เกณฑ การประเม น สกอ. คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ม การดาเน นการ 2 ข อ 3 ข อ

Download (0)

Full text

(1)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เกณฑ์การประเมิน สกอ. คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินการ มี ไม่มี 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ ด้านการวิจัย  2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของ ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานจริง  ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน เป้าหมายของปีนี้ : 5 ข้อ ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป : 5 ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

(2)

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยคณะกรรมการจัดการ ความรู้ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 1021/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการ จัดการความรู้ (7.2-1.1) และได้ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการ ความรู้ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ที่ได้ด าเนินการ ในปีการศึกษา 2555 ในภาพรวม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (7.2-1.2) ประกอบกับพิจารณาประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ต่างๆ มาจัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2556 (7.2-1.3) โดยมีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ เน้นการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจ ทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยคือ 1) ด้านผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านบริหารจัดการ พร้อมทั้งเสนอต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาและได้รับอนุมัติ แผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2556 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2556 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการจัดการ ความรู้อย่างชัดเจนโดยครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่ครอบคลุมทั้งด้าน ผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (7.2-2.1) 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี ประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายโดยจัดกิจกรรมและ โครงการการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น ด้านผลิตบัณฑิต 1. โครงการการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้งานวิจัยทางการศึกษา โดยส านักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน (7.2-3.1) 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผลิตบัณฑิต หัวข้อการก ากับดูแลการท าวิทยานิพนธ์อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยวิทยาลัยการจัดการ (7.2-3.2)

(3)

ด้านวิจัย 1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยใช้นักวิจัยพี่เลี้ยง (7.2-3.3) 2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการน างานวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็คทริกส์และนาโน เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ (7.2-3.4) ด้านบริการวิชาการ 1. โครงการให้บริการวิชาการด้านการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกล การเกษตร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส (7.2-3.5) 2. กิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การ บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม (7.2-3.6) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม : สืบสานวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ (ประเพณี สงกรานต์) (7.2-3.7) 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง มารยาทไทย (7.2-3.8) ด้านบริหารจัดการ 1. จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุน (7.2-3.9) 2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS) ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ (7.2-3.10) 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์ อักษร (explicit knowledge) ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รวบรวมความรู้ตามประเด็น ความรู้ที่ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ พร้อมทั้งเผยแพร่ในช่องทาง การสื่อสารต่างๆ (7.2-4.1) ดังนี้ 1. เว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (7.2-.4.1)

(4)

2. มุมการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (7.2-.4.2)

3. เว็บไซต์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.2-.4.3) 4. ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS) ของมหาวิทยาลัย (7.2-.4.4)

5. เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เช่น เล่มรายงานแนวปฏิบัติที่ดีประจ าปีการศึกษา 2556 (7.2-.4.5)

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง มหาวิทยาลัย ได้มีการน าความรู้ที่ได้มีการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน การปฏิบัติงานจริง ด้านผลิตบัณฑิต 1. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลการท าวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (7.2-5.1) ด้านบริการวิชาการ 1. การให้บริการวิชาการด้านการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส (7.2-5.2) ด้านบริหารจัดการ 1. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติและการก ากับติดตามตรวจสอบ (7.2-5.3) 2. น าแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสู่เว็บไซต์โลกมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยท าให้มีอันดับที่ดีขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (7.2-5.4 – 7.2-5.5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการ จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”เพื่อ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งรวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา (7.2-.5.6) จุดแข็ง: 1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี และมีการ น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(5)

แนวทางเสริมจุดแข็ง: - จุดอ่อน : - แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : - รายการเอกสารหลักฐาน หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 7.2-1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 1021/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดการความรู้ 7.2-1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 7.2-1.3 แผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 7.2-2.1 เอกสารหลักฐานเหมือน 7.2-1.3 7.2-3.1 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้งานวิจัยทางการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 7.2-3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผลิตบัณฑิต หัวข้อการก ากับดูแลการท าวิทยานิพนธ์อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยวิทยาลัยการจัดการ 7.2-3.3 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยใช้นักวิจัยพี่เลี้ยง 7.2-3.4 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการน างานวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็คทริกส์และนาโนเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ 7.2-3.5 โครงการให้บริการวิชาการด้านการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกล การเกษตร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส 7.2-3.6 กิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การ บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม 7.2-3.7 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม : สืบสานวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ (ประเพณี สงกรานต์) 7.2-3.8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง มารยาทไทย 7.2-3.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : แลกเปลี่ยน แนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2556 7.2-3.10 ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS) ของมหาวิทยาลัย 7.2-4.1 เว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 7.2-4.2 มุมการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 7.2-4.3 เว็บไซต์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

(6)

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 7.2-4.4 ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS) ของมหาวิทยาลัย 7.2-4.5 เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เช่น เล่มรายงานแนวปฏิบัติที่ดีประจ าปีการศึกษา 2556 7.2-5.1 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก ากับดูแลการท าวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 7.2-5.2 การให้บริการวิชาการด้านการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส 7.2-5.3 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติและการก ากับติดตามตรวจสอบ 7.2-5.4 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสู่เว็บไซต์โลก 7.2-5.5 รายงานการประเมินจัดอันดับเว็บไซต์ 7.2-5.6 รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล “การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

Figure

Updating...

References

Related subjects :