Yunit 3 ANG AKON ESKWELAHAN Panugod

76  718  Download (0)

Full text

(1)

1

Yunit 3

:

ANG AKON ESKWELAHAN

Panugod

Mga Tinutuyo:

Matapos tun-an ang Yunit 3 gamit ang modyul nga ini, ginalauman nga mahimo ang mga masunod:

1. mapakilala ang imo eskwelahan;

2. malaragway ang pisikal nga palibot sang eskwelahan;

3. mahangpan ang bahin nga gindulot sang eskwelahan;

4. mahangpan ang konsepto sang pagbag-o kag pagpadayon sang eskwelahan suno sang

istorya sini;

5. mahangpan ang bahin nga dapat himuon sang mga estudyante;

6. masunod ang mga pagsulundan sang hulot – klasehan; kag

(2)

2

Leksyon 1: Pagkilala sa Akon nga Eskwelahan

(3)

3

Leksyon 1.1: Pagkilala sa Akon Eskwelahan

Panghunahunaon Naton

Ano ang importante nga mga impormasyon ang mahambal mo nahanungod sa imo eskwelahan?

Hilikuton 1

Pamangkuton ang inyo prinsipal sang mga masunod:

1. Ano ang ngalan sang aton eskwelahan?

2. Ngaa amo ini ang ngalan sang aton eskwelahan?

3. Kasan-o gintukod ang aton eskwelahan?

4. Diin ini makit-an?

(4)

4

Hilikuton 2

(5)

5

Hilikuton 3

Himu-a ang graphic organizer sa idalum para

mapakita ang husto nga mga impormasyon parte sa imo eskwelahan.Himua ini sa imo notebook o sa isa ka matinlo nga papel.

Panumdumon Naton:

Importante nga makilala ang eskwelahan nga imo

(6)

6

Leksyon 1.2: Ang Papel sang Eskwelahan sa

Akon Kabuhi

Panghunahunaon Naton

Ano ang ginahimo sang eskwelahan sa imo kabuhi?

Hilikuton 1

Pamati sa istorya nga basahon sang imo manunudlo nga may tig-ulo Celia Studious and Conrad Cat nga ginsulat ni Regina S. Fernandez.

Diin nagakadto si Celia adlaw-adlaw?

Ano ang ginhimo ni Conrad para maingganyo si Celia nga indi na mag-eskwela?

(7)

7

Ano ang natukiban ni Conrad sa eskwelahan ni Celia?

Ano ang mga masadya nga inagyan ni Celia sa eskwelahan?

Ano ayhan ang nabatyagan ni Conrad sang

nakaupod sia sa eskwelahan ni Celia? Ngaa amo ini ang iya nabatyagan?

Kon ikaw si Conrad, maupod ka pa bala liwat kay Celia sa eskwelahan? Ngaa?

Hilikuton 2

Ano ang mga masadya mo nga inagihan sa

eskwelahan? Magpili sang tatlo ka masadya mo nga inagihan sa eskwelahan kag idrowing ini sa sulod sang bilog. Himu-a ini sa imo notebook o sa isa ka matinlo nga papel.

(8)

8

Hilikuton 3

Nakadrowing sa idalum ang mga ginhimo kag gintun-an ni Celia sa eskwelahan. Tinguhaan mo nga idrowing sa tupad nga kahon ang imo

ginhimo kag natun-an sa imo eskwelahan. Himu-a ini sa imo notebook o sa isa ka matinlo nga papel.

Mga Ginhimo kag Natun-an ni

Celia sa Eskwelahan Mga Ginhimo kag Natun-an ko sa Eskwelahan

Panumdumon Naton:

Ang eskwelahan isa ka lugar sa diin madamo ka sang makilala nga bag-o nga mga abyan nga makaupod mo sa paghampang, pagbasa, pagsulat, pagdrowing kag iban pa nga hilikuton sa pagtuon. Importante nga bahin sang imo kabuhi ang

(9)

9

Leksyon 2: Ang Istorya sang Akon Eskwelahan

(10)

10

Leksyon 2.1: Ang mga Butang nga Nagbag-o

kag Wala Nagbag-o sa Akon

Eskwelahan

Panghunahunaon Naton

Ano ang mga butang nga nagbag-o kag wala nagbag-o sa akon

eskwelahan?

Hilikuton 1

Pamangkuta ang bisita nga gin-agda sang inyo manunudlo nahanungod sa ginhalinan sang inyo eskwelahan.

Ari ang pwede mo ipamangkot sa inyo bisita:

Ano ang hitsura sang amon eskwelahan bag-o ini gintukod?

Nagbag-o bala ang kadakuon sini?

Mas madamo bala ang mga estudyante nga nagaeskwela sang una kaysa subong?

May uniform man bala sila sadto?

Ano ang ginatudlo sa ila sang ila manunudlo?

(11)

11

Hilikuton 2

Magtukod sang grupo nga may lima ka katapu. Tinguhaan sang inyo grupo nga sabtan ang tsart nga makita sa idalum.Himu-a ini sa imo notebook.

Subong Sang Una Ngalan sang imo nga

eskwelahan

Lokasyon/Ginahamtangan sang imo eskwelahan

Kadakuon kag

kasangkadon sang imo eskwelahan

Mga katapu sang eskwelahan

Kadamuon sang estudyante

May uniform ang mga estudyante

Mga ginatudlo sa eskwelahan

Suno sa impormasyon nga inyo natipon kag nasulat, ano ang mga butang nga nagbag-o kag wala

(12)

12

Hilikuton 3

Idrowing ang imo eskwelahan subong kag sang una sa mga kahon sa idalum. Himu-a ini sa imo

notebook ukon sa matinlo nga papel.

Ang Akon Eskwelahan Subong

Ang Akon

Eskwelahanan Sang Una

Panumdumon Naton:

May mga bagay nga nagabag-o kag may mga bagay nga wala nagabag-o sa imo eskwelahan.

(13)

13

Leksyon 3: Mga Hilikuton nga Dapat Ko Himuon

Samtang Ara Ako sa Eskwelahan

(14)

14

Leksyon 3.1: Ang Akon mga Hilikuton sa

Eskwelahan

Panghunahunaon Naton

Ano ang mga ginahimo mo sa eskwelahan?

Hilikuton 1

Pasunura ang mga laragway sang mga hilikuton sang estudyante sa eskwelahan. Isulat sa sulod sang bilog ang 1 para sa una nga hilikuton, 2 para sa

ikaduha, 3 para sa ikatlo, 4 para sa ikaapat kag 5 para sa pinakaulihi nga hilikuton. Isulat ang imo sabat sa imo notebook o sa isa ka bilog nga papel.

A. B. C.

(15)

15

Hilikuton 2

Maghimo sang timeline nga nagapakita sang imo mga hilikuton sa sulod sang isa ka adlaw. Idrowing ang mga ini sa imo notebook o isa ka bilog na papel.

Ang Akon mga Ginahimo sa Eskwelahan sa Sulod sang Isa ka Adlaw

Antes Mag-umpisa ang Klase

Samtang Nagatudlo

ang Manunudlo

Oras sang Pagkaon o

Recess

(16)

16

Hilikuton 3

Tan-awa ang mga laragway. Kilalaha ang mga

laragway nga nagapakita sang mga ginatudlo sang imo manunudlo kag natun-an mo sa imo

eskwelahan.

A. B. C. C C.C

D. E. F.

H.

G.

(17)

17

Leksyon 3.2: Ang Akon mga Katungdanan sa

Eskwelahan

Panghunahunaon Naton

Bilang isa ka estudyante, ano ang mga dapat mo himuon sa eskwelahan ?

Hilikuton1

Si Len isa ka estudyante sa Una nga Halintang. Ano ayhan ang mga dapat himuon ni Len kon ara sia sa eskwelahan?

Usisa-a ang mga laragway kag kilalaha ang

nagapakita sang mga katungdanan o mga dapat himuon ni Len bilang isa ka estudyante.

B.

(18)

18

C.

A. B.

C.

Ngaa amo ini nga laragway ang imo ginpili? Ano ang matabo kon ginhimo ni Len ang mga hilikuton nga imo ginpili?

Ano naman ang matabo kon ginhimo ni Len ang mga hilikuton nga wala mo ginpili.

(19)

19

Hilikuton 2

Makit-an mo sa tsart nga nanarisari nga

katungdanan sang estudyante sa eskwelahan.

Butangan sang tsek () kon diin sini ang ginatuman mo kada adlaw. Himu-a ini sa imo notebook o sa papel.

Mga

Katungdunan sang Estudyante

Mga Adlaw nga may Klase

Lunes Martes Miyer-kules Huwe-bes Biyer-nes

Nagasulod sa eskwelahan sa husto nga oras

Nagapamati sa manunudlo samtang sia nagatudlo

Ginatapos ang mga hilikuton nga

(20)

20 sang manunudlo sa klase Mga Katungdanan sang Estudyante

Mga Adlaw nga may Klase

Lunes Mar- Tes Miyer-kules webes Hu- Biyer-nes

Ginahi mos ang ginkan-an pagkatapos sang recess Ginaha boy ang basura sa basurahan Ginahi mo ang ginapa dala nga tulun-an sa balay

Madamo bala ang nabutang mo nga tsek sa tsart?

Ano ang nabatyagan mo matapos mo nabutangan sang tsek ang mga katungdanan nga natuman mo bilang estudyante?

(21)

21

Hilikuton 3

Tan-awa kag usisa-a ang Laragway A kag Laragway B. Pili-a ang letra sang laragway nga nagapakita sang posible nga matabo sa ginapakita nga sitwasyon.

A.

1 2

3 4

Mahipos sia nga nagapungko kag nagapamati

samtang

nagatudlo ang ila manunudlo.

Naghatag sang pagtilaw ang ila manunudlo.

(22)

22

a. b.

B.

1 2 Mataas ang

nakuha nga grado.

Manubo ang nakuha nga grado.

Oras sang recess sa klase ni

Mimay.

(23)

23

3 4

a. b.

Diin sini sa duha ka laragway ang nagapakita sang pagtuman sa katungdanan sang isa ka estudyante?

Maumpisa na liwat ang klase, ginhaboy lang nanday Mimay sa salog ang ila ginkan-an.

Mangin mahigko ang eskwelahan.

(24)

24

Ngaa ang mga gindrowing mo ang napili mo nga ulihi nga hitabo sa ginpakita nga sitwasyon?

Ngaa importante nga tumanon sang mga estudyante ang ila mga katungdanan?

Panumdumon Naton:

May ara ka nga lainlain nga katungdanan sa eskwelahan. Importante nga tumanon mo ang mga ini bilang estudyante agud mapadayon ang

(25)

25

Leksyon 4: Ang Pagtuman sang mga

Pagsulundan sa Akon Hulot-Klasehan

(26)

26

Leksyon 4.1: Ang mga Pagsulundan sa Akon

Hulot-Klasehan

Panghunahunaon Naton

Ano ang mga ginapatuman nga pagsulundan sa inyo hulot– klasehan?

Hilikuton 1

Bilang isa ka klase, maghimo sang graphic organizer nga nagapakita sang mga lainlain nga pagsulundan sa sulod sang inyo hulot-klasehan. Isulat ang imo

sabat sa imo notebook o sa isa ka bilog nga papel.

Bag-o Mag-umpisa ang

Klase

Samtang

(27)

27

Hilikuton 2

Basaha ang mga masunod nga sitwasyon. Ano ayhan ang matabo o mangin epekto kon ginhimo mo ang mga ini? Isulat sa naaman nga parte sang graphic organizer ang imo nga sabat sa kada

sitwasyon sa imo notebook o sa papel.

Hilikuton 3

B. Nagapakig-istorya ka sa imo tupad samtang nagatudlo ang imo manunudlo.

C. Ginasinggit mo ang imo sabat bisan wala ka pa ginatukso ukon

ginatawag sang imo manunudlo para magsabat.

D. Nagapila sang maayo.

E. Wala nagapasa sang hilikuton nga ginapadala sa balay sa ginkasugtan nga adlaw sa pagpasa.

F. Ginatapos ang mga hilikuton nga ginapahimo sang manunudlo sa

(28)

28

Balikan ang inyo ginhimo nga graphic organizer. Sa inyo pamatyag, diin sa mga ini ang nagapakita sang pagtuman sang pagsulundan sa inyo hulot –

klasehan? Diin naman sa mga ini ang nagapakita sang indi pagtuman sang mga pagsulundan? Isulat ini sa sulod sang kahon. Isulat ang sabat sa imo

notebook.

Ano ang nangin epekto sang pagtuman sang pagsulundan?

Ano naman ang mangin epekto sang indi pagtuman sa pagsulundan?

Sa imo pamatyag, ngaa importante nga sundon ang mga pagsulundan?

Pagtuman sa

Pagsulundan

(29)

29

May nadumduman ka pa bala nga mga

pagsulundan nga pwede ipatuman para sa ikaayo sang inyo pag-updanay sa hulot-klasehan?

Panumdumon Naton:

May lainlain nga pagsulundan nga ginapatuman sa inyo hulot-klasehan. Importante nga

tumanon ang mga pagsulundan agud mapadayon ang kaayuhan kag

(30)

30

Leksyon 5: Ang Paghatag ko sang

Importansya sa akon Eskwelahan

(31)

31

Leksyon 5.1: Ang Importansya sang Akon

Eskwelahan

Panghunahunaon Naton

Ngaa importante ang imo eskwelahan?

Hilikuton 1

Upod sang imo kaeskwela, dungan ninyo nga ihambal ang binalaybay nga ginsulat ni Julia Abuena nga may tig-ulo “Bata Pa Ako”

Bata Pa Ako (Julia Abueva)

Wala ka bala matingala Nga ara ako sa karsada Kag ikaw ara sa salakyan Pakadto sa eskwelahan?

Makatapos ayhan ako

Bisan libro ko mga daan mo Handum lang bala

Tungod imol lang ako?

Pwede bala ako mag-entra sa hampang mo Kuno abi daw nagaeskwela man ako

Dala bala sang kapalaran nga indi kita pareho Tani sa pila ka adlaw mangin pareho mo man ako

(32)

32

Ano ang nabatyagan mo samtang ginahambal ninyo sang kaeskwela mo ang kaundan sang “Bata Pa Ako”?

Ano sa pamatyag mo ang inagihan sang bata sa ginbasa mo?

Nagaeskwela ayhan sia? Ano ayhan ang may ara ka nga wala sia?

Ano ayhan ang ginhimo mo subong nga gusto man niya himuon o maagihan?

Bata pa gihapon ako

Wala lang natalupangdan Ginikanan kag mga utod ko Nagasalig sa akon.

Bata sin-o bala

Ang nagatudlo kag nagagiya sa imo May paglaum pa bala

Nga matudluan man nila ako?

Sa tanan nga ginahandum Isa lang ang tilinguhaon

Nga tani sa pagtigulang naton

Wala na sang bata pareho sa akon.

(33)

33

Hilikuton 2

Ano ayhan ang matabo sa isa ka bata sa iya pagtigulang kon indi man lang sia makasulod sa eskwelahan?

Diin sa mga laragway sa idalum ang nagapakita sang pwede matabo sa mga tawo nga

nakaeskwela? Diin naman ang nagapakita sang pwede matabo sa mga tawo nga wala

nakaeskwela?

Kilalaha ang mga laragway nga nagapakita sang pwede matabo sa mga tawo nga nakaeskwela.

Tan-awa ang halimbawa. Ginbutangan sang pana ang laragway sang manunudlo pakadto sa

(34)

34

Hilikuton 3

Sa imo notebook, magdrowing sang isa ka laragway nga nagapakita sang importansya sang imo

(35)

35

Sa bulig sang imo manunudlo o ginikanan o manug-atipan, pun-i ang linya sang paathag kon ngaa importante sa imo ang eskwelahan.

Importante ang akon eskwelahan tungod kay

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

Panumdumon Naton:

Importante ang eskwelahan sa kabuhi sang bata kasubong mo. Sa bulig sang eskwelahan,

mapasangkad ang angkon mo nga kinaadman kag kaalam. Daku ang

paglaum mo nga mapauswag ang imo kabuhi kon nagasulod kag nagaeskwela ka sang

(36)

36

Ang Akon mga Nahimo kag Natun-An

Direksyon: Pamati-i ang basahon sang manunudlo. Butangan sang tsek () ang kahon sang inyo sabat.

Nagamit ko ang mga kinaalam nga ini:

1. Nasunod ko ang mga direksyon. 2. Nagamit ko ang akon nga

kinaadman sa taliambong.

3. Napaambit ko ang akon istorya sa akon kaeskwela.

4. Namati ako sa istorya sang akon manunudlo.

5. Namati ako sa istorya sang akon kaeskwela.

6. Nausisa ko ang sarisari nga mga butang.

7. Napaanggid ko ang sarisari nga mga butang.

8. Nakilala ko ang mga butang nga nagbag-o kag wala

nagbag-o sa akon eskwelahan. 9. Nakapinsar ako sang sarang

nga matabo sa isa ka sitwasyon. 10. Nahatagan ko sang

importansya ang akon eskwelahan.

Estud

(37)

37

Nahimo ko ang mga butang nga ini:

1. Nahambal ko ang matuod nga mga impormasyon nahanungod sa akon eskwelahan.

2. Nakilala ko ang lainlain nga katapu sang eskwelahan. 3. Nakahimo ako sang isa ka

panghinun-anon.

4. Nakadrowing ako sang lainlain nga laragway.

5. Nakahimo ako sang timeline 6. Nakahimo ako sang graphic

organizer.

7. Nakakanta ako sang isa ka ambahanon.

8. Nakahambal ako sang isa ka binalaybay.

9. Nausisa ko ang isa ka kanta o binalaybay.

10.Napabugal ko ang akon eskwelahan.

(38)

38

Napaathag ko ang mga ini:

1. Nahibaluan ko ang matuod nga mga impormasyon nahanungod sa akon eskwelahan.

2. Nahibaluan ko ang lainlain nga katapu nga nagabug-os sang akon eskwelahan.

3. Nahibaluan ko nga may mga butang nga nagbag-o kag wala nagbag-o sa akon eskwelahan. 4. Nahibaluan ko ang kaimportante

sang mga pagsulundan nga ginapatuman sa akon

eskwelahan.

5. Nahibaluan ko ang importansya sang pagtuman sang mga

katungdanan bilang estudyante. 6. Nahibaluan ko maghatag sang

importansya sa akon pagtuon kag pag-eskwela.

Panugda-on sang imo manunudlo

(39)

39

Yunit 4: AKO KAG ANG

KAANGTANAN SANG AKON

PAMILYA KAG ESKWELAHAN

Panugod

Mga Tinutuyo:

Pagkatapos matun-an ang Yunit 4 gamit ang modyul nga ini, ginalauman nga mahimo mo ang mga masunod:

1. makilala kag maintindihan ang kahulugan sang distansya kasubong sang malapit kag malayo;

2. mahatagan sang importansya ang

paghugpong kag pagbinuligay sang pamilya kag eskwelahan.

(40)

40

Leksyon 1: Ako kag ang Akon Panimalay kag

Eskwelahan

(41)

41

Leksyon 1.1: Ang Akon Pag-intindi sang

Konsepto sang Distansya

Panghunahunaon Naton

Ano ang distansya?

Hilikuton 1

Magtukod sang grupo nga may tatlo ka katapu. Magbutang sang letra sa kada katapu. Halimbawa, ang una nga katapu amo ang letra A, ang ikaduha nga katapu amo ang letra B kag ang ikatlo nga katapu amo ang letra C. Ipauyatan sa Katapu A ang duha ka higot nga ginhatag sang manunudlo. Ang Katapu B kag Katapu C naman ang mauyat sang punta sang duha ka higot. Samtang

ginauyatan nila ang duha ka higot, hambalon ang Katapu B kag C nga mapalayo sa Katapu A hasta nga maunat ini.

Ano ang

natalupangdan mo nga lain sa duha ka higot?

Diin sini nga higot ang nauyatan sang katapu nga mas malayo?

Diin sini nga higot ang nauyatan sang katapu nga mas malapit?

Katapu A

Katapu B

(42)

42

Ang kalapit o kalayo sa tunga sang duha ka bagay ang ginatawag nga distansya.

Hilikuton 2

Tan-awa kag usisa-a ang mga laragway nga ara sa idalum. Idrowing sa imo notebook ang mga butang nga ginapangayo sa kada numero.

A. Halin sa pisara, diin sini ang mas malapit?

(43)

43

C.Halin sa bola, diin nga bagay ang mas malapit?

D.Halin sa t-shirt, diin nga bagay ang mas malapit?

Hilikuton 3

Tinguhaan mo nga takson ang distansya sang mga butang nga nakasulat sa idalum. Isulat kung pila ka tikang ang kalayuon sa tunga sang duha ka

butang. Isulat ang sabat sa imo nga notebook o sa isa ka bilog nga papel.

Mga butang Pila ka tikang ang kalayuon sa tunga sang

duha ka butang? A. Pisara kag lamesa

(44)

44

B. Pisara kag

pulungkuan sang imo manunudlo

C. Pisara kag pwertahan

D. Pisara kag imo nga pulungkuan

Halin sa pisara, diin sini nga mga gamit ang

nagapakita sang distansya nga malapit? Diin sini nga mga gamit ang nagapakita sang distansya nga malayo?

Panumdumon Naton:

Ang distansya nagapakita sang kalapiton ukon kalayuon sa

(45)

45

Leksyon 1:2. Ang Akon Pag-intindi sa Konsepto

ng Direksiyon

Panghunahunaon Naton

Sa diin ang imo tuo, wala, likod, kag atubang?

Hilikuton 1

Buksi ang imo nga notebook sa magkaatubang nga pahina.

Sundon sang lapis ang hurma sang imo wala nga kamot sa una nga pahina kag sundon naman sang lapis ang hurma sang imo tuo nga kamot sa pihak na pahina.

Hilikuton 2

Lantawa ang mga laragway sang nagakalainlain nga sapat sa idalum. Piluon sa palaba ang pahina sang imo notebook pareho sang sa idalum. Isulat sa

una nga linya kung pila ka bilog nga mga sapat ang gaatubang sa WALA. Isulat man sa ikaduha nga linya kung pila ang

(46)

46

Hilikuton 3

Kantaha ang ambahanon nga ginatig-uluhan “Kamusta ka?” kag sunda ang hulag nga

pagahimuon sang imo manunudlo.

Kamusta ka?

Kamusta ka? Kita magsinadya

Magpalakpak, magpalakpak Itudlo ang tiil

Tapak sa tuo Tapak sa wala Libot ka, libot ka Pareha pangita-a.

4.

3.

6.

5. 7.

8.

(47)

47

Hilikuton 4

(48)

48

Hilikuton 5

Maghampang kita.

Maghimo sang duha ka grupo. Kada grupo magpili sang isa ka tiglawas. Tabunan sang manunudlo ang mata sang tiglawas sang grupo.

Tinguhaon nga makuha sang tiglawas sang grupo ang panyo nga ginbutang sang manunudlo sa isa ka parte sang hulot-klasehan. Ululupod ang mga nabilin nga katapu sang hugpong nga magahatag sang direksyon---tuo, wala, atubangan kag likod--- para makadtuan sang tiglawas ang nabutangan sang panyo. Ang hugpong nga pinakamadasig nga makakuha sang panyo amo ang magadaug sa hampang.

Panumdumon Naton:

May ara sang lainlain nga direksyon pareho sang tuo, wala, atubangan kag likod nga magamit sa

(49)

49

Leksyon 1.3: Ang Nahimo ko nga Mapa

Panghunahunaon naton

Ano ang mapa? Paano mapakita ang distansya kag lokasyon sa mapa?

Hilikuton 1

Maghimo sang grupo nga may lima ka katapu. Samtang nagapungko, iplastar ang mga gamit pareho sang isa ka lapis, isa ka libro, isa ka pang- duag kag isa ka papel sa lamesa ukon sa salog.

Magtindog kamo kag lantawon sang maayo ang mga butang nga inyo ginplastar sa lamesa ukon sa salog. Ano ang inyo nakita?

Pagatun-an ang nahamtangan sang kada butang. Tinguhaan nga ilaragway sa isa ka papel ang imo nakita

(50)

50

Halimbawa:

Ang inyo nga gindrowing isa ka ehemplo sang mapa. Ang mapa isa ka laragway nga

nagarepresenta sa mga butang o lugar. Ginapakita ini ang kurte sang butang o lugar kon lantawon mo halin sa ibabaw.

Sa inyo nga mapa diin ang mga butang nga

nagalapitanay? Diin naman ang nagalayuanay? Ano ang inyo natalupangdan sa hitsura sang inyo mapa?

(51)

51

Hilikuton 2

Balikan mo ang mapa nga ginpakita sa Hilikuton 1. Ginpakita diri ang lainlain nga butang pareho sang papel, lapis, libro kag pangduag.

Ang gamay nga kahon nga ara sa tuo nga bahin sang mapa nga may unod nga kurte nga

nagatiglawas sang papel, lapis, libro kag pangduag ginatawag nga pananda.

Ang pananda ang nagahambal kung ano ang

ginatiglawas nga butang o lugar sang kada kurte o duag nga ginagamit sa mapa.

Balikan ang mapa nga ginhimo sang inyo grupo. Tinguha-i ninyo nga maghimo sang isa ka pananda sang inyo ginhimo nga mapa.

Pananda:

libro

pangpanas

(52)

52

Hilikuton 3

Maghimo sang mapa sa isa ka bilog nga papel nga nagapakita sang lokasyon sang inyo balay kag

eskwelahan. Siguraduhon nga madrowing man ang mga nakita mo sa dalan pakadto sa eskwelahan. Magbutang sang pananda. Butangan man sang duag ang imo ginhimo.

Tan-awa ang gin-obra mo nga mapa. Magpabulig sa ginikanan o manunudlo kag sabti ang mga

masunod:

Sa diin makita ang imo eskwelahan, sa wala o sa tuo sang balay?

Ano ang ara sa atubang kag likod sang imo eskwelahan?

Malayo bala ang imo balay sa imo eskwelahan?

(53)

53

Hilikuton 4

Tan-awa ang mapa nga nagapakita sang lokasyon sang balay ni Mimi kag ang iya nga eskwelahan. Ano ang mga ginaagyan niya pakadto sa iya eskwelahan?

Pananda:

Balay ni Mimi

Balay sang mga kaeskwela ni Mimi

Simbahan

(54)

54

Hilikuton 5

Maghimo sang grupo nga may lima ka katapu. Tun-i ang hitsura sang inyo hulot-klasehan kag

magdrowing sang mapa. Butangan ini sang pananda.

Ipakita sa klase ang ginhimo nga mapa.

(55)

55

Hilikuton 6

Ilaragway ang imo nga eskwelahan. Sa diin nga bahin sang eskwelahan ang paborito mo? Idrowing ini sa isa ka papel.

Magpabulig sa manunudlo o ginikanan nga

masabtan ang mga masubid suno sa ginhimo nga mapa.

1. Ano ang mga malapit sa imo sulod-klasehan?

(56)

56

Hilikuton 5

Ano nga bahin sang inyo nga balay ang paborito mo? Idrowing mo ini sa sulod sang kahon kag ipakita ang mga masunod:

1. ang kurte sang parte sang balay nga paborito mo

2. ang pwertahan o bintana (kon may ara) 3. mga butang nga makita diri

4. iban pa nga mga detalye

Sa bulig sang imo nga manunudlo o ginikanan o manug-atipan, sulatan ang linya sa idalum.

(57)

57

Magpabulig sa manunudlo ukon sa ginikanan nga masabtan ang mga masunod base sa nahimo nga mapa.

1. Ano ang mga butang nga lapit sa pwertahan?

2. Ano nga mga butang ang malayo sa bintana (kung may ara man)?

3. Ano nga mga butang ang nagalapitanay? 4. Ano nga mga butang ang nagalayuanany?

Hilikuton 6

(58)

58

Ano ang inyo nakita? Tinguha-i nga maghimo sang mapa sang sulod sang inyo balay. Siguraduhon nga nabutangan sang pananda.

Panumdumon Naton:

Magamit mo ang mapa sa

(59)

59

Leksyon 1.4: Ang Akon Ginaagyan Halin sa

Balay Pakadto sa Eskwelahan

Panghunahunaon Naton

Ano ang imo nakita halin sa inyo balay pakadto sa eskwelahan?

Hilikuton 1

(60)

60

Hilikuton 2

Malayo bala ang inyo balay sa imo nga eskwelahan?

Paano ka nakaabot sa imo eskwelahan? Diin sa mga laragway ang nagapakita sang pamaagi

para makaabot ka sa imo eskwelahan. Idrowing ini sa imo notebook.

(61)

61

Hilikuton 3

Ano ang mga nakita mo sa dalan pakadto sa imo eskwelahan?

Diin sa mga laragway sa idalum ang makita mo sa imo alagyan kada magkadto o magpauli ka halin sa imo eskwelahan? Iistorya ang imo nga mga nakit-an sa imo nga mga kaeskwela.

Mga Kahoy Isdaan

Ospital Simbahan

(62)

62

Iban nga Eskwelahan Mga Building

Bukid Suba

Istasyon sang Bumbero

(63)

63

Mga Balay

Panumdumon Naton:

Makabulig ang mapa para mabal-an mo ang alagyan pakadto sa imo nga

ginakadtuan. May lain-lain nga pamaagi sa pagkadto halin sa isa ka lugar

padulong sa iban nga lokasyon. Panumdumon Naton:

Makabulig ang mapa para mabal-an mo ang alagyan pakadto sa imo nga

(64)

64

Leksyon 2: Pag-amlig sang Akon Palibot

(65)

65

Leksyon 2.1: Mga Pamaagi sa Pagpadayon

sang Katinlo sa Akon Eskwelahan

Panghunahunaon Naton

Ngaa importante ang pagpadayon sang katinlo sa aton eskwelahan?

Hilikuton 1

(66)

66

Hilikuton 2

Basaha ang mga masunod nga sitwasyon kag pili-a ang pwede nga matabo. Isulat ang napili nga

dinalan sa imo notebook.

1. Sa amon eskwelahan, bag-o mag-umpisa ang klase

a. Ang palibot sang amon eskwelahan matinlo. b. Ang palibot sang amon eskwelahan

(67)

67

2. Nagpulongpulong ang mga estudyante para mapadayon ang katinlo sa ekwelahan.

a.Nahibaluan sang mga estudyante ang husto nga paghaboy sang basura.

b.Nagahaboy sang basura kon diin lang ang mga estudyante.

3. Nagahampang ang mga estudyante sa mga hardin sang eskwelahan.

a.Wala na sing makit-an nga hardin sa eskwelahan.

b.Nagapamulak kag matambok ang mga tanum sa hardin sang eskwelahan.

Maayo kon may ara kita nga basurahan sa nagkalainlain nga basura.

Huo, para

mabuhinan ang higko sa

(68)

68

Hilikuton 3

Sa imo pamatyag, ngaa importante ang

pagpadayon sang katinlo sang eskwelahan?

Sa diin sa mga laragway nga ginahimo sang katapu sang eskwelahan ang nagapakita sang

(69)

69

Hilikuton 4

Istoryahi ang mga kahigayunan nga naga-updayan ang mga katapu sang inyo eskwelahan sa hilikuton o ulobrahon sa pagpadayon sang katinlo sa inyo

palibot. Paano ini nakapatahum sang inyo palibot?

Panumdumon Naton:

(70)

70

Leksyon 2.2: Ang Akon Paghatag

Importansya sa Pagpadayon

sang Katinlo sang Akon

Eskwelahan

Panghunahunaon Naton

Paano mo mapakita ang paghatag mo importansya sa pagpadayon sang

katinlo sang imo eskwelahan?

Hilikuton 1

Husisa-a ang nanari-sari nga sitwasyon sa idalum kag idrowing ang imo balatyagon sa kada hitabo. Isulat ang imo sabat sa imo notebook o isa ka

papel.

1. 2.

(71)

71

1. .

2.

3.

Hilikuton 2

(72)

72

Hilikuton 3

Bilang isa ka estudyante, magsulat sang tatlo nga pwede mo himuon para mapadayon ang katinlo sang imo eskwelahan. Isulat ang imo sabat sa imo notebook o sa isa ka bilog nga papel.

1._________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

2._________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

3._________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

Panumdumon Naton:

(73)

73

Ang Akon mga Nahimo kag Natun-an

Direksyon: Pamati-i ang basahon sang manunudlo. Butangi sang tsek () ang nagakaigo nga kahon

para sa imo sabat.

Nahimo ko ang mga kasampaton nga ini:

1. Nasunod ko ang mga direksyon. 2. Nagamit ko ang akon

kasampaton sa arte o taliambong.

3. Napaanggid ko ang nanari-sari nga butang.

4. Nagbahin ako sang akon istorya sa akon kaeskwela.

5. Nagbulig ako sa hilikuton sang grupo.

1. 6. Namati ako sa istorya sang akon

manunudlo.

2. 7. Namati ako sa istorya sang akon

kaeskwela.

3. 8. Nag-usisa ako sang lainlain nga mga butang.

9. Nakapaminsar ako sang pwede nga masunod nga matabo sa isa ka sitwasyon.

(74)

74

10. Nahatagan sang

importansya ang pagpadayon sang katinlo sang akon

eskwelahan.

11. Nahambal ko ang nanari-sari nga pamaagi sa

pagpadayon sang katinlo sa akon eskwelahan.

12. Nakilala ko ang nanari-sari nga hilikuton sa pagbinuligay para mapadayon angn katinlo sang akon eskwelahan.

(75)

75

Nahimo ko ang mga butang nga ini:

1. Napaanggid ko ang distansya sang malayo kag malapit.

2. 2. Nakilala ko ang direksyon sa wala, tuo, atubang kag likod. 3. 3. Nakadrowing ako sang lainlain

nga laragway.

4. 4. Nakahimo ako sang mapa. 5. Nalista ko ang mga pwede matabo kon mapadayon ang katinlo sa akon eskwelahan.

Napabutyag ko ang mga ini:

1. Natun-an ko ang mga basehan nga konsepto sang distansya kag direksyon.

2. Natun-an ko ang mga basehan nga konsepto sang distansya kag direksyon.

3. Natun-an ko ang nanari-sari nga hilikuton sa pagpadayon sang

katinlo sa akon eskwelahan. 3. Natun-an ko ang bahin nga

dapat ko himuon para mapadayon ang katinlo sa akon eskwelahan.

Estudyante Manunudlo

(76)

76

4. Natun-an ko nga hatagan sang importansya ang pagbinuligay sang tanan sa pagpadayon sang katinlo sa akon eskwelahan.

Panugdaon sang imo manunudlo

Figure

Updating...

References

Related subjects :