THE SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE TERM OF PASSENGER CARS OPERATION

Download (0)

Full text

(1)

УДК 629.45.014.66

Л

.

М

.

ЛОБОЙКО

(

Укрзалізниця

),

С

.

В

.

МЯМЛІН

,

А

.

Л

.

ПУЛАРІЯ

(

ДІІТ

)

НАУКОВЕ

ОБҐРУНТУВАННЯ

ТЕРМІНУ

ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПАСАЖИРСЬКИХ

ВАГОНІВ

Дляпасажирських вагоніврозробленінауковіосновизобґрунтуваннятермінуексплуатаціїзурахуван

-нямїхтехнічногостанутарозділенняміжремонтнихциклівдлявагонівзрізнимиоб’ємамиремонту.

Дляпассажирскихвагонов разработанынаучные основыпообоснованиюсрокаэксплуатациисучетом ихтехническогосостоянияиразделениюмежремонтныхцикловдлявагоновсразнымиобъемамиремонта.

For passenger coaches the scientific bases on substantiation of the operation time with the account of their tech-nical conditions and separation of the inter-repair cycles for coaches with different repair amounts are developed.

Актуальним для залізничного транспорту

України є раціональне використання рухомого складу, насампередцестосуєтьсяпасажирських вагонів. Оновлення парку пасажирських ваго -нів здійснюється за рахунок придбання нових вагонів, алеосновнийрезерввзабезпеченніпа -сажирськихперевезень пов’язанийз оптималь -ним використанням існуючих вагонів, в тому числі зурахуваннямзаходів зподовження тер -мінуексплуатаціїпасажирськихвагонів.

Забезпечення пасажирських перевезень ру -хомим складом, який відповідає сучасним ви

-могам комфортного перевезення пасажирів та

багажу, в умовах недостатньої кількості нових

пасажирських вагонів на залізницях України

потребуєрозробкисистемиремонту, якабмак -симальнозабезпечувала підтримання рухомого складуупрацездатномустані.

Важливиму цьомупитанні є розробкацілої низки заходів, пов’язаних з ремонтом, подов -женням терміну служби та виключенням з ін -вентарного парку вагонів. Планування життє -вогоциклудлякожноготипупасажирськихва -гонів дозволить змаксимальною ефективністю спланувативитратикоштівна ремонтпасажир -ських вагонів з урахуванням їх реального тех -нічногостанутаумовподальшоїексплуатації.

Дужеважливимприпобудовіжиттєвогоци -клу є правильнеплануванняміжремонтних ци -клів, а саме, періодичності планових видів ре -монту: деповського – ДР, капітальних, першого об’єму – КР-1, та другого об’єму – КР-2, крім того капітально-відновлювального ремонту – КВР, абокапітального ремонту зподовженням термінуслужби – КРП. Дляоцінки стану паса

-жирських вагонів після закінчення терміну

служби (25 років вагони-ресторани, 28 років інші типи пасажирських вагонів) проводиться технічнедіагностування (ТД). Технічне діагно

-стування включає в себе комплекс робіт,

пов’язанийзвизначенням технічногостану ва -гонів та підготовкою матеріалів і рекомендації дляможливогоподовженнятермінуслужби.

Проведення технічногодіагностуваннязпо

-дальшим подовженням терміну служби може

бути неодноразовим і залежить від технічного станурухомогоскладутарокуйогопобудови.

Для подовження терміну служби пасажир

-ських вагонів пропонуються 20 варіантів мож -ливих життєвих циклів (рис. 1 – 4). Кількість варіантів може бути значно більшою, оскільки кожний новий варіант є трансформацією попе -реднього.

Далі розглянемо більш ретельно кожний з

можливих варіантівподовження терміну служ -бипасажирськихвагонів.

У першому варіанті показано існуючу сис

-тему подовження терміну служби пасажирсь

-кихвагонів на 5, 10 або 13 роківпісля 28 років роботи та технічного діагностування. Періоди -чністьтехнічногодіагностування – небільше 5 років. Загальний термін подовження терміну служби – 13 років. Деповські ремонти ДР про -водяться через 2 роки післякапітальних та де -повськихремонтів, капітальніремонтипершого об’єму КР-1 – через 5 років. Недоліком цього варіанту є те, що між ДР та ДР та між ДР та КР-1 міжремонтнийперіоднеоднаковий.

(2)

плануватиремонт вагонів, якімаютьпідвищені об’ємиремонту, наприкладвідкритоготипу.

Третій варіант повторює періодичність ре -монту за другим варіантом, але після 13 років експлуатаціїпередбаченопроведення технічно

-го діагностування ТД та подовження терміну

служби. Зацимваріантомможнаплануватире -монт вагонів, які мають підвищені об’єми ре -монту, наприкладвідкритоготипу.

За четвертим варіантом пропонується по -довженнятерміну службивагонів на загальний термін 5…19 років після 28 років роботи та технічного діагностування. Періодичність між КР-1 та технічним діагностуванням спочатку 5 років, а потім 4,5 років. Перший деповський ремонт проводитьсячерез два роки, наступні – через півтора роки. Використання даної систе -миремонтудоцільнодля вагонівздобримтех -нічним станом, які не мають значних пошко -джень, яківпливаютьна несучу здатністьрами та кузова, наприклад вагони купейного типу, СВта ін. Цейваріантможнарекомендувати та -кождля вагонів, які невикористовуютьсяупа -сажирських перевезеннях (наприклад, вагони -дефектоскопи, колієвимірювальнівагони).

За п’ятим варіантом розглядається подов

-ження терміну служби пасажирських вагонів

згідно існуючої технології. Цей варіант перед -бачає виконання КРП після 28 років, перший деповськийремонт через 2 рокипісля КРП, ін -шідеповськіремонти (ДР) через 1 рікпісля ка -пітальних ремонтів та ДР, капітальний ремонт першогооб’єму (КР-1) через 6 роківпісля КРП тадругийКР-1 через 5 років. Строкслужбива -гонів після 28 років збільшується на 13 років. Цей варіант передбачає значні матеріальні ви -трати.

У шостому варіанті показано подовження

терміну служби пасажирських вагонів згідно

існуючої технологіїзакалендарнимистроками.

Цей варіант передбачає виконання КРП після

28 роківДР через 2 роки після капітальних ре -монтів, КР-1 через 6 роківпісляКРПта 5 років післяКР-1. Строкслужбивагонівпісля 28 років збільшуєтьсяна 13 років.

За сьомим варіантом пропонується подов -женнятермінуслужбипасажирськихвагонівна 15 років після 28 років роботи та КРП за фак -тичнимпробігом. Особливістюцьоговаріантує те, що між деповськими ремонтами та між ка

-пітальним та деповським ремонтами термін

складає 1,5 року. ПершийКР-1 проводитьсяче -рез 6 років, другий – через 4,5 роки. Зацимва -ріантом можна планувати ремонт вагонів, які

мають підвищені об’єми ремонту, наприклад відкритоготипу.

За восьмим варіантом пропонується подов -женнятермінуслужбипасажирськихвагонівна 16 років після 28 років роботи та КРП. Капіта -льний ремонт КР-1 виконується через 6 років. Деповський ремонт виконується через 2 роки після попереднього. Використання даної сис

-теми ремонту доцільно для вагонів з добрим

технічним станом, які не мають значних по -шкоджень, що впливають на несучу здатність рами та кузова, наприклад вагони купейного типу, СВ та ін. Цей варіант можна рекоменду -ватитакождлявагонів, якіневикористовують -ся у пасажирських перевезеннях (наприклад, вагони-дефектоскопи, колієвимірювальні ваго -ни).

За дев’ятим варіантом пропонується подов -женнятермінуслужбипасажирськихвагонівна 15 років після 28 років роботи та КРП. Капіта -льніремонти проводятьсячерез 5 років, депов -ські ремонти – через 2 роки після капітальних. Інші міжремонтні інтервали становлять 1,5 ро -ки.

За десятим варіантом пропонується подов -женнятермінуслужбипасажирськихвагонівна 16 роківпісля 28 роківроботи та КРП. Цей ва -ріант відрізняється від варіанту 8 тим, щопер -шийКР-1 проводитьсячерез 6 роківпісляКРП, а наступні – через 4 роки. Деповські ремонти проводятьсязтієюжперіодичністю – 2 роки.

Заодинадцятимваріантомпропонується по -довження терміну служби пасажирських ваго -нів на 18 років після 28 років роботи та КРП. Цей варіант відрізняється відваріанту 8 додат -ковим деповським ремонтом, після якого тер -мінслужбизбільшуєтьсядо 18 років.

Задванадцятим варіантомпропонується по -довження термінуслужби вагонівна загальний термін 16…20 роківпісля 28 роківроботи, КРП та технічного діагностування ТД і додатковим подовженням терміну служби. Цей варіант до 13 років повторює варіант № 8, а далі вагон експлуатуєтьсязаваріантом 4.

Затринадцятимваріантомпропонується по -довження термінуслужби вагонівна загальний термін 15…20 років після 28 років роботи та

технічним діагностуванням ТД і додатковим

подовженням терміну служби на термін до

1 року після технічного діагностування. Цей варіантдо 15 роківповторюєваріант№ 7, ада -лівагонексплуатуєтьсязаваріантом 4.

За чотирнадцятим варіантом пропонується

(3)

татехнічнимдіагностуваннямТД ідодатковим

подовженням терміну служби на термін до

1 року після технічного діагностування. Цей варіант до 18 років повторює варіант № 11, а далівагонексплуатуєтьсязаваріантом 4.

За п’ятнадцятим варіантом пропонується подовженнятермінуслужбивагонів на 23 роки після 28 років роботи та капітально-відновлю -вального ремонту КВР згідно існуючої техно -логії за календарними строками. КР-1 прово -диться через 6 років після КВР, а далі через 5 років. ДР – через 2 рокипісляКВР, КР-1 таДР.

За шістнадцятим варіантом пропонується

подовженнятермінуслужбивагонівна 23 роки

після 28 років роботи та КВР за фактичним пробігом. За цим варіантом перший КР-1 про -водиться через 6,5 років після КВР, наступні – через 4,5 роки. ПершийДРпроводитьсячерез 2 рокипісляКВР, наступні – через 1,5 роки.

Засімнадцятим варіантом пропонується по -довження терміну служби вагонів на 23 роки

після 28 років роботи та капітально

-відновлювального ремонту КВР. Перший КР-1 проводиться через 6 роківпісляКВР, а наступ -ні – через 4 роки. Деповські ремонти прово -дятьсязперіодичністю 2 роки.

С С С

ТД ТД ТД ТД

КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

С С С

ТД ТД ТД ТД

КР1 ДР ДР ДР ДР КР1 ДР ДР ДР ДР КР1 ДР ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

С С С С С С С С

ТД ТД ТД ТД ТД ТД ТД ТД КР1 ДР ДР ДР ДР КР1 ДР ДР ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

С С С С С С С С

ТД ТД ТД ТД ТД ТД ТД ТД КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ДР ДР ДР ДР ДР ДР ДР ДР ДР ДР ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Роки

згіднозпланованимнаказом

Варіант 5.Продовженнятермінуслужбивагонівна 13 роківпісля 28 роківроботитаКРП 28 років

5 років 5 років 3 роки

Роки Варіант 4.Продовженнятермінуслужбивагонівна 5-18 роківпісля 28 роківроботи

(припропонованихДІІТомміжремонтнихстроках)

КРП Списання

5 років 4,5 роки 4,5 роки взалежностівідстану Роки Варіант 3.Продовженнятермінуслужбивагонівна 5-17 роківпісля 28 роківроботи

згіднозпланованимнаказом (припропонованихДІІТомміжремонтнихстроках)

28 років

5 років 5 років 3 роки взалежностівідстану

Роки Варіант 2.Продовженнятермінуслужбивагонівна 5-13 роківпісля 28 роківроботи

згіднозпланованимнаказом

28 років 28 років

5 років 5 років 3 роки

Роки Варіант 1.Продовженнятермінуслужбивагонівна 5-13 роківпісля 28 роківроботи

(існуючатехнологіяподовженнятермінуслужбивагонівудепо)

Списання Списання

28 років

5 років 5 років 3 роки

(4)

ДР ДР ДР ДР ДР КР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Роки

ДР ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Роки

2 роки

Варіант 10.Продовженнятермінуслужбивагонівна 16 роківпісля 28 роківроботитаКРП

припропонованихДІІТомміжремонтнихстроках

28 років

6 років 4 роки 4 роки

Роки

Варіант 9.Продовженнятермінуслужбивагонівна 15 роківпісля 28 роківроботитаКРП

припропонованихДІІТомміжремонтнихстроках

КРП Списання

28 років

5 років 5 років 5 років

Роки

Варіант 8.Продовженнятермінуслужбивагонівна 16 роківпісля 28 роківроботитаКРП

припропонованихДІІТомміжремонтнихстроках

КРП Списання

28 років

6 років 6 років 4 роки

Роки

Варіант 7.Продовженнятермінуслужбивагонівна 15 роківпісля 28 роківроботитаКРП

припропонованихДІІТомміжремонтнихстроках

КРП Списання

28 років

6 років 4,5 роки 4,5 роки

Варіант 6.Продовженнятермінуслужбивагонівна 13 роківпісля 28 роківроботитаКРП

(існуючатехнологіяподовженнятермінуслужбивагонівзакалендарнимистрокамивроках)

КРП Списання

КРП Списання

28 років

6 років 5 років 2 роки

Рис. 2. Варіантиподовженнятермінуслужбипасажирськихвагонівпісля 28 роківроботи

(5)

С С С С С ТД ТД ТД ТД ТД

ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР КР1 ДР ДР ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

С С С С С

ТД ТД ТД ТД ТД

ДР ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР ДР

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

С С С С С

ТД ТД ТД ТД ТД

ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Роки Варіант 14.Продовженнятермінуслужбикупейноговагонана 18-23 рокипісля 28 роківроботитаКРП

(пропонованаДІІТомтехнологіяподовженнятермінуслужбивагоніввдепотаназаводі)

6 років 6 років 6 років взалежностівідстану

Варіант 13.Продовженнятермінуслужбиплацкартноговагонана 15-20роківпісля 28 роківроботитаКРП

(припропонованихДІІТомміжремонтнихстроках)

КРП

28 років

(припропонованихДІІТомміжремонтнихстроках)

КРП

28 років

6 років 4,5 роки 4,5 роки взалежностівідстану Роки

4 роки взалежностівідстану Роки

Варіант 12.Продовженнятермінуслужбикупейноговагонана 16-20роківпісля 28 роківроботитаКРП КРП

28 років

6 років 6 років

Рис. 3. Варіантиподовженнятермінуслужбипасажирськихвагонівпісля 28 роківроботи

За вісімнадцятим варіантом пропонується

подовженнятермінуслужбивагонів на 23 роки після 28 років роботи та капітально-відно -влювального ремонту. КР-1 проводиться через кожні 6 років. Деповськіремонтипроводятьсяз періодичністю 2 роки, після останнього КР-1 періодичність ДР спочатку – 2 роки, а потім – 1,5 року.

За дев’ятнадцятим варіантом пропонується подовження терміну служби вагонів на 23…27 роківпісля 20 роківроботитаКВР.

Цейваріантдо 23 роківпісляКВРповторює варіант№ 18, адаліпісля 23 роківексплуатації проводитьсятехнічнедіагностуванняТД тапо -довженнятермінуслужбизперіодичністю 1 рік натерміндо 4 років.

За двадцятим варіантом пропонується по

-довження терміну служби вагонів на 23…27

років після 20 років роботи та КВР за фактич -ним пробігом. Цей варіант до 23 років після КВРповторюєваріант№ 17, адаліпісля 23 ро -ків експлуатації проводиться технічне діагнос

-тування ТД та подовження терміну служби з

періодичністю 1 рік натерміндо 4 років. В ре -зультаті, за варіантами 3, 4, 12 – 14 можна до -датково подовжити термін служби пасажирсь -кихвагонівпіслятехнічногодіагностуванняще від 1-годо 4-хроківзперіодичністю 1 рік.

Проведені дослідження системи ремонту та міжремонтних циклів дозволяють зробити ви -сновки:

- доцільнорозділитиміжремонтніциклидля вагонівзрізнимиоб’ємамиремонту, наприклад відкритоготипутакупейноготипу, СВтаін.;

- для вагонів з різними об’ємами ремонту запровадити різніваріантиподовженнятерміну службизрізнимиміжремонтнимициклами;

- списання вагонів проводити тільки після технічного діагностування. Це дозволить зали -шитивексплуатаціївагони, якіможутьвпода

-льшому використовуватися у обмеженому

об’ємі (наприклад не для перевезення пасажи -рів).

Таким чином, розроблені наукові основи з обґрунтування терміну експлуатації пасажир -ських вагонів зурахуванням їх технічного ста -ну та розділення міжремонтних циклів для ва -гонівзрізнимиоб’ємамиремонту.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙСПИСОК

1. Аксенов, И. М. Эффективность пассажирских железнодорожных перевозок [Текст]: моногра

-фия / И. М. Аксенов. – К.: ТранспортУкраины, 2004. – 284 с.

2. Наказ Укрзалізниці № 550-Ц від 29 жовтня 2002 р. «Провпровадженнясистеми технічного обслуговування та ремонту пасажирських вагонів» [Текст].

3. Марко, В. В. Обновлениепассажирскоговагон

-ного парка путем капитально-восстановитель

-ногоремонта [Текст] / В. В. Марко, И. В. Мари

-ненко, О. М. Савчук // Залізн. трансп. України. –

(6)

ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ДР ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ДР ДР КР1 ДР КР1 ДР КР1 ДР КР1 ДР ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

С С С С

ТД ТД ТД ТД

ДР ДР КР1 ДР КР1 ДР КР1 ДР ДР КР1 ДР ДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27

КВР Списання

28 років

6 років 5 років 5 років 5 років 2 роки Роки

Варіант 15.Продовженнятермінуслужби вагонівна 23 рокипісля 28 роківроботитаКВР

(приіснуючихміжремонтнихстроках)

КВР Списання

28 років

6,5 років 4,5 роки 4,5 роки 4,5 роки 3 роки Роки

Варіант 16.Продовженнятермінуслужби вагонівна 23 рокипісля 28 роківроботитаКВР

(припропонованихУЗміжремонтнихстроках)

КВР Списання

28 років

5 років Роки

Варіант 17.Продовженнятермінуслужби вагонівна 23 рокипісля 28 роківроботитаКВР

(припропонованихДІІТомміжремонтнихстроках)

6 років 4 роки 4 роки 4 роки

КВР Списання

28 років

6 років 6 років 6 років 5 років Роки

Варіант 18.Продовженнятермінуслужби вагонівна 23 рокипісля 28 роківроботитаКВР

(припропонованихДІІТомміжремонтнихстроках)

КВР

20 років 11-14 15-18

5 років взалежностівідстану Роки

Варіант 19.Продовженнятермінуслужбикупейноговагонана 23-27 рокипісля 20 роківроботи

6 років 4 роки 4 роки 4 роки

таКВР (припропонованихДІІТомміжремонтнихстроках)

Рис. 4. Варіантиподовженнятермінуслужбипасажирськихвагонів

після 20 та 28 роківроботитавиконанняКВР

Figure

Updating...

References

Related subjects :