Yunit 3: ANG AKING PAARALAN

73  610  Download (3)

Full text

(1)

1

Yunit 3: ANG AKING PAARALAN

Panimula

Mga Layunin:

Matapos ang pag-aaral ng Yunit 3, inaasahang magagawa mo ang sumusunod:

1. naipakikilala ang iyong paaralan;

2. nailalarawan ang pisikal na kapaligiran ng paaralan;

3. nasasabi ang mabuting nagagawa ng paaralan para sa iyo;

4. nasasabi ang konsepto ng pagbabago at

pagpapatuloy batay sa kuwento ng paaralan; 5. nasasabi ang mga dapat gawin ng isang

mag-aaral;

6. nakatutupad sa mga alituntunin ng silid-aralan; at

(2)

2

Aralin 1: Pagkilala sa Paaralang Aking

Kinabibilangan

(3)

3

Aralin 1.1: Ang Pagkilala sa Aking Paaralan

Pag-isipan

Anong mahahalagang impormasyon ang masasabi mo sa iyong paaralan?

Gawain 1

Itanong sa inyong punong-guro ang sumusunod:

1. Ano ang pangalan ng ating paaralan?

2. Bakit ito ang pangalan ng ating paaralan?

3. Kailan itinayo ang ating paaralan?

4. Saan ito matatagpuan?

(4)

4 Gawain 2

(5)

5 Tandaan:

Mahalagang makilala mo ang paaralang iyong pinapasukan. Ito ang nagsisilbing pangalawa mong tahanan.

Gawain 3

Buuin ang graphic organizer sa ibaba upang maipakita ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong paaralan.

Taon ng Pagkakata-

tag Lokasyon ng Paaralan

Paaralan

Mga Taong Bumubuo sa Paaralan

Pangalan ng

(6)

6

Aralin 1.2: Ang Papel na Ginagampanan ng

Paaralan sa Aking Buhay

Pag-isipan

Ano ang mabuting nagagawa ng paaralan para sa iyo?

Gawain 1

Makinig sa kuwentong babasahin ng iyong guro na pinamagatang “Celia Studious and Conrad Cat” ni Regina S. Fernandez.

Saan pumupunta si Celia araw-araw?

Ano-ano ang ginagawa ni Conrad para

hikayatin si Celia na huwag nang pumasok sa paaralan?

(7)

7

Ano ang natuklasan ni Conrad sa paaralan ni Celia?

Ano-ano ang masayang karanasan ni Celia sa kaniyang paaralan?

Ano kaya ang naramdaman ni Conrad noong siya ay napasama sa paaralan ni Celia? Bakit ito ang kaniyang naramdaman?

Kung ikaw si Conrad, sasama ka pa ba kay Celia sa paaralan? Bakit?

Gawain 2

Ano ang iyong masasayang karanasan sa paaralan? Pumili ng tatlong masayang

karanasan at iguhit ito sa loob ng mga bilog.

(8)

8 Gawain 3

Nakaguhit dito ang mga ginagawa at natutuhan ni Celia sa paaralan. Subukin mong iguhit sa kabilang kahon ang mga ginagawa at natututuhan mo sa iyong paaralan.

Ang mga ginagawa at natututuhan ni Celia sa paaralan

Ang mga ginagawa at natututuhan ko sa aking

paaralan

Tandaan:

Ang paaralan ay isang lugar na marami kang makikilalang bagong kaibigan na iyong makakalaro,

makakasama sa pagbabasa, pagsusulat, pagguhit, at iba pang mga gawain para matuto.

(9)

9

Aralin 2: Ang Kuwento ng Aking Paaralan

(10)

10

Aralin 2.1: Ang mga Bagay na Nagbago at Di

Nagbago sa Aking Paaralan

Pag-isipan

Ano ang mga bagay na nagbago at di nagbago sa aking paaralan?

Gawain 1

Tanungin ang bisitang inanyayahan ng iyong guro tungkol sa pinagmulan ng iyong paaralan.

Narito ang maaaring itanong sa inyong bisita:

Ano po ba ang hitsura ng aming paaralan noong itinatag ito?

Nagbago po ba ang laki o sukat nito?

Mas marami po ba ang mga mag-aaral na unang pumasok sa aming paaralan kung ikukumpara sa bilang ng mga mag-aaral sa aming paaralan ngayon?

May uniporme po ba sila?

Ano po ang mga itinuturo ng mga guro?

(11)

11 Gawain 2

Bumuo ng pangkat na may limang kasapi. Subukin ninyo ng iyong mga kapangkat na punan ng

impormasyon ang tsart na makikita sa ibaba.

Ngayon Noon

Pangalan ng paaralan Lokasyon ng paaralan

Laki o lawak ng paaralan

Mga kasapi ng paaralan

Bilang ng mga mag-aaral Uniporme ng mga mag-aaral na pumapasok sa paaralan Mga itinuturo sa paaralan

(12)

12 Gawain 3

Iguhit ang iyong paaralan noon at ngayon sa mga kahong nasa ibaba.

Ang Aking Paaralan Noon

Ang Aking Paaralan Ngayon

Tandaan:

May mga bagay na nagbabago at may mga bagay na nagpatuloy o hindi nagbago sa iyong

paaralan.

(13)

13

Aralin 3: Ang mga Gawaing Dapat Kong

Gawin Habang Nasa Paaralan

(14)

14

Aralin 3.1: Ang Aking mga Gawain sa Paaralan

Pag-isipan

Ano-ano ang iyong ginagawa sa paaralan?

Gawain 1

Pagsunod-sunurin ang mga larawan ng mga gawain ng mga mag-aaral sa paaralan. Isulat ang bilang 1 sa loob ng bilog para sa pinakaunang gawain at 5 naman sa pinakahuling gawain.

A. B. C.

(15)

15 Gawain 2

Gumawa ng timeline na nagpapakita ng iyong gawain sa iyong paaralan sa loob ng isang araw. Iguhit ang mga ito sa loob ng kahon. Kulayan ang iyong ginawa.

Ang Aking mga Gawain sa Paaralan sa Loob ng Isang Araw

Bago magsimula

ang klase

Habang nagtuturo ang aking

Guro

Oras ng pagkain o

recess

Bago mag-uwian ang

(16)

16 Gawain 3

Tingnan mo ang mga larawan. Kulayan ang mga larawan na nagpapakita ng mga itinuturo ng iyong guro at natututuhan mo sa iyong paaralan.

A. B. C.

D. E. F.

H.

G.

(17)

17

Aralin 3.2: Ang Aking mga Tungkulin sa

Paaralan

Pag-isipan

Ano ang mga dapat mong gawin sa paaralan bilang isang mag-aaral?

Gawain 1

Si Len ay isang mag-aaral sa Baitang 1.

Ano sa palagay mo ang mga dapat gawin ni Len sa paaralang kaniyang pinapasukan.

Suriin ang mga larawan at bilugan ang nagpapakita ng mga tungkulin o mga dapat gawin ni Len bilang isang mag-aaral.

A. B.

C.

(18)

18

A.

C.

B.

Bakit ito ang mga larawang iyong binilugan?

Ano ang mangyayari kapag ginawa ni Len ang mga gawaing iyong binilugan?

(19)

19 Gawain 2

Makikita sa tsart ang iba’t ibang tungkulin ng mag-aaral sa pmag-aaralan. Alin sa mga ito ang ginagawa mo sa bawat araw? Lagyan ito ng tsek () .

Mga Tungkulin ng Mag-aaral

Mga Araw na May Pasok

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes

Pumapasok sa paaralan sa wastong oras

Nakikinig sa guro habang siya ay

nagtuturo

(20)

20 Mga Tungkulin

ng Mag-aaral Lunes Martes Mga Araw na May Pasok Miyerkules Huwebes Biyernes

Inililigpit ang pinagkainan matapos ang recess

Itinatapon ang basura sa

basurahan.

Ginagawa ang takdang- aralin

Marami ka bang nailagay na tsek sa tsart? Ano ang iyong naramdaman matapos mong

malagyan ng tsek ang mga tungkuling nagagawa mo bilang mag-aaral?

(21)

21 Gawain 3

Tingnan at suriin ang mga larawan sa letrang A at letrang B. Subukin mong iguhit sa loob ng kahon kung ano ang posibleng mangyari sa huling bahagi ng ipinakikitang sitwasyon.

A

1 2

3 4

Tahimik siyang umupo sa

kaniyang upuan at nakinig sa kaniyang guro habang nagtuturo Nagbigay ng pagsusulit ang kaniyang guro Pumasok si Jun sa kanilang silid-

(22)

22 B

1 2

3 4

Oras ng recess ng klase ni Mimay.

Masayang

kumain si Mimay kasama ng

kaniyang mga kaibigan.

Nang

magsisimula na muli ang klase, itinapon nina Mimay sa sahig ang kanilang

(23)

23

Alin sa dalawang pangkat ng mga larawan ang nagpapakita ng paggawa sa tungkulin ng isang mag-aaral, letrang A o letrang B?

Bakit ang iyong iginuhit ang napili mong huling pangyayari sa ipinakitang sitwasyon?

Bakit mahalagang gawin ng mga mag-aaral ang kanilang mga tungkulin?

Tandaan:

Mayroon kang iba’t ibang tungkulin sa paaralan.

Mahalagang gawin mo ang iyong

mga tungkulin bilang mag-aaral upang mapanatili ang kaayusan sa iyong

(24)

24

Aralin 4: Ang Pagsunod sa mga Alituntunin sa

Aking Silid-Aralan

(25)

25

Aralin 4.1: Ang mga Alituntunin sa Aking

Silid-Aralan

Pag-isipan

Anong mga alituntunin ang ipinatutupad sa inyong silid-aralan?

Gawain 1

Bilang isang klase, bumuo ng isang graphic organizer na nagpapakita ng iba’t ibang alituntunin na

ipinatutupad sa loob ng inyong silid-aralan.

Bago magsimula

ang klase

Habang

nagkaklase Tuwing recess Bago mag-uwian

Gawain 2

(26)

26 B.

Nakikipag-kuwentuhan ka sa iyong katabi habang nagtuturo ang iyong guro.

C.Isinisigaw mo ang iyong sagot kahit hindi ka pa

tinatawag ng iyong guro para sumagot.

D. Pumipila nang maayos

E. Hindi nagpapasa ng takdang- aralin sa

napagkasunduang araw ng pasahan.

F. Tinatapos ang gawaing

ipinagagawa ng guro sa takdang oras/araw ng pasahan. A. Tahimik na

(27)

27 Gawain 3

Balikan ang inyong ginawang graphic organizer. Sa iyong palagay, alin sa mga sitwasyon ang

nagpapakita ng pagsunod sa mga alituntunin ng inyong silid-aralan? Alin naman sa mga ito ang

nagpapakita ng hindi pagsunod sa mga alituntunin? Isulat ang letra ng sitwasyon sa loob ng angkop na kahon.

Ano ang nagiging bunga ng pagsunod sa alituntunin?

Ano naman ang naging bunga ng hindi pagsunod sa alituntunin?

Sa iyong palagay, bakit mahalagang sundin ang mga alituntunin?

Pagsunod sa Alituntunin

(28)

28

May iba ka pa bang naiisip na alituntunin na maipatutupad para sa ikabubuti ng inyong samahan sa silid-aralan?

Tandaan:

May iba’t ibang alituntuning ipinatutupad sa inyong silid-aralan.

Mahalagang sumunod sa mga alituntunin upang mapanatili ang

kaayusan at katahimikan sa paaralan. Makabubuti rin ang mga ito sa

(29)

29

Aralin 5: Ang Aking Pagpapahalaga sa

Aking Paaralan

(30)

30

Aralin 5.1: Ang Kahalagahan ng Aking

Paaralan

Pag-isipan

Bakit mahalaga ang iyong paaralan?

Gawain 1

Sabay-sabay ninyong awitin o bigkasin ang “Bata pa Ako” na sinulat ni Julia Abueva.

Bata Pa Ako

Di ka ba nagtataka Ako'y nasa lansangan At ikaw ay nasa sasakyan Papuntang paaralan

Makatapos kaya ako

Kahit mga libro'y pinaglumaan mo Pangarap lang ba

Pagka't mahirap lang ako

Pwede bang sumali sa inyong laro

(31)

31

Ano ang nararamdaman mo habang inaawit o binibigkas ninyo ang nilalaman ng “Bata pa Ako”? Ano sa iyong palagay ang karanasan ng bata sa inyong inawit o binasa? Nag-aaral kaya siya? Ano-ano kaya ang mayroon ka ngayon na wala siya?

Ano kaya ang nagagawa mo ngayon na gusto rin niyang magawa o maranasan?

Paano bang sumulat, magbasa ng gaya mo

Bata alam mo ba, na bata rin ako?

Musmos pa rin ako, Di lang napapansin Magulang at kapatid, Nakaasa sa akin

Bata sino ba

Ang nagtuturo't gumagabay sa'yo May pag-asa pa bang

Maturuan din nya ako

Sa lahat ng inaasam Isa ang pinakagusto

Na sana'y pagtanda natin Wala ng batang tulad ko

(32)

32 Gawain 2

Ano kaya ang mangyayari sa isang bata sa

kaniyang pagtanda kung hindi man lamang siya makapag-aral sa isang paaralan?

Alin sa mga larawan sa ibaba ang nagpapakita ng maaaring mangyari sa mga taong nakapag-aral? Alin naman ang nagpapakita ng maaaring

mangyari sa mga taong hindi nakapag-aral?

Lagyan ng arrow ( ) papunta sa larawan ng paaralan ang mga larawang nagpapakita ng maaaring mangyari sa mga taong nakapag-aral. Tingnan mo ang halimbawa.

(33)

33 Gawain 3

Sa loob ng kahon, gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng kahalagahan ng iyong paaralan.

Sa tulong ng guro o magulang o tagapag-alaga, punan ang patlang na nagpapahayag kung bakit mahalaga sa iyo ang iyong paaralan.

Mahalaga ang aking paaralan dahil_________ ______________________________________________ ______________________________________________

Tandaan:

Mahalaga ang paaralan sa buhay ng batang tulad mo. Sa tulong ng paaralan,

mapapaunlad mo ang iyong mga angking kakayahan at mga kaalaman.

(34)

34

Ang Aking mga Nagawa at Natutuhan Panuto. Makinig sa babasahin ng guro.

Lagyan ng tsek(√ ) ang angkop na kahon sa iyong sagot.

Nagamit ko ang mga kasanayang ito:

1. Nasunod ko ang mga panuto. 2. Nagamit ko ang aking mga

kasanayan sa sining.

3. Nagbahagi ako ng aking

kuwento sa aking kamag-aral. 4. Nakinig ako sa kuwento ng

aking guro.

5. Nakinig ako sa kuwento ng aking kaklase.

6. Nasuri ko ang iba’t ibang bagay.

7. Nakapaghambing ako ng iba’t ibang bagay.

8. Natukoy ko ang mga bagay na nanatili at nagbago sa aking paaralan.

9. Nakapag-isip ako ng maaaring mangyari sa isang sitwasyon . 10. Napahalagahan ko ang aking

paaralang kinabibilangan.

(35)

35

Nagawa ko ang mga bagay na ito:

1. Nasabi ko ang mga

batayang impormasyon tungkol sa aking paaralan. 2. Natukoy ko ang iba’t ibang

kasapi ng paaralan. 3. Nakagawa ako ng isang

panayam.

4. Nakaguhit ako ng iba’t ibang larawan.

5. Nakabuo ako ng timeline. 6. Nakagawa ako ng graphic

organizer.

7. Nakaawit ako ng isang awitin. 8. Nakabigkas ako ng isang tula. 9. Nasuri ko ang isang awit o

tula.

10. Naipagmalaki ko ang aking paaralan.

(36)

36 Naipahahayag ko ang mga ito:

1. Natutuhan ko ang mga batayang impormasyon tungkol sa aking paaralan.

2. Natutuhan ko ang mga batayang impormasyon tungkol sa aking paaralan.

3. Natutuhan ko na may iba’t ibang kasapi na bumubuo sa aking

paaralan .

4. Natutuhan ko na may mga bagay na nanatili at nagbago sa aking paaralan.

5. Natutuhan ko ang kahalagahan ng mga alituntuning ipinatutupad sa aking paaralan.

6. Natutuhan ko ang kahalagahan ng pagtupad sa mga tungkulin bilang mag-aaral.

7. Natutuhan kong pahalagahan ang aking pag-aaral at paaralan.

Komento ng iyong guro

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ __________________________.

(37)

37

Yunit 4: AKO AT ANG UGNAYAN NG

AKING PAMILYA AT PAARALAN

Panimula

Mga Layunin:

Matapos ang pag-aaral ng Yunit 4, inaasahang magagawa mo ang sumusunod:

1. natutukoy ang distansiyang katulad ng malapit at malayo;

2. naituturo ang direksiyon tulad ng kanan at kaliwa, likod at harapan, at iba pa;

3. natutukoy ang paraan ng pag-uugnayan at pagtutulungan ng pamilya at paaralan para sa kabutihan ng anak/mag-aaral; at

(38)

38

Aralin 1: Ang Pisikal na Kapaligiran ng

Aking Tahanan at Paaralan

(39)

39

Aralin 1.1: Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto

ng Distansiya

Pag-isipan

Ano ang distansiya?

Gawain 1

Bumuo ng pangkat na may tatlong kasapi.

Magtakda ng letra sa bawat kasapi. Halimbawa, ang unang kasapi ay letrang A, ang ikalawa ay letrang B at ang ikatlo ay letrang C. Pahawakan ninyo sa kasapi A ang dalawang taling ibinigay ng inyong guro. Ang kasapi B at kasapi C naman ang hahawak sa dulo ng magkabilang tali. Hawak ang dulo ng tali, sabihan ang kasapi B at kasapi C na lumayo sa kasapi A hanggang sa maunat ito.

Kasapi A Ano ang napansin mong pagkakaiba ng

dalawang tali?

Aling tali ang hawak ng kasaping mas malayo? Aling tali ang hawak ng

kasaping mas malapit?

Kasapi C

Kasapi B

(40)

40 Gawain 2

Tingnan at suriin mo ang mga larawang nasa ibaba. Kulayan ang larawan na nagpapakita ng

distansiyang malapit.

A. Mula sa pisara, aling bagay ang mas malapit?

(41)

41

C. Mula sa bola, aling bagay ang mas malapit?

(42)

42 Gawain 3

Subukin mong sukatin ang distansiya ng mga bagay na nakatala sa ibaba. Isulat kung ilang hakbang ang layo sa pagitan ng dalawang bagay.

Mga bagay

Ilang hakbang ang layo sa pagitan ng

dalawang bagay?

A. A. pisara at mesa ng B. iyong guro

C.B. pisara at upuan D. ng iyong guro

C. pisara at pintuan E. D. pisara at iyong F. upuan

Mula sa pisara, alin sa mga gamit ang nagpapakita ng distansiyang malapit? Alin sa mga gamit ang nagpapakita ng distansiyang malayo?

Tandaan:

(43)

43

Aralin 1.2: Ang Aking Pag-unawa sa

Konsepto ng Direksiyon

Pag-isipan

Nasaan ang iyong kanan, kaliwa, likod, at harapan?

Gawain 1

Buksan ang iyong

kwaderno sa magkatapat na malinis na pahina.

Bakatin ang iyong

kaliwang kamay sa unang pahina at bakatin ang iyong kanang kamay sa kabilang pahina.

Gawain 2

Tingnan ang mga

larawan ng iba’t ibang hayop sa ibaba. Itupi ng pahalang ang isang pahina ng iyong

kwaderno kagaya ng nasa ibaba. Isulat ang bilang ng mga hayop na nakaharap sa

(44)

44 Gawain 3

Awitin ang kantang “Kumusta ka?” at sundin ang kilos na gagawin ng iyong guro.

Kumusta ka?

Kumusta ka? Halina’t magsaya

Pumalakpak, pumalakpak Ituro ang paa

Padyak sa kanan Padyak sa kaliwa Umikot nang umikot at humanap ng iba

1 .

2

. 3.

4

. 5.

6 .

7

(45)

45 Gawain 4

Suriin ang larawan. Ano ang mga bagay na nasa

(46)

46 Gawain 5

Maglaro tayo.

Bumuo ng dalawang pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng kinatawan. Tatakpan ng inyong guro ang mata ng kinatawan ng inyong pangkat.

Layunin ng laro na makuha ng bawat nakapiring na kinatawan ng pangkat ang panyo na inilagay ng inyong guro sa isang bahagi ng inyong silid-aralan. Ang mga natitirang kasapi ang magbibigay ng direksiyon---kanan, kaliwa, harap at likod--- upang mapuntahan ng kinatawan ang kinalalagyan ng panyo. Ang grupong kinabibilangan ng kinatawan na pinakamabilis na makakakuha ng panyo ang siyang panalo.

Tandaan:

(47)

47

Aralin 1.3: Ang Mapa ng Aming Bahay

Pag-isipan

Ano ang mapa?

Gawain 1

Bumuo ng pangkat na may limang kasapi. Habang nakaupo, ilatag ang mga gamit tulad ng isang lapis, isang aklat, isang pangkulay, at isang pirasong papel sa mesa o sahig.

Tumayo kayo at pagmasdang mabuti ang mga bagay na inyong inilatag sa mesa o sahig. Ano ang inyong nakikita?

Pag-aralan ang kinalalagyan ng bawat bagay. Subuking ilarawan sa isang papel ang iyong

napagmasdan at napag-aralang kinalalagyan ng mga bagay habang kayo ay nakatayo. Sa halip na iguhit ang eksaktong anyo ng mga bagay, gumamit ng iba’t ibang hugis na kakatawan sa mga ito.

(48)

48

Halimbawa:

Kayo naman sa inyong grupo, ano ang inyong iginuhit?

Ang inyong iginuhit ay isang halimbawa ng mapa. Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ipinakikita nito ang anyo ng bagay o lugar kung titingnan ito mula sa itaas.

(49)

49 Gawain 2

Balikan ang ipinakitang halimbawa ng mapa sa Gawain 1. Ipinakita rito ang iba’t ibang bagay tulad ng papel, lapis, aklat, at pangkulay.

Ang maliit na kahon na nasa kanan ng mapa na naglalaman ng hugis na kumakatawan sa papel, lapis, aklat, at pangkulay ay tinatawag na pananda.

Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang

kinakatawang bagay o lugar ng bawat hugis o kulay na ginamit sa mapa.

Balikan ang mapang ginawa ng inyong pangkat. Subukin ninyong gumawa ng isang pananda ng inyong ginawang mapa.

Pananda:

aklat

pambura

(50)

50 Gawain 3

Bumuo ng pangkat na may limang kasapi.

Pag-aralan ang itsura ng inyong silid-Pag-aralan at gumuhit ng mapa nito. Lagyan ito ng pananda.

Ibahagi sa klase ang ginawa ninyong mapa.

(51)

51 Gawain 4

Ilarawan mo ang iyong paaralan. Aling bahagi ng iyong paaralan ang paborito mo? Iguhit mo ito sa loob ng picture frame na nasa ibaba.

Magpatulong sa guro o magulang upang sagutin ang mga sumusunod batay sa nagawang mapa:

1. Anu-ano ang mga malalapit sa iyong silid-aralan?

(52)

52 Gawain 5

Ipinakikita sa ibaba ang mapa ng loob ng isang bahay.

Ano-ano ang iyong nakikita? Subukin mong

(53)

53 Gawain 6

Aling bahagi ng inyong tahanan ang paborito mo? Iguhit mo ito sa loob ng kahon at ipakita ang

sumusunod:

1. ang hugis ng bahagi ng bahay na paborito mo 2. ang pinto o bintana (kung mayroon)

(54)

54

Sa tulong ng iyong guro o magulang o tagapag-alaga, punan ang patlang sa ibaba.

Paborito ko ang bahaging ito ng aming bahay dahil__________________________________________.

Magpatulong sa guro o magulang upang sagutin ang mga sumusunod batay sa nagawang mapa:

1. Ano-ano ang mga bagay ang malapit sa pinto? 2. Ano-ano ang mga bagay ang malayo sa

bintana (kung mayroon)?

3. Ano-ano ang mga bagay ang magkakalapit? 4. Ano-ano ang mga bagay ang magkakalayo?

Tandaan:

Magagamit mo ang mapa sa paghahanap ng kinalalagyan ng isang bagay o lugar.

Makikita mo rin dito ang anyo ng bagay o lugar at kung alin ang mga bagay na

(55)

55

Aralin 1.4: Ang Aking Dinaraanan Mula

Bahay Patungong Paaralan

Pag-isipan

Ano- ano ang iyong nakikita mula sa inyong bahay patungong paaralan?

Gawain 1

(56)

56 Gawain 2

Malayo ba ang inyong bahay sa iyong paaralan? Paano ka nakakarating sa iyong paaralan?

(57)

57 Gawain 3

Ano-ano ang nakikita mo sa daan patungo sa iyong paaralan?

Kulayan ang mga larawang nakikita mo sa iyong dinaraanan tuwing pumupunta ka o pauwi mula sa paaralan.

Pamilihan

Mga puno Palaisdaan

Simbahan

Sementeryo

(58)

58

Ibang paaralan Mga gusali

Bundok Ilog

Istasyon ng Bumbero Istasyon ng Pulis

(59)

59 Gawain 4

Pagmasdan mo ang mapa na nagpapakita ng

lokasyon ng bahay ni Mimi at ng kaniyang paaralan. Ano-ano ang nadaraanan niya papunta sa

kaniyang paaralan?

Pananda:

Bahay ni Mimi

Bahay ng mga kaklase ni Mimi

Simbahan

(60)

60 Gawain 5

Gumawa ng mapa sa loob ng kahon na

nagpapakita ng lokasyon ng inyong bahay at

(61)

61

Tingnan ang ginawa mong mapa. Magpatulong sa magulang o guro at sagutin ang mga sumusunod:

Saan matatagpuan ang iyong paaralan, sa kaliwa o kanan ng inyong bahay?

Ano ang nasa harap at likuran ng iyong paaralan?

Malayo ba ang iyong bahay sa iyong paaralan? Bakit mo nasabi ito?

Madali bang puntahan ang iyong paaralan?

Tandaan:

Nakatutulong ang mapa upang malaman mo ang daan patungo sa iyong mga

(62)

62

Aralin 2: Ang Pag-uugnayan at

Pagtutulungan ng Aking Pamilya at

Paaralan

(63)

63

Aralin 2.1: Ang Ugnayan ng Aking Pamilya

at Paaralan

Pag-isipan

Bakit mahalagang magkaroon ng ugnayan ang aking pamilya at paaralan?

Gawain 1

Pagmasdan ang dalawang larawan ng isang

(64)

64 Gawain 2

Basahin ang sumusunod na sitwasyon at piliin ang maaring mangyari. Isulat ang napiling pangungusap sa iyong kwaderno.

1. Sa aming paaralan, bago mag-umpisa ang klase…

(65)

65

2. Nagpupulong ang mga mag-aaral upang mapanatiling malinis ang paaralan.

a.Alam ng mga mag-aaral ang tamang pagtapon ng basura.

b.Ang mga mag-aaral ay nagtatapon ng basura kahit saan.

3. Naglalaro ang mga mag-aaral sa mga halamanan ng paaralan.

a.Wala nang makikitang halamanan ang paaralan.

b.Namumulaklak at malulusog ang mga halaman sa halamanan ng paaralan.

Oo, para

mabawasan ang kalat sa paaralan. Mainam kung

(66)

66 Gawain 3

Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan ng paaralan?

(67)

67 Gawain 4

Pag-usapan ang mga pagkakataon na nagkaroon ng sama-samang gawain ang mga kasapi ng iyong paaralan sa pagpapanatili ng kalinisan sa inyong kapaligiran. Paano ito nakapagpapaganda ng inyong kapaligiran?

Tandaan:

(68)

68

Aralin 2.2: Ang Aking Pagpapahalaga sa

Mabuting Ugnayan ng Aking Pamilya at

Paaralan

Pag-isipan

Paano mo maipakikita ang iyong pagpapahalaga sa mabuting ugnayan ng iyong pamilya at paaralan?

Gawain 1

Suriin ang iba’t ibang sitwasyon sa ibaba at iguhit ang iyong pakiramdam sa bawat pangyayari. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno o isang papel. 1.

2.

(69)

69 Gawain 2

Pagmasdan at suriin ang mga larawan sa loob ng kahon. Iguhit sa pinakahuling kahon ang maaaring mangyari sa bawat sitwasyon.

1.

2.

(70)

70 Gawain 3

Bilang isang mag-aaral, magsulat ng tatlong maaari mong gawin upang mapabuti pa ang ugnayan ng iyong pamilya at paaralan?

1._________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

2._________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

3._________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

Tandaan:

Nakatutulong sa iyo ang mabuting ugnayan ng iyong pamilya at paaralan.

(71)

71

Ang Aking mga Nagawa at Natutuhan Panuto. Makinig sa babasahin ng guro.

Lagyan ng tsek(√ ) ang angkop na kahon sa iyong sagot.

Nagamit ko ang mga kasanayang ito:

1. Nasunod ko ang mga panuto. 2. Nagamit ko ang aking mga kasanayan sa sining.

3. Nakapaghambing ako ng iba’t ibang bagay.

4. Nagbahagi ako ng aking kuwento sa aking kamag-aral. 5. Tumulong ako sa pangkatang gawain.

6. Nakinig ako sa kuwento ng aking guro.

7. Nakinig ako sa kuwento ng aking kamag-aral.

8. Nasuri ko ang iba’t ibang bagay

9. Nakapag-isip ako ng maaaring sumunod na mangyayari sa isang sitwasyon.

(72)

72

Nagawa ko ang mga bagay na ito:

1. Naikumpara ko ang distansiyang malayo at malapit.

2. Natukoy ko ang direksiyong kaliwa, kanan, harap at likod. 3. Nakaguhit ako ng iba’t ibang larawan.

4. Nakagawa ako ng mapa.

5. Naitala ko ang mga dahilan ng ugnayan ng pamilya at paaralan.

10. Napahalagahan ko ang ugnayan ng aking pamilya at paaralan.

11. Nasabi ko ang iba’t ibang pagkakataon na nagkaroon ng ugnayan ang aking pamilya at paaralan.

12. Natukoy ko ang iba’t ibang gawaing nagtutulungan ang aking pamilya at paaralan.

Mag-aaral Guro

(73)

73 Naipahahayag ko ang mga ito:

1. Natutuhan ko ang batayang

konsepto ng distansiya at direksiyon. 2. Natutuhan ko ang batayang

konsepto ng distansiya at direksiyon. 3. Natutuhan ko ang iba’t ibang gawaing nagkakaroon ng ugnayan ang aking pamilya at paaralan.

4. Natutuhan ko ang bahaging dapat kong gampanan upang mapatatag ang mabuting ugnayan g aking

pamilya at paaralan.

5. Natutuhan kong pahalagahan ang mabuting ugnayan ng aking pamilya at paaralan.

Komento ng iyong guro:

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________.

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :