A Study on Perceived Discrimination from Implementation of the Health Reform Program among Employees of Training Organizations in Rafsanjan City, 2015

10  Download (0)

Full text

(1)

1 -داتسا ی ،را قحت زکرم ی تاق عامتجا لماوع ی م ؤ آ هدکشهوژپ ،تملاس رب رث ی هدن پ هوژ ی کشزپ مولع هاگشناد ،تملاس رد ی ا ،نامرک ،نامرک ی نار 2 -هعماج هورگ ،دشرا سانشراک سانش ی ، پ هاگشناد ی ما ا ،دهشم ، دهشم زکرم ،ناسارخ ناتسا رون ی نار 3 -داتسا ی ،را قوقح هورگ پ هاگشناد ، ی ما ا ،نارهت ،تاناساول دحاو ،نارهت ناتسا رون ی نار هدنسیون ی وئسم ل : دهمدمحم رتکد ی نارواد راکادف ی Email: mmfadakar@yahoo.com :سردآ کشزپ مولع هاگشناد ،نامرک ی تشادهب هدکشناد ،نامرک :سکاف و نفلت 67772223 -460 لاس متفه هرامش/ 1 / راهب 1931 :تفایرد خیرات 1 / 8 / 1315 :شریذپ خیرات 11 / 11 / 1315

سررب

ی

عبت

ی

ض

ارجا زا هدش کرد

ی

نامزاس نادنمراک رد تملاس ماظن لوحت حرط

یاه

شزومآ

ی

لاس رد ناجنسفر رهش

4931

دمحم دهم ی نارواد راکادف ی 1 دمحم ، دهم ی گرزباقآ ی نارواد ی 2 ل ، ی لا لد ی ر ی 3 هدیکچ :همدقم نما زا سپ ی ت مود ی ن ن ی زا ناسنا اه تملاس تسا و حرط لوحت ماظن ،تملاس نرب هما یا هزوح تامدخ دوبهب روظنم هب م رامش هب تملاس ی دور سررب ،رضاح هعلاطم فده . ی پ ی اهدما ی عامتجا ی ارجا ی کأت اب ناجنسفر رد تملاس ماظن لوحت حرط ی د رب عبت ساسحا ی ض ب رد ی ن نامزاس نادنمراک یاه شزومآ ی ا ی ن .دوب رهش شور :اه ا رد ی ن هعلاطم عطقم ی صوت و یف ی -لحت یل ی ، 361 ن نادنمراک زا رف نامزاس یاه شزومآ ی هنومن شور هب یگ ر ی هقبط یا -فداصت ی لاس رد 1311 .دندرک تکراشم شهوژپ رد و باختنا اب هتخاس ققحم همانشسرپ 11 س ؤ غتم شجنس تهج لا ی اهر هدافتسا ارب .دش ی زجت ی ه لحت و ی ل رامآ ی لحت زا ی ل راو ی سنا ی ک رض و هفرط ی ب گتسبمه ی پ ی نوسر آ .دش هدافتسا لان ی ز هداد اه اب مرن رازفا SPSS هخسن 12 .دش ماجنا اتن :جی 63 نامزاس نادنمراک دصرد یاه شزومآ ی عبت ی ض م کرد طسوتم حطس رد ار تملاس ماظن لوحت حرط رد ی .دندرک شزومآ نادنمراک م اب شرورپ و ی گنا ی ن 2 / 51 ب ی رتش ی ن لو هاگشناد نانکراک و ی م اب رصع ی گنا ی ن 1 / 11 رتمک ی ن م ی ناز ت عب ی ض کرد ارجا زا هدش ی رد .دنتشاد ار تملاس ماظن لوحت همانرب هدر اه ی لغش ی ، بد ی نار م اب ی گنا ی ن 5 / 56 ب ی رتش ی ن م اب ناکشزپ و ی گنا ی ن 1 / 15 رتمک ی ن عبت ی ض ارجا زا هدش کرد ی ازفا اب .دنتشاد ار تملاس ماظن لوحت حرط ی ش زه ی هن عبت ،تملاس ی ض هدش کرد ازفا ی ش ءاقترا اب و اپ ی هاگ تجا عام ی -داصتقا ی عبت ،تبقارم تامدخ و ی ض ارجا زا هدش کرد ی ب رد تملاس ماظن لوحت همانرب ی ن شهاک نادنمراک ی هتفا .تسا هجیتن و ثحب :یریگ اتن ی ج قحت ی ق ارجا هک داد ناشن ی عبت کرد هب رجنم تملاس ماظن لوحت حرط ی ض رد فلتخم تاجرد اب بی ن نامزاس نادنمراک اه ی شزومآ ی .تسا هدش او :یدیلک ناگژ عبت ،تملاس ماظن لوحت حرط ی ض شزومآ نامزاس ،تلادع ،هدش کرد ی ، ناجنسفر همدقم ( تملاس Health امرس ،) ی ه دنمشزرا ی ظفح هک تسا اقترا و ی زج نآ ء مهم یرت ن شلات یاه گدنز ی هرمزور ناسنا اه بوسحم هدش و زا مهم یرت ن صخاش ییاه گدنلاب و دشر رگناشن هک تسا ی عسوت و ه ی ک هعماج تسا ( 1 رعت قبط .) ی ف ناهج نامزاس ی ،تشادهب تملاس ی ترابع ا مسج لماک هافر زا تس ی ، ناور ی و عامتجا ی ب دوبن طقف هن و درف ی رام ی لولعم و ی ت ( 2 .) غت اب هزورما یی ر وگلا ی همه یگ ر تخانش ی ب ی رام ی اه زا بی رام ی یاه نوفع ی ب هب ی رام ی یاه ن و نمزم ی ز للع زا لاب ین ی للع هب ناور ی عامتجا و ی ، پ شقن ی گش ی ر ی و ب تملاس ی ش پ زا ی ش تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ( 1 عت هلمج زا .) یی ن هدننک یاه هعماج ره رد تملاس یا رادروخرب ی تبقارم زا یاه تشادهب ی ساسحا نودب

(2)

عبت ی ض مه رد .تسا هعماج فلتخم راشقا رد ی ن هافم اتسار ی م ی رد هنلاداع تکراشم صخاش دننام مأت ی ن م لا ی هزادنا فده اب تملاس ماظن یگ ر ی م ی ناز زوت رد تلادع ی ع لام راب ی زه ی هن یاه نامرد ی ماظن رد لاس تم ( تسا هدش حرطم 3 .) Hutton ارب ی ماظن اق هدمع فده شش تملاس ئ ل مأت :تسا ی ن سرتسد ی ارا ،تامدخ هب ناگمه ئ ه کاب تامدخ ی ف ی ،ت شخبرثا ی هلخادم ،اه ییاراک مأت و ماظن ی ن پ و تلادع ای راد ی ( 4 .) رد اد ی هر عبت ،رشب قوقح فراعملا ی ض توافت هب ضرغ و هنابصعتم نتشاذگ دولآ یب ن صوصخ هب مدرم گنر اب اه و یاهداژن رعت فلتخم ی ف ( تسا هدش 5 .) عبت مدع ی ض ندناسر لقادح تروص هب تملاس رد رباربان ی یاه م لماوع و تملاس رد بانتجا لباق ؤ رث ب رد نآ رب ی ن هورگ ییاه اراد هک مدرم زا ی حوطس زم فلتخم ی ت یاه عامتجا ی ی ا تما ی تازا حوطس( تورث ،تردق فلتخم یا عقوم هب هجوت اب رابتعا ی ت هورگ هب تبسن هعماج رد دارفا یاه د ی رگ دنتسه ) ، رعت ی ف ( تسا هدش 2 .) نارادفرط رظن ی ه یاه قلاخا ی عم رب ی اهرا ی توافتم ی صخت تهج ی ص اقترا و عبانم هنلاداع ی لادع رد ت تبقارم اه ی کأت تملاس ی د م ی ( دننک 6 رظن و ) ی ه یاه زوت تلادع ی ع ی اف دننام ی هد ییارگ ، تاواسم یبلط و هعماج ییارگ ثحب هب یاه صوت ی ف ی وجت و ی ز ی رد صخت اب هطبار ی ص لاس شخب رد عبانم تم و هتخادرپ قلاخا لوصا ی ی ک صخت ی ص سرت ار هنلاداع عبانم ی م م ی دننک ( 7 د ساسارب .) ی هاگد ا باختن ی ، رباربان ی اه ی م باتزاب تملاس ی ناز مورحم ی ت اه ی ز ی تس ی ، ناور ی و عامتجا ی د رد درف هدش هبرجت ی رگ هرود اه ی گدنز ی ( تسا 8 ور .) ی درک راتفر ی -گنهرف ی ، زوت ی ع اب دارفا و ی گژ ی اه ی تخانشناور ی امتم ی ز م تاقبط رد ـ ار فلتخ رباربان هدمع لماع ی یاه م تملاس ی دناد ( 8 هک ) دنبرد « پ » هعسوت مجنپ هلاس جنپ همانرب نوناق ا ىملاسا ىروهمج ی نار ا هب ی ن هدش هراشا عوضوم هک تسا « تملاس رد تلادع صخاش ققحت روظنم هب زه مهس شهاک و ی هن ىاه قتسم ی م رثکادح هب مدرم اعم لد زه دصرد ىس ی هن ىاه ا ،تملاس ی داج ىسرتسد ىتشادهب تامدخ هب مدرم هنلاداع هب کمک ،ىنامرد زه ی هن ىاه لمحت یذپان ر نامرد ،وراد ششوپ ،نامرد بی نارام بعص و صاخ لقت ،جلاعلا ی ل شدرگ ىگتسباو ىتشادهب ىاهدحاو روما ىصاصتخا دمآرد هب ىنامرد برت هب کمک و ی ،ت مأت ی ن اپ و ی ىراد ن ی ىناسنا ىور دروم صصختم نی ،زا هوجو لک صلاخ دصرد هد ندرک دنمفده نوناق ىارجا زا لصاح ی ارا هن اه ب ه م هدوزفا تملاس شخب تارابتعا ی دوش م تلود . ؤ فظ در رد و دروآرب لاس ره ار روبزم رابتعا تسا ی ف لا رد صاخ ی هح و نامرد ،تشادهب ترازو هجدوب کشزپ شزومآ ی امن روظنم ی د ات ارب ی قوف دراوم رکذلا یزه هن ددرگ ( » 9 .) لع ی داد ی قحت رد ناراکمه و ی ق ی ، شلاچ ىاه تارزو هب تشاد نامرد و شزومآ ىکشزپ رد ىارجا حرط لوحت ماظن تملاس ار یعبت ض ازفا و ی ش ب هلصاف ی ن غ و کشزپ نانکراک ی ،کشزپر رباربان ی مأت رد ی ن نی اهزا ی غ و کشزپ نانکراک ی ،کشزپر تخادرپ یاه غ ی مسرر ی ب ی ،نارام ازفا ی ش ب ی ش زا دح هفرعت یاه ب ماظن ،ناکشزپ ی هم اب وسمه و گنهامهان تملاس ها اب حرط لحارم هجدوب ندوب بسانتمان ،حرط فاد اب حرط ندوب وسمهان ،تملاس ماظن حلاصا فادها س ی تسا اه ی فادها ندوب بسانتمان و روشک نلاک زوت رد تلادع اب حرط ی ع ب عبانم ی نا هتشاد ( دنا 11 .) هعلاطم جیاتن شروپ ی ناور ی ارجا اب هک داد ناشن ی همانرب پ ـ سد هداوناخ کشز ـ سرت ی مدرم خ هب ـ مد ـ تملاس تا

(3)

– بی رتش زه ،هدش ی هن یاه غ ی رورضر ی شهاک ی هتفا و اضر ی ت گ ی ناگدنر تسا هتفر رتلااب تامدخ ؛ اما هست و دزمتسد زا هداوناخ ناکشزپ ی تلا هافر ی ، راکمه ی فاکان ی گنهرف مدع و رتلااب حوطس یزاس رد طس ح ضاران ًاتدمع هعماج ی ( دنتسه 11 لوا .) یا یی ن ،ناراکمه و شنم ی ز رد شهوژپ ی ا هب ی ن تن ی ـ هج سر ی هد لوزن هب هجوت اب هک دنا ی مأت ندوب ی ن لام ی ماظن ارجا زا سپ تملاس ی زاسدنمفده نوناق ی ی هنارا ،اه ارجا ی زاسدنمفده نوناق لوا زاف صقان ی ی هنارا اه ه ی چ هنوگ ثأت ی ر تبثم ی دع رب تلا مأت رد ی ن لام ی ماظن ( تسا هتشادن تملاس 12 لع .) ی هداز اکمه و مدقا نار نی ز هعلاطم رد ا ی هداد ناشن ازفا اب هک دنا ی ش ساسحا عبت ی ض مورحم و ی ،ت م ی ناز تملاس ی شهاک نادنورهش م ی ی دبا و ا ی ن انعم نادب ا رباربان هک تس ی یاه عامتجا ی م رد ی ناز ثأت تملاس ی ر م ی دنراذگ ( 1 .) یلع هداز ینجنه لئاضف و ی قحت رد ی ق ی د ی رگ شرازگ هدرک محت هک دنا ی ل زه ی هن اه ی نامرد ی قف ثعاب ی رتر تلغ ورف و ارقف ندش ی ند ب دارفا ی رتش ی ز هب ی ر رقف طخ ( دش دهاوخ 13 .) Garcia-Subirats ناراکمه و رد شهوژپ ی ب هک داد ناشن ی یتلادع م رد ی ناز هرهب یرادرب پ اب دارفا رد تملاس تامدخ زا ی ش ی هن داصتقا ی -عامتجا ی اپ یی ن ب ی رتش ( هدوب 14 و ) Sorokin داد ناشن ب کاردا هک ی نارام عبت زا ی ض مهم شقن تسا نکمم ی هبتر رد ار یدنب ک ی ف ی ت تبقارم یاه تشادهب ی مامت رد هورگ یاه لقا ی ت موق ی -داژن ی زاب ی ( دنک 12 .) Xu و ناراکمه سررب اب ی زه ی هن شرمک نک دنداد ناشن راوناخ تقو هک ی زا شیب تملاس ماظن زا اهراوناخ یلام مهس 41 ناخ جراخم زا دصرد زا دعب( دوش لماش ار راو هنیزه ماد رد اهراوناخ )یتشیعم یاهزاین فذح فسا ای نکشرمک راب رارق یم دنریگ ( 15 .) رد ک ـ ش ـ هرو ـ ا یی ن هک ـ ظ ـ ج ما ـ ما ـ س ع ـ نآ رد تملا اه پ ی ش ی هن یا حارط دراد هلاس دص ی دناوتب هک رتهب ماظن مأت ی ن لام ی نامزاس ،رثؤم هد ی ارا و بسانم ئ ه تامدخ روخرب ک زا راد ی ف ی ت مضت ار تلادع و ی ن راک ،دنک ی ( تسا رمتسم 16 ). تملاس هزوح رد ،اذل ی ک ی زا مهم یرت ن هغدغد یاه س ی تسا ،ناراذگ رارقرب ی تلادع عبت مدع و ی ض سرتسد و تملاس رد ی تامدخ هب تملاس ی ب رد ی ن .تسا هعماج فلتخم راشقا اقترا ی تشادهب تامدخ ی لوا ی ه ناونع هب ی ک ی زا فادها زوت نودب ،تملاس ماظن ی ع ب رد هنلاداع ی ن دارفا کدنا شزرا هعماج ی ا و هتشاد ی ن سر رد ار ماظن ی ند لاع فده هب ی رت تسا تملاس رد تلادع هک دوخ ی را ی م لامتحا هک اجنآ زا .دناسر دهاوخن ی دور لد هب نادنمراک ی ل داصتقا راشف ی ک ه لد هب ی ل جراخم م لمحتمدوخ تملاس ی د هب تبسن دنوش ی گ ر راشقا عبت ساسحا هعماج فلتخم ی ض دننک ؛ اربانب ی ن هعلاطم عبت کرد ی ض ارجا زا لصاح ی ماظن لوحت حرط یم ترورض تلود نانکراک نایم رد تملاس .دبای سررب رضاح هعلاطم فده ی عبت ی ض زا هدش کرد ارجا ی .تسا تملاس ماظن لوحت همانرب و داوم شور اه قحت ی ق عطقم عون زا رضاح ی صوت و ی ف ی -لحت یل ی رامآ هعماج .تسا ی ا ی ن مامت ،شهوژپ ی نادنمراک نامزاس یاه شزومآ ی تلود ی ی نع ی شرورپ و شزومآ ( 2947 پ هاگشناد ،)رفن ی ما ( رون 45 لو هاگشناد ،)رفن ی ( رصع 529 کشزپ مولع هاگشناد و )رفن ی ( 2684 )رفن عمج .دوب ناجنسفر ناتسرهش ی ت رامآ ی نامزاس لک اه ی شزومآ ی تلود ی تسرهش اب ربارب ناجنسفر نا 6215 هک دش دروآرب 362 اب نارکوک لومرف ساسا رب رفن هنومن شور یگ ر ی هقبط یا -فداصت ی هعلاطم دراو هدش دنا . رد یا ن حت ـ ق ی ق ، ط ـ من تاقب ـ هنو گ ی ر ی نامزاس

(4)

پ هاگشناد ،شرورپ و شزومآ ی ما ،رون لو هاگشناد ی پ مولع هاگشناد و رصع کشز ی باختنا شور و دوب نکراک فداصت تروص هب هقبط ره رد نا ی بسانت ی دوب ، دب ی ن دادعت شرورپ و شزومآ زا هک تروص 172 پ هاگشناد ،دنمراک ی ما رون 4 لو هاگشناد ،دنمراک ی رصع 31 کشزپ مولع هاگشناد زا و دنمراک ی 156 دنمراک دش باختنا دن . رازبا عمج یروآ هداد اه ی ک هتخاس ققحم همانشسرپ رپ لوا شخب هک دوب واح همانشس ی غتم ی اهر ی فارگومد ی ک عضو ،سنج ،نس لماش ی ت ،لهأت صحت ی ،تلا لغش تمس ی ، م ی ناز رد قوقح ی تفا ی ، گدنز تاناکما ی ، م ی گنا ی ن زه ی هن یاه لحم و تملاس قفوم دروم رد همانشسرپ مود شخب .دوب تنوکس ی ت ماظن حرط تملاس اپ شخب و دوب ی نا ی اب 23 وگ ی ه هب سررب ی عبت ی ض رجا زا هدش کرد ا ی ماظن لوحت حرط مز رد تملاس ی هن مأت ی ن زه ی هن اه ی لام ی و تملاس رد ی تفا .تشاد صاصتخا تملاس تبقارم تامدخ تما رثکادح و لقادح ی زا عبت همانشسرپ ی ض هدش کرد 23 و 92 صوت رامآ رد تلوهس تهج هک دوب ی ف ی رد رگ هس هو اپ یی ن زا رتمک( 46 ( طسوتم ،) 69 -46 لااب و ) ( زا رتلااب 69 هقبط ) یدنب .دش رابتعا اوتحم یی هزادنا رازبا یگ ر ی مش زا هدافتسا اب و هبرجت ،ماع ناسانشراک رظن ساسا رب ققحم تواضق تاسا و ی د ت طبترم أ یی د افلآ .دش ی اب همانشسرپ خابنورک زوت ی ع ب رد همانشسرپ ی ن 31 دروم نادنمراک زا رفن اب ربارب هعلاطم 912 / 1 هدعاق ساسا رب .دش هبساحم لک ی George و Mallery ا باصن دح ی ن صخاش 71 / 1 ( تسا 17 گرزب افلآ رادقم هک اجنآ زا و ) زا رت 71 / 1 هزادنا رازبا ،دوب یگ ر ی و وگ ی ه یاه زا همانشسرپ نورد رابتعا ی دوب رادروخرب مزلا دن . هعلاطم وصت زا سپ ی ب پ هاگشناد رد حرط ی ما رون اعر اب و دهشم ی ت قلاخا بناوج ی درگ ارجا ی د رد . هام و فده ارجا هلحرم ی ت ارب شهوژپ ی دارفا ضوت ی ح و دش هداد ی روآدا ی درگ ی د رد تکرش هک مکت و هعلاطم ی ل تخا همانشسرپ رد ی را ی .تسا مکت مان نودب همانشسرپ ی ل هنامرحم دروم رد و دش نام ند هداد مکت هب اه ی ل ـمطا هدننک ی نان .دش هداد هداد یاه مرن زا هدافتسا اب هعلاطم ازف ر یرامآ SPSS هخسن 21 زجت دروم ی ه و لحت ی ل ارب .تفرگ رارق ی هداد یاه صوت ی ف ی ناوارف دصرد زا ی یبسن ، م ی گنا ی ن و عم فارحنا ی را ارب و ی ضرف نومزآ ی ه یاه قحت ی ق زا رض ی ب گتسبمه ی پ ی نوسر هج و ت توافت شجنس م ی گنا ی ن عبت ی ض ارجا زا هدش کرد ی ماظن لوحت حرط ب رد تملاس ی ن و نادنمراک نامزاس یاه شزومآ ی ، لحت نومزآ ی ل راو ی سنا ی ک رادانعم حطس اب هفرط ی 15 / 1 P< .دش هدافتسا جیاتن صوصخ ی تا فارگومد ی ک لودج رد نادنمراک 1 هدمآ م .تسا ی گنا ی ن نس ی نادنمراک 3 / 7 ± 38 اس .دوب ل

(5)

لودج 1 تکراشم کیفارگومد تاعلاطا عیزوت : شهوژپ رد ناگدننک یناوارف دصرد یناوارف ریغتم 7 / 21 312 نز سنج 3 / 24 122 درم 2 / 12 23 لاس34 زا رتمک نس 4 / 37 132 لاس34-31 2 / 32 131 لاس24-21 3 / 8 34 لاس21 یلااب 7 / 2 17 خساپ نودب 8 / 14 31 درجم لهأت تیعضو 3 / 81 333 لهأتم 1 / 14 24 یهاگشنادریغ تلایصحت تلایصحت 1 / 88 333 یهاگشناد تلایصحت 2 / 27 173 شرورپ و شزومآ دنمراک لغش عون 1 / 23 122 یکشزپ مولع هاگشناد دنمراک 3 / 8 34 رصع یلو هاگشناد دنمراک 1 / 1 2 رون مایپ هاگشناد دنمراک 2 / 33 83 ناموت نویلیم کی زا رتمک )یتفایرد قوقح( دمآرد 1 / 22 333 نویلیم ود ات نویلیم کی 3 / 13 28 ناموت نویلیم3 زارتلااب 1 / 21 337 ناموت نویلیم کی زا رتمک راوناخ تملاس جراخم 1 / 31 82 نویلیم ود ات نویلیم کی 3 / 8 24 ناموت نویلیم3 زا رتلااب ی هتفا یاه قحت ی ق هک داد ناشن 6 / 95 % نادنمراک زا نامزاس اه ی شزومآ ی ب زا ی هم نامرد ی اپ ی ه رادروخرب و دندوب 5 / 73 % اک زا ط نادنمر ی 3 ن هتشذگ هام ی دنمزا رد ی تفا اپرس تامدخ یی ، تشادهب ی ، نادند کشزپ ی ، ناور هرواشم ی ی ا تبقارم تامدخ ی مازلا ی رظن زا .دندوب رجا ،وگخساپ نادنمراک ا ی ،تملاس ماظن لوحت حرط بی رتش ی ن ثأت ی ر ازفا رب ار ی ش سرتسد ی تامدخ هب نانآ لاح رد ،تسا هتشاد تملاس ی زه شهاک رب هک ین ه ازفا و وراد ی ش اضر ی دنمت ی ،هداوناخ کشزپ حرط زا رتمک ی ن ثأت ی ر .تسا هتشاد ار م ی ناز عبت ی ض ارجا زا هدش کرد ی ماظن لوحت حرط ب رد تملاس ی ن نامزاس نادنمراک اه ی شزومآ ی م ی گنا ی ن 17 / 51 رثکادح و لقادح هب هجوت اب و تشاد تما ی زا ( همانشسرپ 23 و 92 م ) ی ناوت ب ی نا هک دومن م ی ناز عبت ی ض ارجا زا هدش کرد ی ماظن لوحت حرط ب رد تملاس ی ن نامزاس نادنمراک یاه مآ شزو ی رهش لاس رد ناجنسفر 1394 اپ یی ن رت .دوب طسوتم دح زا لودج 2 م ناشن ی هک دهد رد 63 % عبت نادنمراک ی ض ارجا زا هدش کرد ی طسوتم تملاس همانرب رد ، 1 / 6 % اپ یی ن و 9 / 31 % اهداهن نادنمراک زا ی شزومآ ی زا عبت ی ض ارجا زا هدش کرد ی لااب تملاس همانرب یی دندوب رادروخرب ؛ د ترابع هب ی رگ رثکا ی ت نادنمراک نامزاس یاه شزومآ ی بت زا ع ی ض ارجا زا هدش کرد ی طسوتم تملاس همانرب ی رادروخرب دندوب .

(6)

لودج 2 : عیزوت ضیعبت ساسحا بسح رب نایوگخساپ یناوارف یناوارف دصرد یناوارف یارجا زا هدش کرد ضیعبت تملاس ماظن لوحت حرط 1 / 2 33 نییاپ 4 / 23 338 طسوتم 1 / 34 113 لااب 144 323 عمج لودج جیاتن 3 کرد ضیـعبت هـک تـسا نآ زا یکاـح نیـب رد تملاـس ماـظن لوـحت حرـط یارـجا زا هدش نامزاس نادنمراک دراد یراداـنعم توافت یشزومآ یاه ، و شزومآ نادنمراک هک یروط هب نیگناـیم اـب شرورپ 1 / 59 اــب رــصع یــلو هاگــشناد ناــنکراک و نیرتــشیب نیگنایم 9 / 44 زا هدـش کرد ضیـعبت نازـیم نیرـتمک نیـننمه .دنتـشاد ار تملاس ماظن لوحت حرط یارجا حرـط یارـجا زا هدش کرد ضیعبت هک داد ناشن جیاتن یاــهداهن نادــنمراک نیــب رد تملاــس ماــظن لوــحت یلغش هدر کیکفت هب یشزومآ دراد یراداـنعم تواـفت نیگناـیم اـب نارـیبد هـک یروـط هب 5 / 56 و نیرتـشیب نیگنایم اب ناکشزپ 1 / 45 کرد ضیـعبت نازیم نیرتمک .دنتـشاد ار تملاـس ماـظن لوحت حرط یارجا زا هدش لوـحت حرـط یارجا زا هدش کرد ضیعبت ،جیاتن قبط نامزاـس نادنمراک نیب رد تملاس ماظن یـشزومآ یاـه ت سنج کیکفت هب .تشادن یرادانعم تواف لودج 3 یلغش هدر و یشزومآ داهن کیکفت هب نادنمراک نیب رد تملاس ماظن لوحت حرط یارجا زا هدش کرد ضیعبت توافت : ینعم یراد نومزآ رادقم دادعت رایعم فارحنا نیگنایم 441 / 4 32/18 173 8/32 21/44 شرورپ و شزومآ نامزاس یشزومآ یاه 2 3/83 27/13 رون مایپ هاگشناد 34 2/33 22/12 رصع یلو هاگشناد 122 14/13 28/44 یکشزپ مولع هاگشناد 441 / 4 32/22 82 8/32 22/24 ریبد یلغش هدر 337 11/41 21/32 دنمراک 32 2/2 21/78 راتسرپ 12 11/73 22/13 کشزپ 23 / 4 4/71 122 14/28 21/73 نز سنج 312 11/22 24/78 درم لودج جیاتن 4 هاگیاپ نیب هک تسا نآ زا یکاح یعامتجا و تملاس هنیزه ،نادنمراک یداصتقا زا هدش کرد ضیعبت اب تبقارم تامدخ تفایرد یرادانعم یگتسبمه تملاس ماظن لوحت حرط یارجا هتفای نیننمه .دراد دوجو اب هک داد ناشن قیقحت یاه حطس ءاقترا یعامتجا -ک یداصتقا ـ بت ،نادنمرا ـ ضیع شهاک تملاس ماظن لوحت همانرب یارجا زا هدش کرد تملاس هنیزه شیازفا اب و هتفای ، زا هدش کرد ضیعبت تفای شیازفا تملاس ماظن لوحت حرط یارجا تسا ه . نیننمه تامدخ تفایرد شیازفا اب هک دش صخشم ، ملاس ماظن لوحت حرط یارجا زا هدش کرد ضیعبت ت نامزاس نادنمراک نیب رد هتفای شهاک یشزومآ یاه .تسا

(7)

لودج 4 یعامتجا تیعضو هطبار یسررب : -یداصتقا ، لاس رد تملاس تملاس ماظن لوحت حرط یارجا زا هدش کرد ضیعبت اب یتبقارم تامدخ و تملاس هنیزه 1334 یرادانعم حطس نوسریپ یگتسبمه بیرض لفتسم ریغتم هتسباو ریغتم 442 / 4 -4/122 یداصتقا-یعامتجا هاگیاپ همانرب یارجا زا هدش کرد ضیعبت تملاس 431 / 4 4/143 تملاس هنیزه 443 / 4 -4/131 یتبقارم تامدخ ثحب لاس رد روـشک رد تملاس ماظن لوحت حرط ریخا یاه ًاـصوصخ هعماج دارفا یسرتسد شیازفا فده اب ناریا بیسآ راشقا تامدخ هب هعماج ریذپ شیازفا و تملاس ارـجا و یـحارط راـکمه ناراتـسرپ و ناکشزپ قوقح .تسا هدش هتفای حطس شیازفا اب هک هداد ناشن قیقحت نیا یاه یعامتجا زا هدش کرد ضیعبت ،نادنمراک یداصتقا تفای شهاک تملاس ماظن لوحت حرط یارجا ه هک تاقیقحت اب وسمه Garcia-Subirats ناراکمه و ( 14 رد ) ود ایبملک و لیزرب روشک یم هک دشاب ناشن دنداد یب هرهب نازیم رد یتلادع تامدخ زا یرادرب یداصتقا هنیمز اب دارفا رد تملاس نییاپ یعامتجا تسا هدوب رتشیب داد ناشن قیقحت نیا جیاتن نیننمه . هدش کرد ضیعبت نازیم تملاس هنیزه شیازفا اب هک شیازفا تملاس ماظن لوحت حرط یارجا زا هک هتفای تاقیقحت اب هجیتن نیا ( یلئاضف و ینجنه هدازیلع 13 ) ،هدوب وسمه هداد ناشن هک هنیزه لیمحت دنا یاه دارفا ندیتلغ ورف و ارقف ندش رتریقف ثعاب ینامرد هک یروط هب ؛دش دهاوخ رقف طخ ریز هب یرتشیب هنیزه تخادرپ لاس رد ینامرد یاه 1381 دشر ثعاب 5 / 11 ریز تیعمج دصرد .تسا هدش رقف طخ رد راوناخ نکشرمک هنیزه یسررب تاعلاطم 59 روشک طسوت Xu ناراکمه و ( 15 ) هداد ناشن زین هک دنا یتقو مهس یلام اهراوناخ زا ماظن شیب تملاس ا ز 41 زا دصرد جراخم راوناخ ار لماش دعب( دوش زا فذح )یتشیعم یاهزاین ، اهراوناخ رد ماد هنیزه نکشرمک ای فسا ب رارق را یم دنریگ تن اب زین هتفای نیا . ا شهوژپ جی .دراد یناوخمه رضاح تامدخ شیازفا اب هک دش صخشم رضاح هعلاطم رد تبقارم ، ماظن لوحت حرط یارجا زا هدش کرد ضیعبت اب وسمه هجیتن نیا .تفای دهاوخ شهاک تملاس ریشروپ تاقیقحت و ( ینا 11 یم ) داد ناشن هک دشاب اب پ همانرب یارجا د هداوناخ کشز سرتس ی هب مدرم ب تملاس تامدخ ی رتش زه ،هدش ی هن اه ی غ ی رورضر ی شهاک ی هتفا اضر و ی ت گ ی ناگدنر هتفر رتلااب تامدخ تسا نیننمه . لباق هراشا تسا هک تیاضر یعامتجا زا حرط لوحت ماظن تملاس رد لباقم هنیزه یاه نآ زیچان تسا و هننانچ همیب اه یهارمه ،دننکن صیصخت تعا تاراب لماک دشابن و مدرم عناق دنوشن ، رد تیقفوم همانرب هفقو داجیا دهاوخ دش و ضیعبت کرد هدش زا یارجا حرط لوحت ماظن تملاس شیازفا دهاوخ تفای . یعامتجا تیعضو هک اجنآ زا یداصتقا زا هدش کرد ضیعبت رب تملاس جراخم و دارفا م تملاس ماظن همانرب یارجا ؤ یم ،تسا رث ایب ناوت ن تملاس ماظن لوحت حرط حیحص یارجا هک دومن یم راوناخ تملاس جراخم لیدعت اب دناوت ، هب هجوت اب یعامتجا تیعضو -نآ یداصتقا ضیعبت شهاک رد اه یارجا زا هدش کرد ط نیب رد تملاس ماظن لوحت حر .دشاب رثؤم نادنمراک رشق تخاس درکیور ساسا رب یبای

Giddens

، نازیم بان ـ یربار ه س یا ـ ج ره رد تملا ـ ما ـ سن هب هع ـــ و تب

(8)

یراتخاس لماوع اب یعامتجا نلاماع لماعت یگنوگچ دعاوق و عبانم هب نانآ یبایتسد و یرادروخرب نازیم و یم طبترم یعامتجا یاهراتخاس رد دوجوم دشاب نیا و یم جیاتن ساسا رب ار درکیور طابنتسا هنوگ نیا ناوت وحت حرط هعماج دارفا هک دومن هب ار تملاس ماظن ل یمن یبوخ تسین رارق حرط نیا نیننمه .دنسانش ،دنک لح ار هعماج تملاس و تشادهب تلاکشم همه نامه لوا مدق رد هک نآ اب هداد ناشن جیاتن هک روط هنیزه تسا ناتسرامیب رد ار نامرد و یتخادرپ یاه اه کینیلک و حرط تخانش سپ .تسا هداد شهاک اه لاس ماظن همانرب تم یم وت ا دن ا اعلاط ت دیفم ی ز رد هنیم زیم نا اه ی یلک رهب ه دنم ی زا امدخ ت تملاس و زین ا اعلاط ت و ژی ه ز رد ار یا هنیم نیا هک ا رف ،دا زا هچ ون ع امدخ ت تملاس ا افتس هد یم دننک ا و نی تمدخ زا ار هچ یعبنم و هب هچ دقم را هیهت یم دننک ، ارا هئ دیامن ات ا رد احلاص ت حرط م صیصخت هوحن و و دیفم عبان ( دشاب زاسراک 18 .) داد ناشن ،نیننمه رضاح شهوژپ جیاتن تـیرثکا هک نامزاس نادنمراک هدـش کرد ضیـعبت زا یشزومآ یاه دنرادروخرب یطسوتم ؛ داهنـشیپ اذل یـم ناـیلوتم ددرـگ هزوح و اهداهن علاـطا قـیرط زا تملاس اب طبترم یاه هناسر رد هدرتسگ یناسر رادینـش و یرادید یاه هـب ی هـب هدـش هـئارا تامدـخ و ایازم هنیمز رد مدرم مومع یکشزپ رداک زا نارامیب تاعقوت شهاک مادـقا .دـنیامن و شزوـمآ راـک تیمها و تیفیک هب هجوت اب نیننمه یشزومآ نانکراک تملاس تیمها و هعماج رد شرورپ یم یناسنا یورین شرورپ یارب ضیـعبت عـفر رد ناوت ازـفا اـب نادنمراک هدش کرد بیوـصت اـی قوـقح شی دومن مادقا ناریبد هب هجوت تهج رد دیدج نیناوق . هعسوت رظن زا ناجنسفر ناتسرهش یـسرتسد و یگتفاـی دـعب یدایز هلصاف اب مود هبتر رد یتشادهب تامدخ هب ناشن رامآ نیا .تسا هتفرگ رارق نامرک رهش زا هدـنهد ثیح زا ناجنسفر ناتسرهش و نامرک رهش نیب فاکش اراد ( تــسا ناــمرد و تــشادهب تامدــخ ندوــب 19 ) ؛ هک تملاس ماظن لوحت حرط تارثا هب هجوت اب نیاربانب تـبقارم و تـشادهب هـب هـجوت شهاـک هب رجنم یاـه ( تسا هدش ینامرد 21 نـیا ندوـب دـیدج لیلد هب و ) یـم داهنـشیپ ناـققحم هـب همانرب تاـقیقحت هـک ددرـگ هدرتــسگ و تملاــس ماــظن لوــحت حرــط هــنیمز رد یا پ .دنهد ماجنا نآ رگید یاهدمای تیدودحم زا ینیع هدهاشم مدع هعلاطم نیا یاه نامزاس نادنمراک راتفر و تسا هدوب یشزومآ یاه عمج هکنیا هداد یروآ اه زا .دش ماجنا همانشسرپ اب نادنمراک باختنا مدع لیلد هب رگید ییوس نامزاس جیاتن میمعت تیلباق ،یتلودریغ یشزومآ یاه دودحم .تسا هجیتن یریگ تیعـضو دوـبهب اـب هـک داد ناـشن شهوژـپ نیا جیاتن یعامتجا کرد ضیـعبت ،تبقارم تامدخ و یداصتقا نیـب رد تملاـس ماـظن لوـحت حرـط یارـجا زا هدش نامزاس نادنمراک اـب و هتـشاد شهاـک یـشزومآ یاـه یارـجا زا هدـش کرد ضیـعبت ،تملاس هنیزه شیازفا ط یازفا تملاس ماظن لوحت حر .تسا هتشاد ش ارـجا ی ـعبت کرد ثـعاب تملاـس ماـظن لوـحت حرط ی ض اـب ــب رد فــلتخم تاــجرد ی ن نادــنمراک نامزاــس یاــه شزومآ ی تسا هدش . ینادردق و رکشت تکراشم زا ،ناگدنسیون ینادردـق شهوژپ رد ناگدننک یم .دنیامن

(9)

References

1. Alizadeh M, Rabbani R, Mubarak Bakhshaish M.

An analysis of the effect of social capital and sense of deprivation on citizens’ health: a case study of Isfahan city. Social Development & Welfare Planing 2017; 4(15): 46-87. Persian

2. Karimi S, Bahman Ziari N. Equity in financial indicators of the health in Iran during the third and fourth development programs. Health Inf Manage 2013; 9(7): 1113-22. Persian

3. Ghiasvand H, Mohammad Hadian M, Maleki

MR. Relationship between health insurance and catastrophic medical payment in hospitals affiliated to Iran University of Medical Science; 2009. Journal of Economic Research 2011; 46(1):207-24. Persian

4. Hutton G, Haller L, World Health Organization.

Water, Sanitation and Health Team. Evaluation of the costs and benefits of water and sanitation improvements at the global level; 2004. [cited 2018

May 26]

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/685 68/WHO_SDE_WSH_04.04.pdf?sequence=1&isAl lowed=y

5. Maddex RJ. International Encyclopedia of

Human Rights: Freedoms, Abuses, and Remedies. 6th ed. Washington, D.C: CQ Press; 1989.

6. Shamsi Gooshki E, Alipoori Sakha M, Mostafavi

H. Health care system resource allocation: an ethical view. Medical Ethics Journal 2014; 8(29): 67-95. Persian

7. Kenny N, Giacomini M. Wanted: a new ethics field for health policy analysis. Health Care Anal 2005;13(4):247-60.

8. Bartley, M. Health Inequality: An Introduction to Concepts, Theories and Methods. 2th ed. USA: Polity; 2004.

9. Gholipor R, Notagh F. Achievements,

Challenges and Implications of the Healthcare Reform Plan. Epoch of people. 2014; 20(5402): 8. Persian

10. Alidadi A, Amerioun A, Sepandi M, Hosseini Shokouh SM, Abedi R, Zibadel L, et al. The opportunities and challenges of the Ministry of Health and Medical education for improvement of healthcare system. Health Research Journal 2016; 1(3):173-84. Persian

11. Nasrollahpour Shirvani SD. The

implementation of family physician program in I.R . Iran :achievements and challenges. J Babol Univ

Med Sci 2014;16 (Suppl 1):15-26.Persian

12. Sorkin DH, Ngo-Metzger Q, De Alba I.

Racial/ethnic discrimination in health care: impact on perceived quality of care. J Gen Intern Med 2010; 25(5): 390–6.

13. Alizadeh Hanjani MH, Fazaeli A. Estimation of

Fair Financial Contribution in Health System of Iran. Social Welfare Quartely 2006; 5(19):279-300. Persian

14. Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón-Pérez AS, De Paepe P, da Silva MR, Unger JP, et al. Inequities in access to health care in different health systems: a study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brazil. Int J Equity Health 2014;13:10.

15. Xu K, Evans DB, Kawabata K, Zeramdini R, Klavus J, Murray CJ. Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis. Lancet 2003;362(9378):111-7.

16. Habibpor Getabi K, Safari Shali R.

Comprehensive guide for using SPSS in surveying research. In research survey. Tehran: Loye; 2009.

17. George D, Mallery P. SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Boston: Allyn and Bacon; 2003.

18. Borhaninejad V, Naghibzadeh Tahami A,

Nabavi H, Rashedi V, Yazdi-Feyzabadi V. The utilization of health services and its influences among elderly people in Kerman-2014. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2015; 7(2):229-40. Persian

19. Ghazanfarpour H. Stratification & development ratio of medical service in Kerman Province cities by concentration index. Journal of Spatial Planning 2014; 3(4): 1-18. Persian

20. Tavan H, Manti R, Ali Mirdani O, Sayyadi F, Barji M. A survey on patients and patient’ companion satisfaction for health reform plan in the Shahid Mostafa Khomeini hospital of Ilam city in 2015. Nursing Journal of the Vulnerable 2016; 2 (5):27-39. Persian

(10)

1- Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical

Sciences, Kerman, Iran

2- MSc, Department of Sociology, Payam Noor University of Khorasan Province, Mashhad, Iran 3- Assistant Professor, Faculty of Law, Payam Noor University of Tehran, Lavasan, Tehran, Iran

Corresponding Author: Dr., Mohammad Mehdi Fadakar Davarani Email: mmfadakar@yahoo.com

Address: School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

A Study on Perceived Discrimination from Implementation of the Health Reform Program among Employees of Training Organizations in Rafsanjan

City, 2015

3 , Leyla Daliri 2

, Mohammad Mehdi Aghabozorgi Davarani 1

Mohammad Mehdi Fadakar Davarani

Abstract

Background: After security, the second most important human need is health and the healthcare reform plan is a program for improving health services. The purpose of this study was to investigate the social consequences of implementing the health system reform plan in Rafsanjan, with emphasis on the feeling of discrimination among employees of the educational organizations of this city.

Methods: In this descriptive and analytical cross-sectional study, 362 employees of the educational organizations were selected through stratified random sampling in 2015. A researcher-made questionnaire with 21 questions was used to measure the variables. One-way analysis of variance and Pearson correlation coefficient were used for statistical analysis and data analysis was performed through SPSS version 20.

Results: 63% of the staff of educational institutions perceived discrimination in the health system reform plan at an intermediate level. The staff of the Education Department with mean score of 59.0 had the most and Vali -ye-Asr University employees with mean score of 44.9 had the least perceived discrimination from the implementation of the health system reform program. Among job categories, teachers with mean score of 56.5 had the most and physicians with mean score of 45.1 had the least perceived discrimination from the implementation of the health system reform plan. Increased health costs was associated with increased perceived discrimination while higher socioeconomic status and care services was associated with decreased perceived discrimination.

Conclusion: The results of this study showed that the implementation of the health system reform plan has led to different levels of discriminatory perception among staff of educational institutions.

Keywords: Health System Development Plan, Perceived Discrimination, Justice, Educational Organization, Rafsanjan

Figure

Updating...

References

Related subjects :