PLAVECKÝ KLUB RIMAVSKÁ SOBOTA. III. ročník POHÁR PRIATEĽSTVA

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

a

PLAVECKÝ KLUB RIMAVSKÁ SOBOTA

usporiadajú plavecké preteky

III. ročník POHÁR PRIATEĽSTVA

Mesto Rimavská Sobota

(2)

Usporiadateľ

Plavecký klub Rimavská Sobota Dátum konania

15.03. – 16.03.2014 Miesto konania

Mestská plaváreň, Cukrovarská 1903, Rimavská Sobota, Slovensko

Prihlášky

Zasielajú plavecké oddiely a kluby elektronickou formou najneskôr do 07.03.2014

e-mail:

dagmar.krausova@euba.sk

copy: plavaniers@gmail.com Lenex - súbor nájdete na stránke:

www.swimmsvk.sk, www.plaveckyklub.sk, www.swimrankings.net

Odhlášky

Najneskôr do 12.03.2014 do 1500 hod. po tomto

termíne sú oddiely povinné uhradiť poplatky za štartovné aj za nezúčastnených pretekárov

Ubytovanie a strava

Odhlášky z ubytovania budú akceptované do 12.03.2014, 1500 hod.

Zoznam ubytovacích zariadení a reštaurácií bude k dispozícii na našich webových stránkach

Štartovné

za každý prijatý štart 3,00 €

Prezentácia

14.03. 2014 od 1700 do 1930

Počas rozplavieb: 15.03.2014 od 700 hod.

v kancelárii PKRS

Informácie

Kancelária PKRS Rimavská Sobota Tel.: +421 908 903 378

E-mail: plavaniers@gmail.com

www.swimmsvk.sk, www.plaveckyklub.sk www.swimrankings.net

Organizer

Plavecky klub Rimavská Sobota Date

March, 15th – 16th 2014 Location

City swimming pool, Cukrovarska 1903, Rimavska Sobota 979 01, Slovakia

Entries

Deadline for entries to be received by March 7th 2014

Send entries e-mail to: dagmar.krausova@euba.sk

copy: plavaniers@gmail.com

Lenex file can be found on the websites: www.swimmsvk.sk, www.plaveckyklub.sk, www.swimrankings.net

Cancellations

Accepted deadline March, 12th 2014 till 300pm

After this date clubs will have to pay a fee even ab-sent competitors

Accommodation

Deadline for cancellations of accommodation will be

accepted till March 12th 2014 300pm

A list of accommodations and restaurants will be available on our website

Financial conditions

Fee for every start: 3,00 €

Presentation

March, 14th 2014 from 500 pm till 700 pm in office

March, 15th 2014 from 700 am till 800 am in office Information

Office PKRS Rimavska Sobota Tel.: +421 908 903 378

E-mail: plavaniers@gmail.com

www.swimmsvk.sk, www.plaveckyklub.sk www.swimrankings.net

(3)

Predpis

Preteká sa podľa platných pravidiel plávania a súťažného poriadku FINA, SPZ. Usporiadateľ si vyhradzuje obmedziť počet pretekárov podľa výkonu a doplniť štartovú listinu o domácich a zahraničných

pretekárov Bazén

25 m - 6 dráh - obrátky hladké. elektronická časomiera OMEGA

Systém pretekov

Preteky sú súťažou jednotlivcov, jednotlivé disciplíny sa plávajú v rozplavbách priamo na čas.

Kategórie A a D, muži a ženy v pretekoch:

100m prsia, znak, motýlik, voľný spôsob sa plávajú na finále

Protesty

Môže podať každý vedúci družstva hlavnému roz-hodcovi najneskôr do 20 minút po skončení disci-plíny spolu s vkladom 20,- EUR. V prípade zamietnu-tia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.

Kategórie

Muži, ženy kategória D ročník 1999 a starší Muži, ženy kategória A ročník 2000 - 2001 Muži, ženy kategória B ročník 2002 - 2003 Muži, ženy kategória C ročník 2004 - 2005 Muži, ženy kategória S ročník 2006 a mladší

Ceny

Pretekári vo všetkých kategóriách, ktorí sa umiestnia na 1. – 3. mieste v každej disciplíne budú odmenení medailou. Pretekári v kategórii A a D na 1.- 3. mieste v disciplíne 100m prsia získajú finančnú odmenu.

Kategória D muži a ženy:

1. miesto: 30,- EUR 2. miesto: 20,- EUR 3. miesto: 10,- EUR

Kategória A muži a ženy:

1. miesto: 15,- EUR 2. miesto: 10,- EUR 3. miesto: 5,- EUR

Najlepšia štafeta v kategórii Open získa

POHÁR PRIATEĽSTVA

Directive

The competition will by performed according to the FINA, SPF rules. The organizer has the right to limit the amount of competitors according to their perfor-mance and fill up the starting list with resident and foreign competitors.

Swimmingpool

25m – 6 lanes – smooth turning walls Electronical timing – system OMEGA

Competition system

This is a competition of individuals. All disciplines will be evaluated directly in heats, without finals.

Category A and D, both men and women in the race100m breaststroke, backstroke, butterfly, free-style to swim finals

Protests

Can be made by team leader within 20 minutes after occurrence of the event, made to the head referee in a written form with a deposit of 20,00 €. In case of rejection the deposit stays with the organizer.

Categories

Men, women category D 1999 and older Men, women category A 2000 - 2001 Men, women category B 2002 - 2003 Men, women category C 2004 - 2005 Men, women category S 2006 and younger

Prices

Competitors in all categories in the first three places will be rewarded with a medal. Competitors in cate-gories A and D in the first three places in the 100m breaststroke discipline will be a cash prize.

Category D men and women

1. place: 30,- EUR 2. place: 20,- EUR 3. place: 10,- EUR

Category A men and women

1. place: 15,- EUR 2. place: 10,- EUR 3. place: 5,- EUR

The best relay in the category Open wins

CUP OF FRIENDSHIP

2. ČASOVý PROgRAm PRETEkOV / PROgRAm Of THE

cOmPETITIOn

(4)

Sobota, 15.03.2014 (prvý pol deň)

Rozplávanie o 800 - 850

Otvárací ceremoniál: 900hod.

1. 100m pol. preteky muži (A;D)

2. 100m pol. preteky ženy (A;D)

3. 50m voľný spôsob muži (C;B)

4. 50m voľný spôsob ženy (C;B)

5. 100m voľný spôsob muži (A;D)

6. 100m voľný spôsob ženy (A;D)

7. 25m voľný spôsob muži (S)

8. 25m voľný spôsob ženy(S)

9. 50m prsia muži (C;B)

10. 50m prsia ženy (C;B)

11. 100m prsia muži (A;D)

12. 100m prsia ženy (A;D)

13. 25m prsia muži (S)

14. 25m prsia ženy (S)

15. 50m znak muži (C;B)

16. 50m znak ženy (C;B)

17. 100m znak muži (A;D)

18. 100m znak ženy (A;D)

19. 50m motýlik muži (C;B)

20. 50m motýlik ženy (C;B)

21. 100m motýlik muži (A;D)

22. 100m motýlik ženy (A;D)

Vyhlásenie víťazov

Sobota, 15.03.2014 (druhý pol deň)

Rozplávanie o 1400 - 1450

Začiatok pretekov: o 1500

23. 200m pol. preteky ženy (C;B)

24. 200m pol. preteky muži (C;B)

25. 25m motýlik ženy (S)

26. 25m motýlik muži (S)

27. 100m finále voľný spôsob ženy (A;D)

28. 100m finále voľný spôsob muži (A;D)

29. 200m voľný spôsob ženy (C;B)

30. 200m voľný spôsob muži (C;B)

31. 100m finále prsia ženy (A;D)

32. 100m finále prsia muži (A;D)

33. 25m znak ženy (S)

34. 25m znak muži (S)

35. 100m finále znak ženy (A;D)

36. 100m finále znak muži (A;D)

37. 4x25m voľný spôsob mix ( S )

38. 100m finále motýlik ženy (A;D)

39. 100m finále motýlik muži (A;D)

Vyhlásenie víťazov

Saturday, March 15th 2014

(morning session)

Warm-up from 800 am till 850 am,

Open ceremony: 900 am

1. 100m medley men (A;D)

2. 100m medley women (A;D)

3. 50m freestyle men (C;B)

4. 50m freestyle women (C;B)

5. 100m freestyle men (A;D)

6. 100m freestyle women (A;D)

7. 25m freestyle men (S)

8. 25m freestyle women (S)

9. 50m breaststroke men (C;B)

10. 50m breaststroke women (C;B)

11. 100m breaststroke men (A;D)

12. 100m breaststroke women (A;D)

13. 25m breaststroke men (S)

14. 25m breaststroke women (S)

15. 50m backstroke men (C;B)

16. 50m backstroke women (C;B)

17. 100m backstroke men (A;D)

18. 100m backstroke women (A;D)

19. 50m butterfly men (C;B)

20. 50m butterfly women (C;B)

21. 100m butterfly men (A;D)

22. 100m butterfly women (A;D)

Winners ceremony Saturday, march 15th 2014 (Afternoon session) Warm-up 1400 pm- 1450 pm, Start of events: 1500 pm 23. 200m medley women (C;B) 24. 200m medley men (C;B) 25. 25m butterfly women (S) 26. 25m butterfly men (S)

27. 100m final freestyle women (A;D)

28. 100m final freestyle men (A;D)

29. 200m freestyle women (C;B)

30. 200m freestyle men (C;B)

31. 100m final breaststroke women (A;D)

32. 100m final breaststroke men (A;D)

33. 25m backstroke women (S)

34. 25m backstroke men (S)

35. 100m final backstroke women (A;D)

36. 100m final backstroke men (A;D)

37. 4x25m freestyle mix ( S )

38. 100m final butterfly women (A;D)

39. 100m final butterfly men (A;D)

(5)

nedeľa, 16.03.2014 (tretí pol deň)

Rozplávanie o 800 - 850

Začiatok pretekov: o 900

40. 400m pol. preteky muži (A;D)

41. 400m pol. preteky ženy (A;D)

42. 100m voľný spôsob muži (C;B)

43. 100m voľný spôsob ženy (C;B)

44. 50m voľný spôsob muži (A;D)

45. 50m voľný spôsob ženy (A;D)

46. 100m prsia muži (C;B)

47. 100m prsia ženy (C;B)

48. 50m prsia muži (A;D)

49. 50m prsia ženy (A;D)

50. 100m znak muži (C;B)

51. 100m znak ženy (C;B)

52. 50m znak muži (A;D)

53. 50m znak ženy (A;D)

54. 100m motýlik muži (C;B)

55. 100m motýlik ženy (C;B)

56. 50m motýlik muži (A;D)

57. 50m motýlik ženy (A;D)

58. 4x50m voľný spôsob mix Open (POHÁR PRIATEĽSTVA)

Vyhlásenie víťazov

Sunday, march 16th 2014

(morning session)

Warm-up from 800am till 850am,

Start of events: 900am

40. 400m medley men (A;D)

41. 400m medley women (A;D)

42. 100m freestyle men (C;B)

43. 100m freestyle women (C;B)

44. 50m freestyle men (A;D)

45. 50m freestyle women (A;D)

46. 100m breaststroke men (C;B)

47. 100m breaststroke women (C;B)

48. 50m breaststroke men (A;D)

49. 50m breaststroke women (A;D)

50. 100m backstroke men (C;B)

51. 100m backstroke women (C;B)

52. 50m backstroke men (A;D)

53. 50m backstroke women (A;D)

54. 100m butterfly men (C;B)

55. 100m butterfly women (C;B)

56. 50m butterfly men (A;D)

57. 50m butterfly women (A;D)

58. 4x50m freestyle mix Open (CUP OF FRIENDSHIP)

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :