Constitution of India in Gujarati

290 

Full text

(1)D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in. (1). GOVERNMENT OF INDIA. MINISTRY OF LAW. & JUSTICE. The Constitution of India (4th Edition ). (As modified upto the 30th April, 2011 ). ÛëßÖ çßÀëß. ìäìÔ ±Þ- LÝëÝ Ü_hëëáÝ. ÛëßÖÞð_ ç_ìäÔëÞ (ÇÖð×ý ±ëT²ìkë). (30Üí ±õì-á, 2011 çðÔí çðÔëÝëý -ÜëHë-). 2011.

(2) D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in (2).

(3) D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in. (3). GOVERNMENT OF INDIA. MINISTRY OF LAW. & JUSTICE. The Constitution of India (4th Edition ). (As modified upto the 30th April, 2011 ). ÛëßÖ çßÀëß. ìäìÔ ±Þõ LÝëÝ Ü_hëëáÝ. ÛëßÖÞð_ ç_ìäÔëÞ (ÇÖð×ý ±ëT²ìkë). (30Üí ±õì-á, 2011 çðÔí çðÔëÝëý -ÜëHëõ). 2011.

(4) D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in (4).

(5) (5). ÕþVÖëäÞë. D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in. ÃðÉßëÖí ÛëæëÜë_ ÛëßÖÞë ç_ìäÔëÞÞí ±ë ÇÖð×ý ±ëT²ìkë Èõ. ÛëßÖ çßÀëß äÖí, ÛëßÖÞë ç_ìäÔëÞÞí ÈõSáí ±ëT²ìkë ÃðÉßëÖ çßÀëßÞë äöÔëìÞÀ ±Þõ ç_çØíÝ ÚëÚÖùÞë ìäÛëÃÞë çì¿Ý çèÝùà ±Þõ çèëÝ×í äæý 1994Üë_ Õþìç© ÀßäëÜë_ ±ëäí èÖí, ÉõÜë_ ç_ìäÔëÞ (ÈùîÖõßÜë çðÔëßë) ±ìÔìÞÝÜ, 1994 çðÔíÞë çðÔëßë, ìäìÔ ±Þõ LÝëÝ Ü_hëëáÝ, äöÔëìÞÀ ìäÛëÃ, Þäí ìØSèí Õëçõ Ü_É^ß ÀßëäíÞõ ±ëÜõÉ ÀßäëÜë_ ±ëTÝë èÖë. 2. ÈõSáë çkëß äæý ØßìÜÝëÞ ÀßäëÜë_ ±ëäõáë ç_ìäÔëÞÞë Úí½ çðÔëßë ±ëÜõÉ ÀßíÞõ, ÃðÉßëÖ çßÀëßÞë äöÔëìÞÀ ±Þõ ç_çØíÝ ÚëÚÖùÞë ìäÛëà ¦ëßë ÛëßÖÞë ç_ìäÔëÞÞí èëáÞí ±ëT²ìkë ÖöÝëß ÀßäëÜë_ ±ëäí Èõ ±Þõ ½èõß ÉÞÖë ç_äöÔëìÞÀ ±ëiëëÞð_ ÕëáÞ Àßäë ÜëËõ ØõåÞë ÀëÝØë ÖõÞë çëÇë ±×ýÜë_ çÜ° åÀõ Öõ ÜëËõ ÛëßÖÞð_ ç_ìäÔëÞ ±Þõ Úí½ ÀõLÄíÝ ÀëÝØë ½èõß ÉÞÖë ÜëËõ ÖõÜÞí ÕþëØõìåÀ ßëÉÛëæëÜë_ µÕáPÝ ÀßëääëÞë ÀõLÄ çßÀëßÞë ìÞHëýÝÞë ±ÜáíÀßHëÞë Ûëà wÕõ, ÛëßÖ çßÀëß, ìäìÔ ±Þõ LÝëÝ Ü_hëëáÝ, äöÔëìÞÀ ìäÛëÃ, ±ù. ±õá. ìä_à (ÕþëØõìåÀ Ûëæë ±õÀÜ), Þäí ìØSèí ¦ëßë ÖõÞí èëáÞí ±ëT²ìkëÞí {íHëäËÕñäýÀ ÇÀëçHëí ÀßíÞõ ÖõÞõ ±zëäÖ ÀßäëÜë_ ±ëäõá Èõ.. 3. ±ë ±ëT²ìkëÜë_, ç_ìäÔëÞ (Õ_ÇëbÜë çðÔëßë) ±ìÔìÞÝÜ, 2009 çðÔíÞë ÖÜëÜ çðÔëßë Éwßí eËÞùË çë×õ ±ëÜõÉ ÀßäëÜë_ ±ëäõá Èõ. ±Üõ ±ëåë ßëÂí±õ Èí±õ Àõ, ±ë ±ëT²ìkë ÕHë äÀíáÜ_Íâ (Úëß)Þë çPÝù, LÝëÝëáÝ, ÀëÝØëåëÂëÞë ìäzë×a±ù ±Þõ ½èõß ÉÞÖëÞõ µÕÝùÃí ×åõ.. Þäí ìØSèí; ÞäõQÚß, 2010.. äí. Àõ. ÛçíÞ,. ÛëßÖ çßÀëßÞë çìÇä. äözëìÞÀ ìäÛëÃ, ìäìÔ ±Þõ LÝëÝ Ü_hëëáÝ..

(6) (6). PREFACE. D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in. This is the Fourth Edition of the Constitution of India in Gujarati language. The last Edition of the Gujarati version of the Constitution of India was published on behalf of the Government of India by the active cooperation and assistance of the Legislative and Parliamentary Affairs Department, Government of Gujarat, in the year 1994 incorporating therein amendments to the Constitution up to the Constitution (Seventy Sixth Amendment) Act, 1994 with the approval of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, New Delhi.. 2. Incorporating further amendments to the Constitution made during the past seventeen years, the present edition of the Constitution of India has been prepared by the Legislative and Parliamentary Affairs Department, Government of Gujarat, and the same has been scrutinized and updated by the Government of India, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing (Regional Languages Unit), New Delhi as part of the implementation of the decision of the Central Government to make available the Constitution of India and other Central laws to the general public in their own regional official languages to enable them to understand the Law of the land in their true spirit to fulfill the Constitutional mandate. 3. In this Edition all the amendments up to the Constitution (Ninety fifth Amendment) Act, 2009 have been incorporated with necessary footnotes. We hope, edition will also be useful to members of the Bar, the Bench, the students of Law and the general public.. New Delhi; The November, 2010.. V. K. BHASIN. Secretary to the Govt. of India. Legislative Department Ministry of Law & Justice.

(7) (1). ÛëßÖÞð_ ç_ìäÔëÞ ±Þð¿ÜìHëÀë ±ëÜð ÀáÜ. Ûëà 1. M²WÌë_À. ç_Cë ±Þõ ÖõÞð_ ßëFÝZëõhë ç_CëÞð_ ÞëÜ ±Þõ ÖõÞð_ ßëFÝZëõhë. Þäë_ ßëFÝùÞõ ØëÂá Àßäë ±×äë ÖõÜÞí V×ëÕÞë Àßäë ÚëÚÖ. (ßØ ÀÝùý Èõ.). Þäë ßëFÝùÞí ßÇÞë ±Þõ ìäzÜëÞ ßëFÝùÞë ìäVÖëßù, çíÜë±ù ±×äë ÞëÜùÜë_ ÎõßÎëß. ±ÞðEÈõØ 2 ±Þõ 3 èõÌâ Àßõáë ÀëÝØëÜë_ Õèõáí ±Þõ Çù×í ±ÞðçñìDZùÞë çðÔëßë ±Þõ ÕñßÀ, ±ëÞðæ_ìÃÀ ±Þõ ÕëìßHëëìÜÀ ÚëÚÖù ÜëËõ ½õÃäë´ Àßäë ÚëÚÖ. Ûëà 2 ÞëÃìßÀÖë ±ë ç_ìäÔëÞÞë ±ëß_Ûõ ÞëÃìßÀÖë. ÕëìÀVÖëÞÜë_×í ÛëßÖÜë_ V×âë_Öß Àßí ±ëäõáí ÀõËáíÀ TÝìÀÖ±ùÞë ÞëÃìßÀÖë è@. ÕëìÀVÖëÞÜë_ V×âë_Öß Àßí ÃÝõáí ±ÜðÀ TÝìÀÖ±ùÞë ÞëÃìßÀÖë èÀ. ÛëßÖÞí Úèëß äçÖí ±ÜðÀ ÛëßÖíÝ ÜñâÞí TÝìÀÖ±ùÞë ÞëÃìßÀÖë èÀ. ÕùÖëÞí ßë°Âðåí×í ìäØõåí ßëFÝÞí ÞëÃìßÀÖë ÕþëMÖ ÀßÞëß TÝìÀÖ±ùÞõ ÞëÃìßÀù Þìè ÃHëäë ÚëÚÖ. ÞëÃìßÀÖë èÀùÞð_ çëÖIÝ. ç_çØõ ÀëÝØë×í ÞëÃìßÀÖë èÀùÞð_ ìÞÝÜÞ Àßäë ÚëÚÖ. Ûëà 3 ÜñâÛñÖ èÀù çëÜëLÝ TÝëAÝë. ÜñâÛñÖ èÀù çë×õ ±ç_ÃÖ èùÝ Öõäë ±×äë ÖõÜë_ CëËëÍù ÀßÖë ÀëÝØë. çÜëÞÖëÞù èÀ ÀëÝØë çÜZë çÜëÞÖë. ÔÜý, ½ìÖ, iëëìÖ, ìá_à ±×äë ÉLÜV×ëÞÞõ ÀëßHëõ ÀßëÖë ÛõØÛëäÞù ìÞæõÔ. ½èõß ÞùÀßíÞí ÚëÚÖùÜë_ ÖÀÞí çÜëÞÖë. ±VM²UÝÖë ÞëÚñØí. ìÂÖëÚùÞí ÞëÚñØí. VäëÖ_hÝÞù èÀ äëHëíVäëÖ_hÝ äÃõßõ ç_Ú_Ôí ±ÜðÀ èÀùÞð_ ßZëHë. ÃðÞë ÜëËõ ØùìæÖ Ìßëääë ±_Ãõ ßZëHë. °äÞ ±Þõ åßíß VäëÖ_hÝÞð_ ßZëHë. ìåZëHëÞù èÀ. ±ÜðÀ ØëÂáëÜë_ ÔßÕÀÍ ±Þõ ±ËÀëÝÖ çëÜõ ßZëHë.. 1 1 1 1 2. D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in. 1 2 2-À. 3. 4.. 5. 6. 7. 8. 9.. 10. 11.. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.. 19. 20. 21. 21À. 22.. 2 2 2 3 3 3 3. 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7.

(8) (2). 23. 24.. 8 8 8 9 9 9. D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in. 25. 26. 27. 28.. åùæHë çëÜõÞù èÀ ÜÞðWÝäõÕëß ±Þõ ÚâÉÚßí×í ÀßëäëÖí ÜÉ^ßí µÕßÞù ÕþìÖÚ_Ô. ÀëßÂëÞë äÃõßõÜë_ ÚëâÀùÞõ ÞùÀßí±õ ßëÂäëÞù ÕþìÖÚ_Ô. ÔÜý VäëÖ_hÝÞù èÀ ±_ÖÑÀßHëÞð_ ±Þõ ÜðÀÖ ßíÖõ ÔÜýÞí ÜëLÝÖë, ÕëáÞ ±Þõ ÕþÇëßÞð_ VäëÖ_hÝ. ÔëìÜýÀ ÚëÚÖùÞù äèíäË ÀßäëÞð_ VäëÖ_hÝ. Àù´ Âëç ÔÜýÞí ±ìÛT²ì© ÜëËõ ÛßäëÞë Àß ±_Ãõ VäÖ_hëÖë. ±ÜðÀ ìåZëHë ç_V×ë±ùÜë_ ÔëìÜýÀ ìåZëHë ±×äë ÔëìÜýÀ µÕëçÞëÜë_ èëÉßí ±_Ãõ VäÖ_hëÖë. çë_VÀëìßÀ ±Þõ åöZëìHëÀ èÀù áCëðÜÖí±ùÞë ìèÖùÞð_ ßZëHë. ìåZëHë ç_V×ë±ù V×ëÕäëÞù ±Þõ ÖõÜÞù äèíäË ÀßäëÞù áCëðÜÖí±ùÞù èÀ. (ßØ ÀÝùý Èõ.). ±ÜðÀ ÀëÝØë ±_Ãõ ±ÕäëØ ±õVËõË äÃõßõÞð_ ç_ÕëØÞ ÀßäëÞí ½õÃäë´ ÀßÖë ÀëÝØë ±_Ãõ ±ÕäëØ. ±ÜðÀ ±ìÔìÞÝÜù ±Þõ ìäìÞÝÜù ÀëÝØõçß Ìßëääë ÚëÚÖ. ±ÜðÀ ÜëÃýØåýÀ ìç©ë_ÖùÞù ±Üá ÀßÖë ÀëÝØë ±_Ãõ ±ÕäëØ. (ßØ ÀÝùý Èõ.). Ç_ìäÔëÞÜë_Þë µÕëÝùÞù èÀ ±ë ÛëÃ×í ±ÕëÝõáë èÀùÞù ±Üá Àßëääë ÜëËõÞë µÕëÝù. (ßØ ÀÝùý Èõ.). ±ë ÛëÃ×í ±ÕëÝõáë èÀù, Øâù, äÃõßõÞõ áëÃð ÕÍÖë èùÝ IÝë_ Öõ èÀùÜë_ çðÔëßëäÔëßë ÀßäëÞí ç_çØÞí çkëë. Àù´ ìäVÖëßÜë_ áUÀßí ÀëÝØù ±ÜáÜë_ èùÝ Öõ ØßìÜÝëÞ ±ë ÛëÃ×í ±ÕëÝõáë èÀù µÕß ìÞÝ_hëHë. ±ë ÛëÃÞí ½õÃäë´±ùÞõ ±çßÀëßÀ ÚÞëääë ÜëËõ ÀëÝØë Àßäë ÚëÚÖ. Ûëà 4 ßëFÝÞíìÖÞë ÜëÃýØåýÀ ìç©ë_Öù TÝëAÝë. ±ë ÛëÃÜë_ çÜëìäWË ìç©ë_Öù áëÃð ÕëÍäë ÚëÚÖ. áùÀ-ÀSÝëHëÞí T²ì© ÜëËõ ßëFÝõ çÉýäëÞí çëÜëìÉÀ TÝäV×ë. ßëFÝõ ±ÞðçßäëÞë ÞíìÖÞë ±ÜðÀ ìç©ë_Öù. çÜëÞ LÝëÝ ±Þõ ÜÎÖ ÀëÞñÞí çèëÝ. ÃþëÜ Õ_ÇëÝÖùÞí ßÇÞë. ÀëÜ, ìåZëHë ±Þõ ±ÜðÀ Õþç_Ãõ ½èõß çèëÝ ÜõâääëÞù èÀ. ÀëÜ ±_ÃõÞí LÝëÝí ±Þõ ÜëÞäùìÇÖ ÕìßãV×ìÖ ±Þõ Õþçìñ Ö-çèëÝÖë ÜëËõ ½õÃäë´. ÀëÜØëßù ÜëËõ ìÞäëýèäõÖÞ äÃõßõ. µzùÃùÞë äèíäËÜë_ ÀëÜØëßùÞí ÛëÃíØëßí. ÞëÃìßÀù ÜëËõ ±õÀçßÂù ØíäëÞí ÀëÝØù. È äæý×í ±ùÈí äÝÞë ÚëâÀù ÜëËõ åw±ëÖÞí ÚëSÝëäV×ë ØßìÜÝëÞ ç_Ûëâ ±Þõ ìåZëHëÞí ½õÃäë´.. 29. 30. 31.. 31.À. 31.Â. 31.Ã. 31.Cë. 32. 32.À. 33. 34. 35.. 36. 37. 38. 39. 39.À. 40. 41. 42. 43. 43.À. 44. 45.. 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13. 13. 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15.

(9) (3). 46.. 15 15 15 15 15 16 16. D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in. 47. 48. 48.À. 49. 50. 51.. ±ÞðçñìÇÖ ½ìÖ±ù, ±ÞðçñìÇÖ ±ëìؽìÖ±ù ±Þõ Úí½ ÞÚâë äÃùýÞë åöZëìHëÀ Ö×ë ±ëì×ýÀ ìèÖùÞí ±ìÛT²ì©. ÕùæHë ±Þõ °äÞÔùßHë ¬Çë áëääëÞí Ö×ë ½èõß ±ëßùBÝ çðÔëßäëÞí ßëFÝÞí ÎßÉ. ÂõÖí ±Þõ ÕåðÕëáÞÞí TÝäV×ë. ÕÝëýäßHëÞð_ ÉÖÞ ±Þõ çðÔëßHëë Ö×ë É_Ãáù ±Þõ äLÝ ÕåðÕZëí±ùÞë ßZëHë ÚëÚÖ. ßëWËÿíÝ ÜèIäÞë VÜëßÀù ±Þõ V×âù ±Þõ äVÖð±ùÞð_ ßZëHë. LÝëÝÖ_hëÞõ ÀëßùÚëßí Ö_hë×í ±áà Àßäë ÚëÚÖ. ±ë_ÖßßëWËÿíÝ åë_ìÖ ±Þõ çáëÜÖíÞí ±ìÛT²ã¦. Ûëà 4 À ÜñâÛñÖ Îß½õ ÜñâÛñÖ Îß½õ. Ûëà 5 ç_Cë ÕþÀßHë 1 ÀëßùÚëßí ßëWËÿÕìÖ ±Þõ µÕ-ßëWËÿÕìÖ ÛëßÖÞë ßëWËÿÕìÖ. ç_CëÞí ÀëßùÚëßí çkëë. ßëWËÿÕìÖÞí Çñ_ËHëí. ßëWËÿÕìÖÞí Çñ_ËHëíÞí ßíÖ. ßëWËÿÕìÖÞë èùtëÞí ÜðØÖ. Îßí Çñ_ËëäëÞí ÕëhëÖë. ßëWËÿÕìÖ ÖßíÀõÞí Çñ_ËHëí ÜëËõÞí áëÝÀëÖù. ßëWËÿÕìÖÞë èùtëÞí åßÖù. ßëWËÿÕìÖ±õ áõäëÞë åÕ× ±×äë ÕþìÖiëë. ßëWËÿÕìÖ µÕßÞë Üèë±ëßùÕÞí ÀëÝýßíìÖ. ßëWËÿÕìÖÞù èùtù Âëáí ÕÍõ Öù Öõ Ûßäë ÜëËõ Çñ_ËHëí ÀßäëÞù çÜÝ ±Þõ Õþç_ÃùÕëÖ Âëáí ÕÍÖí ÉÃë Ûßäë Çñ_ËëÝõáí TÝìÀÖÞë èùtëÞí ÜðØÖ. ÛëßÖÞë µÕ-ßëWËÿÕìÖ. µÕ-ßëWËÿÕìÖ èùtëÞí w±õ ßëFÝçÛëÞë çÛëÕìÖ ßèõåõ. ßëWËÿÕìÖÞù èùtù Õþç_ÃùÕëÖ Âëáí ßèõ Öõ ØßìÜÝëÞ ±×äë ÖõÜÞí ÃõßèëÉßí ØßìÜÝëÞ µÕßëWËÿÕìÖ, ßëWËÿÕìÖ ÖßíÀõ ÀëÝý Àßåõ ±×äë ÖõÜÞë ÀëÝùý Ú½äåõ. µÕ-ßëWËÿÕìÖÞí Çñ_ËHëí. µÕ-ßëWËÿÕìÖÞë èùtëÞí ÜðØÖ. µÕ-ßëWËÿÕìÖÞù èùtù Âëáí ÕÍõ Öù Öõ Ûßäë ÜëËõ Çñ_ËHëí ÀßäëÞù çÜÝ ±Þõ Õþç_ÃùÕëÖ Âëáí ÕÍÖí ÉÃë Ûßäë Çñ_ËëÝõá TÝìÀÖÞë èùtëÞí ÜðØÖ. µÕ-ßëWËÿÕìÖ±õ áõäëÞë åÕ× ±×äë ÕþìÖiëë. ±LÝ ±ëÀãVÜÀ Õþç_Ãõ ßëWËÿÕìÖÞë ÀëÝùý Ú½ääë ÚëÚÖ. ßëWËÿÕìÖ ±×äë µÕ-ßëWËÿÕìÖÞí Çñ_ËHëí ±_ÃõÞí ±×äë Öõ ç_Ú_Ôí ÚëÚÖù. ÜëÎí, äÃõßõ ±ëÕäëÞí Ö×ë ±ÜðÀ ØëÂáë±ùÜë_ ç½ ÜðáÖäí ßëÂäëÞí, ÖõÜë_×í ÜðìÀÖ ±ëÕäëÞí ±×äë Öõ CëËëÍäëÞí ßëWËÿÕìÖÞí çkëë. ç_CëÞí ÀëßùÚëßí çkëëÞù ìäVÖëß.. 51.À.. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.. 16. 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 22.

(10) (4). 97. 98.. Ü_hëíÜ_Íâ ßëWËÿÕìÖÞõ ÜØØ Àßäë ±Þõ çáëè ±ëÕäë ÜëËõ Ü_hëíÜ_Íâ. Ü_hëí±ù ±_ÃõÞí Úí° ½õÃäë´±ù. ÛëßÖÞë ±õËÞa ÉÞßá ÛëßÖÞë ±õËÞa ÉÞßá. çßÀëßí ÀëÜÀëÉÞð_ ç_ÇëáÞ ÛëßÖ çßÀëßÞë ÀëÜÀëÉÞð_ ç_ÇëáÞ. ßëWËÿÕìÖÞõ ÜëìèÖí Õñßí ÕëÍäë äÃõßõ ç_Ú_Ôí ÕþÔëÞÜ_hëíÞí Îß½õ. ÕþÀßHë 2 ç_çØ çëÜëLÝ ç_çØÞí ßÇÞë. ßëFÝçÛëÞí ßÇÞë. áùÀçÛëÞí ßÇÞë. ØßõÀ äVÖí ÃHëÖßí ÕÈí Îõß ÃùÌäHëí. ç_çØÞë B²èùÞí ÜðØÖ. ç_çØÞë çPÝÕØ ÜëËõÞí áëÝÀëÖ. ç_çØÞë çhëù, çhëçÜëìMÖ ±Þõ ìäçÉýÞ. B²èùÞõ ç_ÚùÔäëÞù Ö×ë ç_Øõåë ÜùÀáäëÞù ßëWËÿÕìÖÞù èÀ. ßëWËÿÕìÖÞð_ Âëç ç_ÚùÔÞ. B²èù ±_Ãõ Ü_hëí±ù ±Þõ ±õËÞa ÉÞßáÞë èÀù. ç_çØÞë ±ìÔÀëßí±ù ßëFÝçÛëÞë çÛëÕìÖ ±Þõ µÕ-çÛëÕìÖ. µÕ-çÛëÕìÖÞù èùtù Âëáí Àßäë ÚëÚÖ ±Þõ ÖõÜÞë ßë°ÞëÜë ±Þõ ÖõÜÞõ èùtë µÕß×í Øñß Àßäë ÚëÚÖ. çÛëÕìÖÞë èùtëÞí Îß½õ Ú½ääëÞí ±×äë çÛëÕìÖ ÖßíÀõ ÀëÝý ÀßäëÞí µÕ-çÛëÕìÖ ±×äë ±LÝ TÝìÀÖÞí çkëë. çÛëÕìÖ ±×äë µÕ-çÛëÕìÖÞõ èùtë µÕß×í Øñß ÀßäëÞë Ìßëä µÕß ìäÇëßHëë ÇëáÖí èùÝ Öõ äÂÖõ Öõ±ù ±KÝZëV×ëÞ áõåõ Þìè. áùÀçÛëÞë ±KÝZë Ö×ë µÕëKÝZë. ±KÝZë Ö×ë µÕëKÝZëÞù èùtù Âëáí Àßäë ÚëÚÖ ±Þõ ÖõÜÞë ßë°ÞëÜë_ ±Þõ ÖõÜÞõ èùtë µÕß×í Øñß Àßäë ÚëÚÖ. ±KÝZëÞë èùtëÞí Îß½õ Ú½ääëÞí ±×äë ±KÝZë ÖßíÀõ ÀëÝý ÀßäëÞí µÕëKÝZë ±×äë Úí° TÝìÀÖÞí çkëë. ±KÝZë ±×äë µÕëKÝZëÞõ èùtë µÕß×í Øñß ÀßäëÞë Ìßëä µÕß ìäÇëßHëë ÇëáÖí èùÝ Öõ äÂÖõ Öõ ±KÝZëV×ëÞ áõåõ Þìè. çÛëÕìÖ ±Þõ µÕ-çÛëÕìÖ Ö×ë ±KÝZë ±Þõ µÕëKÝZëÞë ÕÃëß ±Þõ ÛJ×ë_. ç_çØÞð_ çìÇäëáÝ.. 99. 100.. ÀëÜÀëÉÞð_ ç_ÇëáÞ çPÝù±õ áõäëÞë åÕ× ±×äë ÕþìÖiëë. B²èùÜë_ ÜÖØëÞ, Âëáí ÉÃë èùäë ÈÖë_ ÀëÝý ÀßäëÞí B²èùÞí çkëë ±Þõ ÀùßÜ.. 74. 75. 76.. 23 23 23. D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in. 77. 78.. 22 22. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.. 24 24 24 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27. 27 28 28 28. 28 28 29 29.

(11) (5). çPÝùÞí ÃõßáëÝÀëÖù 101. 102. 103. 104.. 29 30 30 30. 31 31. D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in. 105. 106.. ÚõÌÀù Âëáí Àßëääë ÚëÚÖ. çPÝÕØ ÜëËõÞí ÃõßáëÝÀëÖù. çPÝùÞí ÃõßáëÝÀëÖù ±_ÃõÞë Õþ‘ù µÕß ìÞHëýÝ. ±ÞðEÈõØ 99 èõÌâ åÕ× Àõ ÕþìÖiëë áíÔë Õèõáë_ ±×äë áëÝÀ Þ èùäë ±×äë ÃõßáëÝÀ ×äë ÈÖë_ B²èÜë_ Úõçäë ±Þõ ÜÖ ±ëÕäë ÜëËõ ØoÍ. ç_çØ ±Þõ ÖõÞë çPÝùÞë çkëë, ìäåõæëìÔÀëßù ±Þõ ÜðìÀÖ±ù ç_çØÞë B²èùÞë ±Þõ ÖõÜÞë çPÝùÞë ±Þõ çìÜìÖ±ùÞí çkëë, ìäåõæëìÔÀëßù, äÃõßõ. çPÝùÞë ÕÃëß ±Þõ ÛJ×ë_. ÔëßëÀíÝ ÀëÝýßíìÖ ìäÔõÝÀù ØëÂá Àßäë ±Þõ Õçëß Àßäë ±_Ãõ ½õÃäë´±ù. ±ÜðÀ ç_½õÃùÜë_ Ú_Þõ B²èùÞí ç_ÝðÀÖ ÚõÌÀ. ÞëHëë ìäÔõÝÀù ±_Ãõ Âëç ÀëÝýßíìÖ. ÒÒÞëHëë ìäÔõÝÀùÓÓ Þí TÝëAÝë. ìäÔõÝÀùÞõ ±ÞðÜìÖ. ÞëHëëÀíÝ ÚëÚÖùÜë_ ÀëÝýßíìÖ äëìæýÀ ÞëHëëÀíÝ ÕhëÀ. ç_çØÜë_ ±_Øë½õ ±_ÃõÞí ÀëÝýßíìÖ. ìäìÞÝùà ìäÔõÝÀù. ÕñßÀ, äÔëßëÞð_ Àõ ±ìÔÀ ±ÞðØëÞ. ìèçëÚ ÕõËõ Ü_É^ß ÀßäëÞë(áõÂëÞðØëÞ), ìärëç Õß Ü_É^ß ÀßäëÞë ±Þõ ±ÕäëØwÕ ±ÞðØëÞ. ÞëHëëÀíÝ ìäÔõÝÀùÞõ áÃÖí Âëç ½õÃäë´±ù. çëÜëLÝ ÀëÝýßíìÖ ÀëÝýßíìÖÞë ìÞÝÜù. ç_çØÜë_ ÞëHëëÀíÝ ÀëÜÀëÉ ±_ÃõÞí ÀëÝýßíìÖÞð_ ÀëÝØë×í ìÞÝÜÞ. ç_çØÜë_ äëÕßäëÞí Ûëæë. ç_çØÜë_ ÇÇëýìäÇëßHëë µÕß ìÞÝ_hëHë. ç_çØÞí ÀëÝýäëèí ±_Ãõ LÝëÝëáÝù ÖÕëç Àßí åÀåõ Þìè. ÕþÀßHë 3 ßëWËÿÕìÖÞí ÔëßëÀíÝ çkëë ç_çØÞí ÚõÌÀù Çëáð Þ èùÝ IÝëßõ äËèðÀÜù Õþìç© ÀßäëÞí ßëWËÿÕìÖÞí çkëë. ÕþÀßHë 4 ç_CëÞð_ LÝëÝÖ_hë µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞí V×ëÕÞë ±Þõ ßÇÞë. LÝëÝëÔíåÞù ÕÃëß, äÃõßõ. ÀëÜÇáëµ ÜðAÝ LÝëÝÜñìÖýÞí ìÞÜcÀ. ÖØ×ý LÝëÝëÔíåùÞí ìÞÜcÀ. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞí ÚõÌÀùÜë_ ìÞT²kë LÝëÝëÔíåùÞí èëÉßí. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝ ßõÀÍó LÝëÝëáÝ ßèõåõ. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞð_ V×â. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞí Üñâ èÀ>ÜÖ. (ßØ ÀÝùý Èõ.).. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 131-À.. 31 32 32 33 33 34 35 35 35 36 36 37 37 37 37 37 38 38 39 40 40 40 40 40 41 41.

(12) (6). 132. 133.. 41 41 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 45 46 46. D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in. 134. 134.À. 135. 136. 137. 138. 139. 139-À. 140. 141. 142. 143. 144. 144-À. 145. 146. 147.. ±ÜðÀ ÀõçùÜë_ µEÇ LÝëÝëáÝÜë_×í ±ëäõáí ±ÕíáùÜë_ µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞí ±ÕíáíÝ èÀ>ÜÖ. ØíäëÞí ÚëÚÖù ç_Ú_Ôí µEÇ LÝëÝëáÝÜë_×í ±ëäõáí ±ÕíáùÜë_ µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞí ±ÕíáíÝ èÀ>ÜÖ. ÎùÉØëßí ÚëÚÖù ç_Ú_Ôí µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞí ±ÕíáíÝ èÀ>ÜÖ. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞõ ±Õíá Àßäë ÜëËõÞð_ ÕþÜëHëÕhë. ìäzÜëÞ ÀëÝØë èõÌâÞë ÎõÍßá LÝëÝëáÝÞí èÀ>ÜÖ ±Þõ çkëë µEÇÖÜ LÝëÝëáÝ äëÕßí åÀåõ. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝõ ±Õíá Àßäë ÜëËõ Âëç ÕßäëÞÃí ±ëÕäë ÚëÚÖ. Îõîçáë ±×äë èðÀÜùÞí µEÇÖÜ LÝëÝëáÝ ¦ëßë ÕðÞìäýÇëßHëë. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞí èÀ>ÜÖ ìäVÖëßäë ÚëÚÖ. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞõ ±ÜðÀ ìßË ÀëÏäëÞí çkëë ±ëÕäë ÚëÚÖ. ±ÜðÀ Àõçù ÖÚØíá Àßäë ÚëÚÖ. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞí çèëÝÀ çkëë. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝõ ÕþìÖÕëìØÖ Àßõáù ÀëÝØù ÖÜëÜ LÝëÝëáÝùÞõ Ú_ÔÞÀÖëý ßèõåõ. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞë èðÀÜÞëÜë ±Þõ èðÀÜù ±Þõ ØVÖëäõ½õ ÕþÃË ÀßäëÞë èðÀÜù äÃõßõÞù ±Üá. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝ çë×õ ìäÇëßìäìÞÜÝ ÀßäëÞí ßëWËÿÕìÖÞí çkëë. ÜðáÀí Ö×ë LÝëìÝÀ çkëëìÔÀëßí±ù±õ µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞí ÜØØÜë_ ÀëÝý Àßäë ÚëÚÖ. (ßØ ÀÝùý Èõ.). LÝëÝëáÝÞë ìÞÝÜù, äÃõß.õ µEÇÖÜ LÝëÝëáÝÞë ±ìÔÀëßí±ù ±Þõ ÀÜýÇëßí±ù ±Þõ ÖõÞ_ð ÂÇý. ±×ýCëËÞ. ÕþÀßHë 5 ÛëßÖÞë ìÞÝ_hëÀ-ÜèëáõÂë ÕßíZëÀ ÛëßÖÞë ìÞÝ_hëÀ-ÜèëáõÂë ÕßíZëÀ. ìÞÝ_hëÀ-ÜèëáõÂë ÕßíZëÀÞí Îß½õ ±Þõ çkëë. ç_CëÞë ÖõÜÉ ßëFÝùÞë ìèçëÚùÞë ÞÜñÞë ÚëÚÖ. ±ùìÍË ìßÕùËó. Ûëà 6 ßëFÝù ÕþÀßHë-1 çëÜëLÝ TÝëAÝë. ÕþÀßHë 2 ÀëßùÚëßí ßëFÝÕëá ßëFÝùÞë ßëFÝÕëáù. ßëFÝÞí ÀëßùÚëßí çkëë. ßëFÝÕëáÞí ìÞÜcÀ. ßëFÝÕëáÞë èùtëÞí ÜðØÖ. ßëFÝÕëá ÖßíÀõÞí ìÞÜcÀ ÜëËõÞí áëÝÀëÖù. ßëFÝÕëáÞë èùtëÞí åßÖù. ßëFÝÕëáõ áõäëÞë åÕ× ±×äë ÕþìÖiëë. ±ÜðÀ ±ëÀãVÜÀ Õþç_Ãõ ßëFÝÕëáÞë ÀëÝùý Ú½ääë ÚëÚÖ. ÜëÎí äÃõßõ ±ëÕäëÞí Ö×ë ±ÜðÀ ØëÂáë±ùÜë_ ç½ ÜðáÖäí ßëÂäëÞí, ÖõÜë_×í ÜðìÀÖ ±ëÕäëÞí ±×äë Öõ èâäí ÀßäëÞí ßëFÝÕëáÞí çkëë.. 148. 149. 150. 151.. 152.. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161.. 47 47 47 48. 48. 48 48 48 48 49 49 49 49 49.

(13) (7). 162 163. 164. 165.. Ü_hëíÜ_Íâ ßëFÝÕëáÞõ ÜØØ Àßäë ±Þõ çáëè ±ëÕäë ÜëËõ Ü_hëíÜ_Íâ. Ü_hëí±ù ±_ÃõÞí Úí° ½õÃäë´±ù. ßëFÝÞë ±õÍäùÀõË ÉÞßá ßëFÝÞë ±õÍäùÀõË ÉÞßá. çßÀëßí ÀëÜÀëÉÞð_ ç_ÇëáÞ ßëFÝÞí çßÀëßÞë ÀëÜÀëÉÞð_ ç_ÇëáÞ. ßëFÝÕëáÞõ ÜëìèÖí Õñßí ÕëÍäë, äÃõßõ ±_Ãõ ÜðAÝÜ_hëíÞí Îß½õ. ÕþÀßHë 3 ßëFÝÞð_ ìäÔëÞÜ_Íâ çëÜëLÝ ßëFÝùÜë_Þë ìäÔëÞÜ_ÍâùÞí ßÇÞë. ßëFÝùÜë_ ìäÔëÞÕìßæØÞí ÞëÚñØí ±×äë ßÇÞë. ìäÔëÞçÛë±ùÞí ßÇÞë. ìäÔëÞÕìßæØùÞí ßÇÞë. ßëFÝ ìäÔëÞÜ_ÍâùÞí ÜðØÖ. ßëFÝÞë ìäÔëÞÜ_ÍâÞë çPÝÕØ ÜëËõÞí áëÝÀëÖ. ßëFÝÞë ìäÔëÞÜ_ÍâÞë çhëù, çhëçÜëìMÖ ±Þõ ìäçÉýÞ. B²èÞõ ±×äë B²èùÞõ ç_ÚùÔäëÞù Ö×ë ç_Øõåë ÜùÀáäëÞù ßëFÝÕëáÞù èÀ. ßëFÝÕëáÞð_ Âëç ç_ÚùÔÞ. B²èù ±_Ãõ Ü_hëí±ù ±Þõ ±õÍäùÀõË ÉÞßáÞë èÀù. ßëFÝ ìäÔëÞÜ_ÍâÞë ±ìÔÀëßí±ù ìäÔëÞçÛëÞë ±KÝZë Ö×ë µÕëKÝZë. ±KÝZë ±Þõ µÕëKÝZëÞë èùtë Âëáí Àßäë ÚëÚÖ ±Þõ ÖõÜÞë ßë°ÞëÜë_ ±Þõ ÖõÜÞõ èùtë µÕß×í Øñß Àßäë ÚëÚÖ. ±KÝZëÞë èùtëÞí Îß½õ Ú½ääëÞí ±×äë ±KÝZë ÖßíÀõ ÀëÝý ÀßäëÞí µÕëKÝZë ±×äë Úí° TÝìÀÖÞí çkëë. ±KÝZëÞõ ±×äë µÕëKÝZëÞõ èùtë µÕß×í Øñß ÀßäëÞë Ìßëä µÕß ìäÇëßHëë ÇëáÖí èùÝ Öõ äÂÖõ Öõ±ù ±KÝZëV×ëÞ áõåõ Þìè. ìäÔëÞ ÕìßæØÞë çÛëÕìÖ Ö×ë µÕ-çÛëÕìÖ. çÛëÕìÖ Ö×ë µÕ-çÛëÕìÖÞë èùtë Âëáí Àßäë ÚëÚÖ ±Þõ ÖõÜÞë ßë°ÞëÜë_ ±Þõ ÖõÜÞõ èùtë µÕß×í Øñß Àßäë ÚëÚÖ. çÛëÕìÖÞë èùtëÞí Îß½õ Ú½ääëÞí ±×äë çÛëÕìÖ ÖßíÀõ ÀëÝý ÀßäëÞí µÕ-çÛëÕìÖ ±×äë ±LÝ TÝìÀÖÞí çkëë. çÛëÕìÖ ±×äë µÕ-çÛëÕìÖÞõ èùtë µÕß×í Øñß ÀßäëÞë Ìßëä µÕß ìäÇëßHëë ÇëáÖí èùÝ Öõ äÂÖõ Öõ±ù ±KÝZëV×ëÞ áõåõ Þìè. ±KÝZë ±Þõ µÕëKÝZë ±Þõ çÛëÕìÖ ±Þõ µÕ-çÛëÕìÖÞë ÕÃëß ±Þõ ÛJ×ë_. ßëFÝÞë ìäÔëÞÜ_ÍâÞð_ çìÇäëáÝ. ÀëÜÀëÉÞð_ ç_ÇëáÞ çPÝù±õ áõäëÞë åÕ× ±×äë ÕþìÖiëë.. 49 50 50 51 51 51. D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in. 166. 167.. ßëFÝÞí ÀëßùÚëßí çkëëÞù ìäVÖëß.. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188.. 51 52 52 52 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55. 55 55 56 56. 56 56 56.

(14) (8). 189.. 56 57 58 58 58. D w ow w w nlo .m a ar de ug d uj fro ar m at .in. 190. 191. 192. 193.. B²èùÜë_ ÜÖØëÞ, Âëáí ÉÃë±ù èùäë ÈÖë_ ÀëÝý ÀßäëÞí B²èùÞí çkëë ±Þõ ÀùßÜ. çPÝùÞí ÃõßáëÝÀëÖù ÚõÌÀù Âëáí Àßëääë ÚëÚÖ. çPÝÕØ ÜëËõÞí ÃõßáëÝÀëÖù. çPÝùÞí ÃõßáëÝÀëÖù ±_ÃõÞë Õþ‘ù µÕß ìÞHëýÝ. ±ÞðEÈõØ188 èõÌâ åÕ× Àõ ÕþìÖiëë áíÔë Õèõáë_ ±×äë áëÝÀ Þ èùäë ±×äë ÃõßáëÝÀ èùäë ÈÖë_ B²èÜë_ Úõçäë ±Þõ ÜÖ ±ëÕäë ÜëËõ ØoÍ. ßëFÝÞë ìäÔëÞÜ_Íâù ±Þõ ÖõÞë çPÝùÞë çkëë, ìäåõæëìÔÀëßù ±Þõ ÜðìÀÖ±ù ìäÔëÞÜ_ÍâùÞë B²èùÞë ±Þõ ÖõÜÞë çPÝùÞë ±Þõ çìÜìÖ±ùÞë çkëë, ìäåõæëìÔÀëßù, äÃõßõ. çPÝùÞë ÕÃëß ±Þõ ÛJ×ë_. ÔëßëÀíÝ ÀëÝýßíìÖ ìäÔõÝÀù ØëÂá Àßäë ±Þõ Õçëß Àßäë ±_Ãõ ½õÃäë´±ù. ÞëHëë ìäÔõÝÀù ìçäëÝ Úí½ ìäÔõÝÀùÞõ áÃÖí ìäÔëÞÕìßæØÞí çkëë µÕß ìÞÝ_hëHë. ÞëHëë ìäÔõÝÀù ±_Ãõ Âëç ÀëÝýßíìÖ. ÒÒÞëHëë ìäÔõÝÀùÓÓ Þí TÝëAÝë. ìäÔõÝÀùÞõ ±ÞðÜìÖ. ìäÇëßHëë ÜëËõ ±ÞëÜÖ ßëÂõáë_ ìäÔõÝÀù. ÞëHëëÀíÝ ÚëÚÖùÜë_ ÀëÝýßíìÖ äëìæýÀ ÞëHëëÀíÝ ÕhëÀ. ìäÔëÞÜ_ÍâÜë_ ±_Øë½õ ±_ÃõÞí ÀëÝýßíìÖ. ìäìÞÝùà ìäÔõÝÀù. ÕñßÀ, äÔëßëÞë Àõ ±ìÔÀ ±ÞðØëÞù. ìèçëÚ ÕõËõ Ü_É^ß ÀßäëÞí, ìärëç µÕß Ü_É^ß ÀßäëÞë ±Þõ ±ÕäëØwÕ ±ÞðØëÞ. ÞëHëëÀíÝ ìäÔõÝÀùÞõ áÃÖí Âëç ½õÃäë´±ù. çëÜëLÝ ÀëÝýßíìÖ ÀëÝýßíìÖÞë ìÞÝÜù. ßëFÝÞë ìäÔëÞÜ_ÍâÜë_ ÞëHëëÀíÝ ÀëÜÀëÉ ±_ÃõÞí ÀëÝýßíìÖÞð_ ÀëÝØë×í ìÞÝÜÞ. ìäÔëÞÜ_ÍâÜë_ äëÕßäëÞí Ûëæë. ìäÔëÞÜ_ÍâÜë_ ÇÇëýìäÇëßHëë µÕß ìÞÝ_hëHë. ìäÔëÞÜ_ÍâÞí ÀëÝýäëèí ±_Ãõ LÝëÝëáÝù ÖÕëç Àßí åÀåõ Þìè. ÕþÀßHë 4 ßëFÝÕëáÞí ÔëßëÀíÝ çkëë ìäÔëÞÜ_ÍâÞí ÚõÌÀù Çëáð Þ èùÝ IÝëßõ äËèðÀÜù Õþìç© ÀßäëÞí ßëFÝÕëáÞí çkëë. ÕþÀßHë 5 ßëFÝÞë_ µEÇ LÝëÝëáÝù ßëFÝù ÜëËõ µEÇ LÝëÝëáÝù. µEÇ LÝëÝëáÝ ßõÀÍó LÝëÝëáÝ ßèõåõ. µEÇ LÝëÝëáÝùÞí ßÇÞë. µEÇ LÝëÝëáÝÞë LÝëÝëÔíåÞí ìÞÜcÀ ±Þõ ÖõÞë èùtëÞí åßÖù. µEÇÖÜ LÝëÝëáÝ ±_ÃõÞí ±ÜðÀ ½õÃäë´±ù µEÇ LÝëÝëáÝùÞõ áëÃð ÕëÍäë ÚëÚÖ. µEÇ LÝëÝëáÝùÞë LÝëÝëÔíåù±õ áõäëÞë åÕ× ±×äë ÕþìÖiëë. ÀëÝÜí LÝëÝëÔíå ×Ýë ÕÈí äÀíáëÖ Àßäë µÕß ìÞÝ_hëHë. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.. 58 59. 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63 63 64 64 64 65 65. 65. 66 66 66 66 68 68 68.

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :