MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic

37 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

ORTODONCIE

Recenzovany cÏasopis CÏeske ortodonticke spolecÏnosti

Published by the Czech Orthodontic Society

RocÏnõÂk (Volume): 19 Rok (Year): 2010 CÏõÂslo (Number): 1

IndexovaÂno: Bibliographia Medica CÏechoslovaca od roku 1992

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Obsah (Contens): SpolecÏenska rubrika str. 5 ZpraÂvy z vyÂboru str. 7 ZajõÂmavosti v ortodoncii str. 9 Odborna praÂce str. 13

ZhodnocenõÂ uÂstnõÂ hygieny ortodontickyÂch pacientuÊ (Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients) FaÂze ruÊstu podle kefalogramu a ortopantomogramu (Phases of growth according to cephalogram and OPG)

Kongres CÏOSstr. 36

Ze zahranicÏnõÂch cÏasopisuÊ str. 40

Informace str. 42

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vydavatel: CÏeska ortodonticka spolecÏnost (Published by the Czech Orthodontic Society)

VedoucõÂ redaktor (Editor in Chief): Doc. MUDr. MilosÏ SÏpidlen, Ph.D., Olomouc, Czech Republic RedakcÏnõÂ rada (Editorial Board): MUDr. Karel Floryk, VysÏkov, Czech Republic

MUDr. Milada HaÂlkovaÂ, Strakonice, Czech Republic MUDr. Jan Horal, Praha, Czech Republic

MUDr. Martin HoraÂcÏek, HavlõÂcÏkuÊv Brod, Czech Republic Prof. MUDr. Milan KamõÂnek, DrSc., Olomouc, Czech Republic MUDr. Ivana KyralovaÂ, Hradec KraÂloveÂ, Czech Republic MUDr. Ivo Marek, BrÏeclav, Czech Republic

Dr. Malgorzata Sitarek - Madaj, PoznanÂ, Polska MUDr. Milada StehlõÂkovaÂ, KromeÏrÏõÂzÏ, Czech Republic MUDr. Marie SÏtefkovaÂ, CSc., Olomouc, Czech Republic MUDr. Hana TycovaÂ, Praha, Czech Republic

Dr. Mariusz Wilk, LodzÂ, Polska VedoucõÂ redaktor web stran

(Editor in Chief web pages) MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic Adresa redakce (Contact Address): 772 00 Olomouc, PalackeÂho 12

fax: 585 223 907, tel.: 585 418 151

e-mail: redakce@orthodont-cz.cz, www.orthodont-cz.cz ISSN: 1210±4272

CÏasopis ORTODONCIE je veden v rejstrÏõÂku recenzovanyÂch, neimpaktovanyÂch cÏasopisuÊ.

Je vydaÂvaÂn 5x rocÏneÏ (ORTODONCIE is published in 5 issues per year)

Sazba (Type setting): FIS Print Olomouc. Tisk (Printed by): TiskaÂrna Mor. TrÏebovaÂ

Cena (Payment): 200,± KcÏ (8,± EUR), CÏ. uÂ.: 32932-021/0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodne cÏõÂslo. CÏasopis je bezplatneÏ zasõÂlaÂn cÏlenuÊm CÏeske ortodonticke spolecÏnosti.

A copy of the ORTODONCIE is sent to all members of the Czech Orthodontic Society in good spending with their subscription. UzaÂveÏrky (Dedline for the next year):6. 3, 15. 5., 18. 9. a 9. 11. 2010.

(2)

V lednu a uÂnoru roku 2010

sve vyÂznamne zÏivotnõ jubileum oslavili:

MUDr. Eva VelõÂsÏkovaÂ, CSc., Brno

MUDr. Margita VõÂtovaÂ, Praha 10

MUDr. Jana FisÏerovaÂ, PodolõÂ

MUDr. Miroslava UrbancÏõÂkovaÂ, Brno

MUDr. Ivan MalyÂ, SÏteÏtõÂ

MUDr. Jan SÏedivec, CõÂnovec

MUDr. Eva BoulovaÂ, BruntaÂl

MUDr. BlazÏena JanõÂkovaÂ, ValasÏske MezirÏõÂcÏõÂ

MUDr. Miroslava PetraÂkovaÂ, DolnõÂ BrannaÂ

SrdecÏneÏ blahoprÏejeme!

SpecializacÏnõÂ atestace

Ve dnech 8-9. 12. 2009 probeÏhly specializacÏnõÂ atestacÏnõÂ zkousÏky a specialisty v oboru ortodoncie se uÂspeÏsÏneÏ stali

MUDr. Ladislav BernaÂt MUDr. ZdeneÏk Haken MUDr. Anna MateÏjkova MUDr. Lusine Samsonyanova MUDr. Zuzana Szostkova MUDr. MarkeÂta VinklaÂrkovaÂ

BlahoprÏejeme

Recenzenti cÏasopisu Ortodoncie

MUDr. Hana BoÈhmovaÂ

MUDr. PavlõÂna CÏernochovaÂ, Ph.D. Prof. MUDr. Milan KamõÂnek, DrSc. MUDr. Martin Kotas, Ph.D.

MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

MUDr. JirÏõÂ Petr

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Doc. MUDr. MilosÏ SÏpidlen, Ph.D. MUDr. Marie SÏtefkovaÂ, CSc. MUDr. Miroslava SÏvaÂbovaÂ, CSc. MUDr. JirÏõ Tvardek, Ph.D. MUDr. Hana Tycova MUDr. Wanda UrbanovaÂ

Recenzenti pro hranicÏnõÂ obory

MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

Prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc.

Prof. MUDr. Tat'jana DostaÂlovaÂ, DrSc., MBA MUDr. Rene FoltaÂn, Ph.D.

MUDr. PrÏemysl KrejcÏõÂ, Ph.D. Doc. MUDr. Milan MachaÂlka, CSc. Doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, Ph.D. Prof. MUDr. JirÏõÂ MazaÂnek, DrSc.

Doc MUDr. KveÏtoslava NovaÂkovaÂ, CSc. Prof. MUDr. JindrÏich Pazdera, CSc. Doc. MUDr. LudeÏk PerÏinka, CSc. Doc. MUDr. Lenka RoubalõÂkovaÂ, Ph.D. Doc. MUDr. Radovan SlezaÂk, CSc. Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. Doc. MUDr. Jitka StejskalovaÂ, CSc. Doc. MUDr. AntonõÂn SÏimuÊnek, CSc. Prof. MUDr. JirÏõÂ VaneÏk, CSc.

(3)

ZpraÂvy z vyÂboru

1) Diplom cÏestneÂho cÏlena CÏOS prÏedala dr. Kot'ova osobneÏ prof. Rakosimu. Toto duÊstojne prÏedaÂnõ bylo spojeno s zÏivotnõÂm jubileem prof. Rakosiho.

2) VyÂbor schvaÂlil pravidla pro smlouvy s firmami a sponzory kongresuÊ CÏOS (viz samostatna prÏõÂloha).

3) VyÂbor vzal na veÏdomõÂinformaci dr.Marka z jednaÂnõ na VZP, zÏe se nepodarÏilo prosadit do dohodovacõÂho rÏõÂ-zenõ zlepsÏenõ ekonomicke podpory pro pacienty s roz-sÏteÏpy. Bude uÂkolem vyÂboru znovu na to upozornÏovat a navrhovat.

4) VyÂbor schvaÂli l NaÂvrh zaÂsad financÏnõ podpory kli-nickyÂch pracovnõÂkuÊ prÏi jejich zahranicÏnõÂch aktivitaÂch (viz samostatna prÏõÂloha).

5) VyÂbor prodiskutoval problematiku podpory za-hranicÏnõÂch lektoruÊ pro sekcizubnõÂch technikuÊ prÏikon-gresech CÏOS a vyjaÂdrÏil se, zÏe CÏOS nebude tyto lektory financÏneÏ podporovat.

6) VyÂbor s poteÏsÏenõÂm prÏijal zpraÂvu dr. Marka o pozitiv-nõÂm ekonomickeÂm vyÂsledku 2.cÏesko-slovenskeÂho kon-gresu a 10.konkon-gresu CÏOS. VyÂbor konstatoval, zÏe kongres se vydarÏil odborneÏ, ekonomicky i spolecÏensky a osveÏd-cÏila se spolupraÂce s firmou Guarant int. VyÂbor doporucÏi l odmeÏni t cÏleny organizacÏnõÂho vyÂboru, konkreÂtnõÂ cÏaÂstky stanovõÂ dr. AlexandrovaÂ, prezidentka kongresu.

7) VyÂbor odsouhlasil, zÏe v r. 2014 by se meÏl uskutecÏ-nit opeÏt cÏesko-slovensky kongres, a to tentokraÂt na Slovensku.

8) VyÂbor schvaÂli l naÂvrh cÏlenuÊ akreditacÏnõÂ komise pro obor ortodoncie na dalsÏõÂ funkcÏnõÂ obdobõÂ.

9) VyÂbor vzal na veÏdomõ informaci dr. Marka o pro-bleÂmech s novelizacõÂvyhlaÂsÏky MZCÏR o uÂhradaÂch zdra-votnõ peÂcÏe na rok 2010. PrÏiprojednaÂvaÂnõ v legislativnõ komisi vlaÂdy z formaÂlnõÂch duÊvoduÊ vypusÏteÏna u orto-dontickyÂch vyÂkonuÊ formulace, zÏe materiaÂl pro fixnõ ortodonticke aparaÂty nenõ hrazen zdravotnõ pojisÏt'ov-nou. To by v praxiprÏineslo nerÏesÏitelne ekonomicke probleÂmy. Mohlo by to veÂst u ortodontistuÊ ik maso-veÂmu rozvazovaÂnõ smluv s pojisÏt'ovnami. VyÂbor poveÏrÏil sve zaÂstupce, aby daÂle rÏesÏi li s CÏSK a MZCÏR.

10) VyÂbor prÏijal informaci sÏeÂfredaktora cÏasopisu Orto-doncie doc. SÏpidlena o tom, zÏe redakcÏnõÂ rada cÏasopisu bude redukovaÂna a naopak bude vytvorÏena skupina re-cenzentuÊ, jejichzÏ seznam bude zverÏejneÏn v cÏasopise.

11) VyÂbor schvaÂlil naÂvrh termõÂnuÊ specializacÏnõÂch zkousÏek z oboru ortodoncie pro rok 2010: 1.-2. 6. 2010 - Praha, 30. 11.-1. 12. 2010 - Praha.

VyÂbor CÏeske ortodonticke spolecÏnosti s poteÏsÏe-nõÂm konstatuje, zÏe se v rÏadaÂch privaÂtnõÂch ortodon-tistuÊ nasÏli kolegoveÂ, kterÏõ sponzorskyÂm darem prÏispeÏli na postgraduaÂlnõ vyÂuku oboru ortodoncie na stomatologickyÂch klinikaÂch.

MUDr. JirÏõÂ Petr

ShrnutõÂ pravidel pro firmy

a sponzory kongresuÊ CÏOS

1) Bude pouze jeden generaÂlnõ partner. Pokud se objevõ võÂce zaÂjemcuÊ o tuto pozici, bude generaÂlnõ par-tner ¹vysouteÏzÏenª (ve sponzorskeÂm manuaÂlu bude stanovena cÏaÂstka pro tuto pozici, generaÂlnõÂm partne-rem se vsÏak stane ta firma, ktera nabõÂdne veÏtsÏõ cÏaÂstku nad raÂmec stanoveneÂ). VysouteÏzÏenõ probeÏhne ve firmeÏ Guarant za prÏõÂtomnostõ vsÏech zaÂjemcuÊ, nabõÂdky od jednotlivyÂch zaÂjemcuÊ budou zalepeny v obaÂlce, ktere zaÂstupce Guarantu za prÏõÂtomnostivsÏech postupneÏ otevrÏe.

2) GeneraÂlnõ partner obdrzÏõ pote od Guarantu dopis s naÂvrhem smlouvy, rastrem vyÂstavy a datem, do kdy si musõ vybrat sve mõÂsto.

3) GeneraÂlnõ partner ma praÂvo osobnõÂho vyÂbeÏru vyÂ-stavnõÂho prostoru. Nebude vsÏak mocizasahovat do rozmõÂsteÏnõ dalsÏõÂch firem ani si urcÏovat dalsÏõ podmõÂnky spojene s vyÂstavnõÂm prostorem.

4) GeneraÂlnõ partner bude mõÂt mozÏnost zvyÂhodneÏne prezentace na webovyÂch straÂnkaÂch spolecÏnostiCÏOS po dobu jednoho roku od podepsaÂnõ smlouvy

5) HlavnõÂch partneruÊ muÊzÏe byÂt neomezeneÏ. V jeden den Guarant posÏle vsÏem zaÂjemcuÊm o pozici hlavnõÂho partnera dopis s naÂvrhem smlouvy a rastrem vyÂstavy a stanovõ datum, do kdy simusõ hlavnõ partnerÏivybrat mõÂsto. RozhodujõÂcõ pro vyÂbeÏr nabõÂzenyÂch ploch bude prÏesna doba podpisu smlouvy v Guarantu.

6) PartneruÊ muÊzÏe byÂt rovneÏzÏ neomezeneÏ. PoteÂ, co si hlavnõ partnerÏivyberou sve mõÂsto, posÏle Guarant v je-den je-den naÂvrh smlouvy a rastr vyÂstavy vsÏem zaÂjem-cuÊm o pozici partnera. RozhodujõÂcõ pro vyÂbeÏr nabõÂze-nyÂch ploch bude prÏesna doba podpisu smlouvy v Gua-rantu.

7) Fakturace probeÏhne do 14 dnuÊ od podpisu smlouvy. Rozpis plateb bude stanoven tak, aby Gua-rant obdrzÏel celou platbu minimaÂlneÏ 2 meÏsõÂce prÏed za-haÂjenõÂm akce.

8) ZÏaÂdny ze sponzoruÊ sinebude mocisvou vyÂstavnõ plochu rozdeÏli t na neÏkolik mensÏõÂch a mõÂt tõÂm võÂce vyÂ-stavnõÂch mõÂst.

9) Nakonec zasÏle Guarant rastr vyÂstavy v jeden den vsÏem zaÂjemcuÊm o vyÂstavu a kdo zareaguje drÏõÂve, bude simocivybõÂrat.

10) Prostory pro prezentacifirem bude Guarant vy-bõÂrat vhodneÏ umõÂsteÏne a dostatecÏneÏ velke a v pruÊbeÏhu prÏõÂprav kongresu je jizÏ nebude meÏnit.

11) SponzorÏiivystavovatele se budou mociprezen-tovat pouze ve sve vyznacÏene plosÏe, jinak plochu na-võÂc doplatõ dle prÏõÂslusÏne kategorie.

12) SponzorÏianivystavovatele sinebudou mocidatecÏne prostory a dalsÏõ sluzÏby vcÏetneÏ cateringu

(4)

do-mlouvat prÏõÂmo s dodavatelem, ale jen prostrÏednictvõÂm firmy Guarant.

13) Pokud po skoncÏenõ kaÂvove prÏestaÂvky bude zbyÂ-vat jõÂdlo cÏipitõÂ, nebude odnaÂsÏeno a bude tudõÂzÏ nabõÂd-nuto take touto formou vystavovateluÊm. PrÏed zahaÂje-nõÂm coffee breakuÊ nebude mozÏno obcÏerstvenõ nabõÂzet prÏednostneÏ vystavovateluÊm.

14) SponzorÏibudou mocimõÂt võÂce log, ale bude sta-noven prÏesny rozmeÏr prostoru pro jednotlive sponzor-ske kategorie. Sponzor, ktery bude mõÂt v urcÏeneÂm pro-storu jen jedno logo, bude mõÂt tudõÂzÏ toto logo veÏtsÏõÂ, nezÏ sponzor, ktery bude mõÂt loga dveÏ a võÂce.

15) PrÏizahaÂjenõÂkongresu na zaÂveÏr uÂvodnõÂho projevu prezidenta kongresu bude podeÏkovaÂno vyÂznamnyÂm sponzoruÊm (generaÂlnõÂm partneruÊm, hlavnõÂm partne-ruÊm a partnepartne-ruÊm). Na plaÂtneÏ budou po tu dobu prezen-tovaÂna jejich loga.

16) BeÏhem prezidentske recepce budou zaÂstupcifi-rem zarÏazenyÂch v jednotlivyÂch sponzorskyÂch katego-riõÂch pozvaÂni vzÏdy soucÏasneÏ, bude jim podeÏkovaÂno, dostanou certifikaÂt a bude jim prÏedaÂn maly dar.

17) ZaÂstupcijednotlivyÂch sponzorskyÂch kategoriõÂ budou vcÏas vyrozumeÏnio dobeÏ a mõÂsteÏ, kdy jim bude podeÏkovaÂno.

Granty CÏeske ortodontickeÂ

spolecÏnosti v roce 2010

Granty CÏOS jsou vypisovaÂny pro cÏleny CÏOS - kli-nicke pracovnõÂky k podporÏe uÂcÏastina zahranicÏnõÂch kongresech a zahranicÏnõÂch odbornyÂch staÂzÏõÂch. Grant je pausÏaÂlnõÂcÏaÂstka slouzÏõÂcõÂpouze k cÏaÂstecÏneÂmu pokrytõ naÂkladuÊ, tj. prÏedpoklaÂda se financÏnõ spoluuÂcÏast zÏada-tele. Jednoho zÏadatele lze podporÏit pouze jednõÂm grantem v roce.

1. Podpora aktivnõÂ uÂcÏasti na zahranicÏnõÂch kon-gresech v r. 2010

VyÂbor CÏOS udeÏlõÂ grant pro podporu aktivnõÂ uÂcÏastina zahranicÏnõÂm kongresu nebo sympoziu porÏaÂdaneÂm v roce 2010 za naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek:

ZÏadatel o grant:

± je rÏaÂdnyÂm cÏlenem CÏeske ortodonticke spolecÏnosti; ± je ortodontickyÂm specialistou zameÏstnanyÂm plnyÂm uÂvazkem (min. 0,8) na klinice, kde na ortodonticke oddeÏlenõ jsou nejmeÂneÏ trÏirezidentska sÏkolicõ mõÂsta pro vyÂchovu ortodontickyÂch specialistuÊ pro praxi (dolozÏõ cÏestnyÂm prohlaÂsÏenõÂm);

± je prvnõÂm autorem abstraktu uÂstnõÂho nebo postero-veÂho sdeÏlenõ prÏõÂslusÏneÂho kongresu (plne zneÏnõ ab-straktu je soucÏaÂstõ zÏaÂdosti);

± abstrakt je prÏijat k prezentaci na kongresu (tato pod-mõÂnka nemusõÂ byÂt splneÏna v dobeÏ prÏihlaÂsÏenõÂ grantu, je vsÏak podmõÂnkou v dobeÏ cÏerpaÂnõÂ grantu).

Odborna komise jmenovana vyÂborem CÏOS posoudõ vyÂznam zahranicÏnõÂho kongresu a abstrakty podane k uÂcÏastina kongresu a doporucÏõ vyÂboru CÏOS udeÏli t grant. FinancÏnõ cÏerpaÂnõ grantu doporucÏeneÂho odbor-nou komisõ bude realizovaÂno pouze s dokladem o prÏi-jetõ abstraktu. V roce 2010 muÊzÏe byÂt grant pro uÂcÏast na zahranicÏnõÂm kongresu udeÏlen max. 3 zÏadateluÊm. VyÂ-bor CÏOS podporÏõ naÂklady na cestu a pobyt v celkove cÏaÂstce do 10 000,- KcÏ na jednoho uÂspeÏsÏneÂho ucha-zecÏe. Po naÂvratu je uÂcÏastnõÂk povinen do jednoho meÏ-sõÂce poskytnout vyÂboru CÏOS cestovnõ zpraÂvu a publi-kovat poznatky z kongresu nebo sympozia v cÏasopise Ortodoncie.

2. FinancÏnõÂ prÏõÂspeÏvek CÏOSna zahranicÏnõÂ staÂzÏ

VyÂbor CÏOS udeÏlõÂ grant pro podporu zahranicÏnõÂ staÂzÏe v roce 2010 k pokrytõÂ naÂkladuÊ na dopravu a pobyt uchazecÏe za naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek:

ZÏadatel o grant:

± je rÏaÂdnyÂm cÏlenem CÏeske ortodonticke spolecÏnosti; ± je ortodontickyÂm specialistou zameÏstnanyÂm plnyÂm uÂvazkem (min. 0,8) na klinice, kde na ortodonticke oddeÏlenõ jsou nejmeÂneÏ trÏirezidentska sÏkolicõ mõÂsta pro vyÂchovu ortodontickyÂch specialistuÊ pro praxi (dolozÏõ cÏestnyÂm prohlaÂsÏenõÂm);

± uvede v zÏaÂdosti specifikaci studijnõÂho pobytu (deÂlku pobytu, naÂzev prÏijõÂmacõÂ instituce);

± uvede v zÏaÂdostiplaÂnovane aktivity studijnõÂho pobytu (raÂmcovy studijnõ plaÂn);

± uvede v zÏaÂdosticõÂle a ocÏekaÂvany prÏõÂnos studijnõÂho pobytu pro osobu zÏadatele a jeho klinicke pracovi-sÏteÏ;

± prÏilozÏõÂ doporucÏenõÂ vedoucõÂho ortodontickeÂho oddeÏ-lenõÂ sveÂho pracovisÏteÏ ivedoucõÂho ortodontickeÂho oddeÏlenõÂ prÏijõÂmacõÂ instituce.

Odborna komise jmenovana vyÂborem CÏOS posoudõ prÏõÂnos zahranicÏnõ staÂzÏe a doporucÏõ vyÂboru CÏOS udeÏli t grant. V roce 2010 muÊzÏe byÂt grant na zahranicÏnõ staÂzÏ udeÏlen max. 2 zÏadateluÊm. VyÂbor CÏOS podporÏõ naÂklady na cestu a pobyt v celkove cÏaÂstce do 50 000,- KcÏ na jednoho uÂspeÏsÏneÂho uchazecÏe. Po naÂvratu je uÂcÏastnõÂk do jednoho meÏsõÂce po ukoncÏenõ staÂzÏe povinen poskyt-nout vyÂboru CÏOS cestovnõ zpraÂvu a publikovat nabyte poznatky a zkusÏenostize zahranicÏnõ staÂzÏe v cÏasopise Ortodoncie.

Adresa pro zasõÂlaÂnõÂ zÏaÂdostõÂ o grant

MUDr. Martin Kotas, Ph.D., veÏdecky sekretaÂrÏ CÏeske ortodonticke spolecÏnosti

TrÏ. TomaÂsÏe Bati4008, 760 01 ZlõÂn

Tel.:+ 420 577 012 597, Fax: + 420 577 012 598, E-mail: kotas@ortodonciezlin.cz

(5)

LeÂcÏba II. trÏõÂdy a vyuzÏitõÂ

kotevnõÂch mini-implantaÂtuÊ

v klinicke praxi

Dne 20. a 21. listopadu se v prÏõÂjemneÂm prostrÏedõÂho-telu Holliday Inn v BrneÏ konalo sÏkolenõÂporÏaÂdane firmou 3M Unitek a JPS s.r.o. Program byl 1. den veÏnovaÂn aparaÂtu Forsus a 2. den miniimplantaÂtuÊm.

1. den kurzu Dr. Pascal Baron z Francie prÏednesl problematiku leÂcÏby II. trÏ. ZacÏaÂtek prÏednaÂsÏky byl veÏno-vaÂn klasicke leÂcÏbeÏ II. trÏ. s intermaxilaÂrnõÂmitahy a fixnõÂmi funkcÏnõÂmiaparaÂty typu Herbst, Jusper Jumper, Bite fi-xer, Eureka spring a Turbo spring. AparaÂt Forsus byl probraÂn podrobneÏ. Dr. Baron vysveÏtlil jeho konstrukci, spraÂvny vyÂbeÏr a aplikaci. RovneÏzÏ zduÊraznil podmõÂnky, ktere majõÂbyÂt prÏipouzÏitõÂForsusaparaÂtu splneÏny.V dalsÏõ cÏaÂstise veÏnoval biomechanice, kterou podporÏil resÏer-sÏemivyÂzkumuÊ (naprÏ. Dr. Baron: The Forsus Fatique re-sistant Device better then elastic for Class II., Ortho-dontic Perspeet, 2006, 13, 9-19).

Indikace pouzÏitõ Forsus aparaÂtu dle Dr. Barona jsou: skeletaÂlnõ II. trÏ., Angle II. trÏ. dentaÂlneÏ rÏesÏena neex-trakcÏneÏ, kontraindikace intermaxilaÂrnõÂch tahuÊ (handi-kepovany pacient, alegie na latex, nespolupraÂce pa-cienta prÏinosÏenõ intermaxilaÂrnõÂch tahuÊ). ZvlaÂsÏt' vhod-nyÂm prÏõÂpadem pro pouzÏitõ Forsus aparaÂtu jsou asymetricke prÏõÂpady II. trÏõÂd.

PrÏednaÂsÏka byla rovneÏzÏ doplneÏna kazuistickyÂmiprÏõÂ-pady. Odpoledne jsme simohliprakticky vyzkousÏet vyÂbeÏr, nasazenõÂ a sejmutiForsus aparaÂtu pod vedenõÂm Dr. Barona.

2. den kurzu Dr. Musilli z Francie prÏednesl teÂma Ab-solutnõ kotvenõ s miniimplantaÂty. V zacÏaÂtku se veÏnoval bezpecÏnyÂm mõÂstuÊm pro zavaÂdeÏnõ minisÏroubuÊ. Probral biologicke a mechanicke vlastnosti, osteointegraci a duÊlezÏitou primaÂrnõ stabilitu. Ta zaÂvisõ na tlousÏt'ce

kor-tikaÂlnõ kosti a vlastnosti miniimpantaÂtu v nõÂ. ZatõÂzÏit mini-impantaÂt doporucÏuje ihned slabou silou nebo pak azÏ za 6 tyÂdnu, kdyzÏ uzÏ je kost remodelovanaÂ, silou veÏtsÏõÂ. VeÏnoval se take smeÏru zatõÂzÏenõ a jeho vlivu na stabilitu. Jako bezpecÏnou sõÂlu pro zatõÂzÏenõ miniimplantaÂtu pova-zÏuje 100-300 g. Jednou z nejzajõÂmaveÏjsÏõÂch cÏaÂstõ prÏed-naÂsÏky byl chirurgicky protokol. KromeÏ standardnõÂho postupu naÂm ukaÂzal isva ruÊzna vylepsÏenõ (naprÏ. vyme-zenõ mõÂsta pro bezpecÏne zavedenõ sÏroubu). Pozornost byla veÏnovaÂna rovneÏzÏ komplikacõÂm prÏi implantaci, je-jich prÏedchaÂzenõ a rÏesÏenõÂ. PrÏednaÂsÏku zakoncÏil kazui-stickyÂmiprÏõÂpady ze sve praxe a ukaÂzkamirÏesÏenõÂjedno-tlivyÂch prÏõÂpaduÊ.

Pak naÂsledovala prakticka cÏaÂst, kde jsme si, pod ve-denõÂm Dr. Musilliho, vyzkousÏeliimplantacia explantaci minisÏroubu jak uÂhlovyÂm, tak rovnyÂm zavadeÏcÏem do ty-podontu. PrÏõÂnosne bylo, zÏe jsme simohlizkontrolovat naÂmizavedene implantaÂty z vnitrÏnõ strany, kde byl mo-del pruÊhledny a bylo patrneÂ, jak daleko jsme od korÏenuÊ jednotlivyÂch zubuÊ.

TõÂmto deÏkujeme firmaÂm 3M Unitek a JPS s.r.o. za zajõÂmave a prÏõÂnosne sÏkolenõÂ, zajisÏteÏnõÂskveÏlyÂch prÏednaÂ-sÏejõÂcõÂch, materiaÂloveÂho vybavenõÂ, dõÂky ktereÂmu jsme si ihned vyzkousÏelicÏerstveÏ nabyte informace, daÂle za vyÂ-bornou organizaci a prÏõÂjemne prostrÏedõÂ. TeÏsÏõÂme se na dalsÏõ hodnotne sÏkolenõÂ.

MUDr. DubovskaÂ, MUDr. MehlerovaÂ, MUDr. KvapilovaÂ

IOS 2009

Prvnõ adventnõ võÂkend 26.-28. 11. 09 se v kraÂsneÂm prostrÏedõ prazÏskeÂho NostickeÂho palaÂce konalo jizÏ se-dme MezinaÂrodnõ ortodonticke symposium (7th IOS). NosnyÂm teÂmatem byla problematika anomaÂliõ III. trÏõÂdy se zameÏrÏenõÂm na soucÏasne mozÏnosti diagnostiky a modernõ metody leÂcÏby. Jako jizÏ tradicÏneÏ, prÏijela do

(6)

li-stopadove Prahy velka skupina ortodontistuÊ z NeÏ-mecka, prÏicestovaly i pocÏetne delegace koleguÊ z Pol-ska, RuPol-ska, ItaÂlie a Mad'arska. V mezinaÂrodnõÂm publiku imeziprÏednaÂsÏejõÂcõÂminechybeÏlianicÏesÏtõ ortodontisteÂ. Prvnõ den symposia probõÂhal kurz Dr. Mahonyho, ktery probral mozÏnostileÂcÏby progennõÂch stavuÊ u pa-cientuÊ vsÏech veÏkovyÂch kategoriõ ± od traineruÊ, ktere pouzÏõÂva u deÏtõ v docÏasne dentici, prÏes vyuzÏitõ modifiko-vane Delairovy masky ve smõÂsÏene dentici, prÏes mo-zÏnostikompenzace anomaÂlie pomocõ miniimplantaÂtuÊ, azÏ po slozÏite ortodonticko-chirurgicke postupy u do-speÏlyÂch. Dr. Mahony je zakladatelem a vedoucõÂm trÏõ uÂspeÏsÏnyÂch ortodontickyÂch praxõÂna trÏech kontinentech ± v australskeÂm Sydney, v brazilskeÂm Rio De Janeiro a v LondyÂneÏ. Proto byl organizaÂtory symposia pozÏaÂ-daÂn, aby cÏaÂst prÏednaÂsÏky veÏnoval take efektivnõ organi-zaciortodonticke praxe a vsÏichni prÏõÂtomnõ ocenili jeho cenne rady a doporucÏenõ vychaÂzejõÂcõ z mnohaletyÂch zkusÏenostõÂ.

PaÂtecÏnõ dopoledne bylo veÏnovaÂno prÏednaÂsÏkaÂm o vyuzÏitõ cone-beam CT v ortodontii a jeho diagnostic-keÂmu prÏõÂnosu. Na prÏõÂkladech kazuistik se tomuto teÂ-matu veÏnovaliDr. Bumann a Dr. HofmanovaÂ. NaÂsledo-valo zajõÂmave sdeÏlenõ o kefalometricke analyÂze bez

pouzÏitõ rentgenoveÂho zaÂrÏenõÂ, ktere vyÂrazneÏ kontrasto-valo s prÏedchozõÂmiprÏednaÂsÏkami. Pomocõ prÏõÂstroje NoXrayCeph, ktery generuje magneticke pole, a extraoraÂlneÏ a intraoraÂlneÏ stanovenyÂch boduÊ, je pa-cientovi zhotovena kefalometricka analyÂza. VyÂhodou tohoto aparaÂtu je sice nulova radiacÏnõ zaÂteÏzÏ, je vsÏak na zvaÂzÏenõ kazÏdeÂho ortodontisty, zda bude leÂcÏit pa-cienty bez jakeÂhokoliv rentgenoveÂho snõÂmku.

Odpolednõ program zacÏal prÏednaÂsÏkou prezidenta kongresu Prof. RadlanskeÂho o vyÂvojovyÂch aspektech a novyÂch poznatcõÂch o embryogenezistrÏednõ oblicÏe-jove etaÂzÏe, na ktere naÂs, kromeÏ jineÂho, zaujaly velmi prÏehledne trojdimenzionaÂlnõ animace vyÂvoje centrofa-ciaÂlnõ oblasti. DaÂle pokracÏovala Dr. Habersack sdeÏle-nõÂm o indikacõÂch a kontraindikacõÂch rychle palatinaÂlnõ expanze a soucÏasnyÂch mozÏnostech kombinace teÂto leÂcÏebne metody s protrakcõ hornõ cÏelisti.

PaÂtecÏnõ vecÏernõ program symposia pokracÏoval v pi-vovarske hospodeÏ Kolkovna-Olympia, kde na uÂcÏast-nõÂky kongresu cÏekalo typicky cÏeske menu servõÂrovane za doprovodu harmoniky a zpeÏvu originaÂlnõÂho vojaÂka SÏvejka. Kombinace pivo, svõÂcÏkova a dobry vojaÂk SÏvejk se vsÏem hostuÊm moc lõÂbila a zarucÏila dobrou zaÂbavu na cely vecÏer.

Ze sobotnõÂch prÏednaÂsÏek byly dveÏ zameÏrÏeny na myofunkcÏnõ terapii ± prvnõ sdeÏlenõ detailneÏ rekapitulo-valo indikace a pouzÏitõ prefabrikovanyÂch traineruÊm, v druheÂm se Prof. Lux veÏnoval FraÈnkelovu funkcÏnõÂmu regulaÂtoru. Problematiku ortognaÂtnõ chirurgie u pa-cientuÊ s III. trÏõÂdou naÂm prÏednesl Dr. Berens, soustrÏedil se prÏedevsÏõÂm na mozÏne dlouhodobe komplikace a pro-bleÂmy pacientuÊ bezprostrÏedneÏ po operaci. VsÏichni prÏõÂ-tomnõ velmiocenilijeho otevrÏenost, prÏedevsÏõÂm prÏipre-zentovaÂnõ ¹chybª chirurga. Odpoledne Dr. Wilmes prÏedstavil svuÊj koncept hyraxu skeletaÂlneÏ kotveneÂho palatinaÂlneÏ pomocõ miniimplantaÂtuÊ. V poslednõ prÏed-naÂsÏce se Dr. Winsauer veÏnoval distalizaci molaÂruÊ ske-letaÂlneÏ kotvenyÂm aparaÂtem TopJet. VsÏechny prÏõÂtomne poneÏkud zaskocÏil tvrzenõÂm, zÏe pro leÂcÏbu rostoucõÂch

(7)

pacientuÊ III. trÏõÂdy staÂle pouzÏõÂva bradove peloty, ktere vsÏichni prÏedchozõ prÏednaÂsÏejõÂcõ jednoznacÏneÏ zamõÂtli.

Na zaÂveÏr bych raÂda podeÏkovala firmeÏ ROD a.s. za organizaci celeÂho kongresu, pecÏlivy vyÂbeÏr teÂmatu a prÏednaÂsÏejõÂcõÂch iza vstrÏõÂcny postoj k mozÏnostivstupu postgraduaÂlnõÂch studentuÊ ortodoncie na celou akci.

MUDr. Wanda Urbanova OddeÏlenõ ortodoncie a rozsÏteÏpovyÂch vad FNKV Praha

SÏkolenõÂ

- kotevnõÂ mikrosÏrouby

- teorie a praxe

V sobotu 28. listopadu 2009 jsme se zuÂcÏastnili kurzu docenta Starosty a doktora Marka porÏaÂdaneÂho firmou Altis Group spol. s r.o. v hotelu Hesperia v Olomouci.

V prvnõÂ, dopolednõ cÏaÂstinaÂm doktor Marek nastõÂnil mozÏnostiortodontickeÂho kotvenõ a rozdeÏlenõ kotev-nõÂch implantaÂtuÊ. DozveÏdeÏlijsme se, z jakyÂch materiaÂluÊ jsou mikrosÏrouby nejcÏasteÏjizhotoveny a co jsou to poj-my primaÂrnõ a sekundaÂrnõ stabilita miniimplantaÂtu. Doktor Marek naÂm ukaÂzal istudie zabyÂvajõÂcõ se hodno-cenõÂm pro naÂs duÊlezÏite klinicke uÂspeÏsÏnostijednotli-vyÂch typuÊ miniimplantaÂtuÊ. RovneÏzÏ naÂm vysveÏtlil rozdõÂl mezisamovrtnyÂmia samorÏeznyÂmimikrosÏrouby a ne-zapomneÏl naÂs seznaÂmit s teoriõ zavaÂdeÏnõ teÏchto mi-niimplantaÂtuÊ. Nakonec jsme se doveÏdeÏli, v jakyÂch prÏõÂ-padech jsou kotevnõ miniimplantaÂty indikovaÂny a kdy jich naopak nenõ trÏeba.

Po obeÏdeÏ naÂsledovala kazuisticka cÏaÂst, ve ktere naÂm doktor Marek s docentem Starostou prezentovali sve velice zajõÂmave a v mnoheÂm pro naÂs poucÏne prÏõÂ-pady.

Po skoncÏenõ teoreticke cÏaÂstinaÂsledovala pro naÂs asinejocÏekaÂvaneÏjsÏõ cÏaÂst praktickaÂ, kde jsme

meÏlimozÏ-nost sivyzkousÏet zavaÂdeÏnõ mikrosÏroubu do umeÏle cÏe-listi a do prasecÏõ kosti.

ObeÏma prÏednaÂsÏejõÂcõÂm iporÏaÂdajõÂcõ firmeÏ patrÏõ naÂsÏ velky dõÂk. FirmeÏ Altis Group spol. s r.o. deÏkujeme za vyÂ-bornou organizaci celeÂho dne a hlavneÏ za zapuÊjcÏenõ materiaÂlu a prÏõÂstrojuÊ k prakticke cÏaÂstisÏkolenõÂ. TeÏsÏõÂme se, azÏ se znovu setkaÂme prÏiprÏõÂlezÏitosti dalsÏõÂch vzdeÏlaÂ-vacõÂch akcõÂ.

MUDr. Tat'aÂna KvapilovaÂ

IVOS 2009

Ve dnech 4.-5. prosince 2009 se ve VõÂdnõ konal 5. mezinaÂrodnõ võÂdenÏsky ortodonticky kongres ± Interna-tional Vienna Orthodontic Symposium ± IVOS 2009. LetosÏnõ teÂma bylo ¹Jak prÏedchaÂzet probleÂmuÊm v orto-donciiª. Mezi hlavnõ prÏednaÂsÏejõÂcõ patrÏili: dr. Lars Chris-tensen z DaÂnska, dr. Frank Weiland z Rakouska a dr. Monica Palmer z NeÏmecka.

Dr. Christensen se veÏnoval lepenõ zaÂmkuÊ a ruÊznyÂm vazebnyÂm systeÂmuÊm v beÏzÏne praxi. Dr. Weiland od-prÏednaÂsÏel svou 100. prÏednaÂsÏku, veÏnoval se AngloveÏ

(8)

II. trÏõÂdeÏ 1. oddeÏlenõ a finishingu. NejvõÂce ocÏekaÂvana byla prÏednaÂsÏka dr. Palmer, ktera jako vzÏdy nezklamala a byla uÂzÏasna a inspirujõÂcõÂ. TyÂkala se chirurgicko-orto-donticke leÂcÏby a mezioborove spolupraÂce prÏileÂcÏbeÏ dospeÏlyÂch pacientuÊ. Dr. Palmer probleÂmy nerada rÏesÏõ ± radeÏjise probleÂmuÊm vyhyÂba tõÂm, zÏe od zacÏaÂtku prÏesneÏ plaÂnuje postavenõ zubuÊ po chirurgickeÂm zaÂ-kroku a nespoleÂha se na vsÏemocnost chirurguÊ. JejõÂm mottem je ¹MalicÏkostideÏlajõ kvalitu. A kvalita nenõ zÏaÂd-nou malicÏkostõÂ.ª

NaÂvsÏteÏvnost kongresu je rok od roku veÏtsÏõÂ, uÂcÏast-nõÂcise sesÏli z ruÊznyÂch koutuÊ Evropy ± nejen z okolnõÂch zemõ ale iz DaÂnska, Slovinska, SÏpaneÏlska nebo Velke BritaÂnie. TermõÂn kongresu poskytl nejen mozÏnost vzdeÏlaÂvat se, ale ivychutnat sikraÂsnou prÏedvaÂnocÏnõ atmosfeÂru ve VõÂdnia naladit se na nadchaÂzejõÂcõ ad-ventnõ cÏas.

MUDr. Aleksandra Skupien GoÈbel, MUDr. Beata Konkolska

Kurz leÂcÏba II. trÏõÂd

od Dr. Sabbagha

konany dne 22. 1. 2010

V paÂtek 22.1.2010 probeÏhl v Praze v prostoraÂch IKEMU seminaÂrÏ od znaÂmeÂho neÏmeckeÂho ortodontisty Dr.Aladina Sabbagha porÏaÂdany firmou ROD Praha. Dr.Sabbagh se na seminaÂrÏizabyÂval efektivnõ leÂcÏbou II.-trÏõÂd pomocõ fixnõÂho funkcÏnõÂho aparaÂtu SUS 2(Sabbagh universal spring), ktery saÂm zkonstruoval a nechal sijej patentovat v roce 1996. Tento aparaÂt kombinuje vyÂhody Herbstova aparaÂtu a Jasper-Jumperu, dõÂky teÂto kombi-nacizvysÏuje efektivitu leÂcÏby spojenõÂm rigidity Herbstova aparaÂtu a pruzÏnostiJasper-Jumperu a je universaÂlnõ pro vsÏechny pacienty. AparaÂt SUS2 je urcÏeny pro leÂcÏbu II.-trÏõÂd a velmivyÂhodny je pro leÂcÏbu hranicÏnõÂch chirur-gicko-ortodontickyÂch pacientuÊ. Zaujala mne kasuistika dospeÏle pacientky uÂspeÏsÏneÏ leÂcÏene tõÂmto aparaÂtem, cozÏ svedcÏõ o tom zÏe lze leÂcÏit tõÂmto zpuÊsobem idospeÏle pacienty. ZnaÂmou kontraindikacõ pouzÏitõ SUS2 aparaÂtu (a fixnõÂch funkcÏnõÂch aparaÂtuÊ obecneÏ) je protruze dolnõÂch rÏezaÂkuÊ nebo jejich steÏsnaÂnõÂ, ale ito se da prÏekonat v kombinaci s kotevnõÂmi minisÏrouby a vyhnout se nesta-bilnõ protruzi dolnõÂch rÏezaÂkuÊ. AparaÂt se da take vyuzÏõÂt k leÂcÏbeÏ TMK dysfunkcõ a Dr. Sabbagh prÏedvedl novinku, tzv. Aqua-splint, speciaÂlnõ elastickou dlahu pro leÂcÏbu TMK dysfunkcõÂ, kterou saÂm zkonstruoval. Je obzvlaÂsÏteÏ vyÂhodna v kombinaci s ortodontickou leÂcÏbou a s pouzÏi-tõÂm SUS aparaÂtu. Kurz byl velmiprÏõÂnosny a obohatil mne o nove informace o efektivnõ modernõ leÂcÏbeÏ II. trÏõÂd s pou-zÏitõÂm fixnõÂch funkcÏnõÂch aparaÂtuÊ.

MUDr. Pavel MichalõÂk

PodeÏkovaÂnõ vyÂznacÏnyÂm osobnostem cÏeske stomatologie

Na slavnostnõÂm sneÏmu CÏSK v aule Karolina v Praze,

ktery se konal 24. rÏõÂjna 2009, prÏevzali podeÏkovaÂnõÂza

dlou-holetou spolupraÂci a prÏõÂnos CÏeske stomatologicke komorÏe

osobnosti z CÏeske republiky i ze zahranicÏõÂ.

Mezi oceneÏnyÂmi, kterÏõ prÏevzali cÏestny titul Osobnost

cÏeske stomatologie byli i kolegove z rÏad ortodontistuÊ

MUDr. VaÂclav BednaÂrÏ, MUDr. ZÏiva MuÈllerovaÂ, CSc.,

MUDr. Olga StecherovaÂ, MUDr. Irena SÏubrtovaÂ.

(9)

ZhodnocenõÂ uÂstnõÂ hygieny ortodontickyÂch pacientuÊ

Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

*MUC. Martina RÏõÂmskaÂ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏtoslava NovaÂkovaÂ, CSc., *doc. MUDr. MilosÏ SÏpidlen, Ph.D.

* Ortodonticke oddeÏlenõÂKliniky zubnõÂho leÂkarÏstvõÂ, LF UP Olomouc, **LaboratorÏ klinicke mikrobiologie, SÏternberk, ***DeÏtske oddeÏlenõ Kliniky zubnõÂho leÂkarÏstvõÂ, LF UP Olomouc

*Department of Orthodontics, Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty, Palacky University, Olomouc ** Laboratory of Clinical Microbiology, SÏternberk

***Pedodontic Department, Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty, Palacky University, Olomouc Souhrn

Ortodonticka leÂcÏba fixnõÂm aparaÂtem umozÏnÏuje pacientovi funkcÏnõ i esteticke zlepsÏenõ stavu chrupu, ale jejõ pruÊ-beÏh a vyÂsledek muÊzÏe byÂt negativneÏ ovlivneÏn nedodrzÏovaÂnõÂm dostatecÏne uÂstnõ hygieny.

Tato studie je zameÏrÏena na sledovaÂnõÂ a hodnocenõÂ uÂstnõÂ hygieny pacientuÊ s fixnõÂmi aparaÂty a na srovnaÂnõÂ zji-sÏteÏnyÂch vyÂsledkuÊ s kontrolnõÂ skupinou pacientuÊ bez fixnõÂho aparaÂtu.

Z vyÂsledkuÊ praÂce vyplyÂvaÂ, zÏe nosÏenõ fixnõÂch aparaÂtuÊ zteÏzÏuje provaÂdeÏnõ kvalitnõ uÂstnõ hygieny. Byla zjisÏteÏna vysÏsÏõ kumulace plaku, prÏedevsÏõÂm na vestibulaÂrnõÂch plosÏkaÂch zubuÊ, zvyÂsÏena krvaÂcivost daÂsnõÂ, a take vysÏsÏõ pruÊmeÏrne hodnoty plakoveÂho indexu.

Sledovana kvantita Streptococcus mutans a Lactobacilus species ve stimulovane slineÏ vsÏak neukaÂzala veÏtsÏõ rozdõÂly u obou skupin. Lze proto usuzovat, zÏe ortodonticka leÂcÏba fixnõÂm aparaÂtem nema prÏõÂmy vliv na kazivost chrupu(Ortodoncie 2010, 19, cÏ. 1, s. 13-18).

Abstract

Orthodontic treatment with fixed appliance results in the improved function and esthetics of dentition. Howe-ver, the course and results of the treatment may be negatively affected by the lack of oral hygiene.

Our study focuses on evaluation of oral hygiene in patients with fixed orthodontic appliances. The data obtai-ned are compared with those found in the control group of patients without fixed appliances.

The results suggest that fixed appliances make oral hygiene rather difficult. There is a higher accumulation of plaque (especially on vestibular surfaces of teeth), increased papilla bleeding, and higher mean values of plaque index.

Nevertheless, there were found no greater differences in the quantity of Streptococcus mutans and Lactoba-cillus species in stimulated saliva in both groups. Therefore, we may conclude that the orthodontic treatment with fixed orthodontic appliance does not directly influence tooth decay(Ortodoncie 2010, 19, No. 1, p. 13-18).

KlõÂcÏova slova:fixnõ ortodonticky aparaÂt, uÂstnõ hygiena, indexy PI, PBI, CPITN, Streptococcus mutans, Lactoba-cilus species

Key words:fixed orthodontic appliance, oral hygiene, PI, PBI, CPITN, Streptococcus mutans, Lactobacillus spe-cies

(10)

Introduction

Oral hygiene is an inseparable component part of the treatment with fixed orthodontic appliance. In pa-tients of school age, adolescents, and adults there is the same risk arising from the use of fixed appliance - creation of new retention areas for plaque formation (orthodontic bands, brackets, arches, ligatures, springs, etc.) [1, 2, 3].

The accumulated plaque contains a number of pa-thogenic microorganisms. More than 300 different bacteria were found in oral cavity [4]. Streptococcus mutans and Lactobacillus species are amongst the most pathogenic ones [2, 5, 6]. Streptococcus mutans is very active in plaque, i.e. able to form acids even at pH values 5.0-5.2. The pH value is further reduced, de-mineralization increased and thus Streptococcus mu-tans is the leading cause of tooth decay [7].

It is necessary to remove plaque regularly, espe-cially mechanically. This prevents the damage to den-tition tissues during the treatment, and leads to favora-ble results [5, 8]. The treatment with fixed appliance ta-kes 18 months, on average. During the time it is often impossible to identify caries formation. Bitewing shot is virtually impossible to take and not always eviden-tial. The patient should be instructed in toothbrush techniques well before the beginning of the treatment. The patients are then prepared to learn new toothbrush techniques related to changes in the oral cavity after the application of fixed appliance.

One of the symptoms of poor oral hygiene is enamel demineralization manifesting itself by white spots or lar-ger defects, and hyperplastic gingivitis (Fig.1) [6, 7, 11]. Patients should be prepared for the treatment well before. They may be divided into three groups - pa-tients well motivated, papa-tients requiring more attention and motivation, and patients with poor oral hygiene [4].

UÂvod

UÂstnõÂhygiena je neodmyslitelnou soucÏaÂstõ leÂcÏby fix-nõÂmiortodontickyÂmiaparaÂty. U pacientuÊ sÏkolnõÂho veÏku, dospõÂvajõÂcõÂch, cÏidospeÏlyÂch vzÏdy vznika nasaze-nõÂm fixnõÂch aparaÂtuÊ stejne riziko. TõÂm je vznik mnoha novyÂch retencÏnõÂch mõÂst pro zubnõ plak (ortodonticke krouzÏky, zaÂmky, oblouky, ligatury, pruzÏinky apod.) [1, 2, 3].

UlpõÂvajõÂcõ plak je nebezpecÏny prÏedevsÏõÂm tõÂm, zÏe se v neÏm nachaÂzejõ cÏetne patogennõ mikroorganismy. V dutineÏ uÂstnõ bylo nalezeno võÂce nezÏ 300 druhuÊ bak-teriõ [4]. Za nejvõÂce patogennõ z hlediska kariogenity jsou povazÏovaÂny prÏedevsÏõÂm Streptococcus mutans a Lactobacilus species [2, 5, 6]. U Streptococcus mu-tans je spojitost se vznikem kazu daÂna prÏedevsÏõÂm jeho vyÂjimecÏnou metabolickou aktivitou v plaku, tj. schop-nostõ tvorÏit kyseliny i prÏipH 5,0-5,2 a tõÂm pH daÂle snizÏo-vat a prohlubosnizÏo-vat demineralizaci [7].

Plak je nutne pravidelneÏ a co nejleÂpe mechanicky odstranÏovat. To je duÊlezÏite jak z hlediska prevence po-sÏkozenõ zubnõÂch tkaÂnõ v pruÊbeÏhu leÂcÏby, tak ipro dosa-zÏenõ co nejlepsÏõÂch vyÂsledkuÊ po jejõÂm skoncÏenõ [5, 8]. PruÊmeÏrna deÂlka leÂcÏby fixnõÂm aparaÂtem je asi18 meÏ-sõÂcuÊ. V tomto obdobõ nelze cÏasto vznik kazu prokaÂzat. SnõÂmek bitewing je prÏileÂcÏbeÏ teÏzÏko zhotovitelny a ne vzÏdy pruÊkaznyÂ. Je nezbytneÂ, aby pacient spraÂvneÏ ovlaÂ-dal techniky cÏi sÏteÏnõÂ. Je trÏeba vyzdvihnout potrÏebu hy-gienickyÂch instruktaÂzÏõ a to jizÏ prÏed zapocÏetõÂm leÂcÏby. Po spraÂvneÂm naÂcviku se staÂva pacient zrucÏneÏjsÏõ a je prÏi-praven na to, aby sisnadneÏjiosvojil nove zmeÏny tech-niky cÏi sÏteÏnõ spojene se zmeÏnamiv dutineÏ uÂstnõ po na-sazenõ aparaÂtu.

Pokud pacient nedodrzÏuje hygienicka doporucÏenõÂ, je nejcÏasteÏjsÏõÂm projevem jeho nespraÂvneÂho prÏõÂstupu demineralizace skloviny, v podobeÏ mleÂcÏnyÂch skvrn azÏ rozsaÂhlyÂch defektuÊ, a hyperplasticka gingivitis (Obr. 1) [6, 7, 11].

Je snahou ortodontistuÊ, aby bylipacientina leÂcÏbu prÏedem prÏipraveni. Z hlediska motivace pacientuÊ je lze deÏli t do trÏõ skupin na lehce motivovatelneÂ, na pa-cienty vyzÏadujõÂcõ intenzivneÏjsÏõ uÂsilõ prÏi jejich motivaci a na skupinu, u ktere se i prÏes velkou snahu nepodarÏõ hygienu zlepsÏit [4]. ZlepsÏenõ lze dosaÂhnout opakova-nyÂmia duÊslednyÂmikontrolami, raÂmcovyÂm vysveÏtlenõÂm vzniku kazu, gingivitid cÏi parodontitid a naÂzornyÂmiin-struktaÂzÏemi hygieny dutiny uÂstnõ prÏed zapocÏetõÂm leÂcÏby iv jejõÂm pruÊbeÏhu. TõÂm se vyÂrazneÏ snizÏuje riziko vzniku naÂslednyÂch komplikacõÂ.

Tato studie je zameÏrÏena na sledovaÂnõÂ a hodnocenõÂ uÂstnõÂ hygieny pacientuÊ s fixnõÂmi aparaÂty a na srovnaÂnõÂ zjisÏteÏnyÂch vyÂsledkuÊ s kontrolnõÂ skupinou pacientuÊ bez fixnõÂho aparaÂtu.

Obr. 1:NaÂsledek nedodrzÏovaÂnõ rÏaÂdne uÂstnõ hygieny vedoucõ k hyper-plasticke gingivitideÏ (obraÂzek laskavostõ MUDr. J. Rohela).

Fig. 1:Lack of oral hygiene - hyperplastic gingivitis (picture thanks to MUDr. J. Rohel).

(11)

Repeated and thorough check-ups, explanation of ca-ries or gingivitis formation, and instructions in oral giene may improve the situation. Appropriate oral hy-giene reduces the risk of further complications.

The study focuses on the evaluation of oral hygiene in patients with fixed appliances. The results were compared with the condition in the control group of pa-tients without fixed appliance.

Material and methods

The sample included 100 patients of Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty of Palacky University in Olomouc. The mean age was 15.0 years, the range 10-20 years. The patients were divided into two groups. Group A included 50 patients treated with fi-xed appliance, Group B included 50 patients without orthodontic therapy.

In both groups the quality of oral hygiene was moni-tored, with the help of PI (Plaque Index), PBI (Papilla Bleeding Index), and CPITN (Community Index of Pe-riodontal Treatment Need) [6]. Caries lesions formation was also observed. We took a sample of saliva; the sample then underwent the laboratory analysis for the amount of Streptococcus mutans (bacitracine test), and Lactobacillus species (Dentocult LB test) [9]. The comparison of the data of both groups was per-formed with t-test.

Results

PBI values

Papilla bleeding (PBI) of more than 50% does not appear in patients without orthodontic treatment; PBI over 50% exists in patients treated with fixed ap-pliance (Fig. 2).

Table 1 gives characteristics of both groups. In the group of patients with fixed appliances the mean value of PBI was 48±29%, the minimum value 0%, the ma-ximum one 100%. Median 46%. In patients without fi-xed appliance the mean value of PBI was 18±16%, the

MateriaÂl a metodika

Soubor tvorÏilo 100 pacientuÊ leÂcÏenyÂch na Klinice zubnõÂho leÂkarÏstvõ LF UP v Olomouci. PruÊmeÏrny veÏk souboru byl 15,0 let v rozmezõ 10-20 let. Pacienti byli rozdeÏlenina dveÏ skupiny. Ve skupineÏ A bylo 50 pa-cientuÊ leÂcÏenyÂch fixnõÂm ortodontickyÂm aparaÂtem, ve skupineÏ B bylo 50 pacientuÊ bez ortodontickeÂho leÂcÏenõÂ. U obou skupin byla sledovaÂna kvalita jejich uÂstnõ hy-gieny pomocõ indexuÊ PI (Plaque Index), PBI (Papilla Bleeding Index) a CPITN (Community Index of Perio-dontal Treatment Need) [6] a sklon k tvorbeÏ kariesnõÂch leÂzõÂ. DaÂle byl proveden odbeÏr slin a laboratornõ rozbor na zjisÏteÏnõ mnozÏstvõ Streptococcus mutans pomocõ stu s bacitracinem a Lactobacilus species pomocõ te-stu Dentocult LB [9].

SrovnaÂnõÂ uÂstnõÂ hygieny pomocõÂ indexuÊ PI, PBI a CPITN u obou skupin a srovnaÂnõÂ kvantity vyÂskytu bakteriõÂ Streptococcus mutans a Lactobacilus species bylo provedeno oboustrannyÂm dvouvyÂbeÏrovyÂm t-te-stem.

VyÂsledky

Hodnoty PBI

KrvaÂcivost daÂsnõ (index PBI) võÂce nezÏ 50 % se u pa-cientuÊ bez leÂcÏby se teÂmeÏrÏ nevyskytuje, vyÂskyt indexu PBI nad 50 % je u pacientuÊ s fixnõÂm aparaÂtem vysoky (Obr. 2).

ZaÂkladnõ charakteristiky obou skupin se nachaÂzõ v Tab. 1. Ve vysÏetrÏovane skupineÏ pacientuÊ s fixnõÂmi aparaÂty byla pruÊmeÏrna hodnota krvaÂcivosti daÂsnõ (PBI) 48 ±29 % s minimaÂlnõ nameÏrÏenou hodnotou 0 % a maximaÂlnõ hodnotou 100 %. MediaÂn byl 46 % U pacientuÊ bez fixnõÂch aparaÂtuÊ byla pruÊmeÏrna hodnota indexu 18±16 %, minimaÂlnõ hodnota 0 % a maximaÂlnõ hodnota 81 % , mediaÂn 14 %. U hodnot indexu PBI byl nalezen statisticky vysoce vyÂznamny rozdõÂl (p<0,001) meziobeÏma sledovanyÂmi skupinami pacientuÊ. MediaÂn krvaÂcivosti daÂsnõ je u leÂcÏenyÂch pacientuÊ asi3x vysÏsÏõ nezÏ u pacientuÊ bez aparaÂtuÊ.

0 5 10 15 20 25 1 to 10 11 to 20 21 to 30 31 to 40 41 to 50 51 to 60 61 to 70 71 to 80 81 to 90 91 to 100 PBI mean % Frequency fixed appliance without appliance

Obr. 2:CÏetnost vyÂskytu hodnot PBI u 50 pacientuÊ s fixnõÂm aparaÂtem a 50 pacientuÊ bez aparaÂtu

Fig. 2:Number of PBI values in 50 patients with fixed appliance and in 50 patients of the control group

Tabulka 1:Index PBI u pacientuÊ s fixnõÂm aparaÂ-tem a pacientuÊ bez aparaÂtu

Table 1:Index PBI in patients with fixed appliance and in the control group

Fixed appliance Control group

Mean 48 % 18 % Median 46 % 14 % SD 29 % 16 % Minimum 0 % 0 % Maximum 100 % 81 % Number 50 50

Mean - aritmeticky pruÊmeÏr. SD - standard devia-tion, smeÏrodatna odchylka. Number - pocÏet

(12)

minimum value 0%, the maximum 81%; median 14%. In the values of PBI, the statistically significant diffe-rence (p<0.001) was found between the two groups. In patients treated with fixed appliance median is 3 ti-mes higher than in patients without the appliance.

CPITN values

The diagram shows the number of patients with the highest values found at least in one dentition sextant (Fig. 3). No patient had 4 (i.e. periodontal pocket over 3.5 mm).

Table 2 shows the basic characteristic features of both groups. The mean value of CPITN 0.8±0.4 was found in the group of patients with fixed appliance; the mean value of CPITN 0.4 ± 0.4 was recorded in the group of patients without fixed appliance. Median is more than thrice of the value in the group of patients with fixed appliance (the value is 1, i.e. periodontal bleeding). The statistically significant difference (p¬0.001) of CPITN values was found.

PI values

For establishing the plaque index (Fig.4, 5, Table 3, 4) of the teeth monitored (16, 21, 24, 36, 41, 44) the propor-tion was calculated for each group separately, and then for both groups. The significant differences were found in teeth 24 (p<0.001), 36 (p<0.05), and 44 (p<0.05). The difference of mean values of PI was on the level of significance (p¬0.05). In PI values measured vestibularly there was the statistically significant difference between the groups (p<0.01), as well as orally (p¬0.05). There was a significant difference between the two surfaces in the group of patients without fixed appliance in all teeth with the exception of incisor 21. The difference between the two surfaces in the group of patients with fixed ap-pliance was the following: 36 (p <0.01), 41 (p < 0.01), and 44 (p<0.001). Significantly larger accumulation of Hodnoty CPITN

CÏetnost vyÂskytu nejvysÏsÏõÂch hodnot CPITN u 50 pa-cientuÊ s fixnõÂm aparaÂtem a 50 papa-cientuÊ bez aparaÂtu je na Obr. 3. Graf ukazuje mnozÏstvõÂ pacientuÊ, u kteryÂch byla minimaÂlneÏ v jednom sextantu chrupu nalezena ta hodnota, u nõÂzÏ jsou zapocÏteni, jako nejvysÏsÏõÂ nale-zenaÂ. U zÏaÂdneÂho pacienta (s leÂcÏbou, cÏibez leÂcÏby) ne-byla nalezena hodnota 4 (parodontaÂlnõÂ chobot nad 3,5 mm).

ZaÂkladnõ charakteristiky obou skupin se nachaÂzõ v Tab. 2. Ve skupineÏ pacientuÊ s fixnõÂm aparaÂtem byla zjisÏteÏna pruÊmeÏrna hodnota CPITN 0,8±0,4 a u skupiny pacientuÊ bez aparaÂtu pruÊmeÏrna hodnota CPITN 0,4± 0,4. MediaÂn skupiny pacientuÊ s aparaÂty je võÂce nezÏ 3x vysÏsÏõ (dosahuje hodnoty 1, tj. krvaÂcenõ parodontu). U hodnot indexu CPITN byl nalezen statisticky vysoce vyÂznamny rozdõÂl (p<0,001) meziobeÏma sledovanyÂmi skupinami pacientuÊ.

Hodnoty PI

U plakoveÂho indexu (Obr. 4 a Obr. 5, Tab. 3 a Tab. 4) bylo k hodnocenõ sledovanyÂch zubuÊ (16, 21, 24, 36, 41, 44) vypocÏõÂtaÂno procentuaÂlnõ zastoupenõ v kazÏde sku-pineÏ zvlaÂsÏt' a pote dohromady s nalezenõÂm vyÂznam-nyÂch rozdõÂluÊ u zubuÊ 24 (p<0,001), 36 (p<0,05), a 44 (p<0,05). RozdõÂl pruÊmeÏrnyÂch hodnot PI byl na hranici vyÂznamnosti(p<0,05). U PI s hodnotaminameÏrÏenyÂmi vestibulaÂrneÏ mezi skupinami byl rozdõÂl statisticky vyÂ-znamny (p<0,01), oraÂlneÏ byl rozdõÂl take statisticky vyÂ-znamny (p<0,05). MeziobeÏma plosÏkamibyl vyÂrazny rozdõÂl ve skupineÏ pacientuÊ bez fixnõÂch aparaÂtuÊ u vsÏech sledovanyÂch zubuÊ kromeÏ rÏezaÂku 21. U pacientuÊ s fix-nõÂm aparaÂtem byl rozdõÂl meziobeÏma plosÏkamiu zubuÊ 36 (p<0,01), 41 (p<0,01) a 44 (p<0,001). U deÏtõ bez ortodonticke leÂcÏby je vyÂrazneÏ veÏtsÏõ kumulace plaku na oraÂlnõÂch plosÏkaÂch ve srovnaÂnõ s plosÏkamivestibu-laÂrnõÂmi(p<0,001).

Tabulka 2:Index CPITN u pacientuÊ s fixnõÂm apa-raÂtem a pacientuÊ bez aparaÂtu

Table 2:Index CPITN in patients with fixed ap-pliance and in the control group

Fixed appliance Control group

Mean 0.8 0.4 Median 1.0 0.3 SD 0.4 0.4 Minimum 0.0 0.0 Maximum 2.0 1.7 Number 50 50

Mean - aritmeticky pruÊmeÏr. SD - standard devia-tion, smeÏrodatna odchylka. Number - pocÏet

Obr. 3:CÏetnost vyÂskytu nejvysÏsÏõÂch hodnot CPITN u 50 pacientuÊ s fixnõÂm aparaÂtem a 50 pacientuÊ bez aparaÂtu

Fig. 3:Number of the highest CPITN values in 50 patients with fixed appliance and in 50 patients of the control group

0 5 10 15 20 25 30 35 3 2 1 CPITN Frequency fixed appliance without appliance

(13)

plaque in oral surfaces was found in children without orthodontic treatment (p<0.001).

The amount of Streptococcus mutans and Lacto-bacillus species in saliva was virtually the same in both groups. There is a higher number of streptococcus in the saliva of patients treated with fixed appliance; ho-wever the difference between the groups is not statisti-cally significant.

Discussion

When comparing the resulting values of both groups it was proved, that the values of PBI are signi-ficantly higher in children treated with fixed appliance. The same differences were found for mean CPITN va-lues, too.

For the comparison of hygiene, PI values were the most useful. Significant differences were recorded for teeth 24, 36, and 44; lower values were obtained in the group without fixed appliance.

Plaque accumulation on vestibular surfaces of the teeth was also compared. The values were significan-tly higher in the group with fixed appliance; the diffe-rence between the groups was significant. Similar re-sults (however - not so significant) were obtained also for oral surfaces.

The values were also compared between the pa-tients within each group. Significantly higher values of PI on oral surface of the teeth 36, 41 and 44 in the mandible, were found in the group treated with fixed appliance. Significant differences in all values of all teeth measured (with the exception of incisor 21) were found in the group of patients without fixed appliance. MnozÏstvõÂ Streptococcus mutans a Lactobacilus

species ve slineÏ nebylo mezi skupinami signifikantneÏ rozdõÂlneÂ. U pacientuÊ s aparaÂty je ve slinaÂch veÏtsÏõ pocÏet streptokokuÊ, avsÏak nalezeny rozdõÂl nebyl tak vyÂraznyÂ, aby byla nalezena statisticka vyÂznamnost.

Diskuse

PrÏiporovnaÂvaÂnõ vyÂslednyÂch hodnot obou skupin se potvrdilo, zÏe u deÏtõ s fixnõÂmi aparaÂty jsou vyÂrazneÏ vysÏsÏõ hodnoty krvaÂcivosti daÂsnõÂ. StejneÏ vyÂrazne rozdõÂly byly zjisÏteÏny iu pruÊmeÏrnyÂch hodnot indexu CPITN.

Pro porovnaÂnõ hygieny v nejveÏtsÏõ mõÂrÏe prÏispeÏlo meÏ-rÏenõ plak indexu (PI). VyÂrazne rozdõÂly byly zjisÏteÏny u zubuÊ 24, 36 a 44 s nizÏsÏõÂmihodnotamiu skupiny bez aparaÂtuÊ.

DaÂle byla porovnaÂna kumulace plaku na vestibulaÂr-nõÂch plosÏkaÂch meÏrÏenyÂch zubuÊ mezi skupinami. U sku-piny pacientuÊ s fixnõÂmi aparaÂty byla prÏõÂtomnost plaku vyÂrazneÏ vysÏsÏõ s vyÂznamnyÂm rozdõÂlem. Obdobne vyÂ-sledky, ikdyzÏ s nizÏsÏõ vyÂznamnostõÂ, byly iu hodnocenõ oraÂlnõÂch plosÏek zubuÊ.

HodnotymeziplosÏkamizubuÊbylyporovnaÂnyi vraÂm-cipacientuÊ kazÏde skupiny. Ve skupineÏ pacientuÊ s apa-raÂty byly zjisÏteÏny vyÂrazneÏ vysÏsÏõ hodnoty plaku na oraÂl-nõÂch plosÏkaÂch zubuÊ dolnõ cÏelisti - tedy na zubech 36, 41 a 44. U skupiny bez aparaÂtuÊ byly velke rozdõÂly hodnot u vsÏech meÏrÏenyÂch zubuÊ pouze s vyÂjimkou rÏezaÂku 21.

VyÂznamne bylo zjisÏteÏnõÂ, zÏe deÏtibez ortodontickyÂch aparaÂtuÊ majõ plaku vyÂrazneÏ võÂce na oraÂlnõÂch plosÏkaÂch zubuÊ.

Sledovana kvantita Streptococcus mutans a Lacto-bacilus species ve stimulovane slineÏ vsÏak neukaÂzala veÏtsÏõ rozdõÂly u obou skupin. Lze se proto se domnõÂvat,

16 21 24 36 41 44 Teeth Plaque Index vestibular oral 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 16 21 24 36 41 44 Teeth Plaque Index vestibular oral

Tabulka 3:Index plaku u pacientuÊ bez fixnõÂch aparaÂtuÊ

Table 3:PI in patients with fixed appliance

Tooth 16 21 24 36 41 44

Vestibular 0.40 0.16 0.14 0.58 0.18 0.24

Oral 0.54 0.32 0.26 0.84 0.46 0.82

Tabulka 4:Index plaku u pacientuÊ s fixnõÂmi aparaÂty

Table 4:PI in the control group

Tooth 16 21 24 36 41 44

Vestibular 0.70 0.34 0.52 0.66 0.40 0.54 Oral 0.60 0.48 0.66 1.16 0.74 1.06

Obr. 4:Index plaku u pacientuÊ bez fixnõÂch aparaÂtuÊ

(14)

Children without fixed appliance had significantly hig-her amount of plaque on oral surfaces.

There were found virtually no differences between the groups in the amount of Streptococcus mutans and Lactobacillus species in stimulated saliva. There-fore, we may conclude that orthodontic treatment does not directly affect tooth decay [9, 10, 11].

From the above described it clearly follows that a patient has to take an active part during the therapy in terms of adequate oral hygiene, use of appropriate tools, and pass repeated hygienic instructions. Dental professionals should pay close attention to hygiene; patients should be indicated for the treatment only af-ter they learn how to properly take care of their denti-tion and oral cavity. The patients with correct hygiene skills take care of their dentition even after the therapy is finished.

Conclusion

The use of fixed orthodontic appliance makes the oral hygiene more difficult (as proved by the values of PI, PB, and CPITN). This may result in other risks, e.g. enamel demineralization, hyperplastic gingivitis.

However, there were not significant differences bet-ween the groups monitored in the quantity of Strepto-coccus mutans and Lactobacillus species in stimula-ted saliva. Therefore, we may conclude that orthodon-tic treatment does not directly contribute to tooth decay.

zÏe ortodonticka leÂcÏba nema prÏõÂmy vliv na kazivost chrupu [9,10,11].

Ze zjisÏteÏnyÂch skutecÏnostõ vyplyÂva nutnost, aby se pacient aktivneÏ podõÂlel na pruÊbeÏhu leÂcÏby a snazÏil se osvojit si naÂvyky adekvaÂtnõ uÂstnõ hygieny, pouzÏõÂval vhodne pomuÊcky, prÏõÂpadneÏ podstupoval opakovane hygienicke instruktaÂzÏe. Ze strany osÏetrÏujõÂcõÂho zdravot-nickeÂho personaÂlu je nutna duÊsledna kontrola hygieny a vyÂbeÏr pacientuÊ, kterÏõ si ji natolik osvojili, zÏe mohou za-cÏõÂt s leÂcÏbou bez obav ze vzniku nezÏaÂdoucõÂch naÂsledkuÊ. NavõÂc je velkyÂm pozitivem, zÏe pacienti se spraÂvneÏ osvojenyÂmi hygienickyÂminaÂvyky pokracÏujõ v peÂcÏi o svuÊj chrup ipo ukoncÏenõ leÂcÏby.

ZaÂveÏr

NosÏenõ fixnõÂch aparaÂtuÊ zteÏzÏuje provaÂdeÏnõ kvalitnõ uÂstnõ hygieny, cozÏ vyplynulo ze zjisÏteÏne vysÏsÏõ kumu-lace plaku, prÏedevsÏõÂm na vestibulaÂrnõÂch plosÏkaÂch zubuÊ, zvyÂsÏene krvaÂcivostõ daÂsnõ a take vysÏsÏõÂch pruÊ-meÏrnyÂch hodnot plakoveÂho indexu. Z toho mohou vy-plyÂvat idalsÏõ rizika v podobeÏ demineralizacõ skloviny a hyperplastickeÂho zaÂneÏtu daÂsnõÂ.

Sledovana kvantita Streptococcus mutans a Lacto-bacilus species ve stimulovane slineÏ vsÏak neukaÂzala veÏtsÏõ rozdõÂly u obou skupin. Lze proto usuzovat, zÏe ortodonticka leÂcÏba nema prÏõÂmy vliv na kazivost chrupu.

Literatura/References

1. KyralovaÂ, I.: OraÂlnõÂ hygiena u ortodontickyÂch pacientuÊ. Ortodoncie 1996, 5, cÏ. 2, s. 14-16.

2. TichaÂ, R., TichyÂ, J., BoÈhmovaÂ, H.: UÂstnõÂ hygiena a orto-doncie - jak na to? CÏes. Stomat. 2007, 107, cÏ. 3, s. 57-61. 3. TichaÂ, R., BoÈhmovaÂ, H.: VyÂznam uÂstnõÂ hygieny prÏileÂcÏbeÏ fixnõÂm ortodontickyÂm aparaÂtem. Ortodoncie 2005, 14, cÏ. 1, s. 23-31.

4. Hendriks, J., Schneller, T.: PatientenfuÈhrung, Beratung und Motivierung in der Zahnarztpraxis. Berlin: Quintes-senz, 1992.

5. Ogaard, B., Rolla, G., Arends, J.: Orthodontic appliances and enamel demineralization. Part 1. Lesion develop-ment. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1988, 94, cÏ. 1, s. 68-73.

6. Ogaard, B., Rolla, G., Arends, J.: Orthodontic appliances and enamel demineralization. Part 2. Prevention and

treatment of lesions. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1988, 94, , cÏ. 1, s. 123-128.

7. KiliaÂn, J. et al.: Prevence ve stomatologii, Praha: GaleÂn, 1999.

8. Lovrov, S., Hertrich, K., Hirschfelder, U.: Enamel Demi-neralization during Fixed Orthodontic Treatment - Inci-dence and Correlation to Various Oral - hygiene Parame-ters, J. orofacial Orthop. 2007, 68, s. 353-363.

9. Batoni, G. et al.: Effect of removable orthodontic ap-pliances on oral colonisation by mutans streptococci in children. Eur. J. oral Sci. 2001,109, s. 388-392. 10. Heinrich-Weltzien, R., Kneist, S., Fischer, T.: Je

ortodon-ticka leÂcÏba prevencõÂzubnõÂho kazu, nebo zvysÏuje jeho vyÂ-skyt? Quintessenz 1999, 50, cÏ. 11, s. 47-55.

11. Pender, N.: Aspects of Oral Health in Orthodontic Pa-tients, Brit. J. Orthod. 1986, 13, s. 95-103

MUC. Martina RÏõÂmskaÂ

Klinika zubnõÂho leÂkarÏstvõÂ LF FN PalackeÂho 12, 772 00 Olomouc

(15)

FaÂze ruÊstu podle kefalogramu a ortopantomogramu

Phases of growth according to cephalogram and OPG

MUDr. Monika PenkovaÂ

Ortodonticke oddeÏlenõÂ, stomatologicka klinika FN v Hradci KraÂlove Department of Orthodontics, Clinic of Stomatology, Hradec KraÂlove Souhrn

Studie oveÏrÏovala vztahy mezi faÂzemi vyÂvoje korÏene dolnõÂho sÏpicÏaÂku, kostnõÂm zraÂnõÂm ruky a krcÏnõ paÂterÏe. OtaÂz-kou je, zda je mozÏne stanovit faÂzi ruÊstu jen hodnocenõÂm kefalogramu a ortopantomogramu chrupu, bez doplnÏu-jõÂcõÂho snõÂmku ruky se zaÂpeÏstõÂm. SnõÂzÏilo by se ozarÏovaÂnõ pacienta a naÂklady na osÏetrÏenõÂ.

U naÂhodneÏ vybraneÂho souboru 182 adolescentuÊ, 53 chlapcuÊ ve veÏku 11,5-15,5 let a 129 dõÂvek ve veÏku 10,5-14,5 let bylo hodnoceno kostnõ zraÂnõ obratluÊ C2, C3, C4 na kefalogramech sÏesti stadii CVMI metody Hassela a Far-mana a na rtgprave ruky podle SMA metody FishFar-mana. Stadia vyÂvoje korÏene dolnõÂch staÂlyÂch sÏpicÏaÂkuÊ F, G, H dle Demirjiana byla urcÏena na ortopantomogramech. U chlapcuÊ lze nahradit rentgen ruky hodnocenõÂm vyÂvoje dol-nõÂho sÏpicÏaÂku na ortopantomogramu a kostdol-nõÂho zraÂnõ krcÏnõ paÂterÏe na kefalogramu, protozÏe sama o sobeÏ korelujõ s kostnõÂm zraÂnõÂm ruky, ale mezi nimi vzaÂjemna korelace nenõÂ, z odhadu kefalogramu nelze odvodit stav zubnõÂho vyÂvoje a naopak. U dõÂvek lze nahradit rentgen ruky hodnocenõÂm dolnõÂho sÏpicÏaÂku na ortopantomogramu, ale kostnõ zraÂnõ krcÏnõÂch obratluÊ na kefalogramu s kostnõÂm zraÂnõÂm ruky nekoreluje, v vyÂjimkou trÏõ indikaÂtoruÊ, ktere se vaÂzÏõ k uÂplneÂmu zacÏaÂtku a konci ruÊstu. ProtozÏe nekoreluje kostnõ zraÂnõ krcÏnõ paÂterÏe a vyÂvoj dolnõÂho sÏpicÏaÂku navzaÂjem, nelze z pohledu na jeden ze snõÂmkuÊ usuzovat na stadium zraÂnõ cÏi vyÂvoje snõÂmku druheÂho(Ortodoncie 2010, 19, cÏ. 1, s. 19-34).

Abstract

The relationship between the development of the lower canine, bone maturation of hand and cervical spine was studied. The question is whether it is possible to establish the phase of growth using only cephalogram and OPG, without the X-ray of hand and wrist. This would minimize the amount of radiation and costs.

In the sample of randomly chosen 182 adolescents (53 boys between 11.5 and 15.5 years of age, and 129 girls between 10.5 and 14.5) we evaluated the bone maturation of C2, C3, C4 vertebras usingsix stages CVMI accor-ding to Hassel and Farman in cephalograms, and X-ray of right hand accoraccor-ding to Fishman. The stages of lower permanent canines (F, G, H accordingto Demirjian) root development were assessed with the help of OPGs. In boys the X-ray of hand may be substituted with the evaluation of lower canine development in OPG, and skeletal maturation in cephalogram, as they correlate with bone maturation of a hand. However, there is no correlation between the two - cephalogram assessment does not tell us anything about canine development, and vice versa. In girls the X-ray of hand may be substituted with the assessment of canine development in OPG. However, the bone maturation of cervical vertebrae in cephalogram does not correlate with bone maturation of a hand, the only exception being three indicators related to the very beginning and to the very end of growth(Ortodoncie 2010, 19, No. 1, p. 19-34).

KlõÂcÏova slova:stanovenõ faÂze ruÊstu, kostnõ zraÂnõ ruky a paÂterÏe, zubnõ vyÂvoj korÏene dolnõÂch staÂlyÂch sÏpicÏaÂkuÊ

Key Words:growth phase assessment, bone maturation of hand and cervical vertebrae, dental development of lower permanent canine roots

(16)

Introduction

In the plan of orthodontic therapy an important role is played by the individual assessment of biological age of each patient. Various methods are employed to esta-blish the growth phase, e.g. estimation of bone matura-tion of hand (with X-rays of hand), assessment of cervi-cal vertebras using cephalograms, and the determina-tion of lower canine development according to OPGs. The growth may help in treatment; however, it may also complicate or make the treatment inappropriate.

Therefore, we have to be able to make a reliable growth prediction in terms of its intensity, duration and direction (the prediction of growth direction is the most difficult). Growth potential, i.e. expected growth, may be deduced from the intensity which can be expected until the growth will be finished. Ske-letal age may be classified (for orthodontics) into seve-ral stages which should be easily identified, and which provide the information about relative relationship with pubertal growth spurt and the end of growth. Individual symptoms of ossification are in the same relation to the growth intensity both in boys and girls [1,2]. Adoles-cence is the period characterized by various bone changes which can appear in a different chronological age, and thus the age is not really valid for the identifi-cation of growth stages. The assessment of matura-tion in children helps to determine the optimum time for some types of orthodontic treatment. The children with the similar development are often of a very diffe-rent chronological age. Moreover, physiological matu-ration of a child may be affected by different matumatu-ration timing, diseases, syndromes, and exogenous factors. The growth acceleration in body build precedes facial growth by six or twelve months. Most authors state that growth spurt starts about one year after the occur-rence of adductor sesamoid of thumb [3,4,5,6,7, 8,10].

UÂvod

V naÂvrhu ortodonticke terapie je duÊlezÏite individuaÂlnõ zhodnocenõ biologickeÂho veÏku kazÏdeÂho pacienta. Ke stanovenõ faÂze ruÊstu jsou pouzÏõÂvaÂny ruÊzne metody, mimo jine odhad kostnõÂho zraÂnõ z rentgenuÊ ruky, hodno-cenõ krcÏnõÂch obratluÊ z kefalogramuÊ a urcÏenõ zubnõÂho veÏku na ortopantomogramech. RuÊst terapii muÊzÏe pod-porovat, stejneÏ jako jikomplikovat cÏi cÏinit nevhodnou.

Proto ma velky vyÂznam spolehliveÏ prÏedvõÂdat ocÏekaÂ-vany ruÊst v jeho intenziteÏ, cÏase a smeÏru, prognoÂza smeÏru ruÊstu je nejvõÂce problematickaÂ. RuÊstovy poten-ciaÂl, to je vesÏkeryÂ, jesÏteÏ ocÏekaÂvany ruÊst, lze odvodit ze sumace intenzity, kterou lze jesÏteÏ ocÏekaÂvat do ukon-cÏenõ ruÊstu. Kostnõ veÏk pro ortodonticke uÂcÏely klasifiku-jeme do neÏkolika stadiõÂ, ktera lze jednodusÏe identifiko-vat, a ktera naÂs orientujõ zejmeÂna o relativnõÂm vztahu k pubertaÂlnõÂmu ruÊstoveÂmu zrychlenõ a ukoncÏenõ ruÊstu. Jednotlive znaky osifikace jsou ve stejneÂm vztahu k in-tenziteÏ ruÊstu u deÏvcÏat iu chlapcuÊ. [1,2]. DospõÂvaÂnõ je obdobõ charakteristicke variabilnõÂmi prÏõÂruÊstky kostnõÂch zmeÏn, ktere se vyskytujõ ve velmirozdõÂlneÂm chronolo-gickeÂm veÏku, cozÏ snizÏuje validitu veÏku pro identifikaci stadiõ vyÂvoje. Odhad stavu deÏtskeÂho zraÂnõ pomaÂha k lepsÏõÂmu stanovenõ optimaÂlnõ doby pro neÏktere typy ortodonticke leÂcÏby. MezijednotlivyÂmideÏtmije znacÏny rozdõÂl ve veÏku, kdy dosaÂhnou podobnyÂch vyÂvojovyÂch udaÂlostõÂ. NavõÂc konstitucÏnõ rozdõÂly v cÏasovaÂnõ zraÂnõÂ, ne-moci, systeÂmove poruchy a zevnõ faktory mohou ovliv-nit fyziologicke zraÂnõ dõÂteÏte. Akcelerace ruÊstu postavy prÏedchaÂzõ faciaÂlnõ ruÊst o puÊl azÏ jeden rok. VeÏtsÏina au-toruÊ uvaÂdõÂ, zÏe ruÊstovy spurt prÏichaÂzõ asirok po objevu adduktoroveÂho sezamoidu palce [3, 4, 5,6,7,8,10].

MateriaÂl a metodika

U naÂhodneÏ vybraneÂho souboru 182 adolescentuÊ, 53 chlapcuÊ ve veÏkoveÂm rozmezõÂ 11,5-15,5 let a 129 dõÂ-Tabulka 1:Klasifikace kostnõÂho zraÂnõÂ ruky podle Fishmana [4]

Table 1:Skeletal Maturity Assessment (SMA) according Fishman[4]

Skeletal maturity indicators (SMI) Skeletal maturity indicators (SMI) I stadium:EpifyÂza dosahuje stejne sÏõÂrÏky jako diafyÂza

SMI 1. proximaÂlnõÂ cÏlaÂnek trÏetõÂho prstu PP3= SMI 2. prostrÏednõÂ cÏlaÂnek trÏetõÂho prstu MP3= SMI 3. prostrÏednõÂ cÏlaÂnek paÂteÂho prstu MP5=

Stage I:Epiphysis as wide as diaphysis SMI 1. Third finger - proximal phalanx PP3= SMI 2. Third finger - middle phalanx MP3= SMI 3. Fifth finger - middle phalanx MP5=

II stadium:Osifikace

SMI 4. ulnaÂrnõÂ sesamoid palce S Stage II:SMI 4. Adductor sesamoid of thumb S

III stadium:CÏepicÏkovaÂnõÂ epifyÂz

SMI 5. distaÂlnõÂ cÏlaÂnek trÏetõÂho prstu DP3cap SMI 6. prostrÏednõÂ cÏlaÂnek trÏetõÂho prstu MP3 cap SMI 7. prostrÏednõÂ cÏlaÂnek paÂteÂho prstu MP5 cap

Stage III:Capping of epiphysis

SMI 5. Third finger - distal phalanx DP3cap SMI 6. Third finger - middle phalanx MP3 cap SMI 7. Fifth finger - middle phalanx MP5 cap

IV stadium D:SpojenõÂ epifyÂz a diafyÂz SMI 8. distaÂlnõÂ cÏlaÂnek trÏetõÂho prstu DP3u SMI 9. proximaÂlnõÂ cÏlaÂnek trÏetõÂho prstu PP3u SMI 10. prostrÏednõÂ cÏlaÂnek trÏetõÂho prstu MP3u SMI 11. radius Ru

Stage IV:Fusion of epiphysis and diaphysis SMI 8. Third finger - distal phalanx DP3u SMI 9. Third finger - proximal phalanx PP3u SMI 10. Third finger - middle phalanx MP3u SMI 11. Radius Ru

11 SMI indikaÂtoruÊ na 6 mõÂstech palce, trÏetõÂho prstu, paÂteÂho

(17)

Tabulka 2:CVMI klasifikace kostnõÂho zraÂnõÂ obratluÊ dle Hassela a Farmana [3]

Table 2:CVMI classification of cervical vertebrae maturation according Hassel and Farman [3]

Stadium 1 - INICIACE

Spodnõ hranice C2 , C3 a C4 je rovnaÂ.Hornõ hranice je sÏikma zezadu doprÏedu , obratle majõ tvar klõÂnu

OdpovõÂda stadiõÂm SMI 1 a SMI 2

PubertaÂlnõÂ ruÊst praÂveÏ zacÏõÂnaÂ, 80-100 % pubertaÂlnõÂho ruÊstu se ocÏe-kaÂvaÂ

INITIATION

Inferior borders of C2, C3, and C4 are flat at this stage. The vertebrae are wedge shaped, and the superior vertebral borders are tapered from posterior to anterior

Corresponded to a combination of SMI 1 and 2

Adolescent growth is just beginning and 80% to 100% of adoles-cent growth is expected

Stadium 2 - ZRYCHLENIÂ

SpodnõÂ hranice C2, C3 je konkaÂvnõÂ a C4 je rovnaÂ. TeÏla C3 a C4 tvar kvaÂdru horizontaÂlnõÂ

OdpovõÂda stadiõÂm SMI 3 a SMI 4

ZacÏalo ruÊstove zrychlenõÂ, bude jesÏteÏ 65-85 % pubertaÂlnõÂho ruÊstu.

ACCELERATION

Concavities are developing in the inferior borders of C2 and C3. The inferior border of C4 is flat. The bodies of C3 and C4 are nearly rec-tangular in shape

Corresponded to a combination of SMI 3 and 4

Growth acceleration is beginning at this stage, with 65% to 85% of adolescent growth expected.

Stadium 3 - ZMEÏNA

ZrÏetelne konkavity na spodnõ hranici C2 a C3, pocÏõÂnajõÂcõ konkavita na spodnõ hranici C4.StõÂny teÏla obratluÊ C3 a C4 tvar kvaÂdru horizon-taÂlnõÂ

OdpovõÂda stadiõÂm SMI 5 a SMI 6

PrepubertaÂlnõÂ ruÊst se zrychluje smeÏrem ke spurtu (peak velocity), bude jesÏteÏ 25-65 % pubertaÂlnõÂho ruÊstu.

TRANSITION

Distinct concavities are seen in the inferior borders of C2 and C3. A concavity was beginning to develop in the inferior border of C4. The bodies of C3 and C4 are rectangular in shape

Corresponded to a combination of SMI 5 and 6

Adolescent growth is still accelerating at this stage toward peak height velocity, with 25% to 65% of adolescent growth expected.

Stadium 4 - ZPOMALENIÂ

ZrÏetelne konkavity spodnõ hranice teÏl obratluÊ C2, C3 a C4.PubertaÂlnõ ruÊst se dramaticky zpomalõÂ, 10-25 % ruÊstu ocÏekaÂvaÂ. StõÂny teÏla obra-tluÊ C3 a C4 tvar cÏtvercuÊ

OdpovõÂda stadiõÂm SMI 7 a SMI 8

DECELERATION

Adolescent growth decelerates dramatically at this stage, with 10% to 25% of adolescent growth expected. Distinct concavities are seen in the inferior borders of C2, C3, and C4. The vertebral bodies of C3 and C4 are becoming more square in shape

Corresponded to a combination of SMI 7 and 8

Stadium 5 - ZRAÂNIÂ

DokoncÏenõ zraÂnõ krcÏnõÂch obratluÊ, ale 5-10% ruÊstu ocÏekaÂvaÂ.VyÂrazne konkavity spodnõ hranice krcÏnõÂch obratluÊ C2, C3 a C4.StõÂn teÏla ob-ratluÊ C3 a C4 tvar cÏtvercuÊ.

OdpovõÂda stadiõÂm SMI 9 a SMI 10

MATURATION

Final maturation of the vertebrae took place during this stage, with 5% to 10% of adolescent growth expected. More accentuated con-cavities are seen in the inferior borders of C2, C3, and C4. The bo-dies of C3 and C4 are nearly square to square in shape

Corresponded to a combination of SMI 9 and 10

Stadium 6 - UKONCÏENIÂ

Hluboke konkavity spodnõÂhranice krcÏnõÂch obratluÊ C2, C3 a C4. StõÂny teÏl obratluÊ C3 a C4 se vertikaÂlneÏ prodluzÏujõÂ

OdpovõÂda stadiu SMI 11

RuÊst je povazÏovaÂn za ukoncÏenyÂ, minimaÂlnõÂ zmeÏny lze ocÏekaÂvat.

COMPLETION

Deep concavities are seen in the inferior borders of C2, C3, and C4. The bodies of C3 and C4 are square or are greater in vertical dimen-sion than in horizontal dimendimen-sion

Corresponded to SMI 11

Growth is considered to be complete at this stage. Little or no ado-lescent growth is expected.

Tabulka 3:PozdnõÂ stadia vyÂvoje dolnõÂho sÏpi cÏaÂku F-H podle Demirjiana [12]

Table 3:Later stages of lower canine development F-H according to Demirjian [12]

Stadium F

SteÏny drÏenÏove dutiny tvorÏõ rovnoramenny trojuÂhelnõÂk. KorÏenova deÂlka je stejna , nebo delsÏõ nezÏ koronaÂrnõ vyÂsÏka

Stage F

The walls of the pulp chamber form an isosceles triangle. The root length is equal to or greater than the crown height

Stadium G

SteÏny korÏenoveÂho kanaÂlku jsou paralelnõÂ a apikaÂlnõÂ konec je cÏaÂ-stecÏneÏ otevrÏen

Stage G

The walls of the root canal are parallel, but the apical end is partially open.

Stadium H

ApikaÂlnõ konec korÏenoveÂho kanaÂlku je zcela uzavrÏen. PeriodontaÂlnõ membraÂna ma stejnou sÏõÂrÏku podeÂl celeÂho korÏene iapexu.

Stage H

The root apex is completely closed.The periodontal membrane sur-rounding the root and apex is uniform in width throughout.

vek ve veÏku 10,5-14,5 let byly hodnoceny rtg snõÂmky z archivu ortodontickeÂho oddeÏlenõ Kliniky zubnõÂho leÂ-karÏstvõ Fakultnõ nemocnice v Olomouci. Byly hodno-ceny vizuaÂlneÏ a srovnaÂny s tabelaÂrnõÂmia grafickyÂmi standardy podle trÏõ nõÂzÏe uvedenyÂch metodik. Kostnõ veÏk byl hodnocen na rentgenech prave ruky a distaÂlnõ cÏaÂstiprÏedloktõ urcÏenõÂm 11 SMI indikaÂtoruÊ podle SMA

Material and method

In the randomly chosen sample of 182 adolescents (53 boys between the ages of 11.5-15.5, 129 girls bet-ween the ages of 10.5 and 14.5) the X-rays from the ar-chives of the Department of Orthodontics, Clinic of Dental Medicine, University Hospital in Olomouc, were evaluated. The assessment was visual, and then

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :