ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

22 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

МІНІСТЕРСТВООСВІТИІНАУКИУКРАЇНИ ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ» ННІНСТИТУТЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХДОСЛІДЖЕНЬ

ISSN 2078-1431

ГЕОПОЛІТИКА

УКРАЇНИ

:

ІСТОРІЯ

І

СУЧАСНІСТЬ

Збірник наукових праць

Випуск 1 (22)

Ужгород 2019

(2)

DOI: 10.24144/2078-1431.2019.1(22) УДК 327 (477) Г 36 Виданняздійснюєпублікаціїзаспеціальностями: 055 Міжнароднівідносини, суспільнікомунікаціїтарегіональністудії 056 Міжнародніекономічнівідносини (Галузьзнань – 05 Соціальнітаповедінковінауки) РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Головаредакційноїколегії: Данилець Юрій Васильович – кандидатісторичнихнаук, доценткафедриархеології, етноло -гіїтакультурології (ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет») Заступникголовиредакційноїколегії: Артьомов Іван Володимирович – кандидатісторичнихнаук, професоркафедриміжнарод -нихстудійтасуспільнихкомунікацій, директорННІнститутуєвроінтеграційнихдосліджень (ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет») Члениредакційноїколегії: Віднянський Степан Васильович – член-кореспондентНАНУкраїни, докторісторичнихнаук, професор, завідувачвідділуісторії, міжнароднихвідносинізовнішньоїполітикиУкраїниІнститу -туісторіїУкраїниНАНУкраїни, Газуда Леся Михайлівна – докторекономічнихнаук, професор кафедриекономікиіпідприємництва (ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет»), Го-блик Володимир Васильович – докторекономічнихнаук, професор, першийпроректор (Мука -чівськийдержавнийуніверситет), Грицишен Димитрій Олександрович – докторекономічних наук, професор (Житомирськийдержавнийтехнологічнийуніверситет), Кічера Віктор Вікто-рович – кандидатісторичнихнаук, доценткафедримодерноїісторіїУкраїнитазарубіжнихкраїн (ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет»), Прохненко Ігор Анатолійович – кандидат історичнихнаук, доценткафедриархеології, етнологіїтакультурології (ДВНЗ «Ужгородський національнийуніверситет»), Руденко Ольга Мстиславівна – докторнаукздержавногоуправ -ління, професор, директорнауково-дослідногоінститутупублічногоадмініструваннятаменедж -менту (Чернігівськийнаціональнийтехнологічнийуніверситет), Тодоров Ігор Ярославович – докторісторичнихнаук, професоркафедриміжнароднихстудійтасуспільнихкомунікацій, директорІнформаційногоцентруЄвропейськогоСоюзу, директорнавчально-дослідницького Центруміжнародноїбезпекитаєвроатлантичноїінтеграції (ДВНЗ «Ужгородськийнаціональний університет»), Устич Сергій Іванович – докторсоціологічнихнаук, професор, завідувачкафедри міжнароднихстудійтасуспільнихкомунікацій, НадзвичайнийтаПовноважнийПосол (ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет»), Черленяк Іван Іванович – докторнаукздержав -ногоуправління, професоркафедрибізнес-адміністрування, маркетингутаменеджменту (ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет»), Шкода Мірослав – докторфілософії, доцентфа -культетуменеджментуУніверситетуім. КоменськоговБратиславі (Словаччина), Якубек Петер – докторфілософії, доцент, квесторВНЗ «Дубніцькийтехнологічнийінститут» (Словаччина). РекомендованододрукуВченоюрадоюДВНЗ «Ужгородськийнаціональний університет» (протокол2 від 24 січня 2019 р. ) Електроннаверсія: http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/ © ДВНЗ «УжНУ» Навчально-науковийінститутєвроінтеграційних досліджень, 2019

(3)

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

STATE UNIVERSITY «UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY»

EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE OF EUROPEAN INTEGRATION STUDIES

ISSN 2078-1431

GEOPOLITICS OF UKRAINE:

HISTORY AND MODERN TIMES

Collection of scientific papers

Issue 1 (22)

(4)

DOI: 10.24144/2078-1431.2019.1(22)

УДК 327 (477)

Г 36

The Publication Publishes in Specialties:

055 International Relations, Public Communication and Regional Studies 056 International Economic Relations

(Branch of Knowledge – 05 Social and Behavioral Sciences) EDITORIAL BOARD:

Editor in chief:

Yurii Danylets– Ph.D. (History), Associate Professor of the Department of Archaeology, Ethnology and Cultural Studies (SU “Uzhhorod National University”)

Deputy editor in chief:

Ivan Artiomov – Ph.D. (History), Associate Professor, Professor of the Department of International Studies and Public Communications, Director of the ER Institute of European integration studies

(SU “Uzhhorod National University”) Members of the Editorial Board:

Stepan Vidniansky – Doctor of Sciences (History), Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Head of the Department of History of International Relations and Foreign Policy of Ukraine at the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lesia Hazuda – Doctor of Sciences (Economy), Professor of the Department of Enterprise Economics (SU “Uzhhorod National University”), Volodymyr Hoblyk – Doctor of Sciences (Econ-omy), Professor, First vice-rector (Mukachevo State University), DymytriiHrytsyshen – Doctor of Sciences (Economy), Professor (Zhytomyr State Technological University), Victor Kichera – Ph.D. (History), Associate Professor of the Department of Modern Ukrainian History and Foreign Countries (SU “Uzhhorod National University”), Ihor Prokhnenko – Ph.D. (History), Associate Professor of the Department of Archaeology, Ethnology and Cultural Studies (SU “Uzhhorod National Universi-ty”), Olha Rudenko – Doctor of Sciences (Public Administration), Professor, Director of the Scientifi c Research Institute of Public Administration and Management at Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine), Ihor Todorov – Doctor of Sciences (History), Professor of the De-partment of International Studies and Public Communications, Director of the Information Centre of European Union, Director of the Center for International Security and Euro-Atlantic integration (SU “Uzhhorod National University”), Serhii Ustych – Doctor of Sciences (Sociological Science), Profes-sor, Head of the Department of International Studies and Public Communications, Ambassador Ex-traordinary and Plenipotentiary (SU “Uzhhorod National University”), Ivan Cherleniak – Doctor of Sciences (Public Administration), Professor of the Department of Business-Administration, Marketing and Management (SU “Uzhhorod National University”), Miroslav Skoda - PhD., Faculty of man-agement, department of corporate fi nance, Comenius University (Slovak Republic), Peter Jakubek – PhD., Quaestor of DTI University (Slovak Republic).

Recommended for publication by the Academic Council of Uzhhorod National University (Protocol No.2 of 24.01.2019)

Electronic version: htt p://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/

© SU “UzhNU” Educational and Research Institute of European Integration Studies, 2019

(5)

ЗМІСТ

ГЕОПОЛІТИЧНІПРІОРИТЕТИУКРАЇНИ АртьомовІван. ДесятиліттяСхідногопартнерства: проблемитаперспективи ... 7 ТодоровІгор, ТодороваНаталія. Українсько-німецькi відносинивконтекстіісторіїігеополітики ... 30 БевзюкЄвгеній. Імперіяякісторико-геополітичний феномен ... 45 ЛаверОлександр, МатяшовськаБеата. Людськівтрати УкраїнськоїдержавиувійнахіконфліктахХХІстоліття ... 66 БенчакОлеся. Кордониітранскордонніпроцеси: новітні тенденціїдержавно-просторовихрозмежувань (публікується англійськоюмовою) ... 87 ТокарПетро.УкраїнаіКазахстануконтекстісвітового інтеграційногопроцесу (публікуєтьсяросійськоюмовою) ... 103 ХохолТетяна. СучаснийпотенціалвпливуВишеградської групинаформуванняполітикиЄС. ... 128 МойсюкВіра. ЯдернероззброєнняУкраїни: чибула альтернатива? ... 138 ЄВРОІНТЕГРАЦІЯУКРАЇНИТАЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКАДЕРЖАВИ ВасильМікловда, ВолодимирКубіній. Стратегічна поведінкаекономічнихсистемвумовахглобалізації ... 153 СвятославЖуков. Новіпріоритетиміжнародної маркетинговоїдіяльностіпідприємстввумовахглобалізаціїта інтеграціїУкраїниусвітовегосподарство ... 166 ПопикМар’яна. Стратегічнінапрямирозвиткуінтеграційних структурулісопромисловомукомплексівумовах євроінтеграції. ... 188 МалоголоваТетяна. Публічнаполітикатапублічнавлада: концептуальніпідходидоаналізу ... 203 АбрамоваДарія. Правоверегулюваннядержавноїмовної політикиусферізахиступравнаціональнихменшин ... 226

(6)

CONTENT

GEOPOLITICAL PRIORITIES OF UKRAINE

Ivan Artiomov. The Eastern Partnership Decade:

Challenges and Prospects ... 7

Ihor Todorov, Natalia Todorova. Ukrainian-German Relations in the Context of History and Geopolitics ... 30

Evhenii Bevziuk. Empire as a Historical-Geopolitical

Phenomenon ... 45

Oleksandr Laver, Beata Matiashovska. Human Losses

of Ukrainian State in Wars and Confl icts of XXI century ... 66

Olesia Benchak. Modern Borders and transborder Processes as an Object of Sociological Analysis (published in English) ... 87

Petro Tokar. Ukraine and Kazakhstan in the context

of the world integration process (published in Russian) ... 103

Tetiana Khokhol. Modern Infl uence of the Visegrad

Countries on the Formation of European Union Policy ... 128

Vira Moisiuk. Ukrainian nuclear Distribution: was there

an Alternative? ... 138 EUROINTEGRATION AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Vasyl Miklovda, Volodymyr Kubiniy. Strategic behavior of economic systems in globalization conditions ... 153

Sviatoslav Zhukov. New priorities of international marketing activity of enterprises in Ukraine’s globalization and integration conditions in the world household ... 166

Mariana Popyk. Strategic Directions of the Development of integration Structures in the timber Industry Complex

in the context of European Integration ... 188

Tetiana Maloholova. Public policy and public authority:

conceptual approaches to the analysis ... 203

Dariya Abramova. Legal regulation of the state language policy in the sphere of national minorities rights protection ... 226

(7)

Збірникнауковихпраць. Випуск 1 (22), 2019 УДК 327.39-043.87:630*6(1-32) DOI: 10.24144/2078-1431.2019.1(22).188–202 МарянаПопик, кандидатекономічнихнаук, старшийвикладачкафедриекономічноїтеорії ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет»

СТРАТЕГІЧНІ

НАПРЯМИ

РОЗВИТКУ

ІНТЕГРАЦІЙНИХ

СТРУКТУР

У

ЛІСОПРОМИСЛОВОМУ

КОМПЛЕКСІ

В

УМОВАХ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У статті досліджується проблема стратегічних напря -міврозвиткуінтеграційнихструктур (ІС) улісопромисловому комплексівумовахєвроінтеграції. В ході проведеного дослідженнявстановлено, що асоціація з ЄСнадаєпевні перевагидляЛПК (відкриття європейськихрин -ківдлявітчизняноїлісопромисловоїпродукції, можливістьвико -ристаннясучаснихтехнологійтаін.), водночасзумовлюєризики функціонування інтеграційних структур (жорсткі критерії щодоякостіпродукції, високийрівеньконкуренції). Запропоновано системний підхід до розвитку інтеграцій -нихпроцесіву ЛПКнаосновідержавноїлісовоїполітикиівідпо -відних регіональних програм, спрямованих на узгодження інте -ресів двох неоднорідних підгалузей лісового комплексу – лісового господарстваігалузілісо- тадеревообробки. Регіональніпрограми повинніпередбачати певнізаходищодо стимулюваннястворен -няІС (шляхомзапровадженняпільговогорежимуоподаткування, створення програм державного та регіонального замовлення на продукціюІС), підтримкуфункціонування ІС (створення умов дляпідвищенняінвестиційногоклімату; впровадженняпрограми підвищеннякваліфікаціїпрацівниківтаін.), моніторингдіяльно -стіІСдлярозробкизаходівіззабезпеченняїхрозвиткуістійко -стіуперспективі.

(8)

ГЕОПОЛІТИКАУКРАЇНИ: ІСТОРІЯІСУЧАСНІСТЬ Визначено стратегічні напрямирозвитку ІС у розрізі видів діяльності: усферілісозаготівлі – впровадженняірозширеннясор -тиментної технології заготівлі деревини при рубках головного і побічногокористування, застосуванняновітніхтехнологій; улі -сопильнійсфері – застосуваннякомп’ютернихсистемоптиміза -ціїрозкроюдеревини, впровадженняенергозберігаючихтехнологій; у сфері виготовлення кінцевої продукції – застосування гнучких технологій, якідозволяютьшвидкореагуватиназміникон’юнк -туриринку, випускекологічночистоїпродукціїтарозширенняїї асортименту, впровадженнябезвідходноговиробництва. Ключовіслова:інтеграційніструктури, лісопромисловий комплекс, євроінтеграція, принципи стійкого розвитку галузі, стратегія розвитку лісової галузі регіону, стратегічні напрями розвиткуІС.

The article deals with the problem of strategic directions of the development of integration structures in the timber industry complex in the context of European integration.

It has been established that the association with the European Union off ers certain advantages for the timber industry complex (opening of Eu-ropean markets for domestic forest products, an opportunity to use modern technologies, etc.) but also defi nes the risks of functioning of integration structures (strict criteria for product quality, high level of competition).

There is proposed the system approach to the development of in-tegration processes in the timber industry complex on the basis of the state forest policy and the corresponding regional programs aimed at harmonizing the interests of two inhomogeneous sub-sectors of the forest complex – forestry and timber processing. Regional programs should include certain measures to stimulate the creation of integration structures (by introducing a preferential tax regime, creating programs of state and regional procurement of products of integration struc-tures), to support the functioning of integration structures (creation of the conditions for increasing the investment climate; the introduction of employee training programs, etc.), to monitor the activities of inte-gration structures to develop measures to ensure their development and sustainability in the long-term.

(9)

Збірникнауковихпраць. Випуск 1 (22), 2019

The strategic directions of development of integration structures in the regional timber industry complex are determined in the context of certain types of activities: in the sphere of wood logging – introduc-tion and expansion of sorting technology of timber harvesting while cutt ing for main and secondary use, the usage of advanced technolo-gies, the introduction of non-waste technologies with full utilization of resources; in the sawmill sector – the development of processing in-dustries directly in the logging areas; expansion of the range of produc-tion; the combination of production based on the full use of wood waste; the application of technology of computerized and optimized cutt ing of wood resources; in the sector of production of fi nal products – the use of fl exible technologies that allow to react quickly to the changes in the market conditions; the need to expand the range of products.

Key words: integration structures, timber industry complex, Eu-ropean integration, principles of sustainable development of the indus-try, strategy of forestry development of the region, strategic directions of development of integration structures.

Насьогоднішнійденьпроблемареформуванняекономі -киУкраїниякнанаціональному, такірегіональномурівнях є складною і суперечливою. В умовах реалізації реформи децентралізації відбувається послаблення впливу держави на соціально-економічні процеси розвитку окремих регіо -нів. За таких обставин важливим завданням є відновлення втрачених і формування нових, відповідних сучасним реа -ліям, системних інтеграційнихзв’язків, насампереднарівні регіональних промислових комплексів. Посиленню проце -сів інтеграції сприяє лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, активнефункціонуваннявітчизняногобізнесуна світовомуринку, євроінтеграційніпроцеситощо. Інтеграційніструктури (ІС) довелисвоюефективність у практицідіяльностіяквітчизняних, такізарубіжнихкраїн, і вважаютьсяосновоюсучасної економіки. Великі корпорації таїхоб’єднаннязабезпечуютьтехнологічнийпрогрес, еконо -мічнезростанняісоціальнузахищеністьгромадян. Особли -вовагоміїхпозиціївприродоексплуатуючихгалузяхеконо

(10)

-ГЕОПОЛІТИКАУКРАЇНИ: ІСТОРІЯІСУЧАСНІСТЬ міки, зокремалісовійсфері, якаєоднієюзпріоритетнихдля Закарпатськоїобласті. Впливінтеграційнихпроцесівнарозвитокекономічних системактивнодосліджуєтьсявітчизнянимийзарубіжними науковцями. Так, теоретико-методологічні аспектипробле -ми інтеграції представлено в роботах К. Ерроу, Д. Норта, А. Мазаракі, Д. Росса, К. Румянцева, Р. Коуза, Т. Фролової, Д. Хея, Ф. Шерера, М. Ярчук. Вагомийвнесокудослідження особливостей формування ІС у вітчизняній промисловості здійснили В. Андрійчук, Ю. Барташевська, П. Гайдуцький, В. Дикань, Т. Дудар, Т. Колодяжна, Т. Камінська, Д. Мала -щук, В. Микитенко, Ю. Нестерчук, А. Оксак, В. Хаустова, І. Яненкова, О. Шубалий та ін. Окремі аспекти інтеграцій -нихпроцесівнарегіональномурівнівивчаютьА. Корнієнко, М. Лендєл, Б. Мільнер, В. Мікловда, М. Пітюлич, Н. Попади -нець, Д. Симонов, Р. Шулла, В. Ярема, І. Яскалтаін. Інтеграція вітчизняної економіки в цілому та лісопро -мислового комплексу (ЛПК) зокрема в економічний про -стірЄСвідкриваєновіможливостідлявітчизнянихсуб’єктів підприємницької діяльності (СПД), алеводночас зумовлює і значні ризики функціонування інтеграційних структур. Саметомуголовноюметоюдослідженняєвизначеннястра -тегічних напрямів розвитку інтеграційних структур у лісо -промисловомукомплексівумовахєвроінтеграції. Ефективним інструментом при розробленні стратегіч -нихпланів розвиткуекономікивціломута окремихСПД є порівняння впливу можливостей та ризиків, які відкрива -ютьсяврамкахєвроінтеграції, врозрізівисокоготанизького рівняінтегрованостіпідприємствЛПК (табл.1) [1,2]. Як засвідчує порівняльний аналіз, високий рівень ін -тегрованості підприємств ЛПК створює передумови для більш ефективного використання ринкових можливостей та мінімізації ризиків, які виникають у процесі інтеграції вітчизняного ЛПК в економічний простір ЄС. У зв’язку з цим виникає необхідність у виробленні нових рішень, зо -креманарівнірегіонів, спрямованихнаякіснутрансформа

(11)

-Збірникнауковихпраць. Випуск 1 (22), 2019 цію умов функціонування вітчизняного лісопромислового комплексу. Таблиця 1 Порівняльнийаналізвпливуєвроінтеграційних процесівнафункціонуванняСПДвумовахвисокогоі низькогорівняінтегрованості Високийрівеньінте -грованостіпідпри -ємствЛПК Низькийрівеньінте -грованостіпідпри -ємствЛПК Ринкові можливості, які відкриваютьсяврамках європейської інтеграції Відкриття єв -р о п е й с ь к и х ринків для вітчизняної продукції у сферіЛПК Інтеграційні структури занаявності різноманіт -нихнапрямів діяльності та широкої номенкла -тури продукції можуть ефективнодиверсифіку -ватисвоїринковіризики Окремі підприємства за наявності одного напря -му діяльності та вузької номенклатуи продукції не можуть ефективно диверсифікувати свої ринковіризики Можливість використан -ня сучасних технологій Інтеграційні структури можуть наростити до -статній інвестиційний потенціалдляпридбан -ня і впровадження в господарський процес сучасних низьковитрат -них і високопродуктив -нихтехнологій Окремі підприємства мають обмежений ін -вестиційний потенціал, недостатній для при -дбання і впровадження в господарський процес сучасних низьковитрат -них і високопродуктив -нихтехнологій Ринковіризики, яківиникаютьурамкахєвропейської інтеграції Жорсткі кри -терії щодо якості про -дукції Інтеграційні структури мають достатній рівень фінансовихресурсівдля впровадження сучасних системконтролюякості продукціївідповіднодо критеріївЄС Окремі підприємства не маютьдостатньогорівня фінансових ресурсів для впровадження сучасних систем контролю якості продукції відповідно до критеріївЄС

(12)

ГЕОПОЛІТИКАУКРАЇНИ: ІСТОРІЯІСУЧАСНІСТЬ Високий рі -вень конку -ренції Інноваційний потенці -ал інтегрованих струк -тур є високим, що доз -воляє вести ефективну конкурентну боротьбу навнутрішньомутазов -нішньомуринках Інноваційний потенціал інтегрованих структур є обмеженим, що усклад -нює ведення ефективної конкурентної боротьби на внутрішньомутазов -нішньомуринках Діяльність суб’єктів регіональних ЛПК спрямована в основномунарегіональніпотребиізнаходитьсявполізору першзавсерегіональнихорганів влади. Регіональні адміні -страції, враховуючи потреби своїх територій і особливості їхнього розвитку, зацікавлені підтримувати в регіоні спри -ятливий клімат для активізації суб’єктів ЛПК, особливо в умовахєвроінтеграції. Так, регіональніорганивладиможуть більш об’єктивнооцінитидотриманняучасникамилісогос -подарської діяльності екологічних вимог, вклад кожного з них упроцес лісовідновлення. Саме нарегіональному рівні необхідно приймати основні рішення з формування спеці -альнихінститутів (інфраструктури) регулювання діяльності суб’єктів ЛПК – фондів, асоціацій, холдингів та ін. інститу -цій, якіздійснюютьмаркетингові, інформаційні, консалтин -гові послуги, фінансових інститутів (лізингових компаній, спеціалізованихбанків, страховихігарантійнихфондів). Вартозазначити, щозабудь-якихумовгосподарювання важливарольувирішенніпитань регулюваннялісовикори -стання, відновлення, охорониізахистулісіввідводитьсядер -жаві. Саме держава, використовуючи різні способи впли -ву, нівелює недоліки ринкової системи, здійснює розподіл доходів від використання лісового фонду. Широка сфера втручаннядержавиупитаннярегулюванняіконтролюзалі -совими ресурсамипідвищує їїроль упитанніохорони всіх соціальнихцінностейтаінтересів, алевтойжечасобмежує свободу підприємців у використанні лісових ресурсів най -більшвигіднимдля нихспособом. Нанашудумку, держава повиннабутинестороннімнаглядачем, аактивнимкоорди

(13)

-Збірникнауковихпраць. Випуск 1 (22), 2019 натором, приймаючисвоєчасні рішення. В першучергу це стосуєтьсядавноназрілоїпроблемизменшенняподаткового тискуірегулюваннямонопольнихціннатранспортніпослу -гитаенергетичніресурси, будівництвоімодернізаціюлісо -вихдорігтощо. Оскількиформуванняінтеграційнихструктурпередба -чає об’єднання підприємств, які належать до двох неодно -ріднихза своїмзмістом галузей – лісової талісо- і деревоо -бробної, необхідно враховувати особливості їхнього функ -ціонування. Дійсно, лісове господарство спрямовує свою діяльність на вирішення проблеми розвитку лісів, а лісо- і деревообробнапромисловість – напитаннялісовикористан -ня. При цьому, як засвідчує досвід, неодноразові спроби організаційного об’єднання лісового господарства і лісової промисловості послаблювали державний контроль, спри -чинялидомінування лісопромислової діяльності, хоча пер -виннийівизначальнийхарактер, нанашудумку, маютьтакі специфічні функції лісовогогосподарства, як охороналісів відпожеж, захиствідшкідниківіпромисловогозабруднен -ня, лісовідновленнятаін. Вираженнямдержавнихінтересівузазначенихгалузях, рівноправних за своєю суттю, повинна стати збалансована державнаполітика. Мовайдепрополітикудержавистосов -нолісів урамках двох галузейматеріального виробництва: лісового господарства і лісо- та деревообробної промисло -вості. При цьому лісова політика повинна містити в собі рисиякекологічної, такіекономічноїполітики. Такимчином, розвитокІСповиненбазуватисянаприн -ципах стійкого розвитку галузі природокористування, що дозволяєформуватидля кожноговидуприродних ресурсів стратегіюїхвикористання, охорони, захистутавідновлення. До таких принципів належать екологічні, економічні, соці -альні, культурнііполітичні. Екологічні принципи передбачають збереження на -вколишньогосередовища, біологічногорізноманіттялісових екосистем, раціональне використання природних ресурсів,

(14)

ГЕОПОЛІТИКАУКРАЇНИ: ІСТОРІЯІСУЧАСНІСТЬ охорону атмосфери, земель, водного середовища, екологіч -нобезпечневикористаннябіотехнологійтаін. Економічніпринципи. Донихналежать: дотримання балансу економічних інтересів основних суб’єктів лісових відносин. Вирішеннязавданьзфінансуваннялісовогогоспо -дарства, виходячизвизначеннядляцихцілейзасобівнаріз -них рівнях, починаючи з державного бюджетногофінансу -ваннярегіонівдоінвестуванняконкретнихцільових завдань промисловістю, громадськими і міжнародними фондами, юридичнимиіфізичнимиособами. Соціальні принципи. Визначають необхідність поси -лення ролілісів зметою всебічногозадоволення потребна -селенняв лісовійпродукції різних видів іпризначення, що сприятимепідвищеннюжиттєвогорівня, атакожумовпра -цііжиттябезпосередньопрацівниківЛПК. Культурні принципи. До них належать: збереження лісовихландшафтів, вдосконаленнядіючихірозвитокнових природних територій (заповідників, парків, курортних зон таін.), зеленихзонілісопарковихчастинумістах, розвиток екологічноготуризму, культурнихінауковихзв’язківнарівні регіонівіміждержавногоспівробітництва. Розвиток худож -нього промислу, будівництва дерев’яних будинків, особли -во тих, які використовують у своєму виробництві глибоку безвідходнупереробкудеревини. Політичні принципи. Створення і розвиток громад -сько-політичної системи, при якій кожний природний ре -сурсбудематисвоговласника; прававласностізаконодавчо закріпленіінадійнозахищенівінтересахмайбутніхпоколінь яктакі, щомаютьнайвищийпріоритетусистеміцінностей суспільства. Стійке управліннялісовими ресурсами зачіпає інтере -си різних груп населення, галузей промисловості, органів управліннялісамиіорганівмісцевогосамоврядування. Воно передбачає збереження і підтримку на прийнятному для суспільства рівні історично сформованих ландшафтів, еко -логічних ніш тварин і рослин, які в сукупності визначають

(15)

Збірникнауковихпраць. Випуск 1 (22), 2019 організаціюживихорганізмів нарівніпопуляції, виду, еко -системи. Прицьомунеобхіднорозглядатиуправліннялісо -використаннямурамкахстратегіїуправліннялісовоюгалуз -зюконкретної територіїікраїнивцілому, тобторозвивати екосистемнийпідхіддоїїуправління. Вартовідзначити, щозбереженнябіорізноманіттясамо пособінемаєсенсузточкизорустійкогоуправліннялісами без взаємозв’язку із лісозаготівлею і збереженням та збіль -шеннямдохідностілісів. Насьогоднішнійденьслідвизнати, що зростання доходів лісового господарства України без -посередньо залежить від ефективності лісопромислового виробництва, тобто від зростання обсягів лісозаготівлі, від потенціалу ринків споживачів вітчизняних лісоматеріалів. Самелісо- ідеревообробнагалузь визначаєрівеньрозвитку лісовоїсферивцілому. Намипропонуєтьсясистемнийпідхіддорозвиткулісо -воїгалузінаосновідержавноїлісовоїполітикиівідповідних регіональнихпрограм, спрямованихнаузгодженняінтересів двохнеодноріднихпідгалузейлісовогокомплексу (рис. 1). Зауважимо, що на сьогоднішній день у Закарпатській областіреалізуєтьсянизкапрограм, які частковоспрямова -ні на розвиток досліджуваної галузі. Зокрема, деякі аспек -ти розвиткулісової промисловості області зазначені в Регі -ональній стратегії розвитку Закарпатської області до 2020 року, Програмі економічногоісоціальногорозвиткуЗакар -патськоїобласті, Програмірозвиткумалогоісередньогопід -приємництваобластітаін. Аналіззазначенихпрограмзасвідчує, щоможнавиокре -митиспільні проблемиінапрямирозвиткулісовогогоспо -дарства, атакожлісо- ідеревообробноїпромисловості:  збільшеннякількостііякостідоступногодлявикори -станнялісу, якийзаготовляєтьсяврегіоні;  продовженняборотьбизнезаконнимивирубками;  збільшеннявиробничихпотужностейдляспоживан -нянаявногообсягулісосировини;  розвитоквиробництвапродукціїглибокоїпереробки.

(16)

ГЕОПОЛІТИКАУКРАЇНИ: ІСТОРІЯІСУЧАСНІСТЬ Рис. 1. Стратегіярозвиткулісовоїгалузірегіону Однак цими документами не передбачено можливість структурної реорганізації підприємств з метою вдоскона -лення їхньої діяльностіта підвищення конкурентоздатності вумовахєвроінтеграції. Це, нанашудумку, зумовлюєнеоб -хідністьвключенняназваногопитанняувідповідніпрограми економічногорозвиткурегіону.

(17)

Збірникнауковихпраць. Випуск 1 (22), 2019 Регіональна програма розвитку лісопромислового комплексуповиннапередбачатитакіскладові, як: 1. Формування заходів щодо стимулювання створення ІС: забезпечення ефективногорозвиткуцихструктур, спря -мованого на виготовлення високоякісної лісопромислової продукції. Для цього потрібно врахувати специфіку ЛПК, щодастьможливістьвизначитипріоритетнінапрямидіяль -ностіінтеграційноїструктури; впроваджуватисистемузахо -дівщодостимулюваннярозвиткуІС, якавключаєпільговий режим оподаткування, створення програм державного та регіональногозамовленнянапродукціюІС. 2. Підтримкапроцесівформуванняінтеграційнихструк -тур, щозумовлюєствореннянеобхіднихумовдляпідвищен -ня конкурентоспроможності продукції ІС. За таких умов необхідно: створення програми підвищення кваліфікації працівників; формування умовдля підвищення інвестицій -ногоклімату; проведення міжнародних семінарів, виставок таконференцій з метою обміну досвідом, накопиченняпо -трібноїінформації. 3. Моніторинг діяльності лісопромислових інтеграцій -них структур. Своєчасне зверненняуваги напомилки фор -муванняІС таїх усуненнядля підвищення конкурентоздат -ності продукції. Для цього потрібно: сформувати систему стратегічного управління ІС, яка б включала аналіз страте -гічнихзмін; постійниймоніторингфінансовогостануІСдля розробки заходів із забезпечення їх розвитку і стійкості в перспективі [3]. Прицьомунеобхідновраховуватитакіфактори:  реалізація першочергових завдань з формування і розвитку ІС повинна відбуватися в рамках узгодженої сис -темиміжгалузевоївзаємодії (лісовогогосподарстваілісо- та деревообробноїпромисловості) такоординаціївиробничих процесів;  формуванняінтегрованої структури на рівні регіону повинносприятидосягненнюузгодженостівсистеміуправ -ління;

(18)

ГЕОПОЛІТИКАУКРАЇНИ: ІСТОРІЯІСУЧАСНІСТЬ  ІС повинні зумовлювати стратегічну спрямованість всіхінтеграційнихутвореньумежахпевноїтериторії;  розвиток виробництва є можливим якна рівні регі -ону, такіздопомогоюзарубіжнихпартнерівприреалізації раціональногоінтеграційногопроцесу;  створенняінтеграційної структуриповинно сприяти реалізації завдань розвитку лісопромислового комплексу шляхомліквідаціїструктурнихдиспропорцій. Зважаючинате, щоврегіоніприсутніокреміелементи інтеграції виробництва на підприємствах ЛПК, основними напрямамирозвиткутакихструктурєтакі:  створення технологічно взаємопов’язаних виробни -чих ізбутовихланцюгів, щозабезпечуєбезперебійнефунк -ціонуваннявсіхвключенихуІСпідприємствіменшуступінь їхзалежностівідзовнішніхпостачальників;  диверсифікація бізнесу, колив ІСвходять різнорідні підприємства, щовиробляютьрізні видипродукції. Дивер -сифікація сприяє нарощуванню потужностій підвищенню стійкості ІС шляхом оперативного перерозподілу фінансо -вихтаіншихресурсівміжнапрямамибізнесу;  оптимізаціяструктуриуправління, впроцесіякоїке -рівництво головної компанії може зосередитися на розро -бленні і вирішенні стратегічних завдань, які забезпечують перспективнийрозвитоквсієїгрупипідприємств. Виконан -няпоточнихрутиннихопераційпереноситьсянарівеньінте -грованихпідприємств;  створення власної сервісної мережі, коли окремі службипідприємств (ремонтні, транспортні, будівельні, збу -тові і т. д.) реорганізуютьсяі реєструються як окреміюри -дичні особи, які в централізованому порядкуобслуговують всіпідприємства, яківходятьуІС;  підвищеннястійкостібізнесу. Розробляючиновівиди продукціїівводячиінновації втехнологічніпроцеси, ІСна -ражається напевний ризик, оскільки завжди єймовірність отриманнянегативногорезультату. НаявністьупортфеліІС значноїкількостіризиковихпроектівпризводитьдотого, що

(19)

Збірникнауковихпраць. Випуск 1 (22), 2019 інвесторирозглядаютьтакепідприємствояквисокоризико -ве, щоспричиняєпадінняринковоїціниакцій. Щобзнизити ризики, підреалізаціюінноваційнихпроектівдіючакомпа -ніястворюєдочірні підприємства, які несутьобмеженувід -повідальністьумежахсвогомайна. Отже, стійкістьголовної компанії підвищується, а ризики переносяться на дочірнє підприємство;  перехідІС врегіональномуЛПК яккеруючоїкомпа -нії від управління лісопромисловими підприємствами до управліннялісовимбізнесом;  підвищенняконкурентоспроможностінаринкулісо -воїтадеревообробноїпродукції, наслідкомчогоєвирішен -нязавданьформуванняіміджукомпанії, підвищенняїївар -тості, залученняінвестиційтощо. Оскільки наше дослідження присвячене вивченню ді -яльностіінтеграційнихструктурулісопромисловомукомп -лексі, токонкретнодля регіональниххолдингів пріоритетні напрямирозвитку в розрізі окремих підгалузей можна ко -роткоохарактеризуватитак:  улісозаготівельній: впровадженняірозширеннясор -тиментноїтехнологіїзаготівлідеревиниприрубкахголовно -гоіпобічногокористування, застосування новітніхтехноло -гій, впровадження безвідходних технологій з повним вико -ристаннямресурсів;  удеревообробній: розвиток переробнихвиробництв безпосередньо в лісозаготівельних районах; розширення асортименту виробництва продукції; комбінування вироб -ництва на основі повного використання відходів деревних ресурсів; застосування технології комп’ютеризованого й оптимізованогорозкроюдеревнихресурсів;  увиробництві фанери: збільшеннявипуску фанери, впровадженняенергозберігаючихтехнологій, випускеколо -гічночистоїпродукції;  увиробництвіплит: виробництводеревоволокнистих плитсередньоїщільностітипуМДФ;  увиробництвімеблів: застосуваннягнучкихтехноло

(20)

-ГЕОПОЛІТИКАУКРАЇНИ: ІСТОРІЯІСУЧАСНІСТЬ гій, якідозволяютьшвидкореагуватиназміникон’юнктури ринку, необхідністьрозширенняасортиментупродукції. Отже, лісопромисловий комплекс з його високим рів -нем спеціалізації виробництва від лісозаготівлі до вироб -ництва готовоїпродукції є оптимальнимсередовищем для вертикальноїінтеграції. Стратегічнимнапрямомна сьогод -нішнійденьєстворенняхолдингівнабазівеликихісередніх лісо- і деревообробних підприємств, підприємств з вироб -ництвамеблів. Створенняінтеграційнихструктурдозволитьконсоліду -ватидіїпідприємствщодозахистуїхекономічнихінтересів, особливовумовахєвроінтеграції, здійснюватиєдинунауко -во-технічну іекспортну політику, сприяти зміцненнюдові -ривнутрішніхінвесторів, залученнюдешевшихістабільних джерелфінансування. Прицьомунеобхіднимєпоступовий перехід до діяльності підприємств на принципах сталого розвитку, безперервногокористуваннялісом, комплексного освоєннялісовихресурсів. СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ 1. ПопадинецьН. М. Рольспеціалізованихорганізаційурозвит -ку лісопромисловості регіону. Соціально-економічні проблеми сучасногоперіодуУкраїни. – 2018. – Вип. 1 (129). – С. 69–76.

2. Picot A., Dietl H., Franck E. Organisation: eine ökonomische Perspektive. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2008. 430 S.

3. Jonsson R., Rinaldi F., San-Miguel-Ayanz J. The global forest trade model. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. 200 p.

REFERENCES

1. Popadynets, N. M. Rol spetsializovanykh orhanizatsii u rozvytku lisopromyslovosti rehionu. [The role of specialized organizations in the development of the forest industry of the region.]

(21)

Sotsialno-Збірникнауковихпраць. Випуск 1 (22), 2019

ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. 2018. Vol. 1 (129). P. 69–76. [in Ukrainian].

2. Picot A., Dietl, H., Franck, E. Organisation: eine ökonomische Perspektive. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2008. 430 S. [in German]. 3. Jonsson, R., Rinaldi, F., San-Miguel-Ayanz, J. The global forest trade

model. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. 200 p. [in English].

(22)

Наукове

видання

ГЕОПОЛІТИКА

УКРАЇНИ

:

ІСТОРІЯ

І

СУЧАСНІСТЬ

Збірник

наукових

праць

Випуск

1 (22)

Свідоцтвопродержавнуреєстраціюдрукованогозасобу масовоїінформаціїКВ№ 20545-10345ПР, виданеМіністерствомюстиціїУкраїни 15.01.2014 р. Коректура: СередаЛ.І. Технічнаредакція:ХохолТ.І., АртьомоваА.А. Комп’ютернаверстка, обкладинка: КокінаР.С. Підписано до друку 06.05.2019. Гарнітура Palatino Linotype. Формат 60х84/16. Ум.друк.арк.15,2. Зам.№ ____. Тираж 100 прим. Виготовленотавидруковано: ТОВ «РІК-У» 88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 36 Г36 Геополітика України: історія і сучасність: збірник нау -кових праць. Вип. 1 (22). / ред.кол.: Ю.В. Данилець (гол.ред.), І.В. Артьомов, С.В. Віднянськийтаін. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. 262 с. ISSN 2078-1431 ДОІ:10.24144/2078-1431.2019.1(22) УДК 327 (477)

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :