Saptarishi Nadi-Aries-Chart 5

13  Download (0)

Full text

(1)

சப்தரிஷி நாடி

மேஷ லக்னம்

ஜாதகம் 5

Saptarishi Nadi

Aries Lagna

Translation by

yenbeeyes

Chart 5

1. திங்களும் சாடியாக சசம்ச ான்னும் காரிமீனம் ங்கயன் செள்ளிபுந்தி ற்றிடம் ந்ந்தியாக மங்கலன் கடகமாக மரிதியும் வீணையாக இங்கிணெ கிர்கம்நின்று லக்கினம் மமடமாக.

1. This horoscope is of Aries Lagna with Moon in Aquarius, Jupiter and Saturn in Pisces, Sun, Venus and Mercury in Taurus, Mars in Cancer, Ketu in Gemini and Rahu in Sagittarius. 2. ஜாதகனின் வீடு 2. லனணை புகலுசமன்று ார்ெதி மகட்கும்ம ாது நலமுள ெதிஷ்டரிஷிசசால்ொர் நாயகன் சசன்னமாகும் ைலமது கீழ் ால்மநாக்கம் சைன்ெட வீதியாகும் சலனமுணட ெட ாலாகும் சாமுண்டி சைன் ாலாகும்.

(2)

Native’s House

3. When Parvati asked the rishis to tell the results of such a horoscope, Vasishtar started telling. The house where the native of this horoscope is born will be facing east situate in a north south street. A Sivalinga is in the northern part and Chamunda devi on the south side.

3. அருகினில் நதியுமுண்டு அணுகிய ம ரூராகும் திருமகள் ெந்தீயமசயாய் சசனிப் ானாம் என்றுசசால்மொம்

ச றுஅன்ணன ைந்ணைமயாகம் ம ணையர் புத்திரமயாகம் உணரக்கிம ாம் முன்பின்சசன்மம் உத்ைமி மகட்டிடாமய.

4. Near to his house there is a river. He lives in a big town near that. Because of the benevolence of Goddess Lakshmi he was born as a male. We will tell in detail the fortunes of his father, mother, and children and also about the previous and next births of them. Listen!

தந்ததயின் சககாதர ர்கள் மற்றும் தந்ததயின் குணங்கள்

4. ைந்ணையின் துணைஆண்சரண்டு சத்தியு சமாருத்திஎன்ம ாம் அந்ைஆண் சகருத்தி ாது அந்ைத்மைான் ைனக்குக்கன்னி சந்ைைம் ஒருத்திசயன்ம ாம் சாற்றுமொம் பின் ால்மசதி

இந்ைென் ைந்ணைமசதி இயம்புமொ மிருநி த்ைான். Siblings of the father and characteristics of father

5. Those that were born with the father of the native were two male and one female. Those brothers had no issues and the second born had only one female child. We will tell about their details in the latter part. We will tell about the father now. He will be of double colour.

5. லொணி ங்கள்சசய்ென் சரௌ காரனாகும் விணளமாைர் மமாகம்சகாள்ளான் வீண் ழி மயற் ானாகும்

ைெமது சசய்ொனாக்ய்ம் சல்லிய ாணைகாைான் புலென்ம ால் ொர்த்ணைசசால்ென் புய ல முணடயனாகும்.

6. He will be doing a variety of trade. Helpful to others. Will not be interested in prostitutes. Will be subjected to unwanted scandals. Will be worshipping the God. Will not be incurring any debts. Capable of talking like a poet. Will have personal strength and valour.

6. சசால்லது சுருக்கமாகும் சுந்திர முணடயனாகும் இல்ணலசயன் றுணரக்கமாட்டான் இதிகாச மறியானாகும்

(3)

அல்லலில் லாமல்ொழ்ொன் அறுமுகன் க்திசகாள்ென் ெல்லிசசால் கடொனாகும் மங்ணகமய மகட்டிடாமய.

7. Will tell short and crisp words. Will be a handsome person. Will never say no. Will be knowing ancient moral religious texts and mythology. Will be living without any troubles. Will be devoted to the six headed God Lord Muruga. Will listen to the words of his wife. Listen! Lady.

ஜாதகனின் குணங்கள்

7. சசான்னவிக் குைத்ைானுக்குத் மைான்றுொ னிந்ை ாலன் அன்னென் குைத்ணைச்சசால்மென் அரிநிர்ம லாத்மைகி

ைன்மனம் ெர்மமுண்டு(மம) கல்வியீணக சகாஞ்சம் பின்னமி ல்லாத்மைகன் லசசட்டு சசய்ொனாகும்.

Characteristics of the native

8. To such a characteristic father, this native will be born. We will tell about his characteristics. Immaculate body akin to that of Vishnu (Ari). Will have a malevolent mind. Education and righteousness will be there a little. Body will be without any broken or split parts meaning will have a strong body without any defects. Will be doing many kinds of business.

8. கடன்சகாள்ென் நிெர்த்திசசய்ென் காலிகள் விருத்திஅல் ம் உடன் டான் பிணைகளுக்கு உறுதியா மனமும்சகாஞ்சம் மணடயணர உ வுசகாள்ளான் ொக்குச்சசால் ைெ ானாகும்

உடந்துணை காைானாகும் உணரப்பீர்கள் அந்ைச்சங்ணக.

9. He will incur debts but will clear them in due course. Increase in four legged animals will be very less. Will not commit any mistakes. Will have a strong-willed mind. Will not have relationship with the fools. One who never fails in his words. We do not find any siblings for the native. Kindly clear that point.

ஜாதகனின் சககாதரர்கள் மற்றும் தந்தத பற்றி

9. மகதுவும் முன்றில்ைங்க சகசனுமம நாலில்நீசம் ஆைலால் துணையும் காைான் ஆண்டுக்குள் ைந்ணைமாள்ென்

சாைகன் பூர்ெம்ைன்னில் ைரித்திரம் உணடயனாகும் மாைாொல் சுகமமற் ன் மங்ணகமய மகட்டிடாமய.

(4)

10. Because of the placement of Ketu in the 3rd house (of siblings) and Mars in a

debilitated position in the 4th house (Mars is the karaka for siblings) there will be

no siblings. Before he attains one year father will die. In the beginning the native will be in poverty. Will get happiness through his mother. Listen! Lady!

Note: 9th house of father is occupied by Rahu. Rahu will give the results of Jupiter who is

the owner of the house. Jupiter, the 9th lord going to the 12th house indicate loss of 9th

house significations of which father is also one. This Jupiter is with the 2nd lord Saturn

(from the 9th house) who is a maraka for father. The 7th lord from the 9th house who is

the other maraka of father has gone to the 6th house from the 9th house and is conjoined

with the karaka for father, Sun. It is stated in the last verse that Native was born in Satabhishang Nakshatra and hence at the time of birth Rahu dasa was in operation. So Rahu has given the results through Jupiter.

ஜாதகனின் திருமண காலம் மற்றும் மதைவியின் குணங்கள்

10. ஈசரான் சைான்றுஆண்டில் இெனுக்கு ாரிொய்க்கும் நாரியும் உள்ளூர்கீழ் ால் நல்கிடும் குைத்ணைச்சசால்மென்

ாரிய புத்திமயற் ள் ைர்குை மில்லாளாகும் சீரிடான ொைமைகி சிந்ணையும் நல்லைாகும்.

Time of marriage of the native and characteristics of the wife

11. In his 18th year he will get married. That girl will be living in the eastern side of the

place. We will tell about her character. She will accept the words of her husband. She will be of worthless character. She will have a bloated body. Will have a good intention.

11. மங்ணக ாட் டாளியாகும் ெருமொணர ஆைரிப் ள் சங்ணகசயன் ம ாணரச்சா ாள் சர்ப் ம்ம ால் சகாஞ்சம்

நங்ணகக்கு ெயதுதீர்க்கம் நாைனார் த்திபூண் ள் ங்கய முகத்ைளாகும் ர்த்ைாவின் னம்ம ாலொழ்ெள்.

12. She is an industrious person. She will support those who come to them for assistance. She will not join those with doubtful characters. She will be hissing like a snake if she gets angry. She will have long life. She will be devoted to her husband. She will have a face akin to that of a lotus. She will live according to the wishes of her husband.

ஜாதகனின் புத்திர விருத்தி

(5)

சித்ைமாய் உதித்ைாலுந்ைான் தீங்காகு சமன்றுசசான்மனாம் குற் த்ணைச் சசால்லுமொசமன்ன குருசனி விணரயம்புக்க செத்தியாய் ைன்சிலராகும் மமவின லத்ைால்சசான்மனாம்.

About children for the native

13. There is no strength (in the horoscope) to tell about the issues. Even if it really happens that will end in danger. We will tell the reason for such blemish. Jupiter and Saturn are in the 12th h0use, some issues will be born and they will die. Because

of the strength of the grahas we said like that.

Note: Jupiter, karaka for children is afflicted due to placement in the 12th house. Being a

movable Lagna, the 11th lord becomes Badhaka lord and as such Saturn also is responsible

for the absence of issues to the native. The 5th lord Sun is also afflicted due to the

conjunction of 6th lord Mercury and 7th lord Venus. Both Venus and Mercury are

malefics for Aries Lagna. In the next verse, it is argued by the Rishis that the combination of Mercury, Venus and Sun are in the 2nd house of family, there must be a

son to the native. But this is counteracted by another rishi and reasons for that are given there.

13. புைன்புகர் ரிதிசரண்டில் புக்கின லத்தினாமல சுைனாமல கர்மம்மநரும் சைன்முனி புகலுகின் ார் துதியன்ைன் முன்சசன்மத்தில் மருவிற்று சிலதுமைாஷம் அதினாமல புத்திரமைாஷம் அெந்ைந்ணை ெர்க்கம்நாஸ்தி.

14. Agasthiyar says that because Mercury, Venus and Sun are placed in the 2nd house

of family and hence to perform the final rites there must be a son. Because of the 2nd house lord (Venus) in his earlier birth there was a dosha or blemish. Hence the

Putra Dosha or childlessness. His father’s lineage will perish and there will be no issues. ஜாதகனின் முற் பிறவி 14. என்னஊழ் சசய்ைானத்ணை இயம்புவீர் முனிமயநீைான் முன்சசன்மம் சகாங்குநாட்டில் உதித்ைனன் ென்னியமசயாய் உன்னை குடும்பியாகி உத்ைமன் ொழும் நாளில் கன்றுக்குப் ால்விடாமல் க ந்ைனன் அதுஓர்மைாஷம்.

(6)

15. What kind of past deed that he did, Kindly tell Oh! Rishi ! said Goddess. In his previous birth he was born in Kongu country (said to be the Kerala State) in Vanniar caste. While this excellent person was leading a dignified family, he took milk from the mother cow without leaving milk for its calf. That was one deed.

Note: A detailed description is available in Wiki and the link is

http://en.wikipedia.org/wiki/Kongu_Nadu

15. லர்சசால்லும் மார்க்கத்துத்ைான் ற்றிற்று அதுஓர்மைாஷம் புலெருக் கிணடஞ்சல்சசய்ைான் (பு)இகழிலாக் கவிகள் ாட

குலவித்து அந்ைசா ம் மகாத்திரம் ைன்ணனக்குற் ைணலெனா யந்தியத்தில் ைரித்திர மிகமெசகாண்டு.

16. He acted against the ways stated by others which was another blemish. He created trouble to the learned poets. Because of him they sang songs of ill-repute and their curses fell upon him. Committed treachery or crimes to his own clan. In the end he was in abject poverty.

16. காலன்ைன் னாடணடந்துகஞ்சனால் ெரியப் ட்டு சீலமில் லாைணெசிய குலமதி லுதிப் ானாகும் ஆலம்ம ால் முன்னூழ்சா ம் அணுகிடும் சுைரும்மைாஷம்

சாலமெ ைந்ணைெர்க்கம நாஸ்தியாம் துணையும்மைாஷம்.

17. Reached the abode of Yama and was created again by Brahma and will be born in the undisciplined Vaisya family. Like a poison, the bad deeds of the previous birth will come into operation in this birth. There will be dosha or blemish for the children. Father’s lineage will perish aptly. Dosha will come for the co-borns too.

மதைவியின் பூர்வ ஜஜன்மம்

17. இதுவின்றி மணனவியாமல எய்திற்று சிலதுன் ம் அதுவிணனப் புகலக்மகண்மமா அெளுட பூர்ெம்மகளாய்

ெதி தி பூர்ெம்சசால்மென் ணமசூரு நகரிமலைான் நிதிமிக உணடயானுக்கு மநர்ந்ைனள் கர்ைமசயாய்.

Previous birth of the wife

18. Not only this. He got some more trouble on account of his wife too. We will tell about it. Listen, Mother! Kindly listen to her previous birth. Her father was a rich man in Mysore. She was born as daughter to him.

(7)

ணகயணைப் புகலக்மகண்மமா ஞ்ணசகள் மைணலக்காக ைணகணமயாய் அன்னம்மகட்க சர்ப் ம்ம ால் மகா முற்று

ெணகயுட னில்ணலசயன் ாள் மரிவிற்று அதுஓர்மைாஷம்.

19. When this beautiful lady was living happily in the family, some bad things happened which I will tell. Listen! Poor people asked for food for their starving children, and this girl became angry and hissed like a serpent and said there is no food. That was one blemish.

19. சகால்ணலயின் மினியும்ொசம் குலசைய்ெம் எனத்துதிப் ார் ெல்லியும் சகருெத்ைாமல மாமுனி ைணனத்சைாைாமல் புலகிடும் முனியும்சா ம் பூணெமய சைாைாமல்நின் ாள் சகாள்ளுமென் சுைணர ாரு கூறுமென் பின்சசன்மத்தில்.

20. In the backyard of her house, a devil (ghost) was living and that was worshipped as the family deity. She, becoming arrogant, did not worship that great ghost and hence was subjected to the curse of that ghost. It said that in your next birth, I will kill all your children.

20. உன்னிடம் ொசமாசென் உதிக்காது சுைர்கள்ைானும் இன்னொறு சசால்லிமயைான் ஏகிற்று மெறிட்த்தில் துன்னதுகள் மசர்ந்ைசைன்ம ாம் மைவிக்கு அந்தியத்தில்

ைன்சுைர் யாவும் மாண்டு சஞ்சல மனத்ைளாகி.

21. I will catch hold of you. Because of that, no child will be born. So saying that ghost went to another place. She got all troubles. In her last days, all her children died and she was a worried woman.

21. பித்ைமாம் குைத்ைளாகி ம ணையு மரைமாகி விட்ைகன் ெரியப் ட்டு விளங்கினா ளிகமலாகத்தில் சத்திக்கு இரண்டுசா ம் சார்ந்த்ைால் சந்த்தியும்மைாஷம்

நித்திணர காலம்ைன்னில் மநரிடும் மினியும்ைானும்.

22. Because of this she became mentally ill and died. Because Brahma created her again, she took birth in this earth. Because of the two blemishes, she had no issues. In her dream that ghost came one day and stated:

சாபவிகமாசைம் ஜபற சாந்தி

22. சுைர்மைான் கிரிணகசயான்று சசப்புவீர் முனிமயநீைான் ெதி தி சசய்ொனுக்கு ெணரகிம ாம் கிரிணகஒன்று

(8)

சதியிலா ஞ்சமகாைந் ைனிலணை அணமத்துமமைான். Remedy to get relief from the curse

23. Kindly tell the remedies to be performed to get children and we will perform, asked the girl. The ghost replied we will tell a remedy for having committed a murder. Prepare a Chakra with five angles (Pancha Kona Chakra) in the house and invocate Goddess Sakthi in that chakra.

23. சத்தியின் பூணசசசய்து சகஸ்திர மந்திரம்சசபித்து வித்ைகி அணிந்துசகாண்டு செள்ளியின் ொரமநான்பு

த்தியாய் ஆறுதிங்கள் ாணெயும் விரைம்சகாள்ல சுத்தின விணனகள்நீங்கி மைான்றிடும் சுைர்கள்ைாமன.

24. Like that, Puja should be performed for Sakthi chanting the thousand names of the Goddess and she should wear the amulet and for six months every week on the Friday she must observe fast. As a result of this penance, all her bad deeds surrounding her will leave. Children will be born.

24. சசாற் டி சசய்யாராகில் சுைர்களும் மைான் ாைாகும் சசாற் டி சசய்ொராகில் மைான்றிடும் ஆண் ால்ஒன்று

ணமப் டி கன்னிஒன்று ெணரகிம ாம் தீர்க்கமாக அப் ணி சணடமயாந்மைவி அருளிய சமாழிகுன் ாது.

25. If she does not do as stated above, children will never be born. But if she performs the remedies, one male and one female child will be born. Oh! Wife of Lord Shiva wearing a snake and having a knotted hair! Whatever we said will not go wrong.

25. மாரன்சசய் விணனகளுக்கு ெணரகிம ாம் கிரிணகஒன்று ஆறுமா முகத்மைான்ொழும் அன்னர் ம ருக்கு தீரமாய் ஏழுகாைத்தில் சிலுகிலா சசன்றுமமைான்

ாரினி அந்ைநாளில் ரமரடி யாரான.

26. For the bad deeds of the native (here the rishi alludes the native to Manmathan or Kama) we will tell a remedy. He must donate food to the devotees who come to the temple of Lord Arumuga or Subramanya and if he does so, all the hindrances will vanish. To the devotees of the Lord Shiva on the earth… (continued in next verse)

26. இரு த்சைான் ந்துக்கன்னம் இன் மா யளித்துமமைான் திருமக ளணளஞர்சசன்று சைந்திணச காளிமகாஷ்டம் அரிணெக்கு அபிமஷகித்து அதுமுைல் இரண்டுஆண்டும்

(9)

திருவிளக் சகான்(று)ச ான்றுெகத் தீவிணன விலகுசமன்ம ாம்.

27. (continuation from previous verse) numbering 29, he must feed with affection and should go the temple of Goddess Lakshmi and perform Abhisheka (unction) to the Goddess and from then onwards continuously for two years he must light a lamp and perform Puja. If he does like that all his bad deeds will vanish.

ஜாதகனின் க ாக பாவம்

27. இதுவின்றி மெறுசசால்மென் இல்லத்தில் பிசாசுொசம் அதுசாந்தி யைனால்நீங்கும் அணரகிம ாம் இெனின்மயாகம்

ெதி தி ெந்துபின்பு ெளர்ப்பிண ம ாமலமயாகம் அைற்குமுன் குடும் ணலச்சல் அணலமீது துரும்பும ாமல.

Fortunes of the native

28. Not only this, I will tell you one more thing. If the ghost is living in the house that will also leave if he performs this remedy. We will tell about his fortunes. Rajayoga will grow like that of an increasing Moon. Before that there will be unnecessary wandering on account of family like a straw in the waves.

28. ாலனும் ொழ்ொனாகும் ாணெயால் புகழுசமய்தும் சாலமெ துயிரியங்கள் சசட்டுகள் சசய்ைலுண்டு ம லெம் சுைனால்மயாகம் ச ய்திடும் முப் ாண்டின்மமல்

ஞாலமமல் புகழுசமய்தும் நல்காது ைரித்திரம்ைான்.

29. Will be living like that (as stated in the previous verse). He will become famous because of his wife. He will do business as well as perform moral and religious duties. Due to the soft children he will attain fortunes. After his thirtieth year he will attain name and fame in this world. Poverty will not come to him.

Note: It is state that the native will not have any issues. He may get issues only if he and his wife perform the necessary remedies as stated by the rishi. Hence the statement that he will attain fortunes due to his children is not acceptable.

29. அன்னமும் இரவு ாைான் அென் ந்து மதிக்கொழ்ொன் ச ான்கட னில்லாொழ்ென் ச ருணமயாய் ெணியம் சசய்ென்

இன்னமும் வி ரமாக இயம்புமொம் பின் ாைத்தில் உன்னை ொணனச ற் உத்ைமி மகட்டிடாமய.

30. There will be no problem for food. He will live appreciated by his relations. Will have no debts. Will do business in a noble manner. We will tell more details in the

(10)

second part. The rishi addresses Goddess as the one who got the lofted children and asked her to listen further.

தா ாரின் குணங்கள்

30. மாதுரு குைத்ணைச்சசால்மென் மானி ம் பித்த்மைகி ஓதுொள் சுகமாய்ொர்த்ணை உள்மனம் க டுமில்லாள்

காைலி துணைெர்காைாள் கைறுவீர் அந்ைநங்ணக தீைாக நாலில்மசயும் மசர்ந்ைைால் சசான்மனாம்யாங்கள்.

Characteristics of native’s mother

31. We will tell about the characteristics of the mother. She will be of normal colour (or faded colour). Pitha (bilious) constitution. Will use comfortable and sweet words. Will not have a deceitful mind. She will have no brothers. What is the reason for that? In the 4th house the placement of Mars is the reason for that.

Note: Here it is stated that due the presence of Mars in the 4th house native’s mother will

have no siblings. Mother’s siblings are to be deduced from the 6th house (3rd from the 4th

house) and the 2nd house (11th from the 4th house). These two houses viz., 6th house and

the 2nd house do not show any indication for the absence of siblings for the mother. But

look at Moon, karaka for mother. The 3rd from Moon is Aries and its lord Mars is

debilitated in the 6th house from Moon and this is the reason for the absence of siblings

for the native’s mother.

தா ாரின் முன் ஜஜன்மம்

31. அன்ணனயில் பூர்ெம்சசால்மென் அச்சிறு ெர்க்கம்ைன்னில் ென்னிய குலமுதித்து ொழ்நாளில் விணனணயச்சசால்மென்

கன்னிணக ெரசனாடுமசர்ந்து கலந்ைனள் ட்சிக்கமெைான் அன்னெ ரடி ணிந்து அணுகினாள் கணடவீதிக்கு.

Previous birth of the mother

32. We will tell the details of previous birth of the mother. While living in a small community of Vanniar, we will tell about the blemish that came upon her. Both husband and wife after finishing their food, went to the bazaar.

32. குங்கும மஞ்சள்சீப்பு மகாணையும் ொங்கிக்சகாண்டு ைங்கமுட் ம ாைாகி சர்ெமான ச ர்க்குமளித்ைாள் அங்கென் துணைென் ார்த்து அம்மாணைக் காைாைாகி

(11)

33. Wife purchased Kumkum (a red powder formed of turmeric with alum and lime juice), turmeric and comb. She started distributing the same to the people in the bazaar. Her husband lost sight of her and got doubtful and started cursing her.

33. சயன்மது ஆகாமுன்னம் ஏகுொன் ெரனுமமைான் ெனிணைபின் சசன்மம்ைன்னில் மத்தியில் விைணெயாகி

கனமிலா குடும்பியாகி காசினி ைன்னில்ொழ்ொய்

சினமுடன் சசால்லியெணள துரத்தினான் என்றுசசால்லுமொம்.

34. He reached home before his wife. When his wife came after sometime, he angrily said that in your next birth you will become a widow and will be in an ignoble family and go and live in Kasi or Varanasi.

34. மாதுக்கு அந்ைஆண்டில் மாரனும் மரித்தும்ைான் காைலி ெருத்ைமுற்றுக் காலந்ைன் திக்குச்சசன்று மெைனால் ெரியப் ட்டு விளங்கினாள் என்றுசசால்மொம்

சூைாக ெணியன்சா ம் மசர்ந்ைைால் சைாணகக்மகைான்.

35. In the same year her husband died. She also reached the abode of Yama with grief. She was created again by Brahms and took this birth. The curse of the previous birth came upon her.

35. ஆதியில் ெரனுமாள்ென் அெளுமம சிண யாய்ொழ்ெள் நீதியாய் ஈசரட்டாண்டில் நிமலியு மரிப் ாளாகும் காைலி பிண்சடன்மங்கள் கணடயூரில் ரக்குலத்தில்

நீதியா யுதிப் ாளாகும் நிமலிமய மகட்டிடாமய.

36. In the beginning her husband will die. She will also go to jail. She will also die righteously in her sixteenth year. In her next birth, she will be born in Thirukkadayur in a low caste called ‘Paraiah’. Listen, Parvati!

தந்ததயின் முன் ஜஜன்மம்

36. ைந்ணையின் பூர்ெம்சசால்மென் சைந்திணச ைெணளைன்னில் இருந்ைமைார் குலமுதித்து இருவிணன யில்லாைாகி முந்தின ச ாருளும்ச ற்று உலகுக்கு நல்மலானாகி அந்ைென் விணலயில்லாமல் அணுகினான் காலமனாடு.

Previous birth of father

37. We will tell about the previous birth of the father. Born in the southern side in a blemish less community, living without any good or bad deeds, getting back the

(12)

lost properties and becoming a good person to the people of the world and died without any difficulties.

37. சிரநான்மகான் ெரியப் ட்டு சசனித்ைெ சனன்றுசசால்மொம் இருநான்கு திங்கட்குள்மள ஏகுொன் காலனாடும்

மறுசசன்ம்ம் ைணிணகைன்னில் ெருகுொன் சரட்டிெம்சம் கரிமை ொணனப்ச ற் காைலி மகட்டிடாமய.

38. He was born again created by Brahma. He died in his 8th year. The next birth will

be in reddy community in Thanigai (probably Tiruttani). Oh! Begetter of elephant headed Lord Ganesha! Listen.

ஜாதகனின் கதைசி காலம்

38. ாலகன் ைனக்குகண்டம் கருமொம் அறு ைாண்டில் சாலமெ சகண்டம்மநரும் சண்டணனக் காைானாகும்

ஏலமெ அறு ாசனட்டில் இட மா ைத்திமலைான் மகாலமாய் யுலகுறும் கூறுமொ மிென்பின்சசன்மம்.

Last days of the native

39. We will tell that he will face a danger to his life in his 60th year. But he will not

meet the Yama (meaning will not die). But in his 68th year, in the month of Taurus

(May-June) he will die. We will tell about his next birth.

ஜாதகனின் மறு ஜஜன்மம்

39. உத்திரம் மெலங்காட்டில் உதிப் னாம் மெளானாக த்தினி யிென்பின்னாமல கருமொம் மாரகங்கள் வித்ைகி பின்சசன்மம்மகள் விரிஞ்சியில் ணசெமசயாய்

உத்ைமி யுதிப் ாளாகும் உணரத்ைது ைப் ாைாகும். Next birth of the native

40. In the north in a place called Velankadu (Tiruvaalangaadu) he will take birth as an agriculturist. His wife will die after him. We will tell about her next birth. In Virinchi country this lady will take birth as a shaiva girl. Whatever we say will not go wrong.

40. சசனித்திடு காலந்ைன்னில் சையநாள் மூன் ாம் ாைம் இனமுரு ைன்னில்சஷ்டி ஆண்டதின் மமல்திங்கள்

கனமுடன் ஏைைாகும் கைறிமனாம் பூர்ெ ாகம் அணையமெ ைங்கள்மசயும் அம்பிணக யாமளமகளாய்.

(13)

41. At birth Janma Nakshatra was Satabhishang third pada and Shashti tithi and in the first part of the 7th month. We told you the Purva Bagha or the first part. Listen

Figure

Updating...

References

Related subjects : Saptarishi Nadi-Aries-Chart 5