Cancer Screening for Men

14 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

More on next page

Cancer Screening for Men. Somali.

© Copyright 2010 James Cancer Hospital & Solove Research Institute, The Ohio State University Wexner Medical Center - Upon request all patient education handouts are available in other formats for people with special hearing, vision and language needs, call (614) 293-3259.

Learn more about your health care.

Cancer is a health problem that can often be cured or managed when it is found early. Here are guidelines to check for some common cancers that affect men. Screening is checking for a disease when there are no signs. All adults should have a cancer related checkup every 3 years between the ages of 20 to 39 and every year starting at 40.

These guidelines are from the American Cancer Society. They are for people who are at normal risk. Some men have a higher risk for a certain kinds of cancer. Higher risk may be due to family history, lifestyle or other factors. Each man should talk with his doctor about his risk factors. You can change some of your risk factors. For example, if you quit

smoking you can change your risk for cancers of the lung, mouth,

larynx (voice box), bladder and kidney. You cannot change other factors, like your genes. In some cases you may be referred to see a Genetic Counselor for an evaluation.

Here are common types of cancers that affect men and some reasons that may cause a person to have a higher risk. Use this as a guide to talk to your doctor about your own health and screening needs. Note, we use the term doctor, but you may be seen by another type of health care professional for your screening.

(2)

In kale bogga xigga

Cancer Screening for Men. Somali.

© Copyright 2010 James Cancer Hospital & Solove Research Institute, The Ohio State University Wexner Medical Center - Upon request all patient education handouts are available in other formats for people with special hearing, vision and language needs, call (614) 293-3259.

Wax dheeraad ah ka baro daryeelka caafimaadkaaga.

Ragga

Kaansarku waa dhibaato caafimaad oo badanaa la bogsiin karo ama la maamuli

karo haddii la helo goor hore. Halkan waxa ku yaalla tilmaamo ku saabsan sida loo baadho kaansarada caamka ah qaarkood ee raga saameeya. Baadhitaanku

waa hubin lagu fiiriyo cudur marka aanay jirin wax calaamado ah. Dhamman

dadka qaangaadhka ah waa in loo sameeyo baadhitaan la xidhiidha kaansarka 3 sanno kasta inta u dhexeysa da’aha 20 ilaa 39 sanno iyo sannad kasta laga bilaabo da’da 40.

Tilmaamahan waxa laga soo xigtay Ururka Kaansarka ee Maraykanka (American

Cancer Society). Waxa loogu talogalay dadka ku jira halis caadi ah. Ragga

qaarkood waxay halis sii sareysa ugu jiraan noocyada kaansarka qaarkood. Halista

sii sareysa waxa laga yaabaa inay sabab u yihiin taariikh qoys, hab nololeed ama qodobo kale. Nin kasta waa inuu dhakhtarkiisa kala hadlo qodobadiisa halista.

Waad beddeli kartaa qaar ka mid ah qodobadaada halista. Tusaale ahaan, haddii

aad joojisid sigaar-cabista waxa aad beddeli kartaa halistaada kaansarada sambabka, afka, cunaha (sanduuqa codka), kaadi-haysta iyo kelyaha. Waxa jira qodobo aanad beddeli karin, sida hidde-sideyaashaada (genes). Xaaladaha qaarkood waxa dhici karta in laguu diro La-taliye Hidde (Genetic Counselor) si

laguugu sameeyo qiimeyn.

Halkan waxa ku yaala noocyada kaansarka ee caamka ah ee saameeya ragga iyo xoogaa sababo oo laga yaabo inay keenaan in qofku yeesho halis sii saraysa. Isticmaal tilmaamahan si aad dhakhtarkaaga ugala hadashid baahiyahaaga

caafimaad iyo baadhitaan. La soco, waxa aannu isticmaalnay ereyga ‘dhakhtar’, laakiin waxa laga yaabaa inuu ku arko nooc kale oo ah xirfadle daryeel caafimaad

(3)

Prostate

Risk Factors Screening for normal risk • Family history of prostate

cancer

• Being African American • Age (being older)

• Eating a diet high in animal fat or high fat diary products

• Beginning at age 50 talk with your doctor about getting screened for prostate cancer. • If you have any risk factors you

may need to begin screening

between ages 40 to 45. Discuss

this with your doctor.

• The American Cancer Society recommends that at age 50, you have a yearly digital rectal

exam and Prostate Specific

Antigen (PSA) blood test. • A PSA blood test should be

done each year for men who have at least a 10 year life expectancy and for younger men who have higher risk.

(4)

Qanjidhka Xiniinyaha (Prostate)

Qodobo Halis Baadhitaanka halis caadi ah • Taariikh qoys oo ah kaansarka

qanjidhka

• Ahaanta Afrikan Ameerikan

• Da’da (sii da’ weynaan)

• Cuntada uu ku badan yahay

dufanka xayawaanka ama dufanka caanaha iyo waxyaabaha laga sameeyay

• Laga bilaabo da’da 50 jir

dhakhtarkaaga kala hadal in lagaa

baadho kaansarka qanjidhka

xiniinyaha.

• Haddii aad leedahay wax ah qodobo halis waxa aad u baahan tahay in laguu bilaabo baadhista inta u dhexeysa da’aha 40 ilaa 45. Tan kala hadal dhakhtarkaaga. • Ururka Kaansarka ee

Maraykanka (American Cancer Society) waxa uu ku talinayaa in

marka aad gaadhid da’da 50 jir

laguu sameeyo baadhis malawad

oo dhijital ah sannad kasta (digital rectal exam) iyo baadhis

dhiig oo u Gaar ah Qanjidhka Xiniinyaha (Prostate Specific

Antigen) (PSA).

• Baadhis dhiig oo ah PSA waa in loo sameeyo sannad kasta ragga

leh filasho nolol oo ah ugu yaraan

10 sannadood iyo ragga sii da’da yar ee leh halis sii sareysa.

(5)

Testicular

Risk Factors Screening for normal risk • Usually found between the ages

of 20 to 54, but can affect men at any age

• Risk is 4 times greater for white

men than African American men

• History of having undescended testicle(s)

• History of cancer in one testicle • Family history of testicular

cancer

• The American Cancer Society recommends that men talk with their doctor about whether they should practice monthly testicular exam.

• You should examine your testicles monthly, especially if you are in a high risk group. Tell your doctor right away if

(6)

Xiniinyaha

Qodob Halis Baadhitaanka halis caadi ah • Badanaa waxa la helaa da’aha u

dhexeeya 20 ilaa 54, laakin waxa uu saameyn karaa ragga ah da’ kasta

• Halistu waxay 4 jeer ku sii badan

tahay ragga caddaanka ah marka la barbardhigo ragga ah Afrikan Ameerikan

• Lahaanta xiniin(yo) aan soo degin • Taariikh kaansar oo ah hal xiniin • Taariikh qoys oo ah kaansar xiniin

• Ururka Kaansarka ee Maraykanka waxa uu ku talinayaa in raggu dhakhtarkooda kala hadlaan in loo baahan yahay inay isku sameeyaan baadhis xiniinyo bil kasta.

• Waa inaad baadhid xiniinyahaaga bil kasta, gaar ahaan haddii aad

ku jirtid koox leh halis sare. Dhakhtarkaaga u sheeg isla

markiiba haddii aad heshid wax kuusan ama fud ah.

(7)

Colon or Rectal

Risk Factors Screening for normal risk • Being over 50 years old

• Being inactive and/or overweight

• Diet high in red/processed meat • Diet low in fruits and

vegetables • Smoking

• Heavy alcohol use

• Family history of colorectal cancer syndrome or

adenomatus polyps • Type 2 diabetes

• History of colon or rectal cancer, colorectal polyps, or

chronic inflammatory bowel disease (Crohn’s Disease)

Starting at age 50, the following tests may be ordered by your doctor. Talk to your doctor about which test is best for you.

• Yearly fecal occult blood test (FOBT) or fecal

immunochemical test (FIT) using the multiple sample method

• Flexible sigmoidoscopy • Colonoscopy every 10 years

• Double contrast barium enema

exam every 5 years

• CT colonography (virtual colonoscopy) every 5 years

(8)

Mindhicirka ama Malawadka

Qodob Halis Baadhitaanka halis caadi ah • Adiga oo ka weyn 50 sanno jir

• Firfircooni la’aan iyo/ama miisaan

siyaado ah

• Cunto uu ku badan yahay hilib cas/la warshadeeyay

• Cunto uu ku yar yahay furuut iyo khudaar

• Sigaar-cabis

• Isticmaalka culus ee aalkolada ama khamriga

• Taariikh qoys oo ah cilad mindhicir iyo malawad ama burooyinka “adenomatus” • Sonkorowga/macaanka nooca 2 • Taariikh ah kaansar mindhicir ama

malawad, burooyin mindhicir iyo malawad, ama cudurka caloosha bararsan ee mudo dheer (chronic

inflammatory bowel disease) (Crohn’s Disease)

Laga bilaabo da’da 50, waxa laga yaabaa in dhakhtarkaagu amro baadhisyada soo socda. Kala hadal dhakhtarkaaga baadhista adiga kuugu fiican.

• Baadhista dhiigga dahsoon ee saxarada (fecal occult blood test) (FOBT) oo ah sannad kasta ama dhiig ka baadhista saxarada (fecal immunochemical test) (FIT) iyada oo la isticmaalayo habka saamballo dhawr ah (multiple sample method)

• Tuubada jilicsan ee la

galiyo xiidmaha (Flexible sigmoidoscopy)

• Mindhicir fiirin (Colonoscopy)

10 sanno kasta

• Baadhitaanka mindhicirka ee “double contrast barium enema” oo ah 5 sanno kasta

• Baadhitaanka “CT colonography” (baadhitaan mindhicir oo

kombiyuutar ah) (virtual colonoscopy) 5 sanno kasta

(9)

Lung

Risk Factors Prevention

• Smoking

• Exposure to second hand smoke

• Family or personal history of lung cancer

• Exposure to cancer-causing

agents in the workplace or the environment (asbestos,

fibers, radon, some chemicals,

uranium, arsenic, vinyl chloride, diesel exhaust)

• The best way to prevent lung cancer is to stop smoking or never start. At this time there is no good way to check for lung cancer. The American Cancer Society does not recommend routine screening. Clinical trials are searching for ways to check for lung cancer.

• Smoking causes over 85% of lung cancers.

Skin

Risk Factors Prevention

• Ultraviolet light exposure (sunlight)

• Fair skin (light colored skin) • Family history of melanoma • Severe sunburns before age 18 • Use of tanning beds

• Smoking

• Some workplace exposures (coal tar, pitch, creosote, arsenic or radium)

• Look for changes every month with your skin, freckles or moles.

• Skin exam during a regular health checkup

(10)

Sambab

Qodob Halis Ka hortagga

• Sigaar-cabis

• Soo gaadhista qiiqa sigaarka qof kale cabay

• Taariikh qoys ama shakhsi oo ah kaansar sambab

• Soo gaadhista walxo keenaya kaansar oo ka dhacday goobta shaqada ama deegaanka

(‘asbestos’, duf ama gas dun, ‘radon’, kiimimooyinka qaar, yuuraaniyam, ‘arsenic’, ‘vinyl

chloride’, qiiqa naaftada)

• Habka ugu fiican ee looga hortago

kaansarka sambabada waa adiga

oo joojiya cabista sigaarka ama

adiga oo aan marna bilaabin.

Wakhtigan ma jiro hab fiican oo lagu hubiyo jiritaanka kaansarka

sambabka. Ururka Kaansarka ee Maraykanka (American Cancer Society) kuma talinayo baadhitaan

joogto ah. Waxa jira tilaabooyin

dhakhtar oo lagu raadinayo

siyaabo lagu hubiyo jiritaanka

kaasarka sambabka.

• Sigaar-cabista ayaa sababta

in ka badan 85% kaansarada sambabada.

Maqaarka

Qodob Halis Ka hortagga

• Soo gaadhista iftiinka ah “ultraviolet” (iftiinka qorraxda) • Maqaar cad (maqaar midabkiisu

khafiif yahay)

• Taariikh qoys oo ah kaansarka maqaarka (melanoma)

• Gubashooyin qorrax oo daran ka

hor da’da 18 jir

• Isticmaalka sariiraha maqaarka lagu caseeyo (tanning beds)

• Sigaar-cabis

• Goobaha shaqada qaarkood (daamurka dhuxusha, daamur/

laamey, ‘creosote’, ‘arsenic’ ama ‘radium’)

• Maqaarkaaga, barahaaga ama

burooyinkaaga ka fiiri isbeddelo

bil kasta.

• Baadhis maqaar inta lagu

baadhitaanka caafimaadka ee joogtada ah

(11)

The American Cancer Society, American Heart Association and

American Diabetes Association have joined together on this advice. To

lower your risk for cancer, heart (cardiovascular) disease and diabetes aim at these goals:

• Get to a healthy weight and maintain it.

• Be active - exercise at least 30 minutes 5 or more days a week

• Eat at least 5 servings of vegetables and fruits every day.

• Do not smoke or use tobacco.

• Limit your alcoholic beverages to 1 drink per day for women and 2 per day for men.

Here are places you may check for more information:

• JamesLine at 1-800-293-5066 or on the web at cancer.osu.edu

• American Cancer Society at 1-800-ACS-2345 or on the web at

http://www.cancer.org

• The National Comprehensive Cancer Network at http://www.nccn.org

• National Cancer Institute 1-800-4 CANCER (800-422-6237) on the

web at http://www.cancer.gov

Other helpful Patient Education handouts:

• The ABCD’s of Melanoma and Skin Self-Exam

• Cancer Genetics Consultation • Colorectal Cancer Screening • Irritable Bowel Syndrome • Prostate Cancer Screening • How to Quit Smoking • Sun Safety Tips

(12)

Ururka Kaansarka ee Maraykanka (American Cancer Society), Isbahaysiga Wadnaha ee Maraykanka (American Heart Association) iyo Isbahaysiga

Sonkorowga ee Maraykanka (American Diabetes Association) ayaa ka wada

shaqeeyay taladan. Si aad u yareysid halistaada kaansarka, cudurka wadnaha (xididaha wadnaha) iyo sonkorowga/macaanka higso hadafyadan:

• Gaadh miisaan caafimaad leh oo joogtee.

• Noqo qof firfircoon – samee jimicsi ugu yaraan 30 daqiiqadood 5 maalmood

ama ka badan todobaad kasta

• Cun ugu yaraan 5 qaybood oo ah khudaar iyo furuut maalin kasta.

• Ha cabin sigaar ama ha isticmaalin tubaako. Weydiiso gargaar si aad u joojisid.

• Yaree cabitaanadaada khamriga/aalkolada oo ku xadee 1 cabitaan maalintii oo ah haweenka iyo 2 cabitaan oo ah ragga.

Halkan waxa ku yaalla goobo aad ka raadin kartid macluumaad dheeraad ah:

• Khadka JamesLine oo ah 1-800-293-5066 ama barta internetka ee ah

cancer.osu.edu

• American Cancer Society (Ururka Kaansarka ee Maraykanka) oo ah

1-800-ACS-2345 ama barta internetka ee ah http://www.cancer.org • The National Comprehensive Cancer Network (Shabakadda Kaansarka ee

Heer Qaran) oo ah http://www.nccn.org

• National Cancer Institute (Maxadka Qaranka ee Kaansarka)

1-800-4 CANCER (1-800-422-6237) ama barta internetka

http://www.cancer.gov

Qoraallada Kale ee Waxbarasho Bukaan ee Ku Caawin Kara:

• “The ABCD’s of Melanoma and Skin Self-Exam” (Talaabooyinka ‘Melanoma’

iyo Baadhitaanka Maqaarka ee Iskaa)

• “Cancer Genetics Consultation” (La-talinta Hiddaha ee Kansarka)

• “Colorectal Cancer Screening” (Baadhitaanka Kaansarka Mindhicirka iyo Malawadka)

• “Irritable Bowel Syndrome” (Ciladda Uur-ku-jirta Xajiimeysan)

• “Prostate Cancer Screening” (Baadhitaanka Kaansarka Qanjidhka Xiniinyaha) • “How to Quit Smoking” (Sida Loo Joojiyo Sigaar-cabista)

• “Sun Safety Tips” (Talooyinka Ammaanka ee Qorraxda)

• “Testicular Self-Examination” (Baadhista Xiniinyaha ee Aad Adigu Isku

(13)

o Talk to your doctor or other health care team if you have

questions. You may request more written information from the Library for Health Information at (614) 293-3703 or email: health-info@osu.edu.

(14)

o Dhakhtarkaaga ama dadka kale ee ku jira kooxda daryeelka caafimaadkaaga la hadal haddii aad qabtid su’aalo. Waxa aad war qoran oo dheeraad ah weydiisan kartaa Laybareeriga ama Maktabadda Warka Caafimaadka (Library for Health Information) oo lambarkiisu yahay (614) 293-3707 ama iimayl:

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :