: BOEING 737 – 400 ............................................................................................................... 18 SLIKA 9: OZNAČEVANJE KONTEJNERJEV ....................................................................................... 27 SLIKA 10: IZREZ IZ LETALSKEGA TOVORNEGA LISTA ................................................................... 29 SLIKA 11: AVI PREADVICE – SITA SPOROČILO............................................................................... 31 SLIKA 12: TIPI ULD – ENOT .............................................................................................................. 40 SLIKA 13:PRIMER NATOVARJANJA OSEBNEGA AVTOMOBILA V LETALO.................................... 46 SLIKA 14: PRIMER NATOVARJANJA LETALA ................................................................................... 47 SLIKA 15: PROCES ODPREME BLAGA ............................................................................................. 47 SLIKA 16: GRAFIČNI PRIKAZ SPOLA ANKETIRANCEV ................................................................... 52 SLIKA 17: GRAFIČNI PRIKAZ STAROSTI ANKETIRANCEV .............................................................. 53 SLIKA 18: SISTEM ODPREME POSEBNIH VRST BLAGA JE ZAHTEVNEJŠI IN DOLGOTRAJNEJŠI KOT SISTEM ODPREME NAVADNIH POŠILJK ........................................................................ 54 Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. xi.

(8) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. SLIKA 19: PREVOZ POSEBNIH VRST BLAGA VODI DO VEČJIH PROBLEMOV KOT PREVOZ NAVADNIH POŠILJK................................................................................................................. 55 SLIKA 20: DRŢAVA S SVOJIMI ZAKONI IN OMEJITVAMI OTEŢUJE PREVOZ POSEBNIH VRST BLAGA ....................................................................................................................................... 56 SLIKA 21: GLEDE NA TO, ZA KATERE POSEBNE VRSTE BLAGA GRE, ZA NJIH VELJA, DA ZAHTEVAJO VEČ PROSTORA V TOVORNEM DELU LETALA KOT NAVADNE POŠILJKE ..... 57 SLIKA 22: NEKATERE POSEBNE VRSTE BLAGA ZAHTEVAJO MED SABO DOLOČENO RAZDALJO, KAR ŠE DODATNO ZMANJŠA TOVORNI PROSTOR ................................................................ 58 SLIKA 23: PODJETJE ADRIA AIRWAYS ŠTEJE ZA NAJBOLJ POMEMBEN DEJAVNIK POTNIKE ... 59 SLIKA 24: SISTEM ODPREME POSEBNIH VRST BLAGA JE V PRIMERJAVI Z NAVADNIMI POŠILJKAMI TEŢJI ................................................................................................................... 60 SLIKA 25: V SISTEMU ODPREME BLAGA POVZROČA NAJVEČ TEŢAV PRIPRAVA NA PREVOZ .. 61 SLIKA 26: STRANKE BI Z VEČJO OBVEŠČENOSTJO OPRAVILIH OZ. POSTOPKIH PRIPOMOGLE K LAŢJI ODPREMI POSEBNIH VRST BLAGA ........................................................................... 62 SLIKA 27: POSEBNE VRSTE BLAGA PRI ODPREMI VZAMEJO VEČ ČASA IN PRIVEDEJO DO VEČJIH PROBLEMOV KOT NAVADNE POŠILJKE................................................................... 63 SLIKA 28: GLEDE NA OMEJITEV TOVORNEGA PROSTORA V LETALU POVZROČAJO ŢIVE ŢIVALI NAJVEČ PROBLEMOV .............................................................................................................. 64 SLIKA 29: TRDITVI Z NAJVEČJIM ODSTOTNIM DELEŢEM PREDSTAVLJATA NAJVEČ PROBLEMOV PRI PREVOZU POSEBNIH VRST BLAGA........................................................... 65 SLIKA 30: TRDITEV Z NAJVEČJIM ODSTOTNIM DELEŢEM JE GLAVNI VZROK ZA POMANJKANJE PROSTORA, NAMENJENEGA TOVORU V LETALU.................................................................. 66. KAZALO TABEL TABELA 1: KRATKA ZGODOVINA PODJETJA ADRIA AIRWAYS ........................................................ 9 TABELA 2: PRIKAZ FLOTE V PODJETJU ADRIA AIRWAYS ............................................................. 17. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. xii.

(9) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. UVOD Zaradi deregulacije in velikih tehnoloških, socialnih, političnih ter ekonomskih sprememb je letalski trg postal eden najhitreje rastočih trgov. V tej panogi so se čez noč začele dogajati velike spremembe. Propadla so podjetja, ki so veljala za najmočnejša v svoji panogi (Pan Am). Pojavila so se nova letalska podjetja, ki so izkoristila predvsem svojo majhnost, prilagodljivost in zmedo na letalskem trgu (Lauda Air, British Airways). Gospodarske in politične meje med drţavami izginjajo, nastajajo veliki trgi brez meja, kar vpliva tudi na letalski trg in delo letalskih podjetij. Edini slovenski prevoznik Adria Airways, ki je imela zaradi vključevanja Slovenije v Evropsko unijo in tranzicije številne probleme, se je kljub teţavam kar dobro znašla. Preko sponzorstva s strani Lufthanse se je vključila v zdruţenje Star Alliance, najmočnejšo strateško letalsko grupacijo na svetu. S članstvom so dobili priznanje, da so moderna in učinkovita letalska druţba, ki izpolnjuje vse varnostne, tehnične in komercialne standarde ter zahteve. Letalska podjetja morajo zaradi hude konkurence in velikih tehnoloških sprememb zelo dobro organizirati delo, kar pomeni, da morajo imeti dobro opredeljeno logistiko. Njihova prednost je predvsem hitrost, saj omogoča kar najhitrejšo izvedbo prevoza blaga. To zagotavlja visoko raven najvišje ustreznosti in zanesljivosti logističnega sistema na vseh ravneh prek celotne logistične verige. Druţbene spremembe in standard nedvomno narekujejo drugačne potrebe in zahteve po gibanju in premeščanju prostora in časa. Ljudje si nedvomno lahko privoščijo več, posledično so tudi njihove zahteve večje. Naloga vseh, ki izvajajo transportne procese, je, da se tem novim izzivom prilagodijo in jih uspešno rešujejo. Rast druţbenega standarda, potrebe po »nečem novem in drugačnem« so pripeljale do situacij, ki zahtevajo pri transportu posebnih vrst blaga kompleksen pristop in vključitev širše palete strokovnjakov v samo izvedbo določenega, včasih zelo specifičnega transportnega procesa. Zaradi specifičnih pogojev, ki vladajo v zračnem transportu,. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 1.

(10) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. zahteva vsak prevoz posebnih vrst blaga z letali posebno obravnavo in celosten logističen pristop. Faza priprave na transport je nedvomno ključnega pomena, saj zahteva kompleksno zbiranje podatkov, dokumentov, potrdil in vseh ostalih potrebnih informacij, odvisno od vrste blaga, ki se ga prevaţa, ter predpisov izvozne, uvozne in morebiti tranzitne drţave. Z diplomsko nalogo ţelimo prikazati, kakšna mora biti logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga, da ustreza vsem strandardom in predpisom ter da ob tem zadovolji potrebe strank po najhitrejšem in varnem prevozu njihovih pošiljk v širni svet.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 2.

(11) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 1 IZHODIŠČA PRAKTIČNEGA DELA DIPLOMSKE. NALOGE. 1.1 Opis problema. Adria Airways sprejema na prevoz vse vrste blaga, razen nevarnega blaga. Obstaja pa tudi nekaj omejitev za posebne vrste blaga. Navkljub vsej tehnologiji pa so v ospredju procesa prevoza tovora ljudje, kar predstavlja problem pri natovarjanju blaga v letalo. Pri prevozu posebnih vrst blaga je potrebno predloţiti številne dodatne listine - katere listine pa je seveda odvisno od vrste pošiljke oz. tovora. Obstajajo tudi številne omejitve, ki jih ima določen prevoznik sam (npr. Adria vsako leto od 1. novembra do 31. marca ne prevzame v prevoz tropskih ribic – zaradi klime, saj prevoznik odgovarja za blago, ki ga tovori) ali pa so določene z zakonom.. Za prevoz nevarnih snovi in posebnih vrst blaga je potrebno posebno dovoljenje pristojnih drţavnih organov (Ministrstvo za promet). Za pridobitev ustreznih licenc morajo zaposleni v podjetju Adria Airways, ki so vključeni v sistem prevoza tovora opraviti ustrezno izobraţevanje (IATA, DGRCOURSE). O opravljenih izobraţevanjih se vodi evidenca, znanje pa je potrebno obnavljati vsaki 2 leti. Adria Airways trenutno ne prevaţa nevarnega blaga, v teku pa so postopki za pridobitev dovoljenja za prevoz nekaterih vrst nevarnega blaga. Letalski prevoznik si na osnovi svojih zmoţnosti določi, katere nevarne vrste blaga bo prevaţal. Kljub temu da Adria Airways zaenkrat ne prevaţa nevarnega blaga, se morajo vsi zaposleni, ki so kakor koli vključeni v prevoz nevarnega blaga, usposabljati po programu zato, da prepoznajo nevarno blago in ga tudi znajo izločiti iz prometa.. Glavni problem, ki ga je podjetje izpostavilo, je pomanjkanje prostora za natovarjanje blaga oz. tovora v letalo in pa celoten sistem prevoza nekaterih posebnih vrst blaga.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 3.

(12) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. Iz spodnje slike je razvidno, da je prostor, namenjen natovarjanju in prevozu blaga, sorazmerno majhen v primerjavi s potniškim delom letala. Slika 1: Boing 747-200. Vir: Veselko, 2007, str. 8.. Glede na dani problem smo si zastavili naslednje hipoteze: celoten sistem odpreme posebnih vrst blaga je dolgotrajnejši in zahtevnejši kot celoten sistem odpreme navadnih pošiljk; prevoz posebnih vrst blaga lahko vodi do večjih problemov kot prevoz navadnih pošiljk; posebne vrste blaga zaradi pogojev in omejitev, ki veljajo zanje, zahtevajo več prostora v tovornem delu letala; ţive ţivali, kot posebna vrsta blaga, zahtevajo pri odpremi blaga več časa in lahko privedejo do večjih problemov kot druge posebne vrste blaga in navadne pošiljke; glede na omejitve tovornega prostora v letalu povzročajo ţive ţivali največ problemov; tovor ima pri natovarjanju v letalo zadnjo pozicijo (njegova količina se zato določi na osnovi števila potnikov in njihove prtljage), kar predstavlja glavni vzrok za pomanjkanje prostora, namenjenega tovoru v letalu.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 4.

(13) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 1.2 Določitev namena in cilja diplomske naloge. Namen diplomskega dela je spoznati celoten sistem odpreme blaga v letalskem prevozu, in sicer katere so listine, ki spremljajo blago, in kakšna je njihova vloga, za kaj so te listine potrebne, kakšni so predpisi, omejitve, s katerimi problemi se srečujejo zaposleni itd. Z diplomsko nalogo ţelimo prikazati, kako v podjetju Adria Airways poteka logistika v segmentu prevoza posebnih vrst blaga, kakšnih pravil, zakonov in omejitev se morajo drţati. Sam sistem odpreme posebnih vrst blaga je dokaj zahtevnejši, zato smo se odločili opisati le-tega in prikazati, katero blago sploh lahko uvrščamo med posebne vrste.. Pri opravljanju prakse sem sodelovala pri pripravi potrebne dokumentacije. Preden se pošiljka oz. blago natovori na letalo, je zelo pomembno, da se pravočasno pripravi vse potrebne dokumente, saj se brez njih blago ne sme natovarjati. Delo v cargo oddelku se ne konča s pripravo potrebne dokumentacije za blago, ki ga tovorijo, ampak je potrebno to blago tudi spremljati in nadzirati do končne destinacije. Pri izpolnjevanju teh dokumentov lahko pride do manjših napak, ki pa lahko vodijo do visokih stroškov. Cilj diplomske naloge je torej prikazati, kakšne so prednosti in slabosti letalskega prevoza posebnih vrst blaga, kakšne so zakonske omejitve, kakšna znanja in sposobnosti morajo imeti zaposleni na tem področju, prikazati ţelimo celotno verigo prevoza posebnih vrst blaga, navesti praktične primere, poiskati rešitve za nastale probleme, predlagati morebitne izboljšave in še bolj konkretno ter nazorno predstaviti vlogo logistike v samem sistemu prevoza blaga.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 5.

(14) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 1.3 Predpostavke in omejitve Vse več je uporabnikov (tako podjetij kot fizičnih oseb), ki koristijo storitve letalskega prevoza blaga. Število pošiljk, ki prispejo ali zapustijo Slovenijo, je vsako leto večje, kar se je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo še povečalo. Uporabnikom letalskih storitev veliko pomeni časovna komponenta, saj je tempo današnjega ţivljenja tako hiter, da je potrebno veliko energije in znanja vloţiti v takšno organiziranost, ki nudi v najkrajšem času kar največ. Ker pa so sredstva na tem področju z različnih vidikov omejena, je potrebnega veliko znanja, da se logistični sistemi odvijajo tako, da se pridobi maksimalno na vseh moţnih straneh. Pri pričujoči raziskavi je potrebna predpostavka, da Adrio Airways teţko primerjamo z velikimi letalskimi druţbami po svetu (npr. American Airlines, British Airways, Lufthansa …). Za slovenske razmere je Adria »velikan«, saj ga po vseh kriterijih, tako številu zaposlenih, čistih prihodkih poslovnega leta in vrednosti aktive, lahko uvrščamo med velika podjetja. V kolikor pa pogledamo na svetovno trţišče, ugotovimo, da lahko celotni koncern Adrie Airways primerjamo zgolj z eno poslovalnico kakšnega večjega svetovnega letalskega prevoznika. Pri pisanju diplomske naloge se bomo osredotočili na organiziranost oz. delovanje logistične tehnologije v segmentu prevoza posebnih vrst blaga. Menimo, da bo pri diplomskem delu velika ovira in omejitev razpoloţljivost ustrezne literature. Tako domače kot tuje literature, ki bi se ukvarjala s tem področjem, praktično ni. Zato se bomo pri iskanju gradiva in informacij o samem logističnem sistemu v podjetju, njegovi vlogi pri prevozu posebnih vrst blaga, kaj sploh lahko uvrščamo med posebne vrste blaga ipd., v kar največji meri posluţevali internih virov podjetja. Prav tako se bomo pri pisanju diplomske naloge obrnili na zaposlene v Adrii Cargo (kjer sem opravljala obvezno delovno prakso), ker menimo, da bodo lahko zelo podrobno opisali in predstavili, s kakšnimi problemi se spopadajo pri delu. Te probleme bomo s pripravo diplomske naloge skušali tudi rešiti oz. v največji moţni meri nakazati ustrezne usmeritve za izboljšanje posameznih procesov. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 6.

(15) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 1.4 Metode raziskovanja Pri obravnavi izbrane tematike bomo preučili sedanje stanje logističnega sistema pri prevozu posebnih vrst blaga in pri tem uporabili statično metodo raziskovanja. Za preučevanje izbrane tematike bomo v okviru deskriptivnega pristopa uporabili naslednje metode: metodo deskripcije – s pomočjo katere bomo opisovali teorijo in pojme ter ugotovljena dejstva v podjetju in v zvezi z logističnimi sistemi; metodo klasifikacije – kjer bomo definirali pojme; metodo kompilacije – kjer bomo povzemali opazovanja, stališča in sklepe drugih avtorjev. V okviru analitičnega pristopa bomo uporabili: metodo sinteze – s pomočjo katere bomo razčlenjevali ugotovitve iz prakse in teorije; metodo analize – kjer bomo povezovali teoretične poglede in preverjene izide iz prakse v celoto. Pri pisanju diplomskega dela bomo, kot smo ţe omenili, uporabljali predvsem interna gradiva podjetja. Precejšen obseg podatkov, informacij in dejstev bomo povzeli tudi s spletnih strani. Pri opredelitvi temeljnih teoretičnih izhodišč si bomo pomagali s temeljno strokovno literaturo s tega področja. V diplomski nalogi se bomo osredotočili tako na praktični kot teoretični del. V teoretičnem delu bomo predstavili delovanje podjetja, logistiko podjetja ter seveda sam sistem prevoza posebnih vrst blaga. V praktičnem delu bomo s pomočjo anketnega vprašalnika poizkušali pridobiti ţeljene informacije od zaposlenih na področju prevoza tovora, analizirali problem in poizkušali podati ustrezne rešitve oz. nakazati ustrezne usmeritve za izboljšanje danega problema.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 7.

(16) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 2 PREDSTAVITEV PODJETJA ADRIA AIRWAYS, D. D. Slovenski letalski prevoznik Adria Airways ima bogate sedeminštiridesetletne izkušnje v čarterskem in rednem prometu. Zgodovina Adrie Airways sega v leto 1961, ko je bila ustanovljena kot čartersko podjetje. V osemdesetih letih je pričela opravljati lete na rednih progah in postala članica Mednarodnega zdruţenja letalskih prevoznikov - IATA (The International Air Transport Association). Danes predstavljajo večino njenega prometa redni poleti in mreţa poletov – Adria Airways povezuje Ljubljano z več kot 25 evropskimi mesti in omogoča zelo dobre povezave v jugovzhodno Evropo. Na teden opravi več kot 240 rednih poletov iz Ljubljane v večja evropska mesta. Čarterske lete pa opravlja večinoma sezonsko, najpogosteje na počitniške destinacije v Sredozemlju. Slovenski letalski prevoznik je spomladi 2008 pričel leteti na štirih novih rednih progah – iz Ljubljane v Atene, Bukarešto, Oslo in Stockholm. Sedeţ druţbe je v Ljubljani, njena predstavništva pa so v Ljubljani, na Letališču Joţeta Pučnika Ljubljana, v Londonu, Parizu, Moskvi, Frankfurtu, Münchnu, Zagrebu, Zürichu, Bruslju in na Dunaju, prodajna mesta pa v skoraj vseh evropskih drţavah. Adria Airways vzdrţuje svoja letala v skladu s standardi Evropske unije in na osnovi certifikata JAR 145. Storitve vzdrţevanja letal opravlja tudi za druge letalske prevoznike; kanadski proizvajalec letal Bombardier Aerospace je leta 2002 izbral podjetje Adria Airways za prvi pooblaščeni center za vzdrţevanje letal CRJ v Evropi, delovanje pa so v letu 2005 razširili tudi na letala tipa Airbus. V Adrii Airways so od leta 2002 opravili vzdrţevalna dela na več kot 450 tujih letalih. Kot dolgoletni partner največjih evropskih letalskih prevoznikov, med njimi predvsem Lufthanse, je bila Adria Airways decembra 2004 sprejeta kot regionalna članica v najmočnejšo strateško letalsko zdruţenje Star Alliance. S tem je dosegla svoj strateški cilj in jasno začrtala poslovno politiko mreţnega prevoznika, ki ponuja globalno. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 8.

(17) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. storitev. Novembra 2006 pa so uvedli še elektronsko vozovnico (˝Profil podjetja˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009). Adria Airways je avgusta 2004 med prvimi letalskimi druţbami v svetu prejela tudi varnostni certifikat IOSA (IATA Operational Safety Audit) Registration, ki določa organiziranost druţbe, operativne procedure ter varnost letenja in varovanje druţbe (˝IOSA Registry˝ [Spletna stran druţbe IATA], 2009). Adria Airways odraţa značilnosti svoje deţele: gostoljubnost, prijaznost in kakovostne storitve. Tudi v prihodnje je cilj letalske druţbe: ostati zanesljiv in uspešen evropski regionalni prevoznik ter stremeti k nadaljnjemu razvoju in rasti. S strokovnim in ljubeznivim osebjem ter sodobno floto ţeli doseči visoko raven storitev in zadovoljstvo ter zvestobo svojih potnikov (˝Profil podjetja˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009).. 2.1 Zgodovina Adria Airways se je v svoji več kot oseminštiridestletni zgodovini soočila s številnimi dogodki, ki so zaznamovali njen razvoj. Najpomembnejše si lahko ogledamo v spodnji tabeli. Tabela 1: Kratka zgodovina podjetja Adria Airways Leto. Dogodek / značilnosti. 1961. → ustanovitev podjetja Adria Aviopromet → prvi komercialni leti. 19611964. → 1964 – odprtje novega letališča v Ljubljani → podjetje v Ljubljano preseli tehnično bazo, ki je bila do tedaj v Zagrebu. 19681970. → 1968 – zdruţitev s podjetjem Interexport → podjetje se preimenuje v Inex Adria Aviopromet → obdobje modernizacije flote (prvo reaktivno letalo) → poleti predvsem na srednjih in kratkih progah. 1981. → ponesreči se letalo na Korziki. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 9.

(18) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 1984. → postane članica Mednarodnega zdruţenja letalskih prevoznikov (IATA) → nakup manjših letal → vključitev v regionalni promet. 19861989. → izstop iz sistema Inex → 1986 - podjetje se preoblikuje v samostojno podjetje in se preimenuje v Adria Airways. 1991. → 1991 – osamosvojitev Slovenije → 2 leti blokirano poslovanje s strani jugoslovanske oblasti → poškodba štirih letal med vojno. 1992. → Adria se preoblikuje iz preteţno čarterskega prevoznika v prevoznika na rednih progah → pristop v globalni distribucijski sistem Amadeus. 1996. → Adria postane partner nemške letalske druţbe Lufthansa → krepitev sodelovanja z ostalimi članicami Star Alliance. 2004. → Adria Airways postane regionalna članica zdruţenja Star Alliance. 2005. → večino prometa predstavljajo redni poleti → Adrijina mreţa povezuje Ljubljano z več kot 40 destinacijami, večinoma v Evropi. Vir: Adria Airways, d .d., 2001, str. 17-18 in ˝Zgodovina˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009.. 2.2 Adria Cargo. Leta 1969 se je z nakupom letal Mc Donell Douglas DC 9 Inex Adria Airways poleg prevoza potnikov vključila tudi v čarterski prevoz tovora. V ta namen sta bili kupljeni tudi dve letali DC 9 »quick change version« s cargo stranskimi vrati za prevoz letalskih palet oz. kontejnerjev.. Z uvedbo rednih letalskih povezav z Londonom (leta 1987) se je v Adrii Airways formiral Oddelek za prevoz tovora. Na začetku so bili v oddelku zaposleni 3 delavci, z odpiranjem novih letov in prevzemom operativnega dela pa je število zraslo na 15, kolikor jih je še danes. Kmalu je Adria prevzela glavni deleţ prevoza tovora na ljubljanskem letališču. Z naraščanjem števila špedicij se je pokazala potreba po. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 10.

(19) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. organiziranju strokovnih tečajev za zunanje uporabnike Adrijinih storitev (osnovni IATA cargo tečaj, tečaj za prevoz nevarnih snovi itd.). V času osamosvojitve in prepovedi letenja v jugoslovanskem zračnem prostoru (leta 1991) so letala poletala s celovškega letališča, transfer do Brnika in nazaj pa so organizirali s kamioni ter veliko pomočjo s strani slovenske in avstrijske carine. Po odprtju letališča v Prištini je bila Adria Airways prva, ki je organizirala prevoz tovora v to regijo. Z zamenjavo letal DC 9 z letali CRJ je prevoz tovora na rednih letih počasi začel upadati zaradi zmanjšanih kapacitet na tem tipu letal. Dodatno je na zmanjšanje prevoza tovora močno vplival vstop Slovenije v EU, saj so odprte meje povečale količino kopenskega prevoza. Zaradi pomanjkanja kapacitet so pričeli koristiti dodatne kamionske prevoze, predvsem za pošiljke večjih dimenzij, preusmerili pa so se tudi na prevoz kurirskih pošiljk, še posebno na njihovo glavno trţišče – Balkan (˝O Adrii Cargo˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009).. Slika 2: Raztovarjanje tovornega letala Adrie Airways. Vir: ˝Cargo˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009.. 2.3 Glavne dejavnosti Adrie Airways. Glavne dejavnosti lahko razdelimo v naslednje skupine (Adria Airways, d. d., 2008b):. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 11.

(20) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. prevoz potnikov: je glavna dejavnost, s katero ustvarijo kar 89 % prihodkov od prodaje. Njihove kapacitete so glede na panogo, v kateri poslujejo, nadpovprečno dobro izkoriščene. Odlikujejo se po visoki tehnični zanesljivosti vseh tipov letal. prevoz potnikov – redne linije: glede na geografsko lego lahko trge, na katerih je prisotna Adria Airways, delimo na: o slovenski trg z obmejnimi regijami; o trg zahodne Evrope; o trg jugovzhodne Evrope. prevoz potnikov – čarter linije: poslovanje čarter prometa je usmerjeno na optimiziranje donosnosti. Gre predvsem za poletno letenje ob Sredozemlju.. prevoz tovora: Adria Airways je od svojih začetkov leta 1988 do danes v prevozu tovora v rednem prometu. dosegla. velik. napredek.. Dosegla. je. prepoznavnost. na. domačem,. srednjeevropskem in balkanskem trgu. Oddelek prevoza tovora se je razvil v zaokroţeno organizacijsko in tehnološko enoto s strokovno usposobljenim osebjem. Prevoz tovora je njihova postranska poslovna dejavnost, s katero letno ustvarijo komaj 4 % prihodkov od prodaje. vzdrţevanje letal za tretje osebe: letalsko druţbo Adria Airways odlikuje vrhunsko tehnično znanje, ki temelji na 40letnih izkušnjah vzdrţevanja letal. Svojo floto vzdrţujejo v skladu s standardi Evropske unije in na podlagi certifikata JAR 145. Vsem letalskim druţbam v Evropski uniji, ki imajo v svoji floti letala tipa CRJ (Canadian Regional Jet), ponujajo storitve za vzdrţevanje letal. Na letalih opravljajo predvsem redna vzdrţevalna dela in modifikacije strukture in sistemov. S to dejavnostjo ustvarijo 4 % prihodkov od prodaje.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 12.

(21) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. ostale dejavnosti: poleg rednih letalskih prog nudijo svojim potnikom tudi personalizirane storitve, npr. panoramski prelet najlepših slovenskih krajev in območij ali osebni prevoz potnikov z letalom s tremi sedeţi do vseh večjih mest s športnimi letališči v Sloveniji in do bliţnjih letališč sosednjih drţav. Pod dodatne storitve lahko prištejemo tudi rezervacije hotelov, najem vozil Europcar in avtobusne prevoze do letališča. Vendar pa te dejavnosti vseeno predstavljajo le 3 % prihodkov od prodaje. Slika 3: Strukturni deleţ posameznih dejavnosti Adrie Airways. 2.4 Organizacijska struktura podjetja Za organizacijsko strukturo v podjetju Adria Airways bi lahko rekli, da je hibridna, saj vsebuje lastnosti različnih organizacijskih struktur. Podjetje kombinira značilnosti funkcijske in procesne strukture, kjer gre predvsem za to, da se funkcijska struktura obogati z elementi procesne strukture, kot so npr. usposobljeni timi, osredotočanje na osnovno dejavnost (prevoz potnikov), tehnična podpora, skrb za kupce itd. Pri tej obliki organizacijske strukture so vsi ljudje, ki delujejo v določenem procesu, zdruţeni tako, da enostavno komunicirajo in koordinirajo svoja prizadevanja in neposredno ustvarjajo vrednost za stranke (Adria Airways, d. d., 2005b).. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 13.

(22) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. Slika 4: Organizacijska struktura podjetja Adria Airways, d. d.. Vir: Adria Airways, d. d., 2005b.. Hibridna organizacijska struktura (Bošnjak, 2000, str. 63): je tista, ki kombinira značilnosti različnih pristopov, da bi zadostili specifičnim strateškim potrebam organizacije. Značilnosti hibridne strukture so, da se oblikuje v zmernem do zelo negotovem okolju, kjer se navade kupcev spreminjajo.. Prednosti hibridne organizacijske strukture so: podjetje lahko doseţe prilagodljivost in koordinacijo na nekaterih področjih ter učinkovitost na ostalih; boljša usklajenost med cilji podjetja in cilji poslovnih enot; boljša koordinacija med in znotraj poslovnimi enotami.. Slabosti hibridne organizacijske strukture pa so: moţnosti za prekomerno povečanje administracije; konflikti med poslovnimi enotami in centraliziranimi poslovnimi funkcijami. Funkcijska organizacijska struktura (Lipičnik, 1999, str. 50-58): je centralizirana organizacijska struktura. Oblikovana je na zahtevi, da se mora vsaka funkcija oblikovati v zaokroţene organizacijske nosilce. Funkcijska organizacijska struktura je najpogostejša organizacijska struktura; uporablja se ţe od nastanka prvih Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 14.

(23) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. industrijskih podjetij. Prednost te organizacijske strukture je predvsem v njeni racionalnosti, ki se izraţa v tem, da se naloge iste funkcije opravljajo v enem prostoru.. 2.5 Vizija, poslanstvo in cilji Vizija podjetja je biti uspešen evropski letalski prevoznik, ki se razvija in raste, z moderno floto, prevoznik, ki dosega najvišji nivo kakovosti storitev ter s tem zadovoljstvo potnikov, pri čemer pa ohranja svojo lastno blagovno znamko. Priključitev v Star Alliance, ki je uveljavljena svetovna storitvena znamka, naj bi le še dodatno prispevala k boljšim rezultatom in dolgoročni prepoznavnosti na trgu. Poslanstvo podjetja, ki zdruţuje znanja s področja letalstva in nudi svojim strankam vrhunsko storitev z inovativnim delom zadovoljnih zaposlenih, lastnikom podjetja pa prinaša ustrezen donos, ter deluje v ravnoteţju z okoljem, je ponuditi čim hitrejši, kvalitetnejši in cenejši prevoz tako potnikov kot tovora (Adria Airways, d. d., 2008a). Osnovni cilj podjetja je donos lastniškega kapitala na nivoju 7 % (merjen v EUR) v 5 letih, ki bo doseţen s postopnim povezovanjem po 1-odstotno točko letno. Podjetje Adria Airways, d. d., pa ima zastavljene še številne druge cilje (Adria Airways, d. d., 2008c): reagirati za zadovoljstvo svojih strank; dodatno zniţevanje stroškov; povečati učinkovitost dela; povečati število prepeljanih potnikov; povečati količino prepeljanega tovora. Cilje skuša Adria Airways doseči z naslednjimi aktivnostmi (Adria Airways, d. d., 2008a): prizadevanje za kakovostno pozitivno odstopanje njihovih storitev glede na konkurenco; vključitev druţbe v RSA (Regional Star Alliance); povečanje prodaje letalskih vozovnic prek spleta, kar bo širilo in cenilo ponudbo; potniku, druţbi pa zniţevalo stroške distribucije; Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 15.

(24) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. povečati število letov in prepeljanih potnikov; razširitev ponudbe za vzdrţevanje letal tipa A 320 za tretje osebe; obvladovanje vseh vhodnih cen materiala in storitev; izboljšanje zavarovalnih pogojev.. 2.6 Količina prepeljanega tovora Spodnja slika prikazuje količine prepeljanega tovora, kar sodi tudi v eno izmed dejavnosti, s katero se ukvarjajo v podjetju. Od leta 2002 zasledimo upadanje, kar gre pripisati predvsem osredotočanju na potniški promet. V letu 2005 so prepeljali 3.035 ton tovora, kar pomeni, da je prevoz tovora glede na leto poprej upadel kar za 14 %. Od leta 2006 pa je zopet moţno zaslediti naraščanje prevoza tovora, vendar samo do leta 2008, ko pa ponovno zasledimo močan upad. Slika 5: Grafični prikaz količine prepeljanega tovora v podjetju Adria Airways glede na posamezna leta. Vir: ˝Pregled dejstev in številk˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2010.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 16.

(25) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 2.7 Flota. Operativno floto Adrie sestavlja 12 letal, od katerih jih je 10 v lasti Adrie Airways, 2 letali pa ima Adria v operativnem najemu, in sicer letalo Canadair Regional Jet 200 in letalo Canadair Regional Jet 100 (˝Flota˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2010).. Tabela 2: Prikaz flote v podjetju Adria Airways Flota Adrie Airways. Število letal. Airbus A320. 1. Canadair Regional Jet CRJ900. 4. Canadair Regional Jet 200. 6. Canadair Regional Jet 100. 1. SKUPAJ. 12. 2.7.1 Airbus A320. Letalo A320 je podzvočno civilno transportno letalo, namenjeno letom na srednje dolgih progah. Potniška kabina ima dva prostora pod potniško kabino, ki sta namenjena prevozu tovora in prtljage. Najdaljši čas letenja z letalom A320 znaša pribliţno 6 ur (˝Flota˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009).. Slika 6: Airbus A320. Vir: ˝Letala Adrie Airways˝ [Avsim], 2009.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 17.

(26) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 2.7.2 Canadair Regional Jet. Opremljeno je z dvema turboventilatorskima motorjema, ki sta nameščena na zadnjem delu trupa letala. Pilotska kabina je namenjena dvema pilotoma in lahko sprejme enega opazovalca. Potniška kabina je opremljena s sedeţi za 48 potnikov. Za potniško kabino je prostor, ki je namenjen prevozu tovora in prtljage. Najdaljši čas letenja z letalom CRJ znaša pribliţno 5 ur (˝Flota˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009).. Slika 7: Canadair Regional Jet. Vir: ˝Letala Adrie Airways˝ [Avsim], 2009.. 2.7.3 Boeing 737 – 500. Letalo Boeing 737 sodi med najpopularnejša transportna civilna letala vseh časov. Namenjeno je za letenje na srednje dolgih progah, proizvajajo pa jih od leta 1987. Pilotska kabina je namenjena dvema pilotoma in lahko sprejme enega opazovalca. Potniška kabina je opremljena s sedeţi za 112 potnikov. Tako letalo je imela Adria v najemu vse od leta 2004 pa do 2008, ko so ga morali zaradi prevelikih stroškov vzdrţevanja vrniti lastniku (˝Flota˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009). Slika 8: Boeing 737 – 400. Vir: ˝Letala Adrie Airways˝ [Avsim], 2009. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 18.

(27) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 3 PREVOZ POSEBNIH VRST BLAGA Blago, ki zaradi svoje narave (nevarne snovi, ţive ţivali, pokvarljivo blago, posmrtni ostanki ...), vrednosti (vrednostne pošiljke), dimenzij in teţe (teţki tovori) ali drţavnih predpisov (oroţje, strelivo ...) zahteva posebno pozornost pri sprejemanju, skladiščenju, natovarjanju in prevozu, se uvršča med posebne vrste blaga (˝Storitve - Posebne vrste tovora˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009).. 3.1 Ţivali. Adria Airways na prevoz sprejema: hišne ljubljence (pse, mačke); druge manjše ţivali. Ţivali morajo biti pripravljene za prevoz v skladu z zadnjo izdajo pravil IATA za prevoz ţivih ţivali (IATA Live Animals Regulations).. Listine Pošiljatelj mora za vsako pošiljko ţivali pripraviti najmanj naslednji listini: veterinarsko zdravstveno spričevalo, ki ga izstavi pristojni veterinar; pošiljateljevo spričevalo za ţive ţivali, ki ga prejme pri prodajnem zastopniku. Za prevoz domačih psov, mačk in belih dihurjev so dodatno zahtevani: evropski potni list za prevoze znotraj Evropske skupnosti; veterinarsko spričevalo za trgovske ali netrgovske premike pri prevozih iz tretjih drţav v Evropsko skupnost; potrdilo o cepljenju proti steklini in drugim nalezljivim boleznim; identifikacija ţivali (mikročip ali tetovaţa).. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 19.

(28) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. Kletke in zabojniki Pošiljatelj mora ţivali dostaviti v ustreznih kletkah ali zabojnikih, ki so opisani v pravilih IATA za prevoz ţivih ţivali.. Omejitve V času od 1. novembra do 31. marca Adria ne sprejema na prevoz ţivali, ki so občutljive na nizke temperature – tropske vrste. (˝Storitve - Posebne vrste tovora˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009).. 3.2 Pokvarljivo blago Blago pokvarljive narave, ki je občutljivo na temperaturne spremembe (sveţi ali zamrznjeni prehrambeni izdelki, sadje, zelenjava, cvetje, meso, krvni vzorci in tkiva, reagenti ipd.), sprejemajo na prevoz brez odgovornosti za škodo zaradi klimatskih sprememb, temperaturnih nihanj ali drugih vzrokov, če blago ni ustrezno pakirano in označeno.. Listine Pošiljatelj mora priloţiti listine, ki jih zahtevajo namembna ali tranzitne drţave, npr.: fitosanitarno in zdravstveno spričevalo. Embalaţa Med poletom ni mogoče uravnavati temperature v tovornih oddelkih, zato mora pošiljatelj uporabiti primerno embalaţo z izolacijskim materialom in hladilnimi oz. grelnimi vloţki. Blago bo pred poletom in po njem ustrezno skladiščeno v zamrzovalniku, hladilniku ali ogrevanih prostorih na zahtevani temperaturi, ki mora biti vidno označena na vsakem tovoru in prevoznih listinah. (˝Storitve - Posebne vrste tovora˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009).. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 20.

(29) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 3.3 Nevarno blago Snovi in izdelke, ki so uvrščeni med nevarno blago, se ne sprejema na prevoz. Med nevarno blago sodijo (˝Storitve - Posebne vrste tovora˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009): eksplozivne snovi in izdelki; stisnjeni, globoko ohlajeni ali pod tlakom raztopljeni plini; vnetljive tekočine; vnetljive trdne snovi; oksidirajoče snovi in organski peroksidi; strupene in kuţne snovi; radioaktivne snovi; jedke snovi; drugo nevarno blago, npr. motorji z notranjim zgorevanjem, suhi led, magnetizirane snovi, snovi z močnim draţečim vonjem ipd.. 3.4 Vrednostno blago Med vrednostno blago sodijo (˝Storitve - Posebne vrste tovora˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009): zlato, platina in druge drage kovine (paladij, iridij, rutenij, osmij, radij) v kakršni koli obliki; diamanti (naravni in za industrijsko rabo), rubini, safiri, smaragdi, opali in pravi biseri (naravni in gojeni); nakit, ure in drugi predmeti, ki so v celoti izdelani iz dragih kovin in kamnov; denar v obtoku, delnice, obveznice, potovalni čeki, znamke, veljavne bančne in kreditne kartice; katero koli blago, ki ima izjavljeno vrednost za prevoz enako ali višjo od 1.000,00 EUR za bruto kg.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 21.

(30) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 3.5 Posmrtni ostanki. Na prevoz se sprejema kremirane in nekremirane posmrtne ostanke.. Listine Pošiljatelj mora dostaviti najmanj naslednji listini: mrliški potni list; soglasje najbliţjega diplomatskega predstavništva, če to zahtevajo predpisi namembne drţave. Embalaţa Nekremirane posmrtne ostanke se sprejema na prevoz v neprodušno zaprti notranji krsti iz cinka ali drugega materiala, ki mora biti za prevoz dodatno pakirana v trden lesen zaboj. Kremirani posmrtni ostanki v ţarah so lahko pakirani v čvrsti kartonski škatli. (˝Storitve - Posebne vrste tovora˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009).. 3.6 Oroţje in strelivo Na prevoz se sprejema športno, lovsko in drugo oroţje.. Listine Pošiljatelj mora dostaviti najmanj naslednje listine: izvozno dovoljenje pristojnega organa odhodne drţave; tranzitno dovoljenje, če prevoz poteka preko drugih drţav; uvozno dovoljenje pristojnega organa namembne drţave.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 22.

(31) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. Omejitve Oroţju ne sme biti priloţeno strelivo ali kateri koli izdelek, ki sodi med nevarno blago. (˝Storitve - Posebne vrste tovora˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009).. 3.7 Varovano blago Take vrste blaga so (˝Storitve - Posebne vrste tovora˝ [Predstavitev druţbe Adria Airways, d. d.], 2009): oroţje (puške, pištole ipd.); visoko vredna zdravila in narkotiki za medicinsko uporabo; blago, ki je dovzetno za kraje (umetniške slike, ure, tobačni izdelki ipd.); katero koli blago, za katerega pošiljatelj zahteva dodatne ukrepe varovovanja.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 23.

(32) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 4 POSEBNOSTI LETALSKEGA PREVOZA ŢIVIH. ŢIVALI Ţive ţivali spadajo med najpogostejše in tudi med najzanimivejše posebne vrste blaga, ki se tovorijo za letalski prevoz v Adrii Airways, zato smo se odločili za podrobni opis le-teh. Predstavili bomo logistični sistem letalskega prevoza ţivih ţivali.. 4.1 Definicija Prevoz ţivih ţivali po definiciji in po klasifikaciji spada v kategorijo prevozov blaga s posebnimi zahtevami (ang. Special Cargo). Ţe sama vrsta tovora, teţa, dimenzije, rokovanje pri sprejemu in odpremi ali samo vrednost tovora narekujejo posebne zahteve. Vsak prevoz posebnih vrst blaga mora biti izveden v skladu s postopki, ki so mednarodno določeni s strani pristojnih organov, prav tako pa mora biti izveden v skladu s predpisi, ki jih predpiše letalska druţba, ki izvaja prevoz (Peruci, 2007, str. 4).. 4.2 Razvrstitev in klasifikacija posebnih vrst blaga Prevoz ţivali v zračnem prometu zahteva poznavanje tudi ostalih vrst posebnega blaga, ki ima v zračnem prometu specifične zahteve ali zaradi samih pogojev, ki vladajo v procesu izvajanja transporta zahteva poseben pristop in rokovanje. Nekatere vrste tovora so nekompatibilne z drugimi vrstami tovora in zahtevajo natovarjanje v ločene prtljaţnike letala. Zlasti pri letalih manjših kapacitet je pomembno, da se te zahteve dosledno upoštevajo ţe v fazi priprave na transport. Primer: prevoz. ţivali v potniški kabini letala je omejen z velikostjo kletke ali. kontejnerja in pa tudi s skupno teţo, kjer se upošteva tako teţa kletke kakor tudi teţa vsebine – torej teţa ţivali in morebitne hrane in ostale opreme v njej. Po mednarodnih predpisih je maksimalna skupna dovoljena teţa za vnos v potniško kabino 8 kg. V. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 24.

(33) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. kolikor je teţa večja, je kletko potrebno naloţiti v prtljaţni del letala. V tem delu pa so lahko naloţene tudi ostale vrste posebnega tovora (Peruci, 2007, str. 4-5).. 4.3 Priprava na prevoz Pred sprejemom ţivih ţivali na prevoz in potrditvijo rezervacije prevoza je potrebno preveriti in zagotoviti sledeče podatke (Peruci, 2007, str. 6): vrsta ţivali, njene karakteristike, pasma, leglo, spol, starost, individualna teţa; splošno zdravstveno stanje, brejost, zimski ali letni koţuh, moţnost dojenja, hranjenja itd.; vrsta kletke, kontejnerja (pakiranja), ki bo uporabljen v prevozu; vrsta, tip letala, na katerem bo opravljen prevoz; količina razpoloţljivega in zahtevanega prostora v letalu; okoljski pogoji v prtljaţnem prostoru letala (ventilacija, pretok zraka, moţnosti gretja, hlajenja, vzdrţevanja konstantne temperature); klimatski pogoji v fazi natovarjanja in raztovarjanja, tranzitni pogoji; poiskati najbolj primerno lokacijo v razpoloţljivem prostoru na letalu; upoštevati prisotnost ostalih vrst blaga na letalu; zmoţnosti zemeljske operative na odpremnih, namembnih in tranzitnih letališčih; zahteve po oskrbi s hrano in vodo med prevoznim procesom.. 4.3.1 Rezervacija prostora. Splošno pravilo je, da mora biti predvideni prostor za prevoz ţivih ţivali vnaprej rezerviran in potrjen na celotni prevozni poti. Pri načrtovanju prevozne poti je potrebno izbrati pot, ki je kar najbolj direktna, s čim manj pristanki in vzletenji, tako da se zagotovi minimalno število operacij nakladanja in razkladanja in s tem tudi minimum klimatskih sprememb (Peruci, 2007, str. 7). V zahtevku za rezervacijo prostora na letalu morajo biti poleg načrtovane transportne poti navedeni še sledeči podatki (Peruci, 2007, str. 7): vrsta ţivali, pasma, spol, skupno število ţivali; Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 25.

(34) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. številka in tip kontejnerja za prevoz ţivih ţivali; 24-urni telefonski kontakt za klice v slučaju nepričakovane situacije; ime, naslov in telefon prejemnika; dokumenti, ki bodo priloţeni (zdravstveno spričevalo, potrdila o vakcinaciji, izvozna, uvozna potrdila); tranzitna dovoljenja; skupna teţa, dimenzije vsakega posameznega kontejnerja (v kolikor jih je več).. 4.4 Pakiranje (kontejnerjev za prevoz ţivih ţivali). Kontejner, kletko za prevoz ali katere koli druge oblike »pakiranja« (v nadaljevanju kontejner) za transport ţivih ţivali je dolţan zagotoviti pošiljatelj. Običajno letalski prevozniki ne zagotavljajo omenjenih sredstev, vsekakor po so dolţni pri tem svetovati in posredovati podatke ter svoje posebne zahteve (Peruci, 2007, str. 8).. Konstrukcijske zahteve (Peruci, 2007, str. 8-9): pošiljatelj mora zagotoviti, da je kontejner v skladu z IATA predpisi in zahtevami za določeno specifično vrsto ali pasmo in da je konstruiran tako, da omogoča osebju pri rokovanju varno delo, brez nevarnosti za poškodbe s strani ţivali, ki se prevaţa; kontejner mora biti čist, tla ne smejo prepuščati tekočine, preprečevati mora eventualni pobeg. Tla morajo biti pokrita z materiali, ki vpijajo tekočino. Naravni materiali (slama, seno) niso dovoljeni; konstruiran mora biti tako, da zagotavlja hranjenje in oskrbo z vodo z zunanje strani (posebno je to zahtevano pri ţivalih, ki lahko povzročijo ugrize); zračenje in cirkulacija zraka morata biti zagotovljena vsaj s treh strani; kontejner mora biti v velikosti, ki zagotavlja ţivali dovolj prostora, da stoji, omogoča obračanje, leţanje in naravno lego; omogočati mora, da se ţival nahaja v kontejnerju ves čas prevoznega procesa; vrata morajo biti konstruirana tako, da se naključno ne odprejo z zunanje ali notranje strani; odprtine za ventilacijo ne smejo dovoljevati, da bi ţival kateri koli svoj štrleči del izpostavila ven iz kontejnerja;. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 26.

(35) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. konstruiran mora biti dovolj močno, da prepreči pobeg; ne sme omogočiti ţivali, da bi se lahko kakor koli sama poškodovala.. 4.4.1 Označevanje kontejnerjev. Vsak kontejner za prevoz ţivih ţivali mora biti na zunanji strani vidno, jasno in trdno označen ter opremljen s sledečimi podatki (Peruci, 2007, str. 10-11): popolno ime, naslov in kontakt pošiljatelja; popolno ime, naslov in kontakt prejemnika; 24-urni telefonski kontakt v slučaju izredne situacije; znanstveno in splošno ime ţivali ter število ţivali v kontejnerju; navodila za hranjenje in oskrbo z vodo »Feeding and Watering Instructions« (en izvod navodil mora biti priloţen k tovornemu listu); v kolikor je ţival pred prevozom dobila pomirjevala – vrsto sredstev in naslov pristojne veterinarske ustanove in osebe; v kolikor so v kontejnerju ţivali, ki lahko povzročijo strupen ugriz, mora biti na zunanji vidni strani z jasnimi velikimi črkami označeno: »POISONOUS«; v kolikor so v kontejnerju ţivali ali ptice, ki lahko skozi rešetke ali reţe za ventilacijo povzročijo poškodbe z ugrizom, mora biti na zunanji vidni strani z jasnimi velikimi črkami označeno: »THIS ANIMAL BITE«; opremljen mora biti z »Live Animals Label«; opremljen mora biti na vseh štirih straneh z nalepko »This Way Up«. Slika 9: Označevanje kontejnerjev Live Animals Label. This Way Up Label. Vir: Peruci, 2007, str. 10-11. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 27.

(36) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 4.5 Dokumentacija Prevoz ţivih ţivali v letalskem prometu je omejen s številnimi predpisi, ki jih predpisujejo in izdajajo mednarodne organizacije in zdruţenja. Prav tako je potrebno pri prevozu upoštevati nacionalne zakonodaje drţave izvoznice, uvoznice in zakonodajo eventualnih tranzitnih drţav. Vsekakor pa je potrebno upoštevati tudi predpise posameznih letalskih druţb, ki iz različnih razlogov postavljajo določene omejitve v transportu. Te omejitve morajo biti javno objavljene v za to pristojnih publikacijah in priročnikih, ki jih uporablja stroka.. V Republiki Sloveniji je za izdajanje predpisov, uvoznih in izvoznih dovoljenj pristojna »Veterinarska uprava Republike Slovenije«, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Prepisi zelo natančno določajo vso potrebno dokumentacijo. Omejitve posameznih letalskih druţb so usmerjene predvsem v omejitve glede časa prevoza, omejitve glede klimatskih pogojev, temperaturnih razlik, prav tako pa lahko prepovedujejo prevoze npr. nekaterih vrst pasemskih psov, ki se smatrajo za nevarne pasme. Brez kontejnerja so lahko v potniški kabini psi, ki spremljajo hendikepirane osebe. Imeti morajo ustrezno potrdilo, biti morajo ustrezno vodljivi in ne smejo zasedati potniškega sedeţa. V nadaljevanju sta opisani samo dve glavni listini (letalski tovorni list in pošiljateljevo spričevalo za ţive ţivali), ki spremljata pošiljko v transportnem procesu, poleg teh dveh dokumentov pa obstajata še: CITES dokument in kontrolni seznam IATA za sprejem ţivih ţivali (Peruci, 2007, str. 12-13).. 4.5.1 Letalski tovorni list. Transportiranje ţivih ţivali v potniški kabini letala je pogojeno z velikostjo letala in posledično z velikostjo potniške kabine. Transportiranje v potniški kabini se izvede le v Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 28.

(37) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. primeru, da na istem letalu potuje tudi spremljevalna oseba. Proces trgovanja z ţivalmi je nedvomno postal globalen proces. V kolikor ţival potuje brez spremstva, se smatra kot tovorna pošiljka. V tem primeru se kot osnovni dokument uporablja letalski tovorni list – AWB (Air Waybill). V posameznem letalskem tovornem listu so lahko navedene samo ţive ţivali kot vrsta tovora. Ţive ţivali ne morejo biti predmet na istem tovornem listu skupaj z ostalimi vrstami tovora (Peruci, 2007, str. 13). Slika 10: Izrez iz letalskega tovornega lista. Vsi zahtevani originalni dokumenti morajo biti v kuverti čvrsto in varno pritrjeni k tovornemu listu. Kopije dokumentov so lahko še v posebni kuverti, pritrjeni na zunanjo stran kontejnerja, kar lahko olajša in pospeši transportni proces (Peruci, 2007, str. 13).. 4.5.2 Pošiljateljevo spričevalo za ţive ţivali. Pošiljatelj ali njegov agent mora izpolniti obrazec SCLA (Shipper's Certification for Live Animals). Obrazec mora biti v angleškem jeziku. Potrdilo mora zagotavljati sledeče podatke (Peruci, 2007, str. 15): podatki o pakiranju (kontejnerju); število kontejnerjev (pakiranj) v celotni pošiljki; IATA identifikacijsko številko kontejnerja; vrsto in skupno število ţivali; pošiljateljevo ime in naslov; številko letalskega tovornega lista, letališče odpreme in namembno letališče.. SCLA mora biti izdano najmanj v dveh izvodih. Ena kopija ostane v pristojnem oddelku letalske druţbe, ki sprejme pošiljko na prevoz. Druga kopija je skupaj z ostalimi Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 29.

(38) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. dokumenti dodana k letalskemu tovornemu listu in spremlja pošiljko na namembno letališče (Peruci, 2007, str. 15-16).. 4.6 Natovarjanje in transport. 4.6.1 Zemeljska oskrba. Splošne zahteve pri skladiščenju in zemeljskemu delu transporta (Peruci, 2007, str. 18): s pošiljkami ţivih ţivali lahko rokuje le za to usposobljeno osebje; vznemirjanje ţivali mora biti omejeno na minimum, nepooblaščeno osebje se ne sme pribliţevati ţivalim in jih po nepotrebnem vznemirjati; ţivalim mora biti omogočeno zračenje s primerno ventilacijo, obenem pa morajo biti zaščitene pred: neugodnimi vremenskimi pogoji, direktnim vplivom sonca, hrupom, prahom itd.; izogibati se je potrebno nepotrebnemu premikanju in prevračanju; vrata prtljaţnika letala morajo biti odprta v času tranzitnih postankov; potem ko se raztovori kontejner z ţivimi ţivalmi, je potrebno takoj preveriti in očistiti prtljaţni prostor letala; prostore, kjer se v skladišču nahajajo ţivali, je potrebno očistiti prav tako kot prtljaţni del letala; v slučaju zamude, preusmeritve ali odpovedi letala je potrebno obvestiti pošiljatelja in prejemnika. Generalno gledano ni potrebno hraniti ţivali, ki so v tranzitu. Ţe v fazi rezervacije pošiljke je potrebno poiskati najkrajše prevozne poti z najmanj in čim krajšimi postanki. Večinoma je na tranzitnih letališčih potrebno ţivali oskrbeti z vodo. Če se zahteva tudi oskrba s hrano, je naloga pošiljatelja, da pred začetkom transporta posreduje zahteve in organizira potrebne aktivnosti. V tem primeru morajo biti kontejnerju priloţena navodila »Feeding and Watering Instructions«. Kontejner mora omogočati oskrbo z zunanje strani. Hrana mora biti pakirana posebej in pritrjena na kontejner z zunanje strani. Voda za oskrbo mora biti sveţa, primerna je voda, ki jo za pitje uporabljajo ljudje (Peruci, 2007, str. 18). Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 30.

(39) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. 4.6.2 Natovarjanje. Splošne zahteve (Peruci, 2007, str. 18-19): potrebna oprema in pripomočki morajo biti pripravljeni in na voljo pred prihodom letala; pred natovarjanjem mora biti kontejner pregledan; kontejner z ţivaljo mora biti natovorjen časovno čim bliţje odhodu letala; kontejner se po nepotrebnem ne sme odpirati, nenadzorovano ne sme ostati v prtljaţniku letala, kadar letalo zaradi zamud čaka na letališču; kontejner mora biti naloţen čim bliţje vratom prtljaţnega prostora, vendar v taki poziciji, da ob odpiranju vrat ne pride do direktnega vpliva zunanje temperature; večino ţivih ţivali se smatra kot »Wet Cargo«, zato je priporočljivo pod kontejner podstaviti plastično ponjavo ali nepremočljivo tkanino; kontejner ne sme biti postavljen direktno na izvore ventilacije v prtljaţniku letala; ventilacijske reţe kontejnerja ne smejo biti blokirane z ostalim tovorom; kontejner naj ne bi bil naloţen na vrhu ali povsem pod ostalim tovorom (odvisno od vrste ţivali); kontejner je potrebno previdno premikati, polagati in nagibati; kontejner mora biti vedno v pokončni legi, skladno s smernimi puščicami; kontejner mora biti pritrjen v prtljaţniku letala, da se prepreči njegovo premikanje. Ko je pošiljka naloţena v letalo, je potrebno obvestiti pristojne sluţbe na namembnem letališču. Sporočilo mora vsebovati potrebne podatke, ki pristojnim omogočijo pravočasno pripravo na prihod najavljenega tovora. Uporablja se standardizirano SITA sporočilo – »AVI preadvice« (Peruci, 2007, str. 21). Slika 11: AVI preadvice – SITA sporočilo. Vir: Peruci, 2007, str. 21.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 31.

(40) Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Visokošolski strokovni študijski program. Če gre za prevoz posebnih vrst blaga, je potrebno obvestiti tudi kapitana letala. Obvestilo mora zajemati osnovne podatke o pošiljki in pa kje v prtljaţnem prostoru je pošiljka posebne vrste blaga ali ţive ţivali natovorjena, da bi v slučaju izredne situacije lahko pravočasno in pravilno ukrepal (Peruci, 2007, str. 21).. 4.6.3 Zahteve po ločevanju. Zaradi narave pošiljk ţivih ţivali in moţnosti natovarjanja ostalih posebnih vrst tovora je potrebno podrobno poznati njihove značilnosti in posebne zahteve glede prevoza, da bi lahko zagotovili kompatibilnost med posameznimi specialnimi vrstami tovora. Nekatere vrste tovora morajo biti v ločenih prtljaţnih prostorih, za druge pa zadostuje ţe dovolj velika oddaljenost znotraj enega prtljaţnega prostora. Ţivali morajo biti oddvojene od ostalih pošiljk, v kolikor se zanje zahteva drugačna temperatura kot za ostali tovor (Peruci, 2007, str. 19). Znotraj prtljaţnega prostora ne smejo biti skupaj natovorjene ţive ţivali in: strupene snovi; infekcijske substance; posmrtni ostanki (HUM); V neposredni bliţini ţivih ţivali ne sme biti natovorjen: suhi led (ICE); kriogenske tekočine (RCL), npr. tekoči dušik; hrana, v kolikor ni hermetično zaprta; radioaktivni materiali (minimalna razdalja mora biti v skladu s tabelo IATA DGR). Naravni sovraţniki, kot so psi in mačke, naj ne bi bili v istem prtljaţnem prostoru oziroma morajo biti natovorjeni tako, da. drug drugega ne vidijo. Pošiljka, ki je. označena z nalepko »Laboratory Animals«, mora biti natovorjena ločeno od ostalih ţivali tako, da se prepreči infekcijski vpliv. Ţivali, ki oddajajo močan vonj, ne smejo biti natovorjene v isti prtljaţni prostor kot pošiljke s prehrambenimi izdelki (EAT) in/ali potniško prtljago.. Doris Đelagić: Logistična tehnologija v segmentu prevoza posebnih vrst blaga v podjetju Adria Airways, d.d.. 32.

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :