Ano Ba Talaga Ang Stock

Download (0)

Full text

(1)

Mahilig tayo manood ng balita sa TV,

Mahilig tayo manood ng balita sa TV, pero kapag napupunta pero kapag napupunta na sa business news ang balita atna sa business news ang balita at  pinaguusapan na ang

 pinaguusapan na ang stock market  stock market , nililipat na natin ang channel kasi wala tayong maintindihan, nililipat na natin ang channel kasi wala tayong maintindihan sa mga pinagsasabi ng reporter, at kung ano ba

sa mga pinagsasabi ng reporter, at kung ano ba yung mga numerong umaandar yung mga numerong umaandar na may iba’tna may iba’t ibang kulay.

ibang kulay.

Ano Ba Ang Stock Market? Ano Ba Ang Stock Market? “The stock market is a place

“The stock market is a place where shares of stock of publicly-listed companies are bought where shares of stock of publicly-listed companies are bought andand sold.”

sold.” aghimayin natin ang nasa itaas.

aghimayin natin ang nasa itaas. The stock market is a place… The stock market is a place…

!ng stock market ay isang palengke na medyo sosyal. !t gaya ng isang palengke, may mga !ng stock market ay isang palengke na medyo sosyal. !t gaya ng isang palengke, may mga tindero’t tindera rin dito. ero imbes na karne, gulay, isda, at prutas ang paninda nila,

tindero’t tindera rin dito. ero imbes na karne, gulay, isda, at prutas ang paninda nila, angang mabibili mo dito ay ang tinatawag na

mabibili mo dito ay ang tinatawag na stocks stocks..

Th Th e hilippine "tock #$change Trading %loor

(2)

&ito sa atin, ang Philippine Stock Market ay matatagpuan saPhilippine Stock Exchange o PSE sa 'rtigas at sa Makati. &ati, ang stock market ay para talagang palengke kasi nagsisigawan ang mga tao at kailangan nilang gumamit ng mga hand signals para magkaintindihan sila sa gitna ng mga sigawan. ero computeri(ed na sila ngayon kaya wala nang sigawan.

!ng "# ay nagbubukas ng )*+ ng umaga hanggang * ng tanghali, at magpapatuloy ito mula *+ hanggang +*+ ng hapon.

…where shares of stock…

!ng stock ay isang bahagi ng pagmamay-ari o ownership sa isang kumpanya. /sa lang ang ibig sabihin ng stock , share, or shares of stock . 0apag ikaw ay bumili ng stocks sa isang kumpanya, ikaw ay magiging isa sa mga may-ari nito. !ng tawag sa’yo ngayon ay isang stockholder  o  shareholder . !t bilang isa sa mga may-ari, ikaw ay makakakuha ng dividend o bahagi ng kita ng

kumpanya. 1aipaliwanag ko dito ang stocks bilang isa sa mga investment vehicles. …of publicly-listed companies are bought and sold.

!ng mga publicly-listed na mga kumpanya lang ang pwedeng magbenta ng stocks. ara maging “public” ang isang kumpanya, kailangan nitong mag apply sa hilippine "tock #$change. !ng "# ang responsable sa screening ng kumpanya para matiyak na ito ay legal, may track record ng negosyo, at hindi bigla biglang mawawala. "a ngayon, meron nang 22 na mga kumpanya ang nasa listahan ng "# at dumadami ito bawat taon. Makikita mo ang listahang ito dito.

"o, kapag may mabasa ka o marining na, “3ompany !43 goes public”, ang ibig sabihin nito ay nagbebenta na sila ng shares sa publiko. 4ut why do companies go public5 6ell, para magkaroon sila ng dagdag na puhunan para matugunan ang kanilang paglaki. !ng isang kumpanya na

lumalaki ay lumalaki din ang gastos. wede silang mangutang sa bangko o kaya ay mag issue ng  bonds 7tinalakay ko ang bonds dito8. 9un nga lang, madadagdagan ang gastusin nila dahil sa

interest ng inutang nila. ara maiwasan nilang magkautang, maghahanap sila ngayon ng mga in:estors sa pamamagitan ng pagbebenta ng stocks.

; ow The "tock Market 6orks

!ng tawag naman sa mga tindero’t tindera ng stocks ay brokers o stockbrokers. "ila lang ang  binigyan ng authority ng "# para bumili at magbenta ng mga shares of stocks sa mga in:estors

na katulad natin. "a kanila lang tayo pwedeng bumili. May ilang kumpanya na binibigyan ang

first need to download it.

(3)

kanilang mga empleyado ng stock options bilang isa sa mga benefits nito, pero sa pangkalahatan,  pwede ka lang bumili at magbenta ng stocks sa isang broker.

May dalawang klase ng brokers* ang live broker  at ang online broker . Live Broker

!ng li:e broker ay isang licensed professional na hahawak sa <yong mga stocks. "’ya ang tatawagan mo kapag may gusto kang bilhin o ibentang stocks.

ro*

• wede ka n’yang mabigyan ng payo tungkol sa iyong in:estment.

3ons*

• Mas mataas ang transaction fees = up to >? = dahil kasama dito ang komisyon.

• !t dahil may komisyon, meron itong minimum na in:estment re@uirement na pwedeng

umabot sa ilang milyong piso. Online Broker

"a online broker naman, ikaw mismo ang bibili at magbebenta ng iyong mga stocks sa  pamamagitan ng computer na may internet access.

ros*

• "obrang baba ng transaction fees = for as low as .>?.

• wede ka nang mag in:est sa halagang >,.

• Meron silang samut-saring mga reports at mga information sa bawat publicly-listed

companies na makakatulong sa iyong desisyon kung saang mga kumpanya ka mag i-in:est.

3on*

• /kaw mismo ang bibili o magbebenta ng iyong mga stocks, so kailangan mong mag aral

ng kaunti.

Maraming online broker dito sa ilipinas pero para sa akin, angCitisecOnline ang the best. "ila kasi ang pinakamalaking online broker ngayon sa buong bansa. Marami silang mga research, reports, at mga information sa bawat kumpanya. Meron silang listahan ng mga kumpanyang nire-recommend nila para sa ating mga long-term in:estors. Meron din silang mga libreng

first need to download it.

(4)

seminar bawat linggo sa 'rtigas kung paano mag in:est sa stock market. wede mo rin silang imbitahan sa inyong probinsya para mag conduct ng seminar doon. 4ut wait, there’s moreA !ng 3itisec'nline ay isa ring publicly-listed company, kaya pwede ka ring bumili ng stocks nila. "aan ka pa5A

Disclaimer: ;indi po ako empleyado o ahente ng 3itisec'nline. ;indi rin ako

 binabayaran 7wish ko langA hahaha8 para i-recommend ko sila sa inyo. /sa lang akong happy and satisfied customer 

Paano a ikita Sa Stock Market?

4ilang isang long-term in:estor, may dalawang paraan para ikaw a y kumita sa stock market. /to ay ang mga sumusunod*

Divi!en!s

0agaya ng nabanggit ko sa itaas, ang di:idend ay kita ng isang kumpanya na ipinamamahagi sa mga stockholders. &ahil sa di:idend, ang iyong in:estment sa stock market ay maituturing na isang passi:e income 7tinalakay ko ang passi:e income dito8. 9our money grows without you doing anythingA !ng galing <di ba5

Capital "ains

0apag ang isang kumpanya ay lumalaki, ang presyo ng bawat share nito ay tumataas din. ;alimbawa*

 1oong +, bumili si Buan ng > stocks sa Bollibee. 1oong time na <yon ang presyo bawat share ay nasa . "o ang total in:estment ni Buan ay*

> stocks $  C ,

&ahil patuloy sa paglaki ang Bollibee, ang presyo ngayon ng bawat share nila ay umabot na sa D 7as of Bune, +8. 0ung ibebenta ni Buan ang lahat ng share nya sa Bollibee, ang makukuha n’ya ngayon ay*

> stocks $ D C E,

first need to download it.

(5)

0umita s’ya ng anim na libo. !t take note, hindi pa kasama d’yan ang di:idend at

ang Compound Annual Growth Rate 7may e$ample ako ng 3!FG dito8 sa kanyang in:estment na ,A

#in!i Ba Delika!o Ang Stock Market?

“1ilagay mo sa stock market ang pera mo5 !y, Dios mío, ¿por u!" “, sabay nag-antanda ang kaibigan kong "panish bread. Maraming natatakot mag in:est sa stock market. 0apag ang isang tao ay nag in:est dito, ang tingin sa kanya ng karamihan ay suicidal or katulad n’ya si 4ab Marley 7si 4ab ay isang taong grasa na madalas kong makita sa palengke ng !ngono. Meron  pang isa na lagi naming nakikita kapag nagba-bike kami ni ;ubby sa highway, si 1ikki MinaH8.

"a katunayan,

“2? of stock market players lose their money.”

Maraming tao ang namulubi dahil sa stock market. ;indi lang ilang milyong piso kundi bilyon ang nawala sa kanila. !lam n’yo ba kung bakit5 4ecause they are tradin#  at the stock market, not investin#  in the stock market. Malaki ang pagkakaiba ng dalawaA

Tra!er

!ng isang trader ay bumibili ng mga stocks at pagkatapos ay ibebenta ang mga ito sa loob lamang ng isa or ilang araw. 1akabantay sila lagi sa fluctuation o pagbaba at pagtaas ng presyo ng bawat stocks. 0apag bumaba ang presyo, bibili sila. 0apag tumaas, magbebenta sila. !ng trading sa stock market ay parang sugal. 0ung wala kang alam tungkol sa technical analysis,  fundamental analysis, indicators, at kung anek anek pa, para mo na ring ipinamigay ang pera mo

sa stock market. ero kung ikaw ay may alam at magaling sa mga ito, may posibilidad na ikaw ay maka-Hackpot.

$nvestor

!ng isang in:estor ay bumibili ng mga stocks at ibebenta lamang ito pagkalipas ng > hanggang  taon. Minsan, mas matagal pa doonA &ito tayo nabibilang. Tayo ay mga long-term in:estors. 4umaba man o tumaas ang presyo sa stock market, wala tayong pakialam. &eadma. "i 6arren 4uffet = the richest man the stock market has ever made = ay isa ring long-term in:estor. Iahat naman ng klase ng in:estment ay may kaakibat na risk . Faano ito kalaki o kaliit ay depende sa kaalaman mo sa iyong piniling in:estment. 0ung wala kang alam sa pinasok mo, malaki ang risk. 0ung may sapat kang kaalaman sa pinasok mo, mas kaunti ang risk. agdating sa stock market, bawal ang pacham 7patsamba-tsamba8 at walang beginner’s luck. Iahat dito ay  pinag-aaralan. 0aya basahin mo lahat ng posts ko, chauseA

'n my ne$t post, tatalakayin ko naman sa inyo ang iba’t ibang pamamaraan o estratehiya ng pag in:est sa stock market. ero bago <yon, gusto kong ipaliwanag ang ilan sa mga terms na may kinalaman sa stock market, gaya ng*

first need to download it.

(6)

Port%olio

! sample of a portfolio 7J 3'I%inancial.com8

!ng portfolio ay ang listahan ng mga binili mong stocks. !ng nasa itaas ay ang aking portfolio noong nagsisimula pa lang ako. Makikita mo dito ang presyo ng stock sa araw na <yon 7Market rice8, kung ilan ang stocks na meron ka sa bawat companya 7Total "hares8, ang iyong paper gain at paper loss 7FainKIoss8, at iba pa. /papa liwanag ko ang mga ito ng mas detalyado in the future.

Paper Loss

!ng “paper loss” ay nangyayari kapag ang kasalukuyang presyo ng isang stock ay bumaba sa  presyo ng pagkabili mo dito. 0ung titingnan mo ang portfolio ko sa itaas, meron akong paper

loss sa Iafarge at Megaworld.

 1oong bumili ako sa Iafarge, ang presyo ng stock nila ay nasa . 7!:erage rice8 pero ang  presyo nito 7Market rice8 sa kasalukuyan ay nasa .).

“aper loss becomes an actual loss when you sell it.”

;angga’t hindi ko ipagbili ang stocks ko sa Iafarge, ang pagkalugi ko ay nasa “papel” lang. Magiging totoong lugi lamang ito kapag ito ay ipinagbili ko na.

!ng paper gain naman ay ang kabaligtaran ng paper loss. Magiging actual na kita lamang ito kapag ipinagbili na ang stocks.

PSE $n!ex o PSEi

first need to download it.

(7)

The "# /nde$ Fraph 7J 3'I%inancial.com8

!ng hilippine "tock #$change /nde$ o "#i ay ang pangkalahatang indikasyon sa “kalusugan” ng hilippine stock market. "inusukat nito ang o:erall performance ng mga publicly-listed

companies sa iba’t ibang industriya. Finagamit din ito bilang isa sa mga indikasyon sa  pangkalahatang estado ng ekonomiya ng ilipinas.

0apag mataas ang "#i, malakas ang merkado sa pangkalahatan. /big sabihin, paakyat ang  presyo ng mga stocks. !t kapag paakyat ang presyo, tiba tiba tayong mga long-term in:estors.

0apag mababa naman ang "#i, mahina ang merkado sa pangkalahatan. /big sabihin, pababa ang presyo ng mga stocks. !t kapag mababa ang presyo, masaya pa rin tayo dahil mas maraming mabibiling stocks ang ating kaperahan. "!I#A <ika nga.

Boar! Lot

/to ay ang minimum na bilang ng shares na pwedeng mabili ng isang in:estor. !ng isang board lot ay karaniwang binubuo ng  shares, pero may mga kumpanya na may >, > o , stocks sa isang board lot. Lsually, ito ay nasa multiple of > or .

!ng board lot ay ginawang standard para maiwasan ang “odd lot” at para maging mas mabilis at madali ang pagbebenta ng mga stocks. Mas madaling hanapan ng buyer ang ipinagbibiling  shares kesa sa E shares.

O!! Lot

0apag ang share ay mas mababa sa isang board lot, ang tawag dito ay odd lot . !ng isang in:estor  na gustong mag in:est sa isang kumpanya pero hindi nya kaya ang presyo ng isang board lot, ay  pwedeng bumili ng shares sa pamamagitan ng odd lot. May mga kumpanya din na nagbibigay ng

di:idend in the form of stocks kaya ang portfolio ng isang shareholder ay pwedeng maging une:en at ito ay nagiging odd lot.

0ung ipagbibili mo ang iyong shares bilang odd lot, medyo mas mataas ang transaction fee nito kumpara sa board lot.

Ticker

first need to download it.

(8)

Th e Ticker

!ng ticker  ay ang madalas na nakikita natin sa ibaba ng TV screen kapag nanonood tayo ng  business news. /to yung umaandar na mga letters at numbers na may iba’t ibang kulay.

/pinapakita dito ang kasalukuyang presyo at performance ng mga publicly-listed companies. !ng sumusunod ay mga bagay na karaniwang nakikita sa isang ticker*

Ticker S&m'ol

/to ang simbolo ng stock. 4inubuo ito ng isa hanggang apat na letra. !ng ilan sa mga kilalang ticker symbol ay*

• 4&'  4anco &e 'ro Lnibank, /nc. • B%3  Bollibee %oods 3orporation

• T#I  hilippine Iong &istance Telephone 3ompany 7I&T8 • M#G  Manila #lectric 3ompany 7M#G!I3'8

Tra!e! ()antit&

/to ay ang dami ng stocks na binili at ipinagbili sa loob ng isang trading day. "a sample ticker na nasa itaas, ang traded @uantity ay nasa gitnang row katabi ng net price chan#e.

*et Price Change

!ng net price change ay ang pinagbago ng presyo ng stock mula kahapon 7yesterday’s closing8 hanggang ngayon. !ng net price change ay pwedeng ipakita in peso or in percent.

0alimitan, ito ay may kasamang arrow*

• Lp arrow  tumaas ang presyo ng stock mula kahapon • &own arrow  bumaba ang presyo mula kahapon

• "ideways arrow  walang pinagbago sa presyo

at minsan naman ay kulay*

• Freen  tumaas ang presyo ng stock mula kahapon

first need to download it.

(9)

• Ged  bumaba ang presyo mula kahapon

• 4lue  walang pinagbago sa presyo

Stock Price

/to ang kasalukuyang presyo ng isang stock. 0ung titingnan mo ang sample ticker sa itaas, ito yung nasa ibabang numero.

first need to download it.

Figure

Updating...

References

Related subjects :