Usposabljanje za naziv: TRENER PRIPRAVNIK in TRENER MLADIH

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Usposabljanje za naziv:

TRENER PRIPRAVNIK in TRENER MLADIH

I. TEMELJNE INFORMACIJE

1. Ime programa: tečaj za naziv TRENER PRIPRAVNIK in TRENER MLADIH 2. Temeljni cilji:

 seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v starostnih kategorijah najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic v košarkarskih klubih, košarkarskih šolah in košarkarskih krožkih osnovnih šol

 usposobiti tečajnike za pomočnike košarkarskim trenerjem, ki trenirajo najmlajše, mlajše in starejše dečke in deklice (za TRENERJE PRIPRAVNIKE).

 usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic (za TRENERJE MLADIH)

3. Trajanje usposabljanja: 40 ur za naziv TRENER PRIPRAVNIK, 80 ur za naziv TRENER MLADIH

 40 ur (splošni del tečaja za naziv TRENER MLADIH),

 40 ur (specialni del 1 za naziv PRIPRAVNIK ali TRENER MLADIH),

4. Povezanost z drugimi programi: program predstavlja temelj za 2. stopnjo usposabljanja.

5. Način vključevanja programa v mednarodno sodelovanje: po obsegu in vsebini dosega program 1. stopnjo usposabljanja in izobraževanja trenerjev na petstopenjski evropski lestvici.

6. Sestavljavec programa:

 Program sta sestavila dr. Brane Dežman in dr. Frane Erčulj, Fakulteta za šport. Sprejet je bil na izvršnem odboru Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije 5.10.2011. Program bo izvedel Inštitut za šport, Center za vseživljenjsko učenje v športu na Fakulteti za šport v sodelovanju z Združenjem košarkarskih trenerjev Slovenije.

7. Kadrovske zahteve za izvedbo programa in predvideni nosilci:

 Tečaje bo vodil vodja tečaja, ki ga bo določil Inštitut za šport. Pri izvedbi specialnega dela programa bodo sodelovali izbrani trenerji mlajših starostnih kategorij in drugi strokovnjaki z ustreznim nazivom, ki jih bo verificiralo Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije.

8. Predvideni obseg vpisa: do 40 kandidatov letno II. PREDMETNIK

1) Splošni predmeti (40 ur) a) Organizacija športa: 6 ur

b) Osnove športne medicine : 10 ur c) Osnove psihologije športa: 8 ur

(2)

2) Specialni predmeti (40 ur)

a) Specialna kondicijska priprava: 6 ur (2 uri predavanj, 4 ure vaj) b) Tehnična priprava: 12 ur (4 ure predavanj, 8 ur vaj)

c) Taktična priprava: 14 ur (4 ure predavanj, 10 ur vaj) d) Teorija košarke: 4 ure predavanj

e) Košarkarska pravila: 4 ure (2 uri predavanj, 2 uri vaj) 3) Okvirna vsebina posameznih predmetov

a)Organizacija športa  Organiziranost športa v svetu in v Sloveniji.

 Organiziranost košarke v svetu in v Sloveniji (zveze, klubi, košarkarski krožki).

 Tekmovalni sistemi, mednarodna tekmovanja klubov in reprezentanc (IO, SP, EP, SI)

b)Osnove športne medicine

 Zgradba in delovanje človeškega telesa.

 Biološko-fiziološke značilnosti posameznih starostnih kategorij športnikov (športnic).  Osnove higiene in prehrane.

 Osnove preventive in prve pomoči. c)Osnove športne psihologije

 Psiho-socialne značilnosti posameznih starostnih kategorij športnikov (športnic).  Osebnost športnika.

 Motivacija, vrednostni sistem.  Skupinska dinamika.

d)Osnove teorije športnega treniranja v moštvenih športnih igrah  Model sistema športnega treniranja v moštvenih športnih igrah.  Proces selekcioniranja in specializacije.

 Upravljanje procesa treniranja (načrtovanje, vodenje treningov in  tekem, nazor).

 Značilnosti kondicijske, tehnične, taktične, psiho-socialne in igralne priprave.  Organizacijske oblike in metode, sredstva treniranja, metode učenja in treniranja,

vzgojne metode.

 Objekti, naprave in rekviziti.  Osnovna kondicijska priprava. e) Specialna kondicijska priprava

 Načrtovanje kondicijske priprave pri mlajših in starejših dečkih in deklicah, sredstva, metode in modeli treningov za razvijanje kondicijskih sposobnosti.

f) Tehnična priprava

 Osnove motoričnega učenja, klasifikacija tehnike, spoznavanje s pravilno izvedbo osnovnih tehničnih elementov ter njihovih kombinacij brez žoge in z njo, z metodiko njihovega učenja in treniranja. Odkrivanje in odpravljanje pomanjkljivosti in napak. Razvijanje koordinacijskih sposobnosti in preciznosti.

g) Taktična priprava

 Značilnostmi in metodika učenja osnovnih osebnih in osebnih presing obramb.

 Značilnosti in metodika učenja gibljivih napadov proti osebnim obrambam brez in z enim centrom.

 Značilnosti in metodika učenja protinapada in zgodnjega napada.

 Posebne situacije: postavljanje pri sodniškem metu, prostih metih in pri vračanju žoge v igrišče izza čelne in bočne črte, gibanje po izvedenem sodniškem metu, zadnjem prostem metu in podajah v igrišče izza mejnih črt.

h) Teorija košarke

 Katalog tehnično – taktičnih znanj, ki jih bi morali obvladati najmlajši, mlajši in starejši dečki oziroma deklice, pravilnik o licenciranju, registracijski pravilnik, tekmovalne propozicije in tekmovalni sistemi za moštva dečkov in deklic.

(3)

 Gradivo za mladinskega sodnika oziroma sodnika pripravnika. 4) Vertikalna in horizontalna povezanost predmetov programa

 Splošni predmeti dajejo teoretični temelj za boljše razumevanje vsebine specialnih predmetov. Vsi predmeti so povezani s predmeti na drugi stopnji izobraževanja. 5) Študijska in izpitna literatura:

a) za splošne predmete

 Dežman, B. (1999). Osnove teorije treniranja v izbranih moštvenih športnih igrah. Ljubljana: Inštitut za šport.

 Dežman, B. (1996) Dnevnik dela za trenerje mlajših kategorij. Ljubljana: Košarkarska zveza Slovenije.

 Dežman, B., Kobilica, A. (1995). Priročnik za organizatorje šolskih tekmovanj. Ljubljana: KZS .

 Šugman, R., Bednarik, J. in Kolarič, B. (2007). Športni menedžment. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

 Hadžić, V. (2010). Medicina športa (skripta, za interno uporabo). Ljubljana: Fakulteta za šport.

 Dervišević, E. in Vidmar, J. (2011). Vodič športne prehrane Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.

 Tušak M. in M. (1995). Psihološke osnove treniranja. Ljubljana: Inštitut za šport.  Tušak, M. (2001). Psihologija športa mladih. Ljubljana: Zavod za šport Slovenije.  Kajtna, T., in Jeromen, T. (2007). Šport z bistro glavo. Ljubljana: samozaložba.  Kajtna, T. in Tušak, M. (2007). TRENER : športna psihologija in trenerji. Ljubljana:

Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

 Dežman, B. in Erčulj, F. (2005). Kondicijska priprava v košarki. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

b) za specialne predmete

 Dežman, B. (1993) Mala košarka. Ljubljana: Sport select.

 Dežman, B. (2004). Košarka za mlade igralce in igralke. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

 Dežman, B. (2000). Metodika učenja košarke v osnovni in srednji šoli (pisno in video gradivo). Ljubljana: Zavod ŠKL.

 Dežman, B. in Dežman, C. (2004). Igre z žogo v prvem triletju OŠ. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.

 Ličen, S., Erčulj, F. (2004). Pravila za košarkarske sodnike pripravnike. Ljubljana: Inštitut za šport.

 Ličen, S., Erčulj, F. (2004). Priročnik za sojenje male košarke. Ljubljana: Fakulteta za šport.

 ASEP (2001). Coaching Youth Basketball. Chamaign, IL: Human Kinetics.  Bompa, T. O. (2000). Total training for young champions. Chamaign, IL: Human

Kinetics.

 Paye, B., Paye, P. (2001). Youth basketball drills. Chamaign, IL: Human Kinetics. III. POGOJI ZA VPIS:

 za naziv pripravnik: starost najmanj 16 let, najmanj štiriletni igralni staž

 za naziv trener mladih: najmanj 3 letna poklicna šola, polnoletnost, najmanj štiriletni igralni staž.

IV. POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO STOPNJAH:

Znanje bo ocenjeno z ocenami od 1 do 10. Kandidati, ki bodo imeli povprečno oceno vseh izpitov najmanj 7, bodo lahko nadaljevali usposabljanje na 2. stopnji.

(4)

V. POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA:

a) teoretični izpit iz vseh splošnih predmetov (za naziv TRENER MLADIH)

b) izpit iz tehnične priprave, izpit iz taktične priprave, izpit iz pravil (za naziv PRIPRAVNIK in TRENER MLADIH).

VI. NAVEDBA NAZIVOV:

Strokovni delavec 1 oziroma TRENER MLADIH, če naredi samo specialne izpite pa naziv TRENER PRIPRAVNIK.

(5)

Usposabljanje za naziv: TRENER

I. TEMELJNE INFORMACIJE

1) Temeljni cilji:

 seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v košarkarskih klubih in košarkarskih krožkih srednjih šol

 usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev kadetov, mladincev in članov (kadetinj, mladink in članic) 2) Trajanje usposabljanja: 80 ur za naziv TRENER MLADIH in 40 ur + 80 ur prakse za naziv TRENER (skupaj 200 ur)

 40 ur (specialni del 2) inza naziv TRENER

 najmanj 80 ur nadzorovane prakse v klubu, košarkarskem krožku ali košarkarski šoli (kandidat mora predložiti potrdilo kluba in voditi dnevnik dela)

3) Povezanost z drugimi programi: program zajema 2. stopnjo usposabljanja, zato predstavlja temelj za naslednjo stopnjo.

4) Način vključevanja programa v mednarodno sodelovanje: po obsegu in vsebini dosega program 2. stopnjo usposabljanja in izobraževanja trenerjev na petstopenjski evropski lestvici

5) Sestavljavec programa:

Program sta sestavila dr. Brane Dežman in dr. Frane Erčulj, Fakulteta za šport. Sprejet je bil na izvršnem odboru Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije 5.10.2011. Splošni ter prvi in drugi specialni del programa bo izvedel Inštitut za šport, tretji specialni del pa Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v okviru košarkarskega tabora Košarkarske zveze Slovenije.

6) Kadrovske zahteve za izvedbo programa in predvideni nosilci:

 Tečaj bo vodil vodja tečaja, ki ga bo določil Inštitut za šport. Pri izvedbi specialnega dela tečaja bodo sodelovali izbrani trenerji starejših starostnih kategorij z ustreznim nazivom, ki jih bo verificiralo Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije.

7) Predvideni obseg vpisa: 15 do 30 kandidatov letno II. PREDMETNIK

1) Specialni del 2 – specialni predmeti 2 (40 ur) – za naziv TRENER a) Specialna kondicijska priprava: 6 ur (2 uri predavanj, 4 ure vaj) b) Tehnična priprava: 8 ur (3 ure predavanj, 5 ur vaj)

c) Taktična priprava: 22 ur (8 ure predavanj, 14 ur vaj) d) Teorija košarke: 4 ure (4 ure predavanj)

2) Specialni del 3 (30 ur) – za naziv trener

Aktivna udeležba na košarkarskem taboru Košarkarske zveze Slovenije v obsegu najmanj 30 ur ali ustrezna druga aktivnost, ki jo potrdi izvršni odbor ZKTS.

3) Praksa (80 ur): kandidat mora voditi dnevnik dela in predložiti potrdilo kluba o treniranju ekipe.

4) Seminarska naloga

5) Okvirna vsebina specialnih predmetov 2 a) Kondicijska priprava

 Načrtovanje kondicijske priprave pri mladincih in članih, sredstva, metode in modeli treningov za razvijanje kondicijskih sposobnosti.

b) Tehnična priprava

- Metodika urjenja, utrjevanja in izpopolnjevanja tehničnih elementov in njihovih

kombinacij, ki so značilni za posamezne tipe igralcev. Odkrivanje in odpravljanje pomanjkljivosti in napak.

(6)

 Izpopolnjevanje zahtevnejših osebnih in osebnih presing obramb.

 Značilnostni in metodika učenja temeljnih conskih in conskih presing obramb.  Značilnosti in metodika učenja temeljnih kombiniranih obramb.

 Značilnosti in metodika učenja obrambe proti protinapadu in zgodnjem napadu.

 Značilnosti in metodika učenja zahtevnejših napadov proti osebnim obrambam z enim in dvema centroma.

 Značilnosti in metodika učenja temeljnih napadov proti conskim obrambam z enim in dvema centroma.

 Značilnosti in metodika učenja temeljnih napadov proti conski presing obrambi  Značilnosti in metodika učenja dolgih napadov.

 Značilnosti in metodika učenja zahtevnejšega protinapada in zgodnjega napada.  Posebne situacije: zahtevnejše kombinacije pri vračanju žoge v igrišče izza čelne in

bočne črte.

 Priprava na tekmo, vodenje in analiza tekme. d) Teorija košarke

 Katalog tehnično-taktičnih znanj, ki jih bi morali obvladati mlajši in starejši mladinci oziroma mladinke.

 Tekmovalni sistemi za mladinska in članska moštva, propozicije košarkarskih tekmovanj.

6. Vertikalna in horizontalna povezanost predmetov programa:

 Splošni predmeti dajejo teoretični temelj za boljše razumevanje vsebine specialnih predmetov. Vsi predmeti so povezani s predmeti na višji stopnji strokovnega izobraževanja.

7. Študijska in izpitna literatura:

 Dežman, B. s sodelavci (1998). Stanje in smernice razvoja košarke v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za šport.

 Dežman, B. (2004). Košarka za mlade igralce in igralke. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

 Erčulj, F. (1999). Conske in kombinirane obrambe ter napadi proti njim. Ljubljana: Inštitut za šport.

 Erčulj, F. (2007). Odkrivanje, vtekanje in preigravanje centra (DVD). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

 Wissel, H. (1994). Steps to success. Champaign, IL: Human Kinetics.  Trninić, S. (1996). Analiza i učenje košarkaške igre. Pula: Vikta d.o.o.

 Wooten, B. (1992). Coaching Basketball Successfully. Champaign: Leisure Press.  Wilkens, L. (1998). Kondicijska priprava (prevod). Domžale: KK Helios

 Bračič, M. (2007). Razvijanje moči s prostimi utežmi. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.

 Čoh, M. in Bračič, M. (2010). Razvoj hitrosti v kondicijski pripravi športnika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.

 Čoh, M. (2007). Streching (DVD). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštittu za šport.

 NBCCA (2007). Complete Conditioning for basketball. Champaign, IL: Human Kinetics.

 Brittenham, G. (1996). Complete Conditioning for basketball. Champaign, IL: Human Kinetics.

 Paye, B. (1996). Playing the post. Basketball Skills and Drills. Champaign, IL: Human Kinetics.

 Bompa, T. (1999). Theory an Methodology of Training (4th edition). Champaign, IL: Human kinetics.

(7)

 Smith, D. (1999). Basketball. Multiple offense and defense. San Francisco: Peason Education.

 Krause, J.V., Meyer, D., Meyer, J (1999). Basketball. Skills & Drills. Champaign, IL: Human kinetics.

 ASEP (2007). Coaching basketball. Techical and tactical skills. Champaign, IL: Human kinetics.

III. POGOJI ZA VPIS:

 naziv TRENER MLADIH (povprečna ocena vseh izpitov najmanj 8) ali opravljen izpit iz predmetov Košarka 1 ali Teorija in metodika košarke – osnovni program na

Fakulteti za šport (ocena najmanj 8).

IV. POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO STOPNJAH:

 znanje bo ocenjeno z ocenami od 1 do 10. Kandidati, ki bodo imeli povprečno oceno vseh izpitov najmanj 8, bodo lahko nadaljevali usposabljanje na naslednji stopnji. V. POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA:

 naziv TRENER MLADIH

 izpit iz specialne kondicijske, tehnično-taktične priprave ter okvirni letni načrt treniranja za določeno moštvo

 opravljena praksa v obsegu 80 ur (kandidat mora voditi dnevnik dela in predložiti potrdilo kluba o treniranju ekipe)

VI. NAVEDBA NAZIVOV:

Strokovni delavec 2 oziroma TRENER

(8)

Usposabljanje za naziv: TRENER 1. RAZREDA

I. TEMELJNE INFORMACIJE

1) Temeljni cilj:

 usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja članskih moštev

2) Trajanje usposabljanja: 80 ur za naziv TRENER MLADIH, 120 ur za naziv TRENER, 30 (košarkarski tabor) + 40 ur (seminarska naloga) za naziv TRENER 1. RAZREDA (skupaj 270 ur)

3) Povezanost z drugimi programi: program zajema 2. stopnjo usposabljanja in predstavlja nadgradnjo predhodnih stopenj usposabljanja.

4) Način vključevanja programa v mednarodno sodelovanje: po obsegu in vsebini dosega program 2. stopnjo usposabljanja in izobraževanja trenerjev na petstopenjski evropski lestvici

5) Sestavljavec programa:

Program sta sestavila dr. Brane Dežman in dr. Frane Erčulj, Fakulteta za šport. Sprejet je bil na izvršnem odboru Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije 5.10.2011. Splošni ter prvi in drugi specialni del programa bo izvedel Inštitut za šport, tretji specialni del pa Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v okviru košarkarskega tabora Košarkarske zveze Slovenije.

6) Kadrovske zahteve za izvedbo programa in predvideni nosilci:

 Usposabljanje poteka v dveh delih. En del bo potekal individualno v obliki seminarskega dela pod vodstvom mentorja, ki ga bo določil Inštitut za šport. Drugi del tečaja poteka v okviru košarkarskega tabora KZS pod vodstvom vodje tabora, ki ga določi strokovni svet KZS. Pri izvedbi sodelujejo tudi izbrani trenerji starejših starostnih kategorij z ustreznim nazivom, ki jih bo verificiralo Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije.

7) Predvideni obseg vpisa: do 6 kandidatov letno II. PREDMETNIK

1) Specialni del 3 (30 ur) – za naziv TRENER 1. RAZREDA

Usposabljanje zajema aktivno udeležbo na košarkarskem taboru Košarkarske zveze Slovenije v obsegu najmanj 30 ur ali ustrezna druga aktivnost, ki jo potrdi izvršni odbor ZKTS.

2) Seminarska naloga (40 ur)

Usposabljanje zajema študij strokovne literature, izdelavo seminarske naloge in njen zagovor. Temo seminarske naloge določi oz. potrdi mentor (lahko na predlog kandidata). 3) Študijska in izpitna literatura:

 Dežman, B. s sodelavci (1998). Stanje in smernice razvoja košarke v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za šport.

 Dežman, B. (2004). Košarka za mlade igralce in igralke. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

 Erčulj, F. (1999). Conske in kombinirane obrambe ter napadi proti njim. Ljubljana: Inštitut za šport.

 Erčulj, F. (2007). Odkrivanje, vtekanje in preigravanje centra (DVD). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

 Wissel, H. (1994). Steps to success. Champaign, IL: Human Kinetics.  Trninić, S. (1996). Analiza i učenje košarkaške igre. Pula: Vikta d.o.o.

(9)

 Wooten, B. (1992). Coaching Basketball Successfully. Champaign: Leisure Press.  Wilkens, L. (1998). Kondicijska priprava (prevod). Domžale: KK Helios

 Bračič, M. (2007). Razvijanje moči s prostimi utežmi. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.

 Čoh, M. in Bračič, M. (2010). Razvoj hitrosti v kondicijski pripravi športnika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.

 Čoh, M. (2007). Streching (DVD). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštittu za šport.

 NBCCA (2007). Complete Conditioning for basketball. Champaign, IL: Human Kinetics.

 Brittenham, G. (1996). Complete Conditioning for basketball. Champaign, IL: Human Kinetics.

 Paye, B. (1996). Playing the post. Basketball Skills and Drills. Champaign, IL: Human Kinetics.

 Bompa, T. (1999). Theory an Methodology of Training (4th edition). Champaign, IL: Human kinetics.

 Brzycki, M., Brown, S. (1993). Conditioning for Basketball. Masters Press.

 Smith, D. (1999). Basketball. Multiple offense and defense. San Francisco: Peason Education.

 Krause, J.V., Meyer, D., Meyer, J (1999). Basketball. Skills & Drills. Champaign, IL: Human kinetics.

 ASEP (2007). Coaching basketball. Techical and tactical skills. Champaign, IL: Human kinetics.

 Vsa elektronska gradiva na spletni strani katedre za košarko na FŠ (www.kosarka.co.nr)

 Vsa gradiva iz knjižnice in videoteke ZKTS  Trenerski bilten TRENER KOŠARKE

 Strokovna revija ASSIST FIBA Magazine (www.fiba.com) III. POGOJI ZA VPIS:

 naziv TRENER (povprečna ocena vseh izpitov najmanj 8). IV. POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA:

 naziv TRENER

 pozitivno ocenjena seminarska naloga in uspešno opravljen zagovor seminarske naloge

 potrdilo o udeležbi in pozitivno ocenjeno delo na košarkarskem taboru Košarkarske zveze Slovenije ali drugi ustrezni aktivnosti, ki jo potrdi izvršni odbor ZKTS

V. NAVEDBA NAZIVOV:

Strokovni delavec 3 oziroma TRENER 1. RAZREDA

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :