• No results found

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ІМ. Г.Е. ВЕЙНШТЕЙНА

МАТЕРІАЛИ

VІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 15 – 16 жовтня 2020 р.

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Одеса

ОЛО

НОЇ ЕКККККККОООООООНОМІККККИИИИИИ ТТТТТА ШТЕЙНААААААА

МАТЕРРРРРРРІІІІІАААААААЛИ

ІІІ МІІІІЖЖЖЖЖЖНННННАААРОООДДДДДДДНННННННОООООООЇЇЇЇЇ НАУКОВО 1

1 1 1

1555 – 16 ж

Е Е Е Е Е

ЕККККОНО

(2)

УДК: 338.43:316.502(477)

Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 жовтня 2020 р. Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2020. – 280 c.

У матеріалах конференції знайшли відображення економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття. Були запропоновані шляхи вирішення найактуальніших та нагальних проблем багатьох сфер сучасного бізнесу та новітні управлінські технології в сучасних турбулентних умовах існування підприємств. В доповідях особлива увага приділялась прикладному характеру досліджень та їх впливу на поліпшення економічної ситуації в країні.

Редакційна колегія:

Агеєва І.М. - к.е.н., доц., Басюркіна Н.Й. - д.е.н., доц., Купріна Н.М. - к.е.н., доц., Лагодієнко В.В. – д.е.н., проф., Немченко В.В. - д.е.н., проф., Павлов О.І. - д.е.н., проф., Рогатіна Л.П. - д.е.н., доц., Савенко І.І. - д.е.н., проф., Ніколюк О.В. – д.е.н., доц., Каламан О.Б. – к.е.н., доц., Мельник Ю.М. – д.е.н., доц.

ціонал

аспектии ррроззвзвзвзвззвитку Укр іших татааа ннннаааагагалалала ьньньнннихии пробл учаснихх х х тутутутуууурррбуленнтнтнтнт ихихиххх умовах дному харррррарр кккккткк еру дослідджжжеженьньньньь та їх

Купріна Н.ММММ.М.М.М -к.к.к.кк.к.ке.еен.ннннн, додододддд ц.ц, Лааааааагогоооооодідєнко В В е.н., прроф., Рогогогогогггататтттттіна ЛЛЛЛ.Л.ЛЛП.П.ПП.П.П. . - д.ддддде.е.е.е.е.е.е.н.н.ннн.н.н, доц., С .Б. – к.е.е.е.е.н., до. ддд ц., МеМеМеМеМеМеМельлььььььнннник к к к ЮЮ.М.ММ д.е.н., д

(3)

206

ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Чабаров В.О., канд. техн. наук, доцент

Одеська національна академія харчових технологій, м Одеса

Застосування інструментарію логістичного менеджменту на промислових підприємствах є запорукою ефективної реалізації процесів ресурсного забезпечення, постачання продукції та комунікаційних взаємовідносин як між підприємствами з різних сфер економіки, так і між підприємствами та споживчим сектором. Активізація логістичних сполучень та розуміння промисловими підприємствами необхідності розвитку цього напряму економічної діяльності визначає ключову потребу удосконалення системи логістичного менеджменту промислових підприємств у сфері реалізації продукції підприємства.

Логістика є наукою про планування, контроль та управління транспортуванням, складуванням та ін. матеріальними і нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини та матеріалів до виробничого підприємства, внутрізаводської обробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів та вимог останнього, а також збереження та обробки відповідної інформації [1].

Особливісттю функціонування мясокомбінатів є значні обсяги вантажопотоків, в основному сировини, які потребують спеціальних умов зберігання у складах-холодильниках.

При проектуванні потоково-транспортних систем (ПТС) складів- холодильників можливо використовувати методи розрахунків які базуються на трьох характерних видах аналітичних моделей.

Перша модель відбиває явища надходження й переробки тарно-штучних вантажів як детерміновані; за структурою моделі й вхідної інформації видно, що прибуття вантажопотоків протягом доби приймається рівномірним, а продуктивність обслуговуючих механізмів вважається постійною, що суперечить реальним явищам. Наприклад, формула для визначення кількості вантажно-розвантажувального встаткування (N) у фазі має вигляд:

N= q Ò Qcóò

ï. ;

(1)

Де Qсут– добовий вантажопотік, т;

qп - продуктивність устаткування, т/ч;

Т – кількість годин роботи встаткування протягом доби, год;

а проммммииииисслллллоооових есів ррррреееессссуууууууурррррсссснннного мовіддддднннннннноооооссссссссиииин яккккк мммііііжжжж ж підпрррррриииииииииєєєєєєєєємствами ттттта получень тттттттттаааааа розуміння розвитткккккккуууууууу цццццццццьььььььььооооооооогггооооооооо напряму ребу удосконаллеееееннннннннннннннннняяяяяяяяя сссссссссииииииисстеееееммммммми дприєєєєємммммммммссств у сферррррррррі реалізації нування, кккккккккооооннннннннтроооолллллллллььь ттттттттааааааааа ууууупправлі ін. ммммаааааатттеееееррррріальнннннннниииииимммммммммиииии ііііі нееммммммммаааааатеріал цесі доведеееннннннняяяяя сиррроооооооооввииииииииини та мате різавооодддддддддської ооооббббббрррррроооооообббббкккккиии сссссссссииррррррррровини, м отової пппппррррроооооддддддууууккккцццццііііїїї до ссссспппооооожжжжжжжжиииииииивача ого, а ттаакожжжж збббббееееееерррррреження ттттттта обр функцііііііооооооооонннннннннууування ммммммяяяяяяяяясокккккооооомммммммммбббінатів основномммммммммуу сировини,,, яяяяяяяяякі потреб дах-холодиллллллллльььььььннннннннниииииках.

оектууванні потттоооооккоооооооовввввввввоооооооо-ттттррррррррраааааааааннннссссссссппортни ків мооожжжжжлллиииииииво використоооооовввввввввууууууууувввввввввааааааааатттти мето актерннннниииииххххх ввввидах аналітичних модел Перша мммммммоодддддддддель ввввввіііііііддддбббббббббииииииииивввваааєєєєєєєє явища надх ажів яяяяяккккк дддддддетттттееееерррмммммммііііінннноооооввані; зааааааааа структу що прррииииибббббууууууууутттттття ванннннтттттажжжжжооопотттттоооооккккккккіііііііів про проддддуууууккктттттиииииииивввнннннііііісссть обббссссслллллууугггггггоооовввввуууючих суууууууппппеееееррррррреееечитььь ррррреееееааааальним яяявввввввищам в

в

вааааанннттттаааажно-розвввввааанннннтттттажувально

Де Qсут– д qп - п Т – кі

(4)

Таблиця - Аналітичні методи розрахунку характеристик складських систем

Формула розрахунку Вхідні й вихідні величини Значення коефіцієнта

нерівномірності Автори розрахунку

1 2 3 4

Nт=q T Kâð Q

z ˜ ˜

˜ Q – вантажообіг за розрахунковий

період (зміну, добу, місяць), т; Для основних матеріалів

однородного

характеру Кн=1,1-1,2

М.А. Александров Б.Н. Гамалея Kн - коефіцієнт нерівномірності

вантажного потоку;

qz- продуктивність транспортного засобу, т/ч;

Для допоміжних матеріалів Кн=1,4-1,5 Т – тривалість періоду, год; Для сировини і

матеріалів пов'язаних із сезонністю заготівель і доставки Кн=1,6-2,5

Квр - коефіцієнт використання часу розрахункового періоду;

Nт – кількість транспортних засобів

Qсут= Êí

Q㠘T Qг– річний вантажопотік, т;

Кн – коефіцієнт нерівномірності по прийому або видачі вантажів, що враховує коливання вантажопотоків

Кн приймає значення 1 і більше

О.Б. Маликов

Т – річний фонд робочого часу, дні;

Qсут– добовий вантажопотік, т

Мч= M Êí

ñóò

W ˜

М – добова продуктивність системи обслуговування, т;

Кн =1,2 Н.А. Левачев

Кн - коефіцієнт нерівномірності перевезень протягом доби;

Wсут– кількість годин роботи протягом доби;

Мч – годинна продуктивність системи обслуговування, т;

Nм=

¦˜

˜

í

i

ti Êí Ïâ

!

24 Пв – кількість вагонів в одній

подачі; Кн=1,0-1,25 С.С. Азриелович

Кн – коефіцієнт нерівномірності подачі вагонів під навантаження розвантаження;

ti час робочого циклу по виконанню i – ї операції, год

кількість вагонів, що перевантажуються протягом доби Нтр=

qãð

Êí

˜

˜ 365

Qг - річний вантажопотік, т;

Кн – коефіцієнт нерівномірності прибуття або відправлення вантажів

Кн = 1,2 – 1,5 Г.М. Демичев

Qгр – середня вантажопідйомність транспортного засобу, т;

Nтр- кількість транспортних засобів

Друга модель також відображає явище переробки вантажів на складах- холодильниках як детерміноване, але в структуру залежності введені добові або місячні коефіцієнти, що дозволяють у деякій мірі врахувати нерівномірність прибуття вантажопотоків і роботи обслуговуючих механізмів. Однак величини

и хунку 4

2

А. Алекссаананандрдрдррооов Б.Н. ГГаамамамалаалелелеллея

жних 1,4-1,5 овини і в пов'яззззанананананннихихихихихихих сезонннннннінінінінініністстстстстстстююююююю отівель і доставки Кн=1,6-2,2,,5

по , що потоків

Кн приииииииййййммаєаєззззззнанананананначення 1 і більшьшьшьшшшшеееееее

О О О.

О..

О.Б..ММаликов

часу, дні;

потік, т вність сиииистеми

;

Кн

Кнннн =1,1222 Н.А. Л нерівномірнососсстіттт

ротягом додододобибиббб ;;;; кість гооддидидидиин ророророророробобобобобобоботитттт ом доби;;;

годинна ппппрппп оооодооо уктивність истеми обслугугугугуггговввввввування, т;

Пв – кількістстстстсть тт вагонів в ододддддднініііііійй йй

подачі; Кн=1,0

Кн

Кн – коефіцієнттттт нереррррррівівівівівввнонононононономммммірнрнрнрнррр ості п

п

пооддддддачі вагонів під нанананананаавававававававанннннтннтаження р

р ро

розвантаження;аа

ti ччачачачачачасссссс робочого циклу викокококоонннааааннннннннннннннююююю ююi iї ї їїїїоперації, год N

N N N Nм N N

N кііііілльлллл кккккікксть вагон пееееерреререрр вантажжжууюууюуюуюуютттьтьттт ся протя Н

Н Н Нтр

Н ==

ãð ãð ã

qã

q q q Êí Q Q Q Q ããããã

˜

˜ 36666655555

Qг -рірірірірічнннииийийий ввввантажоп Кн кококооеефіцієнт прибутутуттттттятя або від Qгр – середн транспортн N

Nтр- кіл

Другаааааа модел х

х х х

хоооллллоооодильниках мііісссссяяяяяччччннннні коеф

ибуття

(5)

208

нерівномірності, використовуваних у детермінованих розрахунках, а також діапазон їхньої зміни, прийнятих у різних авторів.У переважній більшості випадків вантажопотоки надходять на склад-холодильник нерівномірно як по величині партій, так і по моментах часу, а обслуговуючі механізми обробляють кожну партію також за випадкові проміжки часу в силу того, що коливаються продуктивність механізмів і величини партій вантажів.

Третя модель передбачає використання апарата теорії масового обслуговування, що дозволяє врахувати й навіть розрахувати таке явище, як утворення черги транспортних засобів. Дана модель дає більш високу точність розрахунку. Прикладом такого підходу служить розрахунок =, наведений вище.

Особливістю завдань теорії масового обслуговування є випадковий характер досліджуваних явищ. У більшості випадків не вдається побудувати просту математичну модель, що дозволяє в аналітичному виді визначити показники ефективності функціонування. Однак в окремих випадках таку математичну модель вдається створити.

У теоретичних і практичних дослідженнях найбільше поширення одержав показовий закон. У цьому випадку спрощуються результати розрахунків, тоді як розробка методів рішення цих завдань при довільному законі розподілу часу обслуговування особливо систем з декількома каналами обслуговування, які функціонують паралельно, зв'язана зі значними труднощамиЗагальною рисою розглянутих моделей є незначне число можливих станів, і характеристики складської системи обчислюють рішенням системи лінійних рівнянь.

Складність з'являється при зростанні числа стоянь. У цьому випадку визначають можливість відомості системи рівнянь до систем відомого виду, для яких розроблені більше ефективні алгоритми обчислення [3].

Висновок: Таким чином, логістичний менеджмент є важливим інструментом у забезпечення функціонування та розвитку промислового підприємства. Його впровадження потребує комплексу дій та прийняття відповідних рішень керівництвом: починаючи від створення організаційної структури, з включенням логістичних підрозділів до використання новітніх методів забезпечення існування системи логістичних операцій, ланцюгів постачання, а також залучення у ці процеси зовнішніх контрагентів через укладання угод та логістичний аутсорсинг. При цьому усі дії мають бути спрямовані на забезпечення функціонування логістичного ланцюга

«постачання-виробництво-збут» у межах логістичної системи промислового підприємства.

Результати досліджень показали, що прості аналітичні моделі не дозволяють точно розрахувати параметри обробки вантажів на складі- холодильнику мясокомбіната в зв’язку з випадковим характером їх надходження та терміном обслуговування

Метод теорії масового обслуговування дозволяє в значній мірі врахувати імовірностний характер надходження вантажів на склад-холодильник і термін їх обслуговування. У випадку ускладнення характеристик потоків вантажів і

ивают рії ммммааассссссоооового и такееее яяяввввииииищщщщеееее,,,,, як ьш виииисссссссоооокккккккууу точннннііістттттььььь хунок =======чччччч,, наведениииийййй ання єє вввввввииииииппадддддкккккккоооооооввиииииииййййййй ххххххааарррррррактер вдається побудуууууууввааааааатттттттиииииии пппппппррррррроооооооссссту чномууу вввввввиииииииддддддді визначиттттииииии показники ремих вввииииииипппппппааааааадддддддкккккааааххххххх тттттттаку мммммммааааатттттттематичн дженняяяяяххххх ннннайбілльььььььшшшшшшшееее ппппоширрееення о

спрощуютьььсссссяяя ррррезулллллллььььььтттттттаааааати розраху завдаанннннньььь при ддоооооввввііілллллльььнннноооомууууууузззаааааааконі роз тем з дееккккііілллььььккооооомммммаааа канааааалллллаааммммииии обслу зв'язанннааааааа зззззззіііііі знааааччччниииииииммми труднооощамиЗ незнаааачччччнннннеееееее ччччччиииииииссссссслллооооо моооожжжжллллиииивих станів обчислллллллююююююююють ріішшшшшшшенннннннннямммм ссистем ться прии зззззззростанні чччччччииииииссла сто ливість відоммооооооостттттттіііі системиииииии рррррррііііііівнянь д ні білььше ефективввнннннніі ааааааалллллллгггггггоооооооррррррриииииитттттмммми обч вок: ТТТТааааким чином, лллллоогіістичн нтом уууу зззабезппеееееееччччччееееення функціону ємстваа. ЙЙЙЙЙЙЙооого ввввпппппппррррррроооооооввввввадддддддження пот повідннииииххх рррішшшшшеееееннннньььььь ккккккерівннииииииицццццццтвом: п труктуууурррриииииии,,,, з вклюююююччччченннннннняммммм лллллоооогістич метооооддддііівввв зззззаббббеезпеченннняяяяя іііссссннннуванн пооооосссссттаааааааччання, ааа ттакож заалучен уккккллллаааадддддання угоооооддддд тттта логісти спряяяямммммммооовввввані наа забез

«ппппоооооссттттааааччччаааннннннннння-виробниц п

п п п

пііддддпппприємссссттттвввввваааааа.

Результати д

д

дооооозззввввооооляють т олооооооддддильни

ходже М

(6)

структури складів-холодильників слід використовувати метод імітаційного моделювання.

Література

1. Агарев Е.М., Момот В.В. Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ на холодильниках.- М.:Легкая и пищевая промышленность, 1984.-128с.

2. Жуковский Э.И., Чабаров В.А. Комплексная механизация и автоматизация складского хозяйства. – К.: Техника, 1993. - 120 с.

3. Жуковський Е.Й., Чабаров В.О., Шевченко З.І.Розрахунок параметрів функціонування склада-холодильника на мясокомбінаті-К.: Наукові праці за матеріалами конференції Випуск 39 том 1 2011 ОНАХТ.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Агеєва І.М., доц., к.е.н.

Одеська національна академія харчових технологій

Сьогодні переробні підприємства України здійснюють свою діяльність в умовах жорсткої конкуренції. Для того, щоб підприємство витримало конкуренцію та не дійшло до банкрутства, треба постійно стежити за змінами на ринку, шукати для усунення негативних моментів ефективні сучасні методи, до яких відноситься стратегічне управління. За його допомогою на підприємстві вирішуються такі проблеми, як розширення випуску продукції, оновлення асортименту, розвиток маркетингу, впровадження та використання нової технології, удосконалення структури управління підприємством та інші.

Процес прийняття та виконання стратегічних рішень - центральна ланка стратегічного управління, - ґрунтується на зіставленні власного ресурсного потенціалу з можливостями та загрозами зовнішнього середовища, у якому діє підприємство.

Зокрема, свою увагу до цих питань привертали такі науковці, як:

І.Ансофф, Х.Віссема, Б.Карлоф, Д.Козенков, А.Люкшинов, Г.Минцберг, О.Непочатенко, О.Транченко, В. Пастухова, М.Портер, Л.Романюк, О.Ставицький, І.Булеєв, Н.Прокопенко, М.Мельникова, А.Томпсон, Дж.Стрикленд, В.Трайнєв, Н.Дьомін, М.Тимошин, В.Чичун, З.Шершньова, Дж.Гігенс, Дж.Пірс, Р.Робінсон, Д.Шендел, К.Гаттен та ін.

Аграрний сектор в Україні та в ЄС представлений сільскогосподарськими й торговими структурами, які здійснюють виробничу та торгівельну діяльність як на внутрішніх так і на зовнішніх ринках. Проте, український аграрний сектор протягом останніх років показав свою слабку конкурентноздатність, що згрузооооччччнныыыыыых ая и ппппиииищщщщщевая я мееехххххххаанннннннииизациияяяя иииии - 120 с.

.І.Розрахунннннннооооооккккккк параметрів бінаті--ККККККК...: НННННННаааааааууууууукккккккооооооовввввввіііііі ппррррррраці за НАХТ.

ВАДЖЕЕЕЕННННННННННННННЯЯЯЯЯЯЯ СССССССТТТТТТТРРРРАТЕЕГГГГГГГІІІІІІІЧЧНОГО БНИХ ПІДПППППППРРРРРРРИИЄЄЄЄЄМММММММСССССССТТТТТТТВВВВВВВАААААААХХХХХХХ

М., доц., к.к.к.кк е.ееен.н.н.н.

а академія харчочочочочооовиииих хххтехнхнхнхнхнхнхнолололололологійл

дприємстваааа УУУУУУккккррррррааааїїїннннии здійййййссссснююююююють св ренції. ДДДДДДДллллллляяяяяяя тооггггооо, щоб підприє ло до ббббббааааанннннннккруттттсссссссттттттвввааааа,,,,, ттрррреееббббаааа постійно усуненннннннняяяяяя негативниииииииххх мммммммомеееенннннтів еф ться страаааааатттттеееееееггічне упрррррраааавввввввлління. З рішуються таакккккккі ппппппррррроблемммиииииии,,, як роз ортиммеееееннннту, розвитооооооккккккк мммммаааааарррррркккккееееееетттттттиингу, ології,, ууууддддооооссконалення структури уп роцесс ппппррррииииййняттттттттяяяяяяя тттттттааааааа виконання стр егічногггггоо ууууупппррррраввлллллііііінннннннннннняя, - ґґґґґґґрунтуєтьс енціаллллууууу зззз можжжжжллллливввввввоооооостямиииииии ттттттааааааа загроз підприиииєєєємссссссстттттво.

З З З

Зооокккрррррееееммммаааа, свою ууууувввваааагу до І....АААААнннннсофф, ХХХХХ.ВВВВііссема, Б.Ка О

О.ННННееепппппоочатенкооооо,,, ОО.Транч О.ССттттттаааааавииииицццццький, ІІ.Буле Д

Д Д Д

Джжжжж.ССССттррииииккклллллееееенд, В.Тр Д

Д Д Д Д

Джжжж.Гігенсс, ДДДДДДж.Пірс Аграрний й

й

й тттттоооррррггггговими к наа внутр

ягом

(7)

279 Седіков Д. В. , аспірант, НАХТ, м. Одеса

70 ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАП- КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Седікова І. О. д.е.н., професор, Коренман Є. М., ст. викладач, ОНАХТ, м. Одеса

197

71 НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Седікова І. О. д.е.н., професор, Ступницька М. І., магістр, ОНАХТ, м. Одеса

201

72 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Удовиця О.Ф., к.пед.н., доцент, ОНАХТ, м. Одеса

203

73 ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Чабаров В.О., к.т.н., доцент, ОНАХТ, м. Одеса

206

74 ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Агеєва І.М., к.е.н., доцент, ОНАХТ, м. Одеса

209

75 ТЕОРІЯ ОБМЕЖЕНЬ: АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Купріна Н.М., к.е.н., доцент, ОНАХТ, м. Одеса

212

76 СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Агеєва І.М., к.е.н., доцент, Русецька А.О., студентка, Севастьянов В.В., студент, ОНАХТ, м. Одеса

214

77 ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Лагодієнко В.В., д.е.н., професор, Голодонюк О.М., ст. викладач, Мільчева В.В, виклада стажист, ОНАХТ, м. Одеса

217

78 АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ БРЕНДІВ ЯНТАРНОГО ВИНА НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

Брайко М.Г., ст. викладач, Глущенко І.В, магістр, ОНАХТ, м. Одеса

219

79 КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПРОВІДНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Голубьонкова О.О., к.е.н., доцент, Марющенко К.С., магістрант, ОНАХТ, м. Одеса

222

80 СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

Бахчиванжи Л.А., к.е.н, доцент, Євтушок О.В., к.е.н., ст. викладач, ОНАХТ, м. Одеса

225

81 РЕКЛАМА В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Донець Л.Я., к.т.н., доцент, Ніколюк О.В., д.е.н., професор, ОНАХТ, м. Одеса

227 82 СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ У АГРОПРОМИСЛОВІЙ

СФЕРІ

Значек Р.Р., к.т.н., ст. викладач, Ковалів І.О., асистент, ОНАХТ, м. Одеса

229

83 ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ Значек Р.Р., к.т.н., ст. викладач, Мардар М.Р., д.т.н., професор, ОНАХТ, м. Одеса

231 84 КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ

Мільчева В.В., викладач-стажист, Бондарчук Д.О., студентка, ОНАХТ, м. Одеса

233 85 СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ

Соколюк К.Ю., к.е.н., старший викладач, Мунтян І.В., к.с.н., старший викладач ОНАХТ, м. Одеса

235

86 МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ТИХИХ ВИН В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Лозовська Г.М., к.е.н., доцент, Статєва М.С., асистент, ОНАХТ, м. Одеса

237

87 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА: АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ 240 а

МІ РОЗВИВИВИВИТКТКТКТКУ 2

ОПЕРЕРЕРРРРРРОООООБОО НОЇ 202222 6

РАТЕГІГІІІІІІЧЧНЧНЧНЧНЧНЧНОГОГОГГГГООООООО

АХ 209

КОНКУУРУРУРУРУУ ЕНЕНЕНЕНЕНЕНТОТОТОТОТОТОТОСПССС РОМОЖНЖНЖНЖНЖНЖНЖНІСТЮ деса

УКРАЇНСЬСЬСЬСЬСЬКИКИКИКИХ ПІДПДПДПДПДПДПДПРИРРИРИРИРР ЄЄЄЄМСТВАВАХ А.О., студентка,а,а,а,а, ССССевевее астььььяняняняняняня ооовооо В.В., студен ОТЕНЦІААЛААЛАЛУ ЛУУ УПІДПДПДПДПДПРИРИРИРИЄМММММСТСТСТТВАВАВАВАААА

сор, ГолодонюкюкюкюкОООООО.ММММ., ст. виклалалалалаадддадач, Міль ОВОЇ ААААААКТККТКТКТКТК ИИВИИВИВИВИВНОНОНОООООСТСТСТСССС ІІІІ БРББББ ЕНЕНЕНЕНДІДІДІДІВ ВЯНТАРН ИНКУ

кладач, Глууууууущщещещщщщ нко І.В, маггіісііііі тттртртртт , ОНАХТ, ЙНІ СТРАТЕГІІІІІІІЇ ЇЇЇЇЇПППРПРПРППРОВІДНИХХХХХ ХХПППППІПП ДПРИЄМ АЇНИ

ова О.ОООО.,кккккк.е.н., доцент,МММММММарарарарарарарющющющющющющющенененененененко К.С а

Н ТА ПЕПЕЕЕРСРРСРССПППЕКТИВИВИВИВИВИВИВИИИИИИИ ІНІНІНІІ НОВАЦІЙНОГ РОПРОМОММММИСИСИСССЛОЛЛ ВОВОВОВОВОГООГОГОГОГОГООСССССССЕКЕКЕКЕККККТОТ РА: СТРА Бахчиввааананжжжжжижи ЛЛЛЛЛ.А.А.,кккк.ееееее.н, доцен еееееентнтнттттт, Євтушо ОНАХАХАХАХТ,Т,Т,Т, м. Одессааааа

81 РЕРЕЕЕКЛКЛКЛКЛКЛЛЛАМАМАМАМА В МАРКРККККЕТЕТЕТЕТЕТИНИНИИНИНИНИ ГГГГОВІЙ Д До

До Д До До Д

Д нннецьЛЛЛЛЛ.ЯЯЯЯ.,.,.. к.т.н., доцецецецеценнннт, Ніко 82

82

8222 СУТНІСТЬТЬТЬЬЬ ТТТА АААНАПРЯМКИ Р СФ

СФ СФ СФ СФЕРІ З Зн Зн З Знн

З ачччччекееее Р.Р., к.т.нннннн., ст. ви 83 ООСОСОСОСОБСОБОБО ЛИЛИЛИЛЛ ВОСТІ ЗАПР

З З

Значекккк РР.РРРР., к.т.н., 84444

84 8

84 КОНТЕННННННТ-МАР Мільчева В.В 8555 СТСТСТСТТАН ТА П

Со С С С С С колю ОНАХ

References

Related documents

2. The maximum reimbursement amount possible, for a full-time student is $1,350 per term.  If the majority of a student’s classes are Distance Learning Courses, the student should

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності» є ознайомлення студентів із найновішими здобутками сучасного менеджменту

Метою вивчення дисципліни «Обробка зображень і розпізнавання об- разів» є ознайомлення аспірантів з теоретичними основами розв'язання задачі

Мета та цілі курсу Метою вибіркової дисципліни «Педагогіка вищої школи» є формування системи теоретичних знань і практичних умінь організації освітнього

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Факультет прикладних інформаційних технологій та

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ МАШИН, СПОРУД ТА

Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

Особисто автору належать: аналіз і узагальнення сучасних вимог до якості коксу [7, 17-20, 23, 24, 44, 47]; розробка планів експериментів, аналіз та обро-

The D-region ionospheric perturbations caused by solar flares which occurred during January 2010– February 2011, a low solar activity period of current solar cycle 24, have been

Мета, предмет та місце дисципліни 1.1.1.Мета та завдання вивчення дисципліни: Формування у майбутніх бакалаврів необхідного в їхній подальшій професійній діяльності

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технiчнi засоби навчання» для студентів спеціальності “015.12 –

Upon completion of this article, the reader should be able to: (a) Understand unique aspects of grief and bereavement following the loss of a loved one; (b) Differentiate between

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво Спеціальність 191 Архітектура та містобудування Освітня програма ОПП «Архітектура будівель і споруд».. Обсяг

Amongst this category of recommendations what was provided in the concluding observations in relation to the sixth periodic report of Jordan with respect to the Convention

Одеська національна академія харчових технологій Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з

один твір (вірш, казка) розглядається протягом трьох занять. До цієї частини входять ігрові моменти, розглядання картини, та ■. Педагог переказує його,

Міністерство культури та інформаційної політики України Міністерство освіти і науки України Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Između ostalog, o pitanju o kome je reč u ovom osvrtu, kaže se da se »danas« zadaće komunista »bitno razlikuju od onih, koje su postavljali, recimo, 1929—1930. Može uspo­

In this paper, we have studied the energy splitting of parafermions separated by a finite distance for parafermions realized either in fractional quantum Hall systems or interact-

3.ВИМОГИ ДО СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК Вступник повинен знати:  про основні етапи розвитку історії філософії, сутність філософських шкіл, теорій

Buffalo mozzarella from Campania, grilled peppers, DOP extra virgin olive oil, fresh basil. INSALATE -

ORCID IDs Zokirjon Khaydarov: https://orcid.org/0000-0002-1542-9323 Xurshid Yuldashev: https://orcid.org/0000-0003-0244-4230 ВВЕДЕНИЕ Сверхтонкая газоразрядная ячейка

Despite the common perception of ginseng as a plant exclusive to East Asia, it was widely discussed in seventeenth- and eighteenth-century England and America